Broj2 • jul 2011. • BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
NEWS
smile
P r o f e s s i o n a l To o t h W h i t e n i n g
www.neodent.rs
Book 1.indb 1
4.7.2011 11:09:27
Reč urednika
Kada se izdaje bilo koji novi časopis, obično se
očekuju i određene reakcije i komentari čitalaca.
Moram priznati da lično nisam očekivao da će
prvi broj Neodent brief News-a izazivati neke
posebne komentare. Ali, na sreću, prevario sam se
jer komentara je bilo.
Generalno, sudeći po reakcijama, novi časopis je
dobro primljen i ocenjen najčešće kao „informativan i koristan za svakodnevnu stomatološku
praksu“ što je i bila želja izdavača.
Lično su mi najdraže bile dobronamerne sugestije, posebno od
kolega koje izuzetno cenim, koje
bi doprinele kvalitetu časopisa. Uvažavajući te
primedbe, u ovom kao i u narednim brojevima,
jedna stranica će biti posvećena kratkim, i nadam
se, interesantnim vestima iz stomatologije.
U Beogradu
Jul 2011
Prof dr Dragan Beloica
Neodent News, interni besplatni magazin • Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308.91.61, 308.77.46 • Novi Sad, Ivana Kosančića 2 • Tel: 021.654.67.93
• Glavni i odgovorni urednik • Dr. Dragan Beloica • urednik Dr. Ivan Nikolić • sekretar redakcije Nataša Janjić • e-mail: [email protected]
Samo adhezivni
Nije potreban poseban protokol nanosenja adheziva. Pojednostavljena
restaurativna procedura sa postizanjem izuzetnih rezultata.
Velika snaga veze izmedu dentina i gleđi
Posedovanjem klinički dokazane OptiBond® adhezivne tehnologije omogućeno
je uspostavljanje izuzetne veze sa den-tinom i gleđi.
Jednostavno rukovanje
Osobina da ne curi omogućuje idealna
viskozitet a sledeće indikacije: lajner za velike ispune (Klasa I, Klasa II), ispune za male
kavitete ( klasa I, Klasa II), zalivači jamica i
fisura i reparaturu porcelana.
Mala mikropropustljivost
Ostvarivanje odličnog marginalnog integriteta.
Izuzetne mehaničke karakteristike
Dugotrajni, kvalitetni ispuni.
Vertise™ Flow značajno pojednostavljuje proceduru direktnog postavljanja ispuna što je
značajno za današnje stomatologe koji su u
trci sa vremenom. Kao tečni kompozit inkorporira u sebi adhezivno sredstvo što je rezultat
jedinstvene Kerr-ove Opti Bond® tehnologije.
Naše vođstvo u adhezivnoj restorativnoj stomatologiji je nakon decenijskog usavršavanja
kompozitnih materijala i adhezivnih sistema
rezultiralo nastajanjem Vertise Flow-a.
Jedan od najinventivnijih proizvoda na
tržištu- izuzetan samo-adhezivni kompozit,
sa svojom višestrukim mogućim indikacijam
i jednostavnim rukovanjem štedi vreme i
omogućuje pacijentu izuzetan komfor.
Dr Stephen D. Poss
Book 1.indb 2
Produkcija
Kuća štampe
stampanje.com
REVOLUCIONARNA KATEGORIJA KOMPOZITNIH MATERIJALA JE NASTUPILA
Kerr je lider u tehnološkim inovacijama
Prvi tečni kompozit koji podrazumeva i
adhezivnu tehnologiju
Indikacije
Lajner za velike ispune (Klasa I i Klasa II
Ispuni malih kaviteta (Klasa I i Klasa II)
Zalivač jamica i fisura
Restauratvina terapija u dece
Reparatura porcelana
Početna situacija
Mali kavitet Klase I
nakon preparacije
Nanosenje drugog
sloja Vertise Flow-a
Definitivan ispun
Dr Marty Goldstein
4.7.2011 11:09:30
MAXCEM ELITE™
IZVANREDAN KVALITET U
SAMOADHEZIVNOM CEMENTIRANJU
Plod pedesetogodišnjeg iskustva u proizvodnji cementa, kompanija Kerr je finalizovan proizvodnjom
Maxcem Elite cementa. Adheziv je vrlo osetljiv za upotrebu kod procesa cementiranja. Maxcem Elite eliminiše
ovaj problem i pruža najbolji rezultat do sada, maksimalnu praktičnost i bezbednost pri upotrebi.
O
ptimizovana smolasta matrica i sistemi za punjenje povećavaju sposobnost vlaženja, obezbeđujući izuzetnu adheziju, nudeći mogućnost neposredne svetlosne polimerizacije materijala, kao i poboljšanu stabilnost prilikom čuvanja. Cement, zahvaljujući automix brizgalici, ne zahteva ručno mešanje i ne
predviđa držanje u hladnjaku. Maxcem Elite se upotrebljava na praktičan način direktno u restauraciju
ili u preparaciju kaviteta sa praktičnom dual automix
brizgalicom i odgovarajućim intraoralnim ili intrakanalnim kočićima, koji se za to koriste. Jednostavnost
upotrebe u jednom hodu ni najmanje ne ugrožava
adhezivni učinak i snagu adhezije, koja je viša u odnosu na ostale cemente iz ove kategorije. Uz to, kompatibilnost sa ostalim supstratima čini Maxcem Elite univerzalnim u polju upotrebe. Tiksotropična svojstva Maxcem Elite-a olakšavaju pozicioniranje materijala i jednostavno odstranjivanje rezidua. Cement prijanja čvrsto uz sve dentalne supstrate nudeći odlične mehaničke karakteristike i estetska svojstva. Većina kompozitnih samopolimerizujućih ili dual cemenata upotrebljava benzol peroksid (BPO) i tercijarne
amine kako bi potpomogli polimerizaciju. Ovakav sistem, usled oksidacije amina, vremenom dovodi do
dekoloracije cementa.
Koristeći ekskluzivnu hemijsku tehnologiju bez amina, Maxcem Elite poseduje izvrsnu stabilnost boje koja
dozvoljava upotrebu ispod estetskih restauracija u bilo
kom delu usne duplje. Dakle, ukoliko se ovaj cement
koristi za restauracije cirkonima, keramikom, indirektnim kompozitom ili čak metalom i keramikom (PFM),
proces cementiranja je zaista jednostavan!
Danas, zahvaljujući sistemu aktivacije polimerizacije
bez amina i optimizovanoj smolastoj matrici, Maxcem
Elite (zajedno sa drugim smolastim cementom NX3
kompanije Kerr) je prvi smolasti cement sa stabilnom
koloracijom na tržištu. Stabilnost boje Maxcem Elite-a i visoka prozračnost, osiguravaju estetski integritet i omogućavaju njegovu upotrebu za cementiranje restauracija bilo u prednjem bilo u zadnjem sek-
toru. Upotreba: cementiranje restauracija u kompozitu, keramici, metalu i keramici (PFM), metalu, CAD/
CAM, cirkonima i za cementiranje krunica na implante.
Maxcem Elite upotrebljava isti ekskluzivni adheziv
koji koristi cela porodica proizvoda OptiBond iz Kerra. Optimizovana smolasta matrica i sistem dopunjavanja poboljšavaju sposobnost vlaženja, pružaju neverovatnu adheziju, omogućavaju neposrednu svetlosnu polimerizaciju materijala i bolju stabilnost istog
za vreme konzervacije. Visoke vrednosti Maxcem Elite adhezije su dobijene:
Optimizovana količina monomera GPDM (glicerolfosfat-dimetakrilat) i drugih monomera koji poboljšavaju kvašenje;
Modifikovana smolasta matrica koja umanjenjuje
površinske tenzije, efikasnije nagriza i eliminiše potrebu za čuvanjem u hladnjaku;
• Optimizovan sistem punjenja u cilju održanja boljeg kontakta sa površinom zuba;
• Izvanredni klinički rezultati Maxcem Elite kompozitnog samoadhezivnog cementa široko su dokazani od strane nezavisnih kliničkih studija koje su
izvršili različiti svetski univerziteti.
