NAKLADATELSTVÍ ROM EO
W I LLI A M
S H A K E S P E A R E
MNOHO
POVYKU
PRO NIC
MUCH ADO
ABOUT NOTHING
Přeložil Jiří Josek
P Ř E D M L U VA
noho povyku pro nic patří k Shakespearovým vrcholným komediím. Hra vznikla zřejmě v roce 1598, tedy ve středním období
autorovy tvorby, na podkladě mnohokrát literárně zpracovaného příběhu o dívce, kterou její nápadník vinou zlé pomluvy zavrhne
a nakonec si ji přece jen šťastně vezme. Příběh, známý už z dob antiky,
objevila znovu renesance a ještě před Shakespearem přetvořila údajně až
do sedmnácti nových poetických, prozaických i dramatických verzí v několika evropských jazycích. Shakespeare sám pravděpodobně čerpal z italské
básně Lodovika Ariosta Zuřivý Roland (Orlando Furioso, 1516, v překladu sira Johna Haringtona z roku 1591), jež byla podkladem i pro čtvrtý
zpěv druhé knihy Spenserova eposu Královna víl (The Faerie Queene,
1590). Snad nejvíce však Shakespeara ovlivnila novela Mattea Bandella
z roku 1554, kterou z italštiny do francouzštiny přeložil, upravil a do svých
Tragických historií (Histoires Tragiques, 1574) vtělil Fran‚cois de Belleforest. Klasickou látku ovšem Shakespeare pojal jako vždy po svém a obohatil ji o řadu originálních i převzatých prvků, takže vzniklo dílo zcela nové
a svébytné.
Výchozí příběh Claudia a Héry sleduje v základních rysech dějovou
osnovu převzatou z pramenů, Shakespeare ho však upravil a doplnil
komicky laděným pásmem Benedika a Beatricie a burleskním pásmem
strážníků. Poprvé ho rovněž zasadil do komediálního žánru a přisoudil mu
v něm zcela specifickou funkci. Starý známý příběh Claudia a Héry tak
v jeho pojetí rozvíjí především dramatický děj komedie lásky, kontrastní
příběh Benedika a Beatricie dává hře myšlenkovou náplň a příběh strážníků lidový humor a absurdní rozuzlení. Mistrným propojením těchto tří
dějových pásem za použití adekvátních výrazových prostředků pak Shakespeare vytvořil divadelní hru nebývale vyváženou, která naplňuje daný
žánr, ale v mnohém jeho hranice překračuje.
Dramatičnost výchozího příběhu akcentuje autor několika posuny oproti pramenům, ze kterých čerpal. Posílil roli aristokratického představitele
dvorského světa a jeho mravů, Claudiova patrona prince Pedra, který bdí
nad osudem svého chráněnce. Paralelně k němu postavil podobně autoritativního otce Héry, siňora Leonata, kdežto postavu její matky do hry
nezařadil. Claudio a Héra jsou v jeho pojetí nezkušení mladí milenci, kte-
M
Translation, Preface and Commentary © Jiří Josek, 2000
ISBN 80-902639-4-1
5
ří si nejsou zcela jisti svou láskou, snadno podléhají vlivům okolí a tváří
v tvář zlu a intrikám jsou zcela bezradní. Domnělou zradu pak Claudio
neprožívá jako osobní tragédii lásky, ale jako veřejné zostuzení, na které
nepřiměřeně ostře reaguje otevřenou potupou Héry při nezdařeném svatebním obřadu. A ona zase nedokáže čelit otevřené lži jinak než tím, že na
místě omdlí. Don Juan zde nejedná z popudu žárlivosti, jako je tomu
v předchozích zpracováních látky, kdy předobraz tohoto intrikána musel
řešit rozpor mezi láskou a loajalitou k příteli, ale motivuje ho pocit ponížení a touha po pomstě. Podobnými úpravami, a zejména vyhrocením
temných a tragických prvků, které látka nabízela, dodal autor hře napětí,
plasticitu a hlubší, obecnější platnost.
V kontrastu ke světu konvencí, zabydlenému přehledně definovanými
typy lidí, uvádí Shakespeare originálně do příběhu komicky pojatou dvojici zarytých individualistů, Benedika a Beatricii. Pro ně neexistuje žádný
zřejmý pramen, z něhož by autor přímo čerpal, přestože tehdejší literatura
znala podobné typy prostořekých vtipálků obrněných proti milostnému
citu. Jistou inspirací mohla autorovi být tehdy proslulá kniha Baldassara
Castigliona Dvořan (Il Cortegiano), přeložená z italštiny v roce 1561.
Tématem, které Benedik a Beatricie do hry vnášejí, je válka pohlaví a myšlenka, že od nenávisti může být často velice blízko k lásce. S podobným
tématem se Shakespeare zdařile vyrovnal už v komedii Zkrocení zlé ženy,
ale zde ho posunul o kus dál. Na rozdíl od ranější hry v komedii Mnoho
povyku pro nic nejsou už v centru autorovy pozornosti tolik vztahy mužů
a žen, jako spíš obecnější otázky zdání a skutečnosti, falešné a pravé identity. Beatricie a Benedik jsou postavy přece jen složitější než Kateřina a Petruccio. Je možno, jak činí někteří komentátoři, hledět na jejich slovní přestřelky jako na zoufalou snahu skrývat pravé, upřímné a snadno zranitelné
city za masku cynismu a sarkastického humoru, kterou poodkryje až léčka
„moudrých“ pozorovatelů, jež těmto zaslepencům otevře oči a dovede
pomýlený pár k poznání a nakonec i k oltáři. Takový výklad je jistě zcela
ve shodě s žánrem optimisticky laděné plautovské komedie, jíž Mnoho
povyku pro nic vskutku z velké části je. Shakespeare však jako obvykle hranice žánru překračuje a šťastné rozuzlení poněkud zpochybní. Benedik
a Beatricie totiž nejsou Claudiem a Hérou, nepodvolují se zvyklostem světa tak snadno, přestože nakonec „obrátí“ pod vlivem mínění jiných. Podlehnou-li přece a vzdají-li se tak trochu neochotně své svobody i samoty,
pak jistě proto, že se mají skutečně rádi a že se, koneckonců, „svět musí
zalidňovat“. Ale ani tímto jejich rozhodnutím si divák nemůže být zcela
jist. Šťastný konec se totiž odkládá. Hra nekončí svatbou, ale tancem, oním
symbolem životního reje, který tuto komedii od počátku provází.
Shakespearovy hry se zpravidla vyznačují souborem nosných témat, která se odkrývají, vymezují a zrcadlí vždy na několika dějových rovinách.
Tematickou jednotu podtrhuje určitá základní metaforika. Nejinak je tomu
i v této hře. Klíčem může být už sám název Much Ado About Nothing,
ve kterém se slovo „nothing“ (nic) v alžbětinské angličtině vyslovovalo
jako „noting“, tedy „pozorování“, „sledování“, „notový záznam“. Chování
jedněch pozorované a hodnocené jinými se skutečně zdá být středem celé
hry. Stereotyp jízlivě ironického a nadřazeného chování prince a jeho družiny je konfrontován s mnohem méně elegantními, zato jistě upřímnějšími mravy maloměstské Messiny. Konvenčně rozvíjený milostný příběh
Claudia a Héry je postaven proti extravagantní lásce Beatricie a Benedika.
A proti těmto pak Shakespeare staví rovinu strážníků, kteří přece už z definice své profese „sledují“ chování svých spoluobčanů a sami se rovněž ze
všech svých ubohých sil, a přece marně, snaží vypadat před světem co nejlépe. Že to jsou nakonec oni, které autor nechává odhalit intriku a napravit stav věcí veřejných, je jedním z kouzelných paradoxů, v jejichž vytváření je William Shakespeare mistrem nad mistry.
Ke specifickým prvkům společenského chování, které se odrážejí v metaforice hry, patří hudba, tanec, karnevalové masky, oblečení měnící se
s módou, ale i řeč. A právě jazyk, slovo, se do značné míry stává hlavním
hrdinou této komedie. Vždyť slovo proměněné v pomluvu dokáže změnit
celý lidský život, slovem se vyjevuje i zakrývá pravda, vyjevují i zakrývají
city. Zatímco v předcházejících Shakespearových hrách neslo slovo často
citový, lyrický náboj, v této převážně prózou psané komedii se stále více
stává tlumočníkem rozumu. Odklonem od lyrismu a jiskřivým, nelítostným soubojem rozumu a citu předznamenává Mnoho povyku pro nic
cestu ke komediím příštího, restauračního období.
6
7
JIŘÍ JOSEK
MUCH ADO
ABOUT
NOTHING
MNOHO
POVYKU PRO
NIC
DRAMATIS P ERSONAE
OSOBY
DON PEDRO, Prince of Aragon
DON JUAN, his bastard brother
CLAUDIO, a young lord of Florence
BENEDICK, a young lord of Padua
LEONATO, Governor of Messina
ANTONIO, his brother
BALTHASAR, a singer, attendant on Don Pedro
BORACHIO
followers of Don Juan
CONRAD
FRIAR FRANCIS
DOGBERRY, master constable
VERGES, a headborough
FIRST WATCHMAN
SECOND WATCHMAN
WATCHMAN
SEXTON
BOY
LORD
HERO, daughter to Leonato
BEATRICE, niece to Leonato
MARGARET
gentlewomen, attending on Hero
URSULA
Messengers, Musicians, Watchmen, Attendants.
DON PEDRO, aragonský princ
DON JUAN, jeho nevlastní bratr
CLAUDIO, mladý Florenťan
BENEDIK, mladý Padovan
LEONATO, messinský vladař
ANTONIO, jeho bratr
BALTAZAR, zpěvák, sloužící Dona Pedra
BORACIO
sloužící Dona Juana
KONRÁD
OTEC FRANCISCO
DAGOBERT, strážmistr
VIRGIL, strážník
PRVNÍ STRÁŽNÍK
DRUHÝ STRÁŽNÍK
STRÁŽNÍK
PÍSAŘ
CHLAPEC
ŠLECHTIC
HÉRA, Leonatova dcera
BEATRICIE, Leonatova neteř
MARGARETA
komorné Héry
URŠULA
Poslové, muzikanti, strážníci, sloužící.
Scene: Messina.
Místo děje: Messina
}
}
10
}
}
11
ACT I.
JEDNÁNÍ I.
S CENE 1.
B EFORE LEONATO’S HOUSE.
S CÉNA 1.
PŘED LEONATOVÝM DOMEM.
Enter Leonato, Governor of Messina, Hero, his daughter, and
Beatrice, his niece, with a Messenger.
Vystoupí messinský vladař Leonato, jeho dcera Héra, jeho neteř
Beatricie a Posel.
LEONATO I learn in this letter that Don Pedro of Aragon comes
this night to Messina.
MESSENGER He is very near by this. He was not three leagues off
when I left him.
LEONATO How many gentlemen have you lost in this action?
5
MESSENGER But few of any sort, and none of name.
LEONATO A victory is twice itself when the achiever brings home
full numbers. I find here that Don Pedro hath bestowed
much honour on a young Florentine called Claudio.
MESSENGER Much deserved on his part, and equally remembered 10
by Don Pedro. He hath borne himself beyond the
promise of his age, doing in the figure of a lamb the
feats of a lion. He hath indeed better bettered
expectation than you must expect of me to tell you how.
LEONATO He hath an uncle here in Messina will be very
15
much glad of it.
MESSENGER I have already delivered him letters, and there appears
much joy in him – even so much that joy could not
show itself modest enough without a badge of bitterness.
LEONATO Did he break out into tears?
20
MESSENGER In great measure.
LEONATO A kind overflow of kindness, there are no faces truer
than those that are so washed. How much better is it
to weep at joy than to joy at weeping!
25
BEATRICE I pray you, is Signor Montanto returned from
the wars, or no?
MESSENGER I know none of that name, lady. There was none such
in the army, of any sort.
12
LEONATO Tady se dočítám, že aragonský princ don Pedro
přijíždí dnes večer k nám do Messiny.
POSEL Budou tu za chvíli. Opustil jsem je tři míle
před městem.
LEONATO Kolik vojáků ztratil v té bitvě?
POSEL Z urozených pánů žádného, ostatních jen pár.
LEONATO Vítězství těší dvojnásob, když nejsou ztráty.
Tady čtu, že don Pedro zvlášť vyznamenal
jistého Florenťana jménem Claudio.
POSEL A zaslouženě. Protože se ten mladík obzvlášť
vyznamenal v boji. I když je to ještě jehně,
bil se jako lev. Jeho výkon nepopsatelně předčil
veškeré očekávání. Takže ode mě nečekejte,
že vám ho popíšu.
LEONATO Jeho strýc tady v Messině bude mít moc velkou
radost.
POSEL Byl jsem už za ním s dopisy a on byl radostí celý
bez sebe. Taková přemíra štěstí si, jak známo,
ze skromnosti nasazuje bolestínský výraz.
LEONATO Snad neplakal.
POSEL A jak!
LEONATO Slzy často věstí štěstí. Kéž by bylo víc takto
umytých tváří! Oč lepší je plakat radostí než
radovat se z cizího neštěstí!
BEATRICIE Příteli, a co náš siňor Honimír, už je taky
zpátky z boje?
POSEL Nevím, slečno, že by v armádě byl nějaký
šlechtic toho jména.
13
5
10
15
20
25
I/1
LEONATO
HERO
MESSENGER
BEATRICE
LEONATO
MESSENGER
BEATRICE
MESSENGER
BEATRICE
MESSENGER
BEATRICE
LEONATO
BEATRICE
MESSENGER
BEATRICE
MESSENGER
BEATRICE
MESSENGER
What is he that you ask for, niece?
My cousin means Signor Benedick of Padua.
30
O, he’s returned, and as pleasant as ever he was.
He set up his bills here in Messina, and challenged
Cupid at the flight; and my uncle’s fool, reading the
challenge, subscribed for Cupid and challenged him
at the bird-bolt. I pray you, how many hath he
35
killed and eaten in these wars? But how many hath he
killed? For indeed I promised to eat all of his killing.
Faith, niece, you tax Signor Benedick too much. But
he’ll be meet with you, I doubt it not.
40
He hath done good service, lady, in these wars.
You had musty victual, and he hath holp to eat it. He is
a very valiant trencherman, he hath an excellent stomach.
And a good soldier too, lady.
And a good soldier to a lady, but what is he to a lord?
A lord to a lord, a man to a man, stuffed with all
45
honourable virtues.
It is so, indeed. He is no less than a stuffed man.
But for the stuffing – well, we are all mortal.
You must not, sir, mistake my niece. There is a kind
of merry war betwixt Signor Benedick and her. They 50
never meet but there’s a skirmish of wit between them.
Alas, he gets nothing by that. In our last conflict four of
his five wits went halting off, and now is the whole man
governed with one, so that if he have wit enough to keep
himself warm, let him bear it for a difference between55
himself and his horse, for it is all the wealth that he hath
left to be known a reasonable creature. Who is his companion now? He hath every month a new sworn brother.
Is’t possible?
60
Very easily possible. He wears his faith but as the
fashion of his hat, it ever changes with the next block.
I see, lady, the gentleman is not in your books.
No. An he were, I would burn my study. But I pray
you, who is his companion? Is there no young squarer
now that will make a voyage with him to the devil? 65
He is most in the company of the right noble Claudio.
14
I/1
LEONATO
HÉRA
POSEL
BEATRICIE
LEONATO
POSEL
BEATRICIE
POSEL
BEATRICE
POSEL
BEATRICIE
LEONATO
BEATRICIE
POSEL
BEATRICIE
POSEL
BEATRICIE
POSEL
Kdo je to?
Sestřenka myslí pana Benedika z Padovy.
30
Je živ a zdráv a veselý jako vždycky.
Než odjel z Messiny, vyzýval veřejně Amora
ke střeleckému klání, ale jedna potrhlá osoba
z rodiny mého strýce na tu výzvu odpověděla
a vystřelila si z něho. Prosím vás, kolikpak
35
nepřátel zabil v té válce? Já věřím, že nikomu
neublížil.
Jsi, Beatricie, na Benedika moc ošklivá.
Ale on ti to vrátí, o to nemám strach.
40
Ve válce obstál skvěle, opravdu.
Jestli v ní obstál, pak jen díky svému koni.
Je totiž padavka – a sám nestojí za nic.
Patří mu všechna čest, slečno.
Leda tak čest nějaké slečny. Ale kolik cti má v těle on?
Každý ví, že pan Benedik je přímo naditý odvahou
a ctnostmi.
Naditý jistě. Hotový nádiva. Protože jinak –
Ale všichni jsme jen lidi.
Neberte, pane, mou neteř doslova. Siňor Benedik
a Beatricie se rádi škádlí. Kdykoli se vidí, začnou se 50
rovnou špičkovat.
Jeho špičky nestojí za řeč. Omílal je tak často,
že ztratily břit a vtip – a dnes je to jeho špičkování
vyloženě tupé. A protože má rozumu, jen co by
55
se za nehet vešlo, řekněte mu, ať se radši moc
neškrábe za uchem, nebo si ho brzy budou
plést s hovádkem božím. S kým se teď vlastně
stýká? Je totiž velmi přelétavý.
Opravdu?
O tom nepochybujte. Pro něho jsou přátelé módní 60
záležitost. Střídá je častěji než svůj klobouk.
Vidím, slečno, že toho pána v srdci nemáte.
Nemám. A nebudu mít, dokud mám srdce.
Ale řekněte, s kým se teď přátelí? Kterého
trumberu teď svádí na špatnou cestu?
65
Je často ve společnosti mladého hraběte Claudia.
15
I/1
I/1
BEATRICE O Lord, he will hang upon him like a disease.
He is sooner caught than the pestilence, and the taker
runs presently mad. God help the noble Claudio.
If he have caught the Benedick, it will cost him
70
a thousand pound ere a be cured.
