1
Projektant
Investitor
Objekat
Projekat
Datum
IMMOREAL CONSTRUCTION BUILDING D.O.O.
Ul. Jovana Skerlića br. 27, NIŠ
STAMBENI OBJEKAT NA KAT. PARCELI BR.
15260/3 KO "KRAGUJEVAC 3"
TEHNIČKI
IZVEŠTAJ
GLAVNI
Mart , 2011
1.
LOKACIJA I UVODNE NAPOMENE
Objekat se nalazi na lokaciji Investitora u Kragujevcu, u ulici Kralja Milana IV neposredno
ispred prostora gradskih bazena.. Na parceli površine 0,1040 Ha, koja je upisana u list nepokretnosti
br.10069 KO Kragujevac 3, naselje Spomen park, projektovan je stambeni objekat spratnosti Po (1,-2)+Pv+4, sa svim neophodnim i pratećim sadrţajima. Pristup objektu je sa ulice Kralja Milana
IV i sa novoprojektovane stambene ulice izmeĊu objekta i ograde gradskih bazena, tako da je
objekat dostupan sa obe navedene saobraćajnice. Objekat je projektovan u svemu prema
projektnom zadatku, potpisanom od strane investitora i Lokacijskoj dozvoli br.XVIII-353-36/11 od
22.02.2011 god, a koja je izdata od strane Sekretarijata za urbanizam Opštine Kragujevac.
2.
DISPOZICIJA I FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA
U skladu sa projektnim zadatkom, uslovima lokacije i idejnim rešenjem izvršena je
funkcionalma organizacija prostora tako da je, u arhitektonskom smislu, u punoj meri iskorišćena
lokacija i potrebna veliĉina objekta. Dozvoljena površina pod objektom je 625,00 m2, a
projektovana je 617,58(14,10/43,80). Dozvoljena BRGP je 3350,00 m2, a projektovana je 3349,29
m2. Projektovana neto površina objekta je 4273.51 m2, dok je projektovana bruto površina garaţa:
na nivou -2 – 769.41 m2, na nivou -1 – 694.68 m2, što ukupno ĉini 1464.09 m2.
Ukupna NETO površina PODRUMA
Ukupna NETO površina STANOVA
Ukupna NETO površina STAMBENOG
DELA OBJEKTA
1352.59
2670.23
Ukupna NETO površina OBJEKTA
4244.60
Ukupna BRUTO površina PODRUMA
Ukupna BRUTO površina STAMBENOG
DELA OBJEKTA
Ukupna BRUTO površina OBJEKTA
2892.01
1440.35
3349.29
4789.64
Kolski, stacionarni i pešački saobraćaj
Saobraćajni prilaz objektu je rešen u skladu sa Planom detaljne regulacije kojim je
predvidjeno da je saobraćajni prilaz objektu iz ulice Kralja Milana IV preko sekundarne parking
saobraćajnice koja se pod pravim uglom spaja sa gradskom transverzalom (Kralja Milana IV). Sa
ove sekundarne saobraćajnice kolskom kosom rampom sa nagibom od 12 %, se prilazi prvom
nivou podzemne garaţe na kojem je predviĊeno 26 parking mesta. Na ovom nivou je lift za
putniĉka vozila kojim se pristupa drugom podzemnom nivou garaţe sa 30 parking mesta. Ukupna
površina garaţe je 1370,23 m2 što opredeljuje klasifikaciju podzemne garaţe u srednje po veliĉini.
Sekundarna saobraćajnica se pruţa celom duţinom zadnje strane stambenog objekta i
omogućava pristup javnim, otvorenim parking mestima prema ogradi bazena.
Pešaĉki pristup objektu predvidjen je sa dve strane: glavni ulaz je iz ulice Kralja Milana IV.
Sa te strane nivou prizemlja pristupa se preko ulaznog stepeništa, dok je ulaz sa suprotne strane na
nivou terena, a do prizemlja se dolazi preko unutrašnjeg stepeništa koje je prilagodjeno potrebama
hendikepiranih osoba, pa je ovaj ulaz istovremeno i ulaz koji je predvidjen za njihove potrebe. Svi
duplex apartmani prizemlja imaju sopstvene ulaze sa pešaĉkim prilazima preko spoljnih stepenica i
internog ulaznog platoa. Podzemna garaţa je u dva nivoa. Pored glavnog pešaĉkog pristupa
stepeništem i liftom, predvidjen je i izlaz za sluĉaj opasnosti preko spoljnog otvorenog stepeništa,
koje je delimiĉno nadkriveno ĉeliĉnom poluprovidnom konstrukcijom. Ovo stepenište je van
gabarita objekta, u parceli i njegova površina nije obraĉunata kroz bruto gradjevinsku površinu.
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
2
Parking mesta
su predvidjena u podzemnoj garaţi koja ima dva nivoa i na slobodnom delu parcele.
Ukupno je omogućeno parkiranje 64 vozila po sledećem rasporedu:
lokacija
GARAŽA - nivo -1
GARAŽA - nivo -2
PARCELA - nivo prizemlja
Broj parking mesta
26
30
8
Kako je projektom predvidjeno 48 stanova sa površinama manjim od 75 m2, kao i 8
dupleks apartmana sa površinama većim od 75 m2, potreban broj parking mesta je 48+16=64, ĉime
je uslov zadovoljen u potpunosti.
Planiranje prostora u vezi nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama
Poštujući odredbe Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa
nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica, a koji je objavljen u "Sluţbenom
glasniku RS", br.18/97. predvidjeno je:
1.
U okviru podzemne garaže predvidjeno je 4 mesta za parkiranje osoba sa invaliditetom što je
više od potrebnih 5% od ukupnog broja parking mesta
2.
Prilaz objektu za osobe sa invaliditetom predvidjen je
upotrebom automobila do nivoa podzemne garaţe i predvidjenih proširenih parking
mesta, odakle je pristup liftu i svim etaţama neometan.
