Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti
rada („Sluţbeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Sluţbeni glasnik RS“, broJ 15/10), Poglavlje 1. Šifarnik
zanimanja i stručne spreme. Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje
podataka u evidencijama u oblasti rada („Sluţbeni list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Sluţbeni glasnik RS“, broj
15/10), Poglavlje 3. Šifarnik stepena stručne spreme.
ŠIFARNIK ZANIMANJA
ŠIFARNIK STEPENA STRUČNE SPREME
ŠIFARNIK ZANIMANJA
ŠIFRA
NAZIV
407100
ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR
407121
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI SEKRETAR
307101
ADMINISTRATOR
407301
ADMINISTRATOR OSIGURANJA
407101
ADMINISTRATOR PISARNICE
716841
ADVOKAT
710161
AGROEKONOMISTA
400161
AGROEKONOMSKI TEHNIČAR
717306
AKTUAR OSIGURANJA
629049
AKUŠERSKA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA
509049
AKUŠERSKA SESTRA - SPECIJALISTA
401820
501824
ALATNIČAR
ALATNIČAR ZA ALATE U OBRADI DEFORMISANJEM, ODVAJANJEM I
LIVENJEM - SPECIJALISTA
ALATNIČAR ZA MERNE I KONTROLNE PRIBORE - SPECIJALISTA
501821
ALATNIČAR ZA REZNE ALATE - SPECIJALISTA
501822
ALATNIČAR ZA STEZNE PRIBORE - SPECIJALISTA
509405
ALPINISTIČKI VODIČ
716741
ANALITIČAR BANKARSKIH POSLOVA
716729
ANALITIČAR DRUŠTVENO-EKONOMSKIH ODNOSA
716911
ANALITIČAR EVIDENCIJE I STATISTIKE
723122
ANALITIČAR HEMIJSKIH ANALIZA - SPECIJALISTA
718717
ANALITIČAR ISTRAŢIVANJA MASOVNIH MEDIJA
716728
ANALITIČAR MATERIJALNO-FINANSIJKIH POSLOVA
716743
ANALITIČAR MONETARNO-KREDITNIH POSLOVA
718240
ANALITIČAR ORGANIZACIJE RADA
728240
ANALITIČAR ORGANIZACIJE RADA - SPECIJALISTA
717301
ANALITIČAR OSIGURANJA
727301
ANALITIČAR OSIGURANJA - SPECIJALISTA
716705
ANALITIČAR PLATNOG PROMETA
717307
ANALITIČAR PREUZIMANJA RIZIKA OSIGURANJA
717031
ANALITIČAR RAZVOJA ZANIMANJA
501823
1
716856
ANALITIČAR SAOBRAĆAJNOG PRAVA
717003
ANALITIČAR SISTEMA VISOKOG OBRAZOVANJA
716802
ANALITIČAR SOCIJALNOG I PORODIČNOG PRAVA
716818
ANALITIČAR UPRAVNO-PRAVNIH POSLOVA MALE PRIVREDE
717581
ANALITIČAR VASPITNO-OBRAZOVNOG SISTEMA
726741
ANALITIČAR ZA BANKARSKE POSLOVE - SPECIJALISTA
726732
726829
ANALITIČAR ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA FINANSIJSKE POSLOVE - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA KONTROLU DINARSKOG I DEVIZNOG POSLOVANJA SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA MEĐUNARODNO PRAVO - SPECIJALISTA
726743
ANALITIČAR ZA MONETARNO-KREDITNI SISTEM - SPECIJALISTA
726851
ANALITIČAR ZA PATENTNO PRAVO - SPECIJALISTA
726801
ANALITIČAR ZA POZITIVNO PRAVO - SPECIJALISTA
726724
718216
ANALITIČAR ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA SISTEMSKA I ORGANIZACIONA PITANJA DRUŠTVENOPOLITIČKIH ZAJEDNICA I ORGANIZACIJA - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA SOCIJALNO I PORODIČNO PRAVO - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA ZAKONODAVNO-PRAVNE POSLOVE DRUŠTVENOEKONOMSKOG UREĐENJA - SPECIJALISTA
ANALITIČAR ZA ZAKONODAVNO-PRAVNE POSLOVE DRUŠTVENOPOLITIČKOG SISTEMA - SPECIJALISTA
ANDRAGOG
629044
ANESTEZIOLOŠKA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA
303951
APRETER-DORAĐIVAČ TEKSTILA
728815
ARHEOGRAF
718833
ARHEOLOG
715121
ARHITEKTONSKI PROJEKTANT
715123
ARHITEKTONSKI PROJEKTANT ENTERIJERA I DIZAJNA
405100
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR
505100
715124
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA ZA VISOKOGRADNJU
ARHITEKTONSKI TEHNOLOG KONZERVACIJE I REVITALIZACIJE
OBJEKATA
ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI PROJEKTANT
715132
ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI PROSTORNI PLANER
408801
ARHIVAR
508801
ARHIVAR - SPECIJALISTA
718802
ARHIVISTA
718801
ARHIVSKI ORGANIZATOR
305201
ARMIRAČ
505201
ARMIRAČ - SPECIJALISTA
408605
ARTISTA - FAKIR
408607
ARTISTA - ILUZIONISTA
408601
ARTISTA - IMITATOR
408603
ARTISTA - MAĐIONIČAR
408602
ARTISTA - PARODISTA
408608
ARTISTA - PLESAČ
408606
ARTISTA - TRAPEZISTA
726731
726725
726744
726827
726802
726825
726826
715122
2
408604
ARTISTA - ŢONGLER
305208
ASFALTER
718325
ASTRONOM
716823
ATAŠE
302564
AUTOELEKTRIČAR
301816
AUTOLIMAR
501816
AUTOLIMAR - SPECIJALISTA
302220
AUTOMEHANIČAR
502222
AUTOMEHANIČAR ZA PRIVREDNA VOZILA - SPECIJALISTA
502221
AUTOMEHANIČAR ZA PUTNIČKA VOZILA - SPECIJALISTA
202224
AUTOPERAČ - PODMAZIVAČ
301817
AVIOLIMAR
501817
AVIOLIMAR - SPECIJALISTA
402219
AVIOORUŢAR
309049
BABICA
408681
BALETSKI IGRAČ
718681
BALETSKI IGRAČ - SOLISTA
718672
BALETSKI KOREOGRAF
718687
BALETSKI PEDAGOG
406741
BANKARSKI TEHNIČAR
506517
BARMEN
301066
BAČVAR
303952
BELILAC TEKSTILA
209642
BERBERIN
305202
BETONIRAC
505202
BETONIRAC - SPECIJALISTA
728814
BIBLIOGRAF
718811
BIBLIOTEKAR
728813
BIBLIOTEČKI INFORMATIČAR
718813
BIBLIOTEČKI INSPEKTOR
718812
BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR
728812
BIBLIOTEČKI REDAKTOR
718821
BIBLIOTEČKO-ARHIVSKI KONZERVATOR
728821
BIBLIOTEČKO-ARHIVSKI RESTAURATOR
208620
BILETAR - REDAR
409231
718346
BIOHEMIJSKO-ZDRAVSTVENI LABORANT
BIOHEMIJSKO-ZDRAVSTVENI LABORANT - SPECIJALISTA HEMATOCITOLOŠKIH ANALIZA
BIOHEMIJSKO-ZDRAVSTVENI LABORANT - SPECIJALISTA
MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA
BIOHEMIČAR
718330
BIOLOG
303671
BIROGRAFIČAR
406900
BIROTEHNIČAR
309921
BISERDŢIJA
209922
BIŢUTER
406702
BLAGAJNIK
303953
BOJADISAR TEKSTILA
509233
509232
3
209002
BOLNIČAR
309002
BOLNIČAR - NEGOVATELJ
301813
BRAVAR
501813
BRAVAR - SPECIJALISTA
301814
BRODOBRAVAR
501814
BRODOBRAVAR - SPECIJALISTA
301045
BRODOGRADITELJ ELEMENATA OD DRVETA
301818
BRODOLIMAR
405811
BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR
302210
BRODOMEHANIČAR
502210
BRODOMEHANIČAR - SPECIJALISTA
301905
BRODOMONTER
501905
BRODOMONTER - SPECIJALISTA
301904
BRODOSKELAR
301046
BRODOSTOLAR
501046
BRODOSTOLAR - SPECIJALISTA
301044
BRODOTESAR
401903
BRODOTRASER
501903
BRODOTRASER - SPECIJALISTA
301903
BRODOTRASER ELEMENATA
305800
BRODOVOĐA
305802
BRODOVOĐA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
302566
BRODSKI ELEKTROMEHANIČAR
406514
BRODSKI KONOBAR
406512
BRODSKI KUVAR
305811
BRODSKI MAŠINISTA
405831
BRODSKI STJUARD
306701
BROJAČ NOVCA
716857
BROKER
201812
BRUSAČ - SEKAČ METALA
403423
BRUSAČ KRISTALNOG STAKLA
716745
BUDŢETSKI INSPEKTOR
305212
BUNARDŢIJA
200507
BUREGDŢIJA
301504
BUŠAČ U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI
506751
CARINIK
716752
CARINSKI INSPEKTOR
303631
CINKOGRAF
300121
CVEĆAR
610121
CVEĆARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
710121
CVEĆARSKI TEHNOLOG
400121
CVEĆARSKO-VRTLARSKI TEHNIČAR
307111
DAKTILOGRAF
507112
DEBATNI STENOGRAF
718235
DEFEKTOLOG
728235
DEFEKTOLOG - SPECIJALISTA
716744
DEVIZNI INSPEKTOR
4
304531
DIMNIČAR
504531
DIMNIČAR-SPECIJALISTA
726824
716400
DIPLOMATA
DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA OPŠTU EKONOMIJU, BANKARSTVO I
FINANSIJE
DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA STATISTIKU I INFORMATIKU
DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO I
DIPLOMIRANI TURIZMOLOG
DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
719200
DIPLOMIRANI FARMACEUT
715100
DIPLOMIRANI INŢENJER ARHITEKTURE
712500
DIPLOMIRANI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ELEKTROMEHANIKU
712600
DIPLOMIRANI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ELEKTRONIKU
712400
DIPLOMIRANI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ENERGETIKU
712800
DIPLOMIRANI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA RAČUNARSKU TEHNIKU
712700
DIPLOMIRANI INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA TELEKOMUNIKACIJE
715000
DIPLOMIRANI INŢENJER GEODEZIJE
711300
DIPLOMIRANI INŢENJER GEOLOGIJE
713600
DIPLOMIRANI INŢENJER GRAFIČARSTVA
715200
DIPLOMIRANI INŢENJER GRAĐEVINARSTVA
711600
DIPLOMIRANI INŢENJER METALURGIJE
716610
DIPLOMIRANI INŢENJER ORGANIZACIJE RADA
710200
DIPLOMIRANI INŢENJER POLJOPRIVREDE (STOČARSTVO I ŢIVINARSTVO)
710500
DIPLOMIRANI INŢENJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
711000
DIPLOMIRANI INŢENJER PRERADE I OBRADE DRVETA
716000
DIPLOMIRANI INŢENJER PTT SAOBRAĆAJA
711500
713500
DIPLOMIRANI INŢENJER RUDARSTVA
DIPLOMIRANI INŢENJER RUDARSTVA ZA EKSPLOATACIJU NAFTE I
ZEMNOG GASA
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE CELULOZE I PAPIRA
710600
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE PRERADE DUVANA
714200
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE PRERADE KOŢE
713400
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE STAKLA
713900
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE TEKSTILSTVA
714100
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA KOŢU I KRZNO
713300
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA NEMETALE
714000
DIPLOMIRANI INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA PROIZVODNJU ODEĆE
715600
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
716700
716900
716500
711400
713100
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA FARMACEUTSKU / HEMIJSKU TEHNOLOGIJU
716100
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA INTEGRALNI I INDUSTRIJSKI TRANSPORT
716630
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA PROIZVODNI MENADŢMENT
713200
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA TEHNOLOGIJU GUME I PLASTIKE
715900
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
715800
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA VODNI SAOBRAĆAJ
715700
DIPLOMIRANI INŢENJER ZA ŢELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
717000
710900
DIPLOMIRANI INŢENJER ZAŠTITE NA RADU / DIPLOMIRANI KADROLOG
DIPLOMIRANI INŢENJER ŠUMARSTVA
5
718500
DIPLOMIRANI LIKOVNI UMETNIK
711800
DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŢENJER
712000
712100
DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŢENJER - KONSTRUKTOR
DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŢENJER ZA BRODOGRADNJU I METALNE
KONSTRUKCIJE
DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŢENJER ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
716600
DIPLOMIRANI MENADŢER
718600
DIPLOMIRANI MUZIČAR
719400
DIPLOMIRANI PEDAGOG ZA FIZIČKU KULTURU
710100
716800
DIPLOMIRANI POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA PROIZVODNJU BILJA
DIPLOMIRANI POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA RIBARSTVO I ODGAJANJE
OSTALIH ŢIVOTINJA
DIPLOMIRANI PRAVNIK
719300
DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK
728696
DIRIGENT
718651
DIRIGENT HORA
408662
DISKOTEČNI MUZIČKI OPERATER
718532
DIZAJNER KERAMIKE I STAKLA
718531
DIZAJNER TEHNIČKIH PROIZVODA
718533
DIZAJNER TEKSTILA
805100
DOKTOR ARHITEKTURE
808200
DOKTOR DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
806700
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA
806900
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA ZA STATISTIKU I INFORMATIKU
806400
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA ZA TRGOVINU
806500
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
805000
DOKTOR GEODEZIJE
801300
DOKTOR GEOLOGIJE
808500
DOKTOR LIKOVNIH UMETNOSTI
801800
DOKTOR MAŠINSTVA (ZA OBRADU METALA)
801900
DOKTOR MAŠINSTVA ZA BRODOGRADNJU I METALNE KONSTRUKCIJE
719000
DOKTOR MEDICINE
809000
DOKTOR MEDICINSKIH NAUKA
806600
DOKTOR MENADŢMENTA
801600
DOKTOR METALURGIJE
808600
DOKTOR MUZIČKIH I DRAMSKIH UMETNOSTI
801400
DOKTOR NAFTNORUDARSKE TEHNOLOGIJE
809200
DOKTOR NAUKA - FARMACEUT
809100
DOKTOR NAUKA - STOMATOLOG
805600
DOKTOR NAUKA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
809400
DOKTOR NAUKA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT
806100
DOKTOR NAUKA ZA INTEGRALNI I INDUSTRIJSKI TRANSPORT
806000
DOKTOR NAUKA ZA PTT SAOBRAĆAJ
809300
DOKTOR NAUKA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
805900
DOKTOR NAUKA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
805800
DOKTOR NAUKA ZA VODNI SAOBRAĆAJ
805700
DOKTOR NAUKA ZA ŢELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
806610
DOKTOR ORGANIZACIJE RADA
711900
710300
6
807230
DOKTOR POLICIJSKIH NAUKA
800100
800200
DOKTOR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (PROIZVODNJA BILJA)
DOKTOR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (RIBARSTVO I ODGAJANJE OSTALIH
ŢIVOTINJA)
DOKTOR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (STOČARSTVO I ŢIVINARSTVO)
806800
DOKTOR PRAVNIH NAUKA
800500
DOKTOR PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
808300
DOKTOR PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA
801500
DOKTOR RUDARSTVA
719100
DOKTOR STOMATOLOGIJE
802400
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTROENERGETIKU
802600
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTRONIKU
802500
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTROTEHNIKU
803600
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA GRAFIČARSTVO
805200
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA GRAĐEVINARSTVO
803100
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU
802000
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE
804000
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA PROIZVODNJU ODEĆE
802100
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
802800
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA RAČUNARSKU TEHNIKU
803500
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU CELULOZE I PAPIRA
803200
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU GUME I PLASTIKE
804100
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU KOŢE I KRZNA
803300
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU NEMETALA
804200
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU PRERADE KOŢE
803400
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU STAKLA
803900
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU TEKSTILSTVA
802700
DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA ZA TELEKOMUNIKACIJE
800600
DOKTOR TEHNOLOGIJE PRERADE DUVANA
801000
DOKTOR TEHNOLOGIJE PRERADE I OBRADE DRVETA
800400
DOKTOR VETERINARSKIH NAUKA
807260
DOKTOR VOJNIH NAUKA
800900
DOKTOR ŠUMARSTVA
404521
DOMAR
406522
DOMAĆICA SMEŠTAJNIH JEDINICA
718217
DOMSKI VASPITAČ
303934
DORAĐIVAČ VLAKNINA
206401
DOSTAVLJAČ ROBE
718632
DRAMATURG
718656
DRAMATURG OPERE I BALETA
309932
DRESER ŢIVOTINJA
301023
DRVOBRUSAČ
501023
DRVOBRUSAČ - SPECIJALISTA
201036
DRVOREZBAR
718331
EKOLOG
616700
EKONOMISTA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO
616400
EKONOMISTA ZA ROBNI PROMET (ZA TRGOVINU)
616500
EKONOMISTA ZA TURIZAM I VIŠI UGOSTITELJ
800300
7
406700
EKONOMSKI TEHNIČAR
506700
EKONOMSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
502400
102401
ELEKTROENERGETIČAR - SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI AERODROMSKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE I
ODRŢAVANJA
ELEKTROENERGETSKI AERODROMSKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE I
ODRŢAVANJA - SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI MANIPULANT
612405
ELEKTROENERGETSKI OPERATIVNI PROJEKTANT
612402
ELEKTROENERGETSKI OPERATIVNI TEHNOLOG OBJEKTA
612406
712405
ELEKTROENERGETSKI OPERATIVNI TEHNOLOG PRENOSA I DISTRIBUCIJE
ELEKTROENERGETSKI OPERATIVNI TEHNOLOG ZA AERODROME SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI OPERATIVNI TEHNOLOG ZAŠTITE OD ELEKTRIČNE
STRUJE - SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI PROJEKTANT
722405
ELEKTROENERGETSKI PROJEKTANT - SPECIJALISTA
402401
ELEKTROENERGETSKI TEHNIČAR
402402
712401
ELEKTROENERGETSKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE I ODRŢAVANJA
ELEKTROENERGETSKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE ODRŢAVANJA SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI TEHNOLOG
722401
ELEKTROENERGETSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
712402
ELEKTROENERGETSKI TEHNOLOG OBJEKTA
722404
302431
ELEKTROENERGETSKI TEHNOLOG ZA AERODROME - SPECIJALISTA
ELEKTROENERGETSKI ŢELEZNIČKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE I
ODRŢAVANJA
ELEKTROENERGETSKI ŢELEZNIČKI TEHNIČAR EKSPLOATACIJE I
ODRŢAVANJA - SPECIJALISTA
ELEKTROINSTALATER
302500
ELEKTROMEHANIČAR
502500
ELEKTROMEHANIČAR - SPECIJALISTA
302561
ELEKTROMEHANIČAR POGONA
302800
ELEKTROMEHANIČAR ZA RAČUNARE
ELEKTROMEHANIČARSKI KONSTRUKTOR ELEKTROTEHNIČKIH
PROIZVODA
ELEKTROMEHANIČARSKI MANIPULANT
ELEKTROMEHANIČARSKI MANIPULANT U SASTAVLJANJU SERIJSKIH
ELEMENATA
ELEKTROMEHANIČARSKI MANIPULANT U SERIJSKOJ PROIZVODNJI
ELEMENATA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI KONSTRUKTOR
ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI KONSTRUKTOR
ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE
ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE
OPREME BRODOVA-SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE
OPREME DRUMSKIH VOZILA I POKRETNIH MAŠINA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE
OPREME PROIZVODNIH MAŠINA I POGONA - SPECIJALISTA
402404
502404
622404
622407
502402
402403
502403
712503
102501
102522
102521
622503
612503
612502
612561
622566
622564
622561
8
622565
622567
612501
712502
722507
722505
402503
402563
502563
402566
502566
402564
502564
402568
502561
402565
502565
402567
502567
502568
402561
402562
502562
502501
402501
402531
402532
402533
712561
722561
712501
722501
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE
OPREME ŢELEZNIČKE VUČE I VOZILA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE
OPREME ŢIČARA, LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE
ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI ORGANIZATOR PROIZVODNJE
ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA
ELEKTROMEHANIČARSKI ORGANIZATOR STANDARDIZACIJE I
METROLOGIJE - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI PROJEKTANT SISTEMA ELEKTRIČNIH MAŠINA,
APARATA, UREĐAJA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR KONSTRUISANJA ELEKTRIČNIH
DELOVA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA MERNIH
INSTRUMENATA I SKLOPOVA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA MERNIH
INSTRUMENATA I SKLOPOVA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME BRODOVA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME BRODOVA SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME DRUMSKIH
VOZILA I POKRETNIH MAŠINA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME DRUMSKIH
VOZILA I POKRETNIH MAŠINA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME LIFTOVA I
POKRETNIH STEPENICA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME
PROIZVODNIH MAŠINA I POGONA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME ŢELEZNIČKE
VUČE I VOZILA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME ŢELEZNIČKE
VUČE I VOZILA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME ŢIČARA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME ŢIČARA SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME, LIFTOVA I
POKRETNIH STEPENICA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA OPREME,
PROIZVODNIH MAŠINA I POGONA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA PROIZVODA ZA
DOMAĆINSTVO
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR ODRŢAVANJA PROIZVODA ZA
DOMAĆINSTVO - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR PRIPREME PROIZVODNJE
ELEKTRIČNIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR PROIZVODNJE ELEKTROTEHNIČKIH
PROIZVODA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR PROIZVODNJE MAŠINA I OPREME
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR PROIZVODNJE MAŠINA ZA
DOMAĆINSTVO
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNIČAR PROIZVODNJE MERNIH
INSTRUMENATA I SKLOPOVA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH
MAŠINA, UREĐAJA I POSTROJENJA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH
MAŠINA, UREĐAJA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTROTEHNIČKIH
PROIZVODA
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTROTEHNIČKIH
PROIZVODA - SPECIJALISTA
9
302400
ELEKTROMEHANIČARSKI TEHNOLOG ZAŠTITE OD ELEKTRIČNE STRUJE SPECIJALISTA
ELEKTROMONTER - INSTALATER
302421
ELEKTROMONTER ENERGETSKIH MAŠINA I UREĐAJA
302432
ELEKTROMONTER INSTALACIJA I MAŠINA
502432
402432
ELEKTROMONTERSKI TEHNIČAR ELEKTRIČNIH MREŢA - SPECIJALISTA
ELEKTROMONTERSKI TEHNIČAR ELEKTRIČNIH MREŢA I POSTROJENJA SPECIJALISTA
ELEKTROMONTERSKI TEHNIČAR INSTALACIJE I OPREME
202524
ELEKTROMOTAČ
502600
ELEKTRONIČAR - SPECIJALISTA
402500
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTROMEHANIKE
402600
ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE
402400
ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
402800
ELEKTROTEHNIČAR ZA RAČUNARE
402700
ELEKTROTEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE
302501
ELEKTROTEHNIČKI CRTAČ
301835
ELEKTROZAVARIVAČ
501835
ELEKTROZAVARIVAČ - SPECIJALISTA
204741
EMAJLIRAC
718834
ETNOLOG
718694
ETNOMUZIKOLOG
506831
EVIDENTIČAR STVARNIH PRAVA
306721
EVIDENTIČAR UTROŠAKA
408714
FARIST
729233
FARMACEUT - SPECIJALISTA KLINIČKE ENZIMOLOGIJE
729232
FARMACEUT - SPECIJALISTA KLINIČKE IMUNOHEMIJE
729234
FARMACEUT - SPECIJALISTA LABORATORIJSKE ENDOKRINOLOGIJE
729235
FARMACEUT - SPECIJALISTA LABORATORIJSKE HEMATOLOGIJE
729231
FARMACEUT - SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE
729251
FARMACEUT - SPECIJALISTA SANITARNE HEMIJE
729236
FARMACEUT - SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE
729205
FARMACEUT - SPECIJALISTA ZA LEKOVITO BILJE
719241
FARMACEUT SNABDEVANJA, PROMETA I NABAVKE LEKOVA
109201
FARMACEUTSKI MANIPULANT
619221
FARMACEUTSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
619201
FARMACEUTSKI OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE LEKOVA
719204
FARMACEUTSKI PROJEKTANT
619251
FARMACEUTSKI SANITARNI OPERATIVNI TEHNOLOG
409200
409241
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
FARMACEUTSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA OBRADE PODATAKA O
LEKOVIMA
FARMACEUTSKI TEHNIČAR PROMETA ROBE
719203
FARMACEUTSKI TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA
729203
FARMACEUTSKI TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA - SPECIJALISTA
719202
FARMACEUTSKI TEHNOLOG PRIMENE PROIZVODA
729202
FARMACEUTSKI TEHNOLOG PRIMENE PROIZVODA - SPECIJALISTA
719201
FARMACEUTSKI TEHNOLOG PROIZVODNJE LEKOVA
729201
FARMACEUTSKI TEHNOLOG PROIZVODNJE LEKOVA - SPECIJALISTA
722506
502433
509242
10
305306
FASADER
205001
FIGURANT
501846
FILIGRANISTA - SPECIJALISTA
718716
FILMSKI I TELEVIZIJSKI MONTAŢER
718744
FILMSKI I TELEVIZIJSKI ORGANIZATOR
718210
FILOLOG
728210
FILOLOG - SPECIJALISTA
718201
FILOZOF
728201
FILOZOF - SPECIJALISTA
716725
FINANSIJSKI PLANER - ANALITIČAR
304731
FIRMOPISAC
504731
FIRMOPISAC - SPECIJALISTA
718347
FIZIKOHEMIČAR
619082
FIZIOTERAPEUT
409082
FIZIOTERAPEUTSKA SESTRA
718310
FIZIČAR
301525
FLOTER RUDE
408682
FOLKLORNI IGRAČ - PEVAČ
508682
FOLKLORNI KOREOGRAF
408663
FONOTEKAR
309940
FOTOGRAF
409940
FOTOGRAFSKI OPERATER
715025
FOTOGRAMETRIJSKI PROJEKTANT
508731
FOTOREPORTER
403623
FOTOSLAGAČ
503623
FOTOSLAGAČ - SPECIJALISTA
509641
FRIZER - SPECIJALISTA
309642
FRIZER - VLASULJAR
309641
FRIZER ZA MUŠKARCE
309640
FRIZER ZA ŢENE
409221
509221
GALENSKO-MAGISTRALNI TEHNIČAR
GALENSKO-MAGISTRALNI TEHNIČAR - SPECIJALISTA ZA ANALITIKU I
KONTROLU
GALENSKO-MAGISTRALNI TEHNIČAR - SPECIJALISTA ZA PROIZVODNJU
301682
GALVANIZER
501682
GALVANIZER - SPECIJALISTA