MESSENGER I will hold friends with you, lady.
BEATRICE Do, good friend.
LEONATO You will never run mad, niece.
BEATRICE No, not till a hot January.
75
MESSENGER Don Pedro is approached.
Enter Don Pedro, Claudio, Benedick, Balthasar, and Don John.
DON PEDRO Good Signor Leonato, are you come to meet your
trouble? The fashion of the world is to avoid cost,
and you encounter it.
LEONATO Never came trouble to my house in the likeness
80
of your grace; for trouble being gone, comfort
should remain, but when you depart from me,
sorrow abides and happiness takes his leave.
DON PEDRO You embrace your charge too willingly.
(Points at Hero) I think this is your daughter.
85
LEONATO Her mother hath many times told me so.
BENEDICK Were you in doubt, sir, that you asked her?
LEONATO Signor Benedick, no, for then were you a child.
90
DON PEDRO You have it full, Benedick. We may guess by this
what you are, being a man. Truly, the lady fathers herself.
Be happy, lady, for you are like an honourable father.
BENEDICK If Signor Leonato be her father, she would not have his
head on her shoulders for all Messina, as like him as she is.
BEATRICE I wonder that you will still be talking, Signor
95
Benedick. Nobody marks you.
BENEDICK What, my dear Lady Disdain! Are you yet living?
BEATRICE Is it possible disdain should die while she hath such meet
food to feed it as Signor Benedick? Courtesy itself must
100
convert to disdain if you come in her presence.
BENEDICK Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of
all ladies, only you excepted. And I would I could find in
my heart that I had not a hard heart, for truly I love none.
BEATRICE A dear happiness to women. They would else have
been troubled with a pernicious suitor. I thank God 105
BEATRICIE Kristepane! Toho nebožáčka zničí. Je jako mor.
Koho se chytne, toho nakazí, a koho nakazí, z toho
je brzy blázen. Pánbůh hraběti Claudiovi pomáhej!
To postižení ho bude stát tisíc liber, než se
vykurýruje.
POSEL Vás bych nechtěl za nepřítele, slečno.
BEATRICIE Žádný strach.
LEONATO Kdy tebe někdo poblázní, neteřinko?
BEATRICIE Mě? Až naprší a uschne.
POSEL Princ Pedro už je tady.
DON PEDRO Milý siňore Leonato, jdete svým trampotám
vstříc? Dneska je spíš v módě skrblictví než
pohostinnost!
LEONATO Jaképak trampoty by mi mohla přinést Vaše Milost? 80
V patách trampotám chodívá úleva, ale s vaším
odchodem zavládne v mém domě smutek
a šťastné dny pominou.
DON PEDRO Svou ochotu zas tolik nepřeháněj.
(Ukáže na Héru) Tohle je zřejmě tvá dcera.
85
LEONATO Její matka to aspoň vždycky tvrdila.
BENEDIK Měl jste snad pochybnosti, pane, že jste se ptal?
LEONATO Samozřejmě že ne. Vás totiž tehdy ještě hlídala chůva.
DON PEDRO Dostal tě, Benediku. Odhadl tvé spády! Slečno,
90
svého tatínka nezapřete. A buďte ráda, je to
úctyhodný muž.
BENEDIK Jestli je slečna po tatínkovi, může být ráda,
že nepodědila i jeho vousy.
BEATRICIE Nechápu, proč mluví ten, koho stejně nikdo
95
neposouchá.
BENEDIK Ale! Slečna Hubatá! Vy ještě žijete?
BEATRICIE Slečna Hubatá ožije vždycky, když jí padne do rány
takový hulvát jako vy. Když vy se objevíte,
i sama zdvořilost nadává jako špaček.
100
BENEDIK Pak zdvořilosti chybí slušnost. Mě normálně ženy
zbožňujou, když jsou normální, a ne jako vy. Rád bych
měl některou rád, ale přiznávám, ten cit já neznám.
BEATRICIE To tedy mají štěstí! Ještě aby jim pletl hlavu takový
necita. Mě, chválabohu, nechávají tyhle
105
16
17
70
75
Vystoupí Don Pedro, Claudio, Benedik, Baltazar a Don Juan.
I/1
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
DON PEDRO
LEONATO
and my cold blood I am of your humour for that.
I had rather hear my dog bark at a crow than a man
swear he loves me.
God keep your ladyship still in that mind. So some gentleman or other shall scape a predestinate scratched face. 110
Scratching could not make it worse an ’twere such
a face as yours were.
Well, you are a rare parrot-teacher.
A bird of my tongue is better than a beast of yours.
I would my horse had the speed of your tongue, and so good
a continuer. But keep your way, a God’s name. I have done.
You always end with a jade’s trick. I know you of old.
That is the sum of all, Leonato. Signor Claudio and Signor
Benedick, my dear friend Leonato hath invited you all.
I tell him we shall stay here at the least a month, and 120
he heartily prays some occasion may detain us longer.
I dare swear he is no hypocrite, but prays from his heart.
If you swear, my lord, you shall not be forsworn.
(To Don John) Let me bid you welcome, my lord.
Being reconciled to the Prince your brother,
125
I owe you all duty.
I thank you. I am not of many words, but I thank you.
DON JOHN
LEONATO (To Don Pedro)
Please it your grace lead on?
DON PEDRO Your hand, Leonato. We will go together.
I/1
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
DON PEDRO
LEONATO
DON JUAN
LEONATO (K Donu Pedrovi)
Já jsem tu doma, Milosti, prosím, jděte napřed.
DON PEDRO Veďte mě, Leonato, půjdeme spolu.
Exeunt all but Benedick and Claudio.
CLAUDIO
BENEDICK
CLAUDIO
BENEDICK
Benedick, didst thou note the daughter of Signor Leonato?
I noted her not, but I looked on her.
Is she not a modest young lady?
Do you question me as an honest man should do, for my
simple true judgement, or would you have me speak after
my custom, as being a professed tyrant to their sex?
135
CLAUDIO No, I pray thee speak in sober judgement.
BENEDICK Why, i’faith, methinks she’s too low for a high praise,
too brown for a fair praise, and too little for a great
praise. Only this commendation I can afford her, that
140
were she other than she is she were unhandsome,
and being no other but as she is, I do not like her.
18
věci taky naprosto chladnou. Radši bych
poslouchala, jak pes vyje na měsíc, než nějaká
vyznání lásky.
Doufám, že se toho přesvědčení budete držet. Od vás
by se mužský nadál leda tak škrábanců na tváři.
110
Vaší tváři bych uškodit emohla! Ta už ani horší být
nemůže.
Vy máte ale ostrý jazyk.
To proto, že si vtip brousím na vás.
Víte, kdo je rychlejší než můj kůň? Vaše vyřídilka. 115
Ale spánembohem, já mám toho rajtování už dost.
To proto, že jsem vás vyhodila ze sedla. Jako obvykle.
Tak tedy dojednáno. Milý Claudio a milý Benediku,
přítel Leonato nás všechny zve k sobě. Říkám mu,
že se zdržíme nejmíň měsíc. A on na to:
120
„Doufám, že pobudete ještě déle.“ Troufám si
odpřisáhnout, že není pokrytec a myslí to upřímně.
Když Vaše Milost přísahá, pak je to svatá pravda.
(K Donu Juanovi) Vás, pane, vítám též. A protože je
teď mezi vámi a vaším bratrem smír, jsem vřele
125
i k vašim službám.
Děkuji vám. Já na proslovy příliš nejsem, ale děkuji.
Odejdou. Benedik a Claudio zůstávají.
CLAUDIO
BENEDIK
CLAUDIO
BENEDIK
Benediku, všiml sis dcery siňora Leonata?
Já si jí nevšímal. Ale viděl jsem ji.
Není kouzelná?
Chceš slyšet, co si o ní doopravdy a upřímně
myslím, nebo mám odpovědět podle
svého zvyku co zarytý odpůrce žen?
CLAUDIO Ne. Chci prostě slyšet tvůj názor.
BENEDIK Podle mě je na vynášení do nebe moc těžká,
na velkou chválu moc malá a pro tebe málo dobrá.
Ale jinak musím připustit, že kdyby byla jiná,
než jaká je, byla by ošklivá, ale protože je,
jaká je, tak se mi nelíbí.
19
130
135
140
I/1
CLAUDIO Thou thinkest I am in sport. I pray thee tell me truly
how thou likest her.
BENEDICK Would you buy her, that you enquire after her?
CLAUDIO Can the world buy such a jewel?
145
BENEDICK Yea, and a case to put it into. But speak you this
with a sad brow, or do you play the flouting jack, to
tell us Cupid is a good hare-finder and Vulcan a rare
carpenter? Come, in what key shall a man take you
to go in the song?
150
CLAUDIO In mine eye she is the sweetest lady that ever
I looked on.
BENEDICK I can see yet without spectacles, and I see no such
matter. There’s her cousin, an she were not possessed
with a fury, exceeds her as much in beauty as
155
the first of May doth the last of December. But
I hope you have no intent to turn husband, have you?
CLAUDIO I would scarce trust myself though I had sworn the
contrary, if Hero would be my wife.
BENEDICK Is’t come to this? In faith, hath not the world one 160
man but he will wear his cap with suspicion? Shall
I never see a bachelor of three-score again? Go to,
i’faith, an thou wilt needs thrust thy neck into a yoke,
wear the print of it, and sigh away Sundays. Look,
Don Pedro is returned to seek you.
165
Enter Don Pedro.
I/1
CLAUDIO Přestaň si dělat legraci a řekni mi pravdu.
Jaká je?
BENEDIK Chceš si ji koupit, že se o ni tak zajímáš?
CLAUDIO Za celý svět bys nekoupil takový klenot.
BENEDIK Včetně futrálu, nebo bez? Prosím tebe.
Mluvíš vážně, nebo jsi vtipálek, co si dělá
dobrý den za každého počasí? Co to na mě hraješ?
Tuhle písničku jsem od tebe ještě neslyšel.
O co jde?
CLAUDIO V mých očích je to nejkrásnější dívka,
jakou jsem kdy viděl.
BENEDIK Brýle ještě nepotřebuju, ale to bych zrovna
neřekl. Co její sestřenka? Kdyby to nebyla
taková fúrie, svou krásou ji předčí jako
první máj poslední prosinec. Jen doufám,
že se nechceš ženit, nebo snad ano?
CLAUDIO Přísahal jsem, že nechci – a teď bych odpřisáhl
opak, jen kdybych si mohl vzít Héru.
BENEDIK Tak takhle je to. Bože můj! Copak každý chlap
na světě touží být mermomocí paroháč? Mají
staří mládenci vymřít pro sukni, ještě když jsou
mladí? Chceš strčit hlavu do chomoutu a nechat
se dřít z kůže svátek nesvátek? A hele, don Pedro!
Jde si pro tebe!
145
150
155
160
165
Vrací se Don Pedro.
DON PEDRO What secret hath held you here that you followed not
to Leonato’s?
BENEDICK I would your grace would constrain me to tell.
DON PEDRO I charge thee on thy allegiance.
BENEDICK You hear, Count Claudio? I can be secret as a dumb170
man, I would have you think so. But on my allegiance,
mark you this, on my allegiance! He is in love. With
who? Now that is your grace’s part. Mark how short
his answer is: with Hero, Leonato’s short daughter.
175
CLAUDIO If this were so, so were it uttered.
BENEDICK Like the old tale, my lord – it is not so, nor ’twas not
so, but indeed, God forbid it should be so.
CLAUDIO If my passion change not shortly, God forbid it should
be otherwise.
DON PEDRO Amen, if you love her, for the lady is very well worthy.
20
DON PEDRO Co si tu šuškáte za tajnosti, že nejdete dál
do Leonatova domu?
BENEDIK Já bych o tom radši pomlčel.
DON PEDRO Mluv. Přikazuju ti to!
BENEDIK Slyšels to, drahý Claudio? Uměl bych mlčet
jako hrob, ale jistě pochopíš, rozkaz je rozkaz.
Nuže! Podle rozkazu. Je zamilovaný. Do koho?
Na odpověď vám stačí málo. Vidíte mu ji
na očích. Do Héry, Leonatovy malé dcerunky.
CLAUDIO Je-li to tak, pak tedy ano.
BENEDIK Je-li to tak, pak to může být tak i onak, ale ty
budeš jelito určitě, jestli se oženíš.
CLAUDIO Jestli ji miluju tak, jak si myslím, pak se určitě
ožením.
DON PEDRO Jestli ji miluješ, vezmi si ji. Ta slečna je tě hodna.
21
170
175
180
I/1
CLAUDIO
DON PEDRO
CLAUDIO
BENEDICK
CLAUDIO
DON PEDRO
BENEDICK
DON PEDRO
CLAUDIO
BENEDICK
DON PEDRO
BENEDICK
DON PEDRO
BENEDICK
DON PEDRO
BENEDICK
You speak this to fetch me in, my lord.
By my troth, I speak my thought.
And in faith, my lord, I spoke mine.
And by my two faiths and troths, my lord, I spoke mine.
That I love her, I feel.
185
That she is worthy, I know.
That I neither feel how she should be loved nor know
how she should be worthy is the opinion that fire
cannot melt out of me. I will die in it at the stake.
Thou wast ever an obstinate heretic in the despite 190
of beauty.
And never could maintain his part but in the force of
his will.
That a woman conceived me, I thank her. That she brought
me up, I likewise give her most humble thanks. But that
I will have a recheat winded in my forehead, or hang my
bugle in an invisible baldric, all women shall pardon me.
Because I will not do them the wrong to mistrust any, I will
do myself the right to trust none. And the fine is – for the
which I may go the finer – I will live a bachelor.
200
I shall see thee ere I die look pale with love.
With anger, with sickness, or with hunger, my lord; not
with love. Prove that ever I lose more blood with love
than I will get again with drinking, pick out mine eyes
with a ballad-maker’s pen and hang me up at the
205
door of a brothel house for the sign of blind Cupid.
Well, if ever thou dost fall from this faith thou wilt
prove a notable argument.
If I do, hang me in a bottle like a cat, and shoot at me,
210
and he that hits me, let him be clapped on the
shoulder and called Adam.
Well, as time shall try. ‘In time the savage bull doth
bear the yoke.’
The savage bull may, but if ever the sensible Benedick
215
bear it, pluck off the bull’s horns and set them in
my forehead, and let me be vilely painted, and in
such great letters as they write ‘Here is good horse
to hire’ let them signify under my sign ‘Here you
may see Benedick, the married man’.
22
I/1
CLAUDIO
DON PEDRO
CLAUDIO
BENEDIK
CLAUDIO
DON PEDRO
BENEDIK
DON PEDRO
CLAUDIO
BENEDIK
DON PEDRO
BENEDIK
DON PEDRO
BENEDIK
DON PEDRO
BENEDIK
To mě jen zkoušíte, Milosti?
Na mou věru, myslím to vážně.
Na mou duši, i já to myslím vážně.
Na jeho duši vaší věry, i já jsem to myslel vážně.
Miluji ji. To cítím.
185
Je to slušná dívka, jak víme.
Já vím jen to, že nic takového necítím, a jestli je
nějaká slušná nebo neslušná, mě nezajímá. Přivažte
mě třeba na mučidla, ale svůj názor nezměním.
Ten by se pro své staromládenectví nechal upálit
190
na hranici jako kacíř.
Z té role by už dávno vypad, kdyby se do ní násilím
nenutil.
Že mě žena porodila, jsem jí vděčný; že mě
vychovala, i za to jí moc pěkně děkuju, ale
195
u všech rohatých a parohatých, ať se na mě
dámy nezlobí. Radši než křivdit nedůvěrou jedné
ponechávám si právo nevěřit žádné. Za cenu čehož,
čehož si moc cením, jsem a budu na věky věků
svobodný mládenec.
200
Brzy tě uvidíme, jak láskou zbledneš, mládenče.
Zblednu vzteky, nemocí nebo hladem. Láskou ne.
Kdybych měl někdy nějakou ženskou radši nežli
jídlo a pití, vydloubejte mi oči brkem veršotepce
a pověste mě nad vchod hambince jako slepého
205
Amora.
Ty budeš mluvit jinak, až tě některá tvého přesvědčení
zbaví.
Mě? To si pak můžete vzít prak a střílet po mně,
a kdo se trefí, tomu dejte hobla, protože takového 210
ostrostřelce svět neviděl.
Víš, co říká básník: „Časem i býk pod jařmem skloní
šíj.“
Takový býk je vůl. Ale kdybych já udělal tuhle
volovinu, dejte mě vymalovat pěkně
215
s rohama na hlavě pro výstrahu ostatním,
a na ten plakát namísto nápisu „Zde k vidění
vůl, zvíře tažné!“ napište tučně „Zde k vidění
Benedik – vůl a manžel!“.
23
I/1
I/1
CLAUDIO If this should ever happen thou wouldst be horn-mad.
DON PEDRO Nay, if Cupid have not spent all his quiver in Venice
thou wilt quake for this shortly.
BENEDICK I look for an earthquake too, then.
DON PEDRO Well, you will temporize with the hours. In the mean
time, good Signor Benedick, repair to Leonato’s,225
commend me to him, and tell him I will not fail him
at supper, for indeed he hath made great preparation.
BENEDICK I have almost matter enough in me for such
an embassage. And so I commit you –
CLAUDIO To the tuition of God, from my house if I had it – 230
DON PEDRO The sixth of July, Your loving friend, Benedick.
BENEDICK Nay, mock not, mock not. The body of your discourse
is sometime guarded with fragments, and the guards are
but slightly basted on neither. Ere you flout old ends any
further, examine your conscience. And so I leave you. 235
CLAUDIO Už se třesu na tu podívanou.
220
DON PEDRO Jak ho žena natřásá i s peřinou.
BENEDIK Otřesná představa. Ale nebojte se, pánové.