Sledi nekoliko ilustrovanih grafikona koji sumiraju
rezultate testova izvršenih u nekim univerzitetskim
laboratorijama.
Mikro smicajna čvrstoća (MPa) kompozitnog cementa na
dentinu i gleđi, Univerzitet u Memfisu, Tenesi (SAD) - Odeljenje za restaurativnu stomatologiju - maj 2008.
Mikro smicajna čvrstoća (MPa) 3 cementa na dentinu
3
Book 1.indb 3
4.7.2011 11:09:30
Mikro smicajna čvrstoća (MPa) 3 cementa na gleđi
Mikro smicajna čvrstoća ( MPa) 4 samoadhezivnih cemenata merenim na različitim supstratima
*Marke nisu vlasništvo kompanije Kerr.
*Marke nisu vlasništvo kompanije Kerr.
Vrednosti adhezije nekih samoadhezivnih cemenata na različite supstrate u metalu i keramici
Izvor: Poster prezentiran na IADR Majami (FL) 2009 – SAD
– Univerzitet u Bufalu, Njujork (SAD) – Odeljenje Autori: T.T. Nguyen, T.D. Nguyen, X. Qian, D. Tobia – Kerr
korporacija Oranž, CA
za restaurativnu stomatologiju – maj 2008.
O
T
E
L 1.
201
MAXCEM ELITE™
• 2 X 5 gr u tubi
• 10 nastavaka automix regular
• 10 nastavaka za mešanje sa
širokim otvorom
• 10 intaoralnih nastavaka
SPECIJALNA CENA
jedno pakovanje
80 €
dva pakovanja
120 €
4
Book 1.indb 4
4.7.2011 11:09:30
STERILIZACIJA U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI
NEOPHODNOST KORIŠTENJA
AUTOKLAVA
U stomatologiji, dezinfekcija i sterilizacija imaju veoma važnu ulogu u
sprečavanju prenosa infekcija, što podrazumeva da stomatološki instrumenti
treba da budu čisti i sterilizovani pre svakog korištenja
C
ilj dezinfekcije i sterilizacije
je da se mikrobi potpuno
uklone i eliminišu ili bar smanje
na sigurnosni nivo koji sprečava
njihovo širenje na istrumentma
i njihovim površinama.
Propis EN 556 predviđa
sigurnosni nivo sterilnosti
(Sterility Assurance Level) koji
se podudara sa mogućnosti
manjoj od 1 na million da se
nađe mikroorganizam koji je
preživeo jedan ciklus sterilizacije.
Sigurno najbolje rešenje da bi
se garantovala sterilizacija je
korištenje autoklava jer se koristi
vlažna toplota pod pritiskom
koja ima veću sposobnost prodiranja u odnosu na suvu
toplotu. U stomatološkoj praksi, korištenje autoklava je
neophodno sa jedne strane da bi se očuvalo zdravlje
zdravstvenog osoblja i/ili pacijenta a na drugoj strani
da bi se zadovoljile stroge norme koje zahteva SVO.
Obavljeno je mnogo studija da bi se procenila
efikasnost ciklusa sterilizacije na različitim instrumentima
koji se koriste u svakodnevnoj praksi i da bi se procenile
eventualne štete koju bi ciklus sterilizacije koristeći
visoke temperature mogao naneti. Sterilizacija fizičkim
sredstvima sa autoklavom koristi paru pod pritiskom
i time garantuje uništavanje spora u vrlo kratkom
vremenu a prednost je da para otpušta velike kolicine
toplote, zbog kondenzacije na predmet koji se sterilizuje.
Rezultat će zavisiti od tri faktora koji su međusobno
povezani a oni su: vreme, pritisak i temperatura. Ove
se vrednosti biraju u odnosu na materijal koji se tretira:
7 min. 134 °C, 2.1 bar za hiruški pribor od gvožđa,
draperije i staklene predmete: 15 min, 121 °C, 1.1 bar
za gumu i plastiku. Ovi se parametri moraju kontrolisati
tokom svakog ciklusa uz pomoć prikladnih testova da
bi se potvrdila stvarna efikasnost procesa sterilizacije.
Sem toga, autoklav treba da se podvrgne održavanju
u dobro određenim vremenskim intervalima.
Testovi Bowie i Dick kontrolišu pravilno prodiranje
pare u porozne materijale (npr. gaze i tkanine) i efikasnost sistema za pražnjenje vazduha. Test se obično sastoji od pakovanja koji sadrži hemijski indikator procesa. Proba daje dobar rezultat ako se hemijski indikator ponaša na način koji je naveo proizvođač paketa sa testom.
Toplota je najefikasniji i najupotrebljavaniji faktor
sterilizacije. Endospore i vegetativne ćelije se veoma
razlikuju u odnosu na njihovu izdržljivost na toplotu. U
jednom autoklavu, na primer, se dostiže obično temperatura od 121°C; u tim uslovima treba 4 ili 5 minuta
za decimalnu redukciju endospora dok za decimalnu redukciju vegetativnih ćelija je dovoljno samo 0,1
– 0,5 minuta. Sterilizacija autoklavom je efikasna protiv endospora. Sama priroda meterijala koji se podvrgava sterilizaciji utiče na efikasnost eliminacije spora i
vegetativnih ćelija. U slučaju predmeta velikih dimenzija, širenje toplote u unutrašnjosti ce biti veoma sporo a vreme sterilizacije treba da bude dovoljno dugo
da bi se omogucilo unutrašnjim delovima da ostanu
na temperaturi od 121 °C u trajanju od 10-15 minuta. Netreba zaboraviti da nije pritisak taj koji uzrokuje smrt mikroorganizama nego visoka temperatura
koja se podstiže pritiskom koji je viši od atmosferskog.
5
Book 1.indb 5
4.7.2011 11:09:31
Endospore su najizdržljivije na toplotu, imaju
sposobnost preživljavanja u uslovima zagrevanja
u kojima se uništavaju vegetativne ćelije iste vrste.
Jedan od faktora koji odredjuje izdržljivost na toplotu
endospora je u vezi sa količinom vode koja postoji u
njihovoj strukturi. Zbog toga je veoma važno da se
instrument koji se podvrgava saterilizaciji pažljivo obrise
posle procedure dezinfekcije. U slučaju upakovanih
instrumenata sušenje je od osnovne važnosti da bi
se garantovalo održavanje sterilnosti instrumenata
u kesicama tokom perioda skladištenja: kesice treba
da budu suve kada se budu vadile na kraju ciklusa
sterilizacije, u suprotnim može doći do njihovog
ponovnog zagađenja.
Kao i u svim rutinskim stomatološkim postupcima
sterilizacija treba da bude pojednostavljena bez
dovođenja u pitanje kvalitet procesa.
Mašina koja predstavlja izbor između praktičnosti
upotrebe i efikasnosti procesa može biti Zetaclave, koji
koristi proces sterilizacije vlažnom toplotom a u kojem
ZETACLAVE B
Zhermack autoklavi klase B mogu proći
svaki Helix Test po standardu EN 13060 po
sistemu frakcionog vakuma.
