Broj 3 • decembar 2011.
BESPLATAN PRIMERAK
STOMATOLOŠKI STRUČNO - INFORMATIVNI ČASOPIS
NEWS
www.neodent.rs
smile
P r o f e s s i o n a l To o t h W h i t e n i n g
t A28
n
e
d
a
f
o
p
S
ubi
z
i
n
j
o
l
s
o
r
T
%
7,5 € – 10
NOVOSTI IZ
NEODENTA
P
osle uspešno obavljene serije stručnih predavanja po Srbiji Neodent u saradnji sa Stomatološkim fakultetom u Beogradu nastavlja aktivno učešće
u programu kontinuirane edukacije za doktore stomatologije, zdravstvene tehničare i stomatološke sestre.
Prva predavanja iz nove serije kontinuirane edukacije u 2011/2012
godini održana su 15 oktobra
2011 godine u prepunoj sali Beogradskog sajma u okviru tradicionalnog sajma stomatološke
opreme „Medident 2011-Dental Show“.
Održana su sledeća predavanja:
YOBOSHI
Dentalni dečiji komplet
REVOLUCIONARNOG DIZAJNA
6.900 €
6.900 €
1. Kompoziti u traumatologiji
– Prof dr Dragan Beloica
2. Precizan interokluzalni registrat-put ka postizanju optimalne okluzije – Asist dr
Aleksandra Milić
3. Zašto Articain u svakodnevnoj stomatološkoj praksi –
Prof dr Aleksa Marković
Prvi put u Srbiji.
4. Savremena protetska rešenja posle endodontskog
tretmana – Doc dr Rade Živković
U toku održavanja sajma stomatološke opreme najviše pažnje
posetilaca na štandu Neodenta
izazvala je stomatološka stolica
specijalno dizajnirana za decu
predškolskog uzrasta i prvih razreda školske dece. Proizvođač
ove stomatološke stolice je kompanija „ Yoboshi “.
Neodent News, interni besplatni magazin
• Beograd, Rankeova 4 • Tel. 011 308.91.61,
308.77.46 • Novi Sad, Ivana Kosančića 2
• Tel: 021.654.67.93 • Glavni i odgovorni
urednik • Dr. Dragan Beloica • urednik Dr. Ivan Nikolić • sekretar redakcije
Nataša Janjić • e-mail: [email protected]
Produkcija
Kuća štampe
stampanje.com
A-dec najveći
proizvođač dentalne
opreme u svetu.
Nedostižan kvalitet i
trajnost.
U koperaciji sa W & H.
A-dec 200
dizjniran
za upeh
12.700 €
efikasno profesionalno pranje/čišćenje zuba
Cleanic
Cleanic® pakovan u tubama predstavlja proizvod sa izuzetnim
osobinama pogotovo što je dostupan u novom načinu pakovanja.
Dostupna su tri različita ukusa: mint, žvakaća guma i zelena
jabuka (slika 1). Pasta sa ukusom Zelene jabuke je bez mentola i
zbog toga je pogodna za korišćenje kod pacijenata koji primaju
homeopatsku terapiju ili hemoterapiju kod oralnih karcinoma.
Pacijenti imaju izbor između tri ukusa. Deca najčešće biraju
ukus žvakaće gume jer im je ukus minta previše jak. Odrasli koji
su pod homeopatskom terapijom imaju izbor ukusa zelene jabuke; preostali mogu da probaju i neki drugačiji ukus. Svi ukusi Cleanic® paste ostvaruju svež i prijatan osećaj.
Sve tri verzije se baziraju na Perlit-tehnologiji. Perlit je mineral sferičnog oblika i u Cleanic® pastama za zube dostupan je
u obliku smrvljenih granula. Kada se aplikuje pomoću aplikatora za pranje zuba ili pomoću odgovarajuće četkice (Pro-Cup® ili
Pro-Brush®) čestice perlita su položene ravno na površinu zuba
čime je omogućeno brzo i nežno uklanjanje plaka i nečistoća.
Čestice Perlita se tokom procesa pranja zuba u roku od 8 sekundi raspadaju, što omogućuje nežno poliranje površina.
Na ovaj način Perlit-tehnologija skraćuje postupak jer nije neophodno uzimati dodatnu pastu za poliranje zuba. Kada se koriste drugi proizvodi potrebno je minimalno upotrebiti tri paste
različite veličine čestica od grubih do finih kako bi se ostvarilo
potpuno čišćenje zuba.
Sa druge strane koncept korišćenja Cleanic® profesionalne
paste zahteva samo 15 sekundi aplikacije po tretiranoj površini. Upravo je to omogućeno raspadanjem čestica Perlita čime
se posledično uspostavlja visoki sjaj svih površina zuba.
Proizvođač preporučuje čišćenje 2-3 zuba jednom svežom porcijom paste. Zbog veličine svojih čestica (prosečna RDA vrednost
je 27) Cleanic® sve-u-jednom pasta omogućuje jednostavno čišćenje/pranje zuba, štedi vreme i povećava komfornost pacijentu.
Konzistencija Cleanic® paste u tubi je veoma homogena i
kremasta.
Pasta dobro prijanja za površine zuba prilikom poliranja i ne
zgrudvava se. Količina paste koja se odredi i postavi u aplikator
(slika 3 i 4) ne curi i ne ispada sa instrumenta za čišćenje, što omogućava jednostavno aplikovanje na grupu zuba koji se tretiraju.
Na taj način je dentalnom higijeničaru omogućeno da poštuje protokol čišćenje/pranja zuba kada koristi ovaj proizvod.
Kada se koristi preporučeni aplikator paste a to je KerrHawe-ov
KerrHawe-ova profesionalna pasta
za pranje zuba sa integrisanom
Perlite tahnologijom Katja Hellige,
dentalni higijeničar, D-Falkensee/
Nemačka
Slika 1:
Cleanic® pasta u tubama za profesionalno pranje
zuba (s leva na desno: Žvakaća guma, Mint i Zelena jabuka)
Slika 2:
Cleanic® pasta u tubama za profesionalno pranje zuba bez
mentola
(Zelena jabuka)
Slika 3 i 4:
Rukovanje pastom
kremaste konzistencije (zelena jabuka) u
odgovarajućem aplikatoru
3
efikasno profesionalno pranje/čišćenje zuba
ProCup®, pasta se jednostavno prenosi između sistema unurašnjih i spoljašnjih lamela aplikatora do površina zuba i tu
se meša sa pljuvačkom pacijenta stvarajući tanak sloj paste
čime se smanjuje mogućnost stvaranja toplote usled trenja. Zubi se brzo i nežno mogu očistiti bez prskanja okolnih površina korišćenjem malih brzina obrtaja nasadnog instrumenta (maksimalno 3000obrt/min pomoću nasadnog
instrumenta redukovane brzine ili Paromatic Swing nasadnog instrumenta).
Zaključak
Cleanic
100 g
15 €
- 10%
Cleanic® pasta u tubama zadržava vlažnost i kremastu
konzistenciju – čak i posle otvaranja- dok kod drugih proizvoda iste namene nije slučaj, koji se zgrudvaju po otvaranju i potrebno je da ih higijeničar pre upotrebe razmekšava mešanjem sa vodom.
Cleanic® pasta u tubama je ekonomična jer je dostupna u pakovanju koje omogućava pojedinačno doziranje za
svakog pacijenta, dok su proizvodi iste namene drugih proizvođača pakovani u monodozama od 2g; što je najčešće previše za pojedinačnu aplikaciju.
