Tel. (032) 246 328 - Central a
401 053 ~ Predsjednik Suda
248 428 Sudski registar
247 875 Sckrctar Suda
248 789- Prckrsajllo odje1jelljc
Fax. (032) 241505
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINSKI SUD U ZENICI
Trg Bosne i Hercegovine 2
Broj: 043-0-Su-13-000409
Zenica, 14.03.2013.godine
Predsjednistvu Visokog sudskog i tuzilackog vijeca Bosne i Hercegovine PREDMET: Robna kuca "Bosna" Zenica
Postovani !
Na Web portalu Zenica-blog 13.03.20 13.g. u vecentiim satima procitala sam informaciju da je grupu bivsih
radnica bivse RK Bosna d.o.o. Zenica tog dana primio predsjednik VSTV ida ce Predsjednistvo VSTV
22.03.20 13.g. donijeti odluku 0 (citira se) .. pljacki zenickih radnika i utvrditi gdje se nalazi predmet oovim
mal verzacijama".
Sa tim radnicama bio je i advokat Faruk Balijagic.
U ovoj informaciji navodi se da sam ja protivpravno prodala RK Bosnu i uknjizila vlasnistvo na VF komerc
po direktivi ekstremnih krila iz SDA.
Prilog: Tekst pod nazivom Protest radnika RK Bosna.
S tim u vezi dajem s\ijedece informacije:
Rjesenjem Kantonalnog suda u Zenici broj: U/I-90104 od 05.04.2004.g. utvroen je prestanak RK Bosna
d.o.o. Zenica zbog neuskladivanja sa Zakonom 0 privrednim drustvima (Sl.n.FbiH br. 23/99 .... 29/03). Ovo
rjesenje po zalbi potvrdio je Vrhovni sud F BiH rjesenjem Gz-116/04 od 07.1 0.2004.godine.
Prilog: Oba rjesenja.
Inace RK Bosna osnovanaje 25.06.1992.g.( u ratnom vremenu) Odlukom Zbora radnika od 25.06.1992.g.
zatecenih u ovom objektu kao dijelll RK Beograd i upisana u slldski registar ~iesen.iem broj: UlI-IO II /92 od
29.06.1992.g sto je lIradeno i sa mnogim drugim sirom Bosne i Hercegovine. kako bi mogli predati pazar
u SDK i kako-tako reglliisati radno-pravni status.
Prilog: Odluka od 25.06.1992.g.
Rjesenje od 29.06. I 992.g.
Potom je rjesenjem ovog suda broj: 43 0 Reg OS 002295 od 12.05.200S.g. brisana iz sudskog registra.
Prilog: Rjesenje od 12.05.200S.g.
Rjesenje 430 L OS 000010 od 05.05.200S.g.
0
povlacenju prijedloga za likvidaciju
II
U toku postojanja RK Bosna d.o.o. Zenica poznato mi je da su mnogi njeni bivsi radnici registrovali svoje
trgovacke radnje kod OpCine Zenica i zakupili standove u iSlom o~iektu stojeCi u uvjerenju da su oni i dalje
zaposleni u RK Bosna. Oa Ii je tako. da Ii su tu trgovil1l1 prijavili sal110 kao dopunsku djeJatnost nisam
ispiti vala.
Naime, ovo sam zakljucivala setajuci po tri sprata ovog objekta nekoliko godina kao i svi ostali
zainteresirani kupci razne robe.
III
Poslovni objekat na k.c.br. 3/299 (novi premjer k.c.br.81911 iz p.lista 574 KO Zenica II) OpCina Zenica­ Uprava za il11ovinsko-pravne . geodetske poslove i katastar nekretnina je Rjesenjel11 br. 10-31-3127/05 od 09.03.2006.g. postupajuci po Aneksu G Sporazul11a 0 pitanjima sukcesije na teritoriji BiH (SI.GI.BiH br. 2/04) vrati la Preduzecu robnih kuca "Beograd" Beograd i naloiila z.k.uredu ovog suda da nekretnine lIpise kao vlasniStvo Predllzeca robnih kuca .,Beograd". To rjesenje po ialbi potvrdilaje Vlada F BiH ~iesenjem br.354 /2006 od 22.06.2006.g. U upravnom sporu Kantonalni sud u Zenici je Presudom 0040 V 06000339 od 04.1 0.2006.g. tuzbu RK Bosna d.o.o. Zenica odbio paje prvostepeno rjesenje od 09.03.2006.g. postalo pravomocno 13.10.2006.godine. Prilog: Rjesenje Opcine Zenica od 09.03.2006.g. sa klauzlliom pravoll1ocnosti
Presuda Kantonalnog sllda u Zenici od 04.1 0.2006.g.
Rjesenje Vlade F BiH ne posjedujemo-spominje se 1I Presudi
Na temelju tih dokumenata zemljiSno-knjizni referent ovog suda Sonja Tarabar je rjesenjem broj: 043-0­
On-06-00 1669 od 26.1 1.2006.g. upisala kao vlasnika Preduzece robnih kuca .. Beograd"
Prilog: Rjesenje od 26.11 .2006.g.
Zk izvadak broj: Nar-239 I106 od 04.12.2006.g.
IV
Oakle. ja kao predsjednica suda u ovome nisall1 nikako ucestvovala. Cak za sve ovo nisam ni znala dllgo vremena sve dok bivse radnice bivse RK Bosna nislI pocele protestvovati na raznim mjestima i na razne nacine. Povodol1l toga ovaj sud je pisao razne odgovore. Prilog: Informacija Premijeru Vlade ZOK broj: 043-0-Su-09-000704 od 22.04.2009.g.
Oopisi-zapisnici 0 predaji dokull1entacije MUP Zenica od 09.04.2009.g.
Kantonalnom tuiilaStvu od 29.04.2009.g.
V
Preduzece robnih kuca "Beograd" je jos 16.06.1992.g. Odlukol11 broj: 80/322 osnovalo svoje preduzece
pod Firl110m Robne kuce Beograd-kol11 d.o.o. Banja Luka. V.MasleSe brA
Prilog: Odluka od I 8.06. 1992.g.
Tom odlukom su
U
osnivacki ulog unijeli i robnu kucu u Zenici.
Zatim je z.k.uredu ovog suda predat zahtjev za upis vlasnistva na predmetnom objektu u korist Beograd­
kom d.o.o. Banja Luka. Istovremeno je Preduzece Robne kuce Beograd ugovorom od 26.01.200S.g.
prenijelo svoj osnivacki udjel II Beograd-komu Banja Luka na firmu VF Komerc d.o.o. Sarajevo.
Prilog: Aneks ugovora od 10.02.2005.g.
Povodom ovog upisa Beograd-kom Banja Luka bilo je procedural nih gresaka koje Sll rijesene nakon
Rjesenja Kantonalnog suda u Zenici broj: 004 0 Gi 07 OOOOlO od 24.10.2007.g. paje konacan upis zavrsen
rJesenjem broj: 043-0-Dn-06-001757 od 19.11.2007.g. Za1ba protiv tog rjesenja odbacenaje kao
nedopustena Rjesenjem Kantona1nog suda u Zenici broj: 004 0 Gz 08 000206 od 28.0 1.2009.godine.
Prilog: Rjesenje od 19.1 1.2007 .g.
Rjesenja Kantonalnog suda od 24.10.2007 .g. i 28.01.2009.g.
VI
Nakon svega Beograd-kom Banja Luka promijenio je sjediste na Sarajevo . Kurta Schorka br.7.
Prilog: Rjesenje Opcinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-07-003129 od 13.1 0.2008.g.
VII
Dakle, vlasnik objekta u Zenici je Beograd-kom d.o.o. Sarajevo. a osnivac-vlasnik ove finne je VF komerc
Sar~jevo.
VIII
U cijeloj proceduri nisam ucestvovala ni kao prvostepeni. niti drugostepeni sudija, niti z.k.reterent.
IX
Za tvrdnje advokata Faruka Balijagica daje ovaj (citira se) ..medudrzavni kriminal" kojeg tuzilastvo BiB ne procesuira po direktivi ekstremnih snaga SDA moram da kazem daje nemam nikakve dodirne tacke ni sajednom politickom strankom, a pogotova sa nekim ekstremnim krilom. Ni u mojoj porodici niko nije clan SDA, nemam ni prijatelja iz reda tih clanova. S tim u vezi Predsjednistvu VSTV dostavljam: -Zapisnik iz predmeta Ps-500/05 od 27.03.2006.g. -Rjesenje Kantonalnog suda u Zenici broj: 004-0-Su-06-000494 od 24.04.2006.g. -Rjesenje ovog suda broj:043-0-Su-06-00 I 009 od 04.05.2006.g. Nairne, adv.Faruk Balijagic mene proziva kao clanicu MI-6 (Britanska tajna sluzba ) i kao osobu zainteresiranu da unistim mocne Bosnjake. Kako je to spojivo sa onima koji slusaju ekstremno krilo SDA '?
Usput rnoram da navedern daje ovaj advokat u emisiji TV OBN kadaje ovom sudu dat na nadleznost krivicni predmet pokojne Dijane Milic iz Tuzle govorio novinaru Senadu Pecaninu daje taj spis dat ovom sudu zato sto mene .,drze u sahu" zbog ove RK Bosna. Slucajno sam tu emisiju direktno gledala na TV. Takvo klevetanje zaistaje dalje nedopustivo pa molim Predsjednistvo da me od daljeg izlaganja ovakvim stvarirna zastiti. Nairne. ja licno neeu predavati nikakvu tuzbu. ali moram reci da mi nije svejedno i da sam od sinoe. a pogotovo dok ovo sve pisem prilicno iznervirana. naroCisto zato sto sam potrosila na ovo pisanje svojih pet radnih satL X
Uz sve navedeno upozn~iem Predsjednistvo VSTV daje adv. Faruk Balijagic kao punomocnik viSe bivsih
radnika RK Bosna predao tuzbu protiv VF Komerca Sarajevo kojom traze da im VF Komerc uplati
doprinose za PIO za period od 1998. do 2002.g. i potom Podneskom od 18.11.20 II.g. zatraiio delegaciju
drugog suda zato sto samja kao (citira se)" odvjetnica tuzenog tuziteljima pricinila stetu .. jer sam znala da
se privatizacija imovine Bil-l ne moze vrsiti u Beogradu nego preko kantonalne i federalne agencije za
privatizaciju. Ovaj zahtjev Kantonalni sud u Zenici je odbio.
Prilog: Rjesenje Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 Rs 046034 12 Rsz od 03.02.20 12.g.
Podnesak adv. Faruka Balijagica od 18.10.20 II.g.
Pripremno rociSte sudija Smajo Sabic zakazao je za 08.05.20 13.g.
Prije toga po istovrsnoj tuzbi sudija Srecko Kokor donio je Rjesenje kojim se tuzba povlaci jer tuzitelji nisu
pristupili na pripremno rociste.
Prilog: Rjesenje broj: 43 0 P 044189 10 Pod 09.06.201I.g.
Buduci da se radi 0 radnom sporu sud je moran trositi i svoja sredstva i vrijeme sudije. ada za to ne moze
traziti ni naplatu sudske takse.
Na kraju molim Predsjednistvo VSTV da mi u vezi sa ovim pitanjem dostavi informaciju kakav je stay •
odluka iIi zakljucak donesen na sjednici koja ce se odriati 22.03.2013.g.
pr~dS'ica suda /
' h I ; ALJ
Dl a
~.'U
AJanovlc
Page 1 of2
Protest radnica RK Bosna
FORUM
ZUTA MINUTA
HOME
ZENICA TV
ZENICA NA DLANU
Z81ZNUTRA
EKran
\Ii q Til'l h ["RAN
lfV,
ffi~!'t 3D
telemach
I.am.;t:::r~~?
;;$U"'~"l'h't$/_""Jl~-H
",«>I"
(;'
~
l'
! :
Protest radnica RK Bosna
vel-bne s:ova
SONY
Uposlen!ce Robne kuce "Sosna" ;z Zenlce danas
protestovale pred zgradom Suda
BiH U SaraJevu< zantlJevaJucl od ovog suda da Kazne knvce kOF su oplJackah robnu
moke.be!ieve
kucu, a radnlke ostav!!! bez posla Radnici su 2010, godme Federalnoj upravi pohciJe
uput!lI knvicnu pnJavu prohv Jasm!na SelfTlanaglca II SaraJeva j DiJane AjanoVlt::
IZ
Zenlce kOJe su optui;11 za organlzovani knmmal
radio
- 001 SU knvcl sto SU Izvrsdl protupravnu prodaJu RK ''8osna'', pnkalujucllaim steeal U
_ _ _"IlNICA
Beogradu Uz to 5U uknJlzl1i v!asmstvo robne kuce u OpCinskom sudu u Zemel na VF
Komerc cijl je vlasmk blo Selmanag!c. a to rnu Je omoguc!la Ajanovlc. predsjedmca
Opclnskog suda Zenlca
kazal! su za Fenu okuplJenl radmCl Nakon qelodnevnog
m"nog prolesla pred zgradom Suda BIH. delegaCIJu radnrca kOJe Je predvodlo nJlnDv
advokal FaluK BaliJaglc pr,mlD Je Mllorad NovkovlC predsJednlk VlSokog sudskog
tuzllackog vijeca B,H (VSTV) Nakon sastanka BaliJaglc Je IZJavlo da u slucaJu ukoliko VSTV ne pnmora organe pravosuda da rade po Uslavu,
zakonu.
iene IZ Zenlce
morat ce 011C! da se tale Sudu u Strasbourgu
Iznijeli sma sumnje NovkoViCU da Tuillastvo 81H radi po d'rektlvl odredenlh ekstremnlh knla iz SDA kOJI su okupljen, u paradrZavne strukture
pohciJskih snaga u 81H I sprje,;avaJu da se kaznl medudrzavnl kllmlnal Jasmin SelmanaglG Isplatlo Je 40000 eura stacaJIlDm upravnrku u Beogradu
a Dijana AJanovlc, predsJednlca Opclnskog suda u Zemel Selmanag!C8 Je uknjiz;la kao vlasnlka Robne kuce "Zen!ca", a oval predmet Tuillastvo BiH
mje htJelo radlh PredsjednlStvo VSTV~a Imat ce sastanak 22 marta I domJet ce odluku oovoJ pljackl zenitkih radnlka I u!vrdltl gdje se naiazi predmet
a oVlm malverzacljama - kazao la advokat BaliJagiG Senada HaJderbaslc< radnlca Robne kuc8<zJavlla Je nakon susreta 5 NovkovlCem de Je
zadovolJna pnJefTIom u Sudu B~H
Nadamo se da ce NovkovlC Ipak uradtti nesto na dobra bit obesprav:Jenlh ; op!j8ckanlh radn<Ka Neka danese bllo kakvu odluku sarno da se nakon
pet godma od un!iitavanJa robne kuce Krane S ITIrtve taCke Odluclh smo aka nam ne pomogne VSTV SVI radnlc! ce Ollci u Strasbourg I zahtl se
Evropskom sudu
kazala Je Hajderbaslc
www.beha.COfll.hr
Posljednje od
Povezani cianci (by tag)
http://www.zenicablog.com/zenica/vijesti/item/19529-protest-radnica-rk-bosna.html
3114/2013
KANTONALNI SUD U ZENICI
BROJ: U/I-90/04 Zenica, 0 5 . 0 4 . 2 0 0 4 . g o d i n e ( L~
t ../, / ( '\ I
Kantonalni sud u Zenici, sudija Zijada Alihodzic, odlucujuci po sluzbenoj duznosti u
skladu sa odredbama clana 385. Zakona oprivrednim drustvima ("Sluzbene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 23/99,45/00,2/02,6/02 i 29/03), dana
05.04.2004. godine, donio je
RJESENJE
I
Utvrduje se prestanak Robne kuce "BOSNA" Zenica, drustvo sa ogranicenom
odgovomoscu sa potpunom odgovomoscu,sa sjediStem u Zenici, Ulica Marsala Tita 73,
upisana kod Kantonalnog suda Zenica, podregistarskim brojem 1-2747, zbog
neuskladivanja statusa prema clanu 382. Zakona 0 privrednim drustvima.
Na zahtjev povjerilaca, podnesen sudu u pismenom obliku, najkasnije 60 dana od dana
objavljivanja ovog rjesenja u Sluzbenim novinama Federacije BiH, registarski sud ce
pokrenuti postupak likvidacije preduzeca u skladu sa odredbama Zakona 0 privrednim
drustvima.
Obrazloienje
U sudski registar Kantonalnog suda u Zenici, Rjesenjem suda broj:U/I-lOll192 od
29.06.1992. godine, upisano je osnivanje subjekta upisa pod firmom: Robna kuca
"BOSNA" Zenica, drustvo sa ogranicenom iodgovomoscu sa potpunom odgovomoscu, sa
sjedistem u Zenici, Ulica Marsala Tita 73, na registarskom ulosku ovog suda br. J -2747.
Navedeni subjekt upisa nije ovom sudu podnio prijavu za uskladivanje oblika, firme,
osnovnog kapitala i osnivackog akta u skladu sa Clanom 382. Zakona 0 privrednim
dmstvima ("Sluzbene no vine F BiH", broj: 23/99,45/00,2/02,6/02 i 29/03). Za
podnosenje takve prijave je bio kr~nji rok 01.03.2004.godine, sto je propisano clanom
76. Zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 privrednim drustvima ("Sluzbene novine
F BiH", broj:29/03 od 30.06.2003.godine).
Radi navedenog sud je odluCio kao u izreci Ijesenja, ana osnovu c13~,(~,}g~.\za~ona 0
privrednim drustvima (,'Sluzbene novine F BiH", broj: 23/99, 45/~~?~lq~;fj/02 i 29/03),
I --
4
PRAVNA POUKA:
'\.$:.u,aj j a
Protiv ovog Ijesenja moze se uloziti zaIba
Vrhovnom sudu F BIH u Sarajevu, u roku ad
8 dana, po prijemu pismenog otpravka rjesenja.
Zalba se podnosi putem ovog suda u dva primjerka.
ZiJ,~'4~{~lihodzic
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNISUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Gz.116/04
Sarajevo, 7.10.2004. godine
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu u vijeeu sastavljenom
od sudija: Milke Mitrovie kao predsjednice vijeea, Tife Potogija i Slavice Curie, kao
clanova vijeea, u postupku donosenja odluke 0 prestanku firme Robna kuea "Bosna"
d.o.o. Zenica, odlucujuei 0 zalbi subjekta upisa na rjesenje Kantonalnog suda u Zenici
broj UtI 90/04 od 5.4.2004. godine, na sjednici vijeca odrZanoj dana 7.10.2004. godine
donio je sljedece:
RJESENJE
Zalba se odbija i prvostepeno rjesenje potvrduje.
Obrazlozenje
Prvostepenim tjesenjem utvrden je prestanak Robne kuce "Bosna" Zenica,
Drustvo sa ogranicenom odgovomoscu sa potpunom odgovomoseu, sa sjedistem u
Zenici, Ul. M. Tita br. 73, upisana kod Kantonalnog suda Zenica, pod reg.br. 1-2747,
zbog nt'mskladivanja podataka prema clanu 382. Zakona 0 privrednim drustvima.
Istim rjesenjem konstatovano je da ee na zahUev povjerioca, podnesen sudu u
pismenom obliku, najkasnije 60 dana od dana objavljivanja ovog rjesenja, registarski
sud pokrenuti postupak likvidacije preduzeca u skladu sa odredbama Zakona 0
privrednim drustvima.
Blagovremeno izjavljenom zalbom subjekt upisa pobija prvostepeno rjesenje.
Zalba nije osnovana.
Clanom 382. a u vezi sa clanom 76. Zakona 0 privrednim drustvima i Zakona 0
izmjenama i dopunama Zakona 0 privrednim drustvima ("S1. novine FBiH", br. 23/99,
45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), propisano je da su preduzeca koja su upisana u sudski
registar na dan stupanja na snagu ovog Zakona, duma osnovni kapital, osnivacki akt i
statut uskladiti sa odredbama ovog zakona i podnijeti prijavu za upis u sudski registar
promjena po tom osnovu, najkasnije do 1.3.2004. godine.
2
Budu6i da subjekt upisa na dan isteka propisanog roka za uskladivanje nije
postupio po zakonskim odredbama, cl.382 u vezi sa cl.76 naprijed citiranog zakona
(nije uskladio oblik, firmu, osnovni kapital i statut) sa Zakona 0 privrednim drustvima,
to i po nalafenju ovog suda prvostepeni sud je pravilno odlucio kada je donio odluku u
smislu clana 385. Zakona 0 privrednim drustvima, 0 prestanku ovog preduzeca.
Zalbeni prigovor da nije izvrsio preregistraciju, jer nije bio u mogucnosti da
postupi u skladu sa trazenjem nadlemog suda u pogledu dopune prijave, zbog toga 5to
opCina Zenica nije preduzela potrebne aktivnosti, ne moze uticati na ocjenu pravne
valjanosti pobijane odluke Jer se radi 0 prekluzivnom zakonskom roku ,koji se ne moze
mijenjati bez promjene Zakona.
8toga je ovaj sud zalbu subjekta upisa ocijenio neosnovanom i odlucio kao u
izreci primjenom odredaba clana 59. stay 1. tacka 3. Zakona 0 postupku upisa pravnih
osoba u sudski registar ("81. novine FBiH", br. 4/00, 19/00, 49/00 i 32/01).
Predsjednik vijeca
Milka Mitrovic,s.r.
/
ODLUKi\
Zenica,
25.~unR
1Q92.qodine
-,
Na osnovlJ '=:1 ana 315 e U ve7; sa rll'lnnm H'I4. 7akona. 0 nrpdu7e f kc;
("Sluzbeni list SFR,l 11 bro,; 77/88 r
~0/89~
i F1jon"
,IIiiaip
nri'~I;pn;o
r)
odnovarajucom Ured !wm sa zBkonsk~m snar.mm Preds,i!=!0nHtv:A. "elJlif.tl He> ('<;"!"
HerC9novine, Zbor radni!<a Preduzeca rohnih kut':a HRt::>o'1rac."- robn o !~:Ir:P 1·'
ilBeoqrad-Zenical l , nil s~ednici odr'-ano,i 25.:iuna 190,2, (It)0;nf>~ r (")
<:: i
---­
\..
>1
o
o OSNIVANJU
~08NE
KUCE
L
!')
U K I'
IIBOS~,:~.!! Zn!IC,~.f',o"o.
~la!1
,:"
S~ 1"1,0,
1.
Ovom Odlukom Zbor radn1ka Predu,!.eca, robnif) k"H'~a !IP~o(1r('l~Ii-!1r",h!:r' ";'r
16 i!Beo~rad-Zenicall u Zenici, kosnivaJu nrerluzere !] dru<;tv€:'M,i svoii"'i " r " ,
dru~tva
sa ol]ranicenom
odgovorno~cu,
,
Preduzece koie
cim licima poel firmom:
Sf'
ROBNl~, KIJC~i II BOSN.A II
osni va ovom 0«1 ukom i stuna u
ZEi'HC.I\" d, Q. O.
Pred-zece iz prethodnog
Dravn01~ IW(J~r:0tl'
c>"
"-\0'
S;:l n. a.
stav~ mo,?e
istuni".ti
!1 nri'lVilf)I"1 nrn"'1,-;"!-H "
.J... ......'
lic;ma ; pod skracenom firmcm ko1a r:!lC1s;'
RK IIBOSNft l1
ZENIC,~,d.o.o.
sa
~1an
0.0.
?
S,iediSte Robne kt!ce "Hosna" Zenice.~.o.Q.
Dru~tvo) je u Zenici, Ulica ~~ar~nla Tita bro,; 73.
Oru~tvo
ohavl,ia
sli,iede~e
SCI n.n,
(u (;i'11 i ,,::,,·
d:'e1atnosti nrerra .ierinstveno': I'l;:,si,
+'"
\'."'1
Tr90v;na na malo:
070'1'
hljeb, pecivo , mliiekn r~lijeeni nroizvodi,
- 070112 - ~ovr~e, v6ce i nreradjevine.
- 070113 - meso. :J.ivina, riba; mesne r"trerCld-ievine ,
070114
razne z;votne namirn1ce, 1l1koholna I");C'l i
- 070121 - tekstil ; konfekcija,
- 070122 - obufa~ kofa~ numa i clastika,
0711123 - !'l:etalna i elektrotehni r ka robr!
- 070124 -
o~ritev
1 Qrarlievinski
- 070125 - namie~tBi,
~aterijel,
nrOi7VO[.J; 7-3 ~mr:~lp r;r~w
;
/
/'
2, - 070126 - keramika, staklo i porculan,
- 070127 - boie, l!~ovi i hemikali~e,
- 07012R - knii0e, kancelarijski materijal i nri~Qr!
- 070129 - rluhan i Mtali nenrehrai1'h~ni nroi:?:vo"~i ~
07n1~1 - robne ku6e,
- 070132 - ostalR tr"Dvina wje~ovitore robom.
- Q70140 - trqovina na malo vozili~a i ~iielovim~.
- 0701~O - trgovina na ~a10 ~erivatirna
Tr~ovina
- 070211
- n7n?12
07121?
- 070214
070219
070221
- oh)?? 2
07:"1223
-
07022~
070225
- 070226
- 070227
070??9
na velika: !itarice i mlinski nroizvo~i, - oovr~e, voce i Drerarlir;vine~ - alkohnlna ni~~,
- stoke 1 'ivfnA,
razne z1votne namirni ce i "r"i 7.vorl1 70 kl.,crle !)(1Tri!'b"! ~
- tpkstil ; konfekci5a,
- s i rova kn7.~, virna i s 1i i'tnl"l.
- meta1na i elektrot:ehni?lk? rDD~,
r
- qradjevinski, sanitarni i instalacioni materi 4 a'.
kemijski proi7vodi, hoJe i lakovi.
~ 08Pir, kancelari i ski ~ateriial i nrihor~
- lijekovi i sanitetski meterijal,
~
(luhar i ost.a 1i neorehrambeni kljroi zvo(l; •
- 07(1230v~ trC'lovina
. 070240 - trgovina
- 070250 - trqovina
- 070260 - trqovina
velike
na veliko
na velika
na velika
na
p'rumski saobrac:aj:
U60502 - preVOl robe u
I.loos 1:; te 1.istvo:
080121 - restoran; sa
C)g)122
rest.nra.ni S{I
v07:ilima, di.ielovima ;
derivatima nafte~
mje!ovitom roborn
industrijskim otp8cima.
~rtltr'skom saobra~f3jl!,
l)sll1:;ivan.1f~lt;_.
S"I t""IJS1't7i\If'Pl';':"'
- 09 0 11.9 - ostale usluqe iSf1rane,
0801:;;0 .. ostalf.? !)nostiteljske usluge.
!ur1st1cko posredovanj<=:!
-
f)8 f )2(}?
- turi stic:ki hi rr; •
-.
ljribororr~
!Jslurre
or0met o;
- .u -oblasti
-
,,-,~- ~--
'
-----.~
110301 _- ~~vna skladi~te,
'"
110::'02 - Llsluge reklame i ekonolT'ske 'irol"ar;~n ,
1103f13 ~ komercijalni poslov; na ostvarivan,iu fun'~r.i.ie '1rometa. r·oljp i
~
1'<::'I"~-',
110304 - usluge tr'-nica na veliko i malo,
- 110309 . neoomenute usluge u oblasti prometa,(usluge unr.rtr;lSn"i1; i ,:,,,,!'!jl;!'al~'or:n'
spedicije t oosredniStva, VrSBn.la Komisionih noslova U ohlasti r>:'fy·-J­
roba ; saobraeaja i slifno).
Bankarstvo:
......
- 110109 - ostale finans1iske orqanizBCiie.
"."-'--"'
.~
..­
I::lan 5.
l! okviru dielatnosti iz prethodnog rlCini.'l
,iedinstvt?nor::
snoljn0tr('lovinskorl" ')oslolovanju ito:
sooljnotrl1DVins/(O("! nromet1:l. U sk:ladu so.
i Zakonom
I)
tv~ obavl~~
i
~1~lovr
klasifi'(·~cii(\;··i,,:1i::~.,:~<:H
- 070210 - snoljna troov1na Drehra~beni~ "rrizvodim~.
- 071")220 - s!)ol,ina tr/"lovina Morehrambenimn 1"1"'01 zvoc~i.'!(l,
nosredovanje 1 zastunanje U orometu robe i l~lu0" - ~lan ~ry
- usluge ~e~junarn~no0 transoorta robe (~ed~unarodno 0tnrpMri~tvn
Iskladi~tenje) - El~n 32. ~tav 2. Zakona,
orodaj i'l. robe sa kons i qnaci ono9 s !~1 ac'Bt13. ; 08 (lv1.i ari E <>'"')"V; ~ '1 i 11
odr~avanJ~ uve!~ne onreme - ~'an ~O. stay 1.
kona.
r<~lal'\'~
~ ~ru~tv0,
Osnovnu 'llavnicu (osnivllIcld ulol'l)
~inp,
"tVc,ri, tin
(1
'
,t
t..ml""1,Jarc1; +,~rIS
-I t ocevr,}eS0
~ +~!
tt r i IT'1'" 1OrlCl.re tyS ....,,(},,1
...'
,S OV1mcL
r i
naeS
dinara ito:
- Poslevn; Drostor v Ul1c1 ~ar~ala Tita 73.Zer i ca
oovr~ine 10.902 m2 i drU~8 Dsnoyna sredstva
osim vozila u vrijedn~stf ad
- teretno vozi10 Z~ST~VA 30 -12 fD reo.hrni:
BG-30Q-7P broj ~asij~ O~~22~, brei motora
41?~5~~ vr1je~nosti od
daosa~sto~etrdesetsedam)
rZ~pJic~;~\
u<:: 1
- Zalihe robe u uku~no~ vri1e~nosti o~
- Nesnorna notrafivania dosniela dn jana
dcnoserm odluke
- ~0tov novae u i~nosu ad
Vri.iednost stvari ; nrava
orethodnoq c:;tave utvrG'i;,.,~ .;'" '1;> "':';:;("\/
f<njigovodstvene dokumentaci,ie i nroc,1en~ vri;iednost; revalor;7ovi'lne S::. ~"',:
1992, godine, a izra'ena je u ponisu koji ie sa~inila nvla~~en2 ~n~isi~~ I'
skladu sa Zakonom 0 ra~unovodstvu.
Stvari i prava iz stftva 1. ovog ~lana Orlluke uni 4et ~e S~ u iTnvi~u
Dru~tva danom dono~en,ja Odluke, a novr.ani iznos 'mlatiti na Odr;OV"lr?,cL,fi'''­
nozitni racun ked SDK 1J
od
tr1 dena cd dana
Rel)ublici
i~
Pesni i
clonos; organ odredjen
siedi§ta
I' YO",·
7.
moze promijeniti firmu, sjeidSte il;
DruHvo ima
-r:;nic~
dono~enja ~dluke.
~lan
Dru~tvo
Hercetjovin; - !:'ili.ial1'l.
~ravilima
pe~at
djel1',tnost
0
,'1
"1!
I·
DrlJStva.
o'<runloCl oblika 1<05;
sl~drii
!"Iun; na:?iv filY.'
,'7 ,­
Dru~tva.
elan 9,
U nravnom orometu sa tref1m licima Dru~tvo iStU!"l3 samostalno 1 h~~
nicenja U okvi ru svoje pravne snosobnosti odnosno rt?qistrovane c!';el atn0s"t i
~~.­
6
r:lan 1(),
Dru§tva u skladu sa Zakonom i drugim
~lan
rro~istma.
11.
z2l.konom, kolektivnim ugovorom, rravi1ima i drul"Ji:n o,.,~til1l (;;'\1o:i"" Y':)V.L.\.'~;, ~'_~v
se 0 1sounjavanju obaveza i ostvarivanju "rava Dru~tv2 ~re~ dr'?V1i,: r~J~ic­
.. ... '1
u odn~sima sa noslovnimM partner1~B i ostalim oravni~ i fi?i~ki~ 1i
l1os1ovni u?led i noslovnu tajnu Orustva u zemlji 'i inostrans~v')!. '~e " i
noslove koji DO svojo,; prirorl1 ull'l,ze u dje1o!<rug noslovno" crg'Hl"l.
'~l,:
·d
l~;-;
..... t
~
5.
elan 12.
Direktor
Dru~tva
odgovara za zakonitost rada :;rustvCl.
elan 13.
Oi rektor
ovl a~ern ::1:1 7.akliu~i van,!e svih vrsta ~)r'r"'\,'f"lr;; ,-;',0' '..
1ih nravnih poslova ; !"'redu7.irnan.je svih nrc,vnih r.~rln,;; U O'{Vinl nr.;;"n" S~('s(':'
Dru~tva. ,j~
nost; Dru!tva - be!
ograni~enja.
?!lan 14.
Svakom ooslovno sDosobnom fizir.kom lieu i od(1ovara5!1r:~nO "'F),\ft
liC'!
eli rektor Dru~tga moze dati nunoml')~ !a zak15tl~i\fan5f! $vih vr<:t;; U0")V0\""" ;-'ti'-;
Dravnih ooslova ; preduzimanje svih nravnih redn~i u okviru ~ravne sros('hrr~~i
Dru~tva.
~lan
115.
pojedinacnu 11i skupnu nrokuru Zil zastunanje !)rustva, kM
sneci:'nl~:l
'IV +~-(.
vacke oUl"lomo~; r,; ja ,je sadr~; na odred,iena zakonom.
Imena prokurista i n,iihova ovlascen5a uP;su,iu c::e u surls k; .. rA"'is
(,!lan Hi.
Do imenovanja direktora nru~tva svanrava, ohaveze i odgC'v0rnoc:ti [-'i
tora ima vrsilac dllZ110Sti direktorR l)ru~t,va.
1fr~ilac du'nosti direktora Dru~tvCl imenu..i e OSf1iVA.~ n('l5cbml''1 r'lr'1,,1,.,,·­
elan 17.
Za 7.8stupanje !.irustv8 U f)oslovimo. s!:mlinotrrrO'.Iin5kort
ovla~ceno
za zastuoanje mora imati najman.ie viscku. 'strurnl~
stenen slo'-enosti zan;m~nja.
~la.n
u nru~tvu
se obra7uje
radnika koii su u adnom
orlnosu
lie'"
snrem'.l - "IT
1'1.
Skupstin~
sa
!")r0!~I"t<:1
Drpstva kIJ.ii
snr.ini~v(!ip rr~
1~:
Dru~tvom.
Sastav Skupsti'ne ,na.~in nieno'? i zhnra! nra~a, ob (1V~7:~
uredjuiu se pravi'l ima Drustva tI skl1l.du sa Zakonom.
;
r'ld(1r'1lfo r'~IlS ti
7.
donos; pravila Drustva. !')rosram rada i ohn ra7.\"''''~'''
Drustva, utvrdju.ie pos1ovnu nol;tiku, odlucuje 0 raspodieli ; uoot""ehi rlr;'~'Hi
; ookritll, qubitaka. donos; godiSnji obr~~lIn, l)ostavl"'a i r:.J~r.iesav'l. n~nl'w~~.
IJDravnOQ odbora i nazornoc oebora, odlur uje 0 statusnirr nrQrri'2nr\n~~ I")rll~t:"n
oromieni njeqovo o oblika, 0 pov/:'lIcan.ill ;1; sm~nicnip osnovne ("1(lvnice "rlIO(
o prestanku rada ; drurlim nitan,jirna u skl aclu sa ZakoliO'11.
SkuD~tina I)ru~tva
U
Dru~tvu
se kao or(1an unravl,.ian,ia irl1enuje tJpravni ()(lbor koii ;":18 l"r""'­
sjednika i fet;ri elane.
Pravilima OruHva moze se odrediti di'l. neki f:lanClv; '.,mravl1or1 nd;)nrCl '"
birani iz reda strucnjaka za r.dtan,ia orl narocito(l interesa 7~. l"acl f;ru"'tv0 ;"f1
ne moraju bit; u radnom odnosll sa rtrustvol'!1, a mO(ll1 se Iltvrr'iti i '"()<;e"l'"li :'<;'1(""
za izbor elanova upravnoa odbora.
?:,lan 21.
Uoravni odbor obavl,ia narnc,ito ove ooslov+;!;
nostavl,ia ; razrjesava oi rektora,
- donosi nlannve i pro"r~l'!1e rada i oolte akte Dru~tvA,
daje uOlltstva i smjernice za rae! rlir~ktcra i ,:' r !.'l"1ih rarlnikCl So. nO~2:illi'1
ovla§fenjima ; odqavarnostima,
brine se 0 urednoj ; bl::1.l1ovrerneno.i izrarli nerioclicnih i?v.iest{\.ii'l!'10'F'~'­
ohracuna~
- vrs; i dru"e paslove odrr=rljel1p. oraviliJ11a
!)r!l~tv1'
u sklarlQ
sa.
:ai<nnl)fY'.
clcln 22,
sa OJrAZ!l.ie kao or0an unutra<:n.i~ finansi is
odbor ko.ii ;rna nrecls,iednikE1 '1 dva elane:.•
" flrustV!l
oad~
80hit kOj,3 se ostvari vrs·enjem d,ielatnosti u ;::t;~lli.';i i i'loslT:F(:~:\'I'
ryru~tvu i oostaje dru~tvena svoiina.
00hit se utvrdjuje jedanDut ~od;~nje "0 !avr~nom raFu~ .
-,
r:'~_
OSNOVNI SUD UDlmZEUOG RADA U Z ENIOl
"., ............. ,......... ,...,.............. ,..................................... ,....,........................... ;..... ,.........................................,...... kao registarski sud. po sudiji . .
.
AJj.NGVIC DIJAIU'"
.
. "
•
pOJOOInCU ................................................ ,...,...... ,..." ..... ,.,........................ ,...... ,.........: ............................ "' .............. ,........... ,... " ..... ,...,.. ,',...,.... ,'
u predmetu upisa u sudski registar. kako jeto oznal:eno na strani 1;.prijave. na osnovu odredaba iz l:1. 5. 24, 45.-47. Zakona 0 postupku za
?~,~. ?. ~,~?..9..?. :,....~.?.~~~,~ .....,.........,..,.......................................................".." doneo je upis u sUdski registar. dana ........................
O::,mivOimje Drustva, sa ogranieenom odgovor-
Da sa u sudski registar registarskog suda upioo: ...:': ....... ,...,.... " .................. ,....':':'.., ................................................. " .............. ,...... ,....... ,.""'.
BOSO'll
11'
dru5tv.enoj 8vojini i ,r.,-v-.a, ob?vljanja. I",oslov,s\
s:,;oljnotrf~o-
'··'··'·Vil!S1~,o·g' ..J9r01llet'a·;····Y''O"d··,f·i:f'lnt)'Ift.:J.. '··:.. :.;:;.~ . '...:'~ ..:...'.. '~ ..:.;:.:.;..:...... :.~ .."..":...:....:.::,.,.,...,., ........,.,.,.."..".".,,.. ,.....,
ruCA
• ROBNA
................. u
II
B08NA n ZENIQA ,. D.:av:~TV.Q . SA 'OG~A1UGENO.M ODGOVOI·ETOt"CU
................................................ "
••••••• •
"t,...." ••• ............. , ................................. H
••••••• H
. . . . . . . . . . . , :. . . . . . H
•••••
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-"'" "
. . . . . . . . . . ••
POTPUNOl'1 ODGOVORNOSCU, s~. I3jec1isstem u Zenici, u1. I'lar;c)~.lr~
AJ',.,.......
'lIlt
.................................................... ,......... ,... ,.... ,., ............................................................................................... ,..i· ......···..··..·..····· ..··,·,,·,·,·,····,· .. , ..
•••••••• H
.
'
• • • •' • • • • • • • •
,~,
v ............. H . ~ • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H
••••• U
::• • • • • • • •
••••• ~.H •••••••••• '.U .~ •••••••• ~ •• , H . . . . . . . . . . . . . " ' U •••••••• H.' •••• 'U'" ••••• h •••••••••••• " ' U . " . . . . . . 04 ••
....................... u
S
........ u
••••••••••••••••••
'f .... ..... u
•••• u
u
••••••••
4 U • • • • ~u
••••• u
.
..
,
~ . . . . ~ . . . . . .' . , . , ; . . . . . . . . . . . . . . . . H
'f' ... ~ ......-.'.... 4 . . . . . ~ . . . '.!"~~"
..................................
~
•••• u
3,4, 5,:
•• u
••••••••••••••••••••• ; ••••
~ ....................................... . . '
u
..........
..............
~
••••••
~.
' . ' •• u
4 ••••••••••••••••
?~"'.
..
e
.....................
u
H . . . . . . . . . ,." •••• ·" •••••••••••••••••••••••• , •••••••• , ...... . '
.
'. od'
ved'
'1' .
....... b '
1; 2,
6y
P aama na
amm u pn oZlma uz r....enJe [OJ ............. ,................................ 1......... : ..; • .;. .. : .......... ::....... kOJl s.u .sastavl1I deo ovog resenJa. w
•
OSNOVNI SUD UDRUZENOG HADbi. U ZENICI
.................................................. ~ .... sud U ....................... : ......................,.......... \..... . Zenica,
29.6.1992. godine
(mesto i datum)
Protiv .ovog reienja zainteresovana strana moie izjaviti talbu n8dletnom.~plfi.t.i~~l~1Q
prijema re§enja.
(
J... }.'
\~
"
2. Izvornlk relenJa
?
Broj regislarskog uloska
registarskog suda
\.
1-2747
U/I-1011/
Oznaka i broj
upisnika suda
?
OSNOVNI SUD
YDRU~ENOG R~DA
ZFNICA
(N3Ziv i
ROBNE
KU~E
sedi~le
suda)
lIBOSNA" ZENIGll"d.o.o. sa n.r').
Sjedt§te: Zenica, Ulica Mar§ala Tita broi
'7':1
,,
.
Predlagac: (Firma i
sedisle preduzeca iii
drugog subjekta upisa)
Predmei prijave;'
-
Uz prijavu prilazemo sledece isprave i dokaze:
Odluka 0
2)
3)
4) ....
5)
imenovanju vrsioca duznosti direktora
Rohne ku~e "Pnsni'i"
!;ic:',
···d-.·f}·.·o·.···,s·a···~;;()·.···0·}'(}.:i···0/.g2··-od···25·.-rr;;-1-g.g·2·.····································· .. ·······....................::......:.............................. .
Dokaz 0 unlati nov~anog dije1a osn1vaekog uloga,
Dokaz a ispunjavanju uslova za zastupanje u n~slnvima snolinQtrn0u11~~rn ny~
ltca...cv'l.a:S'~.enO'q .. za:.. za.sft!ll:anj'e.;.......~ ...:.... ~:........:.........:.. :.....................................:.................................................. .
r
. .' . '. .
' .
Do,(az 0 unl a~i sucIske ta.kse
••••••••• ,
•••••••••••••••••••••• H
••••••••••••• :
......... , .....................................................................................................................................................
.•I_______
.
1_._pr_iia_v_a_za_s_ud______
~1
I
\
Firma i sediSte
subjekla
-'"
Prllog uz
1
relenle
broj
Broj registarskog ulolka registarsktlg
suda i njegovo sediSt~
Oznaka I broj re§enja
Datum upisa'
. Broj uplsa
Naziv suda
OSlIovn SUD
VDRl1~ENOG RA.DA
ZENICA
Na osnovu r~enja r89ist~kogsuda izvrAen je upis u sudski registar .................. .... ..... ....... ... ..... ........... .... .
......... ....... • ·~""'t·. .' . .
led"'"
.....................................................................;. . ...................:.................................................................................................. sa s
"",1m
Firma i sediStepreduzeCa iii drugogsubjekla upisa
2
...._......·· ..._..,·_..,.•
Ostali upisi
.
.
~1_._,...
. . _,
Sledl ll8stavak broj:
Ovlasceno lice pOlpisule sarno prilog uz pnjavu. a sudija prilog uz resenje i registarski list
. OBRAZAC: Prilog uz reienje broj 1
od' .
p 80ma.
Prilog uz
.Firma i secli~te
subjekta
2
relenle
broj
Broj registarskhg ul~ka registarskog
..
suda ihjegovo seditte . .
t
Na~novu r~enja regist1!rskog suda izvr!;en je upis u sudski registar """."",, ....... .
sa sledecim podaclm"
Datum
pristupanja
#
.
. .
O\Itla~:enlq!pC~'I)etl)ISllliel~a.n\opriloguz prij8VU; a'sudiJa;prIIOg Oz<reAenjerjc;etiIStJrskusi...
VDI"II'\.£:~~: Pi'lllHl"'~7 rflinliH,nW2
.
I
3. Prtlog uz Izvornik rstenia
,
I
. .
..---,........-------~---------r_----------..,._----.~ --~
Red.
br.
Ukupan iznos sredstava osnivaca
i svakog ulagaca
Vrsta i obim odgovornosti za obaveze
subjekta upisa
Datum
istupania
5
6
7
s
1
3.018.900.. 000.Ofldf.... .
263.717.800.- diM"
'O.OOO~OO
dinara
osatva~ tleodgovara a
obIveze ttndtva
13.343.S15.l!-47.oo dinars.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<.,t
OVIi:'lSc~l'H1(· lic~ pOipisllie same> pritog u;" Ofijav:~, a sucli;a orilog uz res8nje i regislarski lis!.
.- ... ------.~.
RmJfiA .KUt,A ItBOSU,IJ mtcA.d.o.o. sa p.. o..
SjfHIHlte: I_tea,. tiltak .MlrhlaTita 13
Prilog uz
re$enje broj Firma i sediste subjekta BrOI regislarskog uJoSka regislarskog; suda i njegovo ,sedi~e Datum upisa .
Oznaka i broj resenja.
29.6.1992•.
U/I-IOll/92
.
Naziv sud;)
Broj upisa
1 ..
OHNOVIH ,'mr
UT}fiU~ /\~~~:"~()(~.
Na'osnovu resenja registarskog suda izvrsen je upis u sudski registar ................................... ,., .. .. ~.~.~!~.~~ ...~~~.~~:~....IJ...~.~~~~,.:.s.!!~J~~ . . . . ".. ,.. ,.....................................................,.. . . . . . . . sa slec:.:cim p~a:~:~-r,c Delatnosti,odnosno POSlovl subjekta upisa cija je firma navedena· u prilogu uz izvornik resenja broj 1.
T
riM'. ..
:
'011' U:-ptl,.,.,
. " '. 970tf~
t."
,,«.r1bI~.$n. fJ"rl.u:fjevine,.070114· r'cZt'i€,
na ft"mt.,',llbm,tM.J1:i;6;i IWOI~i>~•. tuifrie "trebe ll 010f2'... tekstil i
ja. 01tltt!....~•• ko!t. . . . j. p:l.,:lit••.f1ttta...talaa ,t . elektrotehnifka rt'lRI:l "
o~"fje.v i 'ra4j.YJJlsftt_~~al't,0181!~...,.'"t.j\1 f11Ot26-knam1ka~sbkio i
!ft.
I
.U.s_itt i ·.1 fje~nt ,.roizyodi ,010112",
010127..tJoJe.tlk&v1 i,.,blij.~:t t)'1tll't8-krtjftt .. kaneellu'Usfd materi 5(~ 1 i
.
NH'C
01Gtn-dtfhaft i_tali: .~i ;u..". .di* 01tl131".,robne' kude. 07fH3r!·· flS 1
tf"lOvi. m.ieliWt_ """.OJ.n.~f_ ._lJ:l,Wl!llima 1dijeloYima ~
.i
trgeYf.... _.".10
Yilti_
... '~• • :.tlkCU .07Ml.. ' .. 2ftarfce i rfl1nski;'
fn041Ae.mt'I"~t ¥Kef,
_~!lJmrJS;;rr~lnaJtf~.:t: :070t1 stokn i "
YfJUl.e102t1... ~ f,'hotne _1"1«etll...i2:yedi~a~e potrebe. 070221-t~tkstn
kORfekcija:. O~"'.'NY. . . .&....t.l'fIm"i.01022~_t.alMf elektroteh1ri tf(!:)
Omf4""'tradJ&vfftsti.sftfta,.tii.Jt'llad,em.atel"ijal. 07tl225-kemi Jski !Y~'(l1
boje i labwf~ C1t!ti-,.t.,..:"k.acel,riJdlmtteHja;] i;n1bor. 0102:21-H5eknvi ;. '";,
nttetskt_.t1jal. 61O~ckIb'l} i astaH.,reb'i'-.n1proirr.vod1, 07023(1- tr'1{lVl n
,velfb ,ozi11_~ dtfelovi" •.. ,fJiltormrt t ('f1t)24e....~1MDI. veHka de,.ivati'ma
0702So-trgo;1_ •• ftUteJlljelmtam ~. trn}26D-~'ft.B na velUm industr';je, .; .
otpacima•. O"'idf".~:~""~ roM udr-t. $aobrataju". lJqost1~eH"~·
080121-f"eStiFii'ft.'iff.n_.0I&1Zt~,,"~u1 Si$• • •, ..21yanjem:-l'1~~171L ;::~~:'
G' e
...
M
...
.
,>
ItSt. 158M•• a.190"'flSttlet.i,oa,t.lJiie fdl$.T..i$t1~~.· D$"'4ova~j~:
turistfetf bfnri"lfbe1.1 . . '
.'
. ,.lra
onravb~tv, .
meta od tekstfla.
.:• .
proiJYOQQt, O~112!)1-bE1rl'l~r'3~
frfzente. hrutttars1te isltffte .tJI.·1 J1P ""Uslae UObl.~ti ~~ta: 11~3n'( i?:~!i1f'.
sklad1lta, n0302~ ..'~ ret1_. f ekOflOmSI. ~lfIU\iiil n ~.!-remerr;fjnhd no:' 1
HI na ost.artvanluf fURketj.. PrOtleta .rGb& i uslvga. 11Q3P4-uslaqe tr7rtiC? riG
i malO', 110309~..pemeDvte ..lugeu oblastt_pro:me
c
unutrasn,1e i
i
.an·
Ipea1eije.posntdftfltva t 'frieD"a ktJm'tsi.Ut po
.ia i slitfto), Saak.rst:ro!
1101M·osUl& nfta
a
"_
l
.
rt
Mj
.
Sledi nastavak broj:
Ovlasceno lice papisuje sarno prilog uz prijavu, a sudija prilog uz reSenje i registarski list.
OBRAZAC: Prilo uz reten"e bro' 3
:I$U. prt'mleta
' ".rgen1xac1je.
3, Prilog uz iZVOfnik reSllllja
Prilog
R08tfA J:UeA ftBOSM"'zrtllCA,<i"o.o.. sa P.o ..
Firma i sediste
subjekta
Sjedt§te: Ztm1a II
In," Maf'iala
Ti ta
4
Ul
re~enie
n
broj
Broi registarskog uioSka regislarskog suda I njegovo sedlste ..
t------------r------..a..---..,----------.,..--------~~~"
Datum upisa
Oznaka i broj resenja
Broj upisa
Naziv suda
I---------+----------+---------+------.-.. -~~~
U/I-Ioll/92
OGNOV-;::rI
U:;} .:U:;;;\:(.G
1 ..
Z;
Na osnovu resenja registarskog sud a izvrsen je upis u sudskl registar ........ ... ..... ................ ... . . p..m'.. '.~j~ .. ~J,~~.....P.~JjJ,~t.~!'..~~J. ...,.~~.t.a.........................................................
sa sledeeim podaclml!' Paslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa ~ija je firma navedena u prilogu uz izvornik resenja broi 1.
I. ~~------------------------------------------~----~..
.~lip~'Et.~!!t!.
- 01031·0·~ S"ljo. trgOv1M ,re1l-~tm f)N1J:wdfta - 070320 ... $.-1j8. trgoViM ~~ft!' J,lJ"Ohvodima - , ....~e t ~ .~rob. i Ullug_ ... flan
e S$)813ftOt~.- ".'••aj_,.
_luge
...
_~ ~rt
32~
stay 2,. <_djlift'Jamdt1o otpremniUvo
(~p'~dit:'~i
.~ SttV24c l~ OSl!JOlj,.trgov1Askom pO$l()vanju~
.. plOdaja I"OM $akMsi~1mOt -S'UactUta i ~I'\tlj_j. '6rv1snih u!lt.~u\ 7,,, f)dfi.8ft8je WHelM ~ .. flln SO .. staY it .. lakott91 0 'S~ol\in()tr'i'ovi"s~ni( .'Milt..,.,) ... Ehlft:
pos lMaJljv. l
Sledl nastavak brOj:
,bvla~eno lice pOlpisuje same prilog
uz prijavu, a sudija prilog 4Z rooenje i registarski
I
Firma i sjedgte
subjekta
Prilog lIZ
rjeSenje
broj
ROiNA I(Ut!A !l90SWAD lENICA.d.o.o. sa jl.O.
SjedUte: Xenica" Ul1ca Maplal. rita 73
Broj regilStarskog uloska registarskog
suda i njegovo sjediSte
(
i;
I--------------------~~-----------~--------~--------------------.-------------·-------I
Datum upisa
Omaka 1 broj rjeSenja
Broj upisa
Naziv suda
---- '-1
I---==:::...::==----I---===...;:...:::::..::.::..~==-·I-------'="---'-=-'-----l---
o;::)1)"(;( vr~I
1.
U/I-1011/92
i
,~:;~
I
HincU
ZSNI),;.
Na OI!)n()vu rjesenja registat"'Skog suda izvrSen je upis u sudski registar
9$.n.t.Yloje.d.• o.O.H.. u..dru.ltvenoj . sYOji.n:t.
................ "
sa sljedecim pqdacima:
;1
1---;------------------------------------------------1,
Ovlascenje subjekta uprisa cija je
navedena
[zvarnik rjesenja broj
pravnom prometu
1
fkma
u prilogu uz
1u
trecim licima
U pramom f)rom&tu sa tre~im l1dme Orultvrt istu". samostalno
Il
okviru .voje pravne sposobnostf odnoSflO Nlg1strov8nft
tH!l t)"1t";:;ni
djehltnosti~'
V:rsta i obim (Jdgovornosti za obaveze subjekta upisa u pravn om prometu sa trecim licima i vrsta
obim odgovornosti za obaveze druj;§ih subjekata
h oOlIvea. pr8Ulete u p,..vnom fJrtmetv sa
t"~fr.t
Hcima Oru!tvD
od~owH'?;
sv1m sr-edstvtmCt Kojima rasf,M)late '" potPUftcl OdgCV6rnoSt"
. .
f
Z!lJ.r)C-.
Slijedi nastavak broj:
Ovla~ceno
lice potpisuje sarno prilog u.z prijavu, a sudija -
OBRAZAC: Prilog uz rjeSenje broj 5
pri log uz .rjellenje
j
registarski list.
Priloguz
111eSenje
broj
ROaKA KfJUt 'tBOSNA tt Z£ftICA.d.o.o. SI ~.,O.
Firma i sjediste subjekta Sjedilte:
Ze"ica~ Ulfca
Marlall rita 73
6
a
:
I-------------L--------------------~-------------------,------------------------------ij
Broj registarskog ulo!lka registarskog suda i njegovo sjedi!lte I
I--------------'---~--------~------r_--------------~I--------------l
!______=D=a=ru=m~u~p~is=a~_____+--~O=~~=k=a~i~b~~~~~~·~~n~j=a___ I_______=B~~~,=UP~i=sa=_______~-----~N=az~iv~su~d~a~----l
j
U/I-loll/92
UD' I-----------...:-----------~---Na osnovu rjesenja
re~starskog
"!I
i
--------=------------:1
1
suda izv.r!len je upis u sudski registar
. . . ~_.~.~~tv~".j~ . . f!!~.!!....~.....~ ... 4..~I.ty.l"oj....."".3.1.n.1.................................................................................
sa sljedecim po.dacimc,.
I---~----------------------------------------------------------.~.
1
Imena lica ovlasceIllih za zastupanje subjekta upisa cija je fir ma navedena u prilogu
broj 1 i granice njihovih ovlaiiCenja
UZ.
izvornik rjesenja
j
'--~-----------------------------------------------·-------------l
!
U ,ravnOtn Pl"<»Detv sa trefim liei. D~!tvo rastupa VO dfrektor
Mujbegovft! - bez ogrant~nja.
Slijedi nastavak broj:
Ovlasceno lice potpisude sarno prilog uz prijavu, a sudija -
pril og uz rje§enje i registarski
li~t.
I
•
Prilog uz
ft08IA KOM ftOOSlA U tENICA.d.o.o.. sa P.. O."
SjediJt&: tenia. Sllia Marlala Tita 73
7
re§enje
broj
Firma i sediste
subjekta
Broj registarskog uioSka registarskog
suda i njegovo sediste
Datum upisa
29 .. 6.1992..
Oznaka i broj resenja
Naziv suda
Broj upisa
11/1-1011/92
1 ..
)"'\
Vi,
Na osnovu resenja registarskog suda izvrsen je upis u sudski registar .. "" ..................... . ..........~~.!~ ...~~~ .. ~.~~!!... ~~:~JJ~~N~~.t.~.~,g ...p.~.~~................................................ sa sledeeim podacima' Imena lica ovlascenih za zastupanje subjekta upisa u vrsenju poslova spoljnotrgovinskog prometa i granice njihovih ovlascenja, ciia
je firma navedena u prilogu uz izvornik resenja broj 1.
U peslo,,1.a sp&tjm)t.rgoyi.kog prometa Oru§tvo :tastuPI VTJ direktot"
Htt.ihegovff - be.l GgNRtffmja ..
,/
"'lfL./_:(e··NJ~/
Sledi nastavak:
OvlaSceno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz resenje i registarski list.
. 3. Prllog uz ilVornik ret~lIi3
9
RJESENJE
o upisu promjena podataka
0 subjektu upisa u sudski regis tar
OPCINSKI SUD U ZENICI
po
(naziv i sjediste suda)
sucu-sudiji pojedincu
Ramo Ljevakovi6
(prezime i ime)
rjesavaju6i po prijavi
Po sluzbenoj duznosti, a na osnovu pravosnaznog rjesenja Kantonalnog sud a Zenica
braj: U/I-90/04 od 05.04.2004.godine.
(naziv i sjediste subjekta upisa)
koju zastupa
U
, u predmetu upisa
sudski registar
(prezime i ime) Brisanje po sluzbenoj duznoSli RK "SOSNA" ZENICA, sa p.o., na osnovu pravosnaznog rjesenja Kantonainog suda Zenica broj: U/I-90/04 od 05.04.2004,godine, kOjim je utvrden prestanak subjekta upisa, zbog .I'!e.u~k)a.~lva.nta .s!~tu~a,.... .. . .................. ... ,...." (predmet upisa) a na temelju clanka 40. Zakona 0 postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Sluibene novine Federacije BiH",
broj 4/2000,49/2000 i 3212001), dana:
12-05-2008 godine, don i 0 je
RJESENJE
1.U sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa koji je registriran rjesenjem broj
29-06-1992
listovima broj
UII-1011/92
godine, upisane su promjene podataka od znaeaja za pravni promet kOje su sadriane u Registarskim
14
koji se nalaze uz ovo rjesenje i cine njegov sastavni dio,
2. Maticni registarski broj subjekta upisa:
1-2747
3, Broj identifikacione oznake:
1
4, Datum upisa:
12-05-2008
5, Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti taiba u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog rjesenja, taiba se
izjavljuje
KANTONALNOM-SUDU U ZENICI
(naziv i sjediste suda)
a podnosi se preko ovog suda.
6, Broj rjesenja:
043-0-Reg-08-002295
Sudac-~udija
!
Datum:
od
12-05-2008
Obrazac
REGISTARSKI LIST
Podacl 0 prestanku sa radom subjekta uplsa
10
14
Prilog
broj
043-0-Reg-08-0022950d: 12-05-2008
Broj i datum rjesenja 0
upisu subjekta upisa u
sudski registar
maticni reg.broj: 1-2747
1
I
I
1 Firma - tvrtka, odnosno naziv i sjediste subjekta upisa koji prestaje sa radom i koje se brise iz sudskog
registra
Robna kuCa "BOSNA" Zenica, d.o.o. sa p.o.
I-r----------­ __
,Zenica, Ulica Marsala Tita 73
. ,.,
------------------------~=~
1-2747 2 Maticni registracijski broj
1
3 Broj klasifikacione oznake
Broj i datum rjesenja kojim je
4 izvrsen upis subjekta upisa u sudski registar U/I-1011/92 od: 29-06-1992 I
07-10-2004 5 Datum prestanka subjekta upisa
6
Razlog prestanka subjekta upisa
Brisanje po slui:benoj duznosti RK "BOSNA" ZENICA, sa p.o., na osnovu pravosnai:nog rjesenja Kantonalnog
suda Zenica broj: U/I-90/04 od 05.04.2004.godine, kOjim je utvrden prestanak subjekta upisa, zbog neuskladivanJa i
.
~~u.
,~')
­
",
'.
....
l'
;',
:
,',
."'
.""., t'-'
,}
',;
f', '
,
/
Spdag-sudija
7
ic
.'
Datum:
, 12-05-2008
L
;'/
{
L"
",-
Ii;.
;.1,."
":;<
R.amo I=Jevakovic
.'
;
.
.~
,Obrazac
11
OGLAS
za objavljivanje upisa iz sudskog registra u
sluzbenom glasilu
OPCINSKI SUD U lENICI
(naziv i sjediste suda)
SLULBENE NOVINE FEDERACIJE BIH SARAJEVO
(naziv i sjediste sluzbenog glasila)
PREDMET: Oglas radi objavljivanja upisa iz sudskog registra u sluzbenom glasilu
Na temelju clanka 55. Zakona 0 postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 412000,49/2000 i 3212001) , molimo Vas da 0 trosku navedene firme objavite sljedeei OGLAS
OPCINSKI SUD U ZENICI -.. ---. --. ---. ---. -- --------- ---- --- --- --- --------------------------- -- ---- ---" -._-- --- ---------------. ------ ---- --.. --. -- -. ---..--. - RjeSenjem (naziv suda) broj
043-0-Reg-08-002295
od
12-05-2008
godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeci podaci:
Bri$e se po sfuibenoj duinosti iz sudskog registra Robna kuca "BOSNA" Zenica, d.o.o. sa potpunom
odgovornoscu, UI. Marsala Tita br.73., na osnovu pravosnatnog rjesenja Kantonalnog suda Zenica broj:
UII-90/04 od 05.04.2004.godine, a koje rjesenje je pravosnatno dana 07.1 0.2004.godine, kojim je
utvrden prestanak subjekta upisa, zbog neuskladivanja statusa, a na osnovu clana 382. Zakona 0
privrednim drustvima.
Datum:
12-05-2008
M.P.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO DOBOJSKI KANTON
OPCINSKI SUD U ZENICI
Broj: 043-0-L-08-000010
Dana: OS.OS.2008. godine
,,0..[- 0,)'
a J:'. 0.j
."
,,:
'
'.
Opcinski sud u Zenici, sudija Seka Bradaric, u likvidacionom postupku nad finnom Robna
kuca "Bosna" Zenica d.o.o. Zenica, Trg AJije Izetbegovica br.73, odlucujuci 0 prijedlogu predlagaca
od 30.04.2008. godine, van roci§ta donio je dana OS.OS.2008.godine, slijedece
RJESENJE
Prijedlog za provodenje postupka Iikvidacije od 30.01.2008. godine je povucen.
Obrazlozenje
Predlagac Robna kuca "Bosna" Zenica d.o.o. Zenica, Trg Alije lzetbegovica br.73, dana
30.01.2008. godine podnio je prijedlog za provodenje postupka likvidacije nad firmom Robna ku6a
"Bosna" Zenica d.o.o. Zenica, Trg Alije izetbegovica br.73.
Podneskom od 30.04.2008.godine povlaci prijedlog za provodenje postupka likvidacije od
30.01.2008. godine.
Kako je predlagac povukao prijedlog za provodenje postupka likvidacije to je sud odlucio
kao u izreci Ijesenja kojim se smatra da je prijedlog za provodenje postupka likvidacije povucen.
Pravna pouka:
Protiv ovog rjesenja moze se podnijeti
zaiba Kantonainom sudu u Zenici,
putem ovog suda u roku od 8 dana
od prijema Ijesenja.
SUDIJA
Bradaric Seka
jl,(
/1
\\N/\ I HI::RCLGOVINA r'l~:f) ERi\('I.J A BiH )-DOBC USKI KANTON )1)(lN/\ /Ti\lICA J'<!( 1((
f
in;
nsko pravne" " (' poslon.' i i,atastar nekretninll ; 1 !"~',
"(;:,
"/'(1
il(l).I(L'I-31'!7/()
/('11;\'
OlJ()3,2()()(1.
lIle
inwvinsko-p!'3vlle. geodetske poslove i kat3sta!' nt",lclnilln olX'il1c /Cill'.i: I'
"Ikogracl" LI Zenici. shodno Delluei 0 sprovoctenju i\11eksa "G" SpornzlIlll;' I.' i'l,,,
Sllkc,"".IC lla It'rill~riJi l30sne i Hercegovint: po zailt,jevlI KOl11panija Rh
/\.D.-II
I,I """
l'l)r,lV:1
Z,l
;)(1111,:1:1 I~()hlle klll't'
Prctiul..cct.' Rf( l3etJgrad 0.0,-
1I
st,ecaju kojc zaslupa Advokat [din I-I
il(1 OSf10VU
l'i<ln;l ~.
)1;1
f
1
sPI\.)v(\licnju Anel\s[I "G" SpOr3Ztllll3 0 pilanjil11(l slIekcesije nll teri[nrUi 13nsilc i Herccguvillc i ' I [ ,
ik niH", broj 2/04). II II vezi S3 clanolll 22. Znkonn 0 vlasllicko-pravllilll OclllOsilll<1 (<<~)l1I/1)':" I"
luic;;ICi,lc 13 i 1--/). hI'. (/98) i clana 139. Zako1l3 0 upravnol11 postupku ("Slu/bene Ilovinc Fedel'ulI.I" !ji:
:'/°'(-;1.
(I () 11 0 S
i
R.lF:SI'~N.lE
'ITVRDI UP "iE :
d:l ,;t: ll<l zel11ljistu oznacellom kan k.c, hI'. s.p. 3/~()l). l\"J(\j po 11\)\'\.\111 premj,,'lu
pili'celCl k.c.br. 819/1, llpis3113 II p.l. 574, Opcilw Zcnic;\. k.o, Zenic(l II. nbjl'I,ai povrsine2.105m 2 ,zv. Robna kuc-a "Beograv", i,'1
tin se n<l zelllijistu oko posloVIl(lg olJjekta iz pl'edlwlilH' ::lil1c[e O1'I1;I(-CI1"111 :,.; -f/l ()9. i1 kojoj po novolll premjeru odgovara pareela.c.hr.l1,p. ;) Il)j4 n,llH~:; koja je 1I funkciji poslovnog ohjekta iz predhodnc aiilltjc, I! povl'sin \1 p.l, 574 Opcin1.l Zenica k.o. Zellica II. da se na zel11ljistu oko poslovllog objekta iz alineje broj I,. oznHCenOIl1
:;,p.3/194, kojoj po novolll premjeru odgovara pnrcela ".C. 81912 nahui 26.3H III 2, upisane U )1.1. 574 Opcinn Zenica, Ico. l.enica II, ispo{/ podzemni dio poslovllog objekta iz alineje 1. ovog!-j
i,ii';
i'nFI. d:1 ",'
1](1 zelllijistu oko posiovilog objckta iz alinejc I. \)/11;1(:<::110111 kan L.':'
kOI()j pn IhW011l prell1jeru oclgovara parcela k.c.br, 81 C)/~ lIpisan 1I pI. 571
k\\ ;/l'l1ica IL nalazi tl'otOlll', povrsillt' 108.1 Ill'.
ZEIVI L11SI''liO KN.JIZNI URED OpCinslwg sudn
i/vr~ili OTPIS
IllCa,
Pl.tAVOM
parcela k.6. hI' s.p.
11
V2l)l)
Zenici .:e
"l!
n;,;,O!l
i k.c' bl. .Jl.: : ()\j if
110VI 7,,1\. l I ' hlOl __ ~~_._~ k,
a zatim izvrsili UI'I'< iqi11 II
VLASNISTVA tI lwrisi Pl'cduzcca ..ohni;
",:ura ':
I·
S~l .~lillkJa.
i/,vrsili OTPIS
parccle k.6. bl' s.p . .3/194
i UPIS iste 1I novi z.k. tIl. bruj
knrisl Op6inc Zenica sa 1/1 (I" I,\.
17
1,:,0.
ien. s
rR'\ \inlV
na dijelu objd:l;; kpji
IWld/i
I. alineia 3. ovog rjdcnia. i to u koris! PrC<li!/l'C(l R\\bnih k
\ili,'l!ia t10crrtll koji jc dUZHIl dostavilj vblsnik O\~;i;l
II
I.
1/\ rSil1 UPIS ETAZNOG VU\SN
lillki..'
'i
j·,I,
L.' illiovinsko-pravne, gcot\etske poslove i
(;e nakon pnlVosnazllosti ovog rjesenja:
;IPI<AVA
/(1
klll~;:;
l'Cl
i:nil;!li OTPIS k.c.br. ll.p. 81911 i 810/4 iz posiecinvilog li'!:1 :=;7,1 k.().
Ic~1 I: i'
istil1 U Illwi p.1. hI'. ,~_ k,o. 7Cl1iC;1 1111<1 imL' i 1I kmist !""111IL:e1";1 I\lhilih ::'1 '",
IIi
"
dlILI"
1(" i l'OSTliPKA hice 1I1vrciel1i p)~ehl1il11 zakljuckul11.
o
bra
I
I () :; e Ilj l'
'·.< 1I Iql:ll1ijn
RI< lktlgrilci a.c!.
1I stecnju I [JreduzecL' RI( Beogrnc
d.· \ I l l /,:l'lliillllli I'"~
'
i7 HI
7ahtievol11 Prot. bl'. 10-.\ 1-31:)7/05 oel 28.06.200"
inc Lilll'll/i,i SII ill! <,
)ii,
1l(.'ldTtninll kojt, 51:' llalaz(' II Zeni<:i i to 1~l)hllf' klli-,< "B;'ogl';I4:" c SIHIn Hj·: "
,; k " .'\l!.t)9, Hpi~alla \I z.k. ul. III \;..0. Zl'ni~';l,
I " I l l ~vng zahljeva pndnosioci i:-diCLI d~1
prelil111:'II1;1 1;'1"11111 kll,'11 i1.iiil, , , ' l l ,
I ~:I;I' il'll;1 gO-lib
inn no OSIlOVll gn1clevinske i druge dokunH:nlm:i.je lll:i()/ellL' II IlI'i
1111:11'
1.:II,ill
,:-lnn()1II >, i y> Oclluke Vi.leen millislm:1 13iH u sprOvocicll.lll .\Ill,'k~a "Cj" SI)11I'MlII1:;1 , [ i
;;lIL" ' j [ I ' IW IL'rilnri.ji Rns11e i Hcrcegovine ( "SI. glnsl1ik !iiH hr. 2/2()(;~ 1. (\ U vezi S(I ncirctll)i','
'\I:\..'I ,ii "( j"
l)riV<lln,l vlaSllis(v(1 i steccn(l prava, SpnrH7,LII1Hl 0 pit;millll;J slIkcesi,ie ( :,,:1.,:1;",1[:1
I li'I;!
IllCdUI1lllndili lIgllVori ) precimelllll illiovillli Irehn vr;1tili llj li,)l vl:lsnieil1l:l i' I>("i",
hi,
dilill
II
1)liillZl'llII sljecleca ciokul11clli<ICi.j:1:
( lv. hr. 1 1415/05 oel ()3,()R,2()O':;
11/llll1ljl..'V
I'liI IIlIllilt'
i 'lh,llli"llij,;IHl'ilnicki
uslnvi zo pllstavIjanjL' s\,jetkce rckl:lI11l' 11I1 'UI2.19xo.
III<
knlllllllnllle i geoderske 1',,';111VC
Inl'/cII;!;
'I"~
1 112-360-5/79 ocl 07.03.1979
lIle,
i<'
:,l'krL'lill'ij<lta za llI'balli7.'1IlL k01111111nlne i gl..'ode!skc 1)lhi,\\,.:: opsline !~'I1I''';1 !', "i,
k,)rislcllJil il.graclellog objekta Robne kucl.: "Ikngr<ld" II 7enici hl')1 I I·J()()·>HJ/g() ,\,J
I
() ilr"di kOl11pietllL' investicionolcllllicke cillkull1el1tllciic hr. -IIO/lgO l)ll ~",
11(llpisan iZll1L:clu Racine organiz(lcije rnbnih "uL'a "Beograd" il i~l'(lgr:I(I~1 ,kil\)
,lIIii'"
"rL:;tl1iz<!ci.ll· 1(1 pl'ojekl0vanie "osnovo" il /agrebn, k,lO Pm'
11i:1.
i'l;I''',11 ~lujl' 1~lzl11otrjo citiralli zahtiev i prilozellu dokumentacijll, ll\iii nrgank liI\id'i' d; ."
1,,)/' ill),illPlli i/l',i/lllg;1 stoje S(lcirZ(lV,1O Ileciostalke kojeje lrebalo otkl'\llill.
:',Iil Sll1i.~llIll(1 ,,[I<llle nve Upravejc izclclt zahtjev DI clOPlIlllI broj 11l·; 1>31"7/05 oll!l!
',,;
I',; kl'I',111 .it' Illlll(lIl]()l:11ik stn:lI1ke poslipio no nncin sin.ie 1I7. pnclnesi:l, kl)jl .j,,' U (1\1! Ilnr:
I' (l'il()). gocline dnstavio sljedecll cloklll11cnt3cijll :
llguvor n IISiUp[lniu zcmljist,l ocl 1978, goclinc,
1\
,) Illil;ll1islickoj sagl3snosli na lokaciill - Gr:ldilislc ohi,';·li !~(lhllt' kUl'C' "Ij,
'" I 1 I::: (,( J- 517() (lei 15,(13.1979.
IIlC
;1 i l l
I:
\l:kreillri,jalo za lIrb(lnizflllL kOll1lll1nlne i gcnLietskt.' Iw',I, \Ie
IIW
, 1',::1,,111'" 1 /.:1 pl'Sl:1Vljnnje svijetlece reki:lIl1c hlnj: I Inh-J 0, ,I
/iW uti 2:UL'I.
iii. Ii 2,"]'16/92 (ltl (N.II. i ( 1)2.
IIIC. I<Y;\.:llj, iii. liAI OS/R9 od 2l).()!), 1')iN, g\)dmc. II
.IC () Illll..'llUV(\I1jll stecajllllg lIpra'l1i"a VeSt'linu Kicn\'i,;, (Vll·c:!-x()'.··;
i
I) .07.2mLI.
Ille.
h,IITciu ,".1 ()~U)R.~005. godint'o
/1( izv,lci:lk iz ZK uloska br. 4715 ICO. ZeniC,1
ill kal;ls!arskng 1)lal1<1 bl'. 391(,0. ZCllica II,
Ill.' PIII1l 1IllOC'11i l,a sll'allke [clin,l HrgicH llilknaclno.le dllSU1VljClld :IlIIIUillPC.
p,,::I!!
II. ,,; .:()()5 (1(1 l) VIII, 2005. kao i pOdllC~,li, n;l hroi IO-31-yl:"/,(j':; ;),1 15.0() !II,('11') :111: PlllllllllllCl1ik llbavijestio ovu llpravll (1;:1
II prC<lll1bllli n'IJl!li<li cilili1IH)~' 1.;111
I' ,1\ II Illlill;)sillUI ,~;Jkdllick()g zahtjev;l grcskol11 upis;lIw Klll1ll)i1l1ija 1\K Il\'(\~'.r"d, i li,1
11.,1" I ' , ' .I"
:'~'i,rL'l:lrijala za UrlXlI1iZHlll,
nil>' hi
;0'
i:l, '.:, I'llciIlO"i,l'.il I l\l:
PrcduzeclI rohnih Iwell "Beograd" d.d.
\1.'.:1
Ii.
-,
II
Upravi je pod brojel11 Prnt. br. 10-31-91 08N.C, (ld 25.05.2005. dllSICl\ :.!"II "
Vdjki, (jlllaI1~1 I? l3anj~l Luke kojilll se traii: "lIpis zabiljezbe zabnllll: prijellosa pr,wa Vl(blli:~iv,! ,
i,uri~;icI1.lil. prl1lllL'la i oplereccnja Ilekrelnill<l koje sc vode IHl illle prvolll/l'l1C I)RI~ "BengJi1d". II 1'\1:.1'
i'i"
lislulllllii k.o. /cniGl.. i Il,iihov prijcnos sa prvollizelle PRK
11(1 drllgpl111.l'llli VI
II
':lc:dUVrCl11l'illi IlVOj
i I 1)li
duslilvlja kopiju luzbe pocinescne lrgovillskolll sudu 1I I~,
15.03.200S. '-'11"1'.
;)(Jllii;I{'nja lIgovor'l od 26.0t.200S. godillt:' i Anex<l Ilgovora or! !lUI2.Z005. gllllilll' kill ""
!'!1\j"!'l<:ill' mil're' lIpisil zabiljczbe z(lbrane prijeIH1Sil vlnsnistva. koristenia. I)mliajc i npll'I't.'cl'ni:1 i1L'kI·,.'ll,; .
ihl.. ll:ldllll.k 1'\1 11 lJpravi doslilvljen i pocinesak ill1Clllwallog Viljkil' (J(iliiIW otl 12.().:i.2()():; .~.lhi:'I' L,:;,
llh"l slid Ii lkog.l'ilclu Ob:1vijcs!t:n cia 011 II svnjstvu lui.illca IW 11:ljlrijcd 11 ,)VC(it' II oj tlllhi ,i;,!,'
d;1 sc n;l strani tllzioea kilO 1I111jcsac lIkljllCi RK Beograd-Bill:I::
III
/\,II,\k'II;;I-.:;l k:lI1rclarij(l Emira Colakovica i Nine Drngojlic u SVOi:-'IVlI PllIl01l111Clllh~;] !~I< "1', I,
/,,'nil'" ti(lsl;lViiajl' zalilll ovoj Upravi pocines(lk bl'llj 10-31-747/05 ocl27. septembra 2005. gOllll1t: I.".:!"
II 'H.I ~;vill IwdkLllih orgal1n i slllzbi cia "pOdliZlllll sve aktivilosti kilkl) hi st: zaslitila 1'1;:1\11 I 1(, i!i" i
i:llilllk,: I{I( IIJnSIl:I" d.o.o. Zenicn. te elil se izvrsi nhllst(lva
I,k;] rjcs:lvi111jn hil\) !;ak\ iii ilil'
l)cill(lS:1 liu rjd<lv<lnja slntusa lIposicnih rnelnik;l".
Ii I\hr<lzlozenju ovog zahtjeva posebno se llapI1lllilljc i slavlja 1I pil<mje : " pravna vnlj:Hl()SI
plwi:lj i I~ I, "F30SIW" Zen iea iz razloga sto na OSIHlVlI revizijskog izvjc~IH.ia ~;(l\:injcllog ci:lIl:1 :)'i:,
.i'"idil,: tid slrallt' "Urekons" cI.n.o. Zcnic8 proizilaii cia zgr8cia RK "BosI1;I" leniC:lnijc gr(lckn:1 11(; i,JI I !!'
,;;'t't!';I;'V:1 RO "Ik()gr:ld" nego Sli II pl'OCelltli oe! 75% za grncillju kori';!l'llj:1 vlnslita slnls!I';! tI":"i\\"
I 1'1,'t!'!:L"
!<: /:lh!Jl'l
1)l'i\I:.·till
I!;lell,'
.Il·
/C·j)ll
hi" lIpllCCn I VI:l(/i Ft'tieraci.je 13111. k(l.jn g~l.ie pruslllt.,liln k:II'iPlliillllllll minl',i I.'
J...;lllinIlCl. ~1 nlw dnslilvilll :wn.i lljlrilvi lla clilUC !ll':-.illpimjc 1I sklildll
III; I,:'
;;
,~Cll.
[I !,l,tlill'sku 1-: I( "I{osna" (1.0.0. Zelliccl upllcenng 26.clecelllLml 2005. !ludilll' Silizhi I.n Cklllltllll:k:
i j'>,,\IIi/clllis[v:) npL'ine Zelliccl i ciostavljellng ()voj
Upnlvi nCl Pl1slllpnnje. pOcllHlsilac :sli,""
Il.I'Vil'llll'IlO S<I l'illllOlll V.F. Komerc zakljltcio lIgovor n POSIOVllO-kllllickoj sarildllJi. Il' lIil isti '
ill/.·'i'·L;1 Ill' i/lllilUIC ubnvezc kojt' .ie prellzeo tim ugovorlllll" iako .it' [(1 .il'ciini vazt'l'i d\)kllllH.TI /11
l1'111l' II
pmslOl'l1 I{I( "Hnsn<l".
IV
,'lI't'zenliranih ciokaza. ciostavljenih. kako ocl stnll1l' jl,)lil1osio(,1 /.,\
Ii.'
Irugl!l suhjek<lICi navedenih II closadasnjem dijelu obrazlozen,ia. k\lli tako(ier preiCril11.J11 "lili
pr:llil Ilil prec\llleillOj nekretnini, kao i na osnovlI procedure provedcl1e po sluzbelloj ,llI)!lll
ilijei(l kuji se pnje svega odnosio na predhodnom lIsaglasRvanju zClllljisno-knjizllog sl~mlCl j :,lilill'
1;::I;l':lill'skolll 011t.'mlll S<l stv:::1rnim stanjem na terenll, ad strane ove llprave lItvrdeno }~'
\)SIlOVLI
lilt je rilLinoj organizaciji: Robnc kucc "13eogracl" i;: [)\'( ,
Llgo\(\ml11 ;) l ii
/i'IllIjjsl;l l:1 izgradnju RoLm\.' kuce 1I Zellici hr.·+ 10/~~~,u 16, !1111l1:11':: I Z)
" "
slr:ll1\' :';;llll\lllpraVllc intcl'csllC I::llcclnice /.:1 urecit'n
i k\lll
e
I'. ,,"
/:'Iliu
Ilslllpljcl1u LIZ nakn<lclll i lIcescc. Ill:P9sl'ccll101ll 1)1
bom.
I ' ; ,.
l/IWCl'nO :::1 k.c. br. 3/299 z,k. ul. broj III. k.o. 7.cnica II I'nnsilli oel 2.::;00 m" /:1 I ',';'
i()hlll' kll,.··\' 1I
Zcnici.
d:1 lIgovnr il preclhocine alincic. nije bin proveclcIl 1I Lcml:slH\-knjill111ll1 lII'CUlI (iid
::lldD LI l.el1icI, kao Ili II Kataslmskolll Opt'mtn opcine 7.t'11IC:1. tako dnje Zt'llllii:llI l ,:
IW IK'll1ljislll 11<1 kojem.ie izgratleIl<l robna kllca j i/Yr>l:no vcmj:;kn L I
:)::[;110 lll'prOlllijen,ieno sve do pocerkCl marta :2()06. gOtiilll'. belli .It' U I.l'ml,i::11t',i iii"
1.1
LI ()I'cinskog slicia 1I Zenici izvrseno provocienje l:ic~el1ie broi: 1
l-()-i }:~!:'
.1 (J
)-1. gl\dine i clopullskog ljdenjil oel 15.()1.).20()). gilllille \.Ioncscnih (lei ',i!,,!
! 'pI'LIve. Tim rjcscnjelll, odnosilo I1jegovom dOPlIllOIll n:l!o/.l'1l0 ,ie. 11811l1C.
'}lHTalu 11l'isnn.ie objekala SCl cetiri IXII'cek Ilovng: prern.lci;\ dok ie l!,nmtnvO]; : 11:,1 ,
hIT.;,mjl' ()hjekalcl zatecenih na parCel31lla sl~trog pl"el11.iel·~1 II I-nom /.k IIi
\1:lsnisl V:I Ill! opcinL! Zenica lin 80 IXlrcel:l. SVl' pitrcek i 11jL' ,;1I J1() SLll"(l! il
!! i'l\ I,"
.
()hllilv()ccne projektom izgradnje robnc kllce i vanjskog UI·c·,k'll./,1 gru :d. hroj : ·nlS. Medu tim pnrcela!1l~1 il,lIazi se j p:lrccb hl"1 J/299 II 1)0\' kl1j:lll' 1/ /1\. uloska hr. 1 t t s neprolllijcnjenoill !!ovrsinoll1. I:lkodc prcsb II /k. Iii h. s[ok \idljivll iz zemljisno-knjiinog iZVcltk;:l Nar.broj (lO()j():, od ~ .O!.l()()S ",Of. I!I" ,1()SI:\vljc:ll II prllogu Z(1hljcvn Z[1 povr,l[ prl'dmetllc imovinc ie uklnlll SllIzbe Z8 prOSIOrlll) urecknje opeille lenictL hillj: (}hn 1 -; 1_ ro.) I
utvrli('ilU ll'lllljistc za reclovnll upotrebu ubjekw while ktH'\' k()ll' Cilll'ldru'k
kc. hI'. 11.[1. 1\ 19/1 i 819/4. ukupne povrsinc'" } me.
I;
'I
du SlJ geuclelskim eJaboratoll1 Kcltastra opeinc Zcnicu. ciji s,:,;I,lvl1i eli,) iis[uvi ";.\" i "13". Cormiranc cetiri pnn.:clc IH1vng pn.'mjl:rt1. kllje Sli obuhvc\(;t.'lll' kll'II!' . rohne k
I vanjskog uredcnjiJ. oc! cegclje t,C! dvi,ic pareelc i to : k.c. hI'. s.p. 3/299. povrsine :2105 1112. UpiScllHl II zk. til. bmr ..f 715. k.l1. Zt'llic~1. i,ll.:I); ','
IHJVOlll plell1jeru oclgovara parcela br.n.p. 81911 istc povrs. Ill' 1I p.l. 547. k.o .. 1:111
!
i",", hI'. S.p, 41169. povrsine 21 R m", upis:11lC1 II zk. til. broj.1 i 5. k.o. 7.CIlIl'cl. kl"II)1 i'
Ill)VOlll premll'ru oclgovma parcela hr.n.p. 81912 iSle povrsilil i/,I).I. 5..J7. 1\.11.
'Ill,:
pn:dlo;A'1I0 tlfvn1enjc prava vlasnis\"vlI II Iwrist preduzl.<·,' !'ohnih iW';fl
Iit\TdiY'liljl.' pnlv:-l "lasnistvH II korist opcinc Z(.'nii:l\ prl.'t!I'))CIlO I.;] 1);lrci:k
I
ill'
i
,i". hI'. ,\.p, 3/19-L povrsinc 2.h3X Ill\ UpiscI11cI1l/.k. ul hllij' 1715 L:.(l./l'llic· k,,:,'
l)r!:llljerli odgovi.lr~1 pmcc];l hI". n.p.S]9I-t islt' pO\T~ill:' I/, 1.1 11.1.
7. k , l l . , ' 'I'
k.c. h ... ,'I.p. 3/537. povrsinc 1084 Ill:'. lIpIs<.tn<l 1I zk. ul. bIoi 171:'. k.il. h'llle;:. k' 'I
11UVUln pr('Jlljeru odgovara pDrcela br.n . p. 819/3 iste povrsil1c I/. p.1 5-+7. k,t). »';-rl\ ~
Il\J\lllll
robnu kt
. ~I Ilet l)illTl'li ;; l '
kao S[1~tavni dio robne kllee. ukupne povr~:;'t'
m'. II,' c!:, .1' i
l)i1\,I'sin~1 lIIvrde1l8 gClKklskilll prcmjer(llll Il<Ikull i/gradnjl' 111"l'dmclllug ,,'kl:1 '
prlhllZn<l unoj iz naprijed navedcllog ugnvorn 0 L1Slll{lUlilllD:'IllJ.jis[:1 1~~llh)i .'
I{uhnc klll:l' "Lkogracl" racli izgradnje roblle kllce II Zeniei.
sc n:1
p;lrceli novog pre11ljera br. 81 ')/1 nalc17.i
~
T
i/.lcl.7.lla I"dl11jiil.
';'
'.1
kc.
dil se 1I pod/,cml1011l clijelu parcell' broj
bl'. s.p. 3/19..L povrsine :2.638 Ill". \ i ll :,I1:"
()I'i·:int.' /cnicn. nalazi dio objekta robne kLiec Z,I koji .il' I'redlozel1o Iltvnli\ Iill!" t"
,:li.I:I.1l0g vlusnistva na nacin kako.ic to utvr<.icl1o dispozitiv(\111 (lVllg
cLiic
ohy''';1I 1/
preclhuclne ulineje i'l.grdcil·li LI sklmlu sa
tI
II!i:,lil'kp-I'_'illli,"ki
I'.!' i i i '
.il U tOlll :,IllIS/U liobiu upolrebnu dUZV('/Li sln.it' utvrdCIHI 1~:'-"~'nic!l1 \1'kn:lltlIJil\il / '
kllll1l1l11lilll'
kll~T
"Ik,
I
geodelske
"tI
pns/ove opstinc i.cnicil 0 odobrav<ln,iu kl
Zenici broj: 11-360-40/l)(J Ild 31.3.1980. g.
;;j:i·i.1'i
-v·
1',";1/\.'CI
cl(lila .., A'H'ks,] "(i" SPIlI'II/Uillii () pil<lniillill
11,1 1'.·:lllll '.1'
(),Iilt!' Vi,icc:! rVlinislara liiH () sprovoCicnju Ancksa "(i" Spnral.tllllCI (J I'ilillljilllil suk",'",.!,,> ;11, i'.' 1"1 :
llil I, ,k'e,'lllhr:] ~()()"l. gociinc, ( "51. glasnik Bil-I" hI'. :::I::'O(H). uti Sll'llik 111l' IJ!lLI\l',I" 111"';1"'11;' , i
.1" !"llIU/l'ee Rnhllih kllen "Beograd" iz BeogrClCla bilel invesli(m "c/nl)SI1l 1 >liYAJV,fI}:iY/ \ 111'.:1,:. , ;i!
lil,.'dl'li'lilih nekr,l!llilln sa s!anjem na clell1 3/.12. 1990. gociine
I" PIII\'I)llll1l'Il,)sli ilVOg rjesenja stiCli se lIslovi (\;1 se lclj suhick! II
Il;l pl'ecil1lClllilll III,I. r··" ,.
II:ISIII". 11dl111S11\l pnsjecinik sa III clije/n. Ie "laLni v
ik 11(1 di,jeltl ulliek!:1 IHI IHlcin "llki) .:,_ I:. "I
(lei
(lLirl'd:lha
:1;"[111(;1 iVl1m (lVll.!!.
VI
illl"iilli
I' ih,
/;1
drugc :o;(nll1e. cinjenicll elil jc pred [)(Idkinilll
Slie/(lIJI II I
hi I'llk"'IH,
11.1" Ilnllvinsko-pravllog ;;l,lltls:! pl'l'dlllelnih nek,.clnil1;l. " ,,1'/irlllil lillil' lllli.,,,!
1I 1<1t.i11.;
:;(lliil ' til':;/() Li() Ili/a pmllljena II OVOIll predUZeCtL klku OI'g<lllizaciol1iil k"j,: ,~e uLilw:;c il,1 Inl"llliIllill' I II
i)()SI1I i I kn.:cgnvilliJ;lko i l1<lknacllle proc/,ljc precimelilc robl1c "lIC\:,_ k:l(l I /,i11tjCV;1 UPW-',:Illh \ VII I,tlll(l~~ drllS!\il Robn(l kuea lL3usn;l" U Slllishl ulvrcliv<111ja njiilmili Imlll'\. I() s,' (i\;1 i'i'i:! Illl:i/' 'llliJ Ilrimj('lli !;Ieke 1/4 Uplitstva za sprovodcnjc lIrcclbc U lIpiSli 1ll:'k!L'll1iIW II j,lvnt' "l1jigc (
I;i: J' 1;1 ,1:;;1)1) Ilijl:' lIplIswla 1I ulvrciiv<1llje ill1()vlllsko pr~lvllng SWill,," prc(/ll1cliliil IlC!,Ll[IlIII,1
Ililk,'!1 "!lisalliil pl'llmjcna,
II!iII', (l\'11 : !1'111\';1 Sl1latra
cia .Ie
prnveLicr'im
POSlllpkolll
:11\ nliv[111,ia,
ndll()C;1l11
:'1' lil' I, Ii!! ,i,
lhl! I 1'1'
1('I1II'II,'islll),l\nji
i kalaslarskog stanja :;;1 SIVllrnil11 st;llljCIl1 n;1 ltTI'lliL It' lItvrciivluljlc PI'!II II (1'
ciisp(l/ill\(lill nV(lg I:icsenia, S<l stanjcl11 IHl 31.1'.191)0. goclne 11<1 pl'(lIil:ln i 7.:Jkollil 11~ll'iil lll'il~i:
'\mil'llil~'IHl SI:1I11(;' i sivoriia LIS love za OSlVill'lV(lnje IH<!va 1I ski<lciu sa (1:11);;:11' 1:1('1\:1 ",I"
IWil'i".,;;"
/\nl'L~:II!(;n
llil pnkrL'l1l11 i IlcpokretllLl imovinLi. kqja se IHllnzi u clrzavi nHsl,jtiLinici i nil "Ojll ';1I
'I ii: ,:'
liell illlnii pr<1\'o J 1,1:2,1990, gociine ee biti pri7.n<lUl, znslicel1Cl i \'1:I(:el1(\ lld Slr[IIlC tt' ('1;11\ I' !I
" i'lI:\;1
1,1:1\
k()j;l
I
lI:'!',)',IIl\i,jenilll sUII1c1arciil1lil
;,;1
I 11 0
rill <1 III <1 IIlcdlllwn,c!nug prll\';1 i
IL'lll i"II;1
IllllwciOI1:til1()sli, (/;;:1\
I!!
;n
;1 n(l!'llvka iii linl11icil8 till osoba Ovo ce ubuilv;llili oSllbe kO,ll' l1akoll JI.I:2,Il)()i) gll';:III'
drZil iVlllslvn iii tlSI)()SI:wlja,lll Illjestzo boravka iii dlll11icila 1I drllgnj dll.<lvi koj;1 Ilijc (11'/!1\<1 1i;1~:i,-)i:1
()sn!,,' "(lk nisli II "I,mill cia ostv8re 18kV,1 pnlV(l CC i1l1ali pravo 11;1 11hcstcccnjc II sklmlll ',II l\ill
:,:rlll!:'1
i IlIUlllll:lrncinog pnlV;l"
lillklllll Vijccil rvlilli::;tMa BiH 0 spmvoclcnJlI AIlC"::;;1 "C" S1'0 1'<17. 1I 1:-:1: (l it:lnji1l1:t SlI"n!"I,il' i1:: :"
!)II' :illlPISlllll1.jl:' sljcdcce:
('''l:d,iili i tlrU!cll 111,1\IW lica iz dr!:ilv<I sukcesl,lr;1 hlv,;c SFR.I kpji Sli illl:di iJr<I\() Il<l pllkrclilli I Illi" ,I
illlll\ 1IIIl k().lll sc IWI,lZi IlH lcriloriji 130sllt' i Ilcrccg(lvillc
Ildrcdh:II11:1 I:Ulil'!W:
."l'l l lll/liIl 1:1 ohra{'llju se pismenilll zahtjevolIJ 1.:1 vr~lcanjc 1I prvnhilll'.1 "'(:lIlj" llil
Plll\! I :;,
i(;llllo11ll - odnosllo Oprini ntl cijt.'1II St' podrn(ju imovina rli!h",~L,;1
:",,;:.
II daljel11 tekstll: iladlezni organ).
, 1li',111cl1i 1.:IIHll'V iz clan8 :2, Oclluke P01TChi1O
priloziti oc!gi1\:lI"ljUClI c/oklil11<:'Ili;!cijll ,.
llllcir'I'oil' Icc/cIIlei.!,..' Hill
! '1':
Ilsiri"l:1 jl()SIlC i Ilcrcegoville, gra(iL)nacclllikll (
,j
Ill'!'I" >iIHl i110:l.c
(lcllh}SnO stecenih praVil 11<1 il1111Villli 1I ski:llitl-,II "'.!II' ;i",>'
I. I 2. AIlt'k":il «(j» SporaZlIll18, Oclgovarajucol1l ciokul1lentacijol1l l)['ilo!:CIlUIll tl! I.ailljn ',liLii
I/IU,I; if /Cl1lljiSllill knjiga, katastm llekrelnill[1. pnlVnSIWZI1H sudsb 1>I·l'slltla~~gy2Jl..d iii d:!!:.',
li"kllll1L'lili, i
(I\IIIII\C kl)jilll .Ie Prol)i~<1no : «Na osnOVll dnklll11cl1lncije propis<lllc II (I. 3. ()Vl:.' lld!ukl'_ Il,ldl'-II: "
11\
1:1:-.1('11/;1 rjesm'<lll,lc II stalliSlI irnovillt', lItvrciuje oSl1ovanosl zahtjeva i dOllosi rjesenjc l\Oii~~,': I,:,
nj!..llj~l!Jl"l!"J111 imovinu jli cinlga pr3va 11(1 nbe§teeenje s8glilSIHl oclreclbi clana '
Ill'll'lllllll II cje!ini iii 1)l'cma zahtjevlI iii njegovorn ciijelll,»,
. I, d;lkk', ()d 11<1prijecl citirnl1ih clreclabil (lill1a '. Ands "C;" 1,:1,) i (!11I111 ' "
!"
:llilli',I:1111 l~il·1 , ";)jil1];1 je utvrdcn(\ Iladle/.llosL kiln i prOCCdlll'i1
11\1'
\ ,'",,',
ll' Cillll'llil'lll)g slanja lIlvnicllog
11<1
1.<1 P()~tlq;,III,IC II
1I1,ral 11()
O:,IIUVlI n<lVcdt:lle duktlllll'lllacij(:
,,'!III"'!I" .I',' kal) II dhPUfilivlI nvng ricscllj:l.
! '.,\1
1\1
I'
i\ 0 1'1(/\ VNO:Yl LlJEKU:
Vlaell
\\,I.JI:N(I
" : \ I'i.: II I~d ill II
II, ,1'11;1 kllC:l (d'losl1<1» Zen iea
, \ \1,:i!',1
/.;1
ek,lll(llllskc oclnose i poclrllzctl1istvp
( 11"lillil !CIlIC:1 Jill pravosnnznusli
1\ 1',;Ii1I(1I1:lilll)11l I'r:wtlbr:lIlilaslvLI ZeniGI
':ldll"'I\() klljliiHlil1 1I1cdu Opcil1skog ,~lIda 7.CI1IC(I
, i'l ::I-,hllllil'I\I::11
,i
il! 1:1 hllti/I'i i I'jllilllsije - Opcin<l lcnic;l
PI)
pr:II'IISlla;/.Illlsti
/\I,SI' ",
(\I!,; "
111:\ 11111:
)lkl !ul'_'
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-OOB.oJSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ZENICI
Broj: 004-0-U-06-000 339
Zenica, 04.10.2006. god.
Kantonalni sud u Zenici po sudiji Ahmetovic Hilmi uz sudjelovanje zapisnicara Behlie
Edbere u upravnom sporu tuzitelja ROBNA KUCA "BOSNA" 000 ZENICA, zastupana
po punomocnicima advokatima Colakovic Emiru i Dragoljic Nini iz Zenice protiv Ijesenja
'tuzenog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 35412006 od 22.06.2006. godine 1J
predmetu otpisa parcela te upisa istih u korist preduzeCa Robnih kuea "Beograd" sa 111 dijela,
6dlucujuci 0 tuzbi od 19.07.2006. godine na osnovu clana 36. s1. 2. Zakona 0 upravnim
sporovima, donio je dana 04.10.2006. godine slijedceu
PRESUDU
TUZBA SE ODBIJA KAO NEOSNOV ANA.
Obrazlozenje
/ Tuzitelj Robna kuca "Bosna' 000 Zenica zastupan po rpunO'mocnicima advokatima
(, Colakovic Emiru i Dragoljic Nin iz Zenice podnio je dana 19.07.2006. godine Kantonalnom
\ sudu Zenica tuzbu kojom pokrce upravni spor protiv rjesenja tui:e!!Qg,Y!~l(l~ regeracije BiR
bro' 35412006 od 22.06.2006 aine, kojim rjclenjem je tui:eni organ odbio kao neosnovanu
'zalbu tuZl e' .. ren
IV Ijesenja Uprave zai~o-pravne, geodetske pos,love i
katastarnekretnina broj 10-31-3127/05 od 09.03.2006. godine. - - - - - - - - - ­
U svojoj tuZbi tui:ite1j navodi da Ijesenje tuZenog organa pobija iz razloga propisanih clanom
12. st. 1. tacka 2. i 4. Zakona 0 upravnim sporovima, pri cemu tuZitelj citira odredbe clana
242. s1. 2. Zakona 0 upravnom postupku navodcei kako je tui:eni organ postupio suprotno
odredbama navedenog clana, pa tui:itelj smatrajuci da tui:eni organ nije dao odgovor na
navode iz zalbe iznosi raz10ge koji nisu hili predmet ocjene niti jednog organa u upravnom
postupku.
Nadalje, tliZitelj citira odredbu clana 205. Zakona 0 upravnom postupku te istice kako se u
uvodu osporenog rjesenja kao stranka odnosno podnosilac zahtjeva navodi kompanija Rohne
kuce "Beograd" Akcionarsko drustvo u stecaju, odnosno preduzeca Robne kuce "Beograd"
OD u steeaju, te tuzitelj istice da se radi 0 dva potpuno razlicita pravna subjekta pa je nejasno
po cijem ~tjevu je voden postupak vraeanja u prvobitno stanje prava na nepokretnu
'tmovinu, te rjesenje stvara,dilemu oko toga ko je podnosilae zahtjeva u ovom upravnom
predmetu.
Takode, tuzitelj istiee kako u ovom upravnom predmetu nisu ispunjeni uvjeti predvideni
clanom 139. Zakona 0 upravnom postupku, odnosno nisu ispunjeni uvjeti za postupanje po
skraeenom postupku jer podneseni dokazi nemaju kvalitet i ne daju podlogu za jasno
utvrdenje da je vlasnik predmetnih nekrtnina na dan 31.12.1 990. godine bilo preduzece Rohne
kuee "Beograd" iz Beograda, pa je stoga valjalo voditi poseban ispitni postupak i omoguciti
Mitelju i drugim zainteresiranim Heima uCestvovanje u postupku i raspravljanje 0 konkretnoj
upravnoj stvari, tuZitelj takode istice da je njegovih lIS radnika pokrenulo vise postupaka radi
utvrdivanja svojih prava te da i zbog toga nije se mogao ovaj. postupak voditi u skracenom
obliku bez vodenja usmene i jayne rasprave bez koje se nije moglo utvrditi stvarno cinjenicno
stanje tako da tuzitelj istice da je uskracen zajedno sa svojim zaposlenieima u jednorn od
osnovnih ljudskih prava predvidenih clanom 6. Evropske konveneije 0 za8titi osnovnih
ljudskih prava i temeljnih sloboda, pa tuZitelj osporava aktivnu legitimaciju kako kompaniji
Robne kuce "Beograd" akeionarsko drustvo u steeaju tako i preduzecu Robne kuce "Beograd"
.dionicarsko d~tvo u steeaju jer navedeni subjekti ne polafu nikakvo pravo u odnosu na
predmetnu nepokretnu imovinu s obzirom na cinjenieu da je Ugovorom 0 prenosu osnivackog
udjela uz naknadu koji je ovjeren pred Opcinskim sudom Beograd 25.01.2005. godine
preduzece Robna kuea "Beograd" DD u steeaju prenijela sva svoja prava i obaveze na
preduzece VF "Komere" DOD Sarajevo, a nakon ovoga 28.06.2005. godine navedeni subjekti
podnose zahtjev za vracanje u prvobitno stanje prava na nepokretnu imovinu 28.06.2005.
godine znaci 5 mjeseei nakon izvrsenog raspolaganja sa tom imovinom, usljed rega navedeni
subjekti vi8e nisu legitimisani za povrat onoga sto vise ne predstavlja njihovu imovinu.
Iz ,navedenih razloga, tuiitelj istice da prvostepeni organ nije mogao postupati po konkretnom
zahtjevu s obzirom da se viSe ne radi 0 cinjenicno-pravnoj situaeiji propisanoj clanom
2.I.a.Aneksa G sporazuma 0 pitanjima sukeesije tako da preduzece Robna kuca "Beograd" D
D u stecaju vise'nema nikakvog pravnog iriteresa da traii vracanje imovine koju je prodala
drugom lieu i na ime tog pravnog posla naplatila ugovorenu prodajnu cijenu.
Na kraju tuzitelj istice da je zajedno sa svojih lIS radnika prvostepenom organu dostavio
nalaz ovlaStenog revizora 0 iZvrSenoj vlasnickoj strukturi kapitala za period od osnivanja
Robne kuce "Beograd" pa do 31.12.2002. godine te se moze izvesti zakljucak da je spoma
nekretnina bila u vlasnistvu DOUR Robna kuea "Beograd-Zenica" u Zenici koji je kao
pravno lice predstavljao zaseban subjekat u pravnom prometu.
Zbog svega napred navedenog Mitelj predlaie ovome sudu da nakon provedenog postupka
donese presudu kojom ee uVaZiti tuzbu, ponistiti osporeni akt tuzenog kao i prvostepeno
Ije§enje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.
U svom odgovoru na tuzbu od 07.09.2006.godine Meni organ navodi da je u ovom
upravnom postupku cinjenieno stanje pravilno i potpuno utvrdeno, te na tako pravilno i
potpuno utvrdeno cinjenicno stanje pravilno primjenjene odredbe materijalnog prava te oa
temelju clana 3. Odluke utvrden subjektivitet i legitimitet podnositelja zahtjeva kao i pravo
vlasnistva na predmetnim nekretninama, radi cega tuzeni organ smatra da je u konkretnorn
slucaju pravilno primjenjena eitirana odluka i navedeni Medunarodni ugovor, radi rega tuzeni
organ tuzbu smata neutemeljenom i predlaie da se isla odbije.
U prilogu odgovora na tuzbu tuzeni organ je ovome sudu dostavio sve spise koji se odnose na
ovaj predmet radi odluCivanja po tuzbi od 19.07.2006. godine.
OcjenjujuCi zakonitost i pravilnost osporenog akta tuzenog organa u granicama zahtjeva iz
tuzbe sukladno odredbama clana 34. st. 1. Zakona 0 upravnim sporovima, ovaj sud nalazi da
je osporeni akt tuzenog organa pravilan i na zakonu zasnovan, te da se navedeno rjesenje
temelji na pravilno i potpuno utvrdenom cinjenicnom stanju prvostepenog organa kao i na
pravilnoj primjeni odredaba Odluke 0 sprovodenju Aneksa G Sporazuma 0 pitanjima
sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine te na odredbama Zakona 0 vlasnicko pravnim
odnosim, te da tuzeni organ u postupku odlucivanja po zalbi tuzitelja izjavljeno protiv
prvostepenog tjesenja nije pocinio povrede kako odredaba Zakona 0 upravnom postupku tako
ni povrede materijalnog praVa kako to tuZitelj navodi u svojoj tuzbi od 19.07.2006. godine.
Odlucujuci 0 tuzbi tozitelja od 19.07.2006. godine, ovaj sud nalazi da je ista u cijelosti
neosnovana, pa je na osnovu clana 36. st. 2. Zakona 0 upravnim sporovima i odluceno kao u
izreci ove presude, a iz slijedeCih razloga:
PostupajuCi sukladno odredbama clana 34. st. I. Zakona 0 upravnim sporovima, ovaj sud je
pravilnost i zakonitost osporenog akta tuzenog organa cijenio u granicama zahtjeva iz tuzbe i
pri tome bio vezan navodima iz tuZbe, te ovaj sud nalazi da je cinjenicno stanje u ovorn
upravnom predmetu pravilno i potpuno utvrdeno, i da je na pravilno i potpuno utvrdeno
Cinjenicno stanje doslo do pravilne primjene oqredaba materijalnog prava kako od strane
prvostepenog organa tako i od strane tuzenog organa koji je svojim tjesenjem zalbu tuZitelja
odbio kao neosnovanu.
Nairne, radi pravilnog utvrdivanja stanja stvari u ovom predmetu, ovaj sud je izvrsio uvid tI
sve spise koji se odnose na ovaj predmet te nalazi da prvenstveno nisu osnovani navodi
tuiitelja koji se ticu postupanja prvostepenog organa sukladno clanu J39.Zakonaoupravnom
postupku, odnosno da je prvostepeni organ trebao postupati po pravilima predvidenim clanom
140. Zakona 0 upravnom postupku te u ovom upravnom predmetu provesti poseban ispitni
postupak, a ne postupati po skraeenom postupku, ovakvi navodi tuZitelja su neosnovani iz
jednostavnog razloga sto premastanju spisa dostavljenih ovome sudu proizilazi da je u
prvostepenom postupku podnosilac zahtjeva podnio dokaze na osnovu kojih se moze utvrditi
stanje stvari, odnosno podnosilac zahtjeva je ponudio takve materijalne dokaze da je na
osnovu tih dokaza prvostepeni organ mogao pravilno i potpuno utvrditi Cinjenicno stanje u
ovom upravnom predmetu, sto je prvostepeni organ i ucinio kada je donio svoje tjesenje od
09.03.2006. godine kojim je pravilno i potpuno utvrdio Cinjenicno stanje u ovom upravnorn
predmetu a to je da je preduzece Robne kuee "Beograd" iz Beograda bilo investitor i vlasnik
svih pobrojanih predmetnih nekretnina iz ovog tjesenja na dan 3-1.12.1990. godine, cime se
daje odgovor i na neosnovani navod tuZiteIja__ ~ako je jedini i stvami vlasnik navedenih
nekretnina OOUR RK "Beograd-Zenica" u Zenici, koji navod je u potpunosti neutemeljen s
obzirom da je radi pravilnog tjesavanja ove upravne stvan prVostepeni organ pravilno utvrdio
vlasnistvo na predmetnim nekretninama na dan 31. I 2.1990. godine a sve sukladno odredbama
Zakona 0 vlasnicko-pravnim· odnosima, te sukladno Odluci vijeca ministara Bosne i
Hercegovine 0 sprovodenju Aneksa G Sporazuma 0 pitanjima supcesije na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
Dakle, iz obrazlozenja prvostepenog tjesenja pravilno proizilazi da je prvostepeni organ svoje
utvrdenje bazirao na tome da utvrdi tacnu cinjenicu 0 tome tko je bio vlasnik predmetnih
nekretnina na dan 31.12.1990. godine, a cinjenice koje tuzitelj navodi u svojoj tuzbi da je
zajedno sa svojih 115 radnika pokrenuo niz sudskih postupaka u pogledu utvrdivanja prava
vlasnistva na nekretninama pa i ovima koje su predmet ovog upravnog spora, prvostepeni
organ je pravilno postupio kada se nije upustao u utvrdivanje naknadnih eventualnih promjena
posjednika i vlasnika navedenih nekretnina jer je prema odredbarna clana 2. Aneksa G
Sporazuma 0 pitanjima supcesije na teritoriji BiH kao i Odluke vijeca ministara 0
sprovodenju navedenog aneksa bilo potrebno sarno utvrditi stanje vlasnistva na dan
31.12.1990. godine sto je prvostepeni organ na osnovu svih prilozenih dokaza pravilno i u
cijelosti utvrdio te donio pravilno IjeSenje od 09.03.2006. gadine.
Iz napred iznesenog da je prvostepeni organ u postupku odlucivanja po zahtjevu preduzeca
RK "Beograd" DD u steeaju, na osnovu ponudenih dokaza materijalne prirode od strane
podnosioca zahtjeva, radi pravilnog Ijesavanja ove upravne stvari u skracenom postupku na
osnovu prikupljenih dokaza pravilno i potpuno utvrdio cinjenicno stanje u ovom upravnom
predmetu, te na osnovu tako pravilno i potpuno utvrdenog cinjenicnog stanja sukladno
odredbarna clana 2. i 4. Odluke 0 sprovodenju Aneksa G Sporazuma 0 pitanjima sukcesije na
teritoriji BiH donio pravilno i na iakonuzasnovano Ijesenje, pa proizilazi da su neosnovani
navodi tuzitelja iz njegove tuibe vezani za postupanje prvostepenog organa sukladno clanu
139.ZUP-a, takode su neosnovani navodi tuzitelja u pogledu aktivrie legitimacije podnositelja
zahtjeva u ovomo upravnom predmetu zbog cinjenice da se na osnovu utvrdenog stanja u
spisu moze zakljuciti da je podnosilac zahtjeva preduzece RK "Beograd" DD u stecaju
aktivno legitimisano lice za podnosenje ovakvog zahtjeva, a nazi v kompanija RK "Beograd"
akcionarsko drustvo je sarno uskladeni naziv navedenog preduzeca s obzirom na promjenjen
Zakon 0 akcionaskim drustvima nakon rasprada.bivse Jugoslavije, tako d ase radi ne 0 dva
pravna subjekta· nego 0 jednom pravnom subjektu koji je na dan 31.12.1990. godine imao
jedan naziv a u vrijeme podnosenja ovog zahtjeva to preduzece je promjenilo naziv u
Kompanija RK "Beograd" akcionarsko drustvo u stecaju, medutim, opredjeljujuce pitanje
jeste utvrdivanje prava vlasnistva na dan 31.12.1990. godine kada je navedena kompanija
imala naziv preduzece RK "Beograd" dionicarsko drustvo, nad kojim je u meduvremenu
otvoren steeaj.
U pogledu ocjene pravilnosti i zakonitosti osporenog akta tuzenog organa ovaj sud nalazi da
je tuzeni organ u postupku donosenja Ijesenja kojom se zalba tuiiteIja odbija kao neosnovana
u cijelosti postupao u skladu sa odredbarna clana 236. do 245. Zakona 0 upravnom postupku,
a sto se tiCe navoda tuzitelja vezanih za clan 242. ZUP-a, ovaj sud cijeni da iako tuzeni organ
nije dao sve razloge 0 navodima iz zalbe da zalbeni razlozi nisu osnovani i da nisu mogli
proizvesti drugaciju odluku drugostepenog organa nego da se zalba tuzitelja odbije kao
neosnovana, pa iz navedenog proizilazi da je tuzeni organ svoje IjeSenje utemeljio na pravilno
i potpuno utvrdenom cinjenicnom stanju prvostepenog organa te pravilno primjenio odredbe
Odluke vijeca ministara BiH 0 sprovodenju Aneksa G Sporazuma 0 pitanjima sukcesije na
teritoriji BiH ad 15.12.2003. godine te pravilno citirao clan I. navedene odluke kao i cL 1.
Aneksa G da se privatno vlasnistvoi sterena prava prema navedenoj odluci da se ureduje
naCin i postupak vraeanja u prvobitno stanje prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se
nalazi na teritoriji BiH a sve sa ciljem zaStite privatnog vlasnistva i stecenih prava gradana i
pravnih lica iz drZava sljednica bivse SFRJ, pa je time i tuzeni organ pravilno prepoznao da je
za pravilno i zakonito Ijesavanje ove upravne stvari sarno valjalo utvrditi na pouzdan nacin
pravo vlasniStva na predmetnim nekretninarna na dan 31.12.1990. godine, a sto je tokom
upravnog postupka pravilno ucinjeno ad strane i prvostepenog a i tuzenog organa kroz
rjesenjaod 03.09.2006. godine te IjeSenja od 22.06.2006. godine donesenog od strane tuzenog
organa.
,·,
'.
/,:/
"/ Iz svih napred navedenih razloga proizilazi da. su navodi iz tuzbe tuzitelja od 19.07.2006.
godine neosnovani,pa je ovaj sud i odlucio kao u izreci ove presude sukladno odredbama
clana 36.st.2. Zakona 0 upravnim sporovima.
Zapisnicar, SUDWA
,
Edbera Behlic .
v'
Hilmo Ahmetovic
. . ".,,---....'.\.,,\l'v\
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena ialba.
Protiv ove presude moze se izjaviti zahtjev
za vanredno preispitivanje sudske od1uke
sukladno odredbama clana 41. Zakoan 0 upravnim
sporovlma.
.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zenicko-dobojski kanton
Opcinski sud Zenica
ZemljisnoknjiZna kancelarija
043-0-Dn -06-001669
Zenica,26.11.2006.
U zemljisnoknjimom predmetu podnosioca zahtjeva Opcine Zenica ,Uprave za
imovinsko-pravne ,geodetske poslove i katastar nekretnina radi uknjizbn prava
vlasniStva, primljenog dana 15.11.2006. donio je sljedece:
R J ESE NJ E
Na osnovu pravosnaznog rjesenja Opcine Zenica,Uprave za imovinsko­
pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina broj 10-31-3127/05 od
13.11.2006.dozvoljava se:
Otpis kc. br.3/229 iz el. ul. br.177 ko. Zenica i 4/169 iz el. uI. br.457ko. Zenica, [e
upis istih u novi el. ul. br.458 iste ko.ranije vlasnistvo Opcine Zenica ,uz
uknjizbu prava vlasnistva na nekretninama u All u korist:
Preduzeca Robnih kuca"Beogred" iz Beograda sa 111
o BRA Z L 0 Z E NJ E
Dana 15.11.2006. Opcina Zenica,U prava za imovinsko pravne, geodetske poslove i
katastar nekretnina podnijelaje ovom sudu, zem1jisnoknjiznoj kance1ariji ,zahtjev za
provodenje rjesenja na nekretninama opisanim kao u izreci rjesenja.
RazmatrajuCi zahtjev za upis i priloge uz zahtjev, te uvidom u navedeni el. ul. 458 ko.
Zenica, utvrdeno je da isti ispunjava uslove za upis , te je sud na osnovu c1ana 41 stay
1 i clan 43 stav lZakona 0 zemljisnoj knjizi FBi H (Sluzbene novine FBi H 19/03. i
54/04.)odlucio kao u dispozitivu rjesenja.
Pravna pouka:Stranka ima pravo zalbe Kantontonalnom sudu Zenica u roku od 15
dana od dana prijema rjesenja, a putem ovog suda.
Dostaviti:
I.RK BEOGRAD
2.0p6ina Zenica na broj
10-31-3127/05.od 13.11.2006.
3.ala
iA I HERCEGOVINA :::::)::::~ACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE "ISKI SUO ZENICA
:::EfV1LJiSI\IOI<NJIZNI URED/I<ANCELARIJA
Dci,12,2006
NAR i RZ BROJ: 2391/06,
ic:l
ZK ulozak 458
Zemljisnoknjizni izvadak
A
Popisni list
i,
3roj zemljista
OZNAKA
NEKRETNINA
3i299
"
41169
2
i
---­
21
--­
a
m'
21
05
02
18 Vidi A2 list, rbr 2
Vidi A2 list, rbr 1
05
~.
NEPLOONO PRllAZNl PUT - SllAZNA RAMPA;
Put
f
ha
,
ROBNA KUCA BEOGRAD - POSlOVNI OBJEKAT:
Poslovna zgrada
Primjedba
Povrsina
(parcele)
02
-""-­
I
18
B
_._--,­
,-",",~------.
"-~
VlasniCki list
.
.;JlJ.r;
:U
j
Primledba
Tip Vlasnistvo
111
Preduzece robnih kuca BEOGRAD iz Beograda;
i
-
UP I SI
-
~-.
-.--­
Adresa:nepoznata ,Zenica,Bosna I Hercegovina
-"-
!
JMB: null
I
Primljeno 15,11.2006, 043-0-DN-06-001669
---' ,--_.,--,
Na osnovu pravosnaznog rjesenja br,l 0-31-3127/05. od 13.11.2006.
.
1
I
r
3
i
i: pravo vlasnistva na nekr~!~~!f11au A
listu
Tip:Vlasnistvo
Udio: I
ZABILJEZBA;
Adresa:N bb,Zenica,Bosna i Hercegovina
JMB: null
Primljeno 28,11.2006. 043-0-0N-06-001751
~--.---~-
Na osnovu zahtjeva RK" BOSNA" d 0.0. Zenica zabiljezuje se postojanje upravnog sp~ra koji pred Kantonalnim sudom
!
u Zenici
,14
Udio I
I1
,_~od
ZABILJEZBA:
brojem 004-0-U-06-000339 vodi RK "SOSNA "d,Q.o.Zenica protiv vlade Federacije B i H
.
Tip:Vlasnistvo
Adresa:N bb,Zenica,Bosna i Hercegovina
I
I
JMB: null
1
<,
Prlmljena 28,11.2006, 043-0-DN-06-0017S1
.
iNa osnovu zahtjeva R:<." BOSN!\" d.o.o. Zenica zabiljezuje se postojanje privrednih sparava pred Trgovinskim sudom u
i
ISeogradU ko]i se vode pod paSIOViWl1 brojem XXXV-P-972/0S. i broj XIX-P-3881 106, a
II
Dogledu pravne valjanos!i
iugovora i(ojl je zakljuten Izme~~~J"[i;;duzeca robna kuca" BEOGRAD" d.d, u stecaju i "Vi. -Komerc"d,o.o,SaraJevo
7
".
~''--
C
Teretni list
Rbrl ____________________________
_
~~U~P~I~S~I~
Nema tereta,
~
____________________________
~ I_zn_O_S_(_K_M_)~~
__
___p_r_im_j_ed_b_a_ ___
~
.
PotPIS referenta
~l·
tJ
~i.J Opcinski sud Zenica,Trg BiH br.2,TEL032 287 133,FAX:032 240 505 • Zvjezdica pored broja parcele znaci da je plombirana. Ij posloji zahtjev/.j \fezan za 111 parcelu
~'qOJt(;L'...
a ·.
IT r' ,. "
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINSKI SUD U ZENICI
Trg Bosne i Hercegovine 2
Tel. (032) 246 328 - Centrala
401 053 - Predsjednik Sud:,
248 428 Sudski regis tar
247 875 Sekretar Suda
248 789 Prekrsajno
Fax. (032) 241505
Broj : 043-0-SU-09-000704 Zenica, 22.04.2009.godine Premijer Viade Ze-Do kantona
g.din Miralem Galija§evic
Veza: 02-34-10607-1/09
PREDMET: Predstavka radnika RK "Bosna" Zenica
Postovani!
Po vaS em zahtjevu od 21.04.2009.g. dajemo slijedece informacije i dokumentaciju:
1. Rjesenjem ovog Suda od 12.0S.200S.godine broj:043-0-Reg-08-00229S RK "Bosna" Zenica sa
brisana je iz sudskog registra na osnovu pravomocnog Rjesenja Kantonalnog suda u Z(T
broj:U/I-90/04 od OS.04.2004.godine. Rjesenje od I2.0S.200S.g. dostavljeno je Sluzbeni'
novinama F BiH 08.04.2009.godine na objavu.
Protiv tog rjesenja osoba koja smatra da su mu povrijedena prava i na zakonu utemeljeni intere~
ako joj to rjesenje nije dostavljeno moze podnijeti Zaibu u roku 15 dana od saznanja za
najkasnije za 60 dana od objave.
lz podneska od 20.04.2009.g. vidljivo je da Durmic Zahida zna za predmetno rjesenje. S obzirur,
vise javnih istupa osoba koje su nekada radile u ovoj robnoj kuci u slucaju predaje zalbe sue
ispitivao njezinu blagovremenost.
2. Dakle RK Bosna ustvari ne postoji pa je nejasno kako moze postojati Sindikat njenih radnika.
Prilog: Navedena Rjesenja i akt 0 dostavi oglasa.
3. Povodom navoda 0 kriminalu i nejasnacama sa zemljisno-knjiznim statusom zgrade u posiovala RK Bosna dostavljamo u prilogu: RjeSenje Uprave za imovinsko-pravne posiove i katastar nekretnina Zenica br.1O-31-3127/05 ad 09.03.2006.g. Rjesenje Opcinskog sud a u Zenici broj:043-0-Dn-06-001669 ad 26.11.2006.g. Presudu Kantonalnog suda u Zenici broj:004-0-U-06-000339 ad 04.1O.2006.g. Rjesenje Opeinskag suda u Zenici broj:043-O-Dn-06-001757 od 28.11.2007.g. Rjesenje Kantonalnog suda u Zenici broj:004-0-Gz-08-000206 od 28.01.2009.g. Zemljisno- knjizni izvadak broj: 2514/09 od 21.04.2009.g. Rjesenje Opcinskog suda u Zenici broj:043-0-Dn-08-002437 od 21.01.2009.g. 4. Iz ovih dokumenata vidi se daje objekat uknjizen prvo na RK Beograd a potom na RK n T .. I_~ Ir~;; " .. 11 1 n ?OOR.!!. oreselio u Sarajevo. 5. Provjerom kroz CMS (Case menagment system) i telefonski utvrdili smo daje Durmi6 Vahida pod
brojem 71 0 P 029541 08 P 13.06.2008.g. podnijela tuzbu (radni spor) protiv VF komerc Sarajevo i
RK Beograd Osnovnom sudu u B.Luci. Prema telefonsldm informacijama iz prijemne kance\;lrije
tog suda tamo postoji oko 50 predmeta po slicnim tuzbama radnika RK Bosna Zenica. Ukoliko
blize podatke smatrate znacajnim predlaZem da ih zatraZite od suda u B.Luci.
6. Varna je poznato da sudovi postupaju sarno po tuzbama, da je jedno od osnovnih nacela rada
sudova njihova nepristrasnost pa stirn u vezi sud ne moze preduzimati nikakve miere iz svoje
nadleznosti sve dok ne primi uredan podnesak koji se moZe predati u formi: tuzbe, optuznice.
prijedloga i u kojem tuzitelj (predlagac) mora navesti sta trazi i oznaCiti tuzenu stranu od koje to
putem suda potraZuje.
7. Ako postoji takva vrsta podneska molimo da nam javite. Nairne, sud sada ima u fadu 120.000
predmeta a imena osim Durmic Zahide nema, pa iz ovog broja upravi suda bilo bi vrlo otezano
ispitivati ima Ii sada u sudu neld postupak.
8. MOZemo jos reci da smo na zahtjev MUP-a Zenica predali fotokopije cje10kupne dokumenlacije
z.k.ureda prije 10-15 dana.
lZ
Sosna i Hercegovina
Federacija Sosne i Hercegovine
Zenicko-dobojski kanton
Opcinski su~ u Zenici
Sroj: Su:~2009
Zenica J09.04.2009
MINISTARSTVO UNUTRASN..IIH POSLOVA ZENICA
UPRAVA POLlCIJE
POLlCIJASKA UPRAVA ZEI\IICA
Predmet: Oostava kopije spisa br. 043-0-0n-06-001757
Postupajuci po Vasem zahtjevu broj: 08-03/74-04-2-4943 od 08.04.2009.godine.
dostavljamo Vam kopiju spisa ovog suda broj: 043-0-0n-06-001757 a koju cini slijedeca
dokumentacija:
1. Zahtjev RK Beograd KOM doc Banja Luka za upis vlasnistva od 5.12.2006.godine s prilozima: - Odluka 0 osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoscu, - KJauzula intabulandi, - Rjesenje Opcine Zenica br. 10-31-3127/05 od 9.03.2006.godine, - Rjesenje Osnovnog suda Banja Luka, - Izvod iz sudskog registra preduzeca, - Potvrda Trgovinskog suda Beograd. - Presuda kantonalnog suda Zenica 004-0-U-06-000339 od 4.10.2006. - Rjesenje Trgovinskog suda u Beogradu, 2. Rjesenje Opcinskog suda Zenica 0 upisu vlasnistva 043-0-0n-06-001757 od 12.12.2006.godine, 3. Zalba na rjesenje Suda br. 043-0-0n-06-001757 od strane RK Bosna,
4. Rjesenje Kantonalnog suda 004-0-Gz-07-000010 od 24.10.2007.god.
5. Rjsenje Opcinskog sud a Zenica br.043-0-0n-06-001757 od 19.11.2007.
6. Oopuna dokumentacije po Rjesenju ovog suda od 19.11.2007.godine (Anex na ugovor br. 2011/2005 sud Beograd, punomoc, Izvod iz Sudskog Registra Opcinskog suda Zenica br. 043-0-Reg-07-002330 od 6.11.2007.) 7. Rjesenje Opcinskog suda Zenica br. 043-0-0n-06-001757 od 28.11.2007 Godine, 8. Zalba na Rjesenje br. 043-0-0n-06-001757 od 28.11.2007.godine,
9. Rjesenje Kantonalnog suda Zenica br. 004-0-Gz-08-000206 od 28.01.2009.godine. 10. Oostavnice 0 urucenim pismenima iz predmeta.
Predsjednik suda
....... ' '. ~i~~jj~~~ViC
. /'1"
cu.<.­
'h
i/~J:
.' '.
.
'.
(/.
I
.i
SOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA SOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOSOJSKI KANTON
OPCINSKI SUD ZENICA
ZEMLJISNOKNJIZNI URED ZENICA
043-0-RZ-09-001178
ZENICA,29.04.2009.
KANTONALNO TUZILASTVO-TUZITELJSTVO
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON ZENICA
Na braj KTA -119/08 ad 24.04.2009.
PREDMET: Dostava podataka
U vezi vaseg predmeta primljenog u Zemljisnoknjizni ured dana 24.04.2009. kojim
trazite da yam se dostavizk. izvadak za RK" Beograd" u Zenici,dajemo sljedecu
informaciju I dokumentaciju:
1.Rjesenje ovog Suda od 12.05.200S.godine broj 043-0-Reg-OS-002295 RK"Bosna"
Zenica koja je brisana iz sudskog registra na osnovu pravomocnog Rjesenja
Kantonalog suda u Zenici broj UII-90/04 od 05.04.2004.Rjesenje od
12.05.200S.dostavljeno je Sluzbenim novinama FBI H od OS.04.2009.
2.Rjesenje Kantonalnog suda u Zenici broj 004-Gz-OS-000206 od 2S.01.2009.
Povodom krivicne prijave od strane sindikata radnika RK Bosna, da je bez pravnog
osnova upisana RK Beograd prilazemo:
3. Pravosnazno rjesenje Opcine Zenica,Uprave za imovinsko -pravne,geodetske
poslove i katastar nekretnina broj 10-31-3127/05 od 09.03.2006.
4. Rjesenje Opcinskog sud a Zenica broj 043-0-Dn-06-001669 od 26.11.2006.
5.Presudu Kantonalnog suda Zenica broj 004-0-U-06-000339 od 04.10.2006.
6.Rjesenje Opcinskog suda Zenica broj 043-0-DN-06-001757 od 2S.11.2007.
7.Rjesenje Opcinskog suda Zenica broj 043-0-DN-08-002437 ad 21.01.2009
S.Zemljisnoknjizni izvadak el. ul. brA5S ko. Zenica
Iz ovih dokumenata vidi se da RK Bosna nije bila nikada upisana kao vlasnik. Prvi
upis je na RK Beograd, a potom na RK Beograd kom. Banja Luka koji se
13.10.200S.preselio u Sarajevo.
Rjesenja 0 upisu takvog vlasnika su pravosnazna.
Zemljisnoknjizni referent:
T arabar Sonja
'\~;;/
npfnY3E~EP05HHXKYnA
bPOI.:ft/}t{.t
.....dl.:...l?L:.._......... 19,7.L... rOA. b £ 0 r P A,l\, Mapwana TonGyxKHa 57
.vu c1ana 36. stay 1. Zakona
0
preduzecima (Sl.list
SFRJ br. 771'0'd, LJoIB9, 46/90 i 61/90), Radnicki savet Preduzeca rotJ­
nih kuca "Beograd", na sednici od 1B.6.1992.godine, doneo
o D L U K U
o
o.sNIVANJU DRUSTvA SA CXiRANIlENOO 0000­
voRNO.SCu
U DRUSrvENoJ SVOJINI
Clan
1.
od1ukom Preduzece robnih kuca lfBeograd" (u d2J.jem tek­
stu: Osnivac) , osniva drustvo sa ogranlcenom odgovornoscu u drustve­
noj svojini (u da1jern tekstu: Drustvo).
OvOtll
.v
Clan
2.
Drustvo ce pos1ovati pod firmom: Robne kuce "Beograd-korr:1!,
drustvo sa ogranicenom odgovornoscu u drustvenoj svojini.
Skraceni naziv Drustva je RK "Beograd-komI? d.o.o.
Sediste Drustva je u Banja1uci, u1ica Veselina Mas1ese
~
Clan 4.
Drustvo ima pecat, okrug1og ob1ika sa tekstom Robne kuce
"Beograd-korn", d.o.o. Banja1uka.
Clan 5.
Drustvo ima stambilj, pravougaonog ob1ika sa teksto~ Robne
kuce "Beograd-kom", d.o.o., - Br - sa pov1akom, a pri dnu
povla;{2
za datum, Banja1uka, Veselina Mas1ese 4.
~lan
6.
De1atnoat Drustva je:
Trgovna ns malo: -
070
131 Robne kuce Trgovlna na veliko prebrambenim prolzvod1ma: 211
- 070 212
- 070 213
- 070 219
-
070
zitarice 1 m11nski proizvodi (sarno m1inski proizvodi) povrce, voce i p~eradjevine a1koh01na pica ra::nezivotne nardrnice i proizvodi ::a kucne potrebe Trgovina na vel1ko neprehrambenim prolzvod1ma:
- 070 221 tekstil 1 konfekcija - 070 222 airova koza, vuna i sl. (samo vuna i 51.) -
070
223 metalna i elektrotehnicka robs - 070 22ij gradjevinski sanitarnl i instalacioni materija1 (sarno sanitarn1 i insta1acioni materija1)
- 070 225 hemij5ki proizvodi, boje i 1akovi (aamo hemijski proizvodi)
- 070 226 papir, kancelarijski materija1 i pricor
- 070 227 1akovi i sanitetskl materija1 (samo sanitetski materijal)
- 070 229 duvan i 0~ta1i neprehrambeni proizvodl
-070 230 tl"govina na veliko vozilima, 'de1ovima 1 priborom (samo delo­
vima i priborom) - 070 250 trgovina na veliko mesovitorn roborn Ugcstlte1jske usluge prehrane:
-
080
-
080
121 Restorani 8 pos1uzivanjern,
129 Qstale uslugo i3hrane (pripremanje i prodaja: sv1h vrsta jela
aa rosti1ja, barenih kobnDica, viral!, jaja, pecenja, pecene
ribe, h1eba 1 pec:!.va, bureka, gibanice, proje, predjcla. salatn,
pohovanih gotovih jeIa, m1eka 1 m1ecnlh proizvoda, dl3likatesnih
prolzvoda, Duhornesnatih prq~~voda, eendvica, poalsstlcaraklh
proizvoda, lJvezeg vocn 1 vocnih prcradjevina, top1ih nap1taka 1F
v06hih' Bokova i ostalih bezalkoho1nlh pica)
Turlsticko poaredovanje :
- 080 201 tur1sticlce agencije
- 080 202 tur1sticki biroi
Izrada prebramben1h prolzvooll:
- 090 172 p!"erada mesa (pakovenjc meaa, apravljcnje ce<vapc1ca, pljeskav
i avezih kobanica i drugih pl"oizvoda ad mesa kao 1 konfekciord"~
Sp01jna trgovina:
070 310 -
Sp01jna trgovina prehrambenim proizvoctima zitarice i mlinski proizvodi (sarno mlinski proizvodi) povrce, voce i preradjevine aIkoholna piea razne zivotne namirnice 070 320 -
trgovina neprehrambenim proizvodima tekstil i konfekcija sirova: koza, vuna i s1. (samo vuna i s1.) meta Ina i elektrotehnicka roba gradjevinski,sanitarni iinstalacioni materijal (samo sanitarni i instalacioni materijaI)
heroijski proizvodi, boje i Iakovi (sarno hemijski proizvodi)
papir, kancelarijski materijal i pribor
Iakovi i sanitetski materijal (samo sanitetski materijal)
duvan i ostali neprehrambeni proizvodi,
promet vozilima, de10vima i priborom (samo delovima i priborom)
promet mesovitom robom
sk1adistenje - privremeni smestaj uvezene a neocarinjene robe
Pred~zeca u skladistu Preduzeea prodaja robe preko fri - sopa vrsenje menjackih poslova. -
-
Spoljn~
Clan 1.
Za os~ivanJe i pocetak rada Drustva, Osnivac obezbedjuje sredstvc'.
u ukupnom iznosu oct 37.494.083.585.- dinara, kao osnivacki ulog, koji ci~
ne osnovna sredstva Osnivaca ~im @§ama u~.1a.:.1.~():i.L Bihacu~ Zenici;
Doboju i Bosanskom Brodu, u iznosu oct 37.151.270.335.- dinara, obrtna sr€ ( ..:
stva oct 323.135.250.- dinara i sredstva fonda zajednicke potrosnje u
cd 19.678.000.- dinara.
1znos osnivackog uloga utvrdjert je na bazi procenjene vrednost~i.
osnovniQ~asta.v;a na tlan"31.'12.199l.godins f reva10r1zovan~, do 30~06
gOd:1ri$'·.r~EicarF;,za'-'1.znos obttrilh-sredstava i sredstava fonda zajednicks
trosnje'''iz" prettmHndg stava. _.
Clan 8. I
J
Pored osnivackog u10ga, Osn1vac daje Drustvu na privremeno
nje obrtna sredstva 1z tudjih izvora u 1znosu cd., 969.405.750. - dinara u
vidu zaliha robe, potrailvanja i· <JfItIgih sredstava u rObnL'Tl kucama u
1uci, Bihacu, Doboju 1 Zen!ci, uz obavezu Drustva da ta sredstva vrati
osnivacu po dinamici njihove real1zac1je, a najkasnlje do 31.12oI992ggoG~
u reva10rizovanom lznoau'po'proseenoj mesecnoj kamatnoj stopi koju
Osnivaca nap1acuje za kratkorocne !::!'edite za 1ikv1dnost.
chan 9.
DruStvo ima sva ovlaScenja u pravnom proretu sa trecim licima,
Clan 10.
Drustvo za svoje obawze cdgovar-a celokupnom imovinan kojom
raspolaZe.
Clan 11. OsnivaC ne odgovara za obaveze Drustva. chan
12.
Organi upravljanja Dn,tStva Su Skupstina Drustva i Upravr'l.i odbo!'
chan
Skupstina ima. 15
ca rob.."1ih l<uCa ".Beograd
ll
13.
clanova, koje imenuje P.adn1cki savet Preduze­
•
Skupstina 000051 odluke ve6inom glasova oct u.lrupncg broja c1ano­
va.
Clan 14.
Upravni odbor sastoj1 se od 5
clanova, koje bim i razreSava
Skupstina.
Izbor, sastav i naCin rada organa uprav1janja iz elana 13. 1
14. ove od1uke brliZese uredjuju Statutom DruStva.
0
~lan 16.
Drustvo 1ma Statut, koj1 donoal Skupatlna.
~lan
17.
Poslovodnl organ Drustva je dlrektor Druatva.
Direktora Drustva Imenuje 1 razreaava Upravnl odbor Drustva, na
pe~
riod od 4 godine, po p6tupku predvidjenom Statutom Drustvao
Clan 18.
Do irnanovanja direktora Dru~tva, Dru§tvo zastupa i
vrsHac duznostl direktora Druslwa.
Za vrsiocCl duznosti dir'cktora Drustva irnenuje
d.ipl~ekonomista
Be
p~edstDvl
Duvnjal-:
iz Banjaluke, koji ima Bva ovlascenja pOBlovodnog org<ma
Drustva.
Clan 19.
Uelovi za imenovanje, ovlaicenja i odgovornosti direktora
Drustva bl1ze se uredjuju Statutorn Drustva.
(!lan 20.
Drustvo ne l!!o~e, Dez cdluke organa upravljanja Osnlvaca:
- promeniti f1rreu, sediite 1 delatnast.
- pr1bavljatl dodatna aredstva,
- vrs!tl atatusne promena,
- vrsiti organizacione i druge promene.
Oanivac 1ma pravo na dobit ostvarenu poslovanjem DrustvClQ
Clan 22"
03n1va~
mCie odlu61tl da od o~tvarcnc dobltl lz prethodncg
clana odredjen1 1zn05 uIoz! za uvecnnje kapitala Drustva~
6, -­
Clan 23.
Osnivac moze doneti odluku 0 ucescu zaposlenih u Drustvu
u dobiti ostvarenoj poslovanjem Drustva.
Clan 24.
Radnici u radnom odnosu u Drustvu ostvaruju svoja prava u
skladu sa Kolektivnim ugovorom i opstim aktima Drustva.
Clan 25.
Radnici u Drustvu za svoj rad primaju zarade zavisno ad post
gnutih .rezultata u radu, na osnovu Kolektivnog ugovora i opstih akata
Drustva.
Clan 26.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donosenja.
Clan 27.
Drustvo stice pravnu i poslovnu sposobnost danom upisa u
sudski registar.
Clan 28.
Drustvo ce poceti sa radom
..
"
"f'
r
I
,
'
r
1/
i
\
'>;
I
/1fi .
. ·J
godineD
A
()5;2~IJ~L
1,
:i,OVERENA FOTOKOPIJA
DJJJMIC .,JELENE._".__," __
·-OV6ASGENOG-SLUZBENIKA 21.11 2oo6.god.
-r.
., _E12_QI2..90Q. __
I '
--'~
j :;-,
/'C/Jl!.'J
(} !! -
,f
Preduzeee Robne Kuee «Beograd» d.d. u stecaju iz Beograda, DrZavna Zajednica Srbija i
Cma Gora, Marsala Tolbuhina 57, koga zastupa gdin. Veselin Kieovie, stecajni
Upravnik, PIB 100297811, matbr. 07039824
(u daljem tekstu: PRENOSILAC UDJELA ifili OSNIVAC u zavisnosti od kontesta)
Drustvo «VF KOMERC« d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Kurta Schorka br.7;
koga zastupa gdin. Jasmin Selmanagie, direktor, ID broj: 4200440550006, Rn broj: .
502012000-03067 Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu:
STICALAC UDJELA)
.
zakljucili su su dana 10.02.2005. slijedeei
AN EX UGOVORA 0 PRENOSU OSNIV ACKOG UDJELA UZ NAKNADU U PREDUZECU ZA TRGOVINU I USLUGE ROBNE KUCE « BEOGRAD-KOM» d.o.o. BANJA LUKA Clan 1. Ugovome strane i to PRENOSILAC UDJELA i STICALAC UDJELA saglasno
konstatiraju daje dana 26.01.2005. u Beogradu, pod brojem Ov.br.185/2005, izmedu
ugovornih strana :
1. Preduzeee Robne Kuee «Beograd» d.d. u stecaju iz Beograda, Driavna Zajedl!llRC~
Srbija i Crna Gora, Marsala Tolbuhina 57, koga zastupa gdin. Veselin Kieovic,
stecajni Upravnik, PIB 100297811, mat.br. 07039824
i
2. Drustvo «VF KOMERC « d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Kurta Schorka
br.7, koga zastupa gdin. Jasmin Selmanagic, direktor, ID broj: 4200440550006, Rl!ll
broj: 502012000-03067 Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
zakljucen Ugovor 0 prenosu osnivac~og udjela uz naknadu u preduzecu za trgovinu i
usluge Robne kuee « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka.
Clan 2.
Ovim Aneksom Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz naknadu u preduzeeu za
trgovinu i usluge robne kuee« Beograd-korff»'d.o.o. Banja Luka od 26.0L2005.
Ov.br.185/2005. , ispravlja se CI. 2, stav 2. Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz
naknadu u preduzeeu za trgovinu i usluge robne kuee « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka
od 26.01.2005. Ov.br.l85/2005., u pogledu prenesenog udela u Preduzecu Robne Kuee «
Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka , pa isH glasi:
2
, ... >.: ~\
,::.j
.L ,'1.~f,J ",(tldeo iz predhodnog stava ovog clana obuhvata objekte i oprernu osnivaca kako je
i:~~:LJ,,~~,1.
javno~ priku~lj.anju
z~
f,
,:.::pavedeno u Oglasu 0
pisanih ponuda kupovinu udela objavljenom
~I\):i~y< fj/"'"u dnevnorn, beogradskorn hstu "Pohttka" dana 15.01.2005.1 to:
""''-'1'''':':: ;"f"·~;j.';",>
- RK 16 ZENICA -RK21 BIHAC -RK28 BOSANSKIBROD -RK30DOBOJ kao i udeo u terneljnorn kapitalu Drustva « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka u iznosu od
'100.000.000,00 dinara u novcu, sve upisano Rjesenjern Osnovnog suda Banja Luka br:
U/I-3317/93 od 08.12.l993.g. koji su na osnovu Odluke Radnickog Saveta Osnivaca br.
80/311 od 18.()6.1992. g. 0 osnivanju drustva sa ogranicenom odgovomoscu u drustvenoj
svojini Preduzeca Robne Kuee «Beograd» d.o.o. Banja Luka, postali irnovina Preduzeca
Robne Kuee «Beograd-kom» d.o.o. Bcinja Luka, sto je verifikovano resenjem Osnovnog
suda u Banja Luci od 08.12.1993. g, registarski ulozak 1-3800-00, broj upisnika UII­
3317/93. «
Clan 3.
Ovim Aneksom Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz naknadu u Preduzecu za
trgovinu i usluge robne kuee « Beograd-korn» d.o.o. Banja Luka od 26.01.2005.
Ov.br.18512005. , ispravlja se cl. 8, stay 2. Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz
naknadu u Preduzecu za trgovinu i usluge Robne kuee « Beograd-korn)} d.o.o. Banja
Luka od 26.01.2005. Ov.br.18512005., u pogledu upisa prava vlasnistva, pa isti glasi:
"
PRENOSILAC UDELA : Preduzece Robne Kuee «Beograd}) d.d. u stecaju iz Beograda,
DrZavna Zajednica Srbija i Cma Gora, Marsala Tolbuhina 57 je saglasan da STICALAC
UDELA: Drustvo «VF KOMERC «d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Kurta Schorka
br.7, bez ikakve daljnje saglasnosti PRENOSIOCA, a temeljem ovog Ugovora, izvrsi
upis prenosa prava vlasniStva u zernljisnirn knjigama i katastarskim evidencijama sa
imena PRENOSIOCA na irne : Drustvo «BEOGRAD -KOM « d.o.o. Banja Luka sa
dijelom 111, i to na slijedeCirn nekretninama:
1. RK 16 ZENICA : gradevinski objekat robne kuee upisan u ZK.ul.br.ll1,
K.O. Zenica, kc. 3/299,
2. RK 21 BIHAC: gradevinski objekat robne kuee, magacina i salona namjestaj:ll!
upisanih u Zk.uI.br. 3555, KO.Bihae, kc.1I542, Zk.ul.br. 3796, K.O.Bihae,
kc.1251124,kc.1251136,kc.1251112,kc.12Siill,kc.1250/42 i kc.1251130, j
Zk.ul.br. 6085, K.O.Bihac, kc.1I354
3. RK 28 BROD: gradevinski objekat robne kuee upisan u
ZK.ul.br.2425, K.O. Brod, kc. In67,kc.1I677 ,kc. 1I26,kc.1I670,kc. 11445
3
4. RK 30 DOBOJ : gradcvinski objckat robnc kucc upisan u
ZK.ul.br.3174, K.O. Doboj, kc. 81413
Clan 4.
Sve ostale odredbe Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz naknadu u preduzecu za
trgovinu i usluge robne kuce « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka od 26.01.2005.
Ov.br.185/2005. ostaju na snazi na naCin kako su ugovorene.
Clan 5.
Ovaj Aneks sastavljenje u sest (6) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadrzava po
tri (3).
Clan 6.
Ovaj Aneks osnovnom Ugovoru 0 prenosu osnivackog udjela uz naknadu u preduzecu za
trgovinu i usluge robne kuce « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka od 26.01.2005 ..g. i stupa
na snagu danom potpisivanja.
Clan 7.
U znak obostranog sporazuma u pogledu istinitosti i tacnosti navoda sadrzanih u ovom
Aneksu Ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz naknadu u preduzecu za trgovinu i
usluge robne kuce « Beograd-kom» d.o.o. Banja Luka od 26.01.2005.
ugovome strane isti svojerucno potpisuju.
•
>
..
'.
r.
':~iO/i
2
uL
>.;:~/ STICALAC unJEtA
koga zastupa dircktor
Jasmin Sclmanagic
t­
!
I':
I •..• \
'I"
.,
,,{~",I.,.
\ ;,'
\.'
....~
....... ' ... .
.......
,.
'.
\
\
~
~ c)
tJIJrr1
1<;1.
I
~/:·)(j:r . "
J
~
.;
,
""\. ,
·bE~·~i1·· ~to UL{-t­
o
'~"
L
(Convention de La Have
dZi
5 octobre 1961)
1. Zemljo: SRBY f 1 Cl~_.'A. GORA
ANEX UGOVORA
Do. je m'a ja VII a isprtr,a
2. potpisana od stralle_----'M~.STANKOVIC
3. u svojs fl'lI _ _ _ _~....O!JLV.L.o.r.ll.oA.".::llCu.lE:.J:NIll..OGJl..J_..;;,SJ...LulIZ.:..J~B~E:.I'~>JJII,.JYiKA.
4. snabdewlI{} PCCL;;UI,i. iigOtjl~ _ _.___._~. _ _
RS PRVI OPSTINSKI SUD U BEOGRADU
TVRDI
i'r·t'i'ie.n,.~t~,~
t~
f!
.
r
Bosna i Hercegovina
Feder(lcija Bosnc i Herceg(lVine
Zcnicko-dobojski kanton
Opcinski sud ZCllica
Zemljisnoknjizna kancelarija
043-0~Dn -06-001757
Zcnica,19.,11.2007.
U zcmljisnoknjiznom predmetu podnosl0ca zahtjeva Robnc kurt.:' "BOSNA"d.o.o.
Zcnica,radi brisanja upisa ,podnosenjem rjesenja Kalltonalnog suda Zcnica,
primljenog dana 06.11.2007. donio je sljedecc:
R J ESE N.J E
Na osnovu rjesenja Kantonalnog sud a Zenica broj 004-0-GZ-07-0000 I() nel
24.10.2007. dozvoljava se:
Ukn.iiiba prava vlasnistva na kc. br.3/299 ike. hr.4/169 upisanim u el. ul. hr. 4511
ko. Zenica, rani,;e vlasnistvo RK"BEOGRA- KOM" d.o.o.Ban.ia Lul\~l iz B:m.ia
Luke, a sada u korist:
PREDllZECA ROBNIH KUCA BEOGRAD IZ BEOGRADA SA ill
zabiljezba u B listu u el. ul.br.458 ko. Zenica u skladu sa cl. 40 Zakona 0
zemljisnoj knjizi F Bi H 0 ostavl,ianju roka od 60 dana radi otklan.ian.ia
nedostatl{a,koji se sastoji u dostavi odgovarajuce dokumcntaci.jc kO,ju jc nalozio
Kantonalni sud Zenica svojim l'jesen.iem br.004-0-DN-07-0000 I 0 od24.1 0,2(1n7.
o BRA Z
L0
Z E N.I
E
ZalltJcvol11 od 07.06.2006. podnosilac zahtjeva RK" BOSNA" d.o.o Zcnicu.tra)lo
je provodenje Ijesenja Kantonalnog suda Zenica broj 004-0-GZ-07-0000 I 0 od
24.10.2007. na nckretninama poblize opisanim u izrcci rjesenja.
Razmatn~juCi zahtjev za upis i priloge uz zahtjev te uvid01l1 u zc mljisnu knjigu Ll
navedeni cl. ul. brAS5. ko. Zenica, te postupajuci po navodima preciziranim u
rjcsenju Kantonalnog suda Zenica 004-0-GZ-07-00001 0 ,utvrctcno je da isti Ispunii1\,(l
uslove za upis. Na osnovu izloiellog, a primjenol11 odredbi ciana 40. stav I,cI.43. Slav I. C1ana 41 . stay 3 Zakona 0 zemljisl10j knjizi Federacije Bosne i Herccgovine( Sluzhcnc l1()vinc F B 1 H 19103.54/04) sud je GdluCio kao u dispozitivll Ijescnja
Pravna pouka: Stranka ima pravo zalbe Kantonalnol11 sudu ZCllica
dana ocl dana prijema istog ,3 putem ovog sud a
Oostaviti:
I.RK BEOGRAD -- KOM doo Banja Luka
lit. Save Kovacevica
2.RK BOSNA dOG Zcnica
3.a/a
1I
roku od
I:=;
Zcmlj isnoknj i zn i rcfl~rt:llt
Sonja Tanlbar
D
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENrCKO-DOBOJSKr KANTON KANTONALNI SUD U ZENICI Broj: 004-0-GZ-07-000 010 Zenica, 24.10.2007 .god. Kantonalni sud u Zenici, u gradanskom vlJecu sastavljenom od sudija: Kojic
Milorada, kao predsjednika vijeca, Hulusija Emine i Jasmine Begovic Devovic kao clanova
vijeca, u zemljisnoknjiznom predmetu podnositelja zahtjeva RK "BEOGRAD-KOM" d.o.o.
Banja Luka ul. Save Kovacevica, Banja Luka, radi upisa prava vlasnistva, odJucujuCi 0 zalbi
"BOSNA" d.o.o. Zenica, zastupana po punomocniku Emiru Colakovicu i Nini Dragoljic
advokatima iz Zenice, izjavljenoj protiv rjesenja Opcinskog suda u Zenici br. 043-0-Dn-06~OO:
7570d 12.12.2006.godine, u sjednici vijeca, odrzanoj dana 24.1 0.2007.god., donio je ovo:
RJESENJE
Zalba se uvazava, rjesenje ukida i predmet vraca prvostepenom sudu na pOllovni
postupak.
o bra z I 0 Z e nj e
Rjesenjem prvostepenog suda usvojen je zahtjev podnositelja i odredena uknjizba
prava vlasnistva na nekretninama kc.br. 3/299 i kc. br. 41169 iz el.ul.br 458 KO Zenica, ranije
vlasnistvo preduzeca Robnih kuca Beograd a sada u korist RK "BEOGRAD-KOM" d.o.o. Banja
Luka iz Banja Luke sa III dijela.
Protiv tog rjesenja RK "BOSNA" d.o.o. Zenica putem punomocnika u svojstvu
zainteresirane osobe, je bJagovremeno izjavila zalbu kojom pobija rjesenje, jer smatra da nisu
ispunjene pretpostavke za traieni upis koje su propisane u cl. 3. Zakona 0 zemljisnim knjigama.
Zalba je osnovana.
Da bi se mogao dozvoliti zahtjevani upis, bitan uvijet za to je da pravna osnova UpiS2
bude vidljiva iz predocenih dokumenata, shodno cl. 3. Zakona 0 zemljisnim knjigama (Sl.novine
F BiH br. 58/02 i 19/03) koji regulise koje pretpostavke moraju biti ostvarene da bi se
dozvoliti zahtjevani upis.
Iz stanja spisa proizilazi da je podnositelj zahtjeva dostavio odluku 0 osnivanju
drustva sa ogranicenom odgovornoscu u drustvenoj svojini br. 80/322 od 16.06.1992.godine i
clausule intabulandi br. Ov. 1770106 od 09.02.2006.godine ovjerenu od strane Op6inskog suda u
Beogradu i ovjera APOSTILLE br. Ov. 1452/06 od 08.02.2006.godine, presudu Kantonalnog
suda u Zenici br. U-339/06 od 04.1 0.2006.godine, te izvode iz sudskog registra br. Reg-R-522/06
od 05.09.2006.godine Osnovnog suda u Banja Luci podnositelja zahtjeva i rjesenja i potvrde
Trgovinskog suda u Beogradu od 04.08.2005.godine, kojirn se potvrduje da je otvoren stecajni
postupak nad Robnim kucarna "Beograd" d.d. Beograd i daje odreden stecajni upravnik Veselin
Kieovic iz Beograda.
Ukoliko je rijee 0 upisu promjene vlasnistva, zemljisnoknjiznom uredu je liZ zahtjev
uvijek potrebno priloziti ugovor koji cini osnovu za navedenu prornjenu prava kako regulise 61. 4.
Zakona 0 zemljisnim knjigama. Nairne, ako se radi 0 upisu prornjene vlasnistva potrebno
priloziti ugovor 0 otudenju odnosno prijenosu, medutim iz predocenih dokurnenata tako nesto ne
proizilazi. U ovom slucaju nije dovoljno formalno odobrenje za upis odnosno klausulc
intabulandi koja u srnislu cl. 41. st. 1. navedenog zakona predstavlja saglasnost osobe koja je
upisana u zernljisnu knjigu kao nositelj prava vlasnistva. Nadalje, i u dostavljenoj klausule
intabulandi je navedeno da je ista izdata u skladu sa odlukom 0 osnivanju drustva sa
ogranicenorn odgovornoscu br. 80/322 od 18.06. t 992.godine koja odluka je dostavljena,
medutim izmjene i dopune od 1993.godine, te ugovori 0 prenosu na koje se poziva nisll
dostavljeni.
Slijedom navedenog, kako podnositelji zahtjeva nisu dostavili ugovor 0 prenosli
srnislu cl. 4. Zakona 0 zernljisnim knjigama, nisu ispunjeni uslovi da se dozvoli zahtjevani upis.
U
Prema tome, ostvareni su zalbeni razlozi iz kojih se pobija rjesenje prvostepenog
suda, radi cega je zalbu valjalo uvaiiti i pobijano rjesenje ukinuti. U nastavku postupka
prvostepeni sud ce saglasno odredbama iz (':1. 40. Zakona 0 zemljisnim knjigama pozvati
podnositelja zahtjeva da dostavi odgovarajucu dokurnentaciju, koja bi trebala da cini osnovll za
zahtjevani upis prava vlasnistva, i ukoliko se stvore potrebne pretpostavke donijece odgovarajuce
rjesenje.
Na temelju iznesenog, rijeseno je kao u izreci primjenom odredbi 235. te. 3. Zakona 0
parnicnorn postupku u vezi sa odredbom iz cl. 76. s1. 3. Zakona 0 zernljisnim knjigarna F BiH.
Predsjednik vijeca Kojic Milorad BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-OOBOJSKI KANTON KANTONALNI SUD U ZENICI Broj: 004-0-Gz-08-000 206 Zenica, 28.01.2009.god.
Kantonalni sud u Zenici, u gradanskom vlJecu sastavljenom od sudija: Kojic
Milorada, kao predsjednika vijeca, Hulusija Emine i Jasmine Begovic-Oevovic, kao clanova
vijeca u zemljisno-knjiznom predmetu podno~ioca zah-geva RK "BEOGRAO-KOM" doD Banja
Luka, ul. Save Kovacevica Banja Luka, odJuclljuci 0 zalbi RK "BOSNA" doD Zenica, zastupana
po punomocnicima Emiru Co)akovicu i Nini Dragoljic, advokatima iz Zenice, izjavljenoj protiv
rjesenja Opcinskog suda u Zenici br. 043-0-0n-06-001 7S7 od 28.11.2007.godine, u sjednici
--~
vijeca odrZanoj dana 28.01.2009.godine, donic> je ovo:
R J ESE NJ E
Zalba se odbacuje kao nedopustena.
o bra z I 0 ze nj e
Rjesenjem prvostepenog suda na osnovu ugovora 0 prenosu osnivackog udjela uz
naknadu u preduze6u za trgovine i usluge RK "Beograd-Kom" don Banja Luka, ovjerenog kod
Prvog OpCinskog suda u Beogradu Ov.br. 18S/OS od 2S.01.200S.godine sa apostille pecatom
Republike Srbije Prvi Opcinski sud Beograd br. 8611200S od 26.01.200S.godine i aneksa na taj
ugovor br. Ov I Osnovni sud Beograd 2200105 od 10.03.200S.godine Osnovni sud Beograd sa
apostille Republike Srbije br. 2111105 od 28.01.2005.godine sa klauzulom 0 placenom porezu
kod Ministarstva za finansije i ekonomiju Republike Srbije, regionalni centar Beograd
413+315/05 od 08.02.2006.godine i izvoda iz sudskog registra br. 043-0-Reg-07-002 330 od
06.11.2007.godine tackom 1. dozvoljava se uknjiZba prava vlasnistva na kc.br. 3/299 i kc br.
41169 upisani u el. UI. Br. 458 K.O. Zenica ranije vlasnistvo preduzeca RK Beograd a sada u
korist RK "Beograd-Kom" doo Banja Luka sa Ill. Tackom 2 navedenog rjeSenja dozvoljeno je
brisanje zabiljezbe u B listu u el. UI. Br. 458 K.O. Zenica upisane u skladu sa cl. 40. Zakona 0
zemljisnoj knjizi u F BiH u ostavljanju roka u 60 dana radi otklanjanja nedostataka, koji se sastoji
u dostavi odgovarajuce dokumentacije koju je nalozio Kantonalni sud Zenica svojim rjesenjem
br. 004-0-0n-07 -000 010 od 24.10.2007 .godine.
Protiv tog rjesenja zalbu je izjavila RK "Bosna" 000 Zenica putem punomocnika
Emira Colakovica i Oragoljic Nine advokata iz Zenice 25. 12.2007.godine.
Na osnovu odredbe cl. 76. Zakona 0 zemljisnim knjigama F BiH (S!.novine F BiH br.
58/02 i 19/03) regulisano je da se protiv odluke zemljisno-knjiznog referenta, osim u slucajevima
pogresnog upisa, iz el. 60. st. 1. i 2. ovog zakona zainteresovana osoba moze kod nadle.ll1og suda
ulo.liti zalbu u roku od 15 dana. Rok poeinje teci od dana prijema prepisa odluke iii saznanja 0
radnji koja je predmet .zalbe. Nadlezni sud odlucuje 0 .lalbi u .zalbenom postupku prema
propisima Zakona 0 parnienom postupku.
Odredbom e!. 213. st. 3. Zakona 0 parnienom postupku (S!.novine F BiH br. 53/03.
73/05, 19/06) zalba je nedozvoljena ako je Zalbu izjavilo lice koje nije ovlaSteno za podnosenje
zalbe.
Uvidom u rJesenJe Opcinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-002 295 od
12.05.2008.godine utvrdeno je da je na osnovu pravosna.znog rjesenja Kantonalnog suda Zenica
prestanak subjekta upisa zbog
br. U/I-90/04 od 05.04.2004.godine
kojim je utvrden
neuskladivanja statusa i to RK "Bosna" don Zenica izvrseno brisanje po sluzbenoj duznosti iz
sudskog registra RK "Bosna" don Zenica.
Odredbom e\. 312. st. I. Zakona 0 parnicnom postupku reguJisano je da prestankom
pravnog lica prestaje i punomocje koje je ono izdalo.
Dakle kad prestane da postoji pravno lice, punomocje koje je izdao ovlasteni organ ­
zastupnik pravnog lica prestaje, a zajedno sa njim i ovlastenja koja je imao punomocnik tog
pravnog lica na osnovu izdate punomoci.
Prema tome, kako je .zalbu podnijelo lice koje nije ovlasteno podnijeti zalbu u smislu
odredbe cl. 76. st. 1. Zakona 0 zemljisnim knjigama FBiH, to je zalba u smislu odredbe el. 213,
s1. 3. Zakona 0 pamienom postupku, nedozvoljena jer ju je izjavilo lice koje nije ovlasteno za
podnosenje zalbe.
Na temelju iznesenog rijeseno je kao u izreci primjenom odredbe e\. 235. te. I. a
vezi sa e!. 227. st. 3. Zakona 0 pamienom postupku a u vezi sa odredbom iz C\. 76. Zakona
zemljiSnim knjigama F BiH.
Predsjednik vijeca
Kojic Milorad
II
0
'\ BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton: SARAJEVO
Opcinski sud u Sarajevu
Broj: 065-0-Reg-07-003129
Datum: 13.1 0.2008. godine
Opcinski sud u Sarajevu po sudiji pojedincu Arifovic Nadi, rjesavajuCi po prijavi predlagatelja Drustvo sa
ograniceom odgovomoscu za trgovinu na veliko i malo Robne Kuee "Beograd-koml! d.o.o. Sarajevo, sa
sjedistem u Sarajevu, ul. Kurta Schorka broj 7, zastupanog po direktoru zakonskom zastupniku Jovanovic
Dragoslavu, u predmetu upisa promjene sjedista Drustva i promjene naznake sjedista u nazivu Drustv8,
izmjene, dopune i uskladivanja djelatnosti Drustva, a na temelju odredbe clana 33 Zakona 0 registraciji
poslovnih subjekata u FBiH ("Sluzbene novine FBiH", broj 27/05 i 68/05), dana 13.10.2008. godine donia
RJESENJE 0 REGISTRACIJI
U sudski registar Opcinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa Drustvo sa og.raniceom odgovomoscu za
trgovinu na veliko i malo Robne Kuee "Beograd-kom" d.o.o. Sarajevo, upisani su podaci 0 promjeni sjedista
Drustva i promjeni naznake sjedista u nazivu Drustva, izmjeni, dopuni i uskiadivanju djelatnosti Drustva:
Finna: DruStvo sa ogranicenom odgovornoscu za trgovinu na veliko i malo Robne kuce "Beograd-kom" d.o.o. Sarajevo
Skraeena oznaka finne: RK "Beograd-kom" d.o.o. Sarajevo
Sjediste: ul. Kurta Schorka broj 7, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
MBS: 65-01-0583-08 (starl broj 1-3800-00)
JIB:
Carinski broj:
Pravni osnov upisa:
Odluka 0 izmjenama Odluke 0 uskladivanju Drustva RK "Beograd-kom" d.o.o. Banja Luka broj OPU-017/07 od 01.10.2007.
godine
OSNIV ACI I CLANOVI SUBJEKT A UPISA
Firma
DruStvo sa ogranicenom odgovornoscu za
trgovinu na veliko i malo i posrednistvo "VF
KOMERC" Sarajevo
Sjediste
Bosna i Hercegovina, ul. Kurta Schorka
broj 7
Reg. br'!MBS
15.044.133,45
Uplaceni kapital:
Osnivac
Drustvo sa ogranicenom odgovomoscu za trgovinu na veliko i malo i
posredniStvo "VF KOMERC" Sarajevo
2.000,45
Ugovoreni kapital
15.044.133,45
LlCA OVLASTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA
U unutrdnjem i vanjskotrgovlnskom prometu
MISIC MIHAJLO, zamjenik direktora
Sa ogranicenjem do iznosa od 1.000,00 KM
JOVANOVIC DRAGOSLAV, direktor
Bez ogranicenja
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrasnjem prometu
Sifra
15.130
50.102
50.301
50.302
500401
500402
50.500
51.210
51.220
51.230
51.240
51.310
51.320
51.330
51.340
51.350
51.360
51.370
51.380
51.390
510410
51.421
510422
51.430
51.440
510450
510470
51.510
51.532
51.540
51.550
51.810
51.830
51.850
Naziv
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Trgovina motomih vozila na malo
Trgovina dijelovima i priborom za motoma vozila na veliko
Trgovina dijelovima i priborom za motoma vozila na malo
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko
Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo
Trgovina na malo motomim gorivima i mazivima
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i branom za Zivotinje
Trgovina na ve1iko cvijeeem i rastinjem
Trgovina na veliko Zivim zivotinjama
Trgovina na veliko sirovom, nedovrsenom i dovrsenom kozom
Trgovina na veliko voeem i povrcem
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Trgovina na veliko mlijekom, mlijeenim proizvodima, jajima ijestivim uljima i mastima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim picima
Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
. Trgovina na veliko secerom, cokoladom i slatkisima od secera
Trgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i zaCinima
Trgovina na veliko ostalom branom, ukIjucujuci i ribu, ljuskare i mekusce
Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, picima i duhanom
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko odjecom
Trgovina na veliko obucom
Trgovina na veliko elektricnim aparatima za domacinstvo i radio i televizijskim uredajima
Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnini"tapetama i sredstvima za ciscerlje
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetickim proizvodima
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domacinstvo
Trgovina na veliko cvrstim, tecnim i gasovitim gorivima i slicnim proizvodima
Trgovina na veliko gradevinskim materijalom i sanitamom opremom
Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uredajima i opremom za vodovod i grijanje
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko alatnim maSinama
Trgovina na veliko masinama za industriju tekstila i masinama za sivenje i pletenje
Trgovina na veliko ostalim kancelarijsidm maSinama i opremom
Broj: 065-0-Reg-07-003129, datum: 13.l0.2008.godine
1.870
51.8'80
;",
52.110
52.120
,/'-. ..... '
52.210:~
" 52:220
52.230,
52.240 '
52.250
52.260
52.270
52.330
52.410
52.420
52.430
52.441
52.442
52.450
52.460
52.470
52.481
52.482
52.483
52.484
52.485
52.486
52.487
52.500
55.300
55.520
63.120
63.300
70.110
70.120
70.200
70.310
70.320
,
Trgovina na veliko ostalim maSinama za industriju, trgovinu i navigaciju
Trgovina na veliko poljoprivrednim ma.sinama, priborom i spravama, ukljucujuci i traktore
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretezno prehrambenih proizvoda, pica i
duhanskih proizvoda
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo voeem i povrcem
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku!kima
Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolacima i slatki!lima
Trgovina na maIo alkoholnim i drugim picima
Trgovina na malo proizvodima od duhana
Ostala trgovina na malo hranom, picima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetickim i toaletnim preparatima
Trgovina na malo tekstilom
Trgovina na malo odjecom
Trgovina na malo obucom i predmetima od koze
Trgovina na malo namjestajem
Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domacinstvo, d.n.
Trgovina na malo elektricnim aparatima za domacinstvo, radio i televizijskim uredajima
Trgovina na maIo metalnom robom, bojama i staklom
Trgovina na malo knjigama, novinama i pisacim materijaIom
Trgovina na malo kancelarijskom opremom i raeunarima
Trgovina na maIo satovima, nakitom, fotografskom, optickom i slicnom opremom
Trgovina na malo sportskom opremom
Trgovina na malo igrama i igrackama
Trgovina na malo cvijecem
Trgovina na malo gorivom za domacinstvo
Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom rob om, u prodavnicama
Restorani
Ketering
Skladi~a i stovarista
Djelatnost putnickih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
Stvaranje novih nekretnina za prodaju
Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti racun
Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti racun
Agencije za nekretnine
Upravljanje nekretninama preko posrednika
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu
DruStvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja - uvoz i izvoz u okviru registrovanih djelatnosti i zastupanje
stranih pravnih i fizickih lica u prometu roba i usluga
Broj: 065-0-Reg-07-003129, datum: 13.10.200S.godine
Obrazlozenje
Postupaju6i po prijavi predlagatelja Drustvo sa ograniceom odgovomoscu za trgovinu na veliko i malo Robne
K~6e' "Beograd-kom" d.o.o. Sarajevo od 17.10.2007. godine, Sud je ocijenio da su ispunjeni zakonski uslov:
<"""_ propisaniclanom 33 Zakona 0 registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Sluzbene novine FBiH", broj
':':'-68/'Q5}, te je stoga donio odluku kao u dispozitivu Rjesenja.
Pravni lijek:
Protiv ovog tjeSenja moze se izjaviti Zalba u roku od osam (8) dana od dana prijema Rjesenja. Zalba se
izjavljuje Kantonalnom sudu u Sarajevu, a podnosi se putem ovog suda.
Broj: 065-0-Reg-07-003129, datum: 13.l0.2008.godine
OPCINSKI SUD U ZENICI
BRO] PS-500/05
ZAPISNIK
o pripremnom roCistu - glavna rasprava sastavljen kod Opcinskog suda u Zenici dana
27.03.2006. godine.
Tuzitelj: "IK Banka" Zenica
Tuzeni: 1. "Sojkic" ZavidoviCi
2. Sojkic Esad
Sudija: Hadziomerovic Enida
Zapisniear : Alma Dipa
Radi: duga
Pripremno roeiste u 11,00 sati
Za tuzioca : Gadun Mujo punomoc u spisu
Za tuZenog :BIijagic Faruk za I i II tuzenog i !ieno zakonski zastupnik I tliZenog i
II lieno Sojkic Esad
Na upit suda prije otvaranja pripremnog rocista da Ii postoji mogucnost rnirnog
Ijesenja spora, punomocnik I i II tuzenog izjavi ja sam u razgovoru sa zakonskim
zastupnikom trizltelja i sefom pravne sluzbe vee u pregovorima oko mirnog rjesenja
spora i pitanje je sarno usvajanja jednog od vise predlozenih aranzmana obzirom da je
tuzeni suvlasnik u banci sa 4.200 dionica, a koje je inaee kupio od ove banke te smo
iste istakli u protutuzbenom zahtjevu . I tuzenima je stalo da u jednom aranzmanu
rijese sve poslovne aranimane izmedu tuzitelja i tuzenog .
Punomocnik tuzitelja na navode koje je istakao punomocnik tuzenog istieem da
vansudski sporazum nije postignut te predlazem da se roeiste nastavi.
Punomocnik tuzenog
Pridrufujem se pun~mocniku tuZitdja da--sud vodi zakonito postupak te u tom
kontestu zahtjevam da sud primjeni opcu Evropsku konvenciju 0 ljudskim pravima
koja zabranjuje svaku vrstu diskriminacije pa i Ustavnog prava tuzenih na jednak
pristup Op6inskom sudu u Zenici gdje je tuzitelj 2004.g. podnio tuibu protiv
TDD"Centar" ZavidoviCi gdje Opcinski sud Zenica i dan danas nije zakazao raspravu
a tuzba u danasnjoj predmetnoj stvari je podnesena 26.08.2005.g. i ekspresno je uzeta
urad za razliku od tuzbe tuzitelja za koju nema nikavih signala da ce biti u skorije
vrijeme zakazana rasprava. Iz ovih razloga mi trazimo da sud primjeni opcu evropsku
konveciju i da ne favorizuje 1K Banku Zenica kao mocnu finansijsku instituciju u
odnosu na tuzene. 1z ovih razloga trazimo izt;,.zece ~fl~.ednic~_~\!.4a i Ul:~~.u.j1lge
sutkinje, jer nakon usmenog objasnjenja uredujuce sutkinje da kod nje nema predmeta
gdje je Sojkic tuzitelj, iIi joj nije poznato onda osnovano sumnjamno da uprava suda
vrni diskriminaciju u odnosu na tuzenog Sojkica u predmetima gdje se on pojavljuje
kao tuzitelja.Ovo nam sve stvara sumnju u umijesanost Britanske tajne sIuzbe MI 6
koja ima za zadacu unistenje svakog ekonomski jakog Bosnjaka i u tu svrhu je u
Londonu mila obuku mnogih na celu sa 1vanom Vuksicem i Kristinom Silic.
Punomocnik tuzitelja izjavi da se protivi izuzecu sudije i suda smatrajuci zahtjev
neopravdanim
N akon ceg sud donosi
RJESENJE
Danasnje rociste se odlaze do Ijesavanja pitanja izuzeca sudije i suda.
Zapisnicar
JtltL(
7
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENICKO~DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ZENICI
Broj: 004~0-Su-06-000-494
Zenica, 24.04.2006. godine
Kantonalni sud u Zenici, predsjednica suda Zijada Alihodzi6, odlucujuCi 0 zahtjevu
punomocnika tuZenog "Sojkic" d.o.o. Zavidovici advokata Faruka Balijagica iz Tuzle za
izuzeee predsjednice Opcinskog suda u Zenici od postupanja u predmetu Opcinskog suda u
Zenici broj: 043-0-Ps~05~000500, donijelaje slijedece:
RJESENJE
Zahtjev za izuzece se odbija kao neosnovan.
Obrazlozenje
Pred Opcinskim sudom u Zenici u toku je pamicni po stupak - privredni spor u predmetu
tuZitelja IK Banka d.d. Zenica protiv tuzenih 1. "Sojkic" d.o.o. ZavidoviCi i 2. Sojkic Esad
iz Zavidovica radi dugau iznosu od 451.006,70KM. Punomocnik tuzenog Faruk Balijagic,
advokat iz Tuzle, je prije otvaranja pripremnog rocista zakazanog za 27.03.2006. godine na
zapisnik zatra'lio izuzece sudije Enide Hadziomerovic zaduzene sa predmetom i
predsjednika suda zbog sumnji u diskriminaciju u odnosu na tliZenog.
U skladu sa odredbama clana 359. Zakona 0 parnienom postupku predsjednica suda cije se
izuzece tra'li je dostavila izjasnjenje povodom navoda u zahtjevu za izuzece.
Predsjednica suda cije se izuzece tra'li se izjasni1a da ne postoje razlozi za njeno izuzece
propisani odredbama clana 357. Zakona 0 parnicnom postupku i da je zahtjev za izuzece
neosnovan i da se isti kao takav odbije.
Postupajuci na osnovu odlaScenja iz clana 359. stay 2. Zakona 0 pamicnom postupku
predsjednik Kantonalnog suda u Zenici je rijesiQj:ao u izreci iz slijedecih razloga:
Punomocnik tuzenih stranaka se u zahtjevu za izuzece sluzi uopstenim formulacijama ne
dajuCi ni jedan konkretan i dokumentovan razlog za izuzece predsjednika suda koji ukazuje
na njenu nepristrasnost.
Stranke u postupku su duzne u skladu sa Zakonom dati doprinos da se po stupak pred
sudom vodi efikasno bez odugovlacenja, a sto bi imalo za rezultat mogucnost tjesavanja
veceg broja predmeta u rokovima utvrdenim zakonom.
U konkretnom predmetu proizilazi da je od podnosenja tuzbe 26.08.2005. godine do
zakazivanja pripremnog roCista proteklo vise od pet mjeseci, koja cinjenica je jos jedna
potvrda da ovaj predmet nije posebno tretiran i da je zahtjev za izuzece neosnovan.
Stoga je na osnovu izlozenog na osnovu clana 359. stay 2. i 3. Zakona
postupku rijeseno kao u izrecL
PRAVNAPOUKA.:
Protiv ovog Ijesenja nije
dopuStena posebna zalba.
0
parnicnom
PREDSJEDNICA
SUDA
,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-OOBOJSKI KANTON
OPCINSKI SUO U ZENICI
Broj : 043-0-SU-06-0o~DI)~
Zenica ; 04.05.2006. godine
Na osnovu clana 359. stay 1.Zakona 0 Parnicnom postupku (SI. novine F BIH br 53/03),
u predmetu koji se vodi kod ovog suda pod brojem PS-500105, u pravnoj stvari tuzitelja
IK Banka D.O. Zenica, protiv tuzenih 1...Sojkic"0.O.O. Zavidovici i 2. Sojkic Esad, radi
duga, odlucujuci 0 zahtjevu punomocnika tuzenih za izuze6e sudije Enide
Hadziomerovic, V.O. Predsjednica suda, dana 04.05.2006. godine, donosi
R ..IESEN ..IE
Zahljev za izuzece sudije Enide Hadiiomerovic od sudenja u postupku koji se vodi pred
ovim Sudom pod brojem 043-0- Ps-05-000500, ODBIJA SE.
Obrazlozenje
Kod ovog suda u toku je privredni spor u pravnoj stvari tuzitelja IK Banka D.O. Zenica,
protiv tuzenih 1."Sojkic"0.O.O. Zavidovici i 2. Sojkic Esad iz Zavidovica, radi duga u
iznosu od 451.006,70 KM.
Punomocnik tuzenih, Faruk Baljjagic, advokat iz Tuzle, prije otvaranja pripremnog
rocista zakazanog za dan 27.03.2006. godine, je na zapisnik trazio izuzece sudije Enide
Hadziomerovic zaduzene sa predmetom, te predsjednika suda, a zbog sumn;i u
diskriminaciju u odnosu na tuzene.
o zahtjevu za izuze6e
predsjednika suda odlueeno je Rjesenjem Kantonalnog suda u
Zenici od 24.04.2006. godine i isti zahtjev je odbijen kao neosnovan.
Zahtjev za izuze6e sudije Enide Hadziomerovic, imenovani punomocnik trazi iz razloga
sumnje u diskrimnaciju u odnosu na tuzenog, isticuci pri tome da predmeti u kojima se
tuzeni Sojkic"O.O.O. Zavidovici kod ovog Suda pojavljuje kao tuziteij, se ne uzimaju u
rad "ekspresno" za razliku od predmeta gdje je "Sojkic"O.O.O. Zavidovici pojavljuje u
svojstvu tuzenog, a sto je u konkretnom i slucaj.
Na osnovu clana 359. zakona 0 Parnicnom postupku, sudija Enida Hadziomerovic u
povodu navedenog zahtjeva data je pismeno izjasnjenje. U istom izjasnjenju navela je
da je kao sudija zaduzena sa oko 1450 spisa isticuci da se predmeti dodjeljuju sudiji
prema prilivu, ne vodeci racuna 0 imenima i nazivima stranka u postupku. Osim toga,
plan rjesavanja predmeta je u omjerima 60%zaostalih predmeta, 40% novih predmeta
a u kom omjeru moraju biti zastup/jene sve opcine na podruCju Kantona. U konkretnom
slueaju, imenovana sudija smatra da je prijedlog za izuzece prvenstveno imao za Gilj
odugovlacenje postupka i prolongiranje istog, a 5to je vidljivo i iz prvog zakazivanja
pripremnog rocista.
Razmatrajuci gore navedeni zahtjev V.O. Predsjednica suda ne nalazi isti zahtjev
opravdanim, te je odluceno kao u izreci iz slijedecih razloga :
Prije svega, navodi punomocnika tuzenih izneseni u zahtjevu za izuzece u smislu" da prema usmenom obavjestenju uredujuce sutkinje,kod iste nema predmeta gdje se Sojkic"D.O.O. Zavidovici
pojavljuje kao tuzitelj", a sto dovodi u sumnju njenu nepristrasnost, u cijelosti su neosnovani. Nairne, predmeti se urad dodjeljuju sudijama prema prilivu odnosno redoslijedu pristizanja a ne prema imenima , nazivima stranaka iii pak njihovom svojstvu u postupku. To sto imenovana sutkinja trenutno ne duzi niti jedan predmet u kome se SOjkic"D.O.O. Zavidoviei pojavljuje u ulozi tuzitelja nije posljedica nikakve favorizacije iii diskriminacije, nego ciste sluCajnosti. Pored navedenog, izvrsenim uvidom u spis broj PS-SOO/OS takoder se ne moze se zakljuciti da je sudeci sudija preduzimajuci bilo koju radnju u vezi sa predmetom, dovela u sumnju svoju nepristrasnost. U konacnom, postavljeni zahtjev za izuzece je u potpunosti neargumentovan i suvise uopcen i kao takav ne daje niti jedan konkretan iii dokumentovan razlog koji bi doveo u pitanje nepristrasnost sudije Enide Hadziomerovic. Kako u konkretnom slucaju ne postoje razlozi propisani clanom 3S7. Zakona
parnicnom postupku, koji bi opravdali izuzece sudije, rijeseno je kao u dispozitivu. Pravna pouka:
Protiv ovog rjesenja nije dopustena posebna zalba. Zalba ce biti dopustena tek sa eventualnom zalbom Na konacnu odluku u postupku PS-SOO/OS V.D. PredsJednica suda : 0
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ZENICI
Broj: 430 Rs 064034 12 Rsi
Zenica, 03.02.2012. godine
Kantonalni sud u Zenici, u gradanskom vijeeu sastavljenom od sudija:
Snjez.ane Colakovie, kao predsjednice vijeea, Indira Pasie-Balie i Josip Vukovie, kao
clanova vijeea, u pravnoj stvari tuzitelja LUKIC NADE, Bistua Nuova 5 All Zenica;
CVIJANOVIC UILJANE, Zije Dizdareviea 24 Zenica; JUSIC VAIDDE,
Islambegoviea put 2-C; VEJZAGIC SADZIDE, Londza 79 Zenica; UZUNOVIC
NADE, Armije BiH 26 Zenica; SADIBASIC MUBERE, Strosmajerova 136 Zenica;
OMERAGIC RAMIZE, Crvice 46 Zenica; TALIC INDIRE, Travnicka 56 Zenica;
CANCAR NERMANE TiSine bb Zenica; SMAILBEGOVIC JASMINKE Kanal 116
Zenica; RIZV ANOVIC (Cago) EMIRA Bulevar Kulina Bana 8 Zenica; DULOVIC
SELVETA Crkvice 52 Zenica; PERIC-STRBAC ZORA Cajdras 48 Zenica; FEJZIC
HAMIDA Zacarina 16 Zenica; TALAM FADIL Hirski put 39-A Zenica; KADRIC
IBRAIDM Seliste 26-A Zenica; SLAVICA MARICA Prve Zenicke brigade 106-B
Zenica; CANDRAGIC SEFIKA Stara Nemila 151 Zenica; BURIC SUADA Fra Grge
Martiea 4 Zenica; HRUSTIC NADZIJA Prvomajska 22 Zenica; ffiRISEVIC
HAJRIJA Crkvice 38 Zenica; DANDARA SLAVICA Marjanoviea put 14 Zenica;
KOVAC CAMKA Lukovo Polje LDIB 3 Zenica; SELIMOVIC SENADA Reisa
Causevica 5 Zenica; HUSAGIC AZRA Zeljeznicka 1 Zenica; HODZIC REFIJA
Travnicka 54 Zenica; TALAM ADILA Hirski put 20-A Zenica; KUKIC SEN ADA
Adolfa Goldbergera 13 Zenica; MUZUROVIC ALTIJANA Vardiste 61 Zenica;
KARlC SEAD Armije Bill 28 Zenica; BEGANOVIC ATIJA Cire Truhelke 106
Zenica; KOVAC AZRA Stranjani 10 Zenica; HAJDARBASIC SENADA Curkoviea
put 7 Zenica; DURMIC ZAIDDA Kulina Bana 2114 Zenica; NEZIR DULA Kozarci
25 Zenica; KOVAC NASIHA Serbin sokak 13 Zenica; PUNCER BRANKA
Travnicka cesta 44 Zenica; HUSEINSPAHIC EDINA Sarajevska 79-B Zenica;
AJANOVIC MUHAMED Nemila, Hase Bega Huseinovica, Zenica; DEMIR! ALMA
Pehare 37-A Zenica i HADZIBEGOVIC BELKISA Crkvice 52 Zenica, svi zastupani
po Faruku Balijagieu advokatu iz Tuzle, II Tuzlanske brigade 66, protiv tuzenog "VF
COMERCE" Put zivota bb Sarajevo, pravni sIjednik RK "Bosna" d.o.o. Zenica,
zastupan po zakonskom zastupniku direktoru, radi radni spor, V.s. 100,00 KM,
odlucujuei 0 prijedlogu tuzitelja za odredivanje (delegaciju) drugog stvamo nadleznog
opCinskog suda s podrucja Kantonalnog suda za postupanja u pamicnom predmetu
Opcinskog suda u Zenici broj 43 0 Rs 064034 12 Rs, u sjednici vijeca oddanoj dana
03.02.2012. godine, donio je
RJESENJE Odbija se prijedlog tuZitelja za odredivanje drugog stvamo nadleZnog
Opeinskog suda s podrucja Kantonalnog suda za postupanje u predmetnom sporu.
Obrazlozenje
U pamicnom postupku koji je u toku kod Opcinskog suda u Zenici i koji
se vodi pod poslovnim brojem 43 0 Rs 064034 12 Rs tuzitelji su podneskom od
18.10.2011. godine predlozili da se za postupanje u predmetnom sporu odredi drugi
stvamo nadlezni OpCinski sud s podrucja Kantonalnog suda. Kao razlog za
odredivanje drugog Opcinskog suda za postupanje u predmetnom sporu naveli su
razlog da je predsjednica OpCinskog suda u Zenici Dijana Ajanovic znala da se
privatizacija imovine Bill ne moze vrsiti u Beogradu, nego preko Kantonalne i
Federalne agencije za privatizaciju, pa je ista nezakonitim upisom u zemljiSnim
knjigama kao odvjetnica tuzenog, tuziteljima pricinila stetu.
OdlucujuCi 0 prijedlogu ovaj sud je zakljucio da prijedlog nije osnovan.
Prema odredbi iz clana 50 stay 1 Zakona 0 pamicnom postupku (Sl.list
FBill broj 53/03, 73/05 i 19/06) Kantonalni sud moze na prijedlog stranke odrediti da
u pojedinom predmetu postupa· drugi stvamo nadlezni Opcinski sud s njegovog
podrucja ako ce se tako lakse provesti postupak iIi ako za to postoje drugi opravdani
razlozi.
Nema sumnje da u ovom predmetnom slucaju prvi razlog iz navedene
zakonske odredbe nije ostvaren, jer iz stanja spisa ne proizilazi da bi se delegiranjem
mjesne nadleznosti postupak lakse proveo, nego upravo suprotno, s obzirom da su
tuzitelji iz Zenice.
Razlog kojeg tuzitelji navode u pdjedlogu nije "opravdani razlozi"
propisani navedenom zakonskom odredbom, zbog kojih bi sud usvojio prijedlog
tuzitelja i odredio da u ovom predmetu postupa drugi stvamo nadlezan Opcinski sud
sa njegovog podrucja.
Nairne, navode iz prijedloga tuzitelji nisu dokazali, niti navedeno
proizilazi iz stanja spisa.
Sudska praksa je zauzela stay da "okolnost sto je stranku u postupku"
ranije zastupao sadasnji predsjednik suda nije razlog za prenosenje mjesne nadleznosti
na drugi stvamo nadlezni sud (eitat iz sudske odluke: Vrhovni sud Bill broj R.200/90
od 28.09.1990. godine), pogotovo kada se ima u vidu cinjenica da nema dokaza daje
predsjednica suda kao odvjetnica tuzenog izvrSila nezakonit upis u zemljisne knjige u
postupku privatizaeije, niti da je na taj naCin tuziteJjima pricinila stetu.
Slijedom navedenog rijeseno je kao u izreci primjenom odredbi clana 28
tacka 3 i 5 Zakona 0 sudovima BiH (Sl.novine FBill broj 38/05 i 22/06) i odredbe iz
clana 50 stay 1 Zakona 0 pamicnom postupku.
Predsjedniea vijeca
Snjezana Colakovic
1
Tuzitelji: Luki6 Nada, Bistua Nova 5 All Zenica, Cvijanovi6 Ljiljana, Zije
Dizdarevi6a 24 Zenica, Jusi6 Vahida, Islambegovi6a put 2C Zenica, Vejzagi6
Sadida, Londa 79 Zenica, Uzunovi6 Nada, Armije BiH 26 Zenica, Sadibasi6
Mubera, Strosmajerova 136 Zenica, Omeragi6 Ramiza, Crkvice 46 Zenica, Tali6
Indira) Travnicka 56 Zenica, Can6ar Nermana, Tisina bb Zenica, Smailbegovi6
Jasminka, Kanal 116 Zenica, Rizvanovi6 (Cago) Emira, Bulevar Kulina Bana 8
Zenica, Bulovi6 Selveta, Crkvice 52 Zenica, Peri6-Strbac Zora, Cajdras 48
Zenica, Fejzi6 Hamida, Zacarina 16 Zenica, Talam Fadil, Ilirski put 39 A
Zenica, Kadri6 Ibrahim, Seliste 26 A Zenica, Slavica Marica, Prve Zenicke
brigade 106 B Zenica, Candragi6 Sefika, Stara Nemila 151 Zenica, Buri6 Suada~
Fra Grge Marti6a 4 Zenica, Hrusti6 NadZija, Prvomajska 22 Zenica, Ibrisevi6
Hajrija, Crkvice 38 Zenica, Bandara Slavica, Marjanovi6a put 14 Zenica, Kovac
Camka, Lukovo Polje LDIB3 Zenica, Selimovi6 Senada, Reisa Causevi6a 5
Zenica, Husagi6 Azra, Zeljeznicka 1 Zenica, HodZi6 Refija, Travnicka 54
Zenica, Talam Adila, Ilirski put 20 A Zenica, Kuki6 Senada, Adolfa
Goldbergera 13 Zenica, Muzurovi6 Altijana, Vardiste 61 Zenica, Kari6 Seaa,
Armije BiH 28 Zenica, Beganovi6 Atija, Cire Truhelke 106 Zenica, Kovac Azra,
Stranjani 10 Zenica, Hajdarbasi6 Senada, Curkovi6a put 7 Zenica, Durmi6
Zahida, Kulina Bana 2114 Zenica, Nezi6 Bula, Kozarci 25 Zenica, Kovac
Nasiha, Serbin Sokak 13 Zenica, Puncer Branka, Travnicka Cesta 44 Zenica,
Huseinspahi6 Edina, Sarajevska 79 B Zenica, Ajanovi6 Muhamed, Nemila, Hase
Bega Husejnovi6a Zenica, Demiri Alma, Pehare 37A Zenica, i Hadzibegovic
Belkisa, Crkvice 52 Zenica, svi zastupani po Faruku Balijagi6u advokatu iz
Tuzle, II tuzlanske brigade 66.
TuZeni: "VF COMERCE" Put zivota bb, 71000 Sarajevo, pravni sljednik RK
"BOSNA" don Zenica, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru
OPCINSKOM SUDU ZENICA
Na broj: 430 P 044189 10 P
PODNESAK
Dostavljam yam tuzbu tliZitelja Luki6 Nada i ostali, protiv tuzenog "VF
KOMERC" .
Kako sam blagovremeno podnio zahtjev za povrat u predasnje stanje, a zbog
blesti, koji Op6inski sud u Zenici nije nikada navodno primio, a posto je k1jucna
osoba u svojoj stetnoj radnji predsjednica Op6inskog suda u zenici Dijana
Ajanovi6, molim Vas da ovu tuzbusmatrate novom tuzbom i da punomoCi '
2
predmeta, koi se vodio pod brojem 43 0 P 044189 10 P prilozite UZ ovu tuzbu,
i da predmet date Kantonalnom sudu u Zenici koji ce delegirtati neki drugi sud
sa podrucja svoje jurisdikcije, iz vamih razloga, jer je glavni stetnik
predsjednica Opcinskog suda u Zenici Dijana Ajanovic, koja je znala da se
privatuzacija imovine BiH ne moze vrsiti u Beogradu, nego preko kantonalne i
federalne Agencije za privatizaciu, pa je ista nezakonitim upisom u zemljisnim
klnjigama kao odvjetnica tuzenog, tu.ziteljima pricinila stetu.
Primite izraze mojeg dubokog postovanja,
Po ovlasti:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
OPCINSKI SUD U ZENICI
Broj: 430 P 04418910 P
Zenica, 09.06.2011. godine
OPCINSKI SUD U ZENICI, sudija Kokor Srecko, u pravnoj stvari tuzitelja: 1. Lukic Nada iz Zenice, U!.
Bistua Nuova br. 5 All, 2. Cvijanovic LjiJjana iz Zenice, ul. Zije Dizdarevica br. 24, 3. JusiC Vahida iz
Zenice, ul. Islambegovica put br. 2C, 4. Vejzagic Sadida iz Zen ice, ul. Londza br. 79, 5. Uzunovie Nada
Zenice, ul. Armije BiH br. 26, 6. SadibaSic Mubera iz Zen ice, ul. Strosmajerova br. 136, 7. Omeragie Ramiza
iz Zen ice, ul. Crkvice br. 46, 8. Talic Indira iz Zenice, ul. Travnicka br. 56, 9. Cancar Nermana iz Zen ice, ul
Tisina bb, 10. Smailbegovic Jasminka iz Zenice, Kanal br. 116, 11. Rizvanovie Emira iz Zenice, Buleva:
Kulina bana br. 8., 12. Dulovic Selveta iz Zenice, ul. Crkvice br. 52, 13. Peric-Strbac Zora iz Zenice. d.
CajdraS br. 48, 14. Fejzic Hamida iz Zenice, ul. Zacarina br. 16, 15. Ta1am Fadil iz Zen ice, ul. I1irski put
39A, 16. Kadric Ibrahima iz Zenice, Seliste br. 26A, 17. Slavica Marica iz Zen ice, ul. I Zenicke brigade b.
106B, 18. Candragic Sefika iz Zen ice, Stara nemila br. 151, 19. Buric Suada iz Zen ice, ul. Fra Grge
br. 4, 20. Hrustic Nadzija iz Zen ice, ul. Prvomajska br. 22, 21. Ibrisevic Hajrija iz Zenice, Crkvice br. :; 8,
Dandara Slavica iz Zenice, ul. Marjanovica put br. 14,23. Kovac Camka iz Zenice, Lukovo po1je br. LD!K:,
24. Selimovic Senada iz Zenice, ul. Reisa Causevica br. 5,25. Husagi6 Azra iz Zenice, ul. Zeljeznicka br. ,
26. Hodzic Refija iz Zenice, ul. Travnicka br. 54, 27. Talam Adila iz Zenice, ul. Ilirski put br. 20A, 28. Kuh~
Senada iz Zenice, ul. A.Goldbergera br. 13,29. Muzurovic Altijana iz Zenice, Vardiste br. 61, 30. KariC Semi
iz Zenice, ul. Armije BiH br. 28, 31. Beganovic Atija iz Zenice, ul. Cire Truhelke br. 106, 32. Kovac Azra
Zen ice, Stranjani br. 10, 33. Hajdarbasic Senada iz Zen ice, ul. Curkovi6a put br. 7, 34. Dunnie Zahida
Zenice, Kulina bana br. 2/14, 35. Nezi6 Dula iz Zenice, Kozarci br. 25,36. Kovac Nasiha iz Zen ice,
sokak br. 13, 37. Puncer Branka iz Zen ice, ul. Travnicka cesta br. 44, 38. Huseinspahi6 Edina iz Zenice.
Sarajevska br. 79B, 39. Ajanovic Muhamed iz Nemile, ul. Hase Bega Husejnovi6a, 40. Demiri Alma
Zenice, Pehare br. 37A, i 41. Hadzibegovic Belkisa iz Zen ice, Crkvice br. 52, zastupani po punomocniKc
Faruku Balijagicu, advokatu iz Tuzle, ul. II tuzlanske brigade b. 66, protiv tuz.enog "VF COMERCE
Sarajevo, ul. Put zivota bbb, zastupan po punomocniku Kljuco Vesni, advokatu iz Sarajeva, ul. Mis Irbina
10, radi potraZivanja iz radnog odnosa, v.s. 245.614,86 KM, na pripremnom roCistu odrzanom dana
09.06.2011. godine u odsustvu uredno pozvanog punomocnika tuZitelja, au prisustvu punomocnika tuzenog
donio je, slijede6e
RJESENJE
Tuzba u ovoj pravnoj stvari smatra se pOVllcenom.
Obavezuju se tuzitelji da tuZenom nadoknade troskove postupka u iznosu od 1.044,30 KM, u roku
dana.
Obr-a'£lozenje
Tuzitelji su po punomocniku, dana 22.11.2010. go dine podnijeli ovom sudu tuzbu protiv tuzenog,
potrazivanja iz radnog odnosa.
Nakon sto je tuzeni u svom odgovoru osporio osnovanost tuzbe i tuzbenog zahtjeva sud je, za dan 09.06.:20 '
godine zakazao pripremno rociSte na koje nije pristupio uredno obavijesteni punomocnik tuzitelja.
Izjasnjavajuci se 0 daljem toku po stupka, punomocnik tuzenog je istakao da ne zeli da se upusta
raspravljanje ali da tuzeni potrafuje troskove postupka.
Obzirom da na pripremno rociSte nije pristupio uredno obavijesteni punomocnik tuzitelja, a tuzeni
zahtijevao da se rociste odrZi sud je, shodno clanu 84 stay 1 Zakona 0 parnicnom postupku odluCio kac
stavu I izreke.
-2­
Odluka 0 troskovima postupka donesenaje u skladu sa clanom 390 stav 1 ZPP-a, a isti se odnose na troskove
sastava odgovora na tufbu po advokatu, te troskove pristupa advokata na pripremno rociste, a sto u skladu sa
AT od 24.04.2004. godine iznosi ukupno 1.044,30 KM.
PRAVNA POUKA
Protiv ovog rjesenja stranke imaju pravo Zalbe
koju podnose Kantonalnom sudu Zenica putem
ovog suda u roku od 15 dana od dana prijema istog.
Zalba se podnosi u tri primjerka.
Download

Pismo Vijeću RK "Bosna"