Primenjuje se za:
Sterilizaciju čvrstih instrumenata u hirurgiji, izdubljenih instrumenata (tipa A i B), pakovanih instrumenata i poroznog materijala u
skladu sa EN 13060 Evropskim Standardom
ZETACLAVE S
Zhermack autoklavi klase S omogućava
pre i post vakum po standardu EN 13060.
Primenjuje se za:
Sterilizaciju čvrstih instrumenata u hirurgiji, izdubljenih instrumenata (tipa A), pakovanih instrumenata i manje poroznog materijala u skladu sa EN 13060 Evropskim Standardom
se pumpe za vakuum aktiviraju pre i posle procesa
sterilizacije i na taj način garantuju odličnu kontrolu
sušenja materijala stavljenog u kese.
Dobar ergonomski oblik mašine pojednostavljuje
rad asistenta, zahvaljujući rotacionim rešetkama koje
omogućuju kontrolu od eventualnog preopterećenja
mašine (što bi moglo negativno uticati na finalni rezultat
ciklusa sterilizacije). Jednostavan displej omogućuje
izbor 12 prethodno podešenih programa koji se mogu
izabrati na osnovu instrumenata koji se sterilišu.
Istovremeno vreme rada i održavanja se smanjuje
zahvaljujući direktnom povezivanju na deminarelizator
tako da tečnost ne treba menjati svakodnevno. Stanje
procesa i kvalitet ciklusa uređaj konstantno monitoriše
i registruje. Ti podaci se mogu sačuvati digitalnim
elektronskim uređajem koji se direktno povezuju
na mašinu za sterilizaciju i predstavlja dobar metod
sakupljanja podataka a ima veoma važnu ulogu sa
zakonske tačke gledišta.
3690 €
ZETACLAVE B
18 litara
+ demineralizator + pakerica
Proizvođač Zhermack Italy
3130 €
ZETACLAVE S
18 litara
+ demineralizator + pakerica
Proizvođač Zhermack Italy
6
Book 1.indb 6
4.7.2011 11:09:32
Utire put za
stabilizaciju karijesa i
zaštitu površina
su
i
f
je
n
a
v
Zali
Prek
Pre
riva
nje
MI
ose
pulp
e
ispuni
tljiv
ost
spuni
i
i
n
e
m
Privre
GC EUROPE N.V.
GC EEO-Serbia
Cvijićeva 82, Beograd
[email protected]
www.gceurope.com
Book 1.indb 7
Zaš
Sta
tita
ci
a
z
i
l
bi
ja
ra
jes
i
r
a
k
a
Fuji Triage
od GC-ja
Deca, odrasli ili stari, svako od njih
ima koristi od zaštite koju nudi Fuji Triage.
Ovaj jedinstven glasjonomer, sa
tolerancijom na vlagu i ekstremno visokim
otpuštanjem fluorida je savršen partner
pacijentima i stomatolozima u mnogim
slučajevima!
Više od običnog sredstva za zalivanje
Efikasan gde drugi nisu
4.7.2011 11:09:42
KARIJES
MINIMALNA INTERVENCIJA
Minimalna intervencija je novi pristup lečenja
karijesa. Pojam MI obuhvata procenu rizika
nastanka karijesa, prevenciju nastanka novih lezija
i očuvanje preostale strukture zuba, minimalno
invazivne tretmane i redovne kontrole pacijenta.
K
od svakog pacijenta važno je da
se odredi rizik nastanka karijesa. Potrebno je uzeti detaljnu medicinsku i stomatološku anamnezu,
podatke o ishrani, oralnoj higijeni
i upotrebi fluorida. Pregledom se
određuje: nivo oralne higijene, postojanje i aktivnost karijesnih lezija, količina, pH vrednost i puferski
kapacitet nestimulisane i stimulisane pljuvačke, kao i broj kariogenih
bakterija. Na osnovu dobijenih podataka, pacijenti se podele u grupe niskog, srednjeg i visokog rizika za nastanak karijesa.
Kod visokorizičnih pojedinaca
potrebna je aktivna prevencija što
uključuje:
• profesionalnu dekontaminaciju;
• remineralizaciju gleđi;
• uklanjanje etioloških faktora:
• zalivanje fisura.
Dekontaminacijom se uspostavlja
ravnoteža oralne mikroflore, a izvodi se: profesionalnim, mehaničkim
čišćenjem zuba, zatim primenom
hlorheksidina i postavljanjem privremenih glasjonomernih ispuna.
Mehaničko čišćenje zuba obavlja
se ultrazvučni instrumenti za uklanjanje kamenca i plaka posle čega
se zubi poliraju fluoridiranom pastom. Hlorheksidin je topikalno, antimikrobno sredstvo koje smanjuje broj streptokoka u usnoj duplji.
Koristi se kod pacijenata s pozitivnim S. mutans testom (npr. GC Saliva-Check SM) koji pokazuju visok
broj bakterija u pljuvački. Dekon-
taminacija se postiže 0,12% -tnim
rastvorom hlorheksidina za ispiranje usta ili profesionalnim postavljanjem hlorheksidin gela u sulkus
zuba.
Glasjonomerni (GIC) ispuni su
indikovani kod pacijenata sa visokim rizikom nastanka karijesa. Posle ručnog uklanjanja karijesom zahvaćenih tvrdih zubnih tkiva tehnikom atraumatskog restaurativnog
tretmana u kavitet se unosi glasjonomer (npr. GC Fuji IX, Fuji Triage),
(Slika 1, 2 i 3).
Slika 1. 17- godišnja pacijenkinja sa velikim karijesnim lezijama i sa visokim rizikom od nastanka karijesa
Prof. dr. sc. Ivana Miletić,
Anja Baraba, dr.stom,
Prof. dr. sc. Ivica Anić
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju,
Stomatološki fakultet,
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Visokoviskozni glasjonomeri su otporni na trošenje i imaju veliku tvrdoću površine u poređenju sa konvencionalnim i smolom modifikovanim glasjonomerima. Kao i ostali glasjonomeri, stvaraju hemijsku
vezu sa gleđi i dentinom, otpuštaju jone fluora kroz duže vreme, biokompatibilni su i imaju koeficijent
termalne ekspanzije sličan zubnim
tkivima. Brzo se stvrdnjavaju i manje
su osetljivi na vlagu u ranom stadijumu stvrdnjavanja. Fluor koji se otpušta iz glasjonomernih stabilizu-
jućih ispuna smanjuje broj bakterija i tako štiti preostala zubna tkiva. Zbog toga su ovakvi ispuni prvi
korak u edukaciji pacijenta o pravilnoj oralnoj higijeni, jer smanjuju
neprijatnost i bol pri pranju zuba
kod kojih je dentin izložen u usnoj
duplji. Postavljanje konačnih ispuna (npr. „sendvič“ tehnikom) se ne
radi sve dok se ne smanji rizik nastanka karijesa.
Slika 2. Uklanjanje inficiranog dentina
ručnim instrumentima (ART tehnika)
8
Book 1.indb 8
4.7.2011 11:09:43
Slika 3. Posle uklanjanja karijesa, postavljeni su stabilizujući ispuni od viskoviskoznog glasjonomera (GC Fuji Triage)
Aktivno izvođenje remineralizacije lezije je indikovano kod početne, nekavitirane lezije upotreom
fluorida i derivata kazeina. Kazein
fosfopeptid - amorfni kalcijev fosfat (CPP-ACP, RecladentTM , GC Tooth Mousse) otpušta velike količine jona fosfata i kalcijuma, ali kada
padne pH u okolini. Kazein fosfopeptid - amorfni kalcijum-fluor-fosfat
(npr. GC MI Plus Paste), uz fosfate i
kalcijum, sadrži jone fluora. Čestice CPP-ACP i CPP-ACFP se vežu za
biofilm (plak), hidroksiapatit (tvrda
zubna tkiva) i meka tkiva, te otpuštaju kalcijum, fosfate i jone fluora.