Nova Cleanic® pasta sa tri različita
ukusa dostupna u sve-u—jednom pasti, omogućava jednostavnije čišćenje
zuba koje je ujedno i ekonomičnije i za
pacijenta komfornije.
Clean Polish
pasta bez fluora
50g
11 €
Pasta za brzo,
jednostavno
i efikasno
čišćenje i
poliranje prirodnih zuba
– idealno za poliranje
metalnih ispuna.
- 10%
11 €
- 10%
Super Polish
pasta bez fluora
45g
Idealni proizvod namenjen postizanju visokog
sjaja prilikom poliranja prirodnih zuba i
metalnih ispuna.
Ovde
ja
čuvam
4
Whitesmile
Beljenje zuba
primenom
led
aktivacione
white smile
lampe
Whitening
Lamp 2
Činjenica da je u proteklih 5 godina interesovanje za beljenje zuba
u celom svetu poraslo za neverovatnih 300% nas obavezuje da pratimo
korak sa svetskim estetskim standardima kako po pitanju izbora materijala tako i po pitanju primene najsavremenijih tehnologija. U predhodna
dva teksta koja su se bavila temom
beljenja zuba, bilo je reči o tehnikama beljenja kako vitalnih tako i depulpisanih zuba te su u tom kontekstu opisani osnovni koraci koji se u
okviru njih primenjuju.
U ovom tekstu ćemo se bazirati na
ambulantnu tehniku beljenja vitalnih
zuba primenom LED aktivacione lampe Whitening lamp 2 (White Smile,
Germanny). (sl.br.1)
Koje su osnovne karakteristike
ambulantnog beljenja zuba primenom aktivacionih uređaja?
Tehnika ambulantnog beljenja vitalnih zuba podrazumeva primenu isključivo u ambulantnim uslovima od
strane stomatologa aplikacijom gelova na bazi vodonik ili karbamid peroksida u koncentracijama od 20% do
45%. Gel za beljenje se može aktivirati
halogenim lampama, LED lampama,
diodnim laserima. Sobzirom da se radi
o višim koncentracijama, ova tehnika
se još u literaturi zove i ’’power’’ (moćno) beljenje.
Koje su prednosti ambulantnog
beljenja zuba u odnosu na standardnu tehniku „Kućno-noćnog„
beljenja?
Standardna (kućna) tehnika beljenja
je dugo vremena bila popularna zbog
jednostavne primene ali i zbog cene
koja je niža u odnosu na ambulantno
beljenje zuba. Međutim, za ovu tehniku se vezuju i određeni problemi
Sl.br.1 Whitening Lamp 2
u smislu pojave hiperosetljivosti tvrdih i mekih zubnih tkiva, nekorektna
primena od strane pacijenta i preterano izlaganje primenom slobodnoprodajnih preparata koji su van svake
stručne kontrole. Ambulantna tehnika obezbeđuje stručnu
kontrolu kontakta gela
samo sa tvrdim zubnim tkivima, kontrolu
količine gela koji se nanosi, mogućnost tretiranja samo određenih
površina zuba (fleke,
mrlje, cervikalne trećine krunica), skraćeno
vreme tretmana i odmah vidljive rezultate.
Koje su prednosti
svetlosne aktivacije
lampom u terapiji beljenja zuba?
Svetlosna aktivacija višestruko ubrzava
hemijsku transfor-
maciju pigmenata u bezbojna jedinjenja. Ubrzava
se svetlosni absorpcioni proces fotosensitivnih agenasa kaji se nalaze
u specijalno name- Mr. sci dr Tatjana
njenim gelovima, te Savić Stanković
je oslobađanje perhidroksilnih jona koji su direktno odgovorni za beljenje, maksimalno povećano. Najnovije istraživanje (Domingez
i sar. 2011)* koje se bazira na ispitivanju uspešnosti efekata beljenja zuba
primenom nekoliko različitih izvora
svetlosne aktivacije (uključujući i tri
Sl.br.2 Tri modaliteta svetla
vrste lasera) izdvojilo je LED aktivaciju kao najefikasniji a u isto vreme i
najbezbedniji metod.
Zašto je Whitening Lamp 2 dobar izbor aktivacionog uređaja za
beljenje zuba?
Whitening Lamp 2 predstavlja LED aktivirajući sistem kojim se aktivira gel
na bazi 30% vodonik peroksida (LIGHT WHITENING
Gel). Prednosti ovog gela su
postojanje dualnog sistema (dva šprica) čime se isključuje prerano aktiviranje
supstance pa period upotrebljivosti dostiže i 18 meseci bez posebnog skladištenja materijala. Ovaj produženi period upotrebljivosti važi i za polovično načete špriceve. Gel je naSl. br.3 Laka manipulacija i
sklopljivost lampe
5
Klinički prikaz
randžaste boje, što omogućava laku
i veoma preciznu kontrolu nanošenja na ciljane površine zuba. Materijal je neutralne pH vrednosti 7 čime
se isključuje demineralizacioni efekat
na zubnu gleđ.
Whitening Lamp 2 zasniva se na
LED tehnologiji sa visokofokusnim svetlosnim spektrom talasne dužine od
465 nm bez toplotne emisije i omogućava do 10 000 aplikacija. Lampa
poseduje tri moda: konstantni za beljenje celog zubnog niza, pulsni za
osetljive zuba i pojedinačni za ciljano
beljenje depulpisanih zuba. Komandna tabla je dizajnirana tako da korisniku nudi veoma jasno uputstvo korišćenja u smislu odabira jednog od
tri modaliteta, vremena aktivacije, intenzitet svetla i standardne komande
rad/pauza/stop. (sl. br.2). Mobilnost,
laka pokretljivost, zglobna prilagodljivost i mogućnost postavke lampe
u više položaja omogućava lako manipulisanje i nesmetanu primenu u
malim prostorijama. (sl.br.3)
Sl. br.3 Posle određivanja početne boje
zuba postavljeni su retraktori i držač
za jezik
Sl. br.6 Aktivacija LED lampe i ponavljanje postupka 3 do 4 puta.
Sukcija materijala za beljenje.
Sl. br.7 Uklanjanje Gingiva protektora
Sl. br.4 Aplikacija svetlosno-polimerizujućeg gingiva protektora
Sl. br.8 Kraj terapije
Sl. br.5 Aplikacija gela za beljenje
*Domínguez A, García JA, Costela A, Gómez C. Influence of the light source and bleaching gel on the efficacy of the tooth whitening
process. . Photomedicine and Laser Surgery. January 2011, 29(1): 53-59.
Karbamid peroksid
koncentracije
10, 16, 22 %
za kućno beljenje zuba
28
€
+ White smile pasta za zube
6
30
€
Hidrogen
peroksid
koncentracije
38 % za
ordinacijsko
beljenje zuba
Maxcem Elite
"Noje Tehnika"
Predaja definitivne nadoknade
Formiranje idealno preparisanog zuba i registrovanje njegovih detalja u finalnom otisku su kritični postupci prilikom izrade indirektne zubne nadoknade.
Sve navedeno može biti ugroženo i dovedeno u pitanje ukoliko se ne ispoštuje precizan protokol predaje
nadoknade. Većina indirektnih definitivnih nadoknada se izrađuje na precizno pripremljenim modelima
sa kočićima kako bi reprodukovale poziciju preparisanih zuba kao što je u ustima. Definitivna provera preciznosti i naleganja se izvodi u ustima pacijenta. Vrlo
često keramičke nadoknade na radnom modelu prikazuju savršeno naleganje, ali se ispostavi da je definitivno prilagođavanje ipak potrebno uraditi u ustima. To je i za očekivati kod izrade indirektne zubne
nadoknade. Takođe kod izrade multiplih nadoknada
prilikom probe se utvrdi savršeno naleganje i postojanje preciznih proksimalnih kontakata, ali se prilikom
cementiranja dogodi blaga promena položaja. Pojedini kliničari cementiranje osam do deset nadoknada
u isto vreme nazivaju “ multipla tehnika cementiranja”.