Já mám pevnou půdu pod nohama.
DON PEDRO No, uvidíme. Ale mezitím, drahý Benediku, zajdi
do domu a řekni siňoru Leonatovi, ať nemá strach, 225
že na večeři už jdeme. Dal si moc záležet, aby vše
připravil.
BENEDIK Takového úkolu se zhostím velmi rád, pane.
Takže – já se loučím –
230
CLAUDIO – a zůstávám Váš, s vřelým pozdravem –
DON PEDRO Šestého července Léta Páně, Váš milující Benedik.
BENEDIK Smějte se mi! Smějte! Bylo by ale vhodnější zpytovat
své svědomí než, s prominutím, pitomostmi šperkovat
svou řeč. Vždyť kdo se vysmívá jinému, směje se často
sám sobě. Sbohem, pánové.
235
Exit.
Odejde.
CLAUDIO My liege, your highness now may do me good.
DON PEDRO My love is thine to teach. Teach it but how
And thou shalt see how apt it is to learn
Any hard lesson that may do thee good.
CLAUDIO Hath Leonato any son, my lord?
DON PEDRO No child but Hero. She’s his only heir.
Dost thou affect her, Claudio?
CLAUDIO
O my lord,
When you went onward on this ended action
I looked upon her with a soldier’s eye,
That liked, but had a rougher task in hand
Than to drive liking to the name of love.
But now I am returned, and that war-thoughts
Have left their places vacant, in their rooms
Come thronging soft and delicate desires,
All prompting me how fair young Hero is,
Saying I liked her ere I went to wars.
DON PEDRO Thou wilt be like a lover presently,
And tire the hearer with a book of words.
If thou dost love fair Hero, cherish it,
And I will break with her, and with her father,
And thou shalt have her. Was’t not to this end
That thou began’st to twist so fine a story?
24
240
245
250
255
CLAUDIO Milosti, potřebuju od vás pomoc.
DON PEDRO Máš moje přátelství. Nauč mě jak,
a učenlivě vezmu na sebe
nejtěžší úkol, jejž mi uložíš.
CLAUDIO Má Leonato nějakého syna?
DON PEDRO Jediným jeho dědicem je Héra.
Miluješ ji, Claudio?
CLAUDIO
Milosti,
než jsme se vypravili do té války,
viděl jsem ji očima vojáka.
Líbila se mi, ale nebyl čas
v tom zalíbení hledat taky lásku.
Teď když jsem zpátky zde a válčení
už nemám plnou hlavu, místo něj
mi v hlavě vězí sladká, něžná touha
a šeptá mi, jak krásná Héra je
a že ji vlastně miluju už dlouho.
DON PEDRO Za chvíli z tebe bude milenec,
co do úmoru chrlí vyznání.
Miluj si Héru, jestliže ji chceš.
Já vyřídím to s ní i s jejím otcem,
že si tě vezme. Nebo svatba není
konečným cílem tvého poblouznění?
25
240
245
250
255
I/1,2
CLAUDIO How sweetly you do minister to love,
That know love’s grief by his complexion!
But lest my liking might too sudden seem
260
I would have salved it with a longer treatise.
DON PEDRO What need the bridge much broader than the flood?
The fairest grant is the necessity.
Look what will serve is fit. ’Tis once: thou lovest,
And I will fit thee with the remedy.
265
I know we shall have revelling tonight.
I will assume thy part in some disguise,
And tell fair Hero I am Claudio.
And in her bosom I’ll unclasp my heart
And take her hearing prisoner with the force
270
And strong encounter of my amorous tale.
Then after to her father will I break,
And the conclusion is, she shall be thine.
In practice let us put it presently.
I/1,2
CLAUDIO Jste laskavý, když trpícímu láskou
ulevit chcete v jeho soužení.
Nechci se ale zdát moc nedočkavý
a dal bych tomu příběhu víc času.
DON PEDRO Nač stavět dlouhý most, když stačí lávka?
Kdo rychle dává, často dává víc.
Účel – tvá láska – světí prostředky.
Tvým prostředníkem proto budu já.
Dnes večer pořádá se karneval.
Já se k ní přitočím – v nějaké masce –
a řeknu Héře, že jsem Claudio.
Pak na ni udeřím svým prudkým citem,
oblehnu její uši mocnou silou,
až se mi zcela vydá napospas.
Hned nato se vypravím za otcem
a chytře zařídím, že bude tvá.
Takže plán máme. Jdem to vykonat.
Exeunt.
Odejdou.
S CENE 2.
A ROOM IN LEONATO’S HOUSE.
S CÉNA 2.
P OKOJ V LEONATOVĚ DOMĚ.
Enter Leonato and Antonio, his brother.
Vystoupí Leonato a jeho bratr Antonio.
LEONATO How now, brother, where is my cousin, your son?
Hath he provided this music?
ANTONIO He is very busy about it. But brother, I can
tell you strange news that you yet dreamt not of.
5
LEONATO Are they good?
ANTONIO As the event stamps them. But they have a good cover,
they show well outward. The Prince and Count Claudio,
walking in a thick-pleached alley in mine orchard, were
thus much overheard by a man of mine: the Prince discovered to Claudio that he loved my niece, your daughter,
and meant to acknowledge it this night in a dance,
and if he found her accordant he meant to take the
present time by the top and instantly break with you of it.
LEONATO Hath the fellow any wit that told you this?
15
ANTONIO A good sharp fellow. I will send for him, and
question him yourself.
LEONATO No, no. We will hold it as a dream till it appear itself.
But I will acquaint my daughter withal, that she may be
26
LEONATO Milý bratře, kde je můj synovec, tvůj syn?
Viděl už tyhle noty?
ANTONIO Ano, šel všecko zařídit. Bratře, mám pro tebe
zajímavou novinu. Takovou bys asi nečekal.
LEONATO Je dobrá?
ANTONIO To ukáže čas. Ale na první pohled vypadá dobře.
Princ Pedro a hrabě Claudio se procházeli mezi
stromy v zahradě a jeden můj sluha zaslechl,
co si povídají. Princ se svěřil Claudiovi, že miluje
mou neteř, tvoji dceru, a chce se jí vyznat, dnes
večer při tanci. A pokud bude svolná, hodlá
popadnout býčka za rohy a jít tě požádat
o požehnání.
LEONATO A ten, co ti to řek – dá se mu věřit?
ANTONIO Za toho ti ručím. Pošlu ho za tebou. Můžeš si ho
vyzpovídat sám.
LEONATO Ne. Ne. Berme to zatím jenom jako sen, než se věc
potvrdí. Dceři ale tu věc prozradím, aby se mohla
27
260
265
270
5
10
15
I/2,3
the better prepared for an answer if peradventure this
be true. Go you and tell her of it.
I/2,3
20
připravit na odpověď, kdyby to náhodou byla pravda.
Ne. Ty jdi a řekni jí to.
20
Enter Antonio’s Son with a Musician and others.
Vystoupí Antoniův syn, Hudebník a další.
Cousins, you know what you have to do. O, I cry you
mercy, friend. Go you with me and I will use your skill.
– Good cousin, have a care this busy time.
Pánové, práce vám stojí. Ó! Promiňte, příteli. Vítám
vás. Budeme vás potřebovat. – Synovče, udělej, jak
jsem řekl.
Exeunt.
Odejdou.
S CENE 3.
A ROOM IN LEONATO’S HOUSE.
S CÉNA 3.
P OKOJ V LEONATOVĚ DOMĚ.
Enter Don John and Conrad, his companion.
Vystoupí Don Juan a Konrád, jeho sluha.
CONRAD What the goodyear, my lord, why are you thus out of
measure sad?
DON JOHN There is no measure in the occasion that breeds it,
therefore the sadness is without limit.
CONRAD You should hear reason.
5
DON JOHN And when I have heard it, what blessing brings it?
CONRAD If not a present remedy, at least a patient sufferance.
DON JOHN I wonder that thou – being, as thou sayst thou art, born
under Saturn – goest about to apply a moral medicine to
a mortifying mischief. I cannot hide what I am. I must 10
be sad when I have cause, and smile at no man’s jests;
eat when I have stomach, and wait for no man’s leisure;
sleep when I am drowsy, and tend on no man’s business;
laugh when I am merry, and claw no man in his humour.
15
CONRAD Yea, but you must not make the full show of this till
you may do it without controlment. You have of late
stood out against your brother, and he hath ta’en you newly
into his grace, where it is impossible you should take true
root but by the fair weather that you make yourself. It is
needful that you frame the season for your own harvest. 20
DON JOHN I had rather be a canker in a hedge than a rose in his
grace, and it better fits my blood to be disdained of all
than to fashion a carriage to rob love from any. In this,
though I cannot be said to be a flattering honest man,
it must not be denied but I am a plain-dealing villain. 25
I am trusted with a muzzle, and enfranchised with
a clog. Therefore I have decreed not to sing in my cage.
If I had my mouth I would bite. If I had my liberty
28
KONRÁD Propánajána, done Juane! Přestaňte se už tak
trápit.
DON JUAN Kdyby nebylo toho, co mě trápí, určitě bych
měl lepší náladu.
KONRÁD Naslouchejte rozumu.
DON JUAN V mé situaci? Jak mi to pomůže?
KONRÁD Nijak, ale smíří vás to s osudem.
DON JUAN Divím se, že ty, jemuž stál u zrodu Saturn, jak tvrdíš,
chceš, abych překousl takovou pohanou. Já neumím
skrývat, kdo jsem. Jsem vzteklý, když mám vztek,
a nejásám na povel. Jím, jenom když mám chuť,
a ne když jinému kručí v břiše. Když jsem ospalý,
jdu spát a nedělám nikomu kašpara. A směju se
jen tomu, co mně připadá vtipné.
KONRÁD Neměl byste dávat své pocity najevo, dokud
nebudete jejich pánem. Povstal jste proti
vlastnímu bratrovi, a vidíte – vzal vás na milost.
Ale jestli vám ta milost má přinést úrodu,
musíte ji zalévat a ošetřovat – obdělávat půdu
pro příští sklizeň.
DON JUAN Radši budu trnem v jeho oku než růží v jeho
váze. Radši ho budu ze srdce nenávidět než
předstírat, jak moc ho miluju. Aspoň mě nebudou
podezírat, že jsem pokrytec, a přiznají mi,
že jsem poctivý lotr. Jsem volný jako pták,
kterému ustřihli křídla. Ale to jim nedopřeju,
abych v té kleci ještě zpíval. Jak já bych kousal,
kdybych mohl! Kdybych měl svobodu, já bych
29
5
10
15
20
25
I/3
I would do my liking. In the mean time, let me be
that I am, and seek not to alter me.
30
CONRAD Can you make no use of your discontent?
DON JOHN I make all use of it, for I use it only. Who comes here?
BORACHIO
DON JOHN
BORACHIO
DON JOHN
BORACHIO
DON JOHN
BORACHIO
DON JOHN
BORACHIO
DON JOHN
CONRAD
DON JOHN
BORACHIO
I/3
jim ukázal! Do té doby mi laskavě dopřej,
abych byl takový, jaký jsem.
30
KONRÁD A nevíte, jak své zlosti využít?
DON JUAN Však já jí užívám. Žiju jenom pro ni. Kdo to sem jde?
Enter Borachio.
Vystoupí Boracio.
What news, Borachio?
I came yonder from a great supper. The Prince your
brother is royally entertained by Leonato, and I can 35
give you intelligence of an intended marriage.
Will it serve for any model to build mischief on? What
is he for a fool that betroths himself to unquietness?
Marry, it is your brother’s right hand.
Who, the most exquisite Claudio?
40
Even he.
A proper squire. And who, and who? Which way
looks he?
Marry, on Hero, the daughter and heir of Leonato.
A very forward March chick. How came you to this? 45
Being entertained for a perfumer, as I was smoking
a musty room comes me the Prince and Claudio hand
in hand, in sad conference. I whipped me behind the
arras, and there heard it agreed upon that the Prince
should woo Hero for himself and, having obtained 50
her, give her to Count Claudio.
Come, come, let us thither. This may prove food to my
displeasure. That young start-up hath all the glory of
my overthrow. If I can cross him any way I bless myself
55
every way. You are both sure, and will assist me?
To the death, my lord.
Let us to the great supper. Their cheer is the greater that
I am subdued. Would the cook were o’ my mind. Shall
we go prove what’s to be done?
60
We’ll wait upon your lordship.
Co neseš, Boracio?
Břicho plné jídla. Leonato uspořádal pro vašeho
bratra královskou hostinu. A pak taky nesu zprávu
35
o jedné chystané svatbě.
Jaký šťastný pár se to řítí do neštěstí? Nedalo by se
toho využít k nějaké nekalosti?
Ženichem je princův oblíbenec.
Kdo? Spanilý siňor Claudio?
40
Ano, ten.
Pan kavalír. A kdopak – čípak – kterápak je
ta šťastná?
No přece Héra, dcera a dědička pana Leonata.
45
Ta rozmazlená drzá holka? Jak to víš?
Dostal jsem za úkol vykouřit jalovcem jeden velice
zatuchlý pokoj, když vtom dovnitř vstoupili princ
a Claudio, zabráni do hovoru. Schoval jsem se
za záclonou a odtud jsem vyslechl, že nejdřív si Héru
namluví princ. A pak, až bude jeho, přenechá ji
50
Claudiovi.
Podívejme, to jsou věci! To by mohlo být sousto
pro mou pomstychtivost. Ten šplhounek si nadělal
slávu z mého pádu! Co jemu uškodí, mně prospěje.
Vy dva, můžu se na vás spolehnout?
55
Jako na smrt, pane.
Pojďme na tu hostinu! Jistě jim chutná jen proto, že
já se užírám zlostí. Kéž by jim kuchař navařil podle
mého receptu! Půjdeme zjistit, co se dá podniknout?
Jsme vám k službám.
60
Exeunt.
BORACIO
DON JUAN
BORACIO
DON JUAN
BORACIO
DON JUAN
BORACIO
DON JUAN
BORACIO
DON JUAN
KONRÁD
DON JUAN
BORACIO
Odejdou.
30
31
ACT II.
JEDNÁNÍ II.
S CENE 1.
A HALL IN LEONATO’S HOUSE.
S CÉNA 1.
S ÍŇ V LEONATOVĚ DOMĚ.
Enter Leonato, his brother Antonio, his daughter Hero and his niece
Beatrice, Margaret and Ursula.
Vystoupí Leonato, jeho bratr Antonio, dcera Héra a neteř Beatricie,
Margareta a Uršula.
LEONATO Was not Count John here at supper?
ANTONIO I saw him not.
BEATRICE How tartly that gentleman looks. I never can see him
but I am heartburned an hour after.
HERO He is of a very melancholy disposition.
5
BEATRICE He were an excellent man that were made just in the
midway between him and Benedick. The one is too
like an image and says nothing, and the other too
like my lady’s eldest son, evermore tattling.
LEONATO Then half Signor Benedick’s tongue in Count
10
John’s mouth, and half Count John’s melancholy
in Signor Benedick’s face –
BEATRICE With a good leg and a good foot, uncle, and money
enough in his purse – such a man would win any
15
woman in the world, if a could get her good will.
LEONATO By my troth, niece, thou wilt never get thee
a husband if thou be so shrewd of thy tongue.
ANTONIO In faith, she’s too curst.
BEATRICE Too curst is more than curst. I shall lessen
God’s sending that way, for it is said God sends a curst 20
cow short horns, but to a cow too curst he sends none.
LEONATO So, by being too curst, God will send you no horns.
BEATRICE Just, if he send me no husband, for the which blessing
I am at him upon my knees every morning and
25
evening. Lord, I could not endure a husband with
a beard on his face. I had rather lie in the woollen.
LEONATO You may light on a husband that hath no beard.
32
LEONATO Pan hrabě Juan na hostině nebyl?
ANTONIO Já jsem ho neviděl.
BEATRICIE Ten pán se tváří tak kysele, že při pohledu na něj
mě začne pálit žáha.
HÉRA Většího morousa jsem nezažila.
BEATRICIE Podle mě ideální muž by byl někdo přesně
mezi ním a Benedikem. Don Juan je výřečný
jako socha a Benedik je zase jako messinský
mlýn – mele v jednom kuse.
LEONATO Takže když dá Benedik donu Juanovi půlku své
výřečnosti a don Juan Benedikovi půlku
své zasmušilosti –
BEATRICIE Ale mužnost musí mít celou! A k tomu hromadu
peněz. Takový chlap by dostal na světě každou –
kdyby ho chtěla.
LEONATO Neteři, myslíš, že si tě někdy někdo vezme,
když budeš pořád takhle prostořeká?
ANTONIO Je jako koza trkavá.
BEATRICIE Trká ten, kdo má rohy. A já přece žádné rohy
nemám. Mně může rohy přinést do domu leda můj
muž. A dokud nemám muže, netrkám.
LEONATO Až budeš mít muže, budeš trkat?
BEATRICIE Ano. Jestli ho budu mít. A proto každé ráno prosím
Boha, aby mi žádného neposílal. Božínku! Když si
představím tu hrůzu, že by měl na tváři vousy.
Jak by to škrábalo.
LEONATO Tak si vem manžela s holou bradou.
33
5
10
15
20
25
II/1
BEATRICE What should I do with him – dress him in my apparel
and make him my waiting gentlewoman? He that hath
a beard is more than a youth, and he that hath no
30
beard is less than a man; and he that is more than
a youth is not for me, and he that is less than a man,
I am not for him. Therefore I will even take sixpence
in earnest of the bearherd and lead his apes into hell.
LEONATO Well then, go you into hell?
35
BEATRICE No, but to the gate, and there will the devil meet me like
an old cuckold with horns on his head, and say, ‘Get you
to heaven, Beatrice, get you to heaven. Here’s no place for
you maids.’ So deliver I up my apes and away to Saint
Peter fore the heavens. He shows me where the bachelors
sit, and there live we as merry as the day is long.
