Tufilaitvo BiH Podignuta optuznica protiv Nevenka Bozicica i Slavka Bibica
Postama podvalili fals dolare
SARAJEVO- TuZilaStvo BiH podiglo je optu.Znicu protiv Nevenka
BoZiCiea (54) iz Pmjavora i Slavka
Bibiea (49) iz Bihaca, koje terete
za falsifikovanje novca. BoZiCiea i
Bibiea, koji pored bh. driavljanstva, imaju i srbijansko driavljanstvo jer imaju prijavljeno prebivali.Ste u toj driavi, terete ida su pristupili organizovanoj grupi ljudi
Ciji je voda driavljanin SlovaCke,
a kojoj je cilj falsifikovanje novca.
- Rec je o falsifikovanim am erickim dolarirna, koje su stavljali u opticaj na teritoriji BiH, s ciljem pribavljanja protipravne imovinske koristi- navedeno je u optuZnid. Dodaje se da su dvojica muskaraca tokom ove godine, napravili ill nabavili veeu koliCinu falsifikovanih novcanica, u apoenima od 100 arneriCkih dolara i potom Iaine novcanice, u vise navrata, od 21. do 26. ju-
la, prokrijumcarili iz Srbije na teritorijuBiH.
- Optuzeni su na postanskim salterima i menjaCnicama u vise gradova na podruqu BiH u promet stavili ukupno 122 falsiflkovane novcanice u apoenu od po 100 arrierickih dolara, sto je ukupno 12.200
USD ili priblizno 18.ooo KM. BoziciC je lazne dolare razmenjivao za
konvertibilne marke, pritom se legitimisuCi kao slovenacki ddavljanin i koristeCi falsifikovanu licnu
kartu Slovenije, na ime Niko Kovac
iz Marlbora, dok ga je Bibic cekao u
automobilu i vozio od grada do grada - stoji u optuznid.
u saopstenju Tuzilastva Bill se
dodaje da su Boziac i Bibic, 18. avgusta ove godine, ponovo pokusali
prokrijumcariti jos 200 falsifikovanih novcanica, takode, u apoenima
od 100 USD, u nameri da ih stave u
promet na podruqu Bill.
DVOJAC UHAPSEN NA GRANICI Zaplenjeno 200 falsifikovanih novcanica
Spreceni su zahvaljujuCi intervenciji granicne policije Bill, koja je
tokom kontrole automobila "mercedes" slovenackih registarskih
oznaka, kojim su pokuSali da udu u
Bill preko granicnog prelaza Raca
kod Bijeljine, prona5la 20.000 falsifikovanih arneriCkih dolara. Ubrzo
je utvrdeno da su upravo Bozicic i
Bibic, za sarno cetiri dana, u platni
promet BiH pustili 12.200 falsifikovanih dolara, koje su na salterima
posta Sirom Bill zarnenili za konvertibilne marke. Kako je Press ranije
pisao, istraga u ovom slucaju pokrenuta je krajem jula ove godine,
nakon sto je u postarna i menjaCnicarna u vise gradova u Bill uocena
masovnija pojava lainih arnerickih
dolara. Falsifikatore su ubrzo identifikovali inspektori Uprave kriminalisticke policije MUP-a RS, i to
uz pomoc sluzbenika jedne poslovnice "Posta Srpske". Nairne,
nakon sto je lazni Niko Kovac na
salterirna "Posta Srpske" u Teslicu
i Derventi uspeo da zarneni 3.400
falsiflkovanih dolara svi sluzbenici poste upozoreni su da budu na
dodatnom oprezu. Kada se taj covek ponovo pojavio u jednoj od
posta sluzbenid su zapisali registarske oznake njegovog automobila
ito prijavili polidji. Daljnjom istragom utvrdeno je da se isti covek i
ranije pojavljivao na salterirna posta u Banjaluci, Celincu, Tuzli, Zenid i jos nekoliko grad ova. Polidja
je potom o ovim saznanjirna obavestila ostale bezbednosne sluzbe
u BiH, ukljueujuCi i GP Bill, ciji su
ih sluzbenici 18. avgusta uhapsili
pri pokusaju ulaska u Bill. Sn. K.
kclja ··zenit'' Jasmin lbrakovic sa Tuzilastvom BiH pregovara o priznanju krivice
[)iler spida spreman za nagodbu
ENICA - Tuzilastvo BiH podilo je optuznicu protiv Jasmina
trakovica (34) iz Zenice koji se
~reti za medunarodnu trgovilldrogom.
U optuznici se navodi da je
trakovic bio na celu organizeme grupe koja je krijumcarila
rogu spid iz Holandije u BiH.
- Optuzeni je osumnjicen da je
ciljem sticanja protivpravne
novinske koristi, u periodu od
Jvembra do decembra 2013. gotne, organizovao grupu ljudi rai neovlascene medunarodne
1poprodaje, prenosa, prevoza,
ddanja, te posredovanja u daljnjoj medunarodnoj prodaji, slanju i isporuci droge spid iz Holandije na podrucje BiH - navedena je u optuznici.
Dodaje se da je Ibrakovic spid
nabavljao od njemu poznate
osobe iz Holandije kako direktno
tako i putem posrednika sa podrucja Zenice, cije ime nije obelodanjeno. Drogu bi potom dalje
distribuirao kupcima iz BiH.