Greške nastale prilikom cementiranja multiplih nadoknada dovode do katastrofalnih posledica, jer pogrešan položaj samo jedne nadoknade utiče na konačno
pozicioniranje preostalih.
Robert A. Lowe,
D.D.S., F.A.G.D.,
Dentalni
F.I.C.D., F.A.D.I., F.A.C.D.
cementi –
istorijske
činjenice
Dentalni cementi su po definiciji „vezivni agenti“ namenjeni da
popune prostor između restaurativnog materijala i
zubne strukture. Kompozitni cementi podrazumevaju
postupke nagrizanja i aplikovanja adheziva. Za pravilnu upotrebu, potrebna je prethodna priprema struktura zuba 37% fosfornom kiselinom i aplikacija adhezivnog sredstva pre nanošenja kompozitnog cementa. Ovi cementi ostvaruju mikromehaničku vezu sa
zubnim tkivima sa jedne strane ali i sa restorativnim
materijalom sa druge strane. Takođe nisu rastvorljivi
u oralnim tečnostima. Najnovija prednost kompozitnih cemenata je pojava samo-adhezivnih kompozitnih cemenata, koji ne zahtevaju prethodnu pripremu
zubnih tkiva i smatra se da imaju mnogo prednosti u
odnosu na ostale cemente, kao što je pojednostavljen način upotrebe. Važno je naglasiti da u pojedinim
slučajevima jačina veze samo-nagrizajućih cemenata
nije toliko velika kao cemenata koji se primenjuju „totalno nagrizajućom“ tehnikom. Novije generacije samo-nagrizajućih cemenata kao što je Maxcem™ Elite
(Kerr Corporation) pokazuju znantno poboljšanu jačinu veze sa zubnim tkivima. Proizvođač navodi da je
čak do 24MPa jačina veze i to bez prethodne pripreme zubnih tkiva.
„Noje-va Tehnika Cementiranja“ korišćenje
samo-nagizajućeg kompozitnog cementa
Termin Nojeva tehnika proističe iz biblijske legende
o Nojevoj barki gde su se životinje ukrcavale na barku dve po dve. Kako imamo dve ruke, logično je pretpostaviti da imamo maksimalnu kontrolu nad samo
dve nadoknade u isto vreme prilikom cementiranja. U
slučajevima multiplih pojedinačnih nadoknada koje
uključuju anteriornom regionu gronje vilice, najvažniji su što se tiče estetike su maksilarni centralni sekutići. Maksilarne centralne sekutiće treba cementirati
prve. Sve se nadoknade u gornjoj vilici probaju pojedinačno i proveri se njihovo pravilno naleganje na patrljak i demarkaciju. Zatim se provere proksimalni kontakti dentalnim koncem dok stomatološka sestra pridržava susedne nadoknade. U ovom trenutku, proksimalne kontakte treba doterati diskovima za poliranje porcelana. Sledeća je provera položaja svih nadoknada u isto vreme. Postavite sve nadoknade na odgo
varajuće preparisane zube i uverite se da li sve nadoknade pasivno naležu. Bilo koje nepravilno nalega7
M a x c e m E l i t e P r e c i z n o c e m e n ti r a n je ke r a m i č k i h
nje ili nemogućnost da se postave do demarkacije treba popraviti. Da bi ovaj postupak bio jednostavniji, vratiti nadokande
na radni model. Artikulacionim papirom
proći između nadoknada kako bi se obeležili postojeći kontakti. Zatim, odgovarajućim kamenčićem ukloniti višak i proveriti naleganje. Postupak ponavljati nekoliko
puta sve dok se ne uverite da nadoknade
pasivno naležu, i da postoji slab otpor prilikom provlačenja dentalnog konca. Važno je naglasiti, da sprovedeni postupak na
modelu ne znači i da će u ustima isto pasivno ležati.
Slika 1
Izgled preparisanih zuba gornje vilice pre pristupanja cementiranju
Slika 2
Cementirani centralni sekutići u gornjoj vilic korišćenjem samonagrizajućeg cementa (Maxcem™ Elite, Kerr Corporation). Lateralni sekutići se bez nanošenja cementa postavljaju na preparisane zube kako bi se centralni sekutići postavili u pravilan položaj
Predaja definitivnih nadoknada u
gornjoj vilici
Prvi korak je postaviti centralne sekutiće u pravilnu poziciju i uveriti se vizuelno da naležu korektno a zatim i radiografisanjem. Digitalni rendgen aparat kao što
je Dexis omogućuju momentalnu verifikaciju pravilnog naleganja nadoknade. Zatim se patrljci očiste i dezinfikuju Tubulicidom Red (Global Dental). Nakon toga
se samo-nagrizajući kompozitni cement
(Maxcem™ Elite, Kerr Corporation) pomoću automix šprica nanosi u nadokandu. Kada su oba centralna sekutića pravilno postavljena i aplikovan adekvatna pritisak za istiskivanje viška cementa četkicom
se obriše višak materijala. Susedne nadoknade odnosno lateralni sekutići se postave na odgovarajuće brušene zube kako bi
očuvale pravilan položaj centralnih sekutića tokom inicijalnog vezivanja cementa.
Važno je da višak cementa ne prodre u susednu nadoknadu lateralnih sekutića ili na
preparisani zub, u suprotnom se nadoknada neće moći skinuti. Postupak se ponavlja prilikom cementiranja lateralnh sekutića. Ukoliko meko tkivo bude iritirano i započne da krvari, aplikuje se Expasyl u to
područje, komadićem vatice lagano utapkava i ostavi da deluje oko minut. Nakon
tog perioda vodeno-vazdušnim sprejom
se ukloni Expasyl a kao rezultat se dobijaju
odvojena meka tkiva od demarkacije kao i
zaustavljeno krvarenje. Preparisani zubi se
očiste Tubulicidom i nadoknada lateralnih
sekutića se ispuni samo-nagrizajućim cementom i postavi na zub. Zatim se postave nadokande na očnjake kako bi čuvale
mesto dok se izvrši polimerizacija cemen8
n a d o k n a da
ta. Postupak se ponavlja prilikom cementiranja očanjaka, prvih premolara i drugih
premolara, jedino se prvi molari cementiraju do prirodnih nepreparisanih zuba odnosno drugih molara. Neverovatno čak i
kada su prethodno savršeno pasivno stajale u ustima, nadoknade na prvim molarim
pokazuju prejake proksimalne kontakte i
ne zauzimaju potpuno svoj položaj. Proksimalne kontakte treba obeležiti artikulacionim papirom na radnom modelu, zatim ih
treba prilagoditi i dentalnim koncem proveriti u ustima pacijenta i ako imaju pasivno potpuno naleganje može se pristupiti
cementiranju.
Predaja definitivnih nadoknada u
donjoj vilici
Slika 3
Nakon inicajlnog gel stanja cementa u trajanju od
2 minuta, višak materijala se može ukloniti sondom
Slika 4
Kada je završeno uklanjanje viška materijala, može
se izvršiti dodatna svetlosna polimerizacija prema
uputstvu proizvođača
Slika 5
Obratiti pažnju na iritaciju mekih tkiva oko lateralnog
sekutića. Pre cementiranja aplikovati Expasyl koji će
odvojiti meka tkiva i zaustaviti krvarenje u sulkusu.
