"PETAR DRAPŠIN" A.D. Novi Sad
U RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, ulica Industrijska broj 3
PIB: 101695794
pepdv: 141979182
Matični broj: 08008426
Tekući račun: 335-9577-39 kod RAZVOJNE BANKE VOJVODINE
Fax:++381-21-65-39-088;Tel:++381-21-443-041;E-mail:[email protected]
На основу члана 10. Статута привредног друштва »Петар Драпшин« АД Нови Сад у
реструктурирању и члана 329. Закона о привредним друштвима,Скупштина акционара дана
28.06.2013. доноси
ОДЛУКУ
1. Усваја се Финансијски извештај „Петар Драпшин“ АД у реструктурирању Нови Сад са
31.12.2012 године а за период 01.01.2012. до 31.01.2012. године.
2. Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о променама на капиталу, Извештај о новчаним
токовима, Статистички анекс и Напомене уз Финансијски извештај за наведени период из
става 1. чине прилог и саставни део ове Одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Председник Скупштине
Koвиљац Миодраг с.р.
Strana 1 od 1
Download

"PETAR DRAPŠIN" A.D. Novi Sad Strana 1 od 1