Iz Tuzilastva BiH su najavili da
je Ibrakovic spreman da prizna
krivicu za navedeno krivicno delo, i zakljuCi sporazum, po kojem bi mogao biti osuden na go-
DROGU KRUUMtARIU IZ HOLANDIJE U BiH U akciji "Zen it" uhapseno sest lica
dinu dana zatvora.
Tuzilastvo ce, pored toga, zatraziti od Suda BiH i da rnu izrekne novcanu kaznu u visini od
so.ooo rnaraka, koliko je stekao
prodajorn droge.
- Optuzeni je sprernan da prizna krivicu, suocen jakirn dokazirna koje Tuzilastvo BiH irna protiv njega. Predlozena kazna u
skladu je sa ulogorn optuzenog u
izvrsenju krivicnog deJa - naveli
su u Tuzilastvu BiH.
Podsecarno, IbrakoviC je uhapsen u decernbru prosle godine u
akciji "Zenit", koju su pripadnici
SIP A izveli na sirern podrucju
Zenicko-dobojskog kantona. Pored njega, u akciji je tada uhapseno jos pet lica, a rec je 0 braCi
Isrnetu i .E nesu Gutlicu, Adnanu
Sadibasicu, Saiki Besi i Edini Saric.
Ova hapsenja predstavljala su
nastavak sinhronizovane akcije
suzbijanja rnedunarodne trgovine drogorn, u okviru koje je prethodno u Hrvatskoj zaplenjeno
3,2 kilograrna spida i sedarn kilograrna srnese za rniksanje navedene droge, koja je krijurncarena
iz Holandije prerna BiH. U Hrvatskoj su tada uhapseni i Ibrakovicevi saucesnici, rnedu kojirna je
bio i njegov vozac Mensur Spahie u cijern karnionu je pronadena droga. Ibrakovicevi saucesnici, u rneduvrernenu su procesuirani pred Opstinskirn sudorn u
Varazdinu.
Tuzilastvo BiH je u junu ove
godine podiglo optuznicu protiv
brace Gutlic, Sadibasica i Sariceve, koji su uhapseni na podrucju
BiH. U optuznici se navodi da su
tokorn 2013. godine, krijurncarili vecu kolicinu rnarihuane iz
BiH prerna Austriji. Sn. K.
SIPA
UhiCeni
zaratne
zloBne
•
•
ULIVUUI
lllostaru
SARAJEVO - Postupajuci
po naredbi Tuziteljstva BiH,
policijski sluzbenici Drzavne
agencije za istrage i zastitu
(SIPA) BiH uhitili su u srijedu
dvojicu bivsih pripadnika Hrvatskog vijeca obrane (HVO)
i jednog bivseg viseg casnika
Armije BiH pod sumnjom da
su pocinili ratne zlocine protiv
civilnog stanovnistva.
Na podrucju Livna uhiceni
su Zdenko Andabak (46) i Zoran Vrdoljak (54), koje se tereti
za ubojstvo dvoje i zlostavljanje jednog civila pocinjeno
tijekom 1993.
U Mostaruje, pak, uhicen
Ibrahim Demirovic (59), koji
je tijekom rata, u BiH obnasao duznost zapovjednika 47.
brdske brigade Armije BiH.
Demirovic je osumnjicen za
visekratno silovanje Hrvatice kojaje bila protuzakonito
zatocena u logoru uspostavljenom u mjestu Potoci pored
Mostara.
Sva trojica uhicenih su
predana Tuziteljstvu BiH koje
ce nakon ispitivanja odluciti
o eventualnom pritvoru za
osumnjicenike. NINA
SIPA
TpojKa nana
36or 3n04it1Ha
CAPAJEBO - IIpima,I(- .
HHlU1 AreHUMje 3a .Hcrpare 11 3aiiiTii1)' (SIPA) E11X
yxancmm cy Ha ITO.Ll.pyqjy
Jl.HBHa 3,I\eHKa AH,I\a6aKa
11 3opaHa Bp.!IOJbaKa 36or
C}'MH>e ,I(a cy no'l.HHH paTHI1 3JJO'IHH npOTHB liHBliJIHOr CTaHOBHliliiTBa.
IIpmra,L(H.Hli.H SIPA yxanCMJJH cy 11 YI6pamMa ~e­
M.HpoBHiia, KOjH je
OC}'Mlbli'leH 3a paTHH 3JJO'IHH Ha no)lpyqjy Mocrapa. (CpHa)
UhapseniAndabak
LV.r.~.~~J~~... . . ... . . . . . . . . . . . . .
Po nal9gu tuzitelja iz Posebnog odje. Ia za ratne zlocine, policijski djelatnici SIPA na podrucju Uvna lisili su slobode Zdenka Andabaka i Zorana Vrdoljaka. Oni su
osumnjieeni da su tokom rata u BiH, u~t
stvu pripadnika HIJO.a i MUP-a HRHB, postupali u suprotnosti sa odredbama Zenev-·
skih konvencija .o zastiti civil nih osoba za
vrijeme rata. Stavlja im se na teret da su
tokom juna 1993, na podrucju Uvna, pocinili ubistvo dvije civilne osobe bosnjacke nacionalnosti i necovjecno postupali i 1izicki zlostavtjali jednu osobu. Osumnjieeni su predati postupajueem tuzitelju, koji ce ispitati osumnjicene i nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za
odredivanje pritvora, saopceno je iz Tuziteljstva BiH.
Download

Postama podvalili fals dolare