CPP-ACFP je kontraindikovan kod
dece mlađe od šest godina, jer deca
u tom uzrastu ne mogu još dobro
da isperu usta pa postoji mogućnost gutanja veće količine fluora.
Kontraindikacija za primenu CPPACP i CPP-ACFP je i preosetljivost
na derivate mleka.
Terapija etioloških faktora izvodi
se savetima o oralnoj higijeni, prehrani ili podsticanju salivacije kako
bi se uslovi u usnoj duplji ponovno
uravnotežili. Primera radi, konzumacija mleka i mlečnih proizvoda neutralizuje kiselost u usnoj duplji posle uzimanja kiselih jela i pića, kao i
odgođenog pranja zuba posle jela.
Upotreba guma za žvakanje, posebno onih sa ksilitolom i CPP-ACP-om,
može da pomogne u remineralizaciji, podsticanju salivacije, poveća-
nju količine i puferskog kapaciteta
pljuvačke. Kod pacijenata s kserostomijom mogu da se preporuče
proizvodi koji će mu ublažiti suvoću i povećati količinu pljuvačke .
Zalivanje fisura je postupak kojim se smanjuje mogućnost nastanka plaka u, inače, dubokim i uskim
fisurama, pa se tako smanjuje mogućnost nastanka karijesa u jamicama i fisurama.
Zalivanje fisura se preporučuje:
• u jamicama i fisurama mlečnih
zuba dece u grupi visokog rizika nastanka karijesa;
• u jamicama i fisurama trajnih
zuba kod dece, adolescenata i
odraslih sa visokim rizikom nastanka karijesa;
• kod ranih nekavitiranih karijesnih lezija kod dece, adolescenata i odraslih.
Ako je moguće, zalivanje se izvodi što pre, a najbolje odmah posle nicanja zuba (Slike 4 i 5). Mogu
se zaliti i inicijalne lezije čime bakterije prestaju da budu metabolički aktivne te karijes ne napreduje.
Sve dok su tako zalivene površine
kompaktne, zub je zaštićen od delovanja bakterija. Važni su redovni
kontrolni pregledi kako bi se zalivene površine pregledale i popravile ukoliko je potrebno. Za zalivanje fisura koriste se glasjonomeri i
tečne kompozitne smole. Glasjonomeri su bioaktivni materijali koji otpuštaju jone fluora čime pomažu u
prevenciji karijesa.U poređenju sa
kompozitnim smolama manje su
osetljivi na vlagu.
Slika 4. Zub 36, kod 8-godišnje pacijenkinje koja ima visok rizik od nastanka karijesa. Vidljive su cervikalne demineralizacije i delimična demineralizacije gleđi u fisurama.
Slika 5. Glasjonomerni zalivač (GC Fuji
Triage) postavljen na zubu 36
Minimalna intervencija je koncept koji je promenio dosadašnje
spoznaje i pristup lečenju karijesa. Kod pacijenta sa visokim rizikom nastanka karijesa moguće je,
preventivnim merama, sprečiti nastanak novih lezija, zaustaviti razvoj
postojećih i remineralizovati inicijalne lezije do klinički prihvatljivih
vrednosti. Izvođenjem aktivne prevencije kod pacijenata sa visokim
rizikom za nastanak karijesa, smanjuje se broj bakterija u usnoj duplji i njihova metabolička aktivnost,
podstiče se salivacija, topikalno se
primenjuju fluoridi i derivati kazeina za remineralizaciju. Posebnu pažnju treba posvetiti edukaciji pacijenta o pravilnoj ishrani i održavanju oralne higijene.
9
Book 1.indb 9
4.7.2011 11:09:43
BIO RaCe NiTi SISTEM
ENDODONTSKO
LEČENJE
Prof. dr Slavoljub Živković
Sl. 1 Elektrohemijski pripremljena površina radnog dela NiTi instrumenata
Osnovni cilj endodontskog lečenja zuba je efikasno čišćenje i oblikovanje kanala
korena, odnosno eliminacija najvećeg broja bakterija iz kanalskog sistema i hermetična
trodimenzionalna opturacija tako pripremljenog kanalskog sistema.
O
bzirom da je ručno oblikovanje i čišćenje kanala naporno i zahteva dosta vremena, uvođenje
mašinskih kanalnih instrumentata je imalo za cilj da
olakša i ubrza instrumentacfiju kanala i time uštedi
vreme i ovu kompleksnu fazu endodontskog lečenja
učini jednostavnijom i pristupačnijom.
Instrumenti za mašinsku preparaciju kanala mogu
biti sa jednosmernim i dvosmernim (naizmeničnim)
rotacijama. Jednosmernu rotaciju mašinskih instrumenata obezbeđuju kolenjaci sa smanjenim brojem
obrtaja (150-600o/min) a naizmeničnu specijalna
vrsta kolenjaka.
Bio RaCe NiTi sistem
Bio RaCe NiTi sistem je set mašinskih rotirajućih
instrumenata sa potpuno novim dizajnom radnog dela
instrumenta. Povećana koničnost radnog dela instrumenata sa alternativnim sečivnim ivicama i zaobljenim vrhom kao i elektrohemijski tretirana površina
radnog dela instrumenta koja značajno poboljšava
efikasnost sečenja dentina i otpornost prilikom uvrtanja, značajne su karakteristike ovih mašinski rotirajućih instrumentata. (Sl. 1)
Za pokretanje Bio RaCe NiTi instrumenata može se
koristiti svaki motor sa ograničenim obrtnim momentom ili običan kolenjak sa integrisanim ograničenjem
obrtnog momenta. Činjenica da se većina NiTi rotirajućih instrumenata koristi sa endomotorima i brzinom 150-300o/min, a da se Bio RaCe set može koristiti i sa motorima čija je brzina 500-600 o/min, takođe predstavlja značajnu prednost pri radu sa ovim
instrumentima. Treba napomenuti da povećana br-
zina rotacije ne predstavlja dodatni rizik za frakturu
instrumenta, upravo zbog konstrukcionih karakteristika radnog dela instrumenta, ali značajno pvećava
efikasnost instrumentacije i racionalizacije i ubrzava endodontski postupak.
Sigurnost pri radu sa Bio RaCe NiTi instrumentima
je najčešće povezana sa pravilnom primenom ovih
instrumenata od strane terapeuta. Izuzetna efikasnost
sečenja i izuzetna fleksibilnost i u vrlo kompleksnim
kanalskim sistemima se može ostvariti samo primenom nežnih dugih i laganih pokreta uvlačenja i izvlačenja instrumenta u kanalu tokom instrumentacije.
Dodatni kvalitet ovog seta NiTi instrumenta je i jednostavno obeležavanje koje značajno olakšava redosled primene osnovnog seta instrumenata tokom
obrade inv.....kompleksnih kanalskih sistema.
Instrumentacija najvećeg broja kanala korena zuba
se može reštiti primenom osnovnog seta Bio RaCe
NiTi instrumentata. (Sl. 2) Ovaj set sadrži šest NiTi
instrumenta (BR0,BR1,BR2,BR3,BR4,BR5) koji pravilnom primenom mogu da obezbde kvalitetnu, efikasnu i nadasve sigurnu obradu različitih kanalskih
sistema.