204523
GARAŢER
204522
GARDEROBER
301302
GEOBUŠAČ
501302
GEOBUŠAČ - SPECIJALISTA
615023
GEODETA KOMASACIJE I ARONDACIJE
615024
GEODETA PREMERA I KATASTRA KOMUNALNIH OBJEKATA
615022
GEODETA PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI
615021
GEODETA PRIMENJENE GEODEZIJE
715037
GEODETSKI ANALITIČAR
725031
GEODETSKI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
615031
GEODETSKI OPERATIVNI ANALITIČAR
625031
GEODETSKI OPERATIVNI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
509222
11
715021
GEODETSKI PROJEKTANT
715023
GEODETSKI PROJEKTANT KOMASACIJE
715022
GEODETSKI PROJEKTANT PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI
405000
GEODETSKI TEHNIČAR
505000
GEODETSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
718313
GEOFIZIČAR
718340
GEOGRAF
711316
GEOLOG - ANALITIČAR
711305
GEOLOG GEOFIZIKE
721305
GEOLOG GEOFIZIKE - SPECIJALISTA
711306
GEOLOG GEOTEHNIKE
721306
GEOLOG GEOTEHNIKE - SPECIJALISTA
711307
GEOLOG HIDROGEOLOGIJE
721307
GEOLOG HIDROGEOLOGIJE - SPECIJALISTA
711304
GEOLOG MINERALNIH SIROVINA
721304
711312
GEOLOG MINERALNIH SIROVINA - SPECIJALISTA
GEOLOG MINEROLOŠKIH, PETROLOŠKIH, SEDIMENTOLOŠKIH I
GEOHEMIJSKIH ISTRAŢIVANJA
GEOLOG MINEROLOŠKIH, PETROLOŠKIH, SEDIMENTOLOŠKIH I
GEOHEMIJSKIH ISTRAŢIVANJA - SPECIJALISTA
GEOLOG PALEONTOLOGIJE
721312
GEOLOG PALEONTOLOGIJE - SPECIJALISTA
711313
GEOLOG REGIONALNE GEOLOGIJE
721313
GEOLOG REGIONALNE GEOLOGIJE - SPECIJALISTA
711308
GEOLOG ZA NAFTU I ZEMNI GAS
721308
GEOLOG ZA NAFTU I ZEMNI GAS - SPECIJALISTA
711321
GEOLOŠKI INSPEKTOR
501309
GEOLOŠKI LABORANT - SPECIJALISTA
801382
GEOLOŠKI NAUČNI ISTRAŢIVAČ ZA NAFTU I ZEMNI GAS
401300
GEOLOŠKI TEHNIČAR
501300
GEOLOŠKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
405021
GEOMETAR
505023
GEOMETAR SPECIJALISTA ZA KOMASACIJE I ARONDACIJE
505022
GEOMETAR SPECIJALISTA ZA PREMER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
505021
GEOMETAR SPECIJALISTA ZA PRIMENJENU GEODEZIJU
209311
GERONTODOMAĆIN
409049
GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA SESTRA
303321
GIPSOMODELAR
718641
GLUMAC
718684
GLUMAC - PEVAČ OPERETE I MJUZIKLA
728641
GLUMAC - PRVAK DRAME
408641
GLUMAC EPIZODISTA
200904
GONIČ ZAPREGE
303600
GRAFIČAR
503600
GRAFIČAR - SPECIJALISTA
103601
GRAFIČARSKI MANIPULANT
303642
GRAFIČKI CRTAČ-RETUŠER
718512
GRAFIČKI DIZAJNER
711311
721311
12
403672
GRAFIČKI LABORANT
303622
GRAFIČKI MONTAŢER
403662
GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE I PRERADE
503662
GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE I PRERADE- SPECIJALISTA
503624
GRAFIČKO-TEHNIČKI UREDNIK
301808
GRAVER
501808
GRAVER - SPECIJALISTA
715265
GRAĐEVINSKI ANALITIČAR
725265
GRAĐEVINSKI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
305305
GRAĐEVINSKI GIPSAR
505305
GRAĐEVINSKI GIPSAR - SPECIJALISTA
715279
GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
505264
GRAĐEVINSKI KALKULANT
305302
GRAĐEVINSKI KERAMIČAR
505302
GRAĐEVINSKI KERAMIČAR - SPECIJALISTA
405267
GRAĐEVINSKI LABORANT
505267
GRAĐEVINSKI LABORANT - SPECIJALISTA
305267
GRAĐEVINSKI LABORATORIJSKI PRIPREMAČ
105201
GRAĐEVINSKI MANIPULANT
305213
GRAĐEVINSKI MINER
615265
GRAĐEVINSKI OPERATIVNI ANALITIČAR
625265
GRAĐEVINSKI OPERATIVNI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
715274
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
715275
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA
715272
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT KONSTRUKCIJA
715278
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT MELIORACIJA
715271
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT NISKOGRADNJE
715276
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT PUTEVA
715273
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT VISOKOGRADNJE
715277
GRAĐEVINSKI PROJEKTANT ŢELEZNIČKIH SAOBRAĆAJNICA
405200
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
505200
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
505263
405252
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR GEOTEHNIKE I FUNDIRANJA - SPECIJALISTA
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR MEHANIZACIJE VISOKOGRADNJE SPECIJALISTA
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR MEHANIZOVANIH PRUŢNIH RADOVA
505233
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR SAMOHODNE MEHANIZACIJE - SPECIJALISTA
305241
GRAĐEVINSKI TEHNIČKI CRTAČ
715264
GRAĐEVINSKI TEHNOLOG KONSTRUKCIJA
204551
GROBAR
303200
GUMAR I PLASTIČAR
503200
GUMAR I PLASTIČAR - SPECIJALISTA
103201
GUMARSKI MANIPULANT
403201
GUMARSKI TEHNIČAR
503201
GUMARSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
613201
GUMARSKO-PLASTIČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
713201
GUMARSKO-PLASTIČARSKI TEHNOLOG
723201
GUMARSKO-PLASTIČARSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
505232
13
403631
HEMIGRAF
503631
HEMIGRAF - SPECIJALISTA
713121
HEMIJSKI ANALITIČAR
723121
HEMIJSKI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
403121
HEMIJSKI LABORANT
503121
HEMIJSKI LABORANT - SPECIJALISTA
103101
HEMIJSKI MANIPULANT
613101
HEMIJSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
613311
HEMIJSKI OPERATIVNI TEHNOLOG ZA NEMETALE
403101
HEMIJSKI TEHNIČAR
503101
HEMIJSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
723101
HEMIJSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
723301
HEMIJSKI TEHNOLOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA - SPECIJALISTA
723311
HEMIJSKI TEHNOLOG NEMETALA - SPECIJALISTA
713104
HEMIJSKI TEHNOLOG PRIMENE PROIZVODA
713101
HEMIJSKI TEHNOLOG PROIZVODNJE
713311
HEMIJSKI TEHNOLOG ZA NEMETALE
403100
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
718345
HEMIČAR
505841
HIDRAULIČAR BRODSKE PREVODNICE
305211
HIDROGRAĐEVINAR
505207
HIDROIZOLATER
300151
HIDROMELIORATOR
301006
HIDROTERMIČAR DRVETA
408651
HORSKI PEVAČ
616522
HOTELSKA DOMAĆICA
206521
HOTELSKI VRATAR
718503
ILUSTRATOR
202525
IMPREGNATOR ELEKTRONAMOTAJA
718223
INDUSTRIJSKI PSIHOLOG
716923
INFORMATIČAR
306703
INKASANT
408843
INOKORESPONDENT
712179
INSPEKTOR ENERGETSKIH I TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA
715961
INSPEKTOR LETAČKE OPERATIVE I LETAČKOG OSOBLJA
715962
INSPEKTOR PADOBRANSTVA
716742
INSPEKTOR POSLOVANJA KORISNIKA DRUŠTVENIH SREDSTAVA
716814
INSPEKTOR RADNO-PRAVNIH ODNOSA
715963
INSPEKTOR SAOBRAĆAJNE OPERATIVE I BEZBEDNOSTI NA AERODROMU
715964
INSPEKTOR SLUŢBE KONTROLE LETENJA
717232
INSPEKTOR SLUŢBE UNUTRAŠNJIH POSLOVA
710914
INSPEKTOR U ŠUMARSTVU
715965
INSPEKTOR VATROGASNE SLUŢBE AERODROMA
713141
INSPEKTOR ZA GORIVA, MAZIVA I MATERIJALE VAZDUHOPLOVA
712133
INSPEKTOR ZA MOTORNE SISTEME I STRUKTURU VAZDUHOPLOVA
712132
INSPEKTOR ZA PERFORMANSE I BALANS VAZDUHOPLOVA
715966
INSPEKTOR ZA SPORTSKE AERODROME I LETILIŠTA
14
729076
INSPEKTOR ZA VAZDUHOPLOVNU MEDICINU
717043
INSPEKTOR ZAŠTITE NA RADU
717223
INSPEKTOR ZAŠTITE OD POŢARA
717046
INSPEKTOR ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE
301973
INSTALATER GREJANJA
501973
INSTALATER GREJANJA - SPECIJALISTA
301974
INSTALATER KLIMATIZACIJE
501974
INSTALATER KLIMATIZACIJE - SPECIJALISTA
407701
INSTRUKTOR PRAKTIČNE NASTAVE
619415
INSTRUKTOR SPELEOLOGIJE
619412
INSTRUKTOR SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI
619413
INSTRUKTOR SPORTSKOG LETENJA I PADOBRANSTVA
507765
INSTRUKTOR VOŢNJE
728691
INSTRUMENTALISTA - SOLISTA
615600
INŢENJER DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
612500
INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ELEKTROMEHANIKU
612600
INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ELEKTRONIKU
612400
INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA ENERGETIKU
612800
INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA RAČUNARSKU TEHNIKU
612700
INŢENJER ELEKTROTEHNIKE ZA TELEKOMUNIKACIJE
615000
INŢENJER GEODEZIJE
611300
INŢENJER GEOLOGIJE
613600
INŢENJER GRAFIČARSTVA
615200
INŢENJER GRAĐEVINARSTVA
616630
INŢENJER INDUSTRIJSKOG MENADŢMENTA
611600
INŢENJER METALURGIJE
616610
INŢENJER ORGANIZACIJE RADA
610500
INŢENJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
616000
INŢENJER PTT SAOBRAĆAJA
611500
INŢENJER RUDARSTVA
611400
INŢENJER RUDARSTVA ZA EKSPLOATACIJU NAFTE I ZEMNOG GASA
616900
INŢENJER STATISTIKE I INFORMATIKE
613500
INŢENJER TEHNOLOGIJE CELULOZE I PAPIRA
610600
INŢENJER TEHNOLOGIJE PRERADE DUVANA
611000
INŢENJER TEHNOLOGIJE PRERADE I OBRADE DRVETA
613400
INŢENJER TEHNOLOGIJE STAKLA
613900
INŢENJER TEHNOLOGIJE TEKSTILSTVA
614100
INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA KOŢU I KRZNO
613300
INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA NEMETALE
614200
INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA PROIZVODNJU OBUĆE I KOŢNE GALANTERIJE
614000
INŢENJER TEHNOLOGIJE ZA PROIZVODNJU ODEĆE
616100
INŢENJER UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
615900
INŢENJER VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
615100
INŢENJER VISOKOGRADNJE
613100
INŢENJER ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU
613200
INŢENJER ZA TEHNOLOGIJU GUME I PLASTIKE
615800
INŢENJER ZA VODNI SAOBRAĆAJ
15
718334
INŢENJER ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE
610900
INŢENJER ŠUMARSTVA
615700
INŢENJER ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
302551
ISPITIVAČ ELEKTRIČNIH PROIZVODA
718205
ISTORIČAR
728205
ISTORIČAR - SPECIJALISTA
718835
ISTORIČAR KULTURNIH DOBARA
718831
ISTORIČAR UMETNOSTI
728833
ISTRAŢIVAČ ARHEOLOGIJE
728881
ISTRAŢIVAČ ARHIVISTIKE
728391
ISTRAŢIVAČ ASTRONOMIJE
728393
ISTRAŢIVAČ BIOLOGIJE
721981
ISTRAŢIVAČ BRODOGRADNJE
725881
ISTRAŢIVAČ BRODSKOG SAOBRAĆAJA
728287
ISTRAŢIVAČ DEFEKTOLOGIJE
725681
ISTRAŢIVAČ DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
728394
ISTRAŢIVAČ EKOLOGIJE
722481
ISTRAŢIVAČ ELEKTROENERGETIKE
722581
ISTRAŢIVAČ ELEKTROMEHANIKE
722681
ISTRAŢIVAČ ELEKTRONIKE
729281
ISTRAŢIVAČ FARMACIJE
728282
ISTRAŢIVAČ FILOLOGIJE
728280
ISTRAŢIVAČ FILOZOFIJE
728385
ISTRAŢIVAČ FIZIKE
729481
ISTRAŢIVAČ FIZIČKE KULTURE I SPORTA
725081
ISTRAŢIVAČ GEODEZIJE
728387
ISTRAŢIVAČ GEOFIZIKE
728397
ISTRAŢIVAČ GEOGRAFIJE
721381
ISTRAŢIVAČ GEOLOGIJE
723681
ISTRAŢIVAČ GRAFIČARSTVA
725281
ISTRAŢIVAČ GRAĐEVINARSTVA
723281
ISTRAŢIVAČ GUMARSKO-PLASTIČARSKE TEHNOLOGIJE
728389
ISTRAŢIVAČ HEMIJE
723181
728289
ISTRAŢIVAČ HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
ISTRAŢIVAČ HEMIJSKE TEHNOLOGIJE NEMETALA I GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
ISTRAŢIVAČ INFORMACIONIH NAUKA
728281
ISTRAŢIVAČ ISTORIJE
728831
ISTRAŢIVAČ ISTORIJE UMETNOSTI
727081
ISTRAŢIVAČ KADROVSKOG SISTEMA
728290
ISTRAŢIVAČ KINEZIOLOGIJE
724581
ISTRAŢIVAČ KOMUNALNIH DELATNOSTI
728883
ISTRAŢIVAČ KONZERVIRANJA KULTURNIH DOBARA
728581
ISTRAŢIVAČ LIKOVNIH UMETNOSTI
728382
ISTRAŢIVAČ LOGISTIKE
728781
ISTRAŢIVAČ MASOVNIH MEDIJA
728381
ISTRAŢIVAČ MATEMATIKE
728390
ISTRAŢIVAČ MEHANIKE
723381
16
726681
ISTRAŢIVAČ MENADŢMENTA
721982
ISTRAŢIVAČ METALNIH KONSTRUKCIJA
721619
ISTRAŢIVAČ METALURGIJE
728395
ISTRAŢIVAČ MIKROBIOLOGIJE
728693
ISTRAŢIVAČ MUZIKOLOGIJE
728658
ISTRAŢIVAČ MUZIČKIH UMETNOSTI
728388
ISTRAŢIVAČ NUKLEARNE FIZIKE
726682
ISTRAŢIVAČ ORGANIZACIJE RADA
728288
ISTRAŢIVAČ ORGANIZACIONIH NAUKA
723581
ISTRAŢIVAČ PAPIRNIČARSTVA
728283
ISTRAŢIVAČ PEDAGOGIJE
723182
ISTRAŢIVAČ PETROHEMIJE
728286
ISTRAŢIVAČ POLITOLOGIJE
720181
ISTRAŢIVAČ POLJOPRIVREDE
726881
ISTRAŢIVAČ PRAVNOG SISTEMA
720582
ISTRAŢIVAČ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
726181
ISTRAŢIVAČ PRETOVARA I TRANSPORTA
721081
ISTRAŢIVAČ PRIPREME I PRERADE DRVETA
722087
ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA ENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA
722081
ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA MAŠINA I UREĐAJA
722084
ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
728284
ISTRAŢIVAČ PSIHOLOGIJE
726081
ISTRAŢIVAČ PTT SAOBRAĆAJA
727082
ISTRAŢIVAČ RAZVOJA ZANIMANJA
722881
ISTRAŢIVAČ RAČUNARSTVA
728882
ISTRAŢIVAČ RESTAURIRANJA KULTURNIH DOBARA
721581
ISTRAŢIVAČ RUDARSTVA
728614
ISTRAŢIVAČ SCENSKIH UMETNOSTI
728285
ISTRAŢIVAČ SOCIOLOGIJE
723481
ISTRAŢIVAČ STAKLARSTVA
720281
ISTRAŢIVAČ STOČARSTVA
722187
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE ENERGETSKOG MAŠINSTVA
724081
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE KONFEKCIONIRANJA ODEĆE
724181
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE KOŢE I KRZNA
722181
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE MAŠINOGRADNJE
721881
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE OBRADE METALA
724281
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE PRERADE KOŢE
722184
ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
723981
ISTRAŢIVAČ TEKSTILSTVA
722781
ISTRAŢIVAČ TELEKOMUNIKACIJA
726481
ISTRAŢIVAČ TRGOVINSKOG POSLOVANJA
726582
ISTRAŢIVAČ TURIZMA
726581
ISTRAŢIVAČ UGOSTITELJSTVA
725181
ISTRAŢIVAČ URBANIZMA
728386
ISTRAŢIVAČ VAKUUMISTIKE
725981
ISTRAŢIVAČ VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA
720481
ISTRAŢIVAČ VETERINARSTVA
17
727041
ISTRAŢIVAČ ZAŠTITE NA RADU
727281
ISTRAŢIVAČ ZAŠTITE OD POŢARA
720981
ISTRAŢIVAČ ŠUMARSTVA
725781
ISTRAŢIVAČ ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
301825
IZDAVALAC ALATA
301048
IZDAVALAC DRVOPRERAĐIVAČKOG ALATA I MATERIJALA
305207
IZOLATER
302600
IZRAĐIVAČ - MONTER ELEKTRONSKIH PROIZVODA
301011
IZRAĐIVAČ - OBRAĐIVAČ FURNIRA
302542
IZRAĐIVAČ BATERIJA
305221
IZRAĐIVAČ BETONSKIH PREFABRIKATA
303500
IZRAĐIVAČ CELULOZE I PAPIRA
503500
IZRAĐIVAČ CELULOZE I PAPIRA - SPECIJALISTA
304224
IZRAĐIVAČ DONJIH DELOVA OBUĆE
301038
IZRAĐIVAČ DRVENE GALANTERIJE
501038
IZRAĐIVAČ DRVENE GALANTERIJE - SPECIJALISTA
501045
IZRAĐIVAČ DRVENE KONSTRUKCIJE PLOVILA - SPECIJALISTA
302531
IZRAĐIVAČ ELEKTRIČNIH MAŠINA I OPREME
302533
IZRAĐIVAČ ELEKTRIČNIH MERNIH INSTRUMENATA I SKLOPOVA
302532
IZRAĐIVAČ ELEKTRIČNIH PROIZVODA ZA DOMAĆINSTVO
302601
IZRAĐIVAČ ELEKTRONSKIH SKLOPOVA
301031
IZRAĐIVAČ ELEMENATA MONTAŢNIH KUĆA
501011
IZRAĐIVAČ FURNIRA - SPECIJALISTA
301012
IZRAĐIVAČ FURNIRSKIH PLOČA
304223
IZRAĐIVAČ GORNJIH DELOVA OBUĆE
303100
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA
302435
IZRAĐIVAČ KABLOVSKOG PRIBORA I PRIKLJUČAKA
309912
IZRAĐIVAČ KIŠOBRANA
200508
IZRAĐIVAČ KORA
304231
IZRAĐIVAČ KOŢNE GALANTERIJE
301033
IZRAĐIVAČ MEKIH DELOVA NAMEŠTAJA
501033
IZRAĐIVAČ MEKIH DELOVA NAMEŠTAJA - SPECIJALISTA
301843
IZRAĐIVAČ METALNIH ZANATSKIH PROIZVODA
501843
IZRAĐIVAČ METALNIH ZANATSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
301042
IZRAĐIVAČ MUZIČKIH INSTRUMENATA OD DRVETA
501042
IZRAĐIVAČ MUZIČKIH INSTRUMENATA OD DRVETA - SPECIJALISTA
304026
IZRAĐIVAČ NARODNIH NOŠNJI
304200
IZRAĐIVAČ OBUĆE I KOŢNE GALANTERIJE
301061
209942
IZRAĐIVAČ PLETENOG NAMEŠTAJA I GALANTERIJE OD PRUĆA
IZRAĐIVAČ PLETENOG NAMEŠTAJA I GALANTERIJE OD PRUĆA SPECIJALISTA
IZRAĐIVAČ RAMOVA
302541
IZRAĐIVAČ SIJALICA
302603
IZRAĐIVAČ SILICIJUM-PLOČA
201843
IZRAĐIVAČ SITNE METALNE GALANTERIJE
301040
IZRAĐIVAČ SPORTSKIH REKVIZITA OD DRVETA
501040
IZRAĐIVAČ SPORTSKIH REKVIZITA OD DRVETA - SPECIJALISTA
302602
IZRAĐIVAČ ŠTAMPANIH PLOČA
501061
18
201848
IZRAĐIVAČ ŢIČANIH MREŢA I TKANINA
405310
IZVOĐAČ INSTALATERSKIH I ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
404741
IZVOĐAČ POVRŠINSKE ZAŠTITE
504741
IZVOĐAČ POVRŠINSKE ZAŠTITE - SPECIJALISTA
509406
JAMSKI VODIČ
716838
JAVNI PRAVOBRANILAC
716837
JAVNI TUŢILAC
304045
JORGANDŢIJA
407021
KADROVSKI ADMINISTRATOR
507021
KADROVSKI ADMINISTRATOR - SPECIJALISTA
305209
KALDRMAR
616727
KALKULANT PROIZVODNJE I TROŠKOVA
305308
KAMENOREZAC
505308
KAMENOREZAC - SPECIJALISTA
718732
KAMERMAN
508732
KAMERMAN SNIMATELJ
304043
KAPADŢIJA
615841
KAPETAN BRODSKE PREVODNICE
715801
KAPETAN DUGE PLOVIDBE
718724
KARIKATURISTA
303663
KARTONAŢER
306702
KASIR
508642
KASKADER
306513
KELNER
402731
KINOOPERATER
508692
KLAVIRŠTIMER
718222
KLINIČKI PSIHOLOG
303661
KNJIGOVEZAC
403661
KNJIGOVEZAČKI TEHNIČAR
503661
KNJIGOVEZAČKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
506721
KNJIGOVODSTVENI LIKVIDATOR
406721
KNJIGOVOĐA
616722
KNJIGOVOĐA BILANSISTA
506722
KNJIGOVOĐA KONTISTA
408811
KNJIŢAR
718634
KNJIŢEVNI KRITIČAR
718633
KNJIŢEVNIK
408812
KNJIŢNIČAR
508811
KNJIŢNIČAR - DOKUMENTALISTA
301065
KOLAR
304622
KOLSKI TAPETAR
504622
KOLSKI TAPETAR - SPECIJALISTA
616453
KOMERCIJALISTA
716451
KOMERCIJALISTA UNUTRAŠNJE TRGOVINE
406451
KOMERCIJALNI KALKULANT ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU
406453
KOMERCIJALNI TEHNIČAR
718658
KOMPOZITOR
19
718657
KOMPOZITOR KLASIČNE MUZIKE
104501
KOMUNALNI HIGIJENIČAR
714506
KOMUNALNI INSPEKTOR
614500
KOMUNALNI INŢENJER
304561
KOMUNALNI PUTAR
728695
KONCERT - MAJSTOR
300504
KONDITOR
305611
KONDUKTER U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
305721
KONDUKTER U ŢELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
104001
KONFEKCIJSKI MANIPULANT
404000
KONFEKCIJSKI TEHNIČAR
303202
KONFEKCIONAR GUMARSKIH PROIZVODA
404031
KONFEKCIONAR KOŢNE I KRZNENE ODEĆE
504031
KONFEKCIONAR KOŢNE I KRZNENE ODEĆE - SPECIJALISTA
404001
KONFEKCIONAR TEKSTILA
504001
KONFEKCIONAR TEKSTILA - SPECIJALISTA
406513
KONOBAR
506513
KONOBAR - SPECIJALISTA
711860
KONSTRUKTOR ALATA I PRIBORA
712005
KONSTRUKTOR ALATNIH MAŠINA
712010
KONSTRUKTOR BRODSKIH MAŠINA I UREĐAJA
712020
KONSTRUKTOR DRUMSKIH VOZILA
722503
KONSTRUKTOR ELEKTROMEHANIČARSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
712603
KONSTRUKTOR ELEKTRONSKIH PROIZVODA
722603
KONSTRUKTOR ELEKTRONSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
712604
KONSTRUKTOR ENERGETSKO-ELEKTRONSKIH UREĐAJA
722604
KONSTRUKTOR ENERGETSKO-ELEKTRONSKIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
711047
712067
KONSTRUKTOR FINALNIH PROIZVODA OD DRVETA
KONSTRUKTOR GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH
POSTROJENJA
KONSTRUKTOR HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA
712075
KONSTRUKTOR HIDROTEHNIČKIH POSTROJENJA
712050
KONSTRUKTOR MAŠINA I UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE
712054
KONSTRUKTOR MAŠINA ZA ŠIVENJE
712035
KONSTRUKTOR MAŠINSKE MEHANIZACIJE
711911
KONSTRUKTOR METALNIH KONSTRUKCIJA
711915
KONSTRUKTOR METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
712024
KONSTRUKTOR MOTOCIKALA I BICIKALA
712015
KONSTRUKTOR MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
711901
KONSTRUKTOR PLOVILA
712040
KONSTRUKTOR PROCESNIH MAŠINA I POSTROJENJA
712073
KONSTRUKTOR RASHLADNIH UREĐAJA
712803
KONSTRUKTOR RAČUNARSKE OPREME
722803
KONSTRUKTOR RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
712707
KONSTRUKTOR TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA
712703
KONSTRUKTOR TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
722703
KONSTRUKTOR TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
712061
KONSTRUKTOR TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
712063
20
712071
KONSTRUKTOR TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA
712056
KONSTRUKTOR UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
712055
KONSTRUKTOR UREĐAJA MAŠINSKE AUTOMATIKE
712030
721866
KONSTRUKTOR VAZDUHOPLOVA
KONSTRUKTOR ZA ALATE U OBRADI DEFORMISANJEM, ODVAJANJEM I
LIVENJEM - SPECIJALISTA
KONSTRUKTOR ZA MERNE I KONTROLNE PRIBORE - SPECIJALISTA
721861
KONSTRUKTOR ZA REZNE ALATE - SPECIJALISTA
721862
KONSTRUKTOR ZA STEZNI PRIBOR - SPECIJALISTA
712025
KONSTRUKTOR ŠINSKIH VOZILA
615921
KONTROLOR LETENJA
625921
KONTROLOR LETENJA - SPECIJALISTA ZA RADAR
616723
KONTROLOR MATERIJALNO-FINANSIJSKIH POSLOVA
506741
KONTROLOR OSNOVNIH BANKARSKIH POSLOVA
718822
KONZERVATOR - RESTAURATOR KULTURNIH DOBARA
716824
KONZUL
408841
KOREKTOR
205803
KORMILAR TEGLJENICE
205802
KORMILAR UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
718612
KOSTIMOGRAF
301842
KOTLAR - KAZANDŢIJA
501842
KOTLAR - KAZANDŢIJA - SPECIJALISTA
301831
KOVAČ
501831
KOVAČ - SPECIJALISTA
409651
KOZMETIČAR
509651
KOZMETIČAR - SPECIJALISTA
409015
KOZMETIČARSKA SESTRA
309651
KOZMETIČARSKI SARADNIK
304121
KOŢAR
404231
KOŢARSKI GALANTERISTA
504231
KOŢARSKI GALANTERISTA - SPECIJALISTA
104101
KOŢARSKO-KRZNARSKI MANIPULANT
614101
KOŢARSKO-KRZNARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
404100
KOŢARSKO-KRZNARSKI TEHNIČAR
504100
KOŢARSKO-KRZNARSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
404101
KOŢARSKO-KRZNARSKI TEHNIČAR - TEHNOLOG
714101
KOŢARSKO-KRZNARSKI TEHNOLOG
724101
KOŢARSKO-KRZNARSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
206131
KRANOVOĐA
304044
KRAVATAR
717231
KRIMINALIST
205800
KRMAR
304024
KROJAČ
504024
KROJAČ - SPECIJALISTA
301025
KROJAČ FURNIRA
304000
KROJAČ I KONFEKCIONAR
504000
KROJAČ I KONFEKCIONAR - SPECIJALISTA
304031
KROJAČ KOŢNE ODEĆE
721863
21
304032
KROJAČ KRZNENE ODEĆE
504032
KROJAČ KRZNENE ODEĆE - SPECIJALISTA
304022
KROJAČ TEKSTILA
309951
KRUPIJE
304131
KRZNAR
626515
KULINAR
408800
KULTUROLOŠKI TEHNIČAR
204515
KUPALIŠNI SPASILAC
207102
KURIR
718832
KUSTOS MUZEJA
406515
KUVAR
506515
KUVAR - SPECIJALISTA
300515
KUVAR INDUSTRIJSKIH JELA
500515
KUVAR INDUSTRIJSKIH JELA - SPECIJALISTA
306515
KUVAR JEDNOSTAVNIH JELA
304521
KUĆEPAZITELJ
209602
KUĆNA NEGOVATELJICA
209601
KUĆNA POMOĆNICA
508325
LABORANT ASTRONOMIJE - SPECIJALISTA
408330
LABORANT BIOLOGIJE
508330
LABORANT BIOLOGIJE - SPECIJALISTA
408310
LABORANT FIZIKE
508310
LABORANT FIZIKE - SPECIJALISTA
408313
LABORANT GEOFIZIKE
508313
LABORANT GEOFIZIKE - SPECIJALISTA
508301
LABORANT MATEMATIKE - SPECIJALISTA
508314
LABORANT NUKLEARNE FIZIKE - SPECIJALISTA
509231
LABORATORIJSKI TEHNIČAR - BIOHEMIJSKI SMER
719001
LEKAR OPŠTE MEDICINE
718841
LEKTOR
201838
LEMILAC
109900
LICA BEZ ZANIMANJA I STRUČNE SPREME
718511
LIKOVNI GRAFIČAR
408571
LIKOVNI TEHNIČAR PROPAGANDISTA
618511
LIKOVNO-GRAFIČKI UREDNIK
407304
LIKVIDATOR ŠTETA
301815
LIMAR
501815
LIMAR - SPECIJALISTA
501668
LIVAC ALUMINIJUMSKOG LIVA
501667
LIVAC BAKARNOG LIVA
301667
LIVAC LAKIH I OBOJENIH METALA
301669
LIVAC PRECIZNOG LIVA
501665
LIVAC SIVOG LIVA
501666
LIVAC ČELIČNOG LIVA
303625
LIVAC ŠTAMPANIH ELEMENATA
503625
LIVAC ŠTAMPARSKIH ELEMENATA - SPECIJALISTA
301043
LIVAČKI DRVOMODELAR
22
501043
LIVAČKI DRVOMODELAR - SPECIJALISTA
301665
LIVAČKI JEZGRAR - KALUPAR
617562
LOGOPEDAGOG
203315
LONČAR-GRNČAR
300903
LOVOČUVAR
202271
LOŢAČ PARNIH KOTLOVA
205703
LOŢAČ PARNIH LOKOMOTIVA
106101
LUČKI MANIPULANT
306461
MAGACIONER
725100
MAGISTAR ARHITEKTURE
728200
MAGISTAR DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
726700
MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA
726900
MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA ZA STATISTIKU I INFORMATIKU
726400
MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA ZA TRGOVINU
726500
MAGISTAR EKONOMSKIH NAUKA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
725000
MAGISTAR GEODEZIJE
721300
MAGISTAR GEOLOGIJE
727231
MAGISTAR KRIMINALISTIKE
728500
MAGISTAR LIKOVNIH UMETNOSTI
721800
MAGISTAR MAŠINSTVA (ZA OBRADU METALA)
721900
MAGISTAR MAŠINSTVA ZA BRODOGRADNJU I METALNE KONSTRUKCIJE
729000
MAGISTAR MEDICINSKIH NAUKA
726600
MAGISTAR MENADŢMENTA
721600
MAGISTAR METALURGIJE
728600
MAGISTAR MUZIČKIH I DRAMSKIH UMETNOSTI
721400
MAGISTAR NAFTNORUDARSKE TEHNOLOGIJE
729200
MAGISTAR NAUKA - FARMACEUT
729100
MAGISTAR NAUKA - STOMATOLOG
725600
MAGISTAR NAUKA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
729400
MAGISTAR NAUKA ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT
726100
MAGISTAR NAUKA ZA INTEGRALNI I INDUSTRIJSKI TRANSPORT
726000
MAGISTAR NAUKA ZA PTT SAOBRAĆAJ
729300
MAGISTAR NAUKA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
725900
MAGISTAR NAUKA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
725800
MAGISTAR NAUKA ZA VODNI SAOBRAĆAJ
725700
MAGISTAR NAUKA ZA ŢELEZNIČKI SAOBRAĆAJ
726610
MAGISTAR ORGANIZACIJE RADA
720100
720200
MAGISTAR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (PROIZVODNJA BILJA)
MAGISTAR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (RIBARSTVO I ODGAJANJE
OSTALIH ŢIVOTINJA)
MAGISTAR POLJOPRIVREDNIH NAUKA (STOČARSTVO I ŢIVINARSTVO)
726800
MAGISTAR PRAVNIH NAUKA
720500
MAGISTAR PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
728300
MAGISTAR PRIRODNO-MATEMATIČKIH NAUKA
721500
MAGISTAR RUDARSTVA
722400
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTROENERGETIKU
722600
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTRONIKU
722500
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA ELEKTROTEHNIKU
720300
23
723600
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA GRAFIČARSTVO
725200
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA GRAĐEVINARSTVO
723100
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU
722000
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE
724000
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA PROIZVODNJU ODEĆE
722100
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
722800
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA RAČUNARSKU TEHNIKU
723500
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU CELULOZE I PAPIRA
723200
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU GUME I PLASTIKE
724100
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU KOŢE I KRZNA
723300
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU NEMETALA
724200
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU PRERADE KOŢE
723400
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU STAKLA
723900
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TEHNOLOGIJU TEKSTILSTVA
722700
MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA ZA TELEKOMUNIKACIJE
720600
MAGISTAR TEHNOLOGIJE PRERADE DUVANA
721000
MAGISTAR TEHNOLOGIJE PRERADE I OBRADE DRVETA
720400
MAGISTAR VETERINARSKIH NAUKA
727260
MAGISTAR VOJNIH NAUKA
720900
MAGISTAR ŠUMARSTVA
718713
MAJSTOR SVETLA
505133
MAKETAR
408609
MANEKEN
105701
MANEVRISTA
101801
MANIPULANT U OBRADI METALA
101051
MANIPULANT U OBRADI PLUTE
102201
MANIPULANT U ODRŢAVANJU MAŠINA I POSTROJENJA
100911
MANIPULANT U OZELENJAVANJU I UREĐENJU NASELJA
100501
MANIPULANT U PREHRAMBENOJ PROIZVODNJI
101002
MANIPULANT U PRERADI DRVETA
100601
MANIPULANT U PRERADI DUVANA
103311
MANIPULANT U PRERADI NEMETALA
100101
MANIPULANT U PROIZVODNJI BILJA
103301
MANIPULANT U PROIZVODNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
101685
MANIPULANT U PROIZVODNJI KABLOVA I PROVODNIKA
104201
MANIPULANT U PROIZVODNJI OBUĆE I KOŢNE GALANTERIJE
100531
100201
MANIPULANT U PROIZVODNJI PIĆA
MANIPULANT U PROIZVODNJI PLETENOG NAMEŠTAJA I GALANTERIJE OD
PRUĆA
MANIPULANT U STOČARSTVU
103901
MANIPULANT U TEKSTILSTVU
309081
MASER - KUPELJAR
718301
MATEMATIČAR
408302
MATEMATIČKO-PROGRAMERSKI SARADNIK
408301
MATEMATIČKO-TEHNIČKI SARADNIK
406811
MATIČAR
409900
MATURANT GIMNAZIJE
101061
24
408200
MATURANT GIMNAZIJE JEZIČKOG ILI DRUŠTVENOG SMERA
408300
MATURANT GIMNAZIJE MATEMATIČKOG ILI PRIRODNOG SMERA
405990
MATURANT VAZDUHOPLOVNE GIMNAZIJE
403653
MAŠINISTA DUBOKE ŠTAMPE
503653
MAŠINISTA DUBOKE ŠTAMPE - SPECIJALISTA
302264
MAŠINISTA GASNE STANICE
502264
MAŠINISTA GASNE STANICE - SPECIJALISTA
302263
MAŠINISTA GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA
303662
MAŠINISTA GRAFIČKE DORADE I PRERADE
302267
MAŠINISTA HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA
302265
MAŠINISTA KOMPRESORSKE STANICE
502265
MAŠINISTA KOMPRESORSKE STANICE - SPECIJALISTA
405812
MAŠINISTA PLOVIDBE
403654
MAŠINISTA PROPUSNE ŠTAMPE
503654
MAŠINISTA PROPUSNE ŠTAMPE - SPECIJALISTA
503652
MAŠINISTA RAVNE ŠTAMPE - SPECIJALISTA
403652
MAŠINISTA RAVNE ŠTAMPE-OFSET
302261
MAŠINISTA TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
403651
MAŠINISTA VISOKE ŠTAMPE
503651
MAŠINISTA VISOKE ŠTAMPE - SPECIJALISTA
302275
MAŠINISTA ZA HIDROTEHNIČKA POSTROJENJA
302271
MAŠINISTA ZA PARNE KOTLOVE
505718
MAŠINOVOĐA - SPECIJALISTA
405716
MAŠINOVOĐA DIZEL-VUČE
405717
MAŠINOVOĐA ELEKTRO-VUČE
305714
MAŠINOVOĐA MANEVARKE
405715
MAŠINOVOĐA PARNE VUČE
301971
MAŠINSKI INSTALATER
611800
MAŠINSKI INŢENJER
611900
MAŠINSKI INŢENJER ZA BRODOGRADNJU I METALNE KONSTRUKCIJE
612000
MAŠINSKI INŢENJER-KONSTRUKTOR
612100
MAŠINSKI INŢENJER-TEHNOLOG ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO
302201
MAŠINSKI MEHANIČAR
301921
MAŠINSKI MONTER
301009
MAŠINSKI OBRAĐIVAČ DRVETA PRI IMPREGNACIJI
201811
MAŠINSKI SEKAČ - KROJAČ METALA
401800
MAŠINSKI TEHNIČAR - KONTROLOR KVALITETA
402100
MAŠINSKI TEHNIČAR - TEHNOLOG
502100
MAŠINSKI TEHNIČAR - TEHNOLOG - SPECIJALISTA
402200
MAŠINSKI TEHNIČAR - TEHNOLOG ODRŢAVANJA MAŠINA
401900
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA BRODOGRADNJU I METALNE KONSTRUKCIJE
402000
MAŠINSKI TEHNIČAR-KONSTRUKTOR
302001
MAŠINSKI TEHNIČKI CRTAČ
300517
MEDAR
409002
MEDICINSKA SESTRA
509038
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA GIPSANJA
509031
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA INSTRUMENTIRANJA
25
509073
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U ESTETSKOJ MEDICINI
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U KARDIOVASKULARNOPULMOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U MEDICINI RADA
509006
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U NEFROLOGIJI
509013
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U NEUROLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
509047
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U OFTALMOLOGIJI
509041
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U OTORINOLARINGOLOGIJI
509014
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U PSIHIJATRIJI
509044
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U REANIMACIJI I INTENZIVNOJ NEZI
509019
MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA U TRANSFUZIOLOGIJI
619049
MEDICINSKA SESTRA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE ZAŠTITE
619071
MEDICINSKA SESTRA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
619002
MEDICINSKA SESTRA STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
719231
MEDICINSKI BIOHEMIČAR
619068
MEDICINSKI DIJETETIČAR
629068
MEDICINSKI DIJETETIČAR - SPECIJALISTA
409000
MEDICINSKI TEHNIČAR
409055
MEDICINSKO - PEDAGOŠKA SESTRA
409010
MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
718320
MEHANIČAR
302205
MEHANIČAR ZA ALATNE MAŠINE
502205
MEHANIČAR ZA ALATNE MAŠINE - SPECIJALISTA
302218
MEHANIČAR ZA ARTILJERIJSKA ORUĐA
502218
MEHANIČAR ZA ARTILJERIJSKA ORUĐA - SPECIJALISTA
302224
MEHANIČAR ZA BICIKLE
302251
MEHANIČAR ZA BIROTEHNIČKE MAŠINE
502251
302244
MEHANIČAR ZA BIROTEHNIČKE MAŠINE - SPECIJALISTA
MEHANIČAR ZA GASOENERGETSKA I PNEUMOENERGETSKA
POSTROJENJA
MEHANIČAR ZA GASOENERGETSKA I PNEUMOENERGETSKA
POSTROJENJA - SPECIJALISTA
MEHANIČAR ZA GRAFIČKE MAŠINE
502244
MEHANIČAR ZA GRAFIČKE MAŠINE - SPECIJALISTA
302235
MEHANIČAR ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE
502235
MEHANIČAR ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
302246
MEHANIČAR ZA GUMARSKE I PLASTIČARSKE MAŠINE
502246
MEHANIČAR ZA GUMARSKE I PLASTIČARSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
402267
MEHANIČAR ZA HIDROENERGETSKA POSTROJENJA
502267
MEHANIČAR ZA HIDROENERGETSKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
402275
MEHANIČAR ZA HIDROTEHNIČKA POSTROJENJA
502275
MEHANIČAR ZA HIDROTEHNIČKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
302245
MEHANIČAR ZA KOŢARSKE I OBUĆARSKE MAŠINE
502245
MEHANIČAR ZA KOŢARSKE I OBUĆARSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
302268
MEHANIČAR ZA LOŢIŠNE I DIMOVODNE UREĐAJE
502268
MEHANIČAR ZA LOŢIŠNE I DIMOVODNE UREĐAJE - SPECIJALISTA
302238
MEHANIČAR ZA LUČKU I PRETOVARNU MEHANIZACIJU
502238
MEHANIČAR ZA LUČKU I PRETOVARNU MEHANIZACIJU - SPECIJALISTA
302243
MEHANIČAR ZA MAŠINE DUVANSKE PROIZVODNJE
509015
509004
402263
502263
26
502243
MEHANIČAR ZA MAŠINE DUVANSKE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
302247
MEHANIČAR ZA MAŠINE HEMIJSKE PROIZVODNJE
502247
MEHANIČAR ZA MAŠINE HEMIJSKE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
302242
MEHANIČAR ZA MAŠINE PREHRAMBENE PROIZVODNJE
502242
MEHANIČAR ZA MAŠINE PREHRAMBENE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
502248
MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA PRERADU NEMETALA - SPECIJALISTA
302248
MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA PRERADU NEMETALNIH MATERIJALA
302254
MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA ŠIVENJE
502254
MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA ŠIVENJE - SPECIJALISTA
402269
302249
MEHANIČAR ZA MAŠINSKE UREĐAJE NUKLEARNIH POSTROJENJA
MEHANIČAR ZA MAŠINSKE UREĐAJE NUKLEARNIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
MEHANIČAR ZA MEDICINSKU I LABORATORIJSKU OPREMU
MEHANIČAR ZA MEDICINSKU I LABORATORIJSKU OPREMU SPECIJALISTA
MEHANIČAR ZA METALURŠKA POSTROJENJA
502249
MEHANIČAR ZA METALURŠKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
302223
MEHANIČAR ZA MOTOCIKLE
302237
MEHANIČAR ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE
502237
MEHANIČAR ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE - SPECIJALISTA
302273
MEHANIČAR ZA RASHLADNE UREĐAJE
502273
MEHANIČAR ZA RASHLADNE UREĐAJE - SPECIJALISTA
302236
MEHANIČAR ZA RUDARSKE MAŠINE
502236
MEHANIČAR ZA RUDARSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
302241
MEHANIČAR ZA TEKSTILNE MAŠINE
502241
MEHANIČAR ZA TEKSTILNE MAŠINE - SPECIJALISTA
402261
MEHANIČAR ZA TERMOENERGETSKA POSTROJENJA
502261
MEHANIČAR ZA TERMOENERGETSKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
402271
MEHANIČAR ZA TERMOTEHNIČKA POSTROJENJA
502271
MEHANIČAR ZA TERMOTEHNIČKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
302256
MEHANIČAR ZA UREĐAJE HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
502256
MEHANIČAR ZA UREĐAJE HIDRAULIKE I PNEUMATIKE - SPECIJALISTA
302255
MEHANIČAR ZA UREĐAJE ZA MERENJE I REGULACIJU
502255
MEHANIČAR ZA UREĐAJE ZA MERENJE I REGULACIJU - SPECIJALISTA
302225
MEHANIČAR ZA ŠINSKA VOZILA
502226
MEHANIČAR ŠINSKIH VOZILA ZA MOTORE I AGREGATE - SPECIJALISTA
502227
MEHANIČAR ŠINSKIH VOZILA ZA UREĐAJE I MEHANIZME - SPECIJALISTA
302200
MEHANIČAR, MAŠINISTA, MAŠINBRAVAR
502200
MEHANIČAR, MAŠINISTA, MAŠINBRAVAR - SPECIJALISTA
616600
MENADŢER
716615
MENADŢER (ORGANIZATOR) MASOVNIH MEDIJA
726616
MENADŢER - SPECIJALISTA ZA INTERNACIONALNI MENADŢMENT
716616
MENADŢER ZA INTERNACIONALNI BIZNIS
406704
MENJAČ NOVCA
300513
MESAR
301805
METALOBRUSAČ
501805
METALOBRUSAČ - SPECIJALISTA
301803
METALOBUŠAČ
502269
302252
502252
27
501803
METALOBUŠAČ - SPECIJALISTA
304721
METALOFARBAR - LAKIRER
404721
METALOFARBARSKI TEHNIČAR
301802
METALOGLODAČ
501802
METALOGLODAČ - SPECIJALISTA
401826
METALOMODELAR
501826
METALOMODELAR - SPECIJALISTA
301848
METALOPLETAČ
201809
METALOPOLIRAC
301832
METALOPRESER
501832
METALOPRESER - SPECIJALISTA
301804
METALORENDISAČ
501804
METALORENDISAČ - SPECIJALISTA
301801
METALOSTRUGAR
501801
METALOSTRUGAR - SPECIJALISTA
401622
METALURŠKI LABORANT
501622
METALURŠKI LABORANT - SPECIJALISTA
101601
METALURŠKI MANIPULANT
401600
METALURŠKI TEHNIČAR
718327
METEOROLOG
408327
METEOROLOŠKI TEHNIČAR
718332
MIKROBIOLOG
407230
MILICIONER
507230
MILICIONER - SPECIJALISTA
401542
MINER
501542
MINER - SPECIJALISTA
407250
MLAĐI OFICIR
300511
MLEKAR
300501
MLINAR ŢITARICA
301039
MODELAR DRVENIH KALUPA I PETA
504002
MODELAR KONFEKCIJE
504232
MODELAR KOŢNE GALANTERIJE
504222
MODELAR OBUĆE
304042
MODISTKINJA
718541
MODNI KREATOR
409641
MODNI MUŠKI FRIZER
409640
MODNI ŢENSKI FRIZER
718333
MOLEKULARNI BIOLOG
304701
MOLER-FARBAR
504701
MOLER-FARBAR - SPECIJALISTA
104701
MOLERSKO-FARBARSKI MANIPULANT
305206
MONTAŢER - UTEZAČ
305222
MONTAŢER GRAĐEVINSKIH PREFABRIKOVANIH KONSTRUKCIJA
501900
MONTER - INSTALATER - SPECIJALISTA
301908
MONTER - RONILAC
501908
MONTER - RONILAC - SPECIJALISTA
301922
MONTER ALATNIH MAŠINA
28
301956
MONTER AVIOMOTORA
301941
MONTER BIROTEHNIČKIH MAŠINA
301906
MONTER BRODSKIH MAŠINA
501906
MONTER BRODSKIH MAŠINA - SPECIJALISTA
301907
MONTER CEVOVODA
501907
MONTER CEVOVODA - SPECIJALISTA
301951
MONTER DRUMSKIH VOZILA
501031
MONTER DRVENIH OBJEKATA - SPECIJALISTA
302625
MONTER ELEKTRONSKIH MEDICINSKIH UREĐAJA
301963
301923
MONTER GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA
MONTER GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
MONTER GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH MAŠINA
301965
MONTER HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA
501965
MONTER HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
303325
MONTER KERAMIČKIH ELEKTROIZOLACIONIH ELEMENATA
301948
MONTER KOTRLJAJUĆIH LEŢAJA
501948
MONTER KOTRLJAJUĆIH LEŢAJA - SPECIJALISTA
301926
MONTER LIFTOVA I ŢIČARA
501926
MONTER LIFTOVA I ŢIČARA - SPECIJALISTA
301943
MONTER MAŠINA ZA ŠIVENJE
301913
MONTER METALNIH KONSTRUKCIJA
501913
MONTER METALNIH KONSTRUKCIJA - SPECIJALISTA
301918
MONTER METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
301955
MONTER MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
301946
MONTER OPREME ZA MERENJE I KONTROLU
301925
MONTER POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
301931
MONTER PROCESNIH MAŠINA I POSTROJENJA
302702
MONTER TELEKOMUNIKACIONE OPREME
302700
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA
302701
MONTER TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA
301961
MONTER TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
501961
MONTER TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
301944
MONTER UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
301947
MONTER ČASOVNIKA
301953
MONTER ŠINSKIH VOZILA
302624
MONTER ŢELEZNIČKIH SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA
301900
MONTER-INSTALATER
101901
MONTERSKO-INSTALATERSKI MANIPULANT
105801
MORNAR
302215
MOTOMEHANIČAR
502215
MOTOMEHANIČAR - SPECIJALISTA
205811
MOTORISTA LOŢAČ
718836
MUZEJSKI PEDAGOG
718693
MUZIKOLOG
618691
MUZIČAR
408600
MUZIČKI I SCENSKI IZVOĐAČ
408691
MUZIČKI IZVOĐAČ
501963
29
718689
MUZIČKI PROGRAMER
718674
MUZIČKI UREDNIK
508676
MUZIČKI ŠAPTAČ
406452
NABAVLJAČ ROBE
501508
NADZORNIK PROVETRAVANJA JAME
711404
NAFTNORUDARSKI INSPEKTOR
611401
NAFTNORUDARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
711401
NAFTNORUDARSKI TEHNOLOG
721401
NAFTNORUDARSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
408621
NAJAVLJIVAČ ESTRADNO-REVIJALNOG PROGRAMA
617539
NASTAVNIK ALBANSKOG JEZIKA
617611
NASTAVNIK BIOLOGIJE
617519
NASTAVNIK BUGARSKOG JEZIKA
617835
NASTAVNIK DOMAĆINSTVA
617534
NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
617602
NASTAVNIK FIZIKE
617579
NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE
617526
NASTAVNIK FRANCUSKOG JEZIKA
617612
NASTAVNIK GEOGRAFIJE
617613
NASTAVNIK GEOLOGIJE
617610
NASTAVNIK HEMIJE
617510
NASTAVNIK ISTORIJE
617527
NASTAVNIK ITALIJANSKOG JEZIKA
617570
NASTAVNIK LIKOVNOG VASPITANJA
617517
NASTAVNIK MAKEDONSKOG JEZIKA
617601
NASTAVNIK MATEMATIKE
617538
NASTAVNIK MAĐARSKOG JEZIKA
617569
NASTAVNIK MUZIČKOG VASPITANJA
617531
NASTAVNIK NEMAČKOG JEZIKA
617558
NASTAVNIK ODBRANE I ZAŠTITE
617701
NASTAVNIK OPŠTETEHNIČKOG OBRAZOVANJA
617722
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE BRODOGRADNJE
617710
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE CRNE METALURGIJE
617765
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
617725
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ELEKTROENERGETIKE
617726
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ELEKTROMEHANIKE
617730
617703
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ELEKTRONIKE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE FARMACEUTSKE LABORATORIJSKE
TEHNIKE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE FINALNE OBRADE DRVETA
617908
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE FIZIOTERAPIJE
617760
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE GEODEZIJE
617902
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE GINEKOLOŠKO-OPSTETRIČKE NEGE
617741
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE GRAFIČKE TEHNOLOGIJE
617736
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE GUMARSKE TEHNOLOGIJE
617735
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
617753
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE HIDROGRADNJE
617739
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE KERAMIČARSKE TEHNOLOGIJE
617930
30
617573
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE KLASIČNOG BALETA
617743
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE KONFEKCIJE
617905
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE KOZMETOLOGIJE
617830
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE KULINARSTVA
617717
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE MAŠINSKE ENERGETIKE
617716
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE MAŠINSKE OBRADE METALA
617826
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE MELIORACIJE
617718
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE MONTAŢE MAŠINA
617575
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE NARODNIH PLESOVA I FOLKLORA
617752
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE NISKOGRADNJE
617711
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE OBOJENE METALURGIJE
617719
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ODRŢAVANJA MAŠINA
617901
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE OPŠTE I SPECIJALNE NEGE BOLESNIKA
617740
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PAPIRNIČARSKE TEHNOLOGIJE
617737
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PLASTIČARSKE TEHNOLOGIJE
617825
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
617768
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE POMORSKOG SAOBRAĆAJA
617831
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE POSLASTIČARSTVA
617811
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
617744
617776
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PRERADE KOŢE I KRZNA
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE
TEHNIKE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PRIMARNE OBRADE DRVETA
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PROIZVODNJE GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA
RAČUNARSKE TEHNIKE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PROIZVODNJE OBUĆE I KOŢNE
GALANTERIJE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PROTIVPOŢARNE ZAŠTITE
617770
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE PTT SAOBRAĆAJA
617801
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE RATARSTVA I POVRTARSTVA
617769
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE REČNOG SAOBRAĆAJA
617704
617715
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE RUDARSTVA
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE RUKOVANJA MAŠINAMA I
UREĐAJIMA
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE RUČNE OBRADE METALA
617574
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE SAVREMENOG PLESA I RITMIKE
617738
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE STAKLARSKE TEHNOLOGIJE
617805
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE STOČARSTVA
617742
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
617731
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE TELEKOMUNIKACIJA
617832
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE UGOSTITELJSKOG POSLUŢIVANJA
617771
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE UNUTRAŠNJEG SAOBRAĆAJA
617721
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VAZDUHOPLOVNE MEHANIKE
617767
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA
617925
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VETERINARSTVA
617750
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VISOKOGRADNJE
617810
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA
617751
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
617903
617702
617754
617732
617745
617720
31
617915
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ZAŠTITE NA RADU
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ZDRAVSTVENE LABORATORIJSKE
TEHNIKE
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ZUBNE TEHNIKE-PROTETIKE
617840
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ŠUMARSTVA
617766
NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
617502
NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
617544
NASTAVNIK ROMSKOG JEZIKA
617530
NASTAVNIK RUMUNSKOG JEZIKA
617522
NASTAVNIK RUSINSKOG JEZIKA
617525
NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA
617521
NASTAVNIK SLOVAČKOG JEZIKA
617516
NASTAVNIK SLOVENAČKOG JEZIKA
617515
NASTAVNIK SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA
617540
NASTAVNIK TURSKOG JEZIKA
617563
NASTAVNIK ZA FIZIČKI INVALIDNU I BOLESNU OMLADINU
617564
NASTAVNIK ZA OMLADINU SA POREMEĆAJEM PONAŠANJA
617561
NASTAVNIK ZA OMLADINU SA SMETNJAMA U MENTALNOM RAZVOJU
617520
NASTAVNIK ČEŠKOG JEZIKA
405802
NAUTIČAR UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
808391
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ASTRONOMIJE
806783
NAUČNI ISTRAŢIVAČ BANKARSKOG POSLOVANJA
800181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ BILJNE PROIZVODNJE
808393
NAUČNI ISTRAŢIVAČ BIOLOGIJE
801981
NAUČNI ISTRAŢIVAČ BRODOGRADNJE
805881
NAUČNI ISTRAŢIVAČ BRODSKOG SAOBRAĆAJA
808287
NAUČNI ISTRAŢIVAČ DEFEKTOLOGIJE
805681
NAUČNI ISTRAŢIVAČ DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
808394
NAUČNI ISTRAŢIVAČ EKOLOGIJE
802481
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ELEKTROENERGETIKE
802581
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ELEKTROMEHANIKE
802681
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ELEKTRONIKE
809281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FARMACIJE
808282
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FILOLOGIJE
808280
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FILOZOFIJE
806782
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
808385
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FIZIKE
809481
NAUČNI ISTRAŢIVAČ FIZIČKE KULTURE I SPORTA
805081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GEODEZIJE
808387
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GEOFIZIKE
808397
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GEOGRAFIJE
801381
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GEOLOGIJE
803681
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GRAFIČARSTVA
805281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GRAĐEVINARSTVA
803281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ GUMARSTVA I PLASTIČARSTVA
808389
NAUČNI ISTRAŢIVAČ HEMIJE
803181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ HEMIJE I HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
808289
