ISSN-1452-662X
easopis lekara i stomatologa
Zdraystveni Centar Novi Pazar
Glavni i odgovorni urednik
Prim. dr Avdo eeranie
Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Mr sci. med dr Suada Gicie Skenderi
Redakcijski kolegyum
dr D2enana Detanac, dr D2email Detanac, mr sci med. dr Edvin Had2ibulie, mr sci med. dr D1evad Sebeeevac,
dr Vesna Tomovie, mr sci med. dr Elvira Luka Radondie, dr Jusuf Nukovie, mr sci med. dr Safet Skenderi, dr Nataga
Mijailovid, dr §efadil Spahie, dr Lenka Jadovie
Naueni savet
Prof. dr Mirko Rosie, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Prof. dr Radivoj Kocie, Medicinski fakultet Univerziteta u Nigu, Srbija
Prof. dr Ivan Dimitrijevie, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Aleksandar Karamarkovie, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Stojan Seim lid, Medicinski fakultet Univerziteta u Prigtini, Srbija
Prof. dr Marina Savin, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Milica Berisavac, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Milan Kne2evie, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Prof. dr Nebojga Milk, Medicinski fakultet Univerziteta u Prigtini, Srbija
Prof. dr Zulfo Godinjak, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
Prof. dr Zarko Pavia, Univerzitet za poslovni in2enjering i marketing Banja Luka, BiH
Prof. dr Damjan Miklavei6, Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Milo Jovanovie, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Sne2ana Janeid, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Prof. dr Cedomir S. Vu6etie, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Prof. dr Slobodan Obradovie, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
Prevod na engleski jezik
dr D2enana Detanac
Dizajn
Prim. dr Avdo teranie
lzdavae
Srpsko lekarsko drugtvo, Podru2nica Novi Pazar
t ASOPIS IZLAZI DVA PUTA GODI§NJE
Adresa uredniltva
SANAMED", Zdraystveni centar Novi Pazar, ul. Generala 2ivkovida br. 1, Novi Pazar, Srbija
tel: 020 314 722, mob. tel. 063 640 850, e-mail: [email protected], www.sanamed.rs
gtampa
MERAK", Novi Pazar
Tired
500
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
ISSN-1452-662X
Journal of doctors and dentists
Health Center Novi Pazar
Editor-in-chief
Prim. dr Avdo Ceranic
Deputy editor-in-chief
Mr sci med. dr Suada Gicic Skenderi
Editorial Staff
dr Dzenana Detanac, dr Dzemail Detanac, mr sci med dr Edvin Hadzibulic, mr sci med dr Dzevad Sebecevac,
dr Vesna Tomovic, mr sci med dr Elvira Lukac Radoncic, dr Jusuf Nukovic, mr sci med dr Safet Skenderi, dr Natasa
Mijailovic, dr Sefadil Spahic, dr Lenka Jacovic
Scientific Council
Prof. dr Mirko Rosic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Radivoj Kocic, School of Medicine, University of Nis, Serbia
Prof. dr Ivan Dimitrijevic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Aleksandar Karamarkovic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Stojan Sekulic, School of Medicine, University of Pristina, Serbia
Prof. dr Marina Savin, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Milica Berisavac, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Milan Knezevic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Nebojsa Mitic, School of Medicine, University of Pristina, Serbia
Prof. dr Zulfo Godinjak, School of Medicine, University of Sarajevo, BiH
Prof. dr Zarko Pavic, University for business engineering and management of Banja Luka, BiH
Prof. dr Damjan Miklavcic, Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Milos Jovanovic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Snezana Jancic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
Prof. dr Cedomir S. Vucetic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Slobodan Obradovic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
English translation
dr Dzenana Detanac
Design
Prim. dr Avdo Ceranic
Published by
Serbian Medical Society, Section Novi Pazar
ISSUED TWICE A YEAR
Adress of Editorial Staff
"SANAMED ", Zdraystveni centar Novi Pazar, ul. Generala Zivkovida br. 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
Tel.: 020 314 722, mob. tel.: 063 640 850, e-mail: [email protected], www.sanamed.rs
Print
"MERAK", Novi Pazar
Circulation
500
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Download

easopis lekara i stomatologa Zdraystveni Centar Novi Pazar