Nakon određivanja radne dužine i provere prohodnosti
kanala ručnim instrumentom ≠15, koristi se instrumenti BR0 kao otvarač kanala. Posle upotrebe BR0 može
se ponovo proveriti prohodnost ručnim instrumentom
≠15 i potom se koristi instrument BR1 (≠15/0,05)
koji ide do radne dužine. Potom se kanal obrađuje instrumentima BR2 (≠25/0,04) i BR3 (≠25/0,06)takođe do radne dužine. Instrumentom BR4 (≠35/0,04)
10
Book 1.indb 10
4.7.2011 11:09:45
se obezbeđuje bolje apeksno čišćenje a instrumentom
BR5 (=40/0,04)
se ostvaruje željena veličina kanala.
Dodatni set Bio
RaCe NiTi instrumenata uključuje
još četiri instrumenta i to BR6
(=50/0,04) i BR7
(=60/0,04) koji se
koriste kod širokih kanalskih sistema, odnosno
BR4C (35/0,02) i
BR5C (=40/0,02)
koji se primenjuju
kod uzanih kanala kod kojih je sa BR3 teško
dostići radnu dužinu zbog izrazite povijenosti kanala. (Sl. 3)
Ono što je jedinstveno za ove instrumente je činjenica da ostvaruju kontakt u kanalu
korena zuba samo na određenoj dužini kanala što značajno smanjuje stres pri instrumentaciji i omogućava da se svaki od ovih
instrumenata može sa sigurnošću koristiti
do radne dužine.
Umesto zaključka:
Bio RaCe NiTi sistem – jednostavan i efikasan klinički protokol instrumentacije kanala
•
siguran, racionalan i brz endoSl. 4
Rtg snimak donjeg prvog molara sa ispunjenim kanalom korena na- dontski postupak
kon endodotske instrumentacije Bio RaCe • kvalitetno čišćenje i oblikovanje i opturacija najNiTi instrumenata
kompleksnijih kanalskih sistema (Sl. 4)
Sl. 2(a,b) Bio RaCe – osnovni setrotirajućin NiTi instrumenata
Sl. 3(a,b) Bio RaCe – dodatni set rotirajućih NiTi instrumenata
+
BIO RaCe Basic set
BIO RaCe Extended set
+
gratis
K files 10 ili 15
80�
11
Book 1.indb 11
4.7.2011 11:09:49
Dr. Jevremović - mob. +381 63 425 425
Book 1.indb 12
4.7.2011 11:09:53
ESPERTISE ™ EXPERT CONFERENCE
Bez bola i sa manje stresa:
VIZIJA ILI REALNOST ZA NAŠE PACIJENTE?
Ovo je bila centralna tema skupa održanog u Minhenu od 13.-14. Aprila 2011
godine. Kompanija 3M je pozvala ovom prilikom stomatologe iz cele Evrope učestvuju
na međunarodnom ekspertskom skupu koji se bavio anestezijom u stomatologiji.
V
iše od 100 naučnika i praktičara se susrelo u Minhenu
da bi razmenili informacije o trenutnom stanju i
budućem razvoju ove grane stomatologije. Iz naše zemlje
učestvovali su Prof.dr Aleksa Marković i Doc. dr Ljiljana
Stajčić sa Klinike za Oralnu Hirurgiju Stomatološkog
Fakulteta u Beogradu.Tokom različitih predavanja ,
priznati predavači izneli su različite aspekte postizanja
efektne anestezije.Nakon svakog predavanja sledile
su zanimljive diskusije.
Pored toga za učesnike su organizovane radionice
iz oblasti mini dentalnih implantata i najnovijih
stomatoloških materijala kompanije 3M ESPE, kao i
poseta jednoj od najnaprednijih linija za proizvodnju
lokalnih anestetika u svetu.
U ovom članku predstavljamo vam najzanimljivije
teme i zaključke pojedinih predavača.
Prof. dr Stanley F. Malamed sa Univerziteta Severne
Karoline, smatra se ocem lokalne anestezije. Predavao
je o dodavanju natrijum bikarbonata koji podiže PH
vrednost anestetičkog rastvora što dovodi do smanjenja
bola pri infiltraciji anestetika. Prema Prof. Malamedu
novi pravci su i kompjuterski kontrolisana aplikacija
,primena intranazalne lokalne anestezije u gornjoj
vilici,kao i ubrizgavanje vazodilatatora nakon tretmana
radi bržeg oporavka mekih tkiva od anestezije.
Prof dr Eliezer Kaufmann sa Univeziteta u Jerusalimu
govorio je o uspešnoj anesteziji kod pacijenata rizika
usled oboljenja KVS-a, kod kojih je moguća reakcija na
količinu vazokonstriktora.Predstavio je rezultate slučajne
dvostruke slepe studije prema kojima se sličan efekat
anestezije dobija sa rastvorima artikaina sa 1/200.000
adrenalina i sa rastvorima artikaina sa 1/100.000 adrenalina.
na osnovu čega je zaključeno da je rastvor artikaina sa
1/200.000 adrenalina efikasan i bezbedan za pacijente
rizika kao i za potpuno zdrave pacijente.
Dr Wolfgang Jakobs je predavao o poremećajima
inervacije nakon tretmana a koje su izazvane lokalnim
anesteticima upoređujući procenat učestalosti nakon
anestezije 2% lidokainom i 4% artikainom. Prema
postojećim studijama učestalost javljanja poremećaja
inervacije nakon upotrebe artikaina je 1: 4.200.000 što
govori u prilog bezbednosti ovog anestetika.
Dr Monika Daublander sa Univerziteta u Mainzu
je govorila o značaju vazokonstriktora u lokanim
anesteticima.Zaključak je da treba upotrebljavati lokalne
anestetike sa različitim koncetracijama vazokonstriktora
u zavisnosti od tipa intervencije,načina aplikacija i
opšteg zdravlja samog pacijenta.
Poslednje predavanje održao je Prof.dr John Meechan
sa Univerziteta u Njukaslu,koji je na veoma interaktivan
način, govorio u neuspesima u lokalnoj anesteziji i
posebnim tehnikama davanja anestezije.Podsetio je
da sporija aplikacija dovodi do boljih rezultata.
Istakao je prednosti Gow- Gates i Akinosi tehnika.
13
Book 1.indb 13
4.7.2011 11:09:55
Prema dr Meechanu zlatni standard pri anesteziji gornje
vilice su infiltraciona anestezija uz upotrebu artikaina.
Za donju vilicu anestetik izbora je zapravo kombinacija
lidokaina (sprovodna) i artikaina (infiltraciona)
Takođe je prikazao slučajeve potpunog uspeha
bukalne infiltracione anestezije prvog donjeg molara
pomoću artikaina .
Zaključak panel diskusije bio je da je artikain postao
zlatni standard stomatološke lokalne anestezije.
Predavači i učesnici su ocenili celokupni događaj sa
najvišom ocenom,čime je 3M ESPE još jednom pokazao
naučnu stručnost vodeće stomatološke kompanije.
Komentari učesnika 3M ESPE™ Ekspertske Konferencije iz Srbije
Prof. dr Aleksom Markovićem i Doc. dr Ljiljanom Stajčić sa Klinike za Oralnu
Hirurgiju Stomatološkog Fakulteta u Beogradu.
Kakve utiske i saznanja
ste stekli tokom 3M
ESPE ™ Ekspertske
Konferencije?
Prof. dr A.Marković: Utisci
su veoma pozitivni I imao
sam priliku da čujem korisne
informacije
Doc. dr Ljiljana Stajčić:
Odlično
organizovano
dešavanje.
Koje su informacije
I znanja,
bitne za
svakondenvnu praksu,bile od
značaja za Vas?
Prof. dr Aleksa Marković: Infomacije o
upotrebi lokalnih anestetika koje nam
je izneo Prof.Malamed.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Saznala sam
informacije o novim anestetičkim
rastvorima koje planiram da koristim
svakodnevno...