NAUČNI ISTRAŢIVAČ INFORMACIONIH NAUKA
617775
617904
32
808281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ISTORIJE
807081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ KADROVSKOG SISTEMA
808290
NAUČNI ISTRAŢIVAČ KINEZIOLOGIJE
808881
NAUČNI ISTRAŢIVAČ KULTUROLOŠKIH DELATNOSTI
808581
NAUČNI ISTRAŢIVAČ LIKOVNIH UMETNOSTI
808382
NAUČNI ISTRAŢIVAČ LOGISTIKE
808781
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MASOVNIH MEDIJA
808381
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MATEMATIKE
809081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MEDICINE
808390
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MEHANIKE
806681
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MENADŢMENTA
801982
NAUČNI ISTRAŢIVAČ METALNIH KONSTRUKCIJA
801619
NAUČNI ISTRAŢIVAČ METALURGIJE
808292
NAUČNI ISTRAŢIVAČ METODOLOGIJE
808395
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MIKROBIOLOGIJE
808658
NAUČNI ISTRAŢIVAČ MUZIČKIH UMETNOSTI
801481
NAUČNI ISTRAŢIVAČ NAFTNOG RUDARSTVA
803381
NAUČNI ISTRAŢIVAČ NEMETALA I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
808388
NAUČNI ISTRAŢIVAČ NUKLEARNE FIZIKE
806682
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ORGANIZACIJE RADA
808288
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ORGANIZACIONIH NAUKA
807381
NAUČNI ISTRAŢIVAČ OSIGURANJA I REOSIGURANJA
803581
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PAPIRNIČARSTVA
808283
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PEDAGOGIJE
803182
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PETROHEMIJE
808286
NAUČNI ISTRAŢIVAČ POLITOLOGIJE
800182
NAUČNI ISTRAŢIVAČ POLJOPRIVREDNE TEHNIKE
806881
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRAVNOG SISTEMA
800582
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
801081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRERADE DRVETA
800681
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRERADE DUVANA
804281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRERADE KOŢE
801657
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRERADE UGLJA
806181
802081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRETOVARA I TRANSPORTA
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA ENERGETSKIH MAŠINA I
POSTROJENJA
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA MAŠINA I UREĐAJA
802084
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PROJEKTOVANJA SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA
808284
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PSIHOLOGIJE
806081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ PTT SAOBRAĆAJA
802881
NAUČNI ISTRAŢIVAČ RAČUNARSTVA
801581
NAUČNI ISTRAŢIVAČ RUDARSTVA
808614
NAUČNI ISTRAŢIVAČ SCENSKIH UMETNOSTI
806781
NAUČNI ISTRAŢIVAČ SISTEMA PLANIRANJA
809381
NAUČNI ISTRAŢIVAČ SOCIJALNE POLITIKE
808285
NAUČNI ISTRAŢIVAČ SOCIOLOGIJE
801582
802087
33
806981
NAUČNI ISTRAŢIVAČ STATISTIČKOG SISTEMA
809181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ STOMATOLOGIJE
800281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ STOČARSKE PROIZVODNJE
802187
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE ENERGETSKOG MAŠINSTVA
804081
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE KONFEKCIONIRANJA ODEĆE
804181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE KOŢE I KRZNA
802181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE MAŠINOGRADNJE
801881
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE OBRADE METALA
800581
803981
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE PIĆA
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE SAOBRAĆAJNIH
SREDSTAVA
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TEKSTILSTVA
802781
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TELEKOMUNIKACIJA
806481
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TRGOVINE
806581
NAUČNI ISTRAŢIVAČ TURIZMA I HOTELIJERSTVA
805181
NAUČNI ISTRAŢIVAČ URBANIZMA
808386
NAUČNI ISTRAŢIVAČ VAKUUMISTIKE
805981
NAUČNI ISTRAŢIVAČ VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA
800481
NAUČNI ISTRAŢIVAČ VETERINARSTVA
807083
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ZAŠTITE NA RADU
807281
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ZAŠTITE OD POŢARA
800981
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ŠUMARSTVA
805781
NAUČNI ISTRAŢIVAČ ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
808291
0
NAUČNI ORGANIZATOR VASPITNO-OBRAZOVNE DELATNOSTI
NEGOVATELJ DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I DECE OMETENE U
RAZVOJU
NEPOZNATO
109901
NOSAČ
408664
NOTNI ARHIVAR
718721
NOVINAR
718814
NOVINARSKI DOKUMENTALISTA
408721
NOVINARSKI REPORTER
718314
NUKLEARNI FIZIČAR
301015
OBLAGAČ DRVENIH PLOČA
304100
OBRAĐIVAČ KOŢE I KRZNA
504101
OBRAĐIVAČ KOŢE I KRZNA - SPECIJALISTA
301800
OBRAĐIVAČ METALA
501800
OBRAĐIVAČ METALA - SPECIJALISTA
301851
303421
OBRAĐIVAČ METALA NA MAŠINAMA SA NUMERIČKIM UPRAVLJANJEM
OBRAĐIVAČ METALA NA MAŠINAMA SA NUMERIČKIM UPRAVLJANJEM SPECIJALISTA
OBRAĐIVAČ STAKLA
503421
OBRAĐIVAČ STAKLA - SPECIJALISTA
304221
OBUĆAR
504221
OBUĆAR - SPECIJALISTA
404221
OBUĆARSKI TEHNIČAR
101001
ODSTRANJIVAČ PILJEVINE I OTPADAKA
717250
OFICIR
615823
OFICIR BRODSKE ELEKTRO-OPREME
802184
409321
501851
34
615811
OFICIR BRODSKE MAŠINE
615801
OFICIR BRODSKE PALUBE
717230
OFICIR MILICIJE
615822
OFICIR POMORSKIH KOMUNIKACIJA
629047
OFTALMOLOŠKA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA
304242
OPANČAR
617304
OPERATIVNI ANALITIČAR LIKVIDACIJE ŠTETA
618717
OPERATIVNI ANALITIČAR MASOVNIH MEDIJA
618325
OPERATIVNI ASTRONOM
619231
OPERATIVNI BIOHEMIJSKO-ZDRAVSTVENI ANALITIČAR
618330
OPERATIVNI BIOLOG
628330
OPERATIVNI BIOLOG - SPECIJALISTA
618331
OPERATIVNI EKOLOG
618310
OPERATIVNI FIZIČAR
628310
OPERATIVNI FIZIČAR - SPECIJALISTA
618313
OPERATIVNI GEOFIZIČAR
618340
OPERATIVNI GEOGRAF
628340
OPERATIVNI GEOGRAF - SPECIJALISTA
611316
OPERATIVNI GEOLOG
621316
OPERATIVNI GEOLOG - SPECIJALISTA
613121
OPERATIVNI HEMIJSKI ANALITIČAR
623121
OPERATIVNI HEMIJSKI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
616742
OPERATIVNI INSPEKTOR PRIHODA
617230
OPERATIVNI INSPEKTOR SLUŢBE UNUTRAŠNJIH POSLOVA
617021
OPERATIVNI KADROLOG
611860
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ALATA I PRIBORA
612005
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ALATNIH MAŠINA
622005
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ALATNIH MAŠINA - SPECIJALISTA
612010
612020
OPERATIVNI KONSTRUKTOR BRODSKIH MAŠINA I UREĐAJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR BRODSKIH MAŠINA I UREĐAJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR DRUMSKIH VOZILA
622020
OPERATIVNI KONSTRUKTOR DRUMSKIH VOZILA - SPECIJALISTA
612603
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ELEKTRONSKIH PROIZVODA
622603
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ELEKTRONSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
612604
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ENERGETSKO-ELEKTRONSKIH UREĐAJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR GASOENERGETSKIH I
PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR GASOENERGETSKIH I
PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR HIDROTEHNIČKIH POSTROJENJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR HIDROTEHNIČKIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MAŠINA I UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MAŠINA I UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MAŠINA ZA ŠIVENJE
622010
612063
622063
612067
622067
612075
622075
612050
622050
612054
35
612035
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MAŠINSKE MEHANIZACIJE
612001
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MAŠINSKIH ELEMENATA
611911
OPERATIVNI KONSTRUKTOR METALNIH KONSTRUKCIJA
621911
OPERATIVNI KONSTRUKTOR METALNIH KONSTRUKCIJA - SPECIJALISTA
611915
611901
OPERATIVNI KONSTRUKTOR METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
OPERATIVNI KONSTRUKTOR METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
- SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MOTOCIKALA I BICIKALA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MOTORA SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM
OPERATIVNI KONSTRUKTOR MOTORA SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR PLOVILA
621901
OPERATIVNI KONSTRUKTOR PLOVILA - SPECIJALISTA
612040
OPERATIVNI KONSTRUKTOR PROCESNIH MAŠINA I POSTROJENJA
612073
OPERATIVNI KONSTRUKTOR RASHLADNIH UREĐAJA
622073
OPERATIVNI KONSTRUKTOR RASHLADNIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
612803
OPERATIVNI KONSTRUKTOR RAČUNARSKE OPREME
622803
OPERATIVNI KONSTRUKTOR RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
612703
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
OPERATIVNI KONSTRUKTOR UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR VAZDUHOPLOVA
621915
612024
612015
622015
622703
612061
622061
612071
622071
612056
622056
612030
621862
OPERATIVNI KONSTRUKTOR VAZDUHOPLOVA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA ALATE U OBRADI DEFORMISANJEM,
ODVAJANJEM I LIVENJEM - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA INDUSTRIJSKU MEHANIZACIJU, LIFTOVE
I ŢIČARE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA KRANOVE I DIZALICE SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA MERNE I KONTROLNE PRIBORE SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA METALURŠKA POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA POSTROJENJA HEMIJSKE PROIZVODNJE SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA POSTROJENJA PREHRAMBENE
PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA REZNE ALATE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA RUDARSKU MEHANIZACIJU SPECIJALISTA
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA STEZNI PRIBOR - SPECIJALISTA
622041
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ZA TEKSTILNE MAŠINE - SPECIJALISTA
622030
621863
622035
622039
622038
621866
622049
622037
622047
622042
621861
622036
36
612025
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ŠINSKIH VOZILA
622025
OPERATIVNI KONSTRUKTOR ŠINSKIH VOZILA - SPECIJALISTA
618301
OPERATIVNI MATEMATIČAR
628301
OPERATIVNI MATEMATIČAR - SPECIJALISTA
619097
OPERATIVNI MEDICINSKI RADIOLOG
618320
OPERATIVNI MEHANIČAR
618332
OPERATIVNI MIKROBIOLOG
618675
OPERATIVNI MUZIČKI PRODUCENT
617211
OPERATIVNI ORGANIZATOR CIVILNE ZAŠTITE
617022
OPERATIVNI ORGANIZATOR KADROVSKIH ODNOSA
610903
OPERATIVNI ORGANIZATOR LOVSTVA
616131
OPERATIVNI ORGANIZATOR LUČKOG SAOBRAĆAJA
610906
617222
OPERATIVNI ORGANIZATOR MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU
OPERATIVNI ORGANIZATOR PRIBAVLJANJA I PLASIRANJA FINANSIJSKIH
SREDSTAVA
OPERATIVNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA
OPERATIVNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA SPECIJALISTA
OPERATIVNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE RAČUNARSKE OPREME SPECIJALISTA
OPERATIVNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH
UREĐAJA
OPERATIVNI ORGANIZATOR PROTIVPOŢARNE ZAŠTITE
617042
OPERATIVNI ORGANIZATOR RADNE I SOCIJALNE ZAŠTITE KADROVA
616523
OPERATIVNI ORGANIZATOR RECEPCIJSKIH POSLOVA
615621
OPERATIVNI ORGANIZATOR RENT A KAR-A
619331
OPERATIVNI ORGANIZATOR SOCIJALNE ZAŠTITE
611543
OPERATIVNI ORGANIZATOR SPASAVANJA U RUDNIKU
619422
OPERATIVNI ORGANIZATOR SPORTSKE REKREACIJE
616851
OPERATIVNI ORGANIZATOR ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA
626131
OPERATIVNI PLANER LUČKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
611875
OPERATIVNI PLANER OBRADE METALA
615807
OPERATIVNI PLOVIDBENI TEHNOLOG
616901
OPERATIVNI PROGRAMER AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA
618621
OPERATIVNI PROPAGANDISTA ESTRADNIH PROGRAMA
618314
OPERATIVNI RADIOLOG
629501
OPERATIVNI SPORTSKI TRENER - SPECIJALISTA
619111
OPERATIVNI STOMATOPROTETSKI TEHNOLOG
615612
611682
OPERATIVNI TEHNOLOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE I ODRŢAVANJA
TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE I ODRŢAVANJA
TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG GALVANIZACIJE
611302
OPERATIVNI TEHNOLOG GEOBUŠENJA
611905
OPERATIVNI TEHNOLOG GRADNJE PLOVILA
613601
OPERATIVNI TEHNOLOG GRAFIČARSTVA
623601
OPERATIVNI TEHNOLOG GRAFIČARSTVA - SPECIJALISTA
612704
OPERATIVNI TEHNOLOG GRAĐENJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA
OPERATIVNI TEHNOLOG GRAĐENJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA SPECIJALISTA
616726
612602
622602
622801
612702
612705
622705
622704
37
615311
OPERATIVNI TEHNOLOG GRAĐEVINSKIH INSTALACIJA
615211
OPERATIVNI TEHNOLOG HIDROGRADNJE
616133
611042
OPERATIVNI TEHNOLOG INTEGRALNOG I INDUSTRIJSKOG SAOBRAĆAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG INŢENJERINGA PROGRAMSKE OPREME SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG IZRADE METALNIH KONSTRUKCIJA
OPERATIVNI TEHNOLOG IZRADE METALNIH PROIZVODA ŠIROKE
POTROŠNJE
OPERATIVNI TEHNOLOG IZRADE MUZIČKIH INSTRUMENATA OD DRVETA
622821
OPERATIVNI TEHNOLOG IZRADE RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
612821
OPERATIVNI TEHNOLOG IZRADE RAČUNARSKE PROGRAMSKE OPREME
610504
OPERATIVNI TEHNOLOG KONDITORSKE PROIZVODNJE
612176
OPERATIVNI TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA MAŠINA I POSTROJENJA
611876
OPERATIVNI TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA OBRADE METALA
618821
OPERATIVNI TEHNOLOG KONZERVATOR KULTURNIH DOBARA
614031
616134
OPERATIVNI TEHNOLOG KOŢARSKE I KRZNARSKE KONFEKCIJE
OPERATIVNI TEHNOLOG KOŢARSKE I KRZNARSKE KONFEKCIJE SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG LUČKOG SAOBRAĆAJA
611618
OPERATIVNI TEHNOLOG METALURŠKE TOPLOTEHNIKE
611619
OPERATIVNI TEHNOLOG METALURŠKIH ISTRAŢIVANJA
615262
OPERATIVNI TEHNOLOG NISKOGRADNJE
611874
OPERATIVNI TEHNOLOG NORMIRANJA OBRADE METALA
619094
OPERATIVNI TEHNOLOG NUKLEARNE MEDICINE
611870
613501
OPERATIVNI TEHNOLOG OBRADE METALA
OPERATIVNI TEHNOLOG ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH PROIZVODA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME
OPERATIVNI TEHNOLOG ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PAPIRNIČARSTVA
611611
OPERATIVNI TEHNOLOG PLASTIČNE PRERADE ČELIKA
613941
OPERATIVNI TEHNOLOG PLETENJA
623941
OPERATIVNI TEHNOLOG PLETENJA - SPECIJALISTA
610141
OPERATIVNI TEHNOLOG POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
610151
613921
OPERATIVNI TEHNOLOG POLJOPRIVREDNIH MELIORACIJA
OPERATIVNI TEHNOLOG POMORSKIH KOMUNIKACIJA I ELEKTRONSKIH
UREĐAJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PREDENJA
623921
OPERATIVNI TEHNOLOG PREDENJA - SPECIJALISTA
611635
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE BAKRA I ALUMINIJUMA
611002
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE DRVETA
610601
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE DUVANA
614201
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE KOŢE
624201
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE KOŢE - SPECIJALISTA
610513
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE MESA I RIBE
610511
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE MLEKA
611649
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE OLOVA I CINKA
611657
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE UGLJA
610512
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE VOĆA I POVRĆA
622823
611913
611918
624031
622606
612804
622804
625822
38
610501
622605
612605
612629
612822
OPERATIVNI TEHNOLOG PRERADE ŢITA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIMENE ELEKTRONSKIH PROIZVODA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIMENE I ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH
PROIZVODA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIMENE I ODRŢAVANJA ENERGETSKOELEKTRONSKIH UREĐAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIMENE PROGRAMSKE OPREME
611001
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIMENE PROGRAMSKE OPREME - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
OPERATIVNI TEHNOLOG PRIPREME PRERADE DRVETA
610541
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ALKOHOLA, KVASCA I KISELINA
610602
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE CIGARETA
612601
611603
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ENERGETSKO-ELEKTRONSKIH
UREĐAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE GVOŢĐA, ČELIKA I FEROLEGURA
610502
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE HLEBA, PECIVA I TESTENINA
612105
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ALATNIH MAŠINA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ALATNIH MAŠINA
- SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA BRODSKIH
MAŠINA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA BRODSKIH
MAŠINA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA DRUMSKIH
VOZILA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA DRUMSKIH
VOZILA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ENERGETSKIH
MAŠINA I POSTROJENJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA HIDROTEHNIČKIH
MAŠINA I POSTROJENJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA HIDROTEHNIČKIH
MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINA I
UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINA I
UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINSKE
MEHANIZACIJE
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MOTORA SA
UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MOTORA SA
UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA PROCESNIH
MAŠINA I POSTROJENJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RASHLADNIH
UREĐAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RASHLADNIH
UREĐAJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA
TERMOTEHNIČKIH MAŠINA I POSTROJENJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA
TERMOTEHNIČKIH MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA UREĐAJA
622822
611521
622601
612628
622105
612110
622110
612120
622120
612160
612175
622175
612150
622150
612135
612115
622115
612140
612173
622173
612171
622171
612156
39
HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
622156
612130
622130
612125
622125
610516
610506
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA UREĐAJA
HIDRAULIKE I PNEUMATIKE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA VAZDUHOPLOVA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA VAZDUHOPLOVA
- SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ŠINSKIH VOZILA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ŠINSKIH VOZILA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE ADITIVA, ZAČINA,
ČAJA, KAFE I KAVOVINA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE SKROBA
611669
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE KABLOVA I PROVODNIKA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE KONCENTROVANE STOČNE
HRANE
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ODLIVAKA
611647
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE OLOVA I CINKA
610531
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE PIĆA
612801
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE RAČUNARSKE OPREME
610542
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE SLADA
610551
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE SOLI
612701
610521
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
- SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ULJA I BILJNIH MASTI
612626
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE VAZDUHOPLOVNE ELEKTRONIKE
610505
OPERATIVNI TEHNOLOG PROIZVODNJE ŠEĆERA
611508
OPERATIVNI TEHNOLOG PROVETRAVANJA JAME
616001
OPERATIVNI TEHNOLOG PTT SAOBRAĆAJA
626001
OPERATIVNI TEHNOLOG PTT SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
613401
OPERATIVNI TEHNOLOG STAKLARSTVA
614001
OPERATIVNI TEHNOLOG TEKSTILNE KONFEKCIJE
624001
OPERATIVNI TEHNOLOG TEKSTILNE KONFEKCIJE - SPECIJALISTA
611681
OPERATIVNI TEHNOLOG TERMIČKE OBRADE METALA
613931
OPERATIVNI TEHNOLOG TKANJA
623931
OPERATIVNI TEHNOLOG TKANJA - SPECIJALISTA
615806
OPERATIVNI TEHNOLOG UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
OPERATIVNI TEHNOLOG VAZDUHOPLOVNIH TELEKOMUNIKACIJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG VISOKOGRADNJE
611687
610561
622701
622744
615101
615922
621872
621871
622163
622135
622167
622139
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA KONTROLU LETENJA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA OBRADU METALA DEFORMISANJEM I
ODVAJANJEM - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA OBRADU METALA REZANJEM - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE
GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKE
MEHANIZACIJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE
HIDROENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE INDUSTRIJSKE
MEHANIZACIJE, LIFTOVA I ŢIČARA - SPECIJALISTA
40
621873
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE KRANOVA I
DIZALICA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE MAŠINA I
POSTROJENJA HEMIJSKE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE MAŠINA I
POSTROJENJA PREHRAMBENE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE METALURŠKIH
POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE
POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE RUDARSKE
MEHANIZACIJE - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE TEKSTILNIH
MAŠINA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE
TERMOENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
OPERATIVNI TEHNOLOG ZA ZAVARIVANJE - SPECIJALISTA
610131
OPERATIVNI TEHNOLOG ZAŠTITE BILJA
617041
OPERATIVNI TEHNOLOG ZAŠTITE NA RADU
611544
OPERATIVNI TEHNOLOG ZAŠTITE NA RADU U RUDNIKU
616141
OPERATIVNI TEHNOLOG ŢIČARE
619501
OPERATIVNI TRENER ZA ATLETIKU
619526
OPERATIVNI TRENER ZA BICIKLIZAM
619530
OPERATIVNI TRENER ZA BOKS
619533
OPERATIVNI TRENER ZA BORILAČKE SPORTOVE
619544
OPERATIVNI TRENER ZA DIZANJE TEGOVA I ATLETSKU GIMNASTIKU
619522
OPERATIVNI TRENER ZA FUDBAL
619505
OPERATIVNI TRENER ZA GIMNASTIKU
619518
OPERATIVNI TRENER ZA HOKEJ
619517
OPERATIVNI TRENER ZA KLIZANJE
619528
OPERATIVNI TRENER ZA KONJIČKI SPORT
619523
OPERATIVNI TRENER ZA KOŠARKU
619541
OPERATIVNI TRENER ZA MAČEVANJE
619525
OPERATIVNI TRENER ZA ODBOJKU
619508
OPERATIVNI TRENER ZA PLIVANJE
619524
OPERATIVNI TRENER ZA RUKOMET
619531
OPERATIVNI TRENER ZA RVANJE
619520
OPERATIVNI TRENER ZA SKIJANJE
619546
OPERATIVNI TRENER ZA STONI TENIS
619547
OPERATIVNI TRENER ZA TENIS
619510
OPERATIVNI TRENER ZA VATERPOLO
619512
OPERATIVNI TRENER ZA VESLANJE
619538
OPERATIVNI TRENER ZA ZA STRELJAŠTVO
619540
OPERATIVNI TRENER ZA ŠAH
616531
OPERATIVNI TURISTIČKI ORGANIZATOR
616525
OPERATIVNI UGOSTITELJSKI ORGANIZATOR
618676
OPERATIVNI UREDNIK KONCERTNIH PROGRAMA
618677
OPERATIVNI UREDNIK MUZIČKIH IZDANJA
618674
OPERATIVNI UREDNIK MUZIČKO-SCENSKOG PROGRAMA
718685
OPERSKI KOREPETITOR
718683
OPERSKI PEVAČ - SOLISTA
622138
622147
622142
622149
622137
622136
622141
622161
41
403951
OPLEMENJIVAČ TEKSTILA
503951
OPLEMENJIVAČ TEKSTILA - SPECIJALISTA
303431
OPTIČAR
716827
ORGANIZACIONO-PRAVNI ANALITIČAR
626901
ORGANIZATOR AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA
616741
