@dwaPreduzece za trgovinu, usluge i zastupanje d.o.o.
11000 Beograd, ZorZa Klemansoa
Sirn mt.
:
4611,
4tIB;
19lV tel/fax: 32-81-934,32-81-218.
MB: 0696430J; PIB: 100120497; PEPDV 130896491
www.goodwill-wg.co.rs
;
e-mail: [email protected]
Teku1i raCuni:
1. ERSTEbankaA.D.
Sindikat Telekoma "Srbija"
UI. Radivoja Korahbr.4
11000 Beograd
340-11005899-63
2. Univerzal banka A.D. - Beograd
290-4058-94
VaS znak
NaS znak
20.03.2013.
god.
Beograd
Predmet: Ponuda za ugali i ogrevno drvo za Beograd
1. UGALJ KOLUBARA
2. UGALJ KOSTOLAC
3. UGALJ STANARI
4. UGALJ KREKA
5. UGALJ KOVIN
6. UGALJ VREOCI
7. UGALJ BANOVIfl
8. UGALJ DURDEVIK
9. OGRE\,rI\O DRVO
lignit komad-kocka 8.500,00 din/t
lignit komad-kocka 9.000,00 din/t
lignit komad-kocka L1.700,00 din/t
12.700,00 din/t
lignit kocka
lignit komad-kocka L0.500,00 din/t
lignit komad-kocka 13.900,00 din/t
mrki kocka-orah L5.300,00 din/t
mrki komad-kocka 17.300,00 din/t
6.500,00 din/prm
bukva, cer
Cene su maloprodajne sa uradunatim PDV-om.
U cenu je uradunatprevoz.
Uslovi platar4ana 6 mesednih rata. Poslednja rata decembar 2013. god.
Rok isporuke uglja do 30.09.2013. god.
PoZeljno prisustvovanje utovaru i merenju.
ROBA SE PREUZIMA NA STOVARISTTTUA.'
,rBeoiskrato d.o.o.
Ogranak Ogrev Radulovid
lll.i-elezniika bb
Zemun
Tel:
TeUfax:
,,GOOD WILL - WG" d.o.o.
Stovari5te Krnjaia
Ul. Zrenjaninski put br. 85 a
Krnjaia
0tll37-30-661
011/37-30-486
063t70-37-902
Mob:
Kontakt osoba:Radulovid NebojSa
s\a,**Q.-
0l1l 33-t7-218
Tel:
Mob:
Kontakt
h41/: ''
Lt
065132-81-934
osoba:
Kurilid dedomir
Download

Понуда за Београд - Sindikat Telekoma