ANTONIO (To Hero) Well, niece, I trust you will be ruled by your
father.
BEATRICE Yes, faith, it is my cousin’s duty to make curtsy and say,
‘Father, as it please you.’ But yet for all that, cousin, 45
let him be a handsome fellow, or else make another
curtsy and say, ‘Father, as it please me.’
LEONATO Well, niece, I hope to see you one day fitted
with a husband.
BEATRICE Not till God make men of some other mettle than 50
earth. Would it not grieve a woman to be overmastered with a piece of valiant dust? – to make an
account of her life to a clod of wayward marl? No,
uncle, I’ll none. Adam’s sons are my brethren, and
55
truly I hold it a sin to match in my kindred.
LEONATO (To Hero) Daughter, remember what I told you. If the
Prince do solicit you in that kind, you know your answer.
BEATRICE The fault will be in the music, cousin, if you be not
wooed in good time. If the Prince be too important, tell
him there is measure in everything, and so dance
60
out the answer. For hear me, Hero, wooing, wedding, and
repenting is as a Scotch jig, a measure, and a cinquepace.
The first suit is hot and hasty, like a Scotch jig – and full
as fantastical; the wedding mannerly modest, as
a measure, full of state and ancientry. And then comes 65
repentance, and with his bad legs falls into the
cinquepace faster and faster till he sink into his grave.
LEONATO Cousin, you apprehend passing shrewdly.
34
II/1
BEATRICIE A co bych s ním dělala? Oblíkala si ho do
sukní a měla z něj další komornou? Vousáč už
není žádný mladík. A kdo nemá vousy, není
30
chlap. Starého muže nechci já, a ten,
kdo není muž zas nechce mě. Takže radši
zůstanu na ocet a budu, jak se říká, vodit opice
do pekla.
LEONATO Ty chceš do pekla?
35
BEATRICIE Ne! Dojdu jen k bráně, kterou mi otevře čert – což je
jen další chlupatý paroháč – a řekne: „Co tady děláš,
děvče? Nebe je tamhle. A ty přece patříš tam!“
Takže mu přenechám ty opice a půjdu za svatým
Petrem do nebe. On mi ukáže, kde bydlí staří
40
mládenci, a tam se budu veselit, jak je den dlouhý.
ANTONIO (K Héře) Štěstí, že aspoň ty, neteři, svého otce
posloucháš.
BEATRICIE No jistě. Udělá vám hezké pukrlátko a řekne: „Tatínku,
45
jak si přejete.“ Ale pozor, sestřenko, ať ten mužský
za něco stojí. Když ne, udělej jiné pukrle a řekni:
„Tati, až já budu chtít.“
LEONATO A já bych se chtěl dožít toho, až ty budeš
pod čepcem.
BEATRICIE To by se muži museli dělat z lepšího materiálu, než 50
je prach. Není to pokořující, aby hrouda bláta
měla nad ženou všechnu moc? Aby žena tomu kousku
jalové hlíny odevzdala vše, co má? Ne, strýčku. Tohle
pro mě není. Adamovi synové jsou mí bratři – a byl
55
by hřích se s nimi pářit.
LEONATO (K Héře) Dcero, pamatuj, co jsem řekl. Jestli se
princ dnes při tanci vysloví, víš, jak mu odpovědět.
BEATRICIE Chyba bude v muzice, sestřenko, jestli to neudělá
podle bontonu. Bude-li příliš spěchat, řekni mu,
že nemá takt, a pořádně mu dupni na nohu.
60
Já ti vysvětlím, jak to chodí. Námluvy, svatba
a manželství jsou jako kvapík, menuet a rejdovák.
Námluvy jsou rychlé jako kvapík a stejně nevázané.
Svatba je malebný mravný menuet, plný pompy
a parády – a pak přijde manželství.
65
V něm člověk jak při rejdováku rejdí a rejdí,
až dorejdí a padne do hrobu.
LEONATO Že ty do všeho tak dobře vidíš.
35
II/1
II/1
BEATRICE I have a good eye, uncle. I can see a church by daylight.
LEONATO The revellers are entering, brother. Make good room. 70
BEATRICIE Oči mi slouží. Rozeznám husu od slepice.
LEONATO Masky už přicházejí. Udělejme místo.
(Leonato and the men in his company mask)
(Leonato a další muži si nasadí masky)
Enter Don Pedro, Claudio, Benedick, and Balthasar, all masked,
Don John, and Borachio, (with a drummer).
Vystoupí Don Pedro, Claudio, Benedik a Baltazar v maskách,
Don Juan a Boracio, s nimi Bubeník.
DON PEDRO (To Hero) Lady, will you walk a bout with your friend?
HERO So you walk softly, and look sweetly, and say nothing,
I am yours for the walk; and especially when I walk away.
DON PEDRO With me in your company?
HERO I may say so when I please.
75
DON PEDRO And when please you to say so?
HERO When I like your favour; for God defend the lute
should be like the case.
DON PEDRO My visor is Philemon’s roof. Within the house is Jove.
HERO Why, then, your visor should be thatched.
80
DON PEDRO Speak low if you speak love.
(They move aside)
DON PEDRO (K Héře) Slečno, nepůjdeme si spolu zaskotačit?
HÉRA Jestli nejste chromý, ošklivý a nudný, tenhle tanec je
váš. Až odejdu, můžete se ho nechat.
DON PEDRO Odejděte se mnou, po tanci.
HÉRA Odejdu, když budu chtít.
DON PEDRO A kdy to budete vědět?
HÉRA Až sundáte tu masku. Nebudu přece kupovat zajíce
v pytli.
DON PEDRO A co kdyby se v tom pytli skrýval poklad?
HÉRA To bychom vás museli dát pod zámek.
DON PEDRO Pod zámek tvého srdce se dám zavřít rád.
70
75
80
(Odejdou stranou)
BORACHIO (To Margaret) Well, I would you did like me.
MARGARET So would not I, for your own sake, for I have many
ill qualities.
BORACHIO Which is one?
MARGARET I say my prayers aloud.
BORACHIO I love you the better – the hearers may cry amen.
MARGARET God match me with a good dancer.
BORACHIO Amen.
MARGARET And God keep him out of my sight when the dance
is done. Answer, clerk.
BORACHIO No more words. The clerk is answered.
85
90
(They move aside)
BORACIO (K Margaretě) Tak ty mě nechceš?
MARGARETA Opravdu nechci. A buď rád. Mám spoustu
špatných vlastností.
BORACIO Jakou například?
MARGARETA Když v noci spím, tak chrápu.
BORACIO Snadná pomoc: prostě ti v noci vyspat nedám.
MARGARETA Spíš ať mi Bůh dá lepšího tanečníka.
BORACIO Amen.
MARGARETA A tenhle ať jde k čertu hned po tomhle tanci.
Tak řekni amen.
BORACIO Už není třeba. Bůh tě vyslyšel.
85
90
(Odejdou stranou)
URSULA (To Antonio) I know you well enough, you are Signor
Antonio.
ANTONIO At a word, I am not.
URSULA I know you by the waggling of your head.
ANTONIO To tell you true, I counterfeit him.
36
95
URŠULA (K Antoniovi) Vás poznám hned. Vy jste přece pan
Antonio.
ANTONIO Ale kdepak, nejsem.
URŠULA Poznám vás podle toho, jak škubete hlavou.
ANTONIO Jenom se po něm opičím.
37
95
II/1
II/1
URSULA You could never do him so ill-well unless you were
the very man. Here’s his dry hand up and down.
You are he, you are he.
100
ANTONIO At a word, I am not.
URSULA Come, come, do you think I do not know you by your
excellent wit? Can virtue hide itself? Go to, mum,
you are he. Graces will appear, and there’s an end.
URŠULA Tak legračně potrhle by to nikdo nedokázal.
Ty svrasklé ruce poznávám. Jste to vy!
Jste to vy!
100
ANTONIO Na mou duši, já to nejsem.
URŠULA Ale, siňore Antonio! Vy jeden! Nehrajte to na mě. Jste
to vy. Krev a vznešenost se nezapře. Nehádejte se
se mnou. Poznala jsem vás, a basta.
(They move aside)
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
BENEDICK
BEATRICE
(Odejdou stranou)
(To Benedick) Will you not tell me who told you so?
105
No, you shall pardon me.
Nor will you not tell me who you are?
Not now.
That I was disdainful, and that I had my good wit out
of the Hundred Merry Tales – well, this was Signor 110
Benedick that said so.
What’s he?
I am sure you know him well enough.
Not I, believe me.
Did he never make you laugh?
115
I pray you, what is he?
Why, he is the Prince’s jester, a very dull fool. Only
his gift is in devising impossible slanders. None but
libertines delight in him, and the commendation is
not in his wit but in his villainy, for he both pleases 120
men and angers them, and then they laugh at him,
and beat him. I am sure he is in the fleet. I would he
had boarded me.
When I know the gentleman, I’ll tell him what you say.
Do, do. He’ll but break a comparison or two on me, 125
which peradventure not marked, or not laughed at,
strikes him into melancholy, and then there’s a partridge
wing saved, for the fool will eat no supper that night.
(Music)
We must follow the leaders.
130
In every good thing.
Nay, if they lead to any ill I will leave them
at the next turning.
Dance. Exeunt all but Don John, Borachio, and Claudio.
38
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
BENEDIK
BEATRICIE
(K Benedikovi) Tak vy mi neprozradíte, kdo vám to řekl?
Ne, nezlobte se.
Aspoň mi řekněte, kdo jste?
Teď to nejde.
Že mám nos nahoru a že vtipy vykrádám
z Anekdotáře? Tohle vám určitě řekl siňor
Benedik.
Siňor Benedik? Kdo to je?
Určitě ho moc dobře znáte.
Neznám, věřte mi.
Nikdy vás nerozesmál?
Opravdu ne. Kdo je to?
Přece ten princův šašek. Úmorně nudný kašpar.
Jediné, co umí, je vymýšlet si nemožné pomluvy.
Některým pitomcům se to líbí. Jenže je neláká
ani tak jeho vtip, ale jeho sprosťárny. Chvíli
je baví a chvíli štve, takže když se netlučou
smíchy, tak mlátí jeho. Určitě se tu někde motá.
Aby tak narazil na mě.
Až ho potkám, řeknu mu, co si o něm myslíte.
Udělejte to. Chudák! Bude mě chtít zesměšnit,
čemuž se nikdo nezasměje, což ho rázem uvrhne
do melancholie, a my ušetříme půlku prasete,
protože ten truhlík ztratí chuť k jídlu.
110
115
120
125
(Hudba spustí k tanci)
Musíme se přidat.
BENEDIK Ke všemu dobrému.
BEATRICIE Jistě. Kdybyste mě vedl ke špatnostem, vypadnu
z kola při první otočce.
130
Tancují a postupně odcházejí, zůstává jen Don Juan, Boracio a Claudio.
39
II/1
II/1
DON JOHN (Aside to Borachio) Sure my brother is amorous on Hero,
and hath withdrawn her father to break with him about
it. The ladies follow her, and but one visor remains. 135
BORACHIO (Aside to Don John) And that is Claudio. I know him by
his bearing.
DON JOHN Are not you Signor Benedick?
CLAUDIO You know me well. I am he.
DON JOHN Signor, you are very near my brother in his love.
140
He is enamoured on Hero. I pray you dissuade him
from her. She is no equal for his birth. You may do
the part of an honest man in it.
CLAUDIO How know you he loves her?
DON JOHN I heard him swear his affection.
145
BORACHIO So did I, too, and he swore he would marry her
tonight.
DON JOHN Come, let us to the banquet.
DON JUAN (Stranou k Boraciovi) Jak vidím, můj bratr si už namluvil
Héru a dostává otcovské požehnání, dámy odcházejí,
ale jedna maska nám tu zůstala.
135
BORACIO (Stranou k Donu Juanovi) To bude Claudio. Poznávám ho
už podle jeho zhroucené postavy.
DON JUAN Nejste vy siňor Benedik?
CLAUDIO Jak jste mě poznal? Ano, jsem.
DON JUAN Siňore, můj bratr si vás velmi váží. Zamiloval se
140
do Héry. Prosím vás, rozmluvte mu to. Není mu
rovna původem. Váš vliv by tady mohl hodně
pomoci.
CLAUDIO Jak víte, že ji miluje?
DON JUAN Slyšel jsem, jak se jí vyznal.
145
BORACIO Já jsem to taky slyšel. Dneska v noci se prý nechají
tajně oddat.
DON JUAN Pojďme na dezert.
Exeunt all but Claudio.
CLAUDIO Thus answer I in name of Benedick,
But hear these ill news with the ears of Claudio.
’Tis certain so, the Prince woos for himself.
Friendship is constant in all other things
Save in the office and affairs of love.
Therefore all hearts in love use their own tongues.
Let every eye negotiate for itself,
And trust no agent; for beauty is a witch
Against whose charms faith melteth into blood.
This is an accident of hourly proof,
Which I mistrusted not. Farewell, therefore, Hero.
Odejdou. Claudio zůstává.
150
155
CLAUDIO Ta zpráva, kterou vyslech Benedik,
dopadá na chudáka Claudia.
Je jasné, že ji princ chce pro sebe.
Ani to nejpevnější přátelství
není s to odolat při zkoušce lásky.
Své srdce dát cizímu jazyku
a cizím očím hloupě napospas
se nevyplácí. Čarodějná krása
i z nejvěrnějších umí dělat zrádce.
Zapomněl jsem, že každý den je plný
podobných případů. Buď sbohem, Héro.
Enter Benedick.
150
155
Vystoupí Benedik.
BENEDICK
CLAUDIO
BENEDICK
CLAUDIO
BENEDICK
Count Claudio?
160
Yea, the same.
Come, will you go with me?
Whither?
Even to the next willow, about your own business,
County. What fashion will you wear the garland of?165
About your neck, like an usurer’s chain? Or under
your arm, like a lieutenant’s scarf? You must wear it
one way, for the Prince hath got your Hero.
CLAUDIO I wish him joy of her.
40
BENEDIK
CLAUDIO
BENEDIK
CLAUDIO
BENEDIK
Jsi to ty, Claudio?
Ano. Co je?
Pojď. Půjdeš se mnou?
A kam?
Plakat ke smuteční vrbě. Chtěl sis uvázat
ženskou na krk? Jak sis ji chtěl uvázat?
Jen tak volně – pro parádu, nebo pevně,
aby tě škrtila jak oprátka? Ale na tom už nezáleží,
protože ti ji přebral princ.
CLAUDIO Ať si ji užije.
41
160
165
II/1
BENEDICK Why, that’s spoken like an honest drover; so they 170
sell bullocks. But did you think the Prince would
have served you thus?
CLAUDIO I pray you leave me.
BENEDICK Ho, now you strike like the blind man – ’twas the boy
that stole your meat, and you’ll beat the post.
175
CLAUDIO If it will not be, I’ll leave you.
Exit.
II/1
BENEDIK Mluvíš jako správný chlap. Pro takovou
nebudem brečet. Ale čekals něco takového,
zrovna od prince?
CLAUDIO Nech mě na pokoji!
BENEDIK Nevylévej si zlost na mně. Kdo chce psa bít, hůl si
najde. A já mám být tvůj pes?
CLAUDIO Když nechceš jít ty, půjdu sám.
170
175
Odejde.
BENEDICK Alas, poor hurt fowl, now will he creep into sedges. But
that my Lady Beatrice should know me, and not know
me! The Prince’s fool! Ha, it may be I go under that title
because I am merry. Yea, but so I am apt to do myself180
wrong. I am not so reputed. It is the base, though bitter,
disposition of Beatrice that puts the world into her person,
and so gives me out. Well, I’ll be revenged as I may.
Enter Don Pedro.
BENEDIK Chudák potrefená, teď si někam zaleze a bude
si lízat rány. Jak to tu Beatricii mohlo napadnout?
Princův šašek! Pche! Možná že mi tak říká jen
proto, že jsem vtipný. Ovšem pak tím, že jsem
veselý, ztrácím vážnost. Ne. Spíš ona sama je
tak zapšklá, že poměřuje celý svět podle sebe
a já jí to kazím. Jenže já se jí pomstím.
180
Vystoupí Don Pedro.
DON PEDRO Now, signor, where’s the Count? Did you see him?
BENEDICK Troth, my lord, I have played the part of Lady Fame. 185
I found him here as melancholy as a lodge in a warren.
I told him – and I think I told him true – that your
grace had got the good will of this young lady, and
I offered him my company to a willow tree, either to
make him a garland, as being forsaken, or to bind 190
him up a rod, as being worthy to be whipped.
DON PEDRO To be whipped – what’s his fault?
BENEDICK The flat transgression of a schoolboy who, being
overjoyed with finding a bird’s nest, shows it his
195
companion, and he steals it.
DON PEDRO Wilt thou make a trust a transgression?
The transgression is in the stealer.
BENEDICK Yet it had not been amiss the rod had been made, and
the garland too, for the garland he might have worn
200
himself, and the rod he might have bestowed on
you, who, as I take it, have stolen his bird’s nest.
DON PEDRO I will but teach them to sing, and restore them
to the owner.
BENEDICK If their singing answer your saying, by my faith you say
205
honestly.
DON PEDRO The Lady Beatrice hath a quarrel to you. The gentleman
that danced with her told her she is much wronged by you.
DON PEDRO Benediku! Kde je Claudio? Neviděls ho?
BENEDIK Viděl, pane. Zahrál jsem si na madam
185
Treperendu. Byl zrovna tady a tvářil se,
jako by mu ulítly včely. Řekl jsem mu, a myslím
popravdě, že Vaše Milost získala srdce tamté
slečny, a nabídl mu doprovod ke smuteční
vrbě. Aby si poplakal, bude-li chtít, nebo aby
190
si uřízl prut – na výprask.