ORGANIZATOR BANKARSKIH POSLOVA
716922
ORGANIZATOR BANKE PODATAKA
715891
ORGANIZATOR BRODARSKOG POSLOVANJA
805891
ORGANIZATOR BRODARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
711991
ORGANIZATOR BRODOGRAĐEVINSKOG POSLOVANJA
801991
ORGANIZATOR BRODOGRAĐEVINSKOG POSLOVNOG SISTEMA
616751
ORGANIZATOR CARINSKIH POSLOVA
616471
ORGANIZATOR CARINSKO-DEVIZNIH POSLOVA
626706
ORGANIZATOR DEVIZNIH POSLOVA - SPECIJALISTA
715691
ORGANIZATOR DRUMSKO-SAOBRAĆAJNOG POSLOVANJA
805691
ORGANIZATOR DRUMSKO-SAOBRAĆAJNOG POSLOVNOG SISTEMA
711091
ORGANIZATOR DRVOPRERAĐIVAČKOG POSLOVANJA
801091
ORGANIZATOR DRVOPRERAĐIVAČKOG POSLOVNOG SISTEMA
716442
ORGANIZATOR EKONOMSKE PROPAGANDE
716791
ORGANIZATOR EKONOMSKOG POSLOVANJA
712491
ORGANIZATOR ELEKTROENERGETSKOG POSLOVANJA
802491
ORGANIZATOR ELEKTROENERGETSKOG POSLOVNOG SISTEMA
712591
ORGANIZATOR ELEKTROMEHANIČARSKOG POSLOVANJA
802591
ORGANIZATOR ELEKTROMEHANIČARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
712691
ORGANIZATOR ELEKTRONIČARSKOG POSLOVANJA
802691
ORGANIZATOR ELEKTRONIČARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
802193
ORGANIZATOR ENERGETSKOG POSLOVNOG SISTEMA
719208
ORGANIZATOR FARMACEUTSKE PROIZVODNJE
719291
ORGANIZATOR FARMACEUTSKOG POSLOVANJA
715091
ORGANIZATOR GEODETSKOG POSLOVANJA
711391
ORGANIZATOR GEOLOŠKOG POSLOVANJA
801391
ORGANIZATOR GEOLOŠKOG POSLOVNOG SISTEMA
713691
ORGANIZATOR GRAFIČARSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVANJA
803691
ORGANIZATOR GRAFIČARSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVNOG SISTEMA
715291
ORGANIZATOR GRAĐEVINSKOG POSLOVANJA
805291
ORGANIZATOR GRAĐEVINSKOG POSLOVNOG SISTEMA
713291
ORGANIZATOR GUMARSKO-PLASTIČARSKOG POSLOVANJA
803291
ORGANIZATOR GUMARSKO-PLASTIČARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
713191
ORGANIZATOR HEMIJSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVANJA
803191
ORGANIZATOR HEMIJSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVNOG SISTEMA
717021
ORGANIZATOR KADROVSKIH PROCESA
713391
ORGANIZATOR KERAMIČARSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVANJA
616724
ORGANIZATOR KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
714591
ORGANIZATOR KOMUNALNOG POSLOVANJA
616437
ORGANIZATOR KONSIGNACIONIH POSLOVA
714191
ORGANIZATOR KOŢARSKO-KRZNARSKOG POSLOVANJA
804191
ORGANIZATOR KOŢARSKO-KRZNARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
42
718851
ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI
717304
ORGANIZATOR LIKVIDACIJE ŠTETA
616725
ORGANIZATOR MATERIJALNO-FINANSIJSKIH POSLOVA
716723
ORGANIZATOR MATERIJALNO-FINANSIJSKOG POSLOVANJA
719091
ORGANIZATOR MEDICINSKOG POSLOVANJA
506812
ORGANIZATOR MESNE KANCELARIJE
711891
ORGANIZATOR METALOPRERAĐIVAČKOG POSLOVANJA
801891
ORGANIZATOR METALOPRERAĐIVAČKOG POSLOVNOG SISTEMA
711691
ORGANIZATOR METALURŠKOG POSLOVANJA
801691
ORGANIZATOR METALURŠKOG POSLOVNOG SISTEMA
711992
ORGANIZATOR MONTERSKO-INSTALATERSKOG POSLOVANJA
616454
ORGANIZATOR NABAVNIH I PRODAJNIH POSLOVA
801491
ORGANIZATOR NAFTNORUDARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
717002
ORGANIZATOR OBRAZOVANJA KADROVA
714291
ORGANIZATOR OBUĆARSKO I KOŢNO-GALANTERIJSKOG POSLOVANJA
717211
ORGANIZATOR OPŠTENARODNE ODBRANE I ZAŠTITE
616801
ORGANIZATOR OPŠTIH POSLOVA
713591
ORGANIZATOR PAPIRNIČARSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVANJA
710911
717391
ORGANIZATOR PODIZANJA I ODRŢAVANJA ZELENIH POVRŠINA
ORGANIZATOR POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG POSLOVNOG
SISTEMA
ORGANIZATOR POSLOVANJA DUVANSKE PROIZVODNJE
ORGANIZATOR POSLOVANJA MAŠINSKOG KONSTRUISANJA I
PROJEKTOVANJA
ORGANIZATOR POSLOVANJA OSIGURANJA I REOSIGURANJA
715692
ORGANIZATOR POSLOVANJA RENT A KAR-A
719391
ORGANIZATOR POSLOVANJA SOCIJALNE ZAŠTITE
710191
ORGANIZATOR POSLOVANJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
712193
ORGANIZATOR POSLOVANJA U ENERGETSKOM MAŠINSTVU
712191
ORGANIZATOR POSLOVANJA U MAŠINOGRADNJI
710591
710291
ORGANIZATOR POSLOVANJA U PRERADI HRANE I PIĆA
ORGANIZATOR POSLOVANJA U PROIZVODNJI GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
ORGANIZATOR POSLOVANJA U PROIZVODNJI NAFTE I ZEMNOG GASA
ORGANIZATOR POSLOVANJA U PROIZVODNJI SAOBRAĆAJNIH
SREDSTAVA
ORGANIZATOR POSLOVANJA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
710991
ORGANIZATOR POSLOVANJA U ŠUMARSTVU
710391
ORGANIZATOR POSLOVANJA UZGOJA ŢIVOTINJA
715391
ORGANIZATOR POSLOVANJA ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
806791
ORGANIZATOR POSLOVNOG SISTEMA
802191
718621
ORGANIZATOR POSLOVNOG SISTEMA U MAŠINOGRADNJI
ORGANIZATOR POSLOVNOG SISTEMA ZA PROIZVODNJU SAOBRAĆAJNIH
SREDSTAVA
ORGANIZATOR PRAVNOG POSLOVANJA
ORGANIZATOR PRAVNOG POSLOVANJA ORGANA DRUŠTVENOPOLITIČKIH ZAJEDNICA
ORGANIZATOR PREDSTAVE
716191
ORGANIZATOR PRETOVARNOG I TRANSPORTNOG POSLOVANJA
806191
ORGANIZATOR PRETOVARNOG I TRANSPORTNOG POSLOVNOG SISTEMA
800191
710691
712091
713392
711491
712192
802192
716801
716828
43
728370
ORGANIZATOR PRIRODNO-MATEMATIČKE DELATNOSTI
501009
ORGANIZATOR PROCESA IMPREGNACIJE DRVETA
500904
ORGANIZATOR PROCESA ISKORIŠĆAVANJA ŠUMA
500903
501012
ORGANIZATOR PROCESA LOVSTVA
ORGANIZATOR PROCESA PODIZANJA ZELENIH POVRŠINA I UREĐENJA
NASELJA
ORGANIZATOR PROCESA PRERADE U STRUGARI
ORGANIZATOR PROCESA PROIZVODNJE FINALNIH PROIZVODA OD
DRVETA
ORGANIZATOR PROCESA PROIZVODNJE FURNIRA I PLOČA
500901
ORGANIZATOR PROCESA UZGOJA I ZAŠTITE ŠUMA I DRVOREDA
717012
ORGANIZATOR PROFESIONALNOG RAZVOJA KADROVA
712602
718741
ORGANIZATOR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA
ORGANIZATOR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA SPECIJALISTA
ORGANIZATOR PROIZVODNJE RADIO-PROGRAMA
712702
ORGANIZATOR PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
710904
ORGANIZATOR PROIZVODNJE U ŠUMARSTVU
710192
ORGANIZATOR PROIZVODNJE UKRASNOG BILJA I BIODEKORACIJE
717061
ORGANIZATOR PROTOKOLA
716091
ORGANIZATOR PTT POSLOVANJA
806091
ORGANIZATOR PTT POSLOVNOG SISTEMA
618240
ORGANIZATOR RADA
712891
ORGANIZATOR RAČUNARSKOG POSLOVANJA
802891
ORGANIZATOR RAČUNARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
716727
711591
ORGANIZATOR RAČUNOVODSTVENOG POSLOVANJA
ORGANIZATOR RESOCIJALIZACIJE LICA SA DRUŠTVENO NEGATIVNIM
PONAŠANJEM
ORGANIZATOR RUDARSKOG POSLOVANJA
801591
ORGANIZATOR RUDARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
719332
ORGANIZATOR SOCIJALNE ZAŠTITE ODRASLIH I STARIH LICA
719331
ORGANIZATOR SOCIJALNOG RADA
719422
ORGANIZATOR SPORTSKE REKREACIJE
719591
ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA
713491
ORGANIZATOR STAKLARSKO-TEHNOLOŠKOG POSLOVANJA
719191
ORGANIZATOR STOMATOLOŠKOG POSLOVANJA
717051
ORGANIZATOR STUDIJE RADA
718622
ORGANIZATOR TEHNIČKE PRIPREME PREDSTAVE
714091
ORGANIZATOR TEKSTILSKO-KOŢARSKO-KONFEKCIJSKOG POSLOVANJA
713991
ORGANIZATOR TEKSTILSKOG POSLOVANJA
803991
ORGANIZATOR TEKSTILSKOG POSLOVNOG SISTEMA
712791
ORGANIZATOR TELEKOMUNIKACIONOG POSLOVANJA
802791
ORGANIZATOR TELEKOMUNIKACIONOG POSLOVNOG SISTEMA
718742
ORGANIZATOR TELEVIZIJSKE I FILMSKE PROIZVODNJE
500911
501003
501022
722602
719334
716491
ORGANIZATOR TRGOVINSKOG / KOMERCIJALNOG POSLOVANJA
806491
ORGANIZATOR TRGOVINSKOG POSLOVANJA - SPECIJALISTA
MARKETINGA
ORGANIZATOR TRGOVINSKOG POSLOVNOG SISTEMA
716592
ORGANIZATOR TURISTIČKOG POSLOVANJA
726491
44
716591
ORGANIZATOR UGOSTITELJSKO-HOTELIJERSKOG POSLOVANJA
806591
ORGANIZATOR UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG POSLOVNOG SISTEMA
616812
ORGANIZATOR UPRAVNIH POSLOVA
716812
ORGANIZATOR UPRAVNOG NADZORA
716493
ORGANIZATOR USLUŢNO-KOMERCIJALNOG POSLOVANJA
715991
ORGANIZATOR VAZDUHOPLOVNOG POSLOVANJA
805991
ORGANIZATOR VAZDUHOPLOVNOG POSLOVNOG SISTEMA
710491
ORGANIZATOR VETERINARSKOG POSLOVANJA
719333
ORGANIZATOR ZAŠTITE DECE I OMLADINE
717041
ORGANIZATOR ZAŠTITE NA RADU
717045
ORGANIZATOR ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE
719002
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE
809091
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENOG POSLOVNOG SISTEMA
800991
ORGANIZATOR ŠUMARSKOG POSLOVNOG SISTEMA
500905
ORGANIZATOR ŠUMSKIH RADOVA - SPECIJALISTA
715791
ORGANIZATOR ŢELEZNIČKOG POSLOVANJA
805791
ORGANIZATOR ŢELEZNIČKOG POSLOVNOG SISTEMA
718691
ORKESTARSKI INSTRUMENTALISTA
509113
ORTODONTSKI LABORANT
405731
OTPRAVNIK VOZOVA
505731
OTPRAVNIK VOZOVA - SPECIJALISTA
301806
OŠTRAČ ALATA
501806
OŠTRAČ ALATA - SPECIJALISTA
206402
PAKER
201035
PAKER NAMEŠTAJA I PARKETA
103501
PAPIRNIČARSKI MANIPULANT
204229
PAPUČAR
629071
PATRONAŢNA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA
718215
PEDAGOG
728215
PEDAGOG - SPECIJALISTA
409021
309631
PEDIJATRIJSKA SESTRA
PEDIJATRIJSKA SESTRA - SPECIJALISTA U REANIMACIJI I INTENZIVNOJ
NEZI
PEDIKIR
204025
PEGLER TEKSTILNE KONFEKCIJE
300502
PEKAR
718236
PENOLOG
204504
PERAČ RUBLJA
303132
PETROHEMIJSKI DESTILATER I RAFINER
613132
PETROHEMIJSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
403132
PETROHEMIJSKI TEHNIČAR
503132
PETROHEMIJSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
713132
PETROHEMIJSKI TEHNOLOG
723132
PETROHEMIJSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
711402
PETROLOG
408654
PEVAČ DŢEZA
408653
PEVAČ NARODNE MUZIKE
408652
PEVAČ ZABAVNE MUZIKE
509021
45
305307
PEĆAR
505307
PEĆAR - SPECIJALISTA
303632
PEČATOREZAC
308701
PIKER
715912
PILOT AVIONA - INSTRUKTOR U SAOBRAĆAJU
625912
PILOT AVIONA - SPECIJALISTA
715913
PILOT HELIKOPTERA - INSTRUKTOR U SAOBRAĆAJU
625913
PILOT HELIKOPTERA - SPECIJALISTA
303111
PIROTEHNIČAR
716730
PLANER INVESTICIJA
717001
PLANER KADROVA I OBRAZOVANJA
711875
PLANER OBRADE METALA
717011
PLANER ZAPOŠLJAVANJA
409402
PLANINARSKI VODIČ
303941
PLETAČ
503941
PLETAČ - SPECIJALISTA
204541
501810
PLINAR
PODEŠAVAČ MAŠINA ZA OBRADU METALA DEFORMISANJEM I
ODVAJANJEM
PODEŠAVAČ MAŠINA ZA OBRADU METALA REZANJEM
505811
PODOFICIR BRODSKE MAŠINE
505801
PODOFICIR BRODSKE PALUBE
505822
PODOFICIR ZA BRODSKE RADIO-VEZE
305301
PODOPOLAGAČ
505301
PODOPOLAGAČ - SPECIJALISTA
500543
PODRUMAR
403211
POLIMERISTA
718230
POLITOLOG
728230
POLITOLOG - SPECIJALISTA
710171
POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR
610100
POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA PROIZVODNJU BILJA
620100
400200
POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA PROIZVODNJU BILJA - SPECIJALISTA
POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA RIBARSTVO I ODGAJANJE OSTALIH
ŢIVOTINJA
POLJOPRIVREDNI INŢENJER ZA STOČARSTVO I ŢIVINARSTVO
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU BILJA - RATARSKI
TEHNIČAR
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR ZA RIBARSTVO I ODGAJANJE OSTALIH
ŢIVOTINJA
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR ZA UZGOJ STOKE I ŢIVINE
200141
POLJOPRIVREDNI TRAKTORISTA
300131
POLJOPRIVREDNIK ZA PROIZVODNJU I ZAŠTITU BILJA
300205
POLJOPRIVREDNIK ZA UZGOJ STOKE
305801
POMORSKI BRODOVOĐA
205801
POMORSKI KORMILAR
405801
POMORSKI NAUTIČAR
202500
POMOĆNI - PRIUČENI ELEKTROMEHANIČAR
202400
POMOĆNI - PRIUČENI ELEKTROMONTER
202200
POMOĆNI - PRIUČENI MEHANIČAR, MAŠINISTA
501833
610300
610200
400100
400300
46
201800
POMOĆNI - PRIUČENI OBRAĐIVAČ METALA
201600
POMOĆNI - PRIUČENI POSLUŢILAC METALURŠKIH POSTROJENJA
200600
POMOĆNI - PRIUČENI PRERAĐIVAČ DUVANA
200500
POMOĆNI - PRIUČENI PRERAĐIVAČ HRANE I PIĆA
201000
POMOĆNI - PRIUČENI PRERAĐIVAČ I OBRAĐIVAČ DRVETA
200300
POMOĆNI - PRIUČENI RIBAR I ODGAJIVAČ OSTALIH ŢIVOTINJA
201500
POMOĆNI - PRIUČENI RUDAR
200900
POMOĆNI - PRIUČENI ŠUMAR
207100
POMOĆNI ADMINISTRATIVNI RADNIK
408833
POMOĆNI ARHEOLOG
207111
POMOĆNI DAKTILOGRAF
209940
POMOĆNI FOTOGRAF
203600
POMOĆNI GRAFIČAR
203625
POMOĆNI GRAFIČKI LIVAC
205200
POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK
203200
POMOĆNI GUMAR I PLASTIČAR
203500
POMOĆNI IZRAĐIVAČ CELULOZE I PAPIRA
203100
POMOĆNI IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA
204000
POMOĆNI KONFEKCIONAR
209651
POMOĆNI KOZMETIČAR
206515
POMOĆNI KUVAR
209000
POMOĆNI MEDICINAR
202700
POMOĆNI MONTER TELEKOMUNIKACIJA
209641
POMOĆNI MUŠKI FRIZER
204100
POMOĆNI OBRAĐIVAČ KOŢE I KRZNA
204200
POMOĆNI OBUĆAR I KOŢNI GALANTERISTA
203300
POMOĆNI PROIZVOĐAČ KERAMIKE I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
206000
POMOĆNI PTT RADNIK
205231
POMOĆNI RUKOVALAC JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA
203400
POMOĆNI STAKLAR
207112
POMOĆNI STENODAKTILOGRAF
201034
POMOĆNI STOLAR
202001
POMOĆNI TEHNIČKI CRTAČ
203900
POMOĆNI TEKSTILNI RADNIK
206100
POMOĆNI TRANSPORTNI VOZAČ
202621
POMOĆNI TV MEHANIČAR
206500
POMOĆNI UGOSTITELJ
207221
POMOĆNI VATROGASAC
209640
POMOĆNI ŢENSKI FRIZER
201900
POMOĆNI-PRIUČENI MONTER - INSTALATER
200100
POMOĆNI-PRIUČENI PROIZVOĐAČ BILJA
200200
POMOĆNI-PRIUČENI UZGAJIVAČ STOKE I ŢIVINE
207101
POMOĆNIK ADMINISTRATIVNOG TEHNIČARA
203951
POMOĆNIK APRETERA TEKSTILA
208801
POMOĆNIK ARHIVARA
205201
POMOĆNIK ARMIRAČA
202564
POMOĆNIK AUTOELEKTRIČARA
47
201816
POMOĆNIK AUTOLIMARA
202220
POMOĆNIK AUTOMEHANIČARA
201817
POMOĆNIK AVIOLIMARA
201066
POMOĆNIK BAČVARA
203952
POMOĆNIK BELIOCA TEKSTILA
205202
POMOĆNIK BETONIRCA
209231
POMOĆNIK BIOHEMIJSKO-ZDRAVSTVENOG LABORANTA
203953
POMOĆNIK BOJADISARA TEKSTILA
201813
POMOĆNIK BRAVARA
201814
POMOĆNIK BRODOBRAVARA
201818
POMOĆNIK BRODOLIMARA
201905
POMOĆNIK BRODOMONTERA
201904
POMOĆNIK BRODOSKELARA
201046
POMOĆNIK BRODOSTOLARA
201044
POMOĆNIK BRODOTESARA
201903
POMOĆNIK BRODOTRASERA
206514
POMOĆNIK BRODSKOG KONOBARA
206512
POMOĆNIK BRODSKOG KUVARA
200121
POMOĆNIK CVEĆARA - VRTLARA
204531
POMOĆNIK DIMNIČARA
202421
POMOĆNIK ELEKTROMONTERA ENERGETSKIH MAŠINA I UREĐAJA
202432
POMOĆNIK ELEKTROMONTERA INSTALACIJA I MAŠINA
201682
POMOĆNIK GALVANIZERA
201302
POMOĆNIK GEOBUŠAČA
201808
POMOĆNIK GRAVERA
205305
POMOĆNIK GRAĐEVINSKOG GIPSARA
205302
POMOĆNIK GRAĐEVINSKOG KERAMIČARA
205213
POMOĆNIK GRAĐEVINSKOG MINERA
203121
POMOĆNIK HEMIJSKOG LABORANTA
205211
POMOĆNIK HIDROGRAĐEVINARA
201005
POMOĆNIK HIDROTERMIČARA DRVETA
201973
POMOĆNIK INSTALATERA GREJANJA
201974
POMOĆNIK INSTALATERA KLIMATIZACIJE
201825
POMOĆNIK IZDAVAOCA ALATA
205207
POMOĆNIK IZOLATERA - ASFALTERA
202600
POMOĆNIK IZRAĐIVAČ - MONTER ELEKTRONSKIH PROIZVODA
202542
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA BATERIJA
204224
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA DONJIH DELOVA OBUĆE
201038
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA DRVENE GALANTERIJE
202531
202532
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA ELEKTRIČNIH MAŠINA I OPREME
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA ELEKTRIČNIH MERNIH INSTRUMENATA I
SKLOPOVA
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA ELEKTRIČNIH PROIZVODA ZA DOMAĆINSTVO
202601
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA ELEKTRONSKIH SKLOPOVA
201011
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA FURNIRA I DRVENIH PLOČA
204223
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA GORNJIH DELOVA OBUĆE
209912
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA KIŠOBRANA
204231
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA KOŢNE GALANTERIJE
202533
48
201033
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA MEKIH DELOVA NAMEŠTAJA
201042
202541
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA MUZIČKIH INSTRUMENATA
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA PLETENOG NAMEŠTAJA I GALANTERIJE OD
PRUĆA
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA SIJALICA
202603
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA SILICIJUM-PLOČA
201040
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA SPORTSKIH REKVIZITA OD DRVETA
202602
POMOĆNIK IZRAĐIVAČA ŠTAMPANIH PLOČA
204045
POMOĆNIK JORGANDŢIJE
205308
POMOĆNIK KAMENORESCA
203663
POMOĆNIK KARTONAŢERA
203661
POMOĆNIK KNJIGOVESCA
201065
POMOĆNIK KOLARA
204561
POMOĆNIK KOMUNALNOG PUTARA
200504
POMOĆNIK KONDITORA
204001
POMOĆNIK KONFEKCIONARA
203202
POMOĆNIK KONFEKCIONARA GUMARSKIH PROIZVODA
201831
POMOĆNIK KOVAČA
204101
POMOĆNIK KOŢARA I KRZNARA
200515
POMOĆNIK KUVARA INDUSTRIJSKIH JELA
201815
POMOĆNIK LIMARA
209631
POMOĆNIK MANIKIRA - PEDIKIRA
202264
POMOĆNIK MAŠINISTE GASNE STANICE
203662
POMOĆNIK MAŠINISTE GRAFIČKE OBRADE I PRERADE
202275
POMOĆNIK MAŠINISTE ZA HIDROTEHNIČKA POSTROJENJA
202265
POMOĆNIK MAŠINISTE ZA KOMPRESORSKE STANICE
201971
POMOĆNIK MAŠINSKOG INSTALATERA
201921
POMOĆNIK MAŠINSKOG MONTERA
201009
POMOĆNIK MAŠINSKOG OBRAĐIVAČA DRVETA PRI IMPREGNACIJI
202201
POMOĆNIK MEHANIČARA
200513
POMOĆNIK MESARA
204721
POMOĆNIK METALOFARBARA - LAKIRERA
201832
POMOĆNIK METALOPRESERA
201542
POMOĆNIK MINERA
200511
POMOĆNIK MLEKARA
200501
POMOĆNIK MLINARA ŢITARICA
204701
POMOĆNIK MOLERA - FARBARA
205206
POMOĆNIK MONTAŢERA - UTEZAČA
201941
POMOĆNIK MONTERA BIROTEHNIČKIH MAŠINA
201906
POMOĆNIK MONTERA BRODSKIH MAŠINA
201907
POMOĆNIK MONTERA CEVOVODA
201963
POMOĆNIK MONTERA GASOENERGETSKIH POSTROJENJA
201943
POMOĆNIK MONTERA MAŠINA ZA ŠIVENJE
201913
POMOĆNIK MONTERA METALNIH KONSTRUKCIJA
201918
POMOĆNIK MONTERA METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠENJE
201946
POMOĆNIK MONTERA OPREME ZA MERENJE I KONTROLU
202702
POMOĆNIK MONTERA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
202701
POMOĆNIK MONTERA TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA
201061
49
201944
POMOĆNIK MONTERA UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
201947
POMOĆNIK MONTERA ČASOVNIKA
209321
POMOĆNIK NEGOVATELJA DECE OMETENE U RAZVOJU
203421
203431
POMOĆNIK OBRAĐIVAČA STAKLA
POMOĆNIK OPERATERA PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RAČUNARSKE
OPREME
POMOĆNIK OPTIČARA
200502
POMOĆNIK PEKARA
203941
POMOĆNIK PLETAČA
205301
POMOĆNIK PODOPOLAGAČA
206516
POMOĆNIK POSLASTIČARA
201681
POMOĆNIK POSTROJENJA ZA TERMIČKU OBRADU METALA
206001
POMOĆNIK POŠTARA
203921
POMOĆNIK PRELCA
200514
POMOĆNIK PRERAĐIVAČA RIBA
200101
POMOĆNIK RATARA - POVRTARA
201511
POMOĆNIK RUDARA POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
201502
POMOĆNIK RUDARA U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI
201522
201021
POMOĆNIK RUDARA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA
POMOĆNIK RUKOVAOCA MAŠINA I UREĐAJA ZA GRUBU OBRADU
DRVETA I PLOČA
POMOĆNIK RUKOVAOCA MAŠINA ZA FINU OBRADU DRVETA
201027
POMOĆNIK RUKOVAOCA MAŠINA ZA IZRADU PARKETA
201051
POMOĆNIK RUKOVAOCA MAŠINA ZA OBRADU PLUTE
201032
POMOĆNIK RUKOVAOCA MAŠINA ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVETA
200906
201024
POMOĆNIK RUKOVAOCA MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU
POMOĆNIK RUKOVAOCA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU NEMETALNIH
MINERALA
POMOĆNIK RUKOVAOCA UREĐAJA ZA LEPLJENJE DRVETA
201001
POMOĆNIK RUKOVAOCA UREĐAJA ZA PRIPREMU OBLOVINE
200542
POMOĆNIK SLADARA
201846
POMOĆNIK SREBRARA - FILIGRANISTE
203411
POMOĆNIK STAKLODUVAČA
200201
POMOĆNIK STOČARA
204621
POMOĆNIK TAPETARA
205203
POMOĆNIK TESARA
200503
POMOĆNIK TESTENINARA
203931
POMOĆNIK TKAČA
200911
POMOĆNIK UREĐIVAČA ZELENIH POVRŠINA
200311
POMOĆNIK UZGAJIVAČA RIBA I ŠKOLJKI
200901
201972
POMOĆNIK UZGAJIVAČA ŠUMA
POMOĆNIK VAZDUHOPLOVNOG TEHNIČARA ZA PRIHVAT I OTPREMU
PUTNIKA I STVARI
POMOĆNIK VODOINSTALATERA
200111
POMOĆNIK VOĆARA - VINOGRADARA
203203
POMOĆNIK VULKANIZERA
205309
POMOĆNIK ZASTAKLJIVAČA
205204
POMOĆNIK ZIDARA
201845
POMOĆNIK ZLATARA
202801
201002
201531
205901
50
203955
POMOĆNIK ČISTAČA TEKSTILA
203954
POMOĆNIK ŠTAMPARA TEKSTILA
200221
POMOĆNIK ŢIVINARA
201014
POPRAVLJAČ DRVENIH PLOČA
203946
POPRAVLJAČ ČARAPA
406516
POSLASTIČAR
506516
POSLASTIČAR - SPECIJALISTA
306516
POSLASTIČAR JEDNOSTAVNIH POSLASTICA
507121
POSLOVNI SEKRETAR
209201
POSLUŢILAC FARMACEUTSKIH UREĐAJA I MAŠINA
203601
POSLUŢILAC GRAFIČKIH MAŠINA
203101
POSLUŢILAC HEMIJSKIH MAŠINA I UREĐAJA
203311
POSLUŢILAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PRERADU NEMETALA
203211
203401
POSLUŢILAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PRERADU POLIMERA
POSLUŢILAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH
ELEMENATA
POSLUŢILAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
POSLUŢILAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU STAKLA
201821
POSLUŢILAC MAŠINA ZA IZRADU REZNOG ALATA
203501
POSLUŢILAC PAPIRNIČARSKIH MAŠINA I UREĐAJA
201805
POSLUŢILAC PODEŠENIH BRUSILACA
201803
POSLUŢILAC PODEŠENIH BUŠILACA
201802
POSLUŢILAC PODEŠENIH GLODALICA
201806
POSLUŢILAC PODEŠENIH OŠTRILICA ALATA
201804
POSLUŢILAC PODEŠENIH RENDISALJKI
201801
POSLUŢILAC PODEŠENIH STRUGOVA
201503
POSLUŢILAC POSTROJENJA PODZEMNE EKSPLOATACIJE
201512
201668
POSLUŢILAC POSTROJENJA POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
POSLUŢILAC POSTROJENJA PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA CENTRIFUGALNI LIV
201608
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA HLADNO VALJANJE I VUČENJE ČELIKA
201662
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA KALUPOVANJE
201665
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA KOKILNI I KALUPNI LIV
201666
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA LIVENJE OBOJENIH METALA
201667
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA
201663
201656
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA OBRADU ODLIVAKA
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU BAKRA I ALUMINIJUMA
PRESOVANJEM I IZVLAČENJEM
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU BAKRA I ALUMINIJUMA
VALJANJEM
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU CINKA
201655
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU OLOVA
201644
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU PLEMENITIH METALA
201657
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PRERADU UGLJA
201642
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ANTIMONA
201629
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BAKRA
201604
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU FEROLEGURA
201625
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU GLINICE, ANODA I
203302
203301
201521
201633
201632
51
ALUMINIJUMA
201603
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU GVOŢĐA
203111
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU EKSPLOZIVA
201687
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
201686
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU METALNE UŢADI
201646
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU OLOVA I CINKA
201643
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU PLEMENITIH METALA
201605
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ČELIKA
201607
201661
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH CEVI
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA TERMIČKU I HEMIJSKU OBRADU BAKRA I
ALUMINIJUMA
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA TOPLJENJE I LIVENJE BAKRA I
ALUMINIJUMA
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA TOPLJENJE SIVOG I ČELIČNOG LIVA
201606
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA VALJANJE I KOVANJE ČELIKA
201664
POSLUŢILAC POSTROJENJA ZA ZAVARIVANJE ODLIVAKA
201301
POSLUŢILAC PROCESNIH PUMPI
201835
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA ELEKTROZAVARIVANJE
201807
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA OBRADU METALA PESKARENJEM
200601
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PRERADU DUVANA
200512
200531