Pristup individualnim korisnicima u invalidskim kolicima omogućen je sa zadnje strane
objekta gde je ulaz na nivou terena. Ispred ulaznih vrata predvidjen je plato širine 150
cm, a ulazna vrata imaju svetlu širinu krila od 90 cm. Unutrašnje stepenište do lifta
savladava visinsku razliku od 177 cm, što je više od minimalnih 76 cm, pa je stepenište
prilagodjeno upotrebi invalida i to tako da je profil svakog od 12 stepenika 14.8/30 cm,
što je manje od minimalno predvidjene visine stepenika koja iznosi 15 cm.
Lift je u potpunosti projektovan tako da je u njemu moguć samostalan prevoz osoba u
invalidskim kolicima.
Ulazna vrata u stanove imaju svetlu širinu od 90 cm.
Projektovana koncepcija stambenih prostora
U skladu sa projektnim zadatkom i idejnim rešenjem objekat je podeljen u dve funkcionalne
stambene celine:
prizemlje sa 8 autonomnih stambenih duplex apartmana i
4 etaţe sa po 12 apartmana razliĉitih veliĉina.
U prizemlju su projektovani autonomni duplex apartmani koji se medjusobno neznatno
razlikuju. Svi ovi apartmani imaju pristup preko ulaznog platoa koji je istovremeno i interno
dvorište (terasa) – patio. U prizemlju svakog apartmana predvidjen je otvoreni ulazni prostor u
okviru velikog dnevnog boravka koji u sebi objedinjuje i funkcije trpezarije sa otvorenom
kuhinjom. U nastavku je predvidjeno veliko kupatilo kao i spavaĉa soba. Iz prostora boravka
jednokrakim stepeništem pristupa se galeriji sa dve spavaće sobe i gornjim kupatilom.
PRIZEMLJE
ETAŽA
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
STAN
BROJ
POVRŠINA
1
84.41
2
84.15
3
84.78
4
87.57
5
84.52
6
84.84
7
84.41
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
3
8
84.32
Stambene etaţe 1-4 su predvidjene za po 12 stambenih jedinica – apartmana. Interna
komunikacija se ostvaruje vertikalno preko stepeništa i putniĉkog lifta, a horizontalno centralnim
hodnikom širine 140 cm.
Na svakoj stambenoj etaţi predvidjeni su apartmani (stambene jedinice) sa površinama od 28.60 m2
do 69.20 m2.
STAN
BROJ
POVR
ŠINA
ETAŽA
STAN
BROJ
POVR
ŠINA
ETAŽA
STAN
BROJ
POVR
ŠINA
ETAŽA
STAN
BROJ
POVR
ŠINA
21
59.27
33
59.27
45
59.27
40.50
22
39.99
34
39.99
46
39.92
11
33.68
23
33.61
35
33.54
47
33.46
12
28.98
24
28.85
36
28.78
48
28.63
13
28.60
25
28.60
37
28.60
49
28.60
14
69.20
26
69.20
38
69.20
50
69.20
15
48.96
27
48.96
39
48.96
51
48.96
16
40.21
28
40.20
40
40.15
52
40.15
17
29.01
29
28.87
41
28.80
53
28.72
18
29.07
30
29.01
42
28.86
54
28.79
19
40.14
31
40.08
43
40.08
55
40.08
20
52.43
32
52.35
44
52.28
56
52.20
4. SPRAT
55.42
3. SPRAT
9
10
2. SPRAT
1. SPRAT
ETAŽA
Nivelacija terena – teren je pribliţno ravan, sa blagim nagibom u pravcu pruţanja ulice Kralja
Milana IV i to od strane objekta sa kolskom rampom prema susednom objektu koji je predvidjen
kao blokovski nastavak. a predvidjeno je da se kao kota prizemlja +- 0.00 usvoji apsolutna visinska
kota +210,75. koja se nalazi 0,90 m1 iznad najviše kote terena. Trotoari oko objekta prate nagib
terena.
3.
KONSTRUKCIJA
Konstrukcija objekta je armirano betonska, skeletna sa armirano betonskim zidnim platnima
koja se koriste kao seizmiĉka ukrućenja. Objekat je ukopan do dubine -6.00 ispod kote terena, a dve
podzemne etaţe su garaţe za putniĉka vozila, medjusobno povezane auto liftom, putniĉkim liftom i
stepenišnim komunikacijama. Prizemlje je povišeno, tako da je u sklopu prizemne etaţe formirana
galerija koja samo delimiĉno zauzima kubaturu prizemnog prostora. Konstrukciju ĉine u
vertikalnom smislu preteţno armirano betonski stubovi, zatim zidani fasadni zidovi sa vertikalnim
armiranobetonskim serklaţima a u podrumu armiranobetonski zidovi.
MeĊuspratne konstrukcije su izvedene kao povišene polumontţne tavanice tipa "fert"
ukupne visine 25 cm. Osovinski rasponi tavanica su 500 cm. Opterećenje sa tavanica se prenosi na
armiranobetonske horizontalne grede visine 50 cm, koje su na kritiĉnim pozicijama (ose 2,9,C i B)
projektovane sa horizontalnim profilom 80/25 tako da postaju skrivene grede i uklapaju se u
debljinu medjuspratne tavanice, pa su i vizuelno neprimetne. kao i horizontalne serklaţe zidova,
ĉime je objekat ukrućen u horizontalnoj ravni. Izmedju dve garaţe, kao i izmedju gornje garaţe (
nivo -1) i prizemlja, meĊuspratna konstrukcija je puna armiranobetonska ploĉa debljine 15 cm.
Spoljašnji i unutrašnji pregradni zidovi izmeĊu stanova kao i izmeĊu stanova i unutrašnjeg
hodnika se izvode kao sendviĉ zid od y-tong jezgra debljine 12 cm sa obostranom oblogom od
gipskartonskih ploĉa debljine 1.20 cm preko ĉeliĉne podkonstrukcije ispunjene negorivom
termoizolacijom i sa armiranobetonskim serklaţima u uglovima i na mestima ukrštanja zidova.