DON PEDRO Na výprask? Co provedl?
BENEDIK Zachoval se jako malý kluk, který když najde ptačí
ptačí hnízdo, řekne to kamarádovi, a ten mu ho
vybere.
195
DON PEDRO Za důvěru bys ho chtěl trestat? Trest si zaslouží ten
zloděj.
BENEDIK I v tom případě, pane, jak pláč, tak prut mají v tom
příběhu své místo. Zapláče sám nad sebou a ten prut
200
použije, s prominutím, na vás, když jste mu
tu pěnkavičku čmajznul.
DON PEDRO Chtěl jsem jen ptáčka naučit pískat a pak ho vrátit
majiteli.
BENEDIK Pak jsem to asi přepískl já a všechno je v nejlepším
pořádku.
205
DON PEDRO Slečna Beatricie se na tebe zlobí. Pán, se kterým
tančila, jí řekl, že jsi ji moc ošklivě pomlouval.
42
43
II/1
BENEDICK O, she misused me past the endurance of a block. An oak
but with one green leaf on it would have answered her.
My very visor began to assume life and scold with her. 210
She told me – not thinking I had been myself – that I
was the Prince’s jester, that I was duller than a great thaw,
huddling jest upon jest with such impossible conveyance
upon me that I stood like a man at a mark, with a whole
army shooting at me. She speaks poniards, and every word
stabs. If her breath were as terrible as her terminations,
there were no living near her, she would infect to the
North Star. I would not marry her though she were
endowed with all that Adam had left him before he transgressed. She would have made Hercules have turned
220
spit, yea, and have cleft his club to make the fire, too.
Come, talk not of her. You shall find her the infernal
Ate in good apparel. I would to God some scholar would
conjure her, for certainly, while she is here a man may live
as quiet in hell as in a sanctuary, and people sin upon 225
purpose because they would go thither, so indeed all
disquiet, horror, and perturbation follows her.
Enter Claudio and Beatrice, and Leonato with Hero.
DON PEDRO Look, here she comes.
BENEDICK Will your grace command me any service to the world’s
end? I will go on the slightest errand now to the Anti- 230
podes that you can devise to send me on. I will fetch you
a tooth-picker now from the furthest inch of Asia, bring
you the length of Prester John’s foot, fetch you a hair off
the Great Cham’s beard, do you any embassage to
the pigmies, rather than hold three words’ conference 235
with this harpy. You have no employment for me?
DON PEDRO None but to desire your good company.
BENEDICK O God, sir, here’s a dish I love not. I cannot endure
my Lady Tongue.
Exit.
DON PEDRO Come, lady, come, you have lost the heart of
240
Signor Benedick.
BEATRICE Indeed, my lord, he lent it me a while, and I gave him
use for it, a double heart for his single one. Marry, once
before he won it of me, with false dice. Therefore your
245
grace may well say I have lost it.
DON PEDRO You have put him down, lady, you have put him down.
44
II/1
BENEDIK Cože? To ona ze mě udělala úplného tupce.
Na mně by mohli dříví štípat, ale tohle bylo
příliš. I tahle maska už toho měla dost a vyla
210
vzteky. Řekla mi, aniž věděla, že mluví se mnou,
že jsem princův šašek. Že jsem nudný, ubohý
kašpar, a takhle, rána za ranou, se do mě
strefovala, že jsem tam stál jako vycpaný panák,
do kterého pálí celá armáda. Její slova jsou dýky,
215
a každým takhle bodá. Kdyby její dech byl stejně
smrtonosný, všechno kolem ní pomře. I hvězdy
na nebi by nakazila. Ženskou, jako je ona, bych si
nevzal, ani kdyby měla věnem celý ráj, než ho
Adam prošustroval. Ta by i Herkula donutila látat 220
ponožky a foukat do mlíka. Nemluvme už o ní!
Navrch je jako svatý obrázek, ale uvnitř je to ďáblice.
Kéž by jí nějaký zaříkávač tu posedlost vyhnal
z těla. Dokud je, jaká je, na světě je větší peklo
než u Lucifera a lidi schválně hřeší, aby je vzal ďas, 225
protože i v pekle najdou božský klid, zato kde se
objeví ona, všechno je rázem vzhůru nohama.
Vystoupí Claudio, Beatricie, Leonato a Héra.
DON PEDRO Pozor, přichází.
BENEDIK Milosti, nechcete mě laskavě poslat na konec světa?
Já bych se klidně vypravil – a třeba hned – až
230
k protinožcům pro nějakou maličkost. Nechcete
přinést párátko od arabského šejka? Půjdu vám změřit
chodidlo Děda Vševěda. Skočím utrhnout chlup
z brady Kublajchána. Navštívím trpasličí říši.
Vykonám cokoli, čím mě pověříte, radši než bych
235
tři slova vyměnil s touhle harpyjí. Nemáte pro
mě žádný úkol?
DON PEDRO Nemám. Jen si přeju, abys nám dělal společnost.
BENEDIK Ó! Bože! To není sousto pro mě. Tak ostré jídlo
já nemám rád.
Odejde.
DON PEDRO Tak se mi, slečno, zdá, že srdce pana Benedika
jste ztratila.
BEATRICIE To máte pravdu. Jednou mi ho načas půjčil.
A já mu za jeho falešné dala svoje. A protože to
jeho za nic nestálo, tak jsem ho ztratila, jak
jste řekl.
DON PEDRO Porazila jste ho, slečno, na lopatky.
45
240
245
II/1
II/1
BEATRICE So I would not he should do me, my lord, lest
I should prove the mother of fools. I have brought
Count Claudio, whom you sent me to seek.
DON PEDRO Why, how now, Count, wherefore are you sad?
250
CLAUDIO Not sad, my lord.
DON PEDRO How then? Sick?
CLAUDIO Neither, my lord.
BEATRICE The Count is neither sad, nor sick, nor merry, nor well,
but civil count, civil as an orange, and something 255
of that jealous complexion.
DON PEDRO I’ faith, lady, I think your blazon to be true, though I’ll
be sworn, if he be so, his conceit is false. Here, Claudio,
I have wooed in thy name, and fair Hero is won. I have
broke with her father and his good will obtained.
260
Name the day of marriage, and God give thee joy.
LEONATO Count, take of me my daughter, and with her my
fortunes. His grace hath made the match, and all grace
say amen to it.
BEATRICE Speak, Count, ’tis your cue.
265
CLAUDIO Silence is the perfectest herald of joy. I were but little
happy if I could say how much. (To Hero) Lady, as you
are mine, I am yours. I give away myself for you, and
dote upon the exchange.
BEATRICE (To Hero) Speak, cousin. Or, if you cannot, stop his270
mouth with a kiss, and let not him speak, neither.
DON PEDRO In faith, lady, you have a merry heart.
BEATRICE Yea, my lord, I thank it. Poor fool, it keeps on the
windy side of care. – My cousin tells him in his ear
275
that he is in her heart.
CLAUDIO And so she doth, cousin.
BEATRICE Good Lord, for alliance! – Thus goes everyone to the
world but I, and I am sunburnt. I may sit in a corner
and cry ‘Heigh-ho for a husband’.
280
DON PEDRO Lady Beatrice, I will get you one.
BEATRICE I would rather have one of your father’s getting. Hath
your grace ne’er a brother like you? Your father got
excellent husbands if a maid could come by them.
DON PEDRO Will you have me, lady?
BEATRICIE To aby nepoložil na lopatky on mě. Musila bych
pak rodit samé blázny. Přivedla jsem pana hraběte
Claudia, jak jste si přál.
DON PEDRO Ano! Vítejte, hrabě. Cože? Ty jsi smutný?
250
CLAUDIO Nejsem, pane.
DON PEDRO Nemocný tedy?
CLAUDIO Nejsem nemocný.
BEATRICIE Není ani smutný, ani nemocný, ani veselý, ani
zdravý, ale kyselý jako citrón, až z toho zežloutl.
255
A žlutá je, jak známo, barva žárlivosti.
DON PEDRO Zdá se mi, že máte, slečno, pravdu. Jenomže v tom
případě ho velice rád vyvedu z omylu. Drahý
Claudio, námluvy skončily a krásná Héra je tvoje.
S jejím otcem jsem taky mluvil a získal jeho souhlas. 260
Řekni, kdy má být svatba, a Bůh vám přej štěstí.
LEONATO Hrabě, svěřuju vám svou dceru a s ní vše, co mi
patří. Jeho Milost vás dala dohromady, Boží milost
ať řekne amen.
BEATRICIE Claudio, teď je řada na vás.
265
CLAUDIO Radost se nejlépe vyjadřuje mlčky. Byl bych jen málo
šťastný, kdybych věděl, jak to říct. (K Héře) Slečno, jak
vy jste má, tak já jsem váš. Vám se odevzdávám. A vás
chci výměnou.
270
BEATRICIE (K Héře) Odpověz mu. A jestli nevíš jak, zavři mu
pusu pusou, ať už radši mlčí.
DON PEDRO Opravdu, slečno, vy máte srdce na jazyku.
BEATRICIE Díkybohu. Aspoň ho nenosím v kalhotách, jako
někdo. – Teď mu sestřenka šeptá do ouška, že ona
má v srdci jeho.
275
CLAUDIO A co je na tom špatného?
BEATRICIE Tak tě vítám do rodiny. – Všechno se to žení
a vdává, jen já zůstala na ocet. Budu sedat
v koutku a vzdychat: „Kdy mě si někdo vezme?“
DON PEDRO Slečno Beatricie, já vám manžela najdu.
280
BEATRICIE Najděte mi někoho, jako jste vy. Nemáte
náhodou dvojče, pane? Váš otec dělal
skvělé manžely, jen kdyby byli k mání.
DON PEDRO Vy byste si mě vzala, slečno?
46
47
II/1
BEATRICE No, my lord, unless I might have another for
working days. Your grace is too costly to wear
every day. But I beseech your grace, pardon me.
I was born to speak all mirth and no matter.
DON PEDRO Your silence most offends me, and to be merry best
becomes you; for out o’ question, you were born
in a merry hour.
BEATRICE No, sure, my lord, my mother cried. But then there
was a star danced, and under that was I born.
(To Hero and Claudio) Cousins, God give you joy.
LEONATO Niece, will you look to those things I told you of?
BEATRICE I cry you mercy, uncle. (To Don Pedro) By your
grace’s pardon.
II/1
285
290
295
Exit Beatrice.
BEATRICIE Ne, pane, leda bych měla ještě jednoho
pro všední dny. Vás bych si nechala jenom
pro parádu. Nezlobte se, prosím vás. Já neumím
mluvit vážně, a radši už budu zticha.
DON PEDRO To by ale byla velká škoda, protože tobě nejvíc
sluší smích. Ty ses určitě narodila ve šťastné
hodince.
BEATRICIE Neřekla bych, pane. Maminka plakala.
Ale nad námi stála hvězda, a ta se moc smála.
(K Héře a Claudiovi) Přeju vám oběma hodně štěstí.
LEONATO Neteři, mohla bys zařídit, oč jsem tě žádal?
BEATRICIE Omlouvám se, strýčku. (K Donu Pedrovi) S vaším
dovolením.
285
290
295
Odejde Beatricie.
DON PEDRO By my troth, a pleasant-spirited lady.
LEONATO There’s little of the melancholy element in her, my lord.
She is never sad but when she sleeps, and not ever sad
then; for I have heard my daughter say she hath often
dreamt of unhappiness and waked herself with laughing.
DON PEDRO She cannot endure to hear tell of a husband.
LEONATO O, by no means. She mocks all her wooers
out of suit.
305
DON PEDRO She were an excellent wife for Benedick.
LEONATO O Lord, my lord, if they were but a week married they
would talk themselves mad.
DON PEDRO County Claudio, when mean you to go to church?
CLAUDIO Tomorrow, my lord. Time goes on crutches till love310
have all his rites.
LEONATO Not till Monday, my dear son, which is hence
a just sevennight, and a time too brief, too,
to have all things answer my mind.
DON PEDRO Come, you shake the head at so long a breathing, 315
but I warrant thee, Claudio, the time shall not go
dully by us. I will in the interim undertake one of
Hercules’ labours, which is to bring Signor Benedick
and the Lady Beatrice into a mountain of affection,
th’ one with th’ other. I would fain have it a match, 320
and I doubt not but to fashion it, if you three will but
minister such assistance as I shall give you direction.
48
DON PEDRO Namouduši, to děvče má šťastnou povahu.
LEONATO Ještě jsem nezažil, že by byla někdy smutná.
To prý jen ve spánku se někdy mračí, a stejně
jen krátce. Má dcera říkala, že se Beatricii zdají
ošklivé sny, ale budí se ráno smíchem.
DON PEDRO A opravdu se nechce vdávat?
LEONATO Za žádnou cenu! Pro všechny ctitele má jenom
posměch.
DON PEDRO Byla by báječnou ženou pro Benedika.
LEONATO Chraň nás pánbůh a všichni svatí! Ti dva být týden
pohromadě, zblázní se oba.
DON PEDRO Řekni, Claudio, kdy chceš jít do kostela?
CLAUDIO Už zítra, pane. Čas před svatbou se vleče jako
o berlích.
LEONATO Nejdřív v pondělí, milý synu, což je ode dneška
přesně za sedm dní – a stejně nebude čas všechno
připravit, jak bych si přál.
DON PEDRO Nevrť hlavou nad tím odkladem. Můžu ti
slíbit, Claudio, že do svatby se nudit nebudeš.
Já se mezitím ujmu přímo herkulovského
úkolu a zařídím, že se siňor Benedik a slečna
Beatricie do sebe přímo vášnivě zamilujou.
Chci je dát dohromady a nepochybuju, že se
mi to povede, když mi vy tři budete pomáhat
a uděláte všechno, jak vám řeknu.
49
300
305
310
315
320
II/1,2
II/1,2
LEONATO My lord, I am for you, though it cost me ten nights’
watchings.
CLAUDIO And I, my lord.
325
DON PEDRO And you too, gentle Hero?
HERO I will do any modest office, my lord, to help
my cousin to a good husband.
DON PEDRO And Benedick is not the unhopefullest husband that
I know. Thus far can I praise him: he is of a noble
330
strain, of approved valour and confirmed honesty.
I will teach you how to humour your cousin that she
shall fall in love with Benedick, and I, with your two
helps, will so practise on Benedick that, in despite of
his quick wit and his queasy stomach, he shall fall in335
love with Beatrice. If we can do this, Cupid is no longer
an archer; his glory shall be ours, for we are the only
love-gods. Go in with me, and I will tell you my drift.
LEONATO Milosti, jdu do toho, kdybych neměl deset dní
oka zamhouřit.
CLAUDIO Já taky, pane.
325
DON PEDRO A co ty, milá Héro?
HÉRA Udělám, co bude v mých silách, aby i sestřenka
měla hodného manžela.
DON PEDRO Benedik snad není tak beznadějný případ, pokud vím.
Dá se o něm říct i leccos dobrého. Je to šlechtic,
330
výborný voják a čestný muž. Vysvětlím vám, jak
sestřenku přimět, aby se do něj horoucně zamilovala.
A já, s vaší pomocí, Benedika tak zpracuju, že se
vzdor svému břitkému založení a pevným zásadám
zase on zamiluje do ní. Jestli to dokážeme,
335
Amor může pověsit své řemeslo na hřebík – protože
pak my jsme ti praví poslíčci lásky. Pojďte se mnou
a já vám vysvětlím svůj plán.
Exeunt.
Odejdou.
S CENE 2.
AN APARTMENT IN LEONATO’S HOUSE.
S CÉNA 2.
KOMNATA V LEONATOVĚ DOMĚ.
Enter Don John and Borachio.
Vystoupí Don Juan a Boracio.
DON JOHN It is so. The Count Claudio shall marry
the daughter of Leonato.
BORACHIO Yea, my lord, but I can cross it.
DON JOHN Any bar, any cross, any impediment will be
5
medicinable to me. I am sick in displeasure to him,
and whatsoever comes athwart his affection ranges
evenly with mine. How canst thou cross this marriage?
BORACHIO Not honestly, my lord, but so covertly that no
dishonesty shall appear in me.
10
DON JOHN Show me briefly how.
BORACHIO I think I told your lordship a year since how much I am in
the favour of Margaret, the waiting gentlewoman to Hero.
DON JOHN I remember.
BORACHIO I can at any unseasonable instant of the night appoint
15
her to look out at her lady’s chamber window.
DON JOHN What life is in that to be the death of this marriage?
50
DON JUAN Už je to tak: Claudio si bere za ženu Leonatovu
dceru.
BORACIO Ano, pane, jestli jim to nepřekazím.
DON JUAN Každý kaz, každá špatnost, každé zlo pro něj
je pro mě dobrodiním. Nenávidím hraběte Claudia,
a co jemu nejvíc škodí, mně nejvíc prospívá.
Jak bys mohl tu svatbu překazit?
BORACIO Tak, že to sice nebude poctivá hra, ale zahrajeme si
při ní na poctivce.
DON JUAN Jak to myslíš?
BORACIO Říkal jsem vám asi před rokem, že na mě bere
komorná Margareta, která slouží slečně Héře.
DON JUAN Vzpomínám si.
BORACIO Když budu chtít, tak se v kteroukoli neslušnou noční
hodinu objeví v okně ložnice své paní.
DON JUAN A to že jim zkříží plány? To nestačí.
51
5
10
15
II/2
BORACHIO The poison of that lies in you to temper. Go you to
the Prince your brother. Spare not to tell him that he
hath wronged his honour in marrying the renowned
Claudio – whose estimation do you mightily hold up – 20
to a contaminated stale, such a one as Hero.
DON JOHN What proof shall I make of that?
BORACHIO Proof enough to misuse the Prince, to vex Claudio, to
undo Hero, and kill Leonato. Look you for any other
issue?
