FIZIOLOGIJA RAZVIĆA
• genetski faktor + faktor sredine fiziološki
odgovor
• Rastenje i razviće svakog organizma
kontrolišu kako egzogeni tako i endogeni
faktori
• Komunikacija izmeñu tkiva i organa •
biljni hormoni tj regulatori
rastenja
BILJNI HORMONI – REGULATORI
RASTENJA
• Aktivni su u veoma niskim
koncentracijama
• Sintetišu se u odreñenim delovima biljke
i transportuju u druge delove
• Značajne razlike u odnosu na animalne
hormone zato je pravilnije koristiti
termin regulatori rastenja
• Auksini • Citokinini – prvenstveno regulacija ćelijskih
deoba
• Giberelini – izduživanje intaktnih biljaka
• Abscisinska kiselina i srodna jedinjenja –
hormon stresa
• Etilen – sazrevanje plodova
Razviće zavisi od balansa regulatora rastenja i
njihovog istovremenog ili sukcesivnog
delovanja u datom tkivu
AUKSINI
• Indolna jedinjenja
• Glavni prirodni je indol-3-sirćetna
kiselina (IAA)
• indol-buterna kiselina (IBA),
• naftil sirćetna kiselina (NAA)
Mesta sinteze
• Mlada tkiva – meristemi, fotosintetska
tkiva, koleoptil
• Tkiva za skladištenje
• Polen
Funkcije
• Regulacija deobe ćelija (uz citokinine)
• Izduživanje ćelija (zakišeljavanje ćelijskog
zida)
• Rizogeneza
• Apikalna dominacija
• Razviće, sazrevanje i opadanje listova i
plodova (bezsemenski tj partenogenetski
plodovi)
1.Rizogeneza
• Vegetativno razmnožavanje – reznice
• Rizogeneza = ožiljavanje = formiranje adventivnih
korenova
Spontano ožiljavanje (vlažna i dobro aerisana
sredina)
• Indukovano (tretman auksinima – često u
cvećarstvu)
CILJ:
• Uočiti efekat egzogeno primenjenog
auksina na stablove reznice Vigna
radiata
• Utvrditi optimalnu koncentraciju IBA za
ožiljavanje stablovih reznica Vigna
radiata
Način rada:
• od dobijenog štok rastvora IBA čija je
koncentracija 100 mg/l
• napraviti razblaženja 10, 25 i 50 mg/l
IBA
• 100 mg/l razblažiti 10x 10 mg/l
• 1ml IBA štoka + 9ml H2O 10ml IBA 10
mg/l
• 2.5 ml IBA štoka + 7.5 ml H2O 10ml IBA
25 mg/l
• 5 ml IBA štoka + 5 ml H2O 10ml IBA 50
mg/l
• Obeležiti flakone (kontrola, 10, 25, 50 mg/l)
• Pripremiti reznice i po 5 reznica staviti u
flakon sa odgovarajućim rastvorom
epikotil
kotiledoni
hipokotil
Koren
3 cm
• Nakon 24h rastvor u flakonu promeniti, tj
umesto rastvora auksina sipati vodu.
• Posle 7 dana se broje bočni korenovi i meri
njihova dužina
ETILEN
• To je jedini hormon koji se na fiziološkoj temperaturi
nalazi u gasovitom stanju;
• Svi ostali hormoni spadaju u grupe srodnih
jedinjenja, dok je etilen jedina supstanca svoje vrste,
koja se po biohemiji i fiziološkom dejstvu izdvaja kao
samostalna jedinica;
• U voćarskoj i hortikulturnoj praksi etilen se koristi za
ubrzavanje prirodnih procesa, koje inače reguliše
• Etilen sintetišu skoro sva biljna tkiva. On deluje blizu
mesta sinteze i ne transportuje se na veća
rastojanja.
• Kao gas koji se oslobaña iz ćelija, može da se nañe u
intercelularima, ali i u ksilemu i floemu.
• Iz biljke se oslobadja kroz stome i može da ima
efekat na druge biljke u neposrednoj blizini.
• Karakteristične reakcije na etilen su:
- inhibicija izduživanja stabla (izuzetak su biljke
rezistentne na submerziju, tj. potapanje) i korena
- zadebljavanje stabla i korena
- savijanje plumule hipokotila
- epinastija listova
- indukcija adventivnih korenova i stimulacija
rastenja korenskih dlaka
- stimulacija cvetanja kod ananasa i manga
- sazrevanje sočnih plodova (banana, jabuka,
paradajz i dr.)
- starenje i opadanje listova i plodova
Najvažniju ulogu etilen ima u sazrevanju sočnih plodova,
kao što su jabuka, banana, avokado i dr., kod kojih je
najviše ispitivan.
Biološki testovi
• To je trostruka reakcija etioliranog stabla
graška, u kojoj je izduživanje treće
internodije inhibirano, ali je ona
zadebljala i savijena je horizontalno
2. Uticaj etilena na klijanje i razviće
klijanaca Vigne
• Cilj:
Demonstrirati uticaj etilena na rastenje i razviće
biljaka.
• Način rada:
Uzeti tri tegle koje su do 1/3 napunjene vermukulitom, staviti
po pet semena Vigna radiata i gajiti ih 72h u mraku. Nakon
tog perioda u jednu teglu dodati plod jabuke ili paradajza i
zatvoriti metalnim čepom, drugu i treću ostaviti samo sa
semenima, ali jednu zatvoriti metalnim čepom, a drugu
ostaviti otvorenu. Nakon postavke eksperimenta ostaviti tegle
u mraku na sobnoj temperaturi da stoje sedam dana.
Download

Biljni hormoni