Tema skupa je bila Bez bola i sa
manje stresa:Vizija ili realnost za
naše pacijente. Da li mislite da je
bezbolan tretman u ordinaciji već
realnost ?
Prof. dr Aleksa Marković: Naravno,to je
vec uveliko realnost .
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Smatram to
neophodnim
uslovom današnje
stomatologije.
Ubistesin™ 1/200,000 and Ubistesin™
1/100,000 – forte , su dva artikainska
rastvora sa različitim koncetracijama
adrenalina. Molim Vas priblizite
nam upotrebu različitih rastvora
u zbrinjavanju bola.?
Prof. dr Aleksa Marković: Po mom
mišljenju , prvi izbor bi bio Ubistesin™
1/200,000 jer je pouzdan I bezbedniji
za pacijente.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Upotrebila bih
Ubistesin ™1/200.000 za pacijente rizika.
Koliko dugo koristite Ubistesin™
1/200,000 iUbistesin™ 1/100,000?
Prof. dr Aleksa Marković: Oko jedne
godine.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Dve do tri godine.
U kojim slučajevima ste koristili
Ubistesin™ 1/200,000 a u kojim
Ubistesin™ 1/100,000?
Prof. dr Aleksa Marković: Ubistesin™
1/200,000 svakodnevno ,a Ubistesin™
1/100,000 u slučajevima gde je potrebno
manje krvarenje.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Upotrebljavam
Ubistesin ™1/200.000 za pacijente rizika
Kojoj grupi pacijenata je namenjen
Ubistesin™ 1/200,000 obzirom na
manju koncetraciju adrenalina?
Prof. dr Aleksa Marković: Za pacijente
sa oboljenjima KVS-a
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Klasi 4,prema ASA
podeli,pacijenti sa teškim sistemskim
oboljenjima .
Kako ocenjujete kliničku bezbednost
procedure uz upotrebu artikaina u
poređenju sa drugim supstancama
npr lidokain, I obzirom na više doze
adrenalina?
Prof. dr Aleksa Marković: Podjednako
bezbedni.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Bezbednije su
procedure sa artikainom.
Prema Vašem mišljenju
koje su prednosti artikaina
u I odnosu na lidokain?
Prof. dr Aleksa Marković:
Anestezija sa artikainom
ima duže trajanje.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Nisam
sigurna u postojanje izrazitih
prednosti..
Da li postoje razlike u
efikasnosti I sigurnosti
pomenutih supstanci?
Prof. dr Aleksa Marković:
Podjednako efikasni I sigurni.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Po mom mišljenu
imaju sličan način delovanja.
Obzirom na
Vašu upotrebu
Ubistesina™ 1/200,000 I Ubistesina ™
1/100,000, da li artikain predstavlja
jedinstvenu zamenu za lidokain?
Prof. dr Aleksa Marković: Da, možemo
reći da je artikain adekvatna zamena
za lidokain.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Da,svakako.
Mogući rizik nastanka parestezije
pri upotrebi artikaina za sprovodnu
anesteziju donjeg zubnog nerva
je bila jedna od glavnih tema ove
konferencije.Koje je Vaše mišljenje
nakon predavanja I diskusije?
Prof. dr Aleksa Marković: Nakon najnovijih
saznanja smatram da je bezbednije
koristiti artikain.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Ne postoje
dokazane činjenice koje potvrđuju
povezanost parestezije I artikaina.
I na kraju šta biste preporučili
kolegama ?
Prof. dr Aleksa Marković: Upotreba
Ubistesin™ 1/200,000 u svakodnevnoj
praksi.
Doc. dr Ljiljana Stajčić: Da koriste
anesteziju sa artikainom zbog efikasnosti
i sigurnosti.
14
Book 1.indb 14
4.7.2011 11:09:56
Pa s sio n a t e
abo ut
q u a li t
y
.
Znam da su „bu{ili”,
ali nisam ništa
osetio.
Posv}eni bezbolnosti.
Sa lokalnim anesteticima 3M ESPE.
Kako prepoznajete zadovoljne pacijente?Kada sre}ni ponovo dolaze kod Vas.
Jer su procedure sa 3M ESPE lokalnim anesteticima kratke i bezbolne.Jer mogu
o~ekivati efikasan i pouzdan tretman.Jer se u Va{oj ordinaciji ose}aju dobro.
Prednost za Vas?Kratke i predvidljive procedure.Odnos lekar-pacijent postaje dugotrajan i ugodan za sve.
No
Fear
Practice
3M ESPE.Posve}eni kvalitetu.
Ubistezin forte 4 %
4 % artikain
1:100000 epinefrin
50 komada u pakovanju
5 pakovanja +
Karpul špric GRATIS
5 pakovanja +
Filtek Z250 tuba GRATIS
Book 1.indb 15
Local Anaesthetics
www.3mespe.com
4.7.2011 11:10:02
WHITEsmile
Beljenje
prebojenih
depulpisanih zuba
predstavlja veoma
važnu proceduru
u estetskoj
stomatologiji.
P
BELJENJE
DEPULPISANIH
ZUBA
ojedinačno prebojeni zubi, pogotovo u predelju frontalne regije predstavljaju veliki kozmetski problem. Vodonik peroksid, karbamid peroksida i natrijum perborat predstavljaju
glavne hemijske formule koje
preko svog aktivnog sastojka
vodonik peroksida ostvaruju
reakciju oksidacije.
Za beljenje avitalnih zuba
danas se koriste dve bazične
tehnike:
• Ambulantna tehnika beljenja
• „Šetajuća tehnika“ beljenja
Beljenje depulpisanih zuba
podrazumeva primenu visokih
koncentracija vodonik peroksida ili karbamid peroksida, što ovaj
tretman svrstava u ambulantne metode beljenja. Primena visokih koncentracija agenasa za beljenje (3038%) obezbeđuje povoljan estetski
rezultat imajući u vidu da su diskoloracije ovog tipa veoma izražene
i teške za sanaciju nižim koncentracijama. Ambulantni uslovi nam
dozvoljavaju njihovu primenu (visoke koncentracije) s’obzirom da se
tretman odvija pod kontrolom stomatologa te je klinička bezbednost
na najvišem nivou.
Mr. sci dr Tatjana
Savić Stanković
Ambulantno beljenje depulpisanih zuba (Primena White Smile,
38% H2O2)
Klinički prikaz slučaja
Za uspešno beljenje depulpisanih zuba neophodno
je postaviti što tačniju dijagnozu prebojenosti. Ukoliko zub nije endodontski saniran, izvršiti adekvatnu endodotsku terapiju, eventualno retretman, a ukoliko je
zub već endodontski adekvatno saniran, pripremiti
zub aplikacijom GJC barijere 2-3mm apikalno od
Sl.1 Maksilarni centralni sekutići prebojeni kao
gleđno-cementne graniposledica gangrene
ce. (Sl. 1 i 2).
Okolna meka tkiva zahtevaju zaštitu u vidu jednog od sistema tečnog koferdama, u ovom slučaju je
aplikovan Gingiva Protector (White Smile, Germany), na gingivu labijalne i palatinalne strane zuba, uz
svetlosnu polimerizaciju u trajanju
od 20 sekundi. (Sl. 3 a,b i c)
Sl. 2 Aplikacija GJC barijere
Sl. 3 a,b,c
Ambulantna tehnika beljenja
podrazumeva aplikaciju visokih
koncentracija materijala za belje-
16
Book 1.indb 16
4.7.2011 11:10:03
terijal treba ostaviti da deluje 15-20 minuta nakon
čega sledi uklanjanje i ispiranje„potrošenog“ gela i
ponavljanje procedure još
2-3 puta. Proces beljenja
se može ubrzati i primenom gelova koji se aktiviraju LED svetlosnom aktivacijom primenom specijalnih lampi. (Sl. 5).