25
DON JOHN Only to despite them I will endeavour anything.
BORACHIO Go then. Find me a meet hour to draw Don Pedro and the
Count Claudio alone. Tell them that you know that Hero
loves me. Intend a kind of zeal both to the Prince and
Claudio as in love of your brother’s honour who
30
hath made this match, and his friend’s reputation who is
thus like to be cozened with the semblance of a maid, that
you have discovered thus. They will scarcely believe this
without trial. Offer them instances, which shall bear no less
likelihood than to see me at her chamber window,
35
hear me call Margaret Hero, hear Margaret term me
Borachio. And bring them to see this the very night before
the intended wedding, for in the mean time I will so
fashion the matter that Hero shall be absent, and there
shall appear such seeming truth of Hero’s disloyalty that
jealousy shall be called assurance, and all the preparation
overthrown.
DON JOHN Grow this to what adverse issue it can, I will
put it in practice. Be cunning in the working this,
and thy fee is a thousand ducats.
45
BORACHIO Be you constant in the accusation, and my cunning
shall not shame me.
DON JOHN I will presently go learn their day of marriage.
Exeunt.
II/2
BORACIO Ale postačí, když vy přidáte kapku jedu, pane.
Jděte za princem a povězte mu, že bude
mít velkou ostudu, jestli ožení hraběte Claudia,
který je poctivý a čestný muž, s tou zkaženou
courou Hérou.
DON JUAN Jaký budu mít pro to důkaz?
BORACIO Takový, že jedním vrzem dokážete oklamat bratra,
zničit Claudia, znemožnit Héru a jejího otce
přivést do hrobu. Je vám to snad málo?
DON JUAN Ne. Udělám cokoli, abych jim uškodil.
BORACIO Tak tedy platí. Zkuste odlákat dona Pedra
a hraběte Claudia někam stranou. Řekněte jim,
že Héra miluje mě a že nedopustíte,
aby hrabě Claudio sňatkem s ní pošpinil svou
skvělou pověst a aby váš bratr princ, který ten sňatek
sjednal, ztratil svou čest. Že jen proto jim to
prozrazujete. Nebudou vám věřit – bez důkazu.
A vy jim ho nabídnete. Sami se mohou stát svědky
toho, kterak Héra z okna své komnaty rozmlouvá
s milencem, na něhož láskyplně volá Boracio.
Přiveďte je tam pod okno oba dva vpředvečer
chystané svatby. Do té doby já domluvím
s Margaretou, jak zařídit, aby Héra tvrdě spala.
Ta scéna vykouzlí tak přesvědčivé zdání slečniny
nevěry, že podezření se změní v jistotu
a rozezlený Claudio svatbu zruší.
DON JUAN Ať z toho vzejde jakákoli ošklivost, mně se to líbí
a já to beru. Jestli to šikovně nastrojíš, dostaneš tisíc
dukátů.
BORACIO Jen Héru pořádně očerněte, a ostatní nechte
na mně.
DON JUAN Hned jdu zjistit, na kdy se ta svatba chystá.
Odejdou.
52
53
20
25
30
35
40
45
II/3
S CENE 3.
LEONATO’S GARDEN.
Enter Benedick.
II/3
S CÉNA 3.
V LEONATOVĚ ZAHRADĚ.
Vystoupí Benedik.
BENEDICK Boy!
BENEDIK Chlapče?
Enter Boy.
Vystoupí Chlapec.
BOY Signor?
BENEDICK In my chamber window lies a book. Bring it hither
to me in the orchard.
5
BOY I am here already, sir.
BENEDICK I know that, but I would have thee hence and here again.
CHLAPEC Ano, pane?
BENEDIK Na okně v pokoji mám knihu. Zvedni se, a ať jsi
hned tady.
CHLAPEC Už jsem tady.
BENEDIK To vidím. Ale ještě chci tady vidět tu knihu.
5
Exit Boy.
Chlapec odejde.
I do much wonder that one man, seeing how much another
man is a fool when he dedicates his behaviours to love, will,
after he hath laughed at such shallow follies in others,
become the argument of his own scorn by falling in
10
love. And such a man is Claudio. I have known when there
was no music with him but the drum and the fife, and now
had he rather hear the tabor and the pipe. I have known
when he would have walked ten mile afoot to see a good
armour, and now will he lie ten nights awake carving
15
the fashion of a new doublet. He was wont to speak plain
and to the purpose, like an honest man and a soldier, and
now is he turned orthography. His words are a very fantastical banquet, just so many strange dishes. May I be so
converted, and see with these eyes? I cannot tell. I think 20
not. I will not be sworn but love may transform me to an
oyster, but I’ll take my oath on it, till he have made an oyster
of me he shall never make me such a fool. One woman is
fair, yet I am well. Another is wise, yet I am well. Another
virtuous, yet I am well. But till all graces be in one woman,
one woman shall not come in my grace. Rich she shall be,
that’s certain. Wise, or I’ll none. Virtuous, or I’ll never
cheapen her. Fair, or I’ll never look on her. Mild, or come
not near me. Noble, or not I for an angel. Of good discourse,
an excellent musician, and her hair shall be of what
30
colour it please God. Ha! The Prince and Monsieur Love.
I will hide me in the arbour.
Nechápu, jak se může někdo, kdo viděl jiného
dočista zblbnout láskou a ještě se mu kvůli
tomu posmíval, sám zamilovat a stát se rázem
předmětem vlastního posměchu. A ten někdo je
10
Claudio. Znal jsem ho, když z muziky uznával leda
„ratatabum“, a teď ho utáhnou na tamburínu a dudy.
Pamatuju, že šel deset mil pěšky, aby si koupil dobrou
výzbroj, a teď chodí od zrcadla k zrcadlu, jestli má
kabát podle správné fazony. Mluvíval, jak mu
15
zobák narost, pěkně po vojensku, srozumitelně
a k věci. A teď mu nikdo nerozumí. Jeho řeč je jako
slavnostní tabule – samé cizokrajné chutě. Mohl
bych někdy já takhle dopadnout? Těžko říct. Určitě
ne. Neručím za to, že ze mě láska jednou
20
neudělá troubu. Ale můžu přísahat, že dokud mám
všech pět pohromadě, nebudu sám ze sebe dělat
pitomce. Jedna žena je hezká – mně je to málo.
Jiná chytrá – to nestačí. Další ctnostná – no a co?
Dokud všechny ctnosti nemá jediná žena, žádná
25
žena nebude mít tu čest mít mě. Musí být bohatá,
to je jisté, chytrá, jinou nechci, poctivá, jinak nemá
nárok, krásná, jinak ať mi nechodí na oči, milá,
jinak se mi nelíbí, navíc musí být z dobré rodiny,
umět mluvit, hrát na hudební nástroj a vlasy
30
může mít – jaké chce. Á! Don Pedro a náš ženáč.
Radši se schovám v besídce.
(He hides)
(Schová se)
Enter Don Pedro, Leonato, and Claudio.
DON PEDRO Come, shall we hear this music?
54
Vystoupí Don Pedro, Leonato a Claudio.
DON PEDRO Nechcete chvíli poslouchat, jak hrají?
55
II/3
CLAUDIO Yea, my good lord. How still the evening is,
As hushed on purpose to grace harmony.
DON PEDRO (Aside) See you where Benedick hath hid himself?
CLAUDIO (Aside) O, very well, my lord. The music ended,
We’ll fit the hid-fox with a pennyworth.
II/3
35
Enter Balthasar with music.
DON PEDRO Come, Balthasar, we’ll hear that song again.
BALTHASAR O good my lord, tax not so bad a voice
To slander music any more than once.
DON PEDRO It is the witness still of excellency
To put a strange face on his own perfection.
I pray thee sing, and let me woo no more.
BALTHASAR Because you talk of wooing I will sing,
Since many a wooer doth commence his suit
To her he thinks not worthy, yet he woos,
Yet will he swear he loves.
DON PEDRO
Nay pray thee, come;
Or if thou wilt hold longer argument,
Do it in notes.
BALTHASAR
Note this before my notes:
There’s not a note of mine that’s worth the noting.
DON PEDRO Why, these are very crotchets that he speaks –
Note notes, forsooth, and nothing!
40
45
50
(The accompaniment begins)
DON PEDRO Baltazare, zazpívej nám to znova!
BALTAZAR Jak by ta píseň k tomu přišla, pane,
aby ji dvakrát mrzačil můj hlas?
DON PEDRO Kumštýř se vždycky prozradí už tím,
že ostouzí svou vlastní dokonalost.
Prosím tě, zpívej, nech těch okolků.
BALTAZAR Já tedy zazpívám, a bez okolků.
Bez okolků mi to jde líp než bez not.
Budu-li ale zpívat bez okolků
i bez not, dopadne to zle.
DON PEDRO
Tak spusť!
Na noty zapomeň a zanotuj,
jak nejlíp umíš.
BALTAZAR
Já neumím nic,
takže by bylo nejlíp zůstat zticha.
DON PEDRO Máš hodně řečí, málo muziky,
zvlášť když ta tvoje za řeč nestojí.
40
45
50
(Hudba začíná hrát)
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into hey nonny, nonny.
56
35
Vystoupí Baltazar s muzikanty.
BENEDICK (Aside) Now, divine air! Now is his soul ravished. Is it not
strange that sheep’s guts should hale souls out of
men’s bodies? Well, a horn for my money, when all’s done.
BALTHASAR (Sings) Sigh no more, ladies, sigh no more.
Men were deceivers ever,
One foot in sea, and one on shore,
To one thing constant never.
60
Sing no more ditties, sing no more
Of dumps so dull and heavy.
The fraud of men was ever so
Since summer first was leafy.
CLAUDIO S radostí, pane. Ticho v podvečer
je jako stvořené pro božskou hudbu.
DON PEDRO (Stranou) Viděli jste ho, jak se rychle schoval?
CLAUDIO (Stranou) Všiml jsem si. Hudba už skončila.
Vykuřme lišku ještě jednou písní!
BENEDIK (Stranou) Rajská hudba! Jak ho to bere za srdce! Není
zvláštní, že střeva z ovce tahají city z lidského těla?
Mně sedí spíš myslivecký roh než tohle bečení.
BALTAZAR (Zpívá) Láskou se souží spousta dam,
že páni jsou tak zrádní,
bloudí si světem sem a tam
a stálost nezná žádný.
55
60
Když zrádní jsou, no tak ať si jdou,
ty nebuď zoufalá,
skryj pláč a s dobrou náladou
zpívej si tralala.
65
Zpívej si píseň veselou,
ta tvoji bolest zhojí,
falešně muži milujou,
už co svět světem stojí.
57
65
II/3
DON PEDRO
BALTHASAR
DON PEDRO
BENEDICK
DON PEDRO
BALTHASAR
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into hey nonny, nonny.
By my troth, a good song.
And an ill singer, my lord.
Ha, no, no, faith. Thou singest well enough for a shift.
(Aside) An he had been a dog that should have howled
thus, they would have hanged him; and I pray God his
bad voice bode no mischief. I had as lief have heard the
night-raven, come what plague could have come after it.
Yea, marry, dost thou hear, Balthasar? I pray thee
get us some excellent music, for tomorrow night we
would have it at the Lady Hero’s chamber window.
The best I can, my lord.
II/3
70
75
80
Exit.
DON PEDRO
BALTAZAR
DON PEDRO
BENEDIK
DON PEDRO
BALTAZAR
Když zrádní jsou, no tak ať si jdou,
ty nebuď zoufalá,
skryj pláč a s dobrou náladou
zpívej si tralala.
Opravdu hezká písnička.
Ale o to horší zpěvák.
Ne, ne. Věř mi. Zpíváš výborně, na amatéra.
(Stranou) Kdyby takhle vyl pes, ras ho za ten virvál
utratí. Jen doufám, že ty pazvuky nevěstí nic
špatného. To budu radši poslouchat sýčka,
i kdyby přivolával mor a choleru.
Poslouchej dobře, Baltazare. Na zítřek seženeš pár
výborných muzikantů, aby přišli zahrát večer
pod okýnko slečně Héře.
Seženu ty nejlepší, pane.
70
75
80
Odejde.
DON PEDRO Do so. Farewell. Come hither, Leonato. What was it
you told me of today, that your niece Beatrice
85
was in love with Signor Benedick?
CLAUDIO (Aside) O, ay, stalk on, stalk on. The fowl sits. – I did
never think that lady would have loved any man.
LEONATO No, nor I neither. But most wonderful that she should
so dote on Signor Benedick, whom she hath in all90
outward behaviours seemed ever to abhor.
BENEDICK (Aside) Is’t possible? Sits the wind in that corner?
LEONATO By my troth, my lord, I cannot tell what to think
of it. But that she loves him with an enraged affection,
95
it is past the infinite of thought.
DON PEDRO Maybe she doth but counterfeit.
CLAUDIO Faith, like enough.
LEONATO O God! Counterfeit? There was never counterfeit of passion
came so near the life of passion as she discovers it.
DON PEDRO Why, what effects of passion shows she?
100
CLAUDIO (Aside) Bait the hook well. This fish will bite.
LEONATO What effects, my lord? She will sit you – you heard my
daughter tell you how.
CLAUDIO She did indeed.
58
DON PEDRO Buď zdráv. Poslyšte, siňore Leonato. Co jste mi to
dneska povídal? Že vaše neteř Beatricie miluje pana
Benedika?
CLAUDIO (Stranou) Zvolna, ať nám rybka neuplave. – Nikdy
bych nevěřil, že by se tahle mohla zamilovat!
LEONATO No právě. Já taky ne. Ale tou největší záhadou je,
že miluje zrovna do Benedika, kterého,
co já vím, nemohla nikdy ani vystát.
BENEDIK (Stranou) No tohle? Odtud vítr fouká?
LEONATO Nevím, Milosti, co si mám o tom myslet!
Je prostě do něho šíleně zamilovaná. Úplně
ztratila hlavu.
DON PEDRO Možná to jenom hraje.
CLAUDIO Ano. To bude ono.
LEONATO Kristepane! Jaképak hraje? Pánové! Ona je chodící
zamilovanost. To by nezahrála!
DON PEDRO A jak se jí ta zamilovanost projevuje, prosím tě?
CLAUDIO (Stranou) Už ťuká na návnadu, rybička.
LEONATO Jak se projevuje, pane? Sedí a sedí... Tobě o tom
Héra vyprávěla, nebo ne?
CLAUDIO Mluvila o tom.
59
85
90
95
100
II/3
II/3
DON PEDRO How, how, I pray you? You amaze me. I would
105
have thought her spirit had been invincible
against all assaults of affection.
LEONATO I would have sworn it had, my lord, especially
against Benedick.
BENEDICK (Aside) I should think this a gull, but that
110
the white-bearded fellow speaks it. Knavery cannot,
sure, hide himself in such reverence.
CLAUDIO (Aside) He hath ta’en th’ infection. Hold it up.
DON PEDRO Hath she made her affection known to Benedick?
LEONATO No, and swears she never will. That’s her torment. 115
CLAUDIO ’Tis true, indeed, so your daughter says. ‘Shall I,’ says
she, ‘that have so oft encountered him with scorn,
write to him that I love him?’
LEONATO This says she now when she is beginning to write
to him, for she’ll be up twenty times a night, and
120
there will she sit in her smock till she have writ
a sheet of paper. My daughter tells us all.
CLAUDIO Now you talk of a sheet of paper, I remember
a pretty jest your daughter told us of.
LEONATO O, when she had writ it and was reading it
125
over, she found Benedick and Beatrice
between the sheet.
CLAUDIO That.
LEONATO O, she tore the letter into a thousand halfpence, railed
at herself that she should be so immodest to write 130
to one that she knew would flout her. ‘I measure him,’
says she, ‘by my own spirit, for I should flout him
if he writ to me, yea, though I love him I should.’
CLAUDIO Then down upon her knees she falls, weeps, sobs, beats
her heart, tears her hair, prays, curses, ‘O sweet135
Benedick, God give me patience.’
LEONATO She doth indeed, my daughter says so, and the ecstasy
hath so much overborne her that my daughter
is sometime afeard she will do a desperate outrage
140
to herself. It is very true.
DON PEDRO It were good that Benedick knew of it by some other,
if she will not discover it.
CLAUDIO To what end? He would make but a sport of it
and torment the poor lady worse.
DON PEDRO Ale jak? Jak se projevuje? Já prostě žasnu.
105
Myslel jsem, že je obrněná vůči všem útokům
milostného citu.
LEONATO Tohle bych od ní nikdy nečekal. Zvlášť když je
to ten Benedik.
BENEDIK (Stranou) Skoro bych si myslel, že na mě šijou boudu, 110
kdyby s tím nevyrukoval ten staroch. Lumpárna
se nemůže halit do tak ctihodného roucha.
CLAUDIO (Stranou) Rybička zabrala, pánové.
DON PEDRO A vyznala se Benedikovi ze svých citů?
LEONATO Ne, něco takového by v životě neudělala. A tím se mučí.
CLAUDIO Není divu. Vaší dceři říkala: „Copak já, která jsem se
mu vždycky vysmívala, mu teď můžu napsat, že ho
miluji?“
LEONATO Takhle mluví pokaždé, když mu začíná psát
nový dopis. Dvacetkrát za noc vstane, a jak je,
120
v noční košilce, mu smolí psaníčka. Dcera to
říkala.
CLAUDIO Když už je řeč o těch dopisech – vzpomínáte,
co nám vaše dcera vyprávěla?
LEONATO Myslíš, jak se Beatricie jednou přepsala
a místo „toužím po vašem smilování“
napsala „toužím po vašem milování“?
CLAUDIO No právě to.