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA, KVASCA I
KISELINA
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU DUVANSKIH PROIZVODA
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ADITIVA, ZAČINA,
ČAJA, KAFE I KAVOVINA
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU SKROBA
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU KONCENTROVANE STOČNE
HRANE
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PIĆA
200521
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ULJA I BILJNIH MASTI
200505
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA
201836
POSLUŢILAC UREĐAJA ZA ZAVARIVANJE I REZANJE GASOM
201849
POTKIVAČ
300102
POVRTAR
610102
POVRTARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
710102
POVRTARSKI TEHNOLOG
408611
POZORIŠNI ŠAPTAČ
306001
POŠTAR
205611
PRATILAC VOZILA
716817
PRAVNI ANALITIČAR KOMUNALNO-UPRAVNIH POSLOVA
716853
PRAVNI ANALITIČAR OBLIGACIONIH POSLOVA
716815
PRAVNI INSPEKTOR DRUŠTVENIH PRIHODA
406800
PRAVNI TEHNIČAR
506800
PRAVNI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
406801
PRAVNI TEHNIČAR ZA OPŠTE POSLOVE
716851
PRAVNI ZASTUPNIK ZA AUTORSKA PRAVA I INDUSTRIJSKU SVOJINU
716858
PRAVNI ZASTUPNIK ZA BANKARSKE POSLOVE
716819
PRAVNI ZASTUPNIK ZA BORAČKU I INVALIDSKU ZAŠTITU
716854
PRAVNI ZASTUPNIK ZA IMOVINSKE POSLOVE
201634
201631
200541
200602
200516
200506
200561
52
716852
PRAVNI ZASTUPNIK ZA RADNE ODNOSE
716855
PRAVNI ZASTUPNIK ZA STAMBENE ODNOSE
616800
PRAVNIK
302250
PRECIZNI MEHANIČAR
502250
PRECIZNI MEHANIČAR - SPECIJALISTA
405741
PREGLEDAČ ŢELEZNIČKIH KOLA
505741
PREGLEDAČ ŢELEZNIČKIH KOLA - SPECIJALISTA
400571
PREHRAMBENI FIZIČKO-HEMIJSKI LABORANT
500571
PREHRAMBENI LABORANT - SPECIJALISTA
400572
PREHRAMBENI MIKROBIOLOŠKI LABORANT
620571
PREHRAMBENI OPERATIVNI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
400500
PREHRAMBENI TEHNIČAR / TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
303921
PRELAC
503921
PRELAC - SPECIJALISTA
203901
PREMOTAČ TEKSTILNIH VLAKANA
308821
PREPARATOR KULTURNIH DOBARA
309931
PREPARATOR ŢIVOTINJA
408665
PREPISIVAČ NOTA
300600
PRERAĐIVAČ DUVANA
500600
PRERAĐIVAČ DUVANA - SPECIJALISTA
300500
PRERAĐIVAČ HRANE I PIĆA
500500
PRERAĐIVAČ HRANE I PIĆA - SPECIJALISTA
301000
PRERAĐIVAČ I OBRAĐIVAČ DRVETA
501000
PRERAĐIVAČ I OBRAĐIVAČ DRVETA - SPECIJALISTA
300514
PRERAĐIVAČ RIBE
109902
PRESVLAKAČ DUGMADI
617307
PREUZIMAČ RIZIKA OSIGURANJA
718843
PREVODILAC
308702
PRIKAZIVAČ FILMOVA
201028
PRIPREMAČ ELEMENATA LAKE AMBALAŢE
203201
PRIPREMAČ GUMARSKIH POLUPROIZVODA I PROIZVODA
301622
PRIPREMAČ METALURŠKIH UZORAKA
206511
PRIPREMAČ NAMIRNICA
206506
PRIPREMAČ PICA
201006
PRIPREMAČ REZANE GRAĐE ZA OTPREMU
201523
PRIPREMAČ UZORAKA RUDA I KONCENTRATA
200552
PRIPREMAČ VODE U PROIZVODNJI VAKUUMIRANE SOLI
615951
PROBNI PADOBRANAC
617303
PROCENITELJ ŠTETA NA DRUŠTVENOJ IMOVINI
507303
PROCENITELJ ŠTETA U DOMAĆINSTVU
505208
PROCESNI ORGANIZATOR ASFALTIRANJA
505211
PROCESNI ORGANIZATOR HIDROGRADNJE
505103
PROCESNI ORGANIZATOR INDUSTRIJALIZOVANE GRADNJE
PROCESNI ORGANIZATOR ISTRAŢIVANJA I PROIZVODNJE NAFTE I
ZEMNOG GASA
PROCESNI ORGANIZATOR IZGRADNJE I MONTAŢE GRAĐEVINSKIH
PREFABRIKATA
501401
505221
53
500504
PROCESNI ORGANIZATOR KONDITORSKE PROIZVODNJE
500501
PROCESNI ORGANIZATOR MLEVENJA ŢITARICA
506454
PROCESNI ORGANIZATOR NABAVKE, PRODAJE I SKLADIŠTENJA ROBE
505262
500502
PROCESNI ORGANIZATOR NISKOGRADNJE
PROCESNI ORGANIZATOR ODRŢAVANJA KOMUNALNIH
VODOPRIVREDNIH OBJEKATA
PROCESNI ORGANIZATOR PEKARSKE PROIZVODNJE
500513
PROCESNI ORGANIZATOR PRERADE MESA
500511
PROCESNI ORGANIZATOR PRERADE MLEKA
500514
PROCESNI ORGANIZATOR PRERADE RIBE
501659
PROCESNI ORGANIZATOR PRERADE UGLJA
500512
500551
PROCESNI ORGANIZATOR PRERADE VOĆA I POVRĆA
PROCESNI ORGANIZATOR PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE I PRERADE ADITIVA, ZAČINA,
ČAJA, KAFE I KAVOVINA
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE I PRERADE SKROBA
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE KONCENTROVANE STOČNE
HRANE
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE SOLI
500521
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE ULJA I BILJNIH MASTI
500505
PROCESNI ORGANIZATOR PROIZVODNJE ŠEĆERA
506141
PROCESNI ORGANIZATOR RADA ŢIČARE
506524
PROCESNI ORGANIZATOR SMEŠTAJA I ISHRANE
505102
PROCESNI ORGANIZATOR TERMIČKE I ZVUČNE IZOLACIJE
505101
PROCESNI ORGANIZATOR VISOKOGRADNJE
505234
PROCESNI ORGANIZATOR ZA GRAĐEVINSKA POSTROJENJA
505231
PROCESNI ORGANIZATOR ZA GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU
504501
306400
PROCESNI ORGANIZATOR ZA KOMUNALNE OBJEKTE
PROCESNI ORGANIZATOR ZA PROIZVODNJU UKRASNOG BILJA I
BIODEKORACIJU
PRODAVAC
506400
PRODAVAC - SPECIJALISTA
406426
PRODAVAC BOJA, LAKOVA I HEMIKALIJA
406432
PRODAVAC FOTO I OPTIČKE OPREME
406424
PRODAVAC GRAĐEVINSKOG I OGREVNOG MATERIJALA
406436
PRODAVAC HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU
406437
PRODAVAC KONSIGNACIONE ROBE
406430
PRODAVAC METALNE I ELEKTROTEHNIČKE ROBE
406435
PRODAVAC MEŠOVITE ROBE
406431
PRODAVAC MUZIČKIH INSTRUMENATA
406427
PRODAVAC NAFTNIH DERIVATA I GASA
406425
PRODAVAC NAMEŠTAJA
406423
PRODAVAC OBUĆE I GALANTERIJE
406422
PRODAVAC PARFIMERIJE, BIŢUTERIJE, NAKITA I DEČJIH IGRAČAKA
406421
PRODAVAC PREHRAMBENE ROBE
306411
PRODAVAC ROBE SVAKODNEVNE POTROŠNJE
406428
PRODAVAC SPORTSKE OPREME, ORUŢJA I MUNICIJE
406434
PRODAVAC TEKSTILNE ROBE
306429
PRODAVAC U MALOPRODAJI AUTODELOVA
504543
501521
500516
500506
500561
500122
54
306426
PRODAVAC U MALOPRODAJI BOJA, LAKOVA I HEMIKALIJA
306432
PRODAVAC U MALOPRODAJI FOTO I OPTIČKE OPREME
306424
PRODAVAC U MALOPRODAJI GRAĐEVINSKOG I OGREVNOG MATERIJALA
306430
PRODAVAC U MALOPRODAJI GVOŢĐARSKE, METALNE I TEHNIČKE ROBE
306433
PRODAVAC U MALOPRODAJI KNJIŢARSKO-KANCELARIJSKE ROBE
306423
PRODAVAC U MALOPRODAJI KOŢE, GUME I OBUĆE
306435
PRODAVAC U MALOPRODAJI MEŠOVITE ROBE
306431
PRODAVAC U MALOPRODAJI MUZIČKIH INSTRUMENATA
306427
PRODAVAC U MALOPRODAJI NAFTNIH DERIVATA I GASA
306425
PRODAVAC U MALOPRODAJI NAMEŠTAJA
306422
PRODAVAC U MALOPRODAJI PARFIMERIJE, BIŢUTERIJE I IGRAČAKA
306421
PRODAVAC U MALOPRODAJI PREHRAMBENE ROBE
306428
PRODAVAC U MALOPRODAJI SPORTSKE OPREME I ORUŢJA
306436
PRODAVAC U MALOPRODAJI SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDU
306434
PRODAVAC U MALOPRODAJI TEKSTILA
406429
615912
PRODAVAC VOZILA, POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I DELOVA
PRODAVAC ŠKOLSKOG I KANCELARIJSKOG MATERIJALA, PRIBORA I
KNJIGA
PROFESIONALNI PILOT AVIONA
615913
PROFESIONALNI PILOT HELIKOPTERA
717539
PROFESOR ALBANSKOG JEZIKA
717541
PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA
717755
PROFESOR ARHITEKTONSKE GRUPE PREDMETA
717604
PROFESOR ASTRONOMIJE
717573
PROFESOR BALETA I PLESA
717611
PROFESOR BIOLOGIJE
717556
PROFESOR BIROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA
717722
PROFESOR BRODOGRAĐEVINSKE GRUPE PREDMETA
717519
PROFESOR BUGARSKOG JEZIKA
717561
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA MENTALNO RETARDIRANE OSOBE
717562
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA OSOBE POREMEĆENOG GLASA I GOVORA
717560
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA OSOBE S OŠTEĆENJIMA SLUHA
717559
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA OSOBE S OŠTEĆENJIMA VIDA
717564
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA OSOBE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
717563
PROFESOR DEFEKTOLOG ZA TELESNO INVALIDNE OSOBINE
717615
PROFESOR EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE
717555
PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETA
717730
PROFESOR ELEKTRONSKE GRUPE PREDMETA
717725
PROFESOR ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA
717534
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA
717930
PROFESOR FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA
717549
PROFESOR FILOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717505
PROFESOR FILOZOFIJE I LOGIKE
717602
PROFESOR FIZIKE
717908
PROFESOR FIZIOTERAPIJE
717579
PROFESOR FIZIČKE KULTURE
717526
PROFESOR FRANCUSKOG JEZIKA
717760
PROFESOR GEODETSKE GRUPE PREDMETA
406433
55
717603
PROFESOR GEOFIZIKE
717612
PROFESOR GEOGRAFIJE
717613
PROFESOR GEOLOGIJE
717741
PROFESOR GRAFIČARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717756
PROFESOR GRAĐEVINSKE GRUPE PREDMETA
717765
PROFESOR GRUPE PREDMETA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
717907
PROFESOR GRUPE PREDMETA KLINIČKIH MEDICINSKIH NAUKA
717831
PROFESOR GRUPE PREDMETA KONDITORSTVA
717830
PROFESOR GRUPE PREDMETA KULINARSTVA
717826
717825
PROFESOR GRUPE PREDMETA MELIORACIJA
PROFESOR GRUPE PREDMETA OSNOVNIH I SOCIJALNIH MEDICINSKIH
NAUKA
PROFESOR GRUPE PREDMETA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
717768
PROFESOR GRUPE PREDMETA POMORSKOG SAOBRAĆAJA
717818
PROFESOR GRUPE PREDMETA PRERADE DUVANA
717817
717814
PROFESOR GRUPE PREDMETA PRERADE VOĆA I POVRĆA
PROFESOR GRUPE PREDMETA PROIZVODNJE ALKOHOLNIH I
BEZALKOHOLNIH PIĆA
PROFESOR GRUPE PREDMETA PROIZVODNJE I PRERADE ULJA I BILJNIH
MASTI
PROFESOR GRUPE PREDMETA PROIZVODNJE ŠEĆERA I SKROBA
717776
PROFESOR GRUPE PREDMETA PROTIVPOŢARNE ZAŠTITE
717770
PROFESOR GRUPE PREDMETA PTT SAOBRAĆAJA
717769
PROFESOR GRUPE PREDMETA REČNOG SAOBRAĆAJA
717702
PROFESOR GRUPE PREDMETA TEHNOLOGIJA DRVETA
717832
PROFESOR GRUPE PREDMETA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
717771
PROFESOR GRUPE PREDMETA UNUTRAŠNJEG SAOBRAĆAJA
717767
PROFESOR GRUPE PREDMETA VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA
717554
PROFESOR GRUPE PREDMETA ZA BEZBEDNOST I UNUTRAŠNJE POSLOVE
717775
PROFESOR GRUPE PREDMETA ZAŠTITE NA RADU
717766
PROFESOR GRUPE PREDMETA ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
717537
PROFESOR GRČKOG JEZIKA
717736
PROFESOR GUMARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717542
PROFESOR HEBREJSKOG JEZIKA
717610
PROFESOR HEMIJE
717735
PROFESOR HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717543
PROFESOR INDIJSKOG JEZIKA
717510
PROFESOR ISTORIJE
717514
PROFESOR ISTORIJE KNJIŢEVNOSTI
717527
PROFESOR ITALIJANSKOG JEZIKA
717546
PROFESOR JAPANSKOG JEZIKA
717739
PROFESOR KERAMIČARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717545
PROFESOR KINESKOG JEZIKA
717743
PROFESOR KONFEKCIJSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717744
PROFESOR KOŢARSKO-KRZNARSKE TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717568
PROFESOR KULTUROLOŠKE GRUPE PREDMETA
717536
PROFESOR LATINSKOG JEZIKA
717570
PROFESOR LIKOVNE GRUPE PREDMETA
717517
PROFESOR MAKEDONSKOG JEZIKA
717906
717819
717813
56
717506
PROFESOR MARKSIZMA
717601
PROFESOR MATEMATIKE
717538
PROFESOR MAĐARSKOG JEZIKA
717718
PROFESOR MAŠINSKE GRUPE PREDMETA
717717
PROFESOR MAŠINSKO-ENERGETSKE GRUPE PREDMETA
717931
PROFESOR MEDICINSKO-BIOHEMIJSKE GRUPE PREDMETA
717605
PROFESOR MEHANIKE
717815
PROFESOR MESARSKO-PRERAĐIVAČKE GRUPE PREDMETA
717707
PROFESOR METALURŠKE GRUPE PREDMETA
717812
PROFESOR MLEKARSKO-PRERAĐIVAČKE GRUPE PREDMETA
717816
PROFESOR MLINARSKO-PEKARSKE GRUPE PREDMETA
717569
PROFESOR MUZIČKE GRUPE PREDMETA
717531
PROFESOR NEMAČKOG JEZIKA
717533
717513
PROFESOR NORVEŠKOG JEZIKA
PROFESOR OBUĆARSKE I KOŢNO-GALANTERIJSKE TEHNOLOŠKE GRUPE
PREDMETA
PROFESOR OPŠTE I TEORIJE KNJIŢEVNOSTI I LINGVISTIKE
717558
PROFESOR OPŠTENARODNE ODBRANE I DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE
717701
PROFESOR OPŠTETEHNIČKOG OBRAZOVANJA
717566
PROFESOR ORGANIZACIJE RADA
717547
PROFESOR ORIJENTALNE FILOLOGIJE
717740
PROFESOR PAPIRNIČARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717550
PROFESOR PEDAGOGIJE
717737
PROFESOR PLASTIČARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717524
PROFESOR POLJSKOG JEZIKA
717529
PROFESOR PORTUGALSKOG JEZIKA
717553
PROFESOR PRAVNE GRUPE PREDMETA
717551
PROFESOR PSIHOLOGIJE
717801
PROFESOR RATARSKO-POVRTARSKE GRUPE PREDMETA
717502
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
717731
PROFESOR RAČUNARSKE GRUPE PREDMETA
717576
PROFESOR RESTAURACIJE I GRADNJE MUZIČKIH INSTRUMENATA
717544
PROFESOR ROMSKOG JEZIKA
717704
PROFESOR RUDARSKE GRUPE PREDMETA
717530
PROFESOR RUMUNSKOG JEZIKA
717522
PROFESOR RUSINSKOG JEZIKA
717525
PROFESOR RUSKOG JEZIKA
717572
PROFESOR SCENSKE GRUPE PREDMETA
717521
PROFESOR SLOVAČKOG JEZIKA
717516
PROFESOR SLOVENAČKOG JEZIKA
717552
PROFESOR SOCIOLOGIJE
717515
PROFESOR SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA
717738
PROFESOR STAKLARSKO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717535
PROFESOR STAROGRČKOG JEZIKA
717523
PROFESOR STAROSLOVENSKOG JEZIKA
717540
PROFESOR STAROTURSKOG I TURSKOG JEZIKA
717916
PROFESOR STOMATOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717805
PROFESOR STOČARSKE GRUPE PREDMETA
717745
57
717742
PROFESOR TEKSTILNO-TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA
717557
PROFESOR TRGOVINSKE GRUPE PREDMETA
717501
PROFESOR VASPITANJA PREDŠKOLSKE DECE
717925
PROFESOR VETERINARSKE GRUPE PREDMETA
717810
PROFESOR VOĆARSKE I VINOGRADARSKE GRUPE PREDMETA
717520
PROFESOR ČEŠKOG JEZIKA
717528
PROFESOR ŠPANSKOG JEZIKA
717840
PROFESOR ŠUMARSKE GRUPE PREDMETA
717532
PROFESOR ŠVEDSKOG JEZIKA
716921
PROGRAMER INFORMACIONOG SISTEMA
710913
PROGRAMER OZELENJAVANJA
717580
PROGRAMER VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
300100
PROIZVOĐAČ BILJA
500100
PROIZVOĐAČ BILJA - SPECIJALISTA
503301
PROIZVOĐAČ GRAĐEVINSKOG MATERIJALA - SPECIJALISTA
303300
PROIZVOĐAČ KERAMIKE I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
503300
PROIZVOĐAČ KERAMIKE I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA - SPECIJALISTA
503311
PROIZVOĐAČ NEMETALA - SPECIJALISTA
301005
PROIZVOĐAČ PRIMARNIH PROIZVODA OD DRVETA
728811
PROJEKTANT BIBLIOTEKARSKOG SISTEMA
722010
PROJEKTANT BRODSKIH MAŠINA I UREĐAJA - SPECIJALISTA
722607
715026
PROJEKTANT ELEKTRONSKIH SISTEMA - SPECIJALISTA
PROJEKTANT GASOENERGETSKIH I PNEUMOENERGETSKIH POSTROJENJA
- SPECIJALISTA
PROJEKTANT GEODETSKE KARTOGRAFIJE
713105
PROJEKTANT HEMIJSKIH PROCESA
723105
PROJEKTANT HEMIJSKIH PROCESA - SPECIJALISTA
722067
PROJEKTANT HIDROENERGETSKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
722075
PROJEKTANT HIDROTEHNIČKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
712180
PROJEKTANT MAŠINSKOG INŢENJERINGA
722180
PROJEKTANT MAŠINSKOG INŢENJERINGA - SPECIJALISTA
721911
PROJEKTANT METALNIH KONSTRUKCIJA - SPECIJALISTA
717309
PROJEKTANT MREŢE OSIGURANJA
710912
PROJEKTANT OZELENJAVANJA
717308
PROJEKTANT PREVENTIVE U OSIGURANJU
722073
PROJEKTANT RASHLADNIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
721041
PROJEKTANT RAZVOJA PRIPREME I PRERADE DRVETA - SPECIJALISTA
722805
PROJEKTANT RAČUNARSKIH SISTEMA - SPECIJALISTA
717310
PROJEKTANT REOSIGURANJA
722055
PROJEKTANT SISTEMA MAŠINSKE AUTOMATIKE - SPECIJALISTA
721902
PROJEKTANT SPECIJALISTA ZA OPREMU PLOVILA
721901
722708
PROJEKTANT SPECIJALISTA ZA TRUP PLOVILA
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE PRIPREME I PRERADE DRVETA SPECIJALISTA
PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA - SPECIJALISTA
722061
PROJEKTANT TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
722071
PROJEKTANT TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
710909
PROJEKTANT U ŠUMARSTVU
722063
721001
58
722056
PROJEKTANT UREĐAJA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE - SPECIJALISTA
727581
PROJEKTANT VASPITNO-OBRAZOVNOG SISTEMA
722030
PROJEKTANT VAZDUHOPLOVA - SPECIJALISTA
725901
722006
PROJEKTANT VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA ALATNE MAŠINE U OBRADI DEFORMISANJEM I
ODVAJANJEM - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA ALATNE MAŠINE U OBRADI REZANJEM - SPECIJALISTA
722051
PROJEKTANT ZA BIROTEHNIČKE MAŠINE - SPECIJALISTA
722019
PROJEKTANT ZA BRODSKE MOTORE - SPECIJALISTA
722035
PROJEKTANT ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA INDUSTRIJSKU MEHANIZACIJU, LIFTOVE I ŢIČARE SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA INFORMACIONI SISTEM - SPECIJALISTA
722007
722039
726921
722038
722052
722049
PROJEKTANT ZA KRANOVE I DIZALICE - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA MEDICINSKU I LABORATORIJSKU OPREMU SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA METALURŠKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
722017
PROJEKTANT ZA MOTORE DRUMSKIH VOZILA - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA MOTORE GRAĐEVINSKIH I RUDARSKIH MAŠINA SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA MOTORE VAZDUHOPLOVA - SPECIJALISTA
722016
PROJEKTANT ZA MOTORE ŠINSKIH VOZILA - SPECIJALISTA
722037
PROJEKTANT ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE - SPECIJALISTA
722047
722022
PROJEKTANT ZA POSTROJENJA HEMIJSKE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA POSTROJENJA PREHRAMBENE PROIZVODNJE SPECIJALISTA
PROJEKTANT ZA PRIVREDNA DRUMSKA VOZILA - SPECIJALISTA
722021
PROJEKTANT ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE - SPECIJALISTA
722036
PROJEKTANT ZA RUDARSKE MAŠINE - SPECIJALISTA
726911
PROJEKTANT ZA STATISTIČKA ISTRAŢIVANJA - SPECIJALISTA
726914
PROJEKTANT ZA STATISTIČKE UZORKE - SPECIJALISTA
722041
PROJEKTANT ZA TEKSTILNE MAŠINE - SPECIJALISTA
722025
PROJEKTANT ŠINSKIH VOZILA - SPECIJALISTA
718751
PROPAGANDIST
718686
PROPAGANDISTA OPERE I BALETA
718341
PROSTORNI PLANER
717582
PROSVETNI NADZORNIK
619039
PROTETIČAR - ORTOTIČAR
728681
PRVAK BALETA
728683
PRVAK OPERE
629014
PSIHIJATRIJSKA MEDICINSKA SESTRA - SPECIJALISTA
718220
PSIHOLOG
728220
PSIHOLOG - SPECIJALISTA
106001
PTT MANIPULANT
202262
PUNILAC BOCA TEHNIČKIM GASOVIMA
203131
PUNILAC NAFTNIH DERIVATA
305251
PUTAR
301841
PUŠKAR
501841
PUŠKAR - SPECIJALISTA
300341
PČELAR
722015
722018
722042
59
500341
PČELAR - SPECIJALISTA
302621
RADIO I TV MEHANIČAR
718743
RADIO, TELEVIZIJSKI I FILMSKI PRODUCENT
406013
RADIOOPERATER
619083
RADNI TERAPEUT
300901
RASADNIČAR U ŠUMARSTVU
300101
RATAR
610101
RATARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
710101
RATARSKI TEHNOLOG
500103
RATARSKO-POVRTARSKI LABORANT - SPECIJALISTA
620101
RATARSKO-POVRTARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
400101
505131
RATARSKO-POVRTARSKI TEHNIČAR
RAZRAĐIVAČ PROSTORNIH PLANOVA I PLANOVA ZAŠTITE ŢIVOTNE
SREDINE
RAZRAĐIVAČ URBANISTIČKIH PROJEKATA
406901
RAČUNARSKI OPERATER
716724
RAČUNOVODSTVENI PLANER - ANALITIČAR
618712
REALIZATOR PROGRAMA RADIJA I TELEVIZIJE
406523
RECEPCIONAR
718723
REDAKTOR
718655
REDITELJ OPERE
718712
REDITELJ RADIO - EMISIJA
409401
REKREATIVNI VODIČ
498616
REKVIZITER
209081
RELAKSACIONI MASER
409097
RENTGENSKI (RADIOLOŠKI) TEHNIČAR
303641
REPROFOTOGRAF
403641
REPROFOTOGRAF
503641
REPROFOTOGRAF - SPECIJALISTA
403642
RETUŠER
716761
REVIZOR EKONOMSKO-FINANSIJSKOG POSLOVANJA
718614
REŢISER
718735
REŢISER FOTOGRAFIJE
300300
RIBAR I ODGAJIVAČ OSTALIH ŢIVOTINJA
500300
RIBAR I ODGAJIVAČ OSTALIH ŢIVOTINJA - SPECIJALISTA
200301
RIBAR NA JEZERIMA
200303
RIBAR NA MORU
200302
RIBAR NA REKAMA
309941
ROLETNAR
206505
ROŠTILJDŢIJA
301500
RUDAR I OPLEMENJIVAČ RUDA
501500
RUDAR I OPLEMENJIVAČ RUDA - SPECIJALISTA
301502
RUDAR PODZEMNE EKSPLOATACIJE
301511
RUDAR POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
401561
RUDARSKI DISPEČER
711545
RUDARSKI INSPEKTOR
101501
RUDARSKI MANIPULANT
501502
RUDARSKI NADZORNIK PODZEMNE EKSPLOATACIJE
505132
60
501511
RUDARSKI NADZORNIK POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
611502
RUDARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG PODZEMNE EKSPLOATACIJE
611511
RUDARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
401500
RUDARSKI TEHNIČAR
401502
RUDARSKI TEHNIČAR PODZEMNE EKSPLOATACIJE
401511
711505
RUDARSKI TEHNIČAR POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
RUDARSKI TEHNIČAR PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
RUDARSKI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE MEHANIZACIJE NA
POVRŠINSKOM KOPU
RUDARSKI TEHNOLOG EKSPLOATACIJE MEHANIZACIJE U JAMI
711502
RUDARSKI TEHNOLOG PODZEMNE EKSPLOATACIJE
721502
RUDARSKI TEHNOLOG PODZEMNE EKSPLOATACIJE - SPECIJALISTA
711511
RUDARSKI TEHNOLOG POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE
721511
711508
RUDARSKI TEHNOLOG POVRŠINSKE EKSPLOATACIJE - SPECIJALISTA
RUDARSKI TEHNOLOG PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA
RUDARSKI TEHNOLOG PRIPREME I OPLEMENJIVANJA MINERALNIH
SIROVINA - SPECIJALISTA
RUDARSKI TEHNOLOG PROVETRAVANJA JAME
711544
RUDARSKI TEHNOLOG ZAŠTITE NA RADU
304233
RUKAVIČAR
301512
RUKOVALAC BAGERA CIKLIČNOG DELOVANJA
306121
RUKOVALAC CEVOVODNO-TRANSPORTNIH UREĐAJA
506121
RUKOVALAC CEVOVODNO-TRANSPORTNIH UREĐAJA - SPECIJALISTA
306131
RUKOVALAC DIZALICE
309201
RUKOVALAC FARMACEUTSKIH MAŠINA I UREĐAJA
305011
RUKOVALAC GEODETSKIH APARATA
303121
RUKOVALAC HEMIJSKIH LABORATORIJSKIH UREĐAJA
303101
RUKOVALAC HEMIJSKIH UREĐAJA I MAŠINA
301503
RUKOVALAC JAMSKE UTOVARNE MEHANIZACIJE
301505
RUKOVALAC JEDNOSTAVNE RUDARSKE MEHANIZACIJE
305231
RUKOVALAC JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA
304502
301027
RUKOVALAC KOMUNALNIH VOZILA
RUKOVALAC LINIJE URAĐAJA ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVETA SPECIJALISTA
RUKOVALAC LINIJE UREĐAJA ZA PRESOVANJE DRVENIH PLOČA SPECIJALISTA
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA IZRADU PARKETA
303311
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PRERADU NEMETALA
303511
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PRERADU PAPIRA
303211
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PRERADU POLIMERA
303501
303102
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU CELULOZE I PAPIRA
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH
ELEMENATA
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU HEMIJSKIH VLAKANA
303401
RUKOVALAC MAŠINA I UREĐAJA ZA PROIZVODNJU STAKLA
301021
RUKOVALAC MAŠINA ZA FINU OBRADU DRVETA
301028
RUKOVALAC MAŠINA ZA IZRADU LAKE AMBALAŢE
401522
711513
711521
721521
501032
501013
303302
303301
61
301032
RUKOVALAC MAŠINA ZA IZRADU REZNOG ALATA
RUKOVALAC MAŠINA ZA KROJENJE REZANE GRAĐE, ELEMENATA I
PLOČA
RUKOVALAC MAŠINA ZA OBRADU DRVETA SA NUMERIČKIM
UPRAVLJANJEM
RUKOVALAC MAŠINA ZA OBRADU PLUTE
RUKOVALAC MAŠINA ZA OZELENJAVANJE NASELJA I UREĐENJE
PREDELA
RUKOVALAC MAŠINA ZA POVRŠINSKU OBRADU DRVETA
301001
RUKOVALAC MAŠINA ZA PRIPREMU OBLOVINE ZA OBRADU
301002
RUKOVALAC MAŠINA ZA RAZREZIVANJE TRUPACA
501002
RUKOVALAC MAŠINA ZA RAZREZIVANJE TRUPACA - SPECIJALISTA
301004
RUKOVALAC MAŠINA ZA USITNJAVANJE DRVETA
301600
RUKOVALAC METALURŠKIH POSTROJENJA
301513
RUKOVALAC OPREME ZA BUŠENJE U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI
405805
RUKOVALAC PLOVNE NAPRAVE
300141
301610
RUKOVALAC POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA AĐUSTIRANJE I DORADU ČELIČNIH
PROIZVODA - SPECIJALISTA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA DORADU ČELIČNIH PROIZVODA
501400
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA EKSPLOATACIJU NAFTE I ZEMNOG GASA
301630
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA ELEKTROLIZU BAKRA
301608
301656
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA HLADNO VALJANJE I VUČENJE ČELIKA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA ISTRAŢIVANJE I PROIZVODNJU NAFTE I
