Razvoj sistema javnih nabavki u
Bosni i Hercegovini
Agencija za javne nabavke
Zakonodavne aktivnosti
• AJN je 15.10.2012.godine uputila u proceduru Nacrt
zakona o javnim nabavkama koji u cijelosti
implementira odredbe Direktiva 2004/17 i 2004/18 i
jednim malim dijelom Direktivu 2009/81.
• Nacrt Zakona, do održavanja ove konferencije nije
razmatran pred nadležnim tijelima.
ZJN u odnosu na komunalni sektor
• Prema važećem Zakonu o javnim nabavkama, kod
definisanja ugovornih organa koji su obavezni
primjenjivati postupke javne nabavke, kad nabavljaju
robe, usluge ili radove, definiše one ugovorne organe
koji obavljaju djelatnosti u komunalnom sektoru.
• U primjeni postupaka, vrijednosnim razredima,
izuzećima i drugim elementima, Zakon ne pravi
razliku između “klasičnog sektora” i “komunalnog
sektora”.
ZJN u odnosu na nabavke za potrebe
odbrane i sigurnosti
• U postojećem Zakonu, predviđena je mogućnost
izuzeća od primjene Zakona za ugovore iz oblasti
odbrane, koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu
oružjem, vojnom opremom ili namjenskim
materijalom.
• Samo u specifičnim situacijama, primjenjuje se čl.5
Zakona koji definiše izuzeća od primjene Zakona u
oblasti odbrane i sigurnosti, i to kada je režim takve
nabavke definisan drugim zakonima, propisima i
upravnim odredbama važećim u BiH.
Aktivnosti AJN u posljednje 2 godine
• Pored redovnih, kontinuiranih aktivnosti koje su
utvrđene Zakonom, izvršene su i sljedeće aktivnosti:
• Dogradnja sistema za elektronsku dostavu izvještaja o
provedenim postupcima javnih nabavki – WisPPA,
• Dogradnja informacionog sistema za on line objavu
obavještenja o javnim nabavkama – Go procure,
• Pušten u rad Registar ugovornih organa i ponuđača u
BiH.
Planirane aktivnosti na pravnom okviru
• Nacrt zakona o javnim nabavkama definisao 12
podzakonskih akata, koji se trebaju donijeti u roku od
6 mjeseci od usvajanja zakona;
• Novi podzakonski akti po prvi put definišu:
- Nabavke za potrebe odbrane,
- Nabavke za diplomatsko-konzularna predstavništva,
- Procedura za neprioritetne usluge iz Aneksa II Dio B,
- Sistem obuka i certificiranje službenika za javne
nabavke,
- Opšti rječnik javnih nabavki.
Planirane aktivnosti na pravnom okviru
• Pripremiti modele odluka o pokretanju javne
nabavke, kao i odluke u slučaju izuzeća od primjene
zakona;
• Pripremiti model plana nabavki i realizacije ugovora
nakon zaključenja;
• Izvršiti izmjene pravilnika o akreditaciji ovlaštenih
predavača;
• Pripremiti izmjene Uputstva o primjeni zakona;
• Izmjene pravilnika o monitoringu;
• Obrazac prethodnog informativnog obavještenja;
• Obrazac za sistem kvalifikacije.
Ostale aktivnosti Agencije za javne
nabavke
• Revizija Strategije sistema javnih nabavki;
• Izrada Akcionog plana za realizaciju obaveza iz
Strategije sa vremenskom dinamikom za period
01.07.2013-30.06.2014;
• Posebna pažnja će se posvetiti sistemu obuka u
skladu sa realiziranim Regionalnim projektom ToT;
• Razvoj elektronskih javnih nabavki;
• Monitoring pismenih upita;
• Monitoring telefonskih upita, sa snimanjem i
odgovorima uposlenih u Agenciji;
Ostale aktivnosti Agencije za javne
nabavke
• Realizacija projekata u okviru tehničke podrške GIZa i to:
- e-tendering,
- E-aukcija,
- Doobuka akreditovanih predavača sa ispitom za
recertificiranje,
- Obuka uposlenih u AJN i URŽ-u,
- Komunikacijska strategija AJN-interna i eksterna,
- Menadžment kvaliteta upravljanja u AJN,
- Biblioteka AJN.
Ostale aktivnosti Agencije za javne
nabavke
• Projekat IPA 2012 koji u najvećoj mjeri se odnosi na
obuke i to ciljnih grupa ( sudovi, tuziteljstva, revizije
–interna i eksterna, i dr.);
• Obuke u okviru finalizacije Regionalnog projekta i
implementacije mape puta;
• Obuke bazirati na način da se predavači
specijaliziraju za pojedine uske oblasti (npr.
niskogradnja, softweri, lijekovi, medicinska oprema i
sl.).
Ostale aktivnosti AJN u slučaju da novi
Zakon ne bude uskoro usvojen
• Razvijanje seta obrazaca za sukob interesa;
• Priprema stavova za web stranicu, gdje će se na
pismene upite upućivati na web stranicu, ukoliko ima
objavljen stav,
• Izmjene modela STD;
• Izmjene Pravilnika o akreditovanim predavačima;
Hvala na pažnji!
Download

Monitoring postupaka javnih nabavki