Ukupna debljina ovako komponovanog zida je 20.0 cm. Spratna visina je 290 cm, a u delu
prizemlja 540 cm. Pregradni zidovi u stanovima su od Y-tong blokova debljine 10 cm.
Krov je drveni od LKV konstruktivnih elemenata, malog nagiba –na kome leţi krovni
pokrivaĉ. Spolja je zaklonjen AB krovnim nazitcima.
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
4
LKV KONSTRUKCIJA - OPIS
Laki krovni nosaĉi - ĉine familiju krovnih rešetekastih nosaĉa koji se proizvode industrijskim
putem u velikim serijama, transportuju do gradilišta i montiraju na objektu, po pravilima koji vaţe
za otvorenu prefabrikovanu gradnju. Konstruktivni sistem je predstavljen rešetkastim nosaĉem sa
potpunom ili delimiĉnom triangulacijom štapova ispune.
Za ekstremne statiĉke uticaje dimenzionisani su štapovi gornjeg i donjeg pojasa i štapovi ispune u
skladu sa odredbama JUS U.C9. 200 i JUS U.C9. 300 i EUROCOD 5 - Proraĉun drvenih
konstrukcija, uz upotrebu ĉetinarske graĊe (jela, smreka) II kvalitetne klase. Za ekstremne ĉvorne
sile proraĉunate su veze stapova sa metalnim konekterima.
PRATEĆA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Proizvodjaĉ krovne konstrukcije je u obavezi da isporuĉi prateću tehniĉku dokumentaciju. Sastavni
deo prateće projektne dokumentacije za krovnu strukturu moraju da ĉine:
1. Statiĉki proraĉun, kojim su definisani svi ulazni podaci o nosaĉu i opterećenju, kao i rezultati
proraĉuna
2. Sistemna linija nosaĉa sa obeleţenim ĉvorovima i štapovima,
3. Radioniĉka proizvodna dokumentacija
Radioniĉku, proizvodnu dokumentaciju moraju da ĉine sledeći prilozi:
Radioniĉki crteţ sklopljenog nosaĉa,
Geometrija štapova i ĉvorova nosaĉa sa definisanim referentnim taĉkama i njihovim
meĊusobnim udaljenjima,
Krojna lista štapova nosaĉa i
Crteţi ĉvornih veza sa usvojenim metalnim konekterima i njihovim poloţajem u odnosu na
referentnu taĉku ĉvora.
KARAKTERISTIKE DRVENE KROVNE GRADJE
Za proizvodnju projektovane krovne konstrukcije mora se koristiti zdrava ĉetinarska ili
listopadna graĊa II kvalitetne klase u svemu prema odredbama JUS U.D0.001 - Materijali za izradu
drvenih konstrukcija i tehniĉki uslovi. Za raspone nosaĉa L < 9.00 m moţe se koristiti topolova
graĊa druge klase iskljuĉivo za štapove ispune.
Svi štapovi jednog nosaĉa moraju biti obraĊeni tako da širina popreĉnog preseka ne sme da odtsupa
više od ± 1.0 mm.
Tolerancija pri krojenju štapova prema krojnoj listi je ± 1.0 mm. Drugaĉija obrada drveta ili druge
vrste drveta nisu dozvoljene.!
Sprovesti trajnu zaštitu drvne graĊe sa ciljem da drvo u eksploataciji bude trajno zaštićeno. To se
postiţe potapanjem obraĊene graĊe u antiseptik koji sadrţi:
Plavi kamen (CuSO4?H2O), neutralnu so dobro rastvorivu u vodi. Kao antiseptik ima blaga

toksiĉna svojstva, intenzivno prodire u površinske slojeve drveta.
Kalijumdihromat (K2Cr2O7), lako rastvoriva so, koja prodire u drvo i vezuje se za drvena

vlakanca. Spreĉava koroziju metala.
Bornu kiselinu (H3BO3), izraziti antiseptik, bez boje i mirisa, bezopasan za ljude. Ima

protivpooţarna svojstva.
- KARAKTERISTIKE METALNIH KONEKTERA
Spajanja drvenih elemenata rešetke moraju se izvesti iskljuĉivo metalnim ploĉastim konekterima
tipa LKV ili sl. ( u sluĉaju zamene predloţenih LKV konektera potrebno je atestima
dokumentovati njihove karakteristike i to atestima IMK – Instituta za Materijale i Konstrukcije
Gradjevinskog fakulteta u Beogradu i atestima Zavoda za ispitivanje materijala i Konstrukcija iz
Subotice). Nije dozvoljeno spajanje elemenata drvenih krovnih rešetki bilo kakvim drugim
spojnim sredstvima !
Metalni LKV- C ili sliĉni konekteri se proizvode po zaštićenoj tehnologiji od ĉelicnog lima
debljine t=1.5mm prema odredbama BS 1449, poglavlje 1B, ili od ĉelika za duboko izvlaĉenje
JUS C.B3.530, Ĉ.0146, HT - 40 sa površinskom zaštitom izvednom prethodnim
pocinĉavanjem lima sa 275 grama cinka po 1.0 m” površine.
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
5
Nosivost metalnih konektera se odreĊuje ispitivanjem serija epruveta do sloma prema
USLOVIMA ISPITIVANJA gorepomenutih Institucija.
PROIZVODNJA ELEMENATA DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE
Proizvodnja mora biti organizovana u pogonima i izvedena na opremi za proizvodnju nosaĉa.
Osnovni delovi opreme su radni stolovi koji formiraju nepomerljivi šablon za montaţu štapova
sistema i postavljanje i centriranje metalnih konektera u ĉvorovima sistema i hidrauliĉka presa
za jednovremeno obostrano utiskivanje konektera. Drugaĉija oprema i drugi naĉini utiskivanja
konektera nisu dozvoljeni.!