Slika 6
Expasyl se nanosi u sulkus laganim utiskivanjem vaticom na vrhu pincete
Slika 7
Preparisani zubi se pre cementiranj očiste i dezinfikuju sa Tubulicid Red-a (Global Dental )
Slika 8
Ravna četkica Keystone br 2 se koristi za uklanjanje
viška cementa iz zone demarkaciji
Slika 9
Na ovoj slici je prikazano cementiranje očnjaka koje
stomatolog čvrsto pridržava dok se ne završi inicijalno vezivanje cementa. Premolari su postavljeni na
preparisane zube kako bi osigurali postizanje pravilnog položaja očnjaka
Slika 10
Na distalnoj površini molara se uočavaju kontakti
koje treba ukloniti
Kada su cementirane definitivne nadoknade u gornjoj vilici, pojedinačne nadoknade u donjoj vilici se probaju i proverava
njihovo naleganje na demarkaciji. Takođe
se uradi i proba svih nadoknada zajedno
kako bi se identifikovali prejaki proksimalni
kontakti. Zatim se urade digitalni rengen
snimci (Dexis) kako bi verifikovali pravilno naleganje svih nadoknada. Kada je sve
odrađeno i naleganje nadokanda pasivno
i zadovoljavajuće pristupa se cementiranju
nadoknada po sledećem redosledu. Prvo
se postave centralni sekutići na preparisane zube a zatim se postave najposteriornije nadoknade sa svake strane. Pacijentu se
postavi artikulacioni papir Accufilm II (Parkell) i kaže da lagano zagrize . Sledeće situacije se mogu uočiti: 1) okluzalni kontakti
postoje na jednom ili na oba bočna zuba,
2) kontakti se uočavaju samo na centralnim sekutićima, 3) postojaće simultani
kontakti na oba bočna zuba i na sekutićima. Ukoliko se uoče kontakti na jednom
ili oba bočna zuba, to su prerani kontakti i
moraju se ukloniti dijamantskim svrdlom
za finiširanje kompozita od 30µm (crvena
traka) (Axis Dental, Brasseler, USA). Zatim
se načini ponovna provera Accufilm-om i
podešava sve dok se ne dobiju simultani
kontakti na oba bočna zuba i na oba prednja zuba Ukolko postoje kontakti samo na
prednjim zubima, potrebno je skratiti incizalne ivice ili maksilarne lingvalne površine treba produbiti. Kada se cementiraju
centralni sekutići i krajnji bočni zubi u donjoj vilici, pristupa se proveri okluzije prvih
Slika 11
Disk za poliranje porcelana (Brasseler USA) se koristi za uklanjanje kontakata koji su intenzviniji. Proveriti kontakte artikulacionim papirom i ukoliko je
potrebno postupak ponavljati.
Slika 12 Sve nadokande u gornjoj vilici su cementirane, dok su u donjoj vilici privremene nadoknade. Obratiti pažnju na preciznost okluzalnih kontakata između definitivnih nadoknada i privremenih nadoknda.
Slika 13
Prilikom cementiranja nadokanda u donjoj vilici, prvo
se postavljaju centralni sekutići i krajnji bočni zubi
a zatim se analiziraju kontakti u centralnoj okluziji.
Slika 14
Okluzalni kontakti se proveravaju pomoću artikulacionog papira (Accufil II, Parkell).
Slika 15 Dijamantskim svrdlom 30 µm se uklanjaju
prerani kontakti. Nakon provere u ustima, poliranje
se može izvršiti srednje grubim plovućcem i vodom,
gumicama i pastom za poliranje
Slika 16
Maxcem™Elite (Kerr Corporation) se može koristiti
za cementiranje keramičkih nadoknada i cirkonijum
kruna (Venus Porcelain, Heraus Kulzer)
Slika 17
Samo-nagrizajući cement Maxcem™Elite (Kerr Corporation) se aplikuje iz automiks šprica pomoću specijalno dizajniranog vrha
Slika 18
Na slici je prikazan pogled na cementiran donji molar koji je u centralnoj okluziji sa antagonističkim
prvim molarom
Slika 19
Na slici su prikazani cementirani centralni sekutići
u donjoj vilici, kako i svi bočni zubi
Slika 20
Izvršeno je cementiranje svih zuba osim očnjaka levog i desnog. Kada se završi kompletno cementiranje, još jednom se izvrši analiza okluzije kako bi se
uočili eventualni prerani kontakti.
9
Maxcem Elite
Slika21:
Očigledno je da nadoknada na očnjaku zahteva dodatno uklanjanje keramike sa proksimalnih površina kako bi se obezbedilo pravilno naleganje, iako je prilikom probe u ustima pre cementiranja obezbeđeno pasivno naleganje na zonu demarkacije. Keramička nadoknada na očnjaku se može obraditi na samom patrljku na način kao što je prethodno
opisano. Poželjno je čak i lagano obraditi proksimalne kontakte sa susednih cementiranih nadoknada korišćenjem karbidnog borera broj 8
uz adekvatno poliranje abrazivima kako bi se postigao sjaj nadoknade.
Slide 23:
Analizirani su i provereni kontakti u svim ekscentričnim kretnjama iz položaja centralne okluzije. Slika22:
Detaljan pogled punog zubnog
niza i cementiranih nadoknada
u položaju centralne okluzije.
sledećih bočnih zuba korišćenjem Accufilm-a- Ukoliko se poštuje navedeni protokol cementiranja da se pre cementiranja provere okluzalni kontakti, pojava
preranih kontakata se lako zaobilazi. Na
taj način mnogo je jednostavnije uočiti prerane kontakte na svakoj nadoknadi pojedinačno nego kada bi se probale sve istrovremeno. Kao i kod cementiranja u gornjoj vilici, cementiraju se sve
nadoknade do očanjaka. Prilikom probe očnjaka provere se proksimalni kontakti kako bi se omogućilo pasivno naleganje i blagi proksimalni kontakti. Kada
se cementiraju sve nadoknade u donjoj
vilici, još jednom se proveri okluzija, sve
površine ispoliraju gumenim abrazivima
za keramiku. Takođe se provere kontakti prilikom radne, balansne i protruzione
kretnje i analizira način vođenja.
Slide 24: Prikazane nadoknade cementirane u ustima nakon dve nedelje. Postignuta je okluzalna stabilnost i potpuna estetika. Drugi molari su planirai
za restauraciju u sledećoj poseti.
Maxcem Elite
samo-adhezivni, samo nagrizajući kompozitni cement za cementiranje
keramičkih krunica, inleja, faseta i fiberglas kočića
1+1
120 €
10
Klinička praksa
Kompozitni ispuni
u frontalnoj regiji
Slika 1. Stanje pre lečenja
Slika 2. Stanje 2 meseca posle lečenja
Sažetak
Razvoj
modernih
kompozitnih materijala i adhezivnih sistema omogućio je
izradu ispuna zubnih oštećenja uz minimalnu intervenciju
dr Rosen Venelinov na dentinu i gleđi uz
istovremeno maksimalan estetski rezultat. Dugotrajnost i otpornost na abraziju mikrohibrida omogućili su rešenje problema za područje prednjih zuba. Zato može da se garantuje ravnomerno trošenje i stabilna funkcija kroz
duže vreme.
Anamneza
38-godišnja pacijentkinja žalila se na neatraktivan
izgled svojih prednjih zuba. Odabrali smo kompozitne
ispune zbog izrazito štedljivog pristupa i maksimalne
estetike te zbog manjeg troška u poređenju sa
keramikom (Slike 1 i 2).