Sl. 4. Aplikacija gela na labijanu i palatinalČesto se pacijenti sa poje- Sl. 5 Aktivacija gela primenom LED lampe
nu stranu zuba (kavum dentis)
za beljenje zuba
dinačno prebojenim zubima
nje u ambulantnim uslovima ciodlučuju za protetsku rekonstrukljano na vestibularnu stranu kao
ciju u vidu venira, krunica i mostova što se u ovom slučaju može
i u kavum dentis zuba koji se tretira. (Sl. 4 ).
uspešno izbeći manje agresivnim
Materijal se može hemijskij aktimetodom kao što je beljenje zuba.
virati što često podrazumeva me(Slika 6)
šanje dva materijala neposredno
Sl. 6 Kraj terapije
pred aplikaciju. U tom slučaju ma-
Karbamid peroksid
koncentracije
10, 16, 22 %
za kućno beljenje zuba
28
€
€
0
3
+ White smile pasta za zube
Hidrogen
peroksid
koncentracije
38 % za
ordinacijsko
beljenje zuba
[email protected] NIJE NA ODMET DA ZNATE
Kongres FDI
(Udruženje stomatologa sveta)
Kongres će se održati u Meksiko Sitiju, Meksiko, od 14 do 17 septembra 2011 godine 2012 godine
FDI kongres će se održati u Hong
Kongu, Kina 2013 u Seulu, Koreja.
Sve informacije na:
www.fdiworldental.org
Sledeći kongres BaSS-a (Udruženje stomatologa Balkana) održaće se u Tirani, maja 2012 godine.
cijentu primenu amalgama u bočnoj regiji ukoliko je to najbolje rešenje. Pacijent može da odbije predlog i traži bolje estetsko rešenje pri
čemu je stomatolog, ukoliko je primena kompozitnog materijala nesigurna (subgingivalni karijes, razorena krunica i dr) dužan da predloži pacijentu alternativno rešenje
za kompozitni ispun (kompozitni ili
keramički inleji i dr), što mora biti
evidentirano u dosijeu pacijenta.
Istovremeno nevladine organiKontraverze oko primene
zacije preko Komisije za ishranu i
amalgama
lekove traže, u Ujedinjenim NaciKomisija za stomatološke mate- jama, da se zabrani upotreba svih
rijale FDI je usvojila deklaraciju da je preparata koji sadrže živu, pa i upoupotreba amalgama u stomatološ- treba amalgama u stomatologiji.
koj praksi neškodljivaza pacijente.
Kvalitet vode u stomatološkim
Američka stomatološka asocijacija
aparatima
(ADA) je izdala preporuku stomaJoš pre desetak godina uočen
tolozima da je stomatolog dužan
da postavi indikaciju i predloži pa- je problem zagađenja vode u sto-
matološkim aparatima. Utvrđeno
je da se u stomatološkim aparatima stvara biofilm kolonija bakterija
što čini vodu zagađenom. Pokazalo se nažalost da je voda u stomatološkim aparatima zagađenija od
vode u WC šoljama. Ranije je u cilju sprečavanja stvaranja biofilma
u cevima preporučivana upotreba
natrijum hipohlorita (NaOCl) ali se
brzo odustalo zbog evidentne korozije metala.
Danas se preporučuje ugradnja
filtera i ispiranje sistema dezinficijensima na bazi hlorheksidinina, alkalnog peroksida, rastvora hlorheksidina i dr kako bi se zaštitili pacijenti.
Dental Economics
njenje preosetljivosti upotrebljava
se veliki broj preparata za desenzibilizaciju.
U Koreji je proizvedena laserska četkica za zube koja smanjuje
dentinsku preosetljivost kod 77%
pacijenata. Četkica radi na baterije
koje treba menjati na dva meseca.
Prljave četkice za zube
Poznato je da četkice za zube
i pored korektnog održavanja (ispiranje, sušenje) sadrže veliki broj
bakterija. Da bi četkice za zube bile
bez bakterija proizvedeni su aparati koji koriste ultravioletno svetlo
kako bi za nekoliko minuta uništili
99.9% bakterija. Dokazano je da UV
svetlo ovih aparata uništava strepPreosetljivost zuba
tokoke, ešerihiju koli, salmonele i
Preosetljivost otkrivenog denti- virus H1N1.
na u vratu zuba može biti vrlo bolAparati su dostupni u različitim
na i iritirajuća za pacijenta. Za sma- oblicima a cena je oko 25 dolara.
17
Book 1.indb 17
4.7.2011 11:10:04
OPTIBOND ADHEZIV
All-In-One
U stomatologiji postoji potreba da se terapeutske
procedure odrade brzo i efikasno. Korporacija Kerr je
upravo pustila na tržište novo adhezivno sredstvo iz
Optibond grupe adheziva, nazvan Sve-u-jednom.
Ara Nazarian, DDS
O
ptibond All-In-One je sau različitim pakovanjim i to u
mo-nagrizajući adheziv
bočicama od 5ml kao i pou jednoj komponenti kojim
godnom samostojećem Unise eliminiše višefazna procedose uređaju.
Prednosti Optibond Alldura prilikom postavljanja diin-One omogućavaju prirektnih i indirektnih restauramenu kod izrade direktnih i
cija. Stomatolozi kliničari sve
indirektnih restauracija: odneophodne pripreme nagrilična adhezija za gleđ, denzanja, postavljanja prajmera
i adheziva imaju u samo jedtin i ostale porcelanske i keramičke materijale.
nom materijalu i u jednom
koraku. Optibond All-In-One
Trostruki sistem rastvarača:
je svetlosno polimerizujuJedini adhezivni sistem koji
ći adheziv koji omogućava
u sebi kombinuje tri rastvavezivanje za sve površine i
rača (vodu, acetone i etanol)
substrate. Njegova usavršeza efikasno nagrizanje gleđi,
na konzistencija pruža propostizanje uniformnog sloja
duženi vek trajanja i efikasno
adheziva kao i stabilnost makondicioniranje gleđi za poterijala prilikom skladištenja.
stizanje dugotrajnih adhezivJedinstvena nanotehnolonih restauracija.
gija nagrizanja: Omogućava
Prema rezultatima nezavinajefikasnije nagrizanje u odsnih istraživanja koje je sprovela Kerr Korporacija, sa- nosu na bilo koji jedno-komponentni adheziv, stvaramo-nagrizajući sve-u-jednom adheziv omogućava jući veliku površinu za uspostavljanje mehaničke reizvanrednu penetraciju u dentinske kanaliće, ostva- tencije i hemijske reakcije vezivanja.
rujući izuzetno snažnu vezu, smaOtpuštanje jona Fluora kao i ponjujući mogućnost nastajanja mistojanje punioca u samom sastavu: U sebi sadrži punioce koji imakropropustljivosti i posle operativne osetljivosti. Njegova jedinstveju sposobnost otpuštanja jona Fluna nano tehnologija stvorila je spoora kao i punioce sa nanočesticasobnost efikasnijeg nagrizanja glema koje ostvaruju sigurnu zaštitu
đi od bilo kog drugog jedno-komod mikropropustljivosti.
ponentnog adheziva čime se stvaPrikaz slučaja
ra velika površina za uspostavljanje Sl 1. Izgled pacijenta pre tretmana
Pacijent se javio nezadovoljan poizuzetne mehaničke retencije i hestojanjem dijastema između predmijske reakcije vezivanja. Po mom
njih gornjih zuba (Slika 1). Sve momišljenju može se postaviti u magućnosti, i njihove prednosti i mane
loj debljini sloja čime omogućava
su razmatrane sa pacijentom. Njebolje prijanjanje indirektnih restagova odluka je bila da mu se izrauracija i ostvarivanja intimne veze
di šest porcelanskih faseta na svih
zuba i restauracije.