ZEMNOG GASA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA KOVANJE I PRESOVANJE ČELIKA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA LIVENJE BAKRA I ALUMINIJUMA SPECIJALISTA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU BAKRA I ALUMINIJUMA
PRESOVANJEM I IZVLAČENJEM
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU BAKRA I ALUMINIJUMA
TOPLJENJEM I LIVENJEM
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU BAKRA I ALUMINIJUMA
VALJANJEM I KOVANJEM
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU CINKA
301658
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU KOKSNOG GASA
301655
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU OLOVA
301644
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU PLEMENITIH METALA
300551
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU SOLI
301657
301628
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRERADU UGLJA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PRESOVANJE I IZVLAČENJE BAKRA I
ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ALUMINIJUMA
301627
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ANODE
301642
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ANTIMONA
501607
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU CEVI - SPECIJALISTA
301604
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU FEROLEGURA
301626
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU GLINICE
301603
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU GVOŢĐA
301687
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
301686
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU METALNIH UŢADI
301647
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU OLOVA I CINKA
301821
301003
501026
301051
300912
501610
301401
301609
501631
301633
301631
301632
501633
62
301643
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU PLEMENITIH METALA
301629
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU SIROVOG BAKRA
301605
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ČELIKA
301607
501608
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH CEVI
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA TERMIČKU I HEMIJSKU OBRADU BAKRA I
ALUMINIJUMA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA TOPLO VALJANJE ČELIKA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA VALJANJE I KOVANJE BAKRA I
ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
RUKOVALAC POSTROJENJA ZA VUČENJE ČELIKA - SPECIJALISTA
306116
RUKOVALAC PRETOVARNE MEHANIZACIJE
206400
RUKOVALAC ROBOM - POMOĆNI PRODAVAC
301552
RUKOVALAC RUDARSKIH TEŠKIH VOZILA
301551
RUKOVALAC RUDARSKIH TRANSPORTNIH POSTROJENJA
306100
RUKOVALAC SREDSTAVA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
301024
RUKOVALAC UREĐAJA ZA LEPLJENJE DRVETA
501024
RUKOVALAC UREĐAJA ZA LEPLJENJE DRVETA - SPECIJALISTA
300542
RUKOVALAC UREĐAJA ZA OBRADU JEČMA I SLADA
301521
RUKOVALAC UREĐAJA ZA OPLEMENJIVANJE MINERALNIH SIROVINA
300601
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PRERADU DUVANA
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA, KVASCA I
KISELINA
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU CIGARETA
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ADITIVA, ZAČINA,
ČAJA, KAFE I KAVOVINA
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU SKROBA
301634
301606
501632
300541
300602
300516
300506
300531
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU VOĆA I POVRĆA
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU KONCENTROVANE STOČNE
HRANE
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU PIĆA
300505
RUKOVALAC UREĐAJA ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA
301524
RUKOVALAC UREĐAJA ZA USITNJAVANJE MINERALNIH SIROVINA
307221
RUKOVALAC VATROGASNOM OPREMOM
500907
RUKOVALAC ŠUMSKIM ZGLOBNIM TRAKTOROM
300907
RUKOVALAC ŠUMSKOG TRAKTORA
203940
RUČNI PLETAČ
203942
RUČNI ČIPKAR
619067
SANITARNI EKOLOG
719067
SANITARNI INSPEKTOR
409067
SANITARNO - EKOLOŠKA SESTRA
715641
SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR
105601
SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI MANIPULANT
205702
SAOBRAĆAJNO-TRANSPORTNI POMOĆNIK
716834
SARADNIK U SUDU
304241
SARAČ
504241
SARAČ - SPECIJALISTA
202543
SASTAVLJAČ AKUMULATORA
202523
SASTAVLJAČ ELEKTROŢIČANIH SNOPOVA
201949
SASTAVLJAČ KLIZNIH ZATVARAČA
201948
SASTAVLJAČ KOTRLJAJUĆIH LEŢAJA
300512
300561
63
201029
SASTAVLJAČ MASIVNE AMBALAŢE
726792
SAVETNIK ZA EKONOMSKA PITANJA
718631
SCENARISTA
718613
SCENOGRAF
408561
SCENSKI DEKORATER
408617
SCENSKI MASKER - VLASULJAR
408615
SCENSKI ORUŢAR - PIROTEHNIČAR
408715
SCENSKI RASVETLJIVAČ
300906
SEKAČ ŠUME MOTORNOM TESTEROM
206513
SERVIR
401543
SERVISER RUDARSKE OPREME I UREĐAJA ZA SPASAVANJE
309913
SERVISER SPORTSKE OPREME
402220
SERVISNI AUTOMEHANIČAR
402210
SERVISNI BRODOMEHANIČAR
402201
SERVISNI MAŠINSKI MEHANIČAR
402205
SERVISNI MEHANIČAR ZA ALATNE MAŠINE
402251
SERVISNI MEHANIČAR ZA BIROTEHNIČKE MAŠINE
402244
SERVISNI MEHANIČAR ZA GRAFIČKE MAŠINE
402235
SERVISNI MEHANIČAR ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE
402246
SERVISNI MEHANIČAR ZA GUMARSKE I PLASTIČARSKE MAŠINE
402245
SERVISNI MEHANIČAR ZA KOŢARSKE I OBUĆARSKE MAŠINE
402238
SERVISNI MEHANIČAR ZA LUČKU I PRETOVARNU MEHANIZACIJU
402243
SERVISNI MEHANIČAR ZA MAŠINE DUVANSKE PROIZVODNJE
402247
SERVISNI MEHANIČAR ZA MAŠINE HEMIJSKE PROIZVODNJE
402242
SERVISNI MEHANIČAR ZA MAŠINE PREHRAMBENE PROIZVODNJE
402248
SERVISNI MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA PRERADU NEMETALA
402254
SERVISNI MEHANIČAR ZA MAŠINE ZA ŠIVENJE
402252
SERVISNI MEHANIČAR ZA MEDICINSKU I LABORATORIJSKU OPREMU
402249
SERVISNI MEHANIČAR ZA METALURŠKA POSTROJENJA
402237
SERVISNI MEHANIČAR ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE
402273
SERVISNI MEHANIČAR ZA RASHLADNE UREĐAJE
402236
SERVISNI MEHANIČAR ZA RUDARSKE MAŠINE
402241
SERVISNI MEHANIČAR ZA TEKSTILNE MAŠINE
402256
SERVISNI MEHANIČAR ZA UREĐAJE HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
402255
SERVISNI MEHANIČAR ZA UREĐAJE ZA MERENJE I REGULACIJU
402225
SERVISNI MEHANIČAR ZA ŠINSKA VOZILA
402215
SERVISNI MOTOMEHANIČAR
402250
SERVISNI PRECIZNI MEHANIČAR
402230
SERVISNI VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR
402253
SERVISNI ČASOVNIČAR
205804
SKELAR-SPLAVAR
406461
SKLADIŠTAR
301541
SKLADIŠTAR RUDARSKIH EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA
500542
SLADAR
718501
SLIKAR
718502
SLIKAR PRIMENJENIH UMETNOSTI
303623
SLOVOSLAGAČ NA FOTOSLOGU
64
508673
SNIMATELJ TONA
303932
SNOVAČ
206522
SOBARICA
209301
SOCIJALNI HRANITELJ DECE
718225
SOCIOLOG
728225
SOCIOLOG - SPECIJALISTA
200551
SOLAR
301030
SORTIRER DRVENIH ELEMENATA I GOTOVIH PROIZVODA
202502
SPAJAČ ELEKTROTEHNIČKIH ELEMENATA
729035
SPECIJALISTA ABDOMINALNE HIRURGIJE
729044
SPECIJALISTA ANESTEZIJE S REANIMACIJOM
728325
SPECIJALISTA ASTRONOMIJE
729042
SPECIJALISTA AUDIOLOGIJE
729084
SPECIJALISTA BALNEOKLIMATOLOGIJE
728312
SPECIJALISTA BIOFIZIKE
728346
SPECIJALISTA BIOHEMIJE
728334
SPECIJALISTA BIOKIBERNETIKE
729103
SPECIJALISTA BOLESTI USTA I PARODONTOLOGIJE
729105
SPECIJALISTA BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJE
729108
SPECIJALISTA DENTALNE I ORALNE PATOLOGIJE S PARODONTOLOGIJOM
729015
SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE
729026
SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE
729106
SPECIJALISTA DEČJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE
729024
SPECIJALISTA DEČJE PSIHIJATRIJE
729007
SPECIJALISTA ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
729061
SPECIJALISTA EPIDEMIOLOGIJE
729241
SPECIJALISTA FARMACEUTSKE INFORMATIKE
729025
SPECIJALISTA FIZIJATRIJE RAZVOJNOG DOBA
723123
SPECIJALISTA FIZIKALNE HEMIJE
729082
SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
728347
SPECIJALISTA FIZIKOHEMIJE
729043
SPECIJALISTA FONIJATRIJE
729005
SPECIJALISTA GASTROENTEROLOGIJE
728340
SPECIJALISTA GEOGRAFIJE
729079
SPECIJALISTA GERIJATRIJE
729049
SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
729008
SPECIJALISTA HEMATOLOGIJE
728345
SPECIJALISTA HEMIJE
729067
SPECIJALISTA HIGIJENE I ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
729068
SPECIJALISTA HIGIJENE ISHRANE S BOLESNIČKOM ISHRANOM
729017
SPECIJALISTA IMUNOLOGIJE
729011
SPECIJALISTA INFEKTOLOGIJE
729001
SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE
729004
SPECIJALISTA KARDIOLOGIJE
729033
SPECIJALISTA KARDIOVASKULARNE HIRURGIJE
729050
SPECIJALISTA KLINIČKE BIOHEMIJE
729222
SPECIJALISTA KLINIČKE FARMACIJE
65
729059
SPECIJALISTA KLINIČKE FARMAKOLOGIJE
729051
SPECIJALISTA KLINIČKE FIZIOLOGIJE
729063
SPECIJALISTA KLINIČKE MIKOLOGIJE
729058
SPECIJALISTA KLINIČKE TOKSIKOLOGIJE
729069
SPECIJALISTA KOMUNALNE HIGIJENE S PATOLOGIJOM NASELJA
729271
SPECIJALISTA KOZMETOLOGIJE
723124
SPECIJALISTA MAKRONUKLEARNE HEMIJE
729102
SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
728311
SPECIJALISTA MATEMATIČKE FIZIKE
728304
SPECIJALISTA MATEMATIČKE INFORMATIKE
728303
SPECIJALISTA MATEMATIČKE STATISTIKE
729073
SPECIJALISTA MEDICINE RADA
729009
SPECIJALISTA MEDICINSKE CITOLOGIJE
729095
SPECIJALISTA MEDICINSKE FIZIKE U NUKLEARNOJ MEDICINI
729028
SPECIJALISTA MEDICINSKE GENETIKE
729018
SPECIJALISTA MEDICINSKE IMUNOLOGIJE
729016
SPECIJALISTA MEDICINSKE IMUNOLOGIJE I ALERGOLOGIJE
729062
SPECIJALISTA MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE
729096
SPECIJALISTA MEDICINSKI RADIOHEMIČAR U NUKLEARNOJ MEDICINI
726650
SPECIJALISTA MENADŢMENTA
728319
SPECIJALISTA METEOROLOGIJE
729064
SPECIJALISTA MIKOLOGIJE
728333
SPECIJALISTA MOLEKULARNE BIOLOGIJE
729006
SPECIJALISTA NEFROLOGIJE
729022
SPECIJALISTA NEONATOLOGIJE
729032
SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE
729013
SPECIJALISTA NEUROLOGIJE
729023
SPECIJALISTA NEUROPEDIJATRIJE
729012
SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE
729094
SPECIJALISTA NUKLEARNE MEDICINE
729048
SPECIJALISTA OFTALMOHIRURGIJE
729047
SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE
729046
SPECIJALISTA ONKOLOGIJE
729031
SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE
729071
SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE
729101
SPECIJALISTA OPŠTE STOMATOLOGIJE
729107
SPECIJALISTA ORALNE HIRURGIJE
729112
SPECIJALISTA ORTODONCIJE
729039
SPECIJALISTA ORTOPEDIJE
729041
SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE
729066
SPECIJALISTA PARAZITOLOGIJE
729052
SPECIJALISTA PATOLOŠKE ANATOMIJE
729021
SPECIJALISTA PEDIJATRIJE
729027
SPECIJALISTA PERINATOLOGIJE - AKUŠERSTVA
729037
SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE
729003
SPECIJALISTA PNEUMOLOGIJE
729077
SPECIJALISTA POMORSKE MEDICINE
66
728302
SPECIJALISTA PRIMENJENE MATEMATIKE
729014
SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE
729086
SPECIJALISTA PSIHOTERAPIJE
729002
SPECIJALISTA PULMOLOGIJE
729092
SPECIJALISTA RADIODIJAGNOSTIKE
729093
SPECIJALISTA RADIOLOŠKE ZAŠTITE
729097
SPECIJALISTA RADIOTERAPIJE
729085
SPECIJALISTA REUMATOLOGIJE
729223
SPECIJALISTA SOCIJALNE FARMACIJE
729057
SPECIJALISTA SOCIJALNE MEDICINE
729104
SPECIJALISTA SOCIJALNE STOMATOLOGIJE
729331
SPECIJALISTA SOCIJALNE ZAŠTITE BRAKA I PORODICE
729333
SPECIJALISTA SOCIJALNE ZAŠTITE INVALIDA
729332
SPECIJALISTA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA ORGANIZOVANJE ZAJEDNICE
729074
SPECIJALISTA SPORTSKE MEDICINE
729111
SPECIJALISTA STOMATOLOŠKE PROTETIKE
729053
SPECIJALISTA SUDSKE MEDICINE
729054
SPECIJALISTA SUDSKE PSIHIJATRIJE
728301
SPECIJALISTA TEORIJSKE MATEMATIKE
729034
SPECIJALISTA TORAKALNE HIRURGIJE
729019
SPECIJALISTA TRANSFUZIOLOGIJE
729038
SPECIJALISTA TRAUMATOLOGIJE
729045
SPECIJALISTA URGENTNE MEDICINE
729036
SPECIJALISTA UROLOGIJE
729075
SPECIJALISTA VAZDUHOPLOVNE MEDICINE
729065
SPECIJALISTA VIRUSOLOGIJE
729056
SPECIJALISTA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
728356
SPECIJALISTA ZA METROLOGIJU
728355
SPECIJALISTA ZA STANDARDE I TEHNIČKE NORMATIVE
727040
SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU
727222
SPECIJALISTA ZAŠTITE OD POŢARA
728331
SPECIJALISTA ZAŠTITE ŢIVOTNE SREDINE
729078
SPECIJALISTA ZDRAVSTVENE INFORMATIKE
729055
SPECIJALISTA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA
729072
SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE
718722
SPIKER
506456
SPOLJNOTRGOVINSKI KALKULANT
716458
SPOLJNOTRGOVINSKI KOMERCIJALISTA
729501
SPORSKI TRENER - SPECIJALISTA
509501
SPORTSKI INSTRUKTOR
729591
SPORTSKI MENADŢER
409411
SPORTSKO-REKREATIVNI DEMONSTRATOR
409412
SPORTSKO-REKREATIVNI UVEŢBAVAČ
509412
SPORTSKO-REKREATIVNI UVEŢBAVAČ - SPECIJALISTA
509407
SPORTSKO-REKREATIVNI VODIČ
104503
SPREMAČICA U ZDRAVSTVU
301846
SREBRAR - FILIGRANISTA
67
303400
STAKLAR
503400
STAKLAR - SPECIJALISTA
103401
STAKLARSKI MANIPULANT
303411
STAKLODUVAČ
503411
STAKLODUVAČKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
403422
STAKLOSLIKAR
105702
STANIČNI MANIPULANT
616911
STATISTIČAR
406911
STATISTIČAR OBRAĐIVAČ
407112
STENODAKTILOGRAF
303626
STEREOTIPISTA
501036
STOLAR DEKORA I UMETNIČKIH PREDMETA OD DRVETA - SPECIJALISTA
301036
STOLAR ZA DEKOR I UMETNIČKE PREDMETE OD DRVETA
501037
STOLAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA - SPECIJALISTA
301037
STOLAR ZA IZRADU ŠABLONA I ORTOPEDSKIH POMAGALA
501035
STOLAR ZA IZRADU ŠABLONA I PROTOTIPOVA - SPECIJALISTA
301035
STOLAR ZA MONTAŢU, OPRAVKE I ODRŢAVANJE
719101
STOMATOLOG OPŠTE STOMATOLOGIJE
409101
STOMATOLOŠKA SESTRA
509101
STOMATOLOŠKA SESTRA - SPECIJALISTA
409100
STOMATOLOŠKI (ZUBNI) TEHNIČAR
409111
STOMATOPROTETSKI LABORANT
509111
STOMATOPROTETSKI LABORANT FIKSNE PROTETIKE
509112
STOMATOPROTETSKI LABORANT MOBILNE PROTETIKE
500231
STOČARSKI LABORANT - SPECIJALISTA
610201
STOČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
620231
STOČARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
710201
STOČARSKI TEHNOLOG
710562
STOČNI NUTRICIONISTA
108674
STUDIJSKI MANIPULANT
716833
SUDIJA REDOVNOG SUDA
716836
SUDIJA ZA PREKRŠAJE
506832
SUDSKO-ADMINISTRATIVNI IZVRŠITELJ
617560
SURDOPEDAGOG
305712
SUVOZAČ MAŠINOVOĐE VUČNIH VOZILA
304621
TAPETAR
504624
TAPETAR- DEKORATER - SPECIJALISTA
404624
TAPETAR-DEKORATER
104601
TAPETARSKI MANIPULANT
404600
TAPETARSKI TEHNIČAR
407306
TARIFER OSIGURANJA
304234
TAŠNER
401860
TEHNIČAR - KONSTRUKTOR ALATA I PRIBORA
401911
TEHNIČAR - KONSTRUKTOR METALNIH KONSTRUKCIJA
401915
TEHNIČAR - KONSTRUKTOR METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
401901
TEHNIČAR - KONSTRUKTOR PLOVILA
TEHNIČAR - KONTROLOR KVALITETA MAŠINSKIH MATERIJALA SPECIJALISTA
501855
68
401855
TEHNIČAR - KONTROLOR MAŠINSKIH MATERIJALA
502700
TEHNIČAR - MONTER TELEKOMUNIKACIJA - SPECIJALISTA
401905
TEHNIČAR - TEHNOLOG GRADNJE PLOVILA
401913
TEHNIČAR - TEHNOLOG IZRADE METALNIH KONSTRUKCIJA
401853
TEHNIČAR - TEHNOLOG IZRADE METALNIH ORTOPEDSKIH POMAGALA
TEHNIČAR - TEHNOLOG IZRADE METALNIH PROIZVODA ŠIROKE
POTROŠNJE
TEHNIČAR - TEHNOLOG OBRADE METALA DEFORMISANJEM I
ODVAJANJEM
TEHNIČAR - TEHNOLOG OBRADE METALA REZANJEM
401918
401872
401871
402130
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ALATNIH MAŠINA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA BRODSKIH
MAŠINA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA DRUMSKIH
VOZILA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ENERGETSKIH
MAŠINA I POSTROJENJA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA HIDROTEHNIČKIH
MAŠINA I POSTROJENJA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINA I
UREĐAJA PRECIZNE TEHNIKE
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINSKE
MEHANIZACIJE
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MOTORA SA
UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA PROCESNIH
MAŠINA I POSTROJENJA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RASHLADNIH
UREĐAJA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA TERMOTEHNIČKIH
MAŠINA I POSTROJENJA
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA UREĐAJA
HIDRAULIKE I PNEUMATIKE
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA VAZDUHOPLOVA
402125
TEHNIČAR - TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ŠINSKIH VOZILA
401873
TEHNIČAR - TEHNOLOG ZAVARIVANJA
500304
TEHNIČAR BRODARSKOG RIBARENJA
405822
TEHNIČAR BRODSKIH KOMUNIKACIJA
502743
TEHNIČAR BRODSKIH TELEKOMUNIKACIJA - SPECIJALISTA
405800
TEHNIČAR BRODSKOG SAOBRAĆAJA
505800
TEHNIČAR BRODSKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
401023
TEHNIČAR BRUŠENJA DRVETA I PLOČA
405612
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
405600
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
505612
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
505600
TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
401049
TEHNIČAR DRVOPRERAĐIVAČKE TEHNOLOGIJE
401400
TEHNIČAR EKSPLOATACIJE NAFTE I ZEMNOG GASA
409201
TEHNIČAR FARMACEUTSKE PROIZVODNJE
501021
TEHNIČAR FINE OBRADE DRVETA I PLOČA - SPECIJALISTA
401682
TEHNIČAR GALVANIZACIJE
401302
TEHNIČAR GEOBUŠENJA
501305
TEHNIČAR GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA GEOFIZIKE - SPECIJALISTA
402105
402110
402120
402160
402175
402150
402135
402115
402140
402173
402171
402156
69
501306
TEHNIČAR GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA GEOTEHNIKE - SPECIJALISTA
501307
401303
TEHNIČAR GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA HIDROGEOLOGIJE - SPECIJALISTA
TEHNIČAR GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA ZA MINERALNE SIROVINE SPECIJALISTA
TEHNIČAR GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA ZA NAFTU I ZEMNI GAS SPECIJALISTA
TEHNIČAR GEOTEHNIČKIH I HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA
403600
TEHNIČAR GRAFIČARSKE TEHNOLOGIJE
405231
TEHNIČAR GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE
405261
TEHNIČAR GRAĐEVINSKIH OSNOVNIH RADOVA
401021
TEHNIČAR GRUBE I FINE OBRADE DRVETA I PLOČA
405211
TEHNIČAR HIDROGRADNJE
400904
TEHNIČAR ISKORIŠĆAVANJA ŠUMA
401304
TEHNIČAR ISTRAŢIVANJA MINERALNIH SIROVINA
401045
TEHNIČAR IZRADE DRVENE KONSTRUKCIJE PLOVILA
403321
TEHNIČAR IZRADE GIPSANIH ORTOPEDSKIH MODELA
502821
TEHNIČAR IZRADE PROGRAMSKE OPREME - SPECIJALISTA
400504
TEHNIČAR KONDITORSKE PROIZVODNJE
402001
TEHNIČAR KONSTRUISANJA MAŠINSKIH ELEMENATA
401609
TEHNIČAR KOVANJA I PRESOVANJA ČELIKA
501609
TEHNIČAR KOVANJA I PRESOVANJA ČELIKA - SPECIJALISTA
408500
TEHNIČAR LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI
401852
TEHNIČAR MAŠINSKE ROBOTIKE I FLEKSIBILNE AUTOMATIKE
400906
TEHNIČAR MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU
400501
TEHNIČAR MLEVENJA ŢITARICA
402701
TEHNIČAR MONTAŢE TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA
502701
TEHNIČAR MONTAŢE TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA - SPECIJALISTA
406141
TEHNIČAR NA ŢIČARI
503100
TEHNIČAR NEORGANSKE HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
405262
403431
TEHNIČAR NISKOGRADNJE
TEHNIČAR OBRADE METALA NA MAŠINAMA SA NUMERIČKIM
UPRAVLJANJEM
TEHNIČAR OBRADE OPTIČKIH ELEMENATA
403421
TEHNIČAR OBRADE STAKLA
402621
TEHNIČAR ODRŢAVANJA AUDIO I VIDEO-APARATA
502621
TEHNIČAR ODRŢAVANJA AUDIO I VIDEO-APARATA - SPECIJALISTA
402626
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ELEKTRONSKE OPREME VAZDUHOPLOVA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ELEKTRONSKE OPREME VAZDUHOPLOVA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH MERNIH I UPRAVLJAČKIH
UREĐAJA - SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH SIGNALNO-SIGURNOSNIH
UREĐAJA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH SIGNALNO-SIGURNOSNIH
UREĐAJA - SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA ENERGETSKO - ELEKTRONSKIH UREĐAJA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA FONO I VIDEO-STUDIJA - SPECIJALISTA
501304
501308
401851
502626
502627
402624
502624
502629
502622
402622
502625
402625
TEHNIČAR ODRŢAVANJA FONO-UREĐAJA I VIDEO-STUDIJA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA MEDICINSKIH ELEKTRONSKIH APARATA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA MEDICINSKIH ELEKTRONSKIH UREĐAJA
70
402623
502623
402702
TEHNIČAR ODRŢAVANJA RADIO I TELEVIZIJSKIH STANICA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA RADIO I TELEVIZIJSKIH STANICA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
407300
TEHNIČAR ODRŢAVANJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME - SPECIJALISTA
TEHNIČAR ODRŢAVANJA TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA SPECIJALISTA
TEHNIČAR OSIGURANJA
400911
TEHNIČAR OZELENJAVANJA NASELJA I UREĐENJA PREDELA
503111
TEHNIČAR PIROTEHNIKE - SPECIJALISTA
401874
TEHNIČAR PLANER OBRADE METALA
406705
TEHNIČAR PLATNOG PROMETA
403941
TEHNIČAR PLETENJA
400141
TEHNIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
500141
TEHNIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE - SPECIJALISTA
400151
TEHNIČAR POLJOPRIVREDNIH MELIORACIJA
500151
TEHNIČAR POLJOPRIVREDNIH MELIORACIJA - SPECIJALISTA
407211
501005
TEHNIČAR POSLOVA ODBRANE
TEHNIČAR POSTROJENJA ZA ISTRAŢIVANJE I PROIZVODNJU NAFTE I
ZEMNOG GASA
TEHNIČAR POSTROJENJA ZA SUŠENJE DRVETA - SPECIJALISTA
406001
TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA
506001
TEHNIČAR POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
403921
TEHNIČAR PREDENJA
401635
TEHNIČAR PRERADE BAKRA I ALUMINIJUMA
501650
TEHNIČAR PRERADE CINKA - SPECIJALISTA
401003
TEHNIČAR PRERADE DRVETA U STRUGARI
400601
TEHNIČAR PRERADE DUVANA
400600
TEHNIČAR PRERADE DUVANA
500601
TEHNIČAR PRERADE DUVANA - SPECIJALISTA
401000
TEHNIČAR PRERADE I OBRADE DRVETA
400513
TEHNIČAR PRERADE MESA I RIBE
400511
TEHNIČAR PRERADE MLEKA
403311
TEHNIČAR PRERADE NEMETALA
501649
TEHNIČAR PRERADE OLOVA - SPECIJALISTA
401649
TEHNIČAR PRERADE OLOVA I CINKA
403511
TEHNIČAR PRERADE PAPIRA
401644
TEHNIČAR PRERADE PLEMENITIH METALA
501644
TEHNIČAR PRERADE PLEMENITIH METALA - SPECIJALISTA
401657
TEHNIČAR PRERADE UGLJA
501657
TEHNIČAR PRERADE UGLJA - SPECIJALISTA
400512
TEHNIČAR PRERADE VOĆA I POVRĆA
406132
TEHNIČAR PRETOVARNOG POSTROJENJA
406131
TEHNIČAR PRETOVARNOG SAOBRAĆAJA
401005
TEHNIČAR PRIMARNE OBRADE DRVETA
505921
TEHNIČAR PRIPREME KONTROLE LETENJA - SPECIJALISTA
405821
TEHNIČAR PRIPREME PLOVILA
408390
TEHNIČAR PRIRODNO-MATEMATIČKOG SMERA
400541
TEHNIČAR PROIZVODNJE ALKOHOLA, KVASCA I KISELINA
502702
502741
401401
71
401629
TEHNIČAR PROIZVODNJE ALKOHOLA, KVASCA I KISELINA SPECIJALISTA
TEHNIČAR PROIZVODNJE BAKRA
501629
TEHNIČAR PROIZVODNJE BAKRA - SPECIJALISTA
400534
TEHNIČAR PROIZVODNJE BEZALKOHOLNIH PIĆA
500534
TEHNIČAR PROIZVODNJE BEZALKOHOLNIH PIĆA - SPECIJALISTA
400602
TEHNIČAR PROIZVODNJE CIGARETA
501648
TEHNIČAR PROIZVODNJE CINKA - SPECIJALISTA
401013
TEHNIČAR PROIZVODNJE DRVENIH PLOČA VLAKNATICA I IVERICA
402601
TEHNIČAR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA
502601
TEHNIČAR PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
401604
TEHNIČAR PROIZVODNJE FEROLEGURA
501604
TEHNIČAR PROIZVODNJE FEROLEGURA - SPECIJALISTA
401011
TEHNIČAR PROIZVODNJE FURNIRA
401625
TEHNIČAR PROIZVODNJE GLINICE, ANODA I ALUMINIJUMA
403301
TEHNIČAR PROIZVODNJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
401603
TEHNIČAR PROIZVODNJE GVOŢĐA
501603
TEHNIČAR PROIZVODNJE GVOŢĐA - SPECIJALISTA
400502
TEHNIČAR PROIZVODNJE HLEBA, PECIVA I TESTENINA
402801
400506
TEHNIČAR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME
TEHNIČAR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME SPECIJALISTA