Dijagnoza
Lekarska anamneza pacijenkinje bila je sledeća:
Klinički nalaz:
- višestruke sekundarne karijesne lezije oko
starih kompozitnih ispuna na prednjim zubima
u cervikalnom i aproksimalnom području;
- višestruke vertikalne pukotine i abrazija središnjih
sekutića i desnog očnjaka;
- levo – endodontski lečeni zubi (levi bočni sekutić,
očnjak i prvi premolar), nadograđeni pomoću
kočića i hemijski stvrdnjavajućeg kompozita
(lateralni zub) te Adapta krunica.
- razmak između bočnih zuba i središnjih sekutića
(Slike 3, 4, 5, 6).
Rendgenski nalaz:
–normalni za zube 13, 12, 11, 21 (Slika 7)
–zubi 22, 23, 24 bili su endodontski lečeni sa
periapikalnim lezijama na zubu 23 (hronični
granulomatozni parodontitis zuba 23 i status
posle devitalizacije zuba 22, 24);
–konfekcijski kočići na tri zuba i moguća perforacija
na zubu 23 (Slika 8).
Parodontalni status: kataralni gingivitis i traumatski
parodontitis oko krunica na zubima 22, 23 i 24
(Slika 9).
Slika 3. Izgled spreda pre lečenja
Slika 4. Desni i levi profil pre lečenja
Slika 5. Zubi pre lečenja
Slika 6. Izgled prednjeg dela zubnog luka sa okluzalne strane pre
lečenja
Slika 7. Rendgenski snimak zuba 13, 12, 11
Slika 8. Rendgenski snimak zuba 22, 23, 24 i panoramski snimak
Slika 9. Stanje gingive neposredno nakon odstranjenja krunice
Slika 11. Prostor za
kočić ojačan vlaknima za zubu 23
Slika 10. Kontrolni rendgenski snimci posle endodontskog ponovnog lečenja zuba 22, 23, 24
11
Klinička praksa
Klinička praksa
(Slika 18). Posle izrade palatinalnog zida počela je izrada bukalnog dela
bojama X-A2, NT za nadoknadu dva sloja gleđi (Slika 19). Dužina i širina
ispuna kontrolisala se dentalnim meračem i okluzalnim ogledalom.
Posle direktne nadogradnje ostavljeni su mali prostori (0,5 mm) na obe
strane, tako da su se aproksimalni kontakti mogli izraditi standardnom
bojom A1 (Slika 20).
Završna obrada i poliranje izrađeni su posle 10 minuta pauze. Prvo se
Slika 23. Završni izgled direktnih ispuna izrađenih materijalom Gradia Direct (zubi 14, 13, 12, 11, 21) i indirektnih kompozitnih krunica (zubi 22, 23, 24)
Slika 12. Prostor odstranjenog
kočića označen je crveno
Slika 13. Zubi su nadograđeni pomoću kočića ojačanih vlaknima i materijala za nadogradnju sa dvostrukim stvrdnjavanjem
– belog opakera
Slika 14.Individualni izbor boje
- Gradia Direct X-OA2, X-A2, NT
desno; X-OA4 levo
Slika 15. Okluzalno ogledalo
pokazuje udaljenost incizalnih
bridova od okluzalne ravni
Slika 16. Odstranjeni sekundarni karijes i stari ispun na desnom
središnjem sekutiću. Bukalna površina pripremljena je za fasetu.
Stanje pre završne obrade diskom za poliranje.
Slika 17, 18, 19. Slaganje materijala Gradia Direct u odnosu na
prirodne slojeve zuba – dentin i gleđ
Slika 20. Posle izrade
osnove zuba, nastali prostori između zuba
(oko 0,5 – 1,0 mm) su
ispunjeni kako bi se
izradili aproksimalni zidovi odgovarajućeg
oblika i kontakata
Slika 22. Kompozitne potpune
krunice na gipsanom modelu
12
Slika 21. Završni izgled poliranog rada (neposredno posle
uklanjanja koferdama) – 22,
23, 24 su sa privremenim krunicama
Plan lečenja
Posle početnog razgovora sa pacijentkinjom odlučili
smo da koristimo kompozit za izradu ispuna. Razlog
je bio da je većina zuba bila vitalna i sa umerenim
oštećenjima. Pacijentkinja je bila mlada i želela je očuvati
što je moguće više zuba. Kompozit nam je omogućio
minimalno invazivni pristup u lečenju. Krunice na zubima 22, 23 i 24 zameniće se novim
zbog većih oštećenja. Ponovo je odabran (laboratorijski) kompozit kako bi omogućio
manje opterećenje zuba zahvaljujući svojoj elastičnosti.
Izrada ispuna
Za ispune zuba korišćena je klasična centrifugalna tehnika za direktne ljuske. Za ispravljanje
abrazije prvo je nadograđena dentinska osnova, a zatim palatinalna i bukalna gleđ.
Tokom prve posete odstranjivane su stare krunice i kompozitni ispuni zuba 22,
23, 24 te su tokom sledeće dve posete ponovo lečeni problematični zubi (Slika 10).
Tokom lečenja korenskog kanala utvrđeno je da nema perforacije na zubu 23 (Slika 11
i 12). Nakon punjenja korenskog kanala – tople kondenzacije gutaperke sistemom B
i sistemom S, zubi su nadograđeni pomoću kočića ojačanih vlaknima i kompozitnog
belog opakera (Slika 13). Odlučeno je da će se endodontski lečeni zubi nadograditi
punim krunicama. U skladu sa Kaplan-Majeru, tokom 4 i 10 godina praćenja utvrđeno
je da je stopa održanja endodontski ponovo lečenih zuba sa potpunim krunicama
veća nego kod zuba bez krunica. Za privremene krunice korišćen je samostvrdnjavajući
akrilat boje A2. Odgađanjem izrade završnih krunica očekivali smo oporavak gingive,
budući da je bila traumatizovana starim krunicama, kvačicama koferdama i završnom
preparacijom zuba (Slika 13).
Četvrta poseta počela je individualnim određivanjem boje. Tanki slojevi kompozita
postavljeni su u središte zuba i polimerizovani, stvarajući kompozitni cilindar u kojem
je svaki sloj (opaker, standardna i translucentna boja) širinom odgovarao slojevima
prirodnog zuba (dentin, osnovna gleđ, translucentna gleđ). To je jednostavan i brz način
kontrole odabrane boje ispuna (Slika 14). Zajedno sa pacijentkinjom odlučili smo da
koristimo svetliju boju kako bi se zubi pobeleli.
Pomoću okluzalnog intraoralnog ogledala postavljenog na bočnim zubima i očnjacima,
odredili smo položaj prednjih zuba u odnosu na okluzalnu ravan (Slika 15). Nakon
merenja mezio-distalnih širina zuba (prosek za očnjake – 7 mm, za bočne zube 6,5 mm
i za središnje sekutiće 8,5), zaključili smo da središnje sekutiće treba da produžimo na
10 mm (za 1,5-1,7 mm), bočne zube na 9 mm (prosečno za 1,2-1,3 mm) i očnjake na
9,5 mm (prosječno za 1,0 mm).
Posle davanja anestezije i postavljanja koferdama, odstranjen je sekundarni karijes.
Stari kompozitni ispuni odstranjeni su okruglim dijamantskim svrdlom visoke brzine,
a kosina i završna obrada preparacije izrađeni su okruglim svrdlom u obliku masline.
Bukalno je izrađena velika kosina kako bi se obuhvatila incizalna i aproksimalna oštećenja
te bukalna pukotina na središnjem sekutiću te za nevidljiv prelaz između prirodnog
zubnog tkiva i kompozitnog ispuna. Palatinalna kosina bila je širine 1 mm (Slika 16).