LEONATO Roztrhala to psaní na tisíc kousků a zlobila se
na sebe, že nemá rozum a píše tomu, kdo by
130
se jí vysmál. „Já dobře vím,“ povídá, „že by
se mi vysmál, protože já bych udělala totéž,
i když ho tolik miluji.“
CLAUDIO A hned se vrhne na zem, brečí, vzlyká, rve si vlasy,
135
bije se v prsa a hořce naříká: „Ach, Benediku,
co si bez tebe počnu?“
LEONATO Přesně tak. Má dcera to říkala. Chudinka Beatricie,
tolik si to bere k srdci, že se moje dcerka bojí,
aby si v zoufalství nesáhla na život – takhle
je to vážné.
140
DON PEDRO Možná by měl někdo říct Benedikovi,
že ho ta dívka miluje, když ona sama nemůže.
CLAUDIO Ne. Jen to ne. To by byla voda na jeho mlýn.
Víte, jak by ji pak týral?
60
61
II/3
II/3
DON PEDRO An he should, it were an alms to hang him. She’s 145
an excellent sweet lady, and, out of all suspicion,
she is virtuous.
CLAUDIO And she is exceeding wise.
DON PEDRO In everything but in loving Benedick.
LEONATO O my lord, wisdom and blood combating in so
150
tender a body, we have ten proofs to one that blood
hath the victory. I am sorry for her, as I have just
cause, being her uncle and her guardian.
DON PEDRO I would she had bestowed this dotage on me. I would
have doffed all other respects and made her half155
myself. I pray you tell Benedick of it, and hear what
a will say.
LEONATO Were it good, think you?
CLAUDIO Hero thinks surely she will die, for she says she
will die if he love her not, and she will die ere
160
she make her love known, and she will die if he
woo her, rather than she will bate one breath
of her accustomed crossness.
DON PEDRO She doth well. If she should make tender of her
love ’tis very possible he’ll scorn it, for the man, as you
165 know all, hath a contemptible spirit.
CLAUDIO He is a very proper man.
DON PEDRO He hath indeed a good outward happiness.
CLAUDIO Before God; and in my mind, very wise.
DON PEDRO He doth indeed show some sparks that are like wit. 170
CLAUDIO And I take him to be valiant.
DON PEDRO As Hector, I assure you; and in the managing of
quarrels you may say he is wise, for either he avoids
them with great discretion or undertakes them with
175
a most Christianlike fear.
LEONATO If he do fear God, a must necessarily keep peace.
If he break the peace, he ought to enter into
a quarrel with fear and trembling.
DON PEDRO And so will he do, for the man doth fear God,
180
howsoever it seems not in him by some large
jests he will make. Well, I am sorry for your niece.
Shall we go seek Benedick and tell him of her love?
CLAUDIO Never tell him, my lord. Let her wear it out
with good counsel.
DON PEDRO Jestli je takový, potom je pro něho šibenice málo. 145
Trápit takovou výtečnou slečnu, o které každý ví,
jak je ctnostná.
CLAUDIO Krásná a chytrá.
DON PEDRO Až na to, že miluje Benedika.
LEONATO Milý pane, když rozum a cit zápolí v křehkém
150
lidském těle, v devíti případech z deseti cit přemůže
rozum. Je mi jí holky líto, a ne jenom proto, že jsem
její strýc a příbuzný.
DON PEDRO Kdyby se byla radši zamilovala do mě. Na nic
155
bych se neohlížel a udělal bych ji dámou svého
srdce. Víte co? Řekneme o tom Benedikovi
a uvidíme, jak se bude tvářit.
LEONATO Není to nebezpečné?
CLAUDIO Podle Héry Beatricie umře v každém případě.
Když mu to řekne, umře proto, že on ji
160
nechce. Nebo umře z toho, že mu to neřekne.
A umře, i kdyby ji chtěl, protože pak by na něho
musela být milá, a to by nepřežila.
DON PEDRO Svatá pravda. Kdyby mu otevřela své srdce,
je pravděpodobné, že se jí vysměje, neboť
165
jak víme, ten pán je velice uštěpačný.
CLAUDIO I když je docela pohledný.
DON PEDRO Neříkám, že by byl ošklivý.
CLAUDIO A taky je, podle mého mínění, docela chytrý.
DON PEDRO Občas jeví známky jisté inteligence.
170
CLAUDIO Má i chrabrého ducha, řekl bych.
DON PEDRO Souhlasím. Jako Hektor. Když jde do tuhého,
projevuje zázračnou duchapřítomnost.
Zázračně se vytratí, ale duchem je samozřejmě
stále s námi.
175
LEONATO Je-li bohabojný, je i zbabělost kladná vlastnost,
protože kdyby bohabojný nebyl, teprve pak
by se měl co strachy třást.
DON PEDRO Boha se jistě bojí, ale asi ne dost. Když si
vzpomenu na některé jeho bezbožné vtípky...
180
Je mi líto vaší neteře. Pojďme Benedika najít
a řekneme mu o ní.
CLAUDIO Nedělejme to, pane. Třeba ji to pobláznění
časem přejde.
62
63
II/3
II/3
LEONATO Nay, that’s impossible. She may wear her heart out first.
DON PEDRO Well, we will hear further of it by your daughter. Let it
cool the while. I love Benedick well, and I could wish
he would modestly examine himself to see how
much he is unworthy so good a lady.
LEONATO My lord, will you walk? Dinner is ready.
190
CLAUDIO (Aside) If he do not dote on her upon this, I will never
trust my expectation.
DON PEDRO (Aside) Let there be the same net spread for her, and
that must your daughter and her gentlewomen carry.
The sport will be when they hold one an opinion 195
of another’s dotage, and no such matter. That’s the
scene that I would see, which will be merely a dumb
show. Let us send her to call him in to dinner.
LEONATO V žádném případě. Tohle je láska na celý život.
185
DON PEDRO Hm. Zeptáme se ještě vaší dcery. Nechme si to
chvíli rozležet. Mám Benedika rád. Kdyby se tak
uměl upřímně zamyslet sám nad sebou, jestli je
vůbec hoden takové skvělé slečny.
LEONATO Už je čas, Milosti. Večeře čeká.
190
CLAUDIO (Stranou) Jestli se po tomhle do ní nezblázní,
přestanu věřit, že je slunce na nebi.
DON PEDRO (Stranou) Teď musíme stejnou past nastražit na ni. Což
má za úkol vaše dcera a její komorná. Nejvíc se těším
na to, až se budou navzájem zbožńovat, ale dělat
195
jako by nic. Tu scénu si nechci nechat ujít, až budou
ti dva cituplně mlčet. To bude pantomima k popukání!
Pojďme jí říct, ať ho zavolá k večeři.
Exeunt Don Pedro, Claudio, and Leonato.
BENEDICK (Coming forward) This can be no trick. The conference was
sadly borne. They have the truth of this from Hero. 200
They seem to pity the lady. It seems her affections have
their full bent. Love me! Why, it must be requited. I hear
how I am censured. They say I will bear myself proudly if
I perceive the love come from her. They say too that she
will rather die than give any sign of affection. I did never
think to marry. I must not seem proud. Happy are they
that hear their detractions and can put them to mending.
They say the lady is fair. ’Tis a truth, I can bear them
witness. And virtuous – ’tis so, I cannot reprove it. And
wise, but for loving me. By my troth, it is no addition 210
to her wit – nor no great argument of her folly, for I will
be horribly in love with her. I may chance have some
odd quirks and remnants of wit broken on me because
I have railed so long against marriage; but doth not the
appetite alter? A man loves the meat in his youth that 215
he cannot endure in his age. Shall quips and sentences
and these paper bullets of the brain awe a man from the
career of his humour? No. The world must be peopled.
When I said I would die a bachelor, I did not think
I should live till I were married. Here comes Beatrice. 220
Enter Beatrice.
Odejdou Don Pedro, Claudio a Leonato.
BENEDIK (Vystoupí z úkrytu) To nemůže být trik. Mluvili
přece tak vážně a doslechli se o tom od Héry.
200
Všichni ji litujou. Zdá se, že je zamilovaná až po uši.
Do mě! Mám ji zklamat? Každý mě odsuzuje.
Tvrdí, že bych se jí vysmál, kdybych zjistil, že mě
miluje. A ona že by se radši zabila, než aby dala
najevo své city. Ženit jsem se nechtěl.
205
Chovám se tak zpupně? Chlap musí umět přiznat
chybu a pak ji napravit. Říkají, že je hezká.
V tom jim dám za pravdu. A ctnostná – s tím taky
souhlasím, a chytrá – až na to, že chce mě. Zrovna to
210
o jejím rozumu moc nesvědčí, ale ani to
neznamená, že je hloupá, protože já ji taky
strašně miluju. Možná se do mě někteří budou
trefovat hloupými vtipy, protože jsem tak dlouho
horoval proti ženám, ale copak se nemění chuť?
Mladík se může cpát tím, z čeho by měl ve stáří
215
smrt. Smí muž kvůli několika pitomým vtipům
sejít z cesty, pro kterou byl zrozen? Ne. Svět se
musí zalidňovat! Když jsem tvrdil, že zemřu
svobodný, netušil jsem, že se dožiju své svatby.
Ona sem jde.
220
Vystoupí Beatricie.
By this day, she’s a fair lady. I do spy some marks
of love in her.
BEATRICE Against my will I am sent to bid you come in to dinner.
64
Bože můj, ta je krásná! Zdá se, že ta zamilovanost
je už na ní vidět.
BEATRICIE Ač nerada, mám za úkol pozvat vás k večeři.
65
II/3
BENEDICK Fair Beatrice, I thank you for your pains.
BEATRICE I took no more pains for those thanks than you take pains
to thank me. If it had been painful I would not have come.
BENEDICK You take pleasure, then, in the message?
BEATRICE Yea, just so much as you may take upon a knife’s
point and choke a daw withal. You have no stomach,
signor? Fare you well.
230
Exit.
II/3
BENEDIK Beatricie, děkuji vám za vaši péči.
BEATRICIE Nemusíte mít péči mi děkovat. O vaši péči
nestojím. Vás, pane, v péči nemám.
BENEDIK A kde mě máte? V srdci?
BEATRICIE Ovšem. Ale to by to srdce muselo být srdce
kuřete, které mám zrovna v žaludku.
Vy ale asi žaludek nemáte, takže se poroučím.
225
230
Odejde.
BENEDICK Ha! ‘Against my will I am sent to bid you come in to
dinner.’ There’s a double meaning in that. ‘I took no
more pains for those thanks than you took pains to
thank me.’ That’s as much as to say ‘Any pains that
I take for you is as easy as thanks.’ – If I do not take235
pity of her I am a villain. If I do not love her I am
a Jew. I will go get her picture.
Exit.
BENEDIK Cha! „Ač nerada, mám za úkol pozvat vás k večeři.“
Hm. To se dá vykládat různě. „Nemusíte mít péči
mi děkovat. O vaši péči nestojím.“ To je, jako by
řekla: „Za mou péči o vás mi není třeba děkovat.“
Kdybych se nad ní neslitoval, byl bych lotr.
Jestli ji nebudu milovat, tak jsem lump.
Jdu si obstarat její obrázek.
Odejde.
66
67
235
158
159
POZNÁMKY
TEXT
Hra byla zřejmě napsána a poprvé hrána někdy mezi 7. 9. 1598, kdy vyšla publikace Francise Merese Palladis Tamia, souhrn význačných divadelních kusů,
v němž se tato komedie dosud nevyskytuje, a rokem 1599, kdy představitel Dagoberta William Kempe opouští divadelní společnost Služebníků lorda komořího,
která titul uváděla. Tiskem vyšla hra v roce 1600 v malém kvartovém vydání, jehož
se dochovalo sedmnáct exemplářů (z toho čtyři vážně poškozené). Zdá se, že text
byl vysázen přímo ze Shakespearova rukopisu a jeho kvalita je poměrně dobrá.
Proto byla v roce 1623 hra bez podstatnějších změn přetištěna do prvního foliového vydání, obsahujícího soubor všech Shakespearových her. Novější kritická
vydání rovněž čerpají z kvartového, respektive foliového vydání, a přihlížejí
k pozdějším edicím, ve kterých byly upraveny a doplněny scénické poznámky, hra
byla rozčleněna na jednání a scény a byly zde odstraněny některé nesrovnalosti
originálu (zejména pokud jde o označení místa děje, příchodů, odchodů a promluv jednajících postav apod.; např. už vydání Theobaldovo z roku 1733 odstranilo scénické poznámky uvádějící do hry Leonatovu ženu Innogenu, která se
nakonec ve hře vůbec neobjeví).
I/1
7. když nejsou ztráty: Takovýto projev arogance mocných, pro které neurození jako by neexistovali, z úst jinak sympatické postavy naznačuje, že mravy
a společenské postavení budou stát v centru hry.
15. Jeho strýc: Postava strýce se ve hře vůbec neobjeví. Sicilská Messina, kde
Florenťan Claudio má strýce, Padovan Benedik zná už z dřívějška Beatricii (viz
I/1/33) a princ aragonský, don Pedro, zná dobře siňora Leonata, je místem, kde
se musela odehrát i nejasná prehistorie příběhu, na niž se v textu poukazuje.
32. Amora: Narážky na bůžka lásky (v ironizující podobě) jsou v komedii
časté. Konvenční obrazy a emblematika tvoří protipól k představě skutečného
citu.
33. jedna potrhlá osoba: V originále je výraz fool (šašek, blázen), ale lze se
oprávněně domnívat (a někteří komentátoři tak činí), že tímto označením myslí Beatricie samu sebe a poukazuje takto poprvé (a ne naposledy, viz např.
II/1/242) na svůj nevydařený milostný vztah s Benedikem z nepříliš vzdálené
minulosti.
61. módní: anglické slovo fashion (móda) je ve hře velmi frekventované, buď
jako substantivum v uvedeném významu, nebo jako sloveso ve smyslu upravit,
160
ovlivnit. Vnější projevy lidského chování, ať už se jedná o společenské způsoby,
oblékání či mluvený projev, jsou sjednocujícím motivem celé hry (viz dále např.
I/1/78 apod.).
77. jdete svým trampotám vstříc: Zdvořilostní fráze se vyjeví jako prorocká.
106. naprosto chladnou: S konvenčními zdvořilostmi vznešené společnosti
kontrastují ostré slovní potyčky mezi Benedikem a Beatricií, ale brzy je zřejmé,
že tito dva mají mnoho společného.
130. všiml sis: Anglické note, noting je dalším stěžejním výrazem hry. Sledování a všímání si druhých se v průběhu hry ukazuje jako nepříliš spolehlivý
způsob poznání. V druhém významu (nota, notový zápis) tento výraz asociačně
spojuje motiv společenského chování s jeho výrazně stylizovaným projevem
v podobě zpěvu a tance, což je další výrazný prvek, který je ve hře přítomen.
K tomuto asociačnímu řetězci pak přistupuje i slovo nothing (nic), které v alžbětinské výslovnosti s noting splývalo.
148. dobrý den za každého počasí: V originále Benedik přirovnává Claudia
k člověku, který má nesmyslné představy, jako že slepý Amor může honit zajíce
nebo že kovář Vulkán je zběhlý v truhlařině.
154. Kdyby to nebyla taková fúrie, svou krásou ji předčí: Replika naznačuje, že Benedikovo mizogynství může být jen pózou muže, z něhož mluví
uražená ješitnost. Autor tak opět nepřímo odkazuje k prehistorii hry.
161. paroháč: Motiv cizoložství, jako potupy mužského ega a rubu lásky, je
zobrazený v tradičním emblému parohů a rohů a v různých jeho obměnách
prochází celou hrou v replikách většiny hlavních postav.
178. Jestli ji miluju: Zarazí vlažnost, s níž se Claudio zamiluje. Tento mladý
válečný hrdina k tomuto životnímu kroku využívá materiálních výhod
(I/1/241), příležitosti (I/1/245), a posléze i služeb svého patrona. Nakonec ho
dokonce i k vyznání lásky musí dostrkat prostořeká Beatricie (II/1/265). Působí-li na nás láska Romea a Julie tak opravdově i proto, že se kvůli ní milenci
vzepřeli konvencím, je možné o horoucím citu Claudiově právem pochybovat.
Možná i z toho důvodu se nechává snadno zmást léčkou dona Juana a volí tak
drsné způsoby, když Héru odvrhne. První scénou končí první část expozice
milostného příběhu Claudia a Héry i příběhu Benedika a Beatricie.
I/2
9. Princ... miluje mou neteř: Drobné zauzlení příběhu Claudia a Héry vznikne komickým nedopatřením. Přání je zde otcem myšlenky.
I/3
1. Přestaňte se pořád tak strašlivě trápit: Don Juan, levoboček, který byl
svým nevlastním bratrem princem poražen v boji (I/3/16), se svou nemluvností (I/1/127) vymyká konvenčnímu chování. Je představen jako melancholik,
individualista. Mnozí komentátoři ho charakterizují jako zosobnění zla, s čímž
161
II/1
33. vodit opice do pekla: Takový byl podle dobového přísloví osud neprovdaných dívek.
56. Jestli se princ vysloví... , víš, jak mu odpovědět: Laxní přístup Claudiův
je zcela v souladu s chováním Héry, která by se zřejmě ochotně a ráda provdala
za prince. I zde se nabízí srovnání s osudovou láskou Romea a Julie.
58. Chyba bude v muzice: Motiv hudby a tance jako symbolu lidského života prolíná celou hrou.
70. Masky už přicházejí: Masky a tanec nejen že naplňují hru scénickou akcí,
ale souvisejí i se základním tématem hry, jímž jsou šalebné proměny lidské identity a hledání pravé, nemaskované podstaty jednajících postav.
79. poklad: Replika naznačuje, že pod ošklivou maskou se skrývá vzácný
obsah. Originál parafrázuje antickou pověst o vesničanu Filemonovi, jehož doškovou chalupu navštívil Zeus.