TEHNIČAR PROIZVODNJE I PRERADE ADITIVA, ZAČINA, ČAJA, KAFE I
KAVOVINA
TEHNIČAR PROIZVODNJE I PRERADE SKROBA
401687
TEHNIČAR PROIZVODNJE KABLOVA I PROVODNIKA
400561
TEHNIČAR PROIZVODNJE KONCENTROVANE STOČNE HRANE
401686
TEHNIČAR PROIZVODNJE METALNIH UŢADI
501686
TEHNIČAR PROIZVODNJE METALNIH UŢADI - SPECIJALISTA
400535
TEHNIČAR PROIZVODNJE MINERALNIH VODA
500535
TEHNIČAR PROIZVODNJE MINERALNIH VODA - SPECIJALISTA
401669
TEHNIČAR PROIZVODNJE ODLIVAKA
501647
TEHNIČAR PROIZVODNJE OLOVA - SPECIJALISTA
401647
TEHNIČAR PROIZVODNJE OLOVA I CINKA
403501
TEHNIČAR PROIZVODNJE PAPIRA
503501
TEHNIČAR PROIZVODNJE PAPIRA - SPECIJALISTA
400531
TEHNIČAR PROIZVODNJE PIVA
500531
TEHNIČAR PROIZVODNJE PIVA - SPECIJALISTA
401643
TEHNIČAR PROIZVODNJE PLEMENITIH METALA
501643
TEHNIČAR PROIZVODNJE PLEMENITIH METALA - SPECIJALISTA
502801
TEHNIČAR PROIZVODNJE RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
400521
TEHNIČAR PROIZVODNJE ULJA I BILJNIH MASTI
400532
TEHNIČAR PROIZVODNJE VINA
500532
TEHNIČAR PROIZVODNJE VINA - SPECIJALISTA
401605
TEHNIČAR PROIZVODNJE ČELIKA
501605
TEHNIČAR PROIZVODNJE ČELIKA - SPECIJALISTA
400505
TEHNIČAR PROIZVODNJE ŠEĆERA
400533
TEHNIČAR PROIZVODNJE ŢESTOKIH PIĆA
500533
TEHNIČAR PROIZVODNJE ŢESTOKIH PIĆA - SPECIJALISTA
500541
502800
400516
72
408751
TEHNIČAR PROPAGANDE
406000
TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA
506000
TEHNIČAR PTT SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
405621
TEHNIČAR RENT A KAR-A
401551
TEHNIČAR RUDARSKOG IZVOZNOG POSTROJENJA
407200
TEHNIČAR SAMOZAŠTITE
507201
TEHNIČAR SAMOZAŠTITE - SPECIJALISTA
401001
TEHNIČAR SORTIRANJA I GULJENJA TRUPACA
501512
TEHNIČAR SPECIJALISTA NA BAGERU KONTINUIRANOG DELOVANJA
501507
TEHNIČAR SPECIJALISTA NA RUDARSKOM KOMBAJNU
501506
TEHNIČAR SPECIJALISTA ZA HIDRAULIČNE PODGRADE
403411
TEHNIČAR STAKLODUVAČKE TEHNOLOGIJE
400201
TEHNIČAR STOČARSTVA
401006
TEHNIČAR SUŠENJA DRVETA
406011
TEHNIČAR TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA
406012
TEHNIČAR TELEGRAFSKOG SAOBRAĆAJA
408503
TEHNIČAR TELEVIZIJSKE ILUSTRACIJE
401681
TEHNIČAR TERMIČKE OBRADE METALA
403932
TEHNIČAR TKANJA
500121
TEHNIČAR U CVEĆARSTVU - SPECIJALISTA
500102
TEHNIČAR U POVRTARSTVU - SPECIJALISTA
500101
TEHNIČAR U RATARSTVU - SPECIJALISTA
500112
TEHNIČAR U VINOGRADARSTVU - SPECIJALISTA
500111
TEHNIČAR U VOĆARSTVU - SPECIJALISTA
406100
TEHNIČAR UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA
506100
TEHNIČAR UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA - SPECIJALISTA
400901
TEHNIČAR UZGOJA ŠUMA
401611
TEHNIČAR VALJANJA ČELIKA
502744
TEHNIČAR VAZDUHOPLOVNIH TELEKOMUNIKACIJA - SPECIJALISTA
405101
TEHNIČAR VISOKOGRADNJE
403933
TEHNIČAR VLAKNINA
408333
TEHNIČAR ZA BIOHEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU
408335
502181
TEHNIČAR ZA CITOLOGIJU I CITOGENETIKU
TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE ENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE MAŠINA I UREĐAJA - SPECIJALISTA
502184
TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE SAOBRAĆAJNIH SREDSTAVA - SPECIJALISTA
506131
TEHNIČAR ZA LUČKI SAOBRAĆAJ - SPECIJALISTA
502169
TEHNIČAR ZA MAŠINE NUKLEARNOG POSTROJENJA - SPECIJALISTA
408320
TEHNIČAR ZA MEHANIKU
408332
TEHNIČAR ZA MIKROBIOLOGIJU
404200
TEHNIČAR ZA OBUĆU I KOŢNU GALANTERIJU
408305
TEHNIČAR ZA OPTIČKU FIZIKU
501602
TEHNIČAR ZA PRIPREMU RUDE I ULOŢAKA - SPECIJALISTA
501627
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
501626
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU ANODA - SPECIJALISTA
501688
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU ENERGETSKIH KABLOVA - SPECIJALISTA
501625
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU GLINICE - SPECIJALISTA
502187
73
501689
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU LAKIRANIH ŢICA - SPECIJALISTA
501690
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU PLASTIFICIRANIH KABLOVA - SPECIJALISTA
503401
408341
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU STAKLA - SPECIJALISTA
TEHNIČAR ZA PROIZVODNJU TELEKOMUNIKACIONIH KABLOVA SPECIJALISTA
TEHNIČAR ZA PROSTORNO PLANIRANJE
403200
TEHNIČAR ZA TEHNOLOGIJU GUME I PLASTIKE
403300
TEHNIČAR ZA TEHNOLOGIJU NEMETALA
403500
TEHNIČAR ZA TEHNOLOGIJU PAPIRA
403400
TEHNIČAR ZA TEHNOLOGIJU STAKLA
502161
TEHNIČAR ZA TERMOENERGETSKA POSTROJENJA - SPECIJALISTA
501611
TEHNIČAR ZA TOPLOVALJANI ČELIK - SPECIJALISTA
501613
TEHNIČAR ZA VALJANJE ČELIKA U HLADNOM STANJU - SPECIJALISTA
408331
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
501635
TEHNIČAR ZAVRŠNE OBRADE ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
400131
TEHNIČAR ZAŠTITE BILJA
500131
TEHNIČAR ZAŠTITE BILJA - SPECIJALISTA
407201
TEHNIČAR ZAŠTITE IMOVINE
502742
TEHNIČAR ŢELEZNIČKIH TELEKOMUNIKACIJA - SPECIJALISTA
405700
TEHNIČAR ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
505700
TEHNIČAR ŢELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
400221
TEHNIČAR ŢIVINARSTVA
501600
TEHNIČAR-RUKOVALAC METALURŠKIH POSTROJENJA - SPECIJALISTA
408716
TEHNIČKI ASISTENT FILMSKOG I TELEVIZIJSKOG MONTAŢERA
408711
TEHNIČKI ASISTENT FILMSKOG I TELEVIZIJSKOG SNIMATELJA
408612
TEHNIČKI ASISTENT KOSTIMOGRAFA
408713
TEHNIČKI ASISTENT MAJSTORA SVETLA
408614
TEHNIČKI ASISTENT REŢISERA
408613
TEHNIČKI ASISTENT SCENOGRAFA
408712
TEHNIČKI ASISTENT SNIMATELJA RADIO-EMISIJA
408673
TEHNIČKI ASISTENT SNIMATELJA TONA
408513
TEHNIČKI DIZAJNER AMBALAŢE
408551
TEHNIČKI DIZAJNER ENTERIJERA
408511
TEHNIČKI DIZAJNER GRAFIKE
408531
TEHNIČKI DIZAJNER INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
408533
TEHNIČKI DIZAJNER TEKSTILA
408661
TEHNIČKI HORSKI KOREPETITOR
408671
TEHNIČKI ORGANIZATOR ORKESTRA
408678
TEHNIČKI PRODUCENT ESTRADNO-REVIJALNOG PROGRAMA
408675
TEHNIČKI PRODUCENT PRENOSA I SNIMANJA JAVNIH KONCERATA
408674
TEHNIČKI REALIZATOR MUZIČKOG PROGRAMA
408672
TEHNIČKI SCENARISTA OPERE I BALETA
408622
TEHNIČKI VODITELJ PREDSTAVE
715612
TEHNOLOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
TEHNOLOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I
ŠPEDICIJU - SPECIJALISTA
TEHNOLOG EKSPLOATACIJE DRUMSKIH VOZILA
TEHNOLOG EKSPLOATACIJE I ODRŢAVANJA TELEKOMUNIKACIONIH
UREĐAJA - SPECIJALISTA
501687
725614
715613
722705
74
712609
TEHNOLOG EKSPLOATACIJE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE SPECIJALISTA
TEHNOLOG ELEKTRONSKIH KOMPONENATA
722609
TEHNOLOG ELEKTRONSKIH KOMPONENATA - SPECIJALISTA
711682
TEHNOLOG GALVANIZACIJE
715263
TEHNOLOG GEOTEHNIKE I FUNDIRANJA
711905
TEHNOLOG GRADNJE PLOVILA
713601
TEHNOLOG GRAFIČARSTVA
723601
721622
TEHNOLOG GRAFIČARSTVA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG GRAĐENJA I ODRŢAVANJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA SPECIJALISTA
TEHNOLOG GRAĐENJA, ODRŢAVANJA I EKSPLOATACIJE
TELEKOMUNIKACIONIH MREŢA
TEHNOLOG ISPITIVANJA KVALITETA METALA - SPECIJALISTA
711913
TEHNOLOG IZRADE METALNIH KONSTRUKCIJA
711918
TEHNOLOG IZRADE METALNIH PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE
712821
TEHNOLOG IZRADE RAČUNARSKE PROGRAMSKE OPREME
722821
TEHNOLOG IZRADE RAČUNARSKE PROGRAMSKE OPREME - SPECIJALISTA
720153
TEHNOLOG KOMPLEKSNE MELIORACIJE ZEMLJIŠTA-SPECIJALISTA
710504
TEHNOLOG KONDITORSKE PROIZVODNJE
712176
TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA MAŠINA I POSTROJENJA
711876
TEHNOLOG KONTROLE KVALITETA OBRADE METALA
715922
TEHNOLOG KONTROLE LETENJA
724031
TEHNOLOG KOŢARSKE I KRZNARSKE KONFEKCIJE - SPECIJALISTA
714031
TEHNOLOG KOŢARSKE KONFEKCIJE
712625
TEHNOLOG MEDICINSKE ELEKTRONIKE
722625
TEHNOLOG MEDICINSKE ELEKTRONIKE - SPECIJALISTA
711618
TEHNOLOG METALURŠKE TOPLOTEHNIKE
721618
TEHNOLOG METALURŠKE TOPLOTEHNIKE - SPECIJALISTA
711619
TEHNOLOG METALURŠKIH ISTRAŢIVANJA
720151
TEHNOLOG NAVODNJAVANJA ZEMLJIŠTA - SPECIJALISTA
715262
TEHNOLOG NISKOGRADNJE
711870
TEHNOLOG OBRADE METALA
711610
TEHNOLOG OBRADE ČELIČNIH PROIZVODA
712606
TEHNOLOG ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH PROIZVODA
722606
TEHNOLOG ODRŢAVANJA ELEKTRONSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
712804
TEHNOLOG ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME
722804
720152
TEHNOLOG ODRŢAVANJA RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ODRŢAVANJE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE SPECIJALISTA
TEHNOLOG ODVODNJAVANJA ZEMLJIŠTA - SPECIJALISTA
715266
TEHNOLOG ORGANIZACIJE GRADNJE
713501
TEHNOLOG PAPIRNIČARSTVA
723501
TEHNOLOG PAPIRNIČARSTVA - SPECIJALISTA
713941
TEHNOLOG PLETENJA
723941
TEHNOLOG PLETENJA - SPECIJALISTA
710141
TEHNOLOG POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
710151
TEHNOLOG POLJOPRIVREDNIH MELIORACIJA
713921
TEHNOLOG PREDENJA
720142
722704
712704
720141
75
723921
TEHNOLOG PREDENJA - SPECIJALISTA
711635
TEHNOLOG PRERADE BAKRA I ALUMINIJUMA
710601
TEHNOLOG PRERADE DUVANA
720601
TEHNOLOG PRERADE DUVANA - SPECIJALISTA
714201
TEHNOLOG PRERADE KOŢE
724201
TEHNOLOG PRERADE KOŢE - SPECIJALISTA
710513
TEHNOLOG PRERADE MESA I RIBE
720513
TEHNOLOG PRERADE MESA I RIBE - SPECIJALISTA
710511
TEHNOLOG PRERADE MLEKA
720511
TEHNOLOG PRERADE MLEKA - SPECIJALISTA
711649
TEHNOLOG PRERADE OLOVA I CINKA
711657
TEHNOLOG PRERADE UGLJA
721657
TEHNOLOG PRERADE UGLJA - SPECIJALISTA
710512
TEHNOLOG PRERADE VOĆA I POVRĆA
720512
TEHNOLOG PRERADE VOĆA I POVRĆA - SPECIJALISTA
711609
711611
TEHNOLOG PRERADE ČELIKA KOVANJEM I PRESOVANJEM
TEHNOLOG PRERADE ČELIKA KOVANJEM I PRESOVANJEM SPECIJALISTA
TEHNOLOG PRERADE ČELIKA VALJANJEM
721611
TEHNOLOG PRERADE ČELIKA VALJANJEM - SPECIJALISTA
710501
TEHNOLOG PRERADE ŢITA
720501
TEHNOLOG PRERADE ŢITA - SPECIJALISTA
712822
715027
TEHNOLOG PRIMENE RAČUNARSKE PROGRAMSKE OPREME
TEHNOLOG PRIMENE RAČUNARSKE PROGRAMSKE OPREME SPECIJALISTA
TEHNOLOG PRIMENJENE GEODEZIJE
711001
TEHNOLOG PRIPREME I PRERADE DRVETA
710901
TEHNOLOG PRIPREME PROIZVODNJE U ŠUMARSTVU
710902
TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESA U ŠUMARSTVU
710541
711627
TEHNOLOG PROIZVODNJE ALKOHOLA, KVASCA I KISELINA
TEHNOLOG PROIZVODNJE ALKOHOLA, KVASCA I KISELINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE ALUMINIJUMA
721627
TEHNOLOG PROIZVODNJE ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
711626
TEHNOLOG PROIZVODNJE ANODA
711642
TEHNOLOG PROIZVODNJE ANTIMONA
711629
TEHNOLOG PROIZVODNJE BAKRA
721629
710602
TEHNOLOG PROIZVODNJE BAKRA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE BEZALKOHOLNIH PIĆA I MINERALNIH VODA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE CIGARETA
720602
TEHNOLOG PROIZVODNJE CIGARETA - SPECIJALISTA
720121
TEHNOLOG PROIZVODNJE CVEĆA - SPECIJALISTA
712601
TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA
722601
TEHNOLOG PROIZVODNJE ELEKTRONSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
711604
TEHNOLOG PROIZVODNJE FEROLEGURA
721604
TEHNOLOG PROIZVODNJE FEROLEGURA - SPECIJALISTA
711625
TEHNOLOG PROIZVODNJE GLINICE
710515
TEHNOLOG PROIZVODNJE GOTOVIH JELA
721609
722822
720541
720534
76
720515
TEHNOLOG PROIZVODNJE GOTOVIH JELA - SPECIJALISTA
711603
TEHNOLOG PROIZVODNJE GVOŢĐA
721603
TEHNOLOG PROIZVODNJE GVOŢĐA - SPECIJALISTA
710502
TEHNOLOG PROIZVODNJE HLEBA, PECIVA I TESTENINA
720502
TEHNOLOG PROIZVODNJE HLEBA, PECIVA I TESTENINA - SPECIJALISTA
712105
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ALATNIH MAŠINA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ALATNIH MAŠINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA BRODSKIH MAŠINA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA BRODSKIH MAŠINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA DRUMSKIH VOZILA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA DRUMSKIH VOZILA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ENERGETSKIH MAŠINA I
POSTROJENJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA HIDROTEHNIČKIH MAŠINA I
POSTROJENJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINA I UREĐAJA PRECIZNE
TEHNIKE
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MAŠINSKE AUTOMATIKE
722105
712110
722110
712120
722120
712160
712175
712150
712155
710576
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MEHANIZACIJE
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MOTORA SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA MOTORA SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM - SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA PROCESNIH MAŠINA I
POSTROJENJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA RASHLADNIH UREĐAJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA TERMOTEHNIČKIH MAŠINA I
POSTROJENJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA UREĐAJA HIDRAULIKE I
PNEUMATIKE
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA VAZDUHOPLOVA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA VAZDUHOPLOVA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ŠINSKIH VOZILA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA ŠINSKIH VOZILA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE ADITIVA, ZAČINA, ČAJA, KAFE I
KAVOVINA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE ADITIVA, ZAČINA, ČAJA, KAFE I
KAVOVINA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE ANIMALNIH PROIZVODA
710575
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE BILJNIH PROIZVODA
711643
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE PLEMENITIH METALA
710506
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE SKROBA
720506
TEHNOLOG PROIZVODNJE I PRERADE SKROBA - SPECIJALISTA
720102
TEHNOLOG PROIZVODNJE INDUSTRIJSKOG BILJA - SPECIJALISTA
711687
TEHNOLOG PROIZVODNJE KABLOVA I PROVODNIKA
710561
720504
TEHNOLOG PROIZVODNJE KONCENTROVANE STOČNE HRANE
TEHNOLOG PROIZVODNJE KONCENTROVANE STOČNE HRANE SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE KONDITORSKIH PROIZVODA - SPECIJALISTA
711677
TEHNOLOG PROIZVODNJE LAKOG I OBOJENOG LIVA
712135
712115
722115
712140
712173
712171
712156
712130
722130
712125
722125
710516
720516
720561
77
711647
TEHNOLOG PROIZVODNJE OLOVA I CINKA
720531
TEHNOLOG PROIZVODNJE PIVA - SPECIJALISTA
710531
TEHNOLOG PROIZVODNJE PIĆA
712801
TEHNOLOG PROIZVODNJE RAČUNARSKE OPREME
722801
TEHNOLOG PROIZVODNJE RAČUNARSKE OPREME - SPECIJALISTA
720542
TEHNOLOG PROIZVODNJE SLADA - SPECIJALISTA
710551
TEHNOLOG PROIZVODNJE SOLI
712701
710521
TEHNOLOG PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
TEHNOLOG PROIZVODNJE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA SPECIJALISTA
TEHNOLOG PROIZVODNJE ULJA I BILJNIH MASTI
720521
TEHNOLOG PROIZVODNJE ULJA I BILJNIH MASTI - SPECIJALISTA
720532
TEHNOLOG PROIZVODNJE VINA - SPECIJALISTA
711605
TEHNOLOG PROIZVODNJE ČELIKA
721605
TEHNOLOG PROIZVODNJE ČELIKA - SPECIJALISTA
711665
TEHNOLOG PROIZVODNJE ČELIČNOG I SIVOG LIVA
710505
TEHNOLOG PROIZVODNJE ŠEĆERA
720505
TEHNOLOG PROIZVODNJE ŠEĆERA - SPECIJALISTA
720533
TEHNOLOG PROIZVODNJE ŢESTOKIH ALKOHOLNIH PIĆA - SPECIJALISTA
717222
TEHNOLOG PROTIVPOŢARNE ZAŠTITE
716001
TEHNOLOG PTT SAOBRAĆAJA
711041
714021
TEHNOLOG RAZVOJA PRERADE DRVETA
TEHNOLOG SKLADIŠTENJA I DORADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SPECIJALISTA
TEHNOLOG STAKLARSTVA
TEHNOLOG STANDARDIZACIJE I METROLOGIJE U ELEKTRONICI SPECIJALISTA
TEHNOLOG TEKSTILNE KONFEKCIJE
724021
TEHNOLOG TEKSTILNE KONFEKCIJE - SPECIJALISTA
711681
TEHNOLOG TERMIČKE OBRADE METALA
721681
TEHNOLOG TERMIČKE OBRADE METALA - SPECIJALISTA
713931
TEHNOLOG TKANJA
723931
TEHNOLOG TKANJA - SPECIJALISTA
715806
TEHNOLOG UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
712626
TEHNOLOG VAZDUHOPLOVNE ELEKTRONSKE OPREME
722626
TEHNOLOG VAZDUHOPLOVNE ELEKTRONSKE OPREME - SPECIJALISTA
722744
TEHNOLOG VAZDUHOPLOVNIH TELEKOMUNIKACIJA - SPECIJALISTA
715901
TEHNOLOG VAZDUHOPLOVNOG SAOBRAĆAJA
715101
TEHNOLOG VISOKOGRADNJE
TEHNOLOG ZA DOBIJANJE OSTALIH METALA PRI RAFINACIJI CINKA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA DOBIJANJE SREBRA - SPECIJALISTA
722701
720143
713401
722613
721654
721653
720902
TEHNOLOG ZA INTEGRALNI I INDUSTRIJSKI SAOBRAĆAJ
TEHNOLOG ZA INTEGRISANE KOMUNIKACIJE PTT SAOBRAĆAJA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA - SPECIJALISTA
722131
TEHNOLOG ZA KONTROLU KVALITETA VAZDUHOPLOVA - SPECIJALISTA
726002
TEHNOLOG ZA LOGISTIKU PTT SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA OBRADU METALA DEFORMISANJEM I ODVAJANJEM SPECIJALISTA
716133
726001
721872
78
721871
TEHNOLOG ZA OBRADU METALA REZANJEM - SPECIJALISTA
721636
TEHNOLOG ZA PRERADU ALUMINIJUMA - SPECIJALISTA
721635
TEHNOLOG ZA PRERADU BAKRA - SPECIJALISTA
721652
TEHNOLOG ZA PRERADU CINKA - SPECIJALISTA
721649
TEHNOLOG ZA PRERADU OLOVA - SPECIJALISTA
721648
720111
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU CINKA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE GASOENERGETSKIH I
PNEUMOENERGETSKIH MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE HIDROENERGETSKIH
MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE KRANOVA I DIZALICA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE MAŠINA I POSTROJENJA
HEMIJSKE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE MAŠINA I POSTROJENJA
PREHRAMBENE PROIZVODNJE - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE MAŠINA I UREĐAJA
PRECIZNE TEHNIKE - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE METALURŠKIH
POSTROJENJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
- SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE RUDARSKIH MAŠINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE TEKSTILNIH MAŠINA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE TERMOENERGETSKIH
MAŠINA I POSTROJENJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU I ODRŢAVANJE UREĐAJA MAŠINSKE
AUTOMATIKE - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU JABUČASTOG VOĆA - SPECIJALISTA
720114
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU JAGODASTOG VOĆA - SPECIJALISTA
720113
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU JEZGRASTOG VOĆA - SPECIJALISTA
720115
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU JUŢNOG VOĆA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU KORENASTO-KRTOLASTOG POVRĆA SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU KOŠTIČAVOG VOĆA - SPECIJALISTA
722163
722135
722167
722138
722147
722142
722150
722149
722137
722136
722141
722161
722155
720105
720112
721677
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU KUPUSNJAČA, ZELJASTOG I LISNATOG
POVRĆA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU LAKOG I OBOJENOG LIVA - SPECIJALISTA
720104
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU LEKOVITOG BILJA - SPECIJALISTA
720108
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU LUKOVIČASTOG POVRĆA - SPECIJALISTA
721647
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU OLOVA - SPECIJALISTA
720109
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU PEČURKI - SPECIJALISTA
720107
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU PLODOVITOG POVRĆA - SPECIJALISTA
721665
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU SIVOG I ČELIČNOG LIVA - SPECIJALISTA
720117
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU STONOG GROŢĐA - SPECIJALISTA
720116
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU VINSKOG GROŢĐA - SPECIJALISTA
720101
TEHNOLOG ZA PROIZVODNJU ŢITA - SPECIJALISTA
726003
TEHNOLOG ZA PROJEKTOVANJE PTT SAOBRAĆAJA - SPECIJALISTA
721651
TEHNOLOG ZA RAFINACIJU CINKA I KADMIJUMA - SPECIJALISTA
720103
720106
79
721650
TEHNOLOG ZA RAFINACIJU OLOVA - SPECIJALISTA
720915
720201
TEHNOLOG ZA UREĐIVANJE I EKONOMIKU ŠUMARSTVA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA UREĐIVANJE I ODRŢAVANJE ZELENILA, PARK-ŠUMA I
DRVOREDA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZA UZGOJ GOVEDA - SPECIJALISTA
720901
TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA - SPECIJALISTA
720202
TEHNOLOG ZA UZGOJ KONJA - SPECIJALISTA
720321
TEHNOLOG ZA UZGOJ MALIH I EGZOTIČNIH ŢIVOTINJA - SPECIJALISTA
720203
TEHNOLOG ZA UZGOJ OVACA I KOZA - SPECIJALISTA
720331
TEHNOLOG ZA UZGOJ PTICA - SPECIJALISTA
720341
TEHNOLOG ZA UZGOJ PČELA - SPECIJALISTA
720311
TEHNOLOG ZA UZGOJ RIBA - SPECIJALISTA
720204
TEHNOLOG ZA UZGOJ SVINJA - SPECIJALISTA
720221
TEHNOLOG ZA UZGOJ ŢIVINE - SPECIJALISTA
721873
TEHNOLOG ZA ZAVARIVANJE - SPECIJALISTA
720905
TEHNOLOG ZA ŠUMSKE KOMUNIKACIJE I BUJICE - SPECIJALISTA
710131
TEHNOLOG ZAŠTITE BILJA
720133
TEHNOLOG ZAŠTITE CVEĆA I UKRASNOG ŠIBLJA - SPECIJALISTA
720131
710905
TEHNOLOG ZAŠTITE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZAŠTITE VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA I
PROIZVODA - SPECIJALISTA
TEHNOLOG ZAŠTITE ŠUMA OD EROZIJE
303900
TEKSTILNI RADNIK
403901
TEKSTILNI TEHNIČAR
503900
TEKSTILNI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
613951
TEKSTILSKO-HEMIJSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
623951
TEKSTILSKO-HEMIJSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
713951
TEKSTILSKO-HEMIJSKI TEHNOLOG
723951
TEKSTILSKO-HEMIJSKI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
306011
TELEFONISTA
306012
TELEGRAFISTA
102701
505923
TELEKOMUNIKACIONI MANIPULANT
TELEKOMUNIKACIONI OPERATIVNI TEHNOLOG TEHNIČKE OBRADE
ZVUKA I SLIKE - SPECIJALISTA
TELEKOMUNIKACIONI TEHNOLOG TEHNIČKE OBRADE ZVUKA I SLIKE
TELEKOMUNIKACIONI TEHNOLOG TEHNIČKE OBRADE ZVUKA I SLIKE SPECIJALISTA
TEODOLISTA OSMATRAČ U KONTROLI LETENJA
305304
TERACER
505304
TERACER - SPECIJALISTA
718842
TERMINOLOG
301681
TERMOOBRAĐIVAČ METALA
501681
TERMOOBRAĐIVAČ METALA - SPECIJALISTA
305203
TESAR
505203
TESAR - SPECIJALISTA
300503
TESTENINAR
617559
TIFLOPEDAGOG
303931
TKAČ
503931
TKAČ - SPECIJALISTA
720911
720132
622706
712706
722706
80
718673
TON-MAJSTOR
501677
TOPIONIČAR ZA LAKE I OBOJENE METALE - SPECIJALISTA
501678
TOPIONIČAR ZA LIVAČKE MODELE - SPECIJALISTA
501673
TOPIONIČAR ZA SIVI LIV - SPECIJALISTA
501675
TOPIONIČAR ZA ČELIČNI LIV - SPECIJALISTA
306517
TOČILAC PIĆA
209915
TRAVAR
719412
TRENER REKREATIVACA
400202
TRENER SPORTSKIH KONJA
719501
TRENER ZA ATLETIKU
719526
TRENER ZA BICIKLIZAM
719530
TRENER ZA BOKS
719533
TRENER ZA BORILAČKE SPORTOVE
719544
TRENER ZA DIZANJE TEGOVA I ATLETSKU GIMNASTIKU
719522
TRENER ZA FUDBAL
719505
TRENER ZA GIMNASTIKU
719518
TRENER ZA HOKEJ
719517
TRENER ZA KLIZANJE
719528
TRENER ZA KONJIČKI SPORT
719523
TRENER ZA KOŠARKU
719541
TRENER ZA MAČEVANJE
719525
TRENER ZA ODBOJKU
719508
TRENER ZA PLIVANJE
719524
TRENER ZA RUKOMET
719531
TRENER ZA RVANJE
719520
TRENER ZA SKIJANJE
719546
TRENER ZA STONI TENIS
719538
TRENER ZA STRELJAŠTVO
719547
TRENER ZA TENIS
719510
TRENER ZA VATERPOLO
719512
TRENER ZA VESLANJE
719540
TRENER ZA ŠAH
506441
TRGOVAČKI ARANŢER PROPAGANDISTA
506455
TRGOVAČKI PUTNIK
406400
TRGOVAČKI TEHNIČAR
406441
TRGOVINSKI ARANŢER
616457
TRGOVINSKI KONTROLOR
106401
TRGOVINSKI MANIPULANT
718733
TRIK - SNIMATELJ
716711
TRŢIŠNI INSPEKTOR
616533
TURISTIČKI ANIMATOR
406500
TURISTIČKI I UGOSTITELJSKI TEHNIČAR
506500
TURISTIČKI I UGOSTITELJSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
406531
TURISTIČKI TEHNIČAR
506531
TURISTIČKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
616532
TURISTIČKI VODIČ
200909
UGLJAR
81
306500
UGOSTITELJ
106501
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKI MANIPULANT
300521
ULJAR
618500
UMETNIČKI ARANŢER-DIZAJNER
718551
UMETNIČKI PROJEKTANT ENTERIJERA I DIZAJNA
401816
UNIVERZALNI AUTