YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMLARI
Hazırlayan
Mustafa Altun
İnternet Bağlantı Adresi:
http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi
Son Güncelleme
23 Eylül 2014
1
SERTİFİKA PROGRAMI BULUNAN ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ TÖMER ((Sitede ayrıntılı bilgi bulamadık)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM
OKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
8. YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ
2
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI
DERSLER
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
1. Yabancı Dil
Öğretiminde
Kültürler Arası
İletişimsel Uzmanlık
Becerisi
2. Türkçenin
Yabancı Dil Olarak
Öğretiminin
Tarihçesi ve Dil
Öğretiminde Başlıca
Yöntem ve
Teknikler
3. CEFR Dil
Öğrenimi ve
Öğretiminde Avrupa
Ortak Dil Referans
Çerçevesinin Amacı,
Hedefi, Yöntemi ve
Beceri Düzeyleri,
Beceri Düzlemleri
1. Avrupa Ortak
Çerçeve Metni ve
Yabancılara Türkçe
Öğretimi
2. Dil Öğretiminde
Motivasyon ve Tutum
3. Öğrenme, Öğretme
ve Kuramlar
4. Yabancı Dil
Öğretiminde
Yaklaşımlar
5. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Anlama
(Okuma-Dinleme)
Becerileri
6. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Anlatma
(Yazma-Konuşma)
Becerileri
7. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Kültür
Aktarımı
8. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Materyal
Geliştirme ve İnceleme
9. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Yöntem ve
Teknikler
*YTÖ 101 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminin Tarihi
*YTÖ 102 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminin İncelikleri
*YTÖ 103 Avrupa
Ortak Başvuru Metni ve
Dil Öğretimi
*YTÖ 104 Dil
Öğretiminde Temel
Yaklaşım ve Yöntemler
*YTÖ 105 Dil
Öğretiminde Materyal
Üretimi ve Kullanımı
*YTÖ 106 Dil
Öğretiminde Ölçme ve
Değerlendirme
*YTÖ 107 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Anlama
Teknikleri: Okuma ve
Dinleme
*YTÖ 108 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Anlatma
Teknikleri: Konuşma ve
Yazma
1. Türkçenin Dünya Dilleri
Arasındaki Yeri ve Önemi
2. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Çerçeveler ve
Öğretmen Yeterlilikleri
3. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Kültür Aktarımı
4. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Yöntem ve
Teknikler
5. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Konuşma Becerisi
6. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Yazma Becerisi
7. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Okuma Becerisi
8. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Dinleme Becerisi
9. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Görsel
Okuryazarlık
10. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Dilbilgisi Öğretimi
11. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Metin Uyarlama
12. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sözcük Öğretimi
13. Yabancılara Türkçe
1. Yabancı Dil Öğretim Yöntem
ve Teknikleri
2. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Temel Dil
Becerileri
3. Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde Dilsel Girdi
4. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ders Kitabı
İncelemeleri
5. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Teknoloji
Kullanımı ve Materyal
Geliştirme
6. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Kültür Aktarımı
7. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav
Teknikleri
8. Çağdaş Türk Edebiyatı
Metinleri ile Yabancılara Türkçe
Öğretimi
9. Avrupa Ortak Çerçeve Metni
ve Yabancılara Türkçe
Öğretimine Dil Düzeyleri
10. İkinci Dil Edinimi
4. Materyal Türleri,
Sınıf İçi Etkinlik
Türleri, ADP ve
ADP Alt Yapılı
Türkçe Öğretimi
Uygulamaları, UTS
Uygulama, Ölçme
3
ve Değerlendirme
Sistemi
5. Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminin İlkeleri
6. Türkçenin
Yabancı Dil Olarak
Öğretimi ile Ana
Dili Öğretimi
Arasındaki Farklar
7. TÖMER’de
Türkçenin Yabancı
Dil Olarak Öğretimi
Uygulamaları
8. Hitit Türkçe
Öğretimi Seti (1-23) Dilbilgisi
İçeriğinin Anlatımı
10. Yabancılara Türkçe
Öğretiminin Tarihsel
Gelişimi
11. Uygulama ve
Deneyim
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE
ENSTİTÜSÜ
Modül 2: Yaklaşım
ve Yöntemler
1. Yetişkin Eğitiminde
İnsan Unsuru: Yönetsel
Etik ve Psikolojik
Boyut
2. Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde
Sorunlar
3. Dinleme Öğretimi,
Dinleme Beceri
1. Genel öğretim
teknikleri
2. Dinleme
becerisinin
geliştirilmesi ve
teknikleri
*YTÖ 109 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Dil Bilgisi
*YTÖ 110 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Kültürel
Unsurların Yeri ve
Stratejiler
* YTÖ 111 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Eğitici
Oyun ve Etkinlikler
*YTÖ 112 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde Beden Dili
*YTÖ 113 Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Öğretiminde
Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Öğretiminde Kalıp İfadelerin
Öğretimi
14. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Kaynaklar ve
Materyal Geliştirme
15. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sınıf İçi Etkinlikler
16. Yabancılara Türkçe Öğretimi
ve Drama
17. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Derlem Dilbilim
Çalışmaları
18. Türk Soylulara Türkçe
Öğretimi
19. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ölçme ve
Değerlendirme
20. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sınav Hazırlama ve
Uygulama
21. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sorunlar ve
Çözümler
22. Uygulamalar ve Seminer
4
3. Sınıf yönetimi
4. Okuma
becerisinin
geliştirilmesi ve
teknikleri
Öğrenme
5 .Konuşma
becerisinin
geliştirilmesi ve
teknikleri
6. Dil öğretim
yöntemlerine
dayanak olarak
7. Yazma
becerisinin
geliştirilmesi ve
teknikleri
Öğrenme kuramları
8. Dil öğretiminde
küme çalışması ve
etkinlikleri
9. Dil öğretiminde
yaklaşım ve
yöntemler
10. Onarımsal
çalışma ve yineleme
11. Dilbilgisi
öğretimi ve
teknikleri
12. Ders planı
hazırlama
Modül:3
Gereçlerden
Yararlanma ve
Gereç Hazırlama
Düzlemleri, Dinleme
Beceri Düzlemlerine
Göre Farklı Teknikler
ve Kullanılabilecek
Görsel - İşitsel Araçlar
4. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde
Konuşmanın Önemi
5. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Dil Bilgisi
Öğretimi
6. Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde
Okuma Anlama
Metinleri
7. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Yazma
Becerisinin
Geliştirilmesi
8. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Tematik
Yaklaşım ve Kelime
Öğretimi
9. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Eğitici
Oyunlar
10. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ek
Materyal Olarak
Okuma Metinleri ve
Okuma Kitapları
11. Türkçe Öğretiminde
Kullanılan Kaynaklar
ve Materyal Geliştirme
12. Yabancı Dil
Öğretiminde Sınıf İçi
5
1. Öğretim yardımcı
araç-gereçleri
2. Dil öğretimi
gereçlerinin
incelenmesi,
3. Dil öğretiminde
kullanılan gereçlerin
değerlendirilmesi ve
seçilmesi
4. Gereçlerin
hazırlanması
ilkeleri
5. Gereç
değerlendirme
uygulaması
6. Gereç hazırlama
uygulaması
Modül:4 Ölçme ve
Değerlendirme
1. Dil edincinin
ölçülmesi için yollar
2. Ölçme
sonuçlarının
değerlendirilmesi ve
anlamlandırılması
3. Dil edincinin
ölçülmesi işleminde
dikkat edilmesi
gereken noktalar
4. Temel istatistik
formüllerinin
uygulanması
5. Dinleme
becerisinin
Uygulamalar
13. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Okuma
Altı Metin Soruları
* Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ölçme ve
Değerlendirme
14. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Ölçme ve
Değerlendirme
15. Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sınav
Hazırlama ve
Uygulama Esasları
* Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Beden
Dilinin Kullanımı
16. Diksiyon ve Hitabet
17. Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminin
İncelikleri (Yabancılara
Türkçe Öğretimi Nasıl
Olmalıdır?)
6
ölçülmesi ve
teknikleri
6. Ölçme ve
değerlendirme
uygulaması
PROGRAM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
?
ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Başlangıç Tarihi : 4
Ağustos 2014
Bitiş Tarihi : 31
Ağustos 2014
Başlangıç Tarihi: 21
Ekim
Bitiş Tarihi: 29 Kasım
2014
Başlangıç Tarihi : 20 Mayıs
2014
Bitiş Tarihi : 6 Haziran 2014
Başlangıç Tarihi : 26 MAYIS
2014
Bitiş Tarihi : 15 HAZİRAN
2014
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE
ENSTİTÜSÜ
Başlangıç Tarihi :
26 Nisan 2014
Bitiş Tarihi : 03
Haziran 2014
Başlangıç Tarihi: 5
Mayıs 2014
Bitiş Tarihi: 30 Mayıs
2014
PROGRAMIN DERS SAATİ
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
TEORİK
DERS
SAATİ
UYGULAMA
DERS SAATİ
TOPLAM
80
ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
66 saat uzaktan eğitim
22 saat örgün eğitim
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TUAM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
40
60
?