Visokoestetski mikrohibridni kompozit Gradia Direct odabran je za izradu ispuna
zajedno sa adhezivnim sistemom G-Bond (GC Europe). Dentinska osnova prvo je izrađena
slaganjem opakera – X-OA2 (Slika 17). Palatinalno je postavljena standardna boja X-A2
(nadoknađena osnovna zubna gleđ) i NT boja (nadoknađivanje transparentne gleđi)
koristilo žuto svrdlo za poliranje, zatim silikonski polirer plamičastog oblika
i oblika masline. Aproksimalne površine zadnje su polirane metalnim i
plastičnim trakama za poliranje. Završno poliranje izvršeno je pomoću
filca i Prisma sjajnih i Prisma sjajnih ekstra finih pasti – bukalno, lingvalno
i aproksimalno (Slika 21).
Tokom iste posete odstranjene su privremene krunice te je uzet otisak.
Krunice su izrađene od laboratorijskog kompozita te su cementirane
tokom sledeće posete cementom za
trajno cementiranje sa dvostrukim
stvrdnjavanjem G-Cem (GC Europe)
(Slika 22).
Dobro je poznato da zubno tkivo
menja boju kad se osuši (pobeli).
Zbog toga se završna ocena oblika,
boje i translucencije direktnih ispuna
može izvršiti tek nedelju dana posle
izrade – tako da zubi imaju dovoljno
vremena da se rehidriraju posle
dugog postupka sa koferdamom.
Tokom kontrolnih poseta obavljene
su potrebne korekcije za završni
izgled zuba. Prilikom iste posete
snimljene su fotografije posle
tretmana.
Zaključak
Ovaj klinički slučaj pokazuje
da se kompoziti mogu koristiti
za visokokvalitetne minimalno
invazivne estetske radove čak i kod
većih oštećenja. Prikazana tehnika
omogućava stomatologu brzo
rešavanje estetskih i zdravstvenih
problema pacijenata bez potrebe
za više različitih boja i materijala.
Slaganjem slojeva kompozita
moguće je postići predvidljiv
pozitivni rezultat koji zadovoljava
i stomatologa i pacijenta. Kompozitni
materijali pružaju brojne prednosti
bez gubitka vremena, rada sa skupim
materijalima ili gubitka poverenja
pacijenta.
U vreme ekonomske krize to
je dobar način ponude estetskog
lečenja uz dostupnu cenu za
pacijente.
Naša je pacijenkinja bila vrlo
zadovoljna završnim rezultatom
te očekuje svoje drugo dete sa
osmehom.
© 2009. Originalno objavljeno
u časopisu Dental World
(Stomatologichen
Sviat),
August 2009. Reprintovano
sa dozvolom.
13
Radionica :
Program kontinuirane edukacije za doktore stomatologije
Predavač i instruktor : prof.dr Slavoljub Živković
Ma{inski rotiraju}i instrumenti
– Novi koncept u endodonskom lečenju zuba
DODATNE INFORMACIJE:
011/245 09 04 ( dr Ljiljana Zivković)
011/ 308 77 46 ( dr Ivan Nikolić)
021/ 654 67 93 (Ljiljana Erceg)
14
Bio RaCe
Bio RaCe – NiTi sistem
novi standard u endodonciji
Danas se u preparaciji kanalskih
sistema korena zuba koriste različiti
setovi NiTi mašinskih rotirajućih instrumenata. Mašinske tehnike preparacije poslednjih godina dobijaju na
značaju, ne samo zbog brzine i kvaliteta instrumentacije, nego i zbog
izražene efikasnosti, ali i sigurnosti
pri realizaciji ove vrlo važne faze endodontske intervencije.
Uvođenjem NiTi instrumenata u
endodontsku praksu, napravljen je
vidan napredak u obradi kanalskog
sistema, odnosno kvalitativan skok u
efikasnosti i brzini čišćenja i oblikovanja kompleksnog kanalskog prostora. Osim toga značajno je smanjena i mogućnost greške tokom instrumentacije, kao što je pojava opstrukcije, stepenika, transportacije ili
perforacije zida kanala.
Većina postojećih NiTi sistema (više
od 20) odlikuje se povećanom koničnošću radnog dela instrumenta,
izrazitom fleksibilnošću, specifičnim
oblikom sečiva i neaktivnim i zaobljenim vrhom koji ne seče.
Bio RaCe NiTi sistemjednostavno do visoke efikasnosti
Bio RaCe NiTi sistem rotirajućih instrumenata je novi set rotirajućih instrumenata sa potpuno novim dizajnom radnog dela. Osnovna karakteristika ovih instrumenata je povećana koničnost radnog dela sa alternativnim sečivnim ivicama, koje obezbeđuju efikasno sečenje, odnosno
eliminaciju sečenog dentita tokom
instrumentacije.
Bio RaCe NiTi sistem odlikuje:
• jednostavnost primene i obeležavanja ( šest instrumenata BR 0-5
sa bojom stopera na instrumentu
BIO RaCe Basic set
Novi koncept
NicklTitanijum (NiTi)
instrumenata
koja služi kao
vodič u redosledu primene
(bela, žuta, crvena, plava, zelena, crna)
• elektrohemij- Prof. dr Slavoljub
ski tretirana po- Živković
vršina radnog
dela koja značajno poboljšava efikasnost sečenja dentina i povećava otpornost prilikom ušrafljivanja
• primena sa različitim endomotorima sa ograničenim obrtnim momentom i pri brzinama od 500 –
600 o/min
• smanjena otpornost na frakture
• efikasna preparacija povijenih
kanala
• memorijski disk kojim se lako i
jednostavno kontroliše učestalost
primene instrumenata
Pravilna primena Bio RaCe NiTi instrumenata predstavlja savršen spoj
efikasnosti sečenja, fleksibilnosti, otpornosti na frakture i nadasve sigurnosti u endodontskom postupku.
BIO RaCe Extended set
+
Bio RaCe Basic set +
Bio RaCe Extended set
+ GRATIS
K files 10 ili 15
80 €
RaCe 04.30, i
04.35
Dopuna
20 €
15
ANESTEZIJA U STOMATOLOGIJI
Kontrola bola pri stomatolo{koj terapiji rizi~nih pacijenata
Prof. dr Eliezer Kaufman, Univerzitet
u Jerusalimu, Izrael
L
okalni anestetici se razlikuju
od ostalih medikamenata, upravo po
tome što ih direktno
primenjujemo na mestima gde želimo da
prekinemo sprovođenje nervnog impulsa. Zbog toga se koriste znatno niže doze
nego kod ostalih lekova.
Rastvor lokalnih anestetika sadrži : lokalni anestetik, vazokonstriktor, stabilizatore vazo-konstriktora, pufere, vodu. Rastvor
deluje na periferne neurone I sprečava
sprovođenje signala bola do odgovarajućih centara u mozgu. Uprkos lokalnoj primeni, lokalni anestetici se mogu naći I u
sistemskoj cirkulaciji I time mogu ugroziti
rad centralnog nervnog I kardiovaskularnog sistema. Kod mladih I zdravih pacijenata neželjeni efekti, usled primene lokalnih anestetika, retko se javljaju. Sa druge strane, kod medicinski kompromitovanih pacijenata, postoji znatno veći rizik od
pojave neželjenih efekata.
Produžavanje životnog veka
Obzirom da se životni vek ljudi produžava, možemo očekivati sve veći broj
stomatoloških pacijenata, koji imaju različita kardiovaskularna i cerebrovaskularna
oboljenja. U ovoj starosnoj grupi imamo
sve više zahteva za čuvanjem postojećih
zuba, kao i za složenijim stomatološkim
procedurama npr. dentalnim implantima.