82. Tak ty mě nechceš?: Mnozí editoři v rozporu s prvním kvartovým vydáním
nechávají v celém tomto dialogu (82–98) vystupovat namísto Benedika jiné postavy (Boracia nebo Baltazara). Zřejmě berou Benedikův odpor k ženám až příliš
doslova, takže jeho žertovné flirtování s komornou jim připadalo jako autorova
nedůslednost. Cynik Benedik ale nebrojí proti ženám obecně, nýbrž proti lásce
a manželství. V původním kvartovém vydání vystřídá na konci dialogu Benedika
Baltazar (89, 92).
86. Když v noci spím, tak chrápu: Originál říká doslova: Modlím se nahlas.
Snad jde o narážku reagující na pronásledování katolíků v Anglii.
91. Tak řekni amen: Originál parafrázuje formulky dobové bohoslužby.
110. z Anekdotáře: V originále je zmíněna publikace Hundred Merry Tales (Sto
veselých příběhů), která v řadě vydání přinášela v 16. století dobové anekdoty.
129. Musíme se přidat: Z repliky je zřejmé, že Benedik je slovy Beatricie natolik ohromen, že při tanci vypadl z rytmu, stojí jak solný sloup a Beatricie ho vrací
zpět do kola. Opět tedy autor už v textu naznačuje scénické jednání. Celý dialog je
příkladem dramatické situace, časté i v jiných Shakespearových hrách, kdy se prostřednictvím falešné identity vyjevuje pravda.
138. Nejste vy siňor Benedik: Maska na Claudiově tváři umožňuje donu Juanovi
jeho první intriku. Kdyby Claudio Héru bezmezně miloval, mohla by tato lež mít
i fatální důsledky. Takto způsobila pouze konvenční srdcebol.
164. uvázat ženskou na krk: Originál hovoří o věnci z vrbového proutí, který
si podle dobového zvyku uvazovali kolem krku nešťastní milenci. Benedik radí
Claudiovi, aby si věnec zavěsil na krk jako lichvář řetěz nebo voják šerpu, snad aby
tak svůj smutek vystavoval na odiv, nebo aby ho bral jako závazek k činu.
174. Nevylévej si zlost na mně: V originále je: Mlátíš kolem sebe jako ten slepec
– kluk ti ukradl klobásu a ty mlátíš (1) do sloupu, (2) do posla (angl. the post). Příběh
přeložený ze španělštiny, na který se zde naráží, vyznívá ve smyslu, že posel
špatných zpráv vždy utrpí újmu.
201. pěnkavičku čmajznul: Z repliky je zřejmé, že celá karnevalová společnost, včetně Benedika, nabyla z chování prince mylného dojmu. Jde tak opět
o nepřímý náznak nutné scénické akce a další ukázku toho, jak Shakespeare své
hry v textu režíroval.
220. Herkula donutila: Podle řeckého mýtu královna Omfalé donutila Herkula
převléci se do ženských šatů a tkát. V Benedikově interpretaci by ho Beatricie nutila otáčet rožeň a přikládat na oheň třísky ze svého kyje. Překlad substituuje podobně „podřadnou“ ženskou prací, která je bližší současnosti.
222. ďáblice: V originále je zmíněna pekelná Áté, bohyně vášně a zkázy.
232: chodidlo Děda Vševěda: Mezi bizarními úkoly, které je Benedik ochoten
přijmout, aby se nemusel střetnout s Beatricií, je v originále: změřit chodidlo kněze
Jana. Je zde připomenut mýtický křesťanský vládce, který za středověku údajně vládl obrovské říši ve střední Asii. Dále je zde zmíněn vládce Mongolů Kublajchán
a bájní „pygmejové“, tj. trpaslíci (z řec. pugmaios), obývající údajně část Indie, kteří se objevují už u Homéra nebo v cestopisech Marka Pola.
262. svěřuju vám svou dceru a s ní vše, co mi patří: První část hry, jakási předehra k základnímu konfliktu, je takto šťastně a kulantně završena, aniž se Claudio
a Héra o své štěstí jakkoli sami zasloužili. (Héře, která si ještě před chvílí myslela na
samého prince, zde autor nedopřál ani jedinou repliku.)
278. zůstala na ocet: V originále se Beatricie označuje jako sunburnt (snědá), což
je dobové označení pro nepřitažlivou ženu. Tehdejším ideálem ženské krásy byla
bělostná pleť (kterou si alžbětinské dámy před sluncem chránily maskami).
279. „Kdy mě si někdo vezme?“: V originále je částečná citace dobové průpovídky, že i špatný manžel je lepší než žádný manžel.
298. to děvče má šťastnou povahu: Jaká je vlastně Beatricie? V průběhu celé hry
její povahu a chování posuzují mnozí a jejich hodnocení se liší. Beatricie je jednou
„koza trkavá“, jindy dívka „bystrá a inteligentní“, „fúrie“, „harpyje“, „příliš ostré jídlo“, nebo dívka zrozená „pod šťastnou hvězdou“. Shakespearovské postavy nejsou
snad nikdy definované zcela jednoznačně, ale v této hře je hledání pravé identity
základním tématem.
337. my jsme ti praví poslíčci lásky: Intrika dona Pedra má posloužit lásce.
Chce spojit dva lidi zdánlivě neslučitelných povah. Shakespeare postavu prince
vybavil zajímavou dvojznačností. Je to typ dobromyslně rozverného vladaře,
jemuž ale nechybí až arogantní sebejistota člověka zvyklého manipulovat jinými.
162
163
je možno polemizovat. Mstí se přece bratrovi a hraběti Claudiovi za prohranou
válku (I/3/53), ale i za ponížené postavení, v němž je mu pokrytecky dopřáno
zdání svobody (I/3/25). V pramenech, ze kterých Shakespeare čerpal, motivuje
tohoto intrikána láska k dívce, která je předobrazem Héry.
50. až bude jeho: Další případ účelově chybné interpretace toho, co pozorovatel viděl.
II/2
5. Nenávidím hraběte Claudia: Intrika dona Juana má posloužit nenávisti.
Chce rozloučit dvojici zdánlivě zcela harmonickou. Připomeňme si v této souvislosti ranější Shakespearovu hru Zkrocení zlé ženy, kdy autor v závěrečné scéně
rovněž ukazuje, oč pevnější bývá někdy pouto těch, kteří se k sobě zdánlivě nehodí, než těch, jejichž spojení se zdá být zcela nekonfliktní. Zde toto téma dostává
mnohem větší prostor a je na něm založena zápletka celé hry.
V paralelním rozvíjení obou milostných příběhů nastává druhý vrchol expozice,
který přechází v další zauzlení. Do hry je oběma léčkami vnesen moment napětí.
Těžiště se ale nyní přesouvá ke komicky laděnému příběhu Benedika a Beatricie.
II/3
6. ještě chci tady vidět tu knihu: Chlapec se podle textu hry už na scénu nevrací. Někteří inscenátoři ale pro zvýšení dramatičnosti nechávají chlapce, aby se v průběhu scény přece jen objevil a ohrozil tak Benedika v jeho úkrytu.
21. hlemýždě: V originále je oyster (ústřice). Benedikova představa, že ho láska
promění v exotický pokrm, zapadá do tematického rejstříku hry, kde jsou v centru
pozornosti atributy lidského chování proměňující se podle času či módy, ať je to
hudba, oblečení, jídlo či řeč. Monolog registruje i určitý posun v Benedikově
postoji vůči ženám, aby jeho „obrácení“ na konci scény nepůsobilo příliš násilně.
39. zazpívej nám to znova: Replika svědčí o tom, že výstupu by měla předcházet píseň za scénou.
154. Kdyby se byla radši zamilovala do mě: Don Pedro si rád přisuzuje roli
zástupného milence. Namlouval si Héru pro Claudia a nepřímo se nabízel za muže
Beatricii (II/1/284), která ho prostořece odmítla. Je zjevné, že jeho vztah k ženám
je, ať už z jakéhokoli důvodu, spíše žertovně teoretický než reálně milenecký.
202. Všichni mě odsuzujou: Benedikova proměna z mizogyna v zamilovaného
splňuje požadavky komediálního žánru, ale zároveň vyvolává určité otázky. Je, jak se
domnívá řada komentátorů, zarputilé chování ústřední dvojice pouhou maskou, kterou léčka dona Pedra poodkryje, a tak obnaží utajenou ryzí lásku, nebo může jejich
láska vzniknout takříkajíc „na objednávku“, na podkladě pečlivě připravené intriky?
Připustíme-li aspoň zčásti druhou možnost, je vidět, že autor už v této hře předjímá
postupy a postoje, s nimiž časem přijde restaurační komedie. Otevřeně nekonvenční
Benedik se stejně jako o chvíli později Beatricie zamiluje pod tlakem vnějšího světa
a racionálně si to zdůvodní. Je to další z příkladů, kdy se v Shakespearově hře setkáváme s výsledky činů jeho postav, ale jejich motivací se můžeme pouze dohadovat.
236. Jdu si obstarat její obrázek: Tímto až banálním projevem zamilovanosti
autor pointuje změnu Benedikova chování a uvažování.
24. jak vlaštovka: V originále je lapwing (čejka), pták v anglickém prostředí spojovaný se lstivostí a vychytralostí. Překlad vychází z představy scénického jednání.
35. dravec: V originále je haggards (dosud nezkrocená samice sokola).
49. ženu/ tak pyšnou jako Beatricie: Zde dopřál autor jindy tak málomluvné
Héře vyjádřit svůj názor na sestřenici. I přes značnou nadsázku se Beatricie v jejím
nelichotivém popisu poznává. Dále se tak rozvíjí tendence celé hry, v níž se jednotlivé postavy navzájem i osobně neustále pozorují, hodnotí a pojmenovávají.
65. špatně vyřezaný trpaslík: V originále je agate (achát), tj. myšlena je zřejmě
miniatura člověka, vybroušená do drahého kamene v prstenu.
86. ošklivé slovo, a láska je pryč: Častým Shakespearovým výrazovým prostředkem je konfrontace obecných pravd, přísloví a rčení s reálnou situací postav a předznamenávání budoucího děje zdánlivě nenápadnou poznámkou.
93. ovšem s výjimkou mého Claudia: Že si Héra až dodatečně vzpomněla na
nastávajícího manžela, je komické, ale i příznačné pro vztah této dvojice.
107. Ta slova zní mi v uších: Proměna Beatricie je zvýrazněna tím, že dívka přechází poprvé do blankversu. Tento formální prostředek je ve shodě s dobovou literární konvencí, podle níž citově exponovaná místa bývají ve verších.
Z hlediska dramatické výstavby hry dochází v této scéně k završení expozice
u obou hlavních dějových pásem a hra přechází do fáze kolize.
III/2
9. Amor si o něho: Další trochu tajemná narážka na prehistorii hry opět nijak
neobjasňuje, co se mezi Benedikem a Beatricií v minulosti odehrálo.
22. Prý ho jeden zub nevytrhne: V originále je dvojsmyslná narážka na dobové
popravy, kdy byl odsouzenec nejprve pověšen (hang) a poté rozčtvrcen (draw).
104: ji... navěky zostudím: Prudký zvrat od rozverné nálady do tragické roviny
byl pečlivě připraven vývojem postav a nepůsobí násilně. Ve hře vrcholí kolize.
III/1
22. jen pouhým slovem/ jí srdce protnem: Nápadně často se ve hře vyskytuje
metaforika násilí z oblasti války, zbraní či lovu.
III/3
2. potratí: Strážníci (zejména pak jejich strážmistr) vstupují do hry jako odlehčení děje. Charakterizuje je komicky zpotvořený jazyk, což se v originále projevuje
používáním protikladných výrazů, zkomolenin cizích i běžných slov a nesmyslných slovních spojení.
119. Rukávce jim stříhá: V originále se naráží na oblečení postav v různých
biblických a antických výjevech (faraonovi vojáci, kněží vzývající pohanského
boha Baala, Herkules s poklopcem velkým jako kyj). Antická kultura patřila
v době renesance k základnímu učivu na všech školách, takže podobné narážky
byly tehdejšímu publiku srozumitelné a blízké. Protože u současného diváka
a čtenáře nelze takto důvěrnou znalost přepokládat, jde překlad cestou zobenění a substituce.
164
165
III/4
39. si... poskočit s nějakým mladíkem: V originále je narážka na zřejmě dosti
rozvernou píseň o lásce či milování Light o’love. V podobném duchu se píseň připomíná ve hře Dva kavalíři z Verony.
III/5
29. Naše stráž zatkla: Autor rafinovaně nechává rozřešení zápletky na polgramotných hloupých strážnících. V tomto komicky dramatickém vrcholu by bývalo
stačilo, kdyby strážmistr nechal svého kolegu domluvit.
IV/1
18. aforismy: V originále je interjections (citoslovce). Jde o dobovou narážku
parodující tehdy populární latinskou gramatiku od Williama Lillyho.
83. V té době jsem já s nikým nemluvila: Kostelní scénou, v níž Claudio
zavrhne Héru, drama vrcholí krizí. Je v intencích hry, v níž šalba a klam hrají
prim, že se autorovi podařilo zmást diváka i postavy hry zápletkou, která je takříkajíc „na vodě“. Stačilo by přece, kdyby Héra řekla, kde té noci spala, a drama
by se nekonalo. Že tak neučinila, je ovšem v souladu s její povahou pasivní, hýčkané dcery.
154. jsem si všímal slečny: Pozorování, které posloužilo Claudiovi a princi
k falešnému obvinění Héry, je zde naopak použito k jejímu očištění.
284. Zab Claudia: Dlouho připravované setkání dvou zamilovaných probíhá
vzhledem k předcházející scéně za naprosto odlišných okolností, než jaké si
vysnil princ Pedro. Neromantická, nekonvenční láska dvou prostořekých individualistů se vyjeví v kritické chvíli a je od samého počátku konfliktní. Autor spojil obě dějová pásma dvěma na sebe navazujícími krizovými vrcholy. Hra přechází do fáze peripetie.
24. Leander: Antický milenec Héry, který se utopil v průlivu Hellespont, když
plaval za svou zapovězenou láskou. Héra spáchala po jeho smrti sebevraždu. (Shoda jmen vášnivé antické hrdinky s poslušnou dcerou messinského vladaře vyznívá
poněkud ironicky.)
25. Troilus: Syn krále Priama, zamilovaný do Kressidy.
V/3
1. Zde je ta krypta: Hřbitovní scéna vnáší do komediálního rámce tragické prvky. V pozdějších „hořkých“ komediích nabývají stále většího významu. Touto scénou končí peripetie a obraz nového dne připravuje diváka na šťastné rozuzlení.
V/4
38. černošku: Originál přináší výraz Ethiope (Etiopanka, černoška), což je žena
svým temným vzhledem protikladná dobovému ideálu krásy.
118. Svatba nám neuteče: Shakespeare ponechává příběhu dvou netradičních
milenců otevřený konec. Nedozvíme se, zda se Benedik s Beatricií doopravdy vezmou, neboť definitivnímu završení předchází všudypřítomný symbol životního
reje – hudba a tanec.
IV/2
12. příteli: Anglické oslovení sirrah, které je v originálu, signalizuje nadřazenost
mluvčího. Proto se Konrád ohrazuje, že je gentleman, tedy šlechtic.
V/1
172. schovává v zahradě: Narážkou na výjev z Bible, kdy se Adam a Eva snažili
před Bohem ukrýt mezi stromy v rajské zahradě (Gn 3:8), prozrazuje Claudio Benedikovi, že o jeho úkrytu věděli.
V/2
16. Na můj meč mi nesahej: Dialog Benedika a Margarety je dvojsmyslně lascivní. Výrazy sword (meč) a bucklers (štít) označují v dobovém slangu mužské a ženské pohlavní orgány. Podobně dvojsmyslné jsou výrazy pikes (bodce) a vice (svěrák,
tzn. stehna).
166
167
EDIČN Í
P OZNÁM KA
Originál hry je vytištěn podle vydání William Shakespeare: Much Ado About
Nothing (Oxford University Press 1980, S ISSC 1992) s textovými úpravami
podle jiných, níže uvedených kritických vydání. Úpravy se týkají pravopisu,
ojedinělých sporných výrazů, označení postav, místy i přiřazení replik dramatické
postavě. Pro snadnější orientaci v textu jsou podle uvedených kritických vydání
doplněny rovněž údaje o místu děje a scénické poznámky.
Překlad a anglický glosář jsou pořízeny podle následujících kritických vydání,
z nichž bylo částečně čerpáno pro předmluvu a závěrečné poznámky:
W. Shakespeare: Much Ado About Nothing (Oxford University Press 1980,
S ISSC 1992)
W. Shakespeare: Much Ado About Nothing (The Everyman Shakespeare, 1991)
W. Shakespeare: Much Ado About Nothing (The Arden Shakespeare, Routledge,
1994)
W. Shakespeare: Much Ado About Nothing (The Norton Shakespeare, 1977)
W. Shakespeare: Much Ado About Nothing (The Riverside Shakespeare, 1974)
OBSAH
Předmluva ................................................................... 5
Much Ado About Nothing ........................................ 8
Mnoho povyku pro nic .............................................. 9
Glossary................................................................... 158
Poznámky................................................................ 166
Ediční poznámka .................................................... 174
W
Sh ill
M a ia
AB U ke m
N O CH sp
O U
T T A ea
H
D
IN
O re
G
WILLIAM
SHAKESPEARE
MNOHO POVYKU
PRO NIC
Z anglického originálu Much Ado About Nothing přeložil,
poznámkami opatřil a předmluvu napsal Jiří Josek.
Obálku navrhl Aleš Krejča.
Grafická úprava a sazba Jaroslav Hrabě.
Redaktorka Zuzana Šťastná.
Vydalo nakladatelství Romeo, U Roháčových kasáren 20, Praha 10,
jako svou 5. publikaci.
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Vydání první, Praha 2000.
Download

Mnoho povyku-final - nakladatelství Romeo