48 Ders İzleme ve
Gözlem/8 Saat
Uygulama
8 saat uygulama
40
25
9
(Yabancı Öğrencilerle Sınıf
Ortamında Uygulama)
136
?
80
85
96
7
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
?
YUNUS EMRE
ENSTİTÜSÜ
?
?
?
50
?
EĞİTİMİN TÜRÜ (UZAKTAN EĞİTİM/ÖRGÜN EĞİTİM)
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
Örgün Eğitim
ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
Örgün Eğitim 22 saat
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Örgün Eğitim
Örgün Eğitim
* Hafta Sonu Örgün Eğitim 29 saat
Uzaktan Eğitim 66 saat
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
Örgün Eğitim
* Hafta İçi Uzaktan Eğitim 58 saat
YUNUS EMRE
ENSTİTÜSÜ
Örgün Eğitim
KATILIM KOŞULLARI
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
ÇANAKKALE ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ TÖMER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TUAM
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
?
Eğitim fakültelerinin
tüm bölümleri ile
Edebiyat, Filoloji,
Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Türkoloji
Bölümlerinin son sınıf
öğrencileri ve
mezunları
1. Türkçe Öğretmenliği
ile Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği
programlarının son sınıf
öğrencileri, mezunları
ve bu alanlardan birinde
yüksek lisans veya
doktora yapanlar
2. Türk Dili ve
Edebiyatı, Çağdaş Türk
Herhangi bir dil ve/ya edebiyat
lisans/lisans üstü programından
mezun ya da bu programlara
kayıtlı öğrenciler.
* Türk Dili ve Edebiyatı/Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü Son Sınıf Öğrencileri
Mezunlari
* Filoloji/Yabancı Dil Bölümü
Son Sınıf Öğrencileri Mezunları
* Tde/Türkçe/Sınıf Öğretmenliği
Son Sınıf Öğrencileri Mezunları
8
Lehçeleri, Türk Halk
Bilimi lisans programı
son sınıf öğrencileri,
mezunları ve bu
alanlardan birinde
yüksek lisans veya
doktora yapanlar
3. Üniversitelerin
dilbilim, batı ve doğu
dil ve edebiyatları
bölümlerinin son sınıf
öğrencileri ve
mezunları
4. Mezuniyeti farklı
alanlarda olup ilgili
programlardan birinde
yüksek lisans veya
doktora yapanlar
programa katılabilir.
OKAN
ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE
ENSTİTÜSÜ
Yabancı dil olarak
Türkçe
öğretmenliğine ilgi
duyan herkes
katılabilir.
Bu programa
üniversitelerin Türkçe
Öğretmenliği, Türk Dili
ve Edebiyatı
Öğretmenliği, Türk Dili
ve Edebiyatı, Dilbilim
ve Çağdaş Türk
Lehçeleri
Bölümlerinden
mezunlar ile bu
alanlarda yüksek lisans
veya doktora yapanlar
başvurabilir.
9
ÜCRET
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
?
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
650 TL
(ÇOMÜ personeli ve öğrencilerine
%25 indirim)
? ANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ HESABI
ZİRAAT BANKASI 18 MART ŞUBESİ
IBAN: TR300001002294121577485072
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
TÖMER
*80 saatlik eğitim
programının ücreti
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TUAM
800 TL KDV
KDV dahil
dahildir.(Taksit imkanı
mevcuttur.)
*Hacettepe Üniversitesi
öğrencilerine % 25
indirim uygulanır.
Mersin Üniversitesi öğrenci
ve mezunları ile öğrencilere
% 10 indirim uygulanacaktır.
60 saat teorik, 25 saat
uygulamalı ders olmak üzere
750 TL'dir.
Hesap Numarası
T.C. Ziraat Bankası Mersin
Şubesi
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ
EĞİTİM MERKEZİ
1200 TL (2 Taksit / ilk
taksit 23 Mayıs 2014 / ikinci
taksit 13 Haziran 2014) (İlk
açıklanan ücret 1500 TL’ydi,
indirime gidildi)
TC ZİRAAT BANKASI
HESAP NO : 1946-295163535027
IBAN NO : TR28 0001 0019
4629 5163 5350 27
35134122-5032
IBAN NO: TR 3900 0100
0207 3513 4122 5032
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fiyatı : 1.188
KDV Dahil)
TL+ (%8
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ
4 hafta sürecek “Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”na
katılım ücreti 800 TL’dir. Ücretin
yatırılacağı banka hesap bilgileri:
Ziraat Bankası
Merkez Şubesi
IBAN:TR84 0001 0000 0154 4845 2350
13 (TL Hesabı)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Download

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programları