šest prednjih gornjih zuba. PacijenOptibond All-In-One je dostupan
Izgled pacijenta posle tretmana
18
Book 1.indb 18
4.7.2011 11:10:05
Sl 1. Preparacija zuba
Sl 1. Čišćenje preparisanih zuba
tu je aplikovana anestezija i zubi preparisani za prihvatanje porcelanskih Empress (Ivoclar Vivadent) faseta (Slika 2).
Uzet je otisak i izrađene privremene fasete. Otisci,
okluzalni registrat i fotografije su poslati u zubotehničku laboratoriju za izradu finalne nadoknade. U sledećoj poseti, uklonjene su privremene fasete i preparisani zubi očišćeni Preppies pastom (Slika 3).
Fasete su postavljene na zube, provereno njihovo
naleganje i estetika. Zatim je započeta priprema nadoknade koja je podrazumevala čišćenje i tretiranje sila-
Sl 1. Aplikacija adheziva
Na porcelanske fasete je aplikovan kompozitni cement i postavljene na preparisane zube i to u pravcu
od sredine ka spolja (Slika 6).
Izvršena je polimerizacija u jednoj tački i uklonjen
višak cementa. Kada je obavljeno uklanjanje viška cementa, izvršena je definitivna polimerizacija i to sa
obe strane posebno (labijalno i lingvalno) u trajanju
od po 10 sekundi. Kao što se može videti na fotografiji snimljenoj odmah po cementiranju, nadoknade
pružaju izvanredan estetski utisak i pacijent je pokazao ogromno zadovoljstvo (Slike 7).
Sl 1. Aplikacija na fasete
nom, dok je na preparisane zube aplikovan je prema
uputstvu proizvođača Optibond All-In-One samo-nagrizajući adheziv i polimerizovan 15 sekundi (Slika 4).
Postignuta debljina sloja All-In-One adheziva je otprilike 5 mikrona nakon polimerizacije, što ne stvara
probleme za naleganje definitivne nadoknade (Slika 5).
Sl 1. Adheziv Sve-u -jednom
Sl 1. Izgled pacijenta posle tretmana
Stomatolozi su u stalnoj potrazi za materijalom koji
je efikasan, jednostavan i može se brzo postaviti. Optibond All-In-One samo-nagrizajući adhesiv poseduje veoma dobre karakteristike bilo da ga koristite kao
osnovni adheziv ili kao dodatno adhezivno sredstvo.
Optilux 501
Lampa za
polimerizaciju
kompozita
€
0
9
9
Book 1.indb 19
19
4.7.2011 11:10:06
Book 1.indb 20
4.7.2011 11:10:08
+
Herculite XRV Ultra mini kit 1+1
120 €
+
+
3 tube od 4g kompozita
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
XRV Herculite mini kit1+1
75 €
3 tube od 3g kompozita
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
Xrv Herculite tuba 5g 3+1
60 €
boje po vašem izboru
Borer ABAKUS
Gumice za poliranje 5+1
Boreri za brušenje 5+1
6 € - 10 %
7,5 €
10 €
Zetaplus komplet
in
d
0
260
Book 1.indb 21
Zetaplus
900ml,
Oranwash
140 ml,
Indurent gel
60 ml
4.7.2011 11:10:10
Nastavci za uklanjanje kamenca
Lukovi NiTi
okrugli
5+1 50 €
Lukovi NiTi četvrtast 5+1 75 €
€
5
-1
10
Komplet
samoligirajućih
bravica LOTUS
€
0
12
€
0
25
LED C
Led lampa za polimerizaciju kompozita
Tri programa rada
normal, meki start,
pulsno
Podešavanje vremena
5s, 10s, 15s, 20s
Jačina 800-1000 mW/
cm 2
280
€
UDS-A
Aparat za uklanjanje kamenca
5 nastavaka, mogućnos
sterilizacije drške u autoklavu
garancija 1 godina
Pliwa Lemon Fresh AF
Z 250 mini komplet 4 šprica od 4 g
€
5
13
Book 1.indb 22
boje A2,A3,
5, A4, B3
Bond 3 ml,
kiselina 3 ml,
ključ boja,
+
GRATS Soflex
diskovi a50
- dezinfekcija prskanjem i
brisanjem
- rastvor spreman za upotrebu
- bez aldehida i fenola
- baktericidan (uklj. Tbc, MRSA
Mycobactericum terrae)
- fungicidan (Candida albicans)
- ograničeno virucidan
- sušenje bez ostataka
- VAH sertifikovan
75
in
d
0
Ivoklar
Garnitura
zuba
a28
14
€
4.7.2011 11:10:12
Neodent program kontinuirane edukacije
Organizator B.
Srećkov (treći s
desna) i predavači:
Dr M. Beloica,
Dr D. Beloica, Dr T.
Savić, , Dr S. Đurišić
i Dr S. Živković
Prateća izložba
stomatološkog
materijala i
opreme
Program kontinuirane edukacije koji organizuje kompanija Neodent u saradnji
sa Stomatološkim fakultetom u Beogradu
je uspešno održan u Sremskoj Mitrovici,
Požarevcu, Kraljevu, Novom Sadu i Nišu
nastavlja se u Beogradu.
Na predavanjima iz serije „Razvoj estetskih materijala“ koja su održali Prof dr Dragan Beloica, Prof dr Slavoljub Živković,
Prof dr Nevenka Teodorović, Doc dr Branislav Karadžić, Asist dr Slobodan Đurišić,
Asist Tatajana Savić
Stanković i dr Miloš Beloica prisustvovalo je
oko 2000 stomatologa, zubnih tehničara i
stomatoloških sestara.
Klinika za stomatologiju Novi
Sad, work shop Kerr kompoziti ,
dr Vesna Miletić, dr Jugoslav Ilić
Kontinuirana edukacija u Novom Sadu,
mart 2011 godine, u prepunom amfiteatru
Medicinskog fakulteta
23
Book 1.indb 23
4.7.2011 11:10:18
Inteligentnija
formala
Servisno ulje F1
Pobednik testiranja Tehnološkog univerziteta u Beču
Vođa projekta : univ.prof.dipl ing Friedrick Franek
Cilj projekta : Kvalitativno upoređivanje efekta koji ulje za podmazivanje
imaju na smanjenje habanja materijala
Tabela 1: Pregled testiranih ulja i stomatoloških ulja za podmazivanje
Uzorak za ispitivanje
Uzorak 1
Uzorak 2
Uzorak 3
Uzorak 4
Uzorak 5
Uzorak 6
Uzorak 7
Referentno ulje SRV test
Naziv
W &H servisno ulje F 1
W & H servisno ulje ulje
KaVo ulje iz EU
KaVo ulje iz SAD
Eksterno referentno ulje
Ulje fazne promene
ProForm
SRV referentno ulje
Ispitivanje je otkrilo da ispitani uzorci W&H servisnog
uljaF1 ,,ulja fazne promene,, i -ProForm ulja proizvode
najpovoljnije ponašanje u pogledu
pune veličine
W&H ulje F1
koeficijenta trenja i
najbezbednija i
najtrajnija zaštita turbina
širine brazdanja.
i nasadnih instrumenata
svih tipova i proizvođača
Servisno ulje
F1 400 ml
28 �
Book 1.indb 24
4.7.2011 11:10:20
Download

Broj2 • jul 2011. • BESPLATAN PRIMERAK