Time se broj bezubih pacijenata smanjuje
a povećava broj intrevencija sa primenom
lokalnih anestetika. Stoga postaje sve važnije pronaći što bezbedniji pristup u postizanju lokalne anestezije medicinski kompromitovanih pacijenata.
Vazokonstriktor kao faktor rizika
Kod pomenutih pacijenata, primena
vazokonstriktora predstavlja izazov. Prednosti
Aktivna supstanca
su skupljanje krvnih sudova i produženje traja- Lidokain HCL
nja anestezije. Mane priMepivakain
mene čak i uobičajePrilokain
ne doze vazokonstriktora
(1:100. 000) su povećaArtikain
16
nje krvnog pritiska i pojava aritmija. Zato
primena vazokonstriktora kod pacijenata sa kardio- i cerebro-vaskularnim oboljenjima predstavlja veliki rizik. Da bismo
smanjili rizik od pojave neželjenih efekata
možemo smanjiti dozu lokalnih anestetika ili koristiti rastvore bez vazokonstriktora. Ovo predstavlja siguran način, ali smanjivanje doze skraćuje trajanje anestezije,
što otežava brojne stomatološke intervencije. Rastvori bez vazokonstriktora nisu pogodni za obimnije hirurške intervencije.
Jedno od rešenja predstavlja primena
rastvora lokalnih anestetika sa nižom koncentracijom vazokonstriktora i najefikasnijom a najmanje toksičnom aktivnom
supstancom, (pogledati tablicu u prilogu
), u ovom slučaju artikainom.
Klinička studija
Zato je sprovedena studija, imala za cilj
utvrđivanje kako lokalni anestetici sa smanjenjom koncentracijom adrenalina utiču
na pacijente rizika. Tokom retrospektivne,
longitudinalne, slučajne, ’’double blinded’’,
kontrolisane kliničke studije na 50 pacijenata, posmatrano je sledeće:
Uticaj dva tipa rastvora lokalnih anestetika na KVS u toku stomatološke intrevencije–rastvor artikaina sa smanjenom koncetracijom adrenalina 1:200. 000 i rastvor
lidokaina sa adrenalinom 1:100. 000. Posmatrani pacijenti su kao osnovno oboljenje imali različita oboljenja KVS-a: kontrolisanu hipertenziju, ishemičnu bolest
srca i kongestivnu srčanu insuficijenciju.
Cilj studije je bilo poređenje analgezijskog potencijala 4% artikaina sa adrenalinom 1:200. 000 i 2% lidokaina sa adrenalinom 100. 000. Zbog kraćeg perioda polueliminacije artikaina sa smanjenom koncentracijom adrenalina očekivao se i niži
rizik od sistemske intoksikacije pacijenata sa KVS oboljenjima.
Pacijenti su podeljeni u dve grupe slučajnim odabirom i pomoću kompjuterizovanog sistema posmatrani su sledeći
Koncentracija akt.
supstance
% Vazokonstriktora
podaci: EKG, nivo O2 u krvi, krvni pritisak
i puls. Nivo bola su ocenjivali pacijenti i
stomatolozi.
Nakon toga poređeni su međusobni
rezultati.
Rezultati
Najbitniji rezultat je, da nije bilo pojave neželjenih efekata i da se u ovoj studiji rastvor artikaina pokazao podjednako bezbedan kao rastvor lidokaina. Na
EKG snimcima 3 pacijenta uočene su ishemične promene:u grupi sa lidokainom
kod jednog pacijenta došlo je do inverzije T talasa a kod dva pacijenta iz grupe sa
artikainom do elevacije ST segmenta. Kod
pacijenta sa inverzijom T talasa je došlo do
promene nakon davanja anestetika, dok su
kod pacijenata tretiranih artikainom uočene ishemične promene pre davanja lokalnog anestetika. Dakle ST elevacije su
posledica postojećeg oboljenja, dok je lidokain izazvao inverziju T talasa. Promene nisu bile statistički bitne i nastavljeno
je sa daljim istraživanjem. Na kraju se pokazao kao dostojna i bezbedna zamena
adrenalinu. S druge strane intenzitet postignute anestezije je bio dosta viši kod
pacijenata tretiranih artikainom.
Diskusija
Uspešna anestezija pri stomatološkim
intervecijama nije lak zadatak, a pogotovo kada se radi o medicinski ugroženim
pacijentima.
Prethodno opisana studija potvrđuje
da je za takve pacijente primena artikaina sa smanjenom koncentracijom adrenalina mnogo efektnija nego primena lidokaina sa uobičajenom koncentracijom
vazokonstriktora, obzirom i da je zbog
manje koncentracije adrenalina smanjen
rizik pojave neželjenih efekata. Dakle 4%
artikain sa adrenalinom 1:200. 000 je bezbedan i dobro se podnosi, te stoga pogoduje i za pacijente rizika kao i za zdrave pacijente.
Trajanje pulpalne
anestzije (min)
Maksimalna preporučena doza
Ocenjena jačina
anestezije
2%
1:100.000
60
6.6 mg/kg
500
3%
1:200.000
45-60
6.6 mg/kg
400
4%
1:200.000
60-90
6 mg/kg
400
4%
1:200.000
45-60
7 mg/kg
500
Noviteti
Vertise Flow
Samoadhezivni tečni kompozit
Zasnovan na OptiBond tehnologiji
Vertise Flow nije samo tečni kompozit, nije samo adheziv, nije samo zaptivna masa,nije samo podloga, već sve
u jednom.
• Samoadhezivni kompozit: nije potreban nikakav
postupak odvojnog lepljenja.Procedura restauracije je
pojednostavljena odličnim učinkom.
• Povišen stepen adhezije za dentinu i zubnu
gleđ: zasnovan na dokazanoj tehnologiji adhezije
OptiBond, obezbedjuje odličnu adheziju za dentin i
zubnu gleđ.
• Idealna viskoznost: Svojstva materijala daju idealnu viskoznost za različite kliničke indikacije.
• Smanjena mikrocurenja: odlična celovitost margina i smanjenje pukotina izmedju zuba i kompozita.
• Odlična mehanička svojstva: otporne i dugotrajne restauracije
• Hromatska skala: 9 različitih hromatskih tonaliteta
(XL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, univerzalni mat, prozirni)
Pakovanje: špric od 2 grama.
Kliničke indikacije:
Podloga za kavitete velikih dimenzija (prve i druge klase)
Restauracije mikro kaviteta prve i druge klase
Masa za zatvaranje kaviteta i pukotina
Intervencije na zubnom kanalu
Intraoralna popravka restauracija od porcelana
Prevlast Kerr-a u oblasti adhezivnog restorativnog tretmana zuba, potiče od inovacija na polju
kompozita i adheziva u
toku proteklih decenija.
Danas su sve te inovacije
prisutne u Vertise Flow-u.
Radi se o adhezivnom
tečnom kompozitu za restauraciju na bazi fotopolimerizujuće smole,
koji je napravljen za direktnu aplikaciju. Sjedinjujući OptiBond tehnologiju adhezije, tečni
kompozit Vertise Flow eliminiše dodatne prelaze
gravure⁄ozračenja⁄lepljenja koji su inače neophodni kako bi
se kompozit vezao za dentin i gleđ. Vertise Flow poseduje vi- Visok stepen nepropustljivosti zračenja
sok stepen adhezije za zubna tkiva, visok stepen mehaničke
Visok stepen nepropustljivosti zračenja Vertise Fow-a (320%
otpornosti i druga fizička svojstva koja se mogu porediti sa Al) obezbedjuje jasnu identitradicionalnim tečnim kompozitima koji se koriste u kombi- fikaciju restauracije u odnonaciji sa tradicionalnim adhezivima. Namenjen je mikro resta- su na strukturu zuba.
uracijama prve klase, kao podloga za restauracije prve i druge klase, služi kao masa za zatvaranje pukotina i šupljina, za Tehnike primene
otklanjanje kvarova na zubnoj gleđi, za popravke restauraciViskoznost Vertise Flowja od porcelana, za male okluzalne rekonstrukcije na delovi- a je idealna za restauracije
ma koji nisu izloženi incizalnoj abraziji.
manjih kaviteta ili kao podloga za veSvojstva gravure i samoadhezije koju poseduje Vertise Flow
like kavitete.
eliminišu potrebu za odvojenim nanošenjem lepila kod diKako bi se postigao visok stepen
rektnih kompozitnih restauracija. Ovaj proizvod, baziran na
adhezije za zidove kaviteta potrebno
dokazanoj adezivnoj tehnologiji OptiBond, značajno će poje koristiti četkicu sa pinn-point vrhom
jednostaviti direktne restauracije stomatolozima, zahvaljujuprilikom nanošenja prvog sloja, koja
ći prisustvu adheziva u samom kompozitu.
ne bi trabalo da ima gustinu veću od 0.5 mm.
Visok stepen nepropustljivosti zračenja omugućava jasnu
Kanila za nanošenje treba da bude od 20 Gauge.
identifikaciju materijala u odnosu na zub. Adheziv koji se naProizvod treba čuvati na hladnom mestu, na temperalazi u Vertise Flow-u omogućava čvrsto lepljenje na strukturu turi između 2 do 8°C. Rok upotrebe je 18 meseci.
zuba i štiti od mikrocuViskoznost različitih tečnih kompozita
renja. Vertise Flow poseduje stepen adheziTečni kompoziti su nanešeni na list papira u vertikalnom položaju u trajanju od jednog minuta, a potom su foje (otpornost na smicatopolimerizovani.
nje) za dentin i gleđ koji
Viscoznost Vertise Flow-a je idealna bilo za restauraciju manjih kaviteta bilo kao podloga za velike kavitete.
se može porediti sa self-etching adhezivima.
Nakon poliranja, Vertise Flow ispoljava sjaj
sličan kao kod tradicionalnih tečnih kompozita.
*nije reč o proizvodima marke Kerr. Marke upotrebljene pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
17
bol
Noviteti
PRIMENA U RESTAURACIJAMA MALIH KAVITETA (I i II KLASA)
1.Pripremiti kavitet. Isprati obilno
uz pomoć pustera najjačim pritiskom 5 sekundi.
2.Naneti Vertise Flow na pripremljeno mesto aplikatorom.
4.Naneti dodatne slojeve uz pomoć Vertise Flow nanoseći slojeve debljine do 2
mm.
3.Naneti tanak sloj (<0.5 mm) po zidovima cele šupljine i po zasečenom
delu 15-20 sekundi, umerenim pritiskom. Prosvetliti 20 sekundi.
5.Prosvetliti 20 sekundi .
6.Završiti i ispolirati restauraciju
koristeći gumicu za poliranje .
PRIMENA PRI ZALIVANJU JAMICA I FISURA
1.Izolujte oblast koferdamom.Pre primene materijala očistiti okluzivne površine na sledeći način: korišćenjem sistema profilakse sa vazdušnom abrazijom (soda bikarbona ili aluminijum-oksid).Isperite i osušite.
Alternativno, ako nemate sistem vazdušne abrazije: Koristiti pastu za profilaksu bez fluora, isprati i nagrizati površinu 15 sekundi 37,5% ortofosfornom kiselinom . Ispirajte u trajanju od
10 sekundi i osušite temeljno u trajanju od 5 sekundi. U ovom slučaju nagrizanje se koristi samo i isključivo
radi čišćenja površine od ostataka paste za profilaksu.
3.Naneti tanak sloj (<0.5 mm) po zidovima
cele šupljine i po zasečenom delu 15-20 sekundi, umerenim pritiskom. Ako je potrebno,
uklonite višak materijala po obodu koristeći
četkicu. Prosvetliti 20 sekundi*.
18
4.Ako je potrebno, dodati još
Vertis Flow i prosvetliti 20 sekundi*.
2.Naneti Vertis Flow na pripremljeno
mesto aplikatorom
5.Proveriti okluziju.
19
Nasadni ure|aji
Turbine
TE-95 RM
TE-98 C LED G RM
299 €
647 €
Kolenjaci
Plavi WE-56
Plavi WE-56E
Plavi WE-56 Led G
Zeleni WE-66 E
Crveni WE-99 Led G
235 €
270 €
696 €
299 €
890 €
Nasadnik
HE-43
20
180 €
AUTOKLAV firme Zhermack Italy
B klase 18 litara
3640€
+ demineralizator + pakerica
S klase 18 litara
3130€
+ demineralizator + pakerica
3320 €
2820 €
Zetaplus komplet
(Zetaplus 900ml, Oranwash 140 ml, Indurent gel 60 ml)
25 €
Elite P & P Trial kit
20 €
Adicioni silikon
puty masa
(100 g baze + 100 g katalizatora)
Light masa
( 60 ml baze + 60 ml katalizatora)
Elite P & P PliwaTrial kit
Maramice za brzu dezinfekciju 120kom
Kutija
5,60 €
Dopuna3,65 €
LED lampa za
polimerizaciju kompozita
LED C
250€
220 €
Aparat za
uklanjanje
kamenca
UDS A
300 €
250 €
21
Boreri za brušenje 5+1
10 €
Kamenčić
ARKANZAS
5+1
7,5 €
7,5 €
Borer ABAKUS
6 € - 10 %
Gumice za poliranje 5+1
Lotus 120 €
Samoligirajuće
bravice
Super Cor set
kompozit 4
tube od 4g
55 €
Bond, kiselina,
aplikatori
Adhesor carbofine
Cink
polikarboksilatni
cement
10 € - 10 %
22
Kavitan CEM
Glasjonomer za
cementiranje
25 € -10 %
nt a28
e
d
a
f
o
p
S
i zubi
n
j
o
l
s
o
r
T
%
7,5 € – 10
+
XRV Herculite mini kit1+1
Herculite XRV Mini
komplet sadrži 3 tube od
3g kompozita,
Optibond Solo Plus 3 ml,
Xrv kiselinu od 3g,
50 aplikatora za bond
1+1
75 €
Herculite XRV Ultra mini kit 1+1
+
Vertise™ Flow
samo-adhezivni i
samo nagrizajući
svetlosno
polimerizujući
kompozit
4 + 1 spric od 2 g
3 tube od 4g kompozita,
Optibond Solo Plus 5 ml
Xrv kiselinu 3 g
50 aplikatora za bond
1+1
120 €
135 €
XRV kiselina ECONOMY
XRV kiselina ECONOMY pakovanje 30 grama 50 eura
OptiBond
All-In-One
ADHEZIV VII
generacije
Samonagrizajući
adheziv
5 ml
1 kom 60 €
AKCIJA 1+1
94 €
23
White smile Lampa za
beljenje zuba
Led tehnologija
30.000 mw/cm2
1850 €
1650 €
Servisno ulje F1
Inteligentnija formula
Pobednik testiranja
tehnološkog
univerziteta u Beču
25 €
24
Download

eFiKasNo ProFesioNalNo PraNje/čišćeNje zuba