Mere tolerancija pri proizvodnji nosaĉa su:
 za raspon nosaĉa: L/1000
 za visinu nosaĉa: H/500.
O proizvodnji nosaĉa se mora voditi precizna evidencija, koja obuhvata podatke o projektu, tipu
nosaĉa, kvalitetu graĊe, kvalitetu konektera i stanju opreme. Presom za utiskivanje mora rukovati
atestirani rukovaoc, a za kvalitet proizvodnje odgovara rukovodilac smene i šef proizvodnje.
Tokom rada se moraju preduzeti sve propisana mere HTZ zaštite.
TRANSPORT OD POGONA DO GRADILIŠTA
Lokalni transport nosaĉa i transport nosaĉa do gradilišta kao i vertikalni transport na objektu mora
biti tako organizovan da iskljuĉi svaku mogućnost oštećenja štapova ili ĉvornih veza nosaĉa.
Nosaĉi se transportuju u poloţaju u kome će biti izloţeni opterećenju u toku eksploatacije. Za
kamionski transport moraju se obezbediti oslonci nosaĉa u projektovanim ili privremenim
ĉvorovima. Ukoliko se uvode privremeni oslonci, dopunskim statiĉkim proraĉunom se mora
dokazati stabilnost sistema u transportu za dvostruku sopstvenu teţinu.
MONTAŢA
Uslovi montaţe se moraju definisati posebnim projektom montaţe koji je duţan da izradi
montaţer konstrukcije, prema lokalnim uslovima na gradilištu i koji mora da se podnese
projektantu kosntrukcije na saglasnost. Ovim projektom se mora definisati horizontalni i
vertikalni transport na gradilištu, upotreba skele, eventualna upotreba specijalne opreme i alata.
Oslonaĉke veze i veze drvenih elemenata meĊusobno, ukljuĉujući i spregove za ukrućenje moraju
se izvesti prema projektu i proraĉunu veza i oslonaĉkih veza.
DOKAZ KVALITETA
Za isporuĉenu krovnu konstrukciju moraju se dati atesti o kvalietu konektera i podaci o
upotrebljenoj graĊi, kao i podaci o uslovima proizvodnje. U nedostatku valjanih dokaza, po
posebnom nalogu, a o trošku izvodjaĉa radova moţe se zahtevati ispitivanje montirane konstrukcije
probnim opterećenjem, prema uslovima za ispitivanje konstrukcija. Ova ispitivanja mogu vršiti
iskljuĉivo organizacije, registrovane za tu vrstu delatnosti.
GARANTNI ROK
Za proizvedenu i montiranu konstrukciju proizvoĊaĉ i montaţer konstrukcije, daju garanciju
kvaliteta svojih radova u trajanju od 5 (pet) godina od dana isporuke, odnosno od dana montaţe.
U garantnom periodu, sve uoĉene greške ili propusti nadoknaĊuju se u punom iznosu vrednosti
radova na sanaciji konstrukcije.
Osnovne pretpostavke fundiranja objekta se zasnivaju na elaboratu ’’Geotehniĉki uslovi
temeljenja stambenog objekta u ulici Kralja Milana IV, bb u Kragujevcu’’ (KP br. 15260/3 KO
Kragujevac 3) izraĊenog od strane firme ’’GEOBIRO-NIŠ’’ u januaru 2011. godine. Findiranje se
vrši na temeljnoj AB ploĉi debljine u svemu prema statiĉkom proraĉunu.
Materijali
Osnovni noseći materijal je armirani beton MB 30 armiran sa rebrastom i mreţastom armaturom.
Beton mora biti spravljen u fabrici pod kontrolom nadleţne laboratorije za ispitivanje graĊevinskih
materijala.
U toku radova pri betoniranju svih faza potrebno je ispitati i uzorke betona na gradilištu.
Armatura treba da odgovara pravilniku i da poseduje odgovarajuće dokaze o kvalitetu – ateste.
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
6
4.
SPOLJNA OBRADA
4.1
Fasada
Sokla objekta od kote terena do kote +- 0.00 (pod prizemlja) se oblaţe veštaĉkim kamenom
sa agregatom sivo crvene boje i sivim cementom – obrada pikovanjem sa vertikalnim spojnicama u
ritmu fasadnih otvora.
Fasade su projektovane kao termo fasade od “bavalit “ premaza u boji po izboru
projektanta, a preko tabli od negorive termoizolacije d=5 cm, koje su fiksirane za zid i premazane
lepkom sa plastiĉnom mreţicom (termo fasada).
4.2
Krovni pokrivač
Krovni pokrivaĉ je od trapezno profilisanog valovitog, plastificiranog ĉeliĉnog lima LKV PRIME®
40/200, debljine 0,6 mm, u boji po izboru projektanta. Limene table su širine 1058 mm, pokrivne
širine 100 cm, a izradjuju se u duţini po meri krova tako da od oluka do slemena budu u jednom
komadu bez nastavka. Priĉvršćuje se na LKV drvenu krovnu konstrukciju preko odgovarajuće parne
brane, a izmedju krovnih rešetki, preko krovne AB konstrukcije se postavlja sloj negorive
termoizolacije d=100 mm,
4.3
Stolarija i bravarija.
Prozori i balkonska vrata su gotovi fabriĉki kompletirani od ojaĉanih petokomornih PVC
profila, i sa dvostrukim providnim termo staklom..
Vrata za ulaz u objekat su od eloksiranog aluminijuma bez prekinutog termomosta,
Ulazna vrata u duplex stanove prizemlja su ĉeliĉna sigurnosna sa dvostrukom sigurnosnom
bravom i špijunkom.
Balkonska vrata prizemlja su aluminijumska sa prekinutim termomostom, zastakljena
dvostrukim providnim termoizolacionim staklom i opremljena spoljnom zaštitom od provale i
pogleda od ojaĉanog aluminijuma ili plastificiranog ĉelika sa bravom i kljuĉem.
Spoljni prozori prizemlja duplex stanova prema ulici Kralja Milana IV su od petokomornih
PVC profila, sa dvostrukim providnim termo staklom i šiber aluminijumskim šalonima koji su
opremljeni mehanizmom za zabravljivanje iznutra.
4.4.
Obrada partera
Sve spoljne kolske površine (rampa, parking mesta) izradjuju se od asvalta preko tampona
debljine 20 cm koji je sabijen do modula stišljivosti od 30 Mpa. Pešaĉke površine (trotoari oko
objekta i spoljna stepeništa) su betonske sa istovremenom izradom orapavljene cementne košuljice.
Ulazno stepenište je granitno, kao i dekorativne ulazne ţardinjere
4.5. Oluci
Horizontalni, vertikalni oluci, kao i sav pripadajući prateći materijal su pocinkovani, izradjeni od
plastificiranog ĉeliĉnog lima d= 0.5 mm, obojeni, bojom: - tamno smeĊa, RAL 8019, sa izlivanjem
preko terena u uliĉnu kišnu kanalizaciju.
5.
UNUTRAŠNJA OBRADA
5.1.
Zidovi
Svi unutrašnji zidovi od gipsa se gletuju i boje belom poludisperzijom 2x.
Svi unutrašnji zidovi kupatila koji su od vlagootpornog gipsa se oblaţu keramiĉkim ploĉicama I
klase po izboru projektanta koje se postavljaju lepljenjem.
Svi zidani zidovi sanitarnih ĉvorova se malterišu i oblaţu lepljenjem keramiĉkim ploĉicama I klase
po izboru projektanta do visine spuštenog plafona.
Zidovi kuhinja se oblaţu keramiĉkim ploĉicama I klase po izboru projektanta do visine 1,50 m1.
Zidovi ulaza i ulaznog vetrobranaq se oblaţu granitnim ploĉama debljine 2 cm, a zidovi stepeništa i
hodnika se malterišu, gletuju i boje poludisperzivnim bojama.
Zidovi garaţe su betonski natur.
Zidovi podrumskih ostava i tehniĉkih prostorija se malterišu, gletuju i boje belom poludisperzijom
2x.
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
7
5.2.
Podovi
Pod ulaznog stepeništa, vestibila i vetrobrana je od granita po izboru projektanta. Granitno gazište
se obezbedjuje od klizanja ugradnjom metalne protivklizne trake, celom duţinom svakog gazišta.
Za unutrašnja stepeništa se koristi namenska granitna keramika za gazišta i ĉela sa ojaĉanom ivicom
ili sinterovane granitne keramiĉke ploĉice već primenjene u hodnicima sa metalnom iviĉnom
lajsnom.
U stambenim prostorijama stanova se predvidja parket debljine 22 mm I klase u boji po izboru, sa
odgovarajućom obodnom iviĉnom lajsnom i metalnom prelaznom lajsnom na spoju sa keramiĉkim
podovima.
Podovi sanitarnih ĉvorova, kuhinja i hodnika se oblaţu podnim keramiĉkim ploĉicama I klase u
tonu po izboru projektanta.
Pod garaţe je aditivni, „FER BETON“ ili sl. koji se izvodi istovremeno sa izradom košuljice za pad
i završno obraĊuje „helikopterima“ do postizanja deklarisane glatkosti i ĉvrstine.
Pod kose rampe je „štampani beton“ koji će se izraditi kao dekorativni betonski pod proizvoĊaĉa
STONE ili sl., tip MATTONE CLASSICO ili sl. na sloju prethodno nanetog i propisno sabijenog šljunka sa
istovremenom izradom gornje iviĉne grede preseka 10/20 cm i donjeg slivnika - rigole. Rampu betonirati sa
padom od 12 % od objekta prema slivniku, a slivnik sa padom od 1% prema odvodu. Rampa se betonira
izmedju predhodno betoniranih potpornih zidova rampe. Sveţoj betonskoj mešavini koja je ojaĉana
vlaknima fiberglasa (FIBERCEM), dodaju se površinski aktivi (HARDSTONE i STONEART), koji daju
trajnost, boju i ĉvrstoću. Površina se oblikuje pomoću specijalnih kalupa, prema uputstvu proizvoĊaĉa.
Armirati zavarenom armaturnom mreţom Q188, a iviĉnu gredicu sa 4Ř 8; U Ř6/25.
Podovi prilaznih terasa duplex stanova, kao i prilazna stepeništa su od spoljne keramike po izboru
projektanta. Odvodnjavanje svih podnih površina je naznaĉeno u arhitektonskim osnovama.
5.3.
Plafoni
Projektom su predvidjeni sledeći tipovi plafona :
Tip 1. - Plafon garaţe na nivou -2 je natur beton bojen bojom za beton u tonu po izboru
projektanta.
Tip 2. - Plafoni ispod grejanih prostorija kao i plafon garaţe na nivou -1 se formiraju kao
horizontalne termo fasade od “bavalit “ premaza u boji po izboru projektanta, a preko tabli od
negorive termoizolacije d=5 cm, koje su fiksirane za plafon i premazane lepkom sa plastiĉnom
mreţicom. Grede koje se vide ispod plafona se ne oblaţu, već se izvode u natur oplati i direktno
boje bojom za beton.
Tip 3. - Svi plafoni osim onih koji su spušteni ispod razvoda instalacija (tip 4) i
stepeništa odozdo se malterišu, gletuju i boje poludisperzivnim bojama u tonu po izboru
projektanta.
Tip 4. - Plafoni ispod sanitarnih ĉvorova, kao i plafoni zajedniĉkih hodnika po
spratovima tipskih etaţa se izvode kao spušteni plafoni (Knauf AMF – slobodnog raspona), sa
omogućenim pristupom i vraćanjem u prvobitni oblik, bez dodatnih troškova. Ovi spušteni plafoni
se izradjuju iskljuĉivo na originalnoj metalnoj atestiranoj podkonstrukciji. Nije dozvoljena upotreba
drvenih ili sl. podkonstrukcija.
5.4.
Stolarija
Predvidjena je nabavka i ugradnja kvalitetne i atestirane fabriĉke stolarije a prema šemi
stolarije i bravarije, po izboru projektanta. Predvidjeno je da sva unutrašnja vrata na sanitarnim
ĉvorovima imaju svetlu širinu od 70 cm, vrata na sobama imaju svetlu širinu od 80 cm, a ulazna
vrata imaju svetlu širinu od 90 cm.
- Ulazna vrata u stanove su ĉeliĉna sigurnosna sa rukohvatom, sigurnosnom bravom sa najmanje
4 kljuĉa i špijunkom. Boja ulaznih vrata po izboru projektanta.
Unutrašnja vrata izmeĊu soba, kao i vrata prema sanitarnim prostorijama izraĊena od
MDF-a presvuĉenog finiš folijom, u tonu po izboru projektanta a štelujuće lajsne od CB-a. Vrata su
univerzalna (mogu biti i leva i desna) i montiraju se posle svih ostalih radova (suva montaţa). Uz
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
8
vrata se isporuĉuju štelujuće lajsne za debljinu zida do 30cm. Opremljena su rukohvatom i bravom
sa dva kljuĉa.
5.5.
Bravarija
Sva fasadna bravarija (Ulazna vrata) se izradjuje od eloksiranog aluminijuma sa prekinutim
termomostom. Prozori su zastakljeni dvostrukim termoizulacionim staklom 4-12-4. Spoljno staklo
je refleksno, stop-sol. Otvarajuća krila se opremaju mehanizmom za otvaranje preko horizontalne i
vertikalne osovine.
Aluminijumska ograda na stepeništima, visine 110cm, se izradjuje od tipskih al. cevi Fi
20mm i ø 40 mm. Ograda je na svakih 1m ankerisana za pod vertikalnim ojaĉanim al. profilom.
Ĉeliĉna nadstrešnica glavnog ulaza se izradjuje od HOP pocinkovanih i naknadno bojenih
ĉeliĉnih profila, sa ispunom od troslojnog “Lexan” polikarbonata u boji po izboru projektanta.
(Videti detalj 5 list br. 22)
Ĉeliĉne nadstrešnice ulaza u duplex stanove prizemlja se izradjuju od HOP pocinkovanih i
naknadno bojenih ĉeliĉnih profila, sa ispunom od troslojnog “Lexan” polikarbonata u boji po
izboru projektanta. (Videti detalj 7 list br. 24)
Ĉeliĉna nadstrešnica iznad ulaza/izlaza pomoćnog stepeništa pored rampe se izradjuje od
HOP pocinkovanih i naknadno bojenih ĉeliĉnih profila, sa ispunom od troslojnog “Lexan”
polikarbonata u boji po izboru projektanta. (Videti detalj 8 list.br 25)
6.
6.1
ZAŠTITA OBJEKTA
ZAŠTITA OD POŽARA
Posebnim elaboratima koje je izradila firma „3GE PROJECT“ – KRAGUJEVAC, a koji su
imenovani kako sledi u okviru projektnog elaborata obradjeni su svi aspekti zaštite od poţara u
okviru zakonske regulative kojom je ova meterija regulisana:
SVESKA 5. - GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŢARA,
SVESKA 6. - GLAVNI PROJEKAT STABILNOG SISTEMA ZA GAŠENJE POŢARA U
GARAŢI i
SVESKA 7. - GLAVNI PROJEKAT SISTEMA DOJAVE POŢARA
6.2
ZAŠTITA OD PRODORA VODE I VLAGE
Primarna zaštita objekta od prodora atmosverske vode postignuta je primenom kvalitetnog,
atestiranog krovnog pokrivaĉa od trapezno profilisanog valovitog, plastificiranog ĉeliĉnog lima
LKV PRIME® 40/200, debljine 0,6 mm,ĉijom se primenom uz struĉnu ugradnju garantuje
vodonepropustljivost u svim vremenskim uslovima.
Oluĉnim sistemom sva atmosverska voda koja dospe na krovne ravni, odvodi se do nivoa
terena gde se preko trotoara u nagibu i horizontalnih rigola odvodi do kišne kanalizacije ili se pušta
da bude slobodno razlivena po terenu na bezbednom rastojanju od objekta > 1 m1.
Fasadni zidovi su premazani fasadnim premazom koji garantuje vodonepropustljivost
(bavalit ili sl.), ili su vodonepropustivi ( staklo, veštaĉki kamen) a fasadni otvori od eloksiranog
aluminijuma su opremljeni dvostrukim diht gumama, kao i kanalima za odvod kondezne vlage.
Zastakljivanje je dvostruko sistemom termoizolacionih staklenih monoblokova sa dva stakla i
vezdušnim medjuprostorom koji je kondicioniran vazduhom bez prisustva vlage.
Kapilarna vlaga, kao i vlaga iz zemljišta se eliminiše presecanjem svih mogućih puteva i to:
- slojem hidroizolacije od SBS traka ispod fasadnih i svih ostalih zidova,
- Formiranjem vodonepropusnog hidroizolacionog sloja ispod temeljne ploĉe a koji se
izradjuje postavljanjem dvostrukih, ukrštenih SBS (Stirol, Butadien, Stirol) hidroizolacionih traka
na poliesterskom filcu, a preko Bitulitom premazane podloţne betonske ploĉe debljine 10 cm, koja
je armirana armaturnom mreţom Q 188, sa preklapanjem traka 6-8 cm. Ovako postavljena
horizontalna hidroizolacija se prepušta po 30 cm sa svake strane radi hvatanja kontinualnog
nastavka sa vertikalnom hidroizolacijom i odozgo obavezno štiti betonskim slojem minimalne
debljine 6 cm, pre armiranja i betoniranja AB temeljne ploĉe i podrumskih zidova po statiĉkom
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
9
proraĉunu. Ista hidroizolacija se nastavlja na prepuste horizontalne i postavlja vertikalno sa spoljne
strane AB podrumskih zidova, do nivoa terena. Vertikalna hidroizolacija se mehaniĉki štiti
ĉepastom membranom GUTAFOL ili sl. Od pritiska zemlje i tampona.
- Umesto SBS traka opisanih u predhodnom stavu moguće je koristiti i druge atestirane
materijale ( Na primer FATRAFOL 803, hidroizolacionu PVC elastiĉnu membranu ) uz odobrenje
investitora i nadzornog organa.
Difuzija vodene pare je omogućena iz unutrašnjeg prostora prema spolja, a svi higroskopni
termoizolacioni materijali su zaštićeni parnom branom. Vreme isušivanja zidova od dejstva difuzije
vodene pare je u dozvoljenim granicama, što je potvrdjeno u priloţenom elaboratu gradjevinske
fizike – termiĉki proraĉun.
6.3
TOPLOTNA ZAŠTITA
Primenjeni su svi neophodni sistemi toplotne zaštite objekta;
- Termoizolacija fasade i horizontalnih AB konstruktivnih sklopova koji imaju tendenciju
stvaranja termo mosta su izolovani termoizolacionim slojem debljine 5 cm. od negorivih mineralnih
ili sl. termoizolacionih ploĉa, koje ne upijaju vlagu.
- Termoizolacija poda na tlu nije radjena jer se podzemne, garaţne etaţe objekta ne greju.
- Termoizolacija krovne konstrukcije je postignuta primenom odgovarajućih
termoizolacinih materijala debljine 10 cm, u okviru krovne konstrukcije tavana, što
omogućava postizanje adekvatnih termoizolacinih rezultata u zimskom, ali i u letnjem
periodu, uz primenu ventilacionih odušaka na slemenu krova.
Elaboratom termiĉkog proraĉuna dokazano je da su termiĉki koeficijenti svih kritiĉnih
konstruktivnih sklopova, kao i termiĉka stabilnost celog objekta sa uraĉunatim linijskim, taĉkastim i
fasadnim gubitcima u granicama dozvoljenih.
6.4
ZVUČNA ZAŠTITA
SPOLJNA BUKA - Lokacija objekta pored saobraćajnice sa tranzitnim i stacionarnim saobraćajem
odredjuje zvuĉnu ugroţenost objekta. od strane okolnih objekata i tranzitnog saobraćaja. Moţe se
smatrati da je maksimalni iznos buke koja ugroţava objekat oko 50 dB ( Podatak uzet iz uporednih
tabela nivoa buke u ţivotnoj sredini – JUS U.J6.151. I JUS U.J6.029 )
Sa aspekta lokacije ne postoji neka druga zvuĉna opasnost.
UNUTRAŠNJA BUKA - U toku upotrebe objekta odnosno korišćenja kao stambenog prostora ne
proizvodi se buka većeg intenziteta pa je potrebna zvuĉna zaštita postignuta projektovanjem
odgovarajuĉih pregradnjih zidova izmedju stanova, kao i izmedju stanova i zajedniĉkih hodnika,
atestiranih unutrašnjih otvora, fiksnih pregrada i plivajućih podova.
MERE GRAĐEVINSKE ZAŠTITE - Zone ugroţenosti (STANOVI) su od izvora buke (ULICA)
odvojene gradjevinskim elementima: Prozori i balkonska vrata su glavna barijera od štetnog uticaja
i moraju imati ateste o postignutom stepenu zvuĉne zaštite. Proraĉunom zvuĉne zaštite koji je
sastavni deo Glavnog arhitektonskog projekta dokazano je da je nivo buke u ugroţenim prostorima
u granicama koje propisuje zakon.
6.5
SEIZMIČKA ZAŠTITA
U okviru elaborata konstrukcije posebno je dat proraĉun seizmiĉke stabilnosti objekta koja je
potrebna u zoni izgradnje. Ovaj proraĉun baziran je na podacima dobijenim iz
1.
2.
ELABORATA GEOMEHANIKE (SVESKA 10.), koji je izradio PROJEKTANT
„GEOBIRO“ – NIŠ
PROJEKTA SEIZMIĈKE MIKROREJONIZACIJE (SVESKA 11.) koji je izradio PROJEKTANT
-„PROJEKTINŢENJERING“ - NIŠ
7.
INSTALACIJE
7.1
ELEKTRO INSTALACIJE
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
10
Predvidja se upotreba najsavremenijih rasvetnih tela, kvalitetnih elektro razvoda i paţljivo
odabranih armatura. Glavnim projektom elektroinstalacija dati su svi tekstualni, numeriĉki i grafiĉki
prilozi neophodni za kvalitetnu izradu svih predvidjenih instalacija jake i slabe struje. Projektom
gromobranske zaštite obezbedjena je zaštita objekta od atmosverskog praţnjenja. Projektom slabe
struje predvidjen je razvod telefonske instalacije i dojave poţara.
Gradjevinskim projektom predvidjen je vertikalni šaht za elektroinstalacije u centralnom
delu objekta, pored stepeništa.
7.2
VODOVOD I KANALIZACIJA
Glavnim projektom instalacija vodovoda i kanalizacije predvidjeno je sve što je potrebno za uredno
snabdevanje objekta tekućom i toplom vodom, odvodnjavanje svih ugroţenih horizontalnih
površina u garaţi i sanitarnim prostorijama, kao i odvod otpadne vode u kanalizaciju. Ovim
projektom dati su svi tekstualni, numeriĉki i grafiĉki prilozi neophodni za kvalitetnu izradu svih
predvidjenih instalacija vodovoda i kanalizacije. Za potrebe hidrantske mreţe projektovana je
unutrašnja i spoljna hidrantska mreţa.
7.3
MAŠINSKE INSTALACIJE
Glavnim projektom instalacije zemnog gasa i grejanja, predvidjene su sve instalacije neophodne za
snabdevanje objekta gasnim energentom, zagrevanje i ventilisanje novoizgradjenih prostora. Ovim
projektom dati su svi tekstualni, numeriĉki i grafiĉki prilozi neophodni za kvalitetnu izradu svih
predvidjenih instalacija grejanja i ventilacije podzemne garaţe. Arhitektonsko gradjevinski projekat
maksimalno je posvetio paţnju smeštaju gasnih instalacija. Na svakoj etaţi ostavljen je prostor
pored podesta stepeništa za smeštaj gasnih mernih setova (12 po etaţi), dok je predvidjeno da
dovodne cevi do svakog stana idu iznad spuštenog plafona hodnika.
DIMNJAČKE INSTALACIJE
Predvidjena je nnabavka i ugradnja jednostrukih etaţnih monoblok dimljaka (Schiedel)
spoljnih dimenzija 25/25 cm, sa troslojnom konstrukcijom i dimnjaĉkom cevi od nerĊajućeg lima
W. Nr. 1.4571 ili 1.4404, debljine 0,6 mm, ili od tehniĉke keramike. Duţine monoblokova poruĉiti
tako da se nastavljaju jedan na drugi, a medjuspratnu tavanicu betonirati oko njih. Projektom je
predvidjeno mesto prikljuĉka za svaku dimnjaĉku vertikalu, pa o tome treba voditi raĉuna prilikom
naruĉivanja. Krovni monoblok je duţine 1,50 m1. Dimljaci su opremljeni prikljuĉnim kanalima,
poklopcem prikljuĉnog kanala kao i pripremljenim mestom za vratanca u dnu svake vertikale sa
pripadajućim vratancima. Ovi dimljaci mogu primiti maksimalno 3 prikljuĉka, pa se zato na višim
etaţama objekta pojavljuju nove vertikale. Dimljaci su tako projektovani da su uvek u okviru
kuhinja, a kako je grejanje objekta predvidjeno upotrebom gasnih kotlova, koriste se i za odvod
neprijatnih mirisa i pare koja nastaje prilikom kuvanja.
PredviĊena je takodje nabavka i ugradnja specijalnih gasnih dimljaka (Schiedel Quadro ili
sl.) spoljnih dimenzija 36/36 cm, sa unutrašnjom šamotnom cevi unutrašnjeg preĉnika 16 cm.
Projektom je predvidjeno mesto prikljuĉka za svaki gasni kotao, a visinu prikljuĉka odrediti na licu
mesta, poštujući uputstva proizvodjaĉa. Ovi dimnjaci se postavljaju sa poĉetkom od prvog sprata.
Dimnjaĉka vertikala prolazi kroz 4 etaţe i nastavlja se 1,50 m1 iznad krovne ploĉe. Dimljak je
opremljen svim prikljuĉnim kanalima, ispustom kondenzata, vratancima za ĉišćenje, metalnim
obujmicama, distancerima, obloţnim elementom iznad krovne ploĉe i završetkom dimnjaka sa
poklopcem. Ovaj dimljak se formira zidanjem segmenata, pa se u okviru kupatila oblaţe
vlagootpornim gipskartonskim ploĉama, direktno, bez metalnih vodjica, koje su podloga za lepljenje
keramiĉkih ploĉica. Ovaj dimljak moţe primiti do 10 gasnih prikljuĉaka, a predvidjeno je da svaki
primi po 8 ( od 1. do 4. sprata ). Gasni bojleri duplex apartmana u prizemlju se direktno ventiliraju
horizontalnim kanalima koji kroz plakar spavaće sobe izlazi na fasadu objekta.
7.4
7.5
VENTILACIONE INSTALACIJE
Mašinskim projektom pored gasne instalacije i instalacija grejanja, predvidjena je i
instalacija ventilisanja podzemne garaţe u skladu sa protivpopţarnim propisima.
U okviru stambenih jedinica predvidjeno je ventiliranje sanitarnih prostorija upotrebom
Schiedel pojedinaĉnih ventilacionih kanala 10/15 cm. Ovaj naĉin provetravanja predstavlja najbolje
rešenje ventilacionih sistema koji deluju na principu termiĉkog uzgona. Kod provetravanja pomoću
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
11
kanala svaka prostorija, odnosno svako kupatilo prikljuĉeno je na vlastiti kanal svetlog preseka 150
cm2, tako da ne dolazi do mešanja mirisa niti je moguće nenamensko korišćenje ovih kanala. Svaka
viša etaţa dobija svoj novi kanal, pa se ovaj ventilacioni blok sve više povećava prema poslednjoj
etaţi, a inad krova svi kanali izlaze samostalno u okviru ventilacionog bloka.
Dupleks stanovi prizemlja imaju po dva sanitarna prostora – kupatila a ovi se ventiliraju
preko najbliţe fasade upotrebom horizontalnog limenog kanala koji se postavlja zajedno sa kanalom
za odvod produkata sagorevanja gasnog bojlera. Ovaj ventilacionikanal dodatno je opremljen
ventilatorom za izvlaĉenje vazduha u svakom kupatilu. ( Dva kupatila istog duplex stana vezana su
na jedan ventilacioni kanal, a u svakom kupatilu predvidjen je ventilator za direktno izvlaĉenje
vazduha.
8.
OPREMA OBJEKTA
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
SANDUĈIĆI ZA POŠTU
PUTNIĈKI LIFT
LIFT ZA VOZILA
KLIMA UREDJAJI ( SPLIT system)
FIZIĈKA ZAŠTITA (ŠALONI SA ZABRAVLJIVANJEM) NA SVIM OTVORIMA
PRIZEMLJA
INTERFON
8.6
sastavio
____________________________
Aleksandar Nenković, dipl.ing.arh.
Licenca ing. komore br. 300 0181 03
Investitor :" IMMOREAL "- NIŠ
Projektant "VEKTORSISTEM" - Kragujevac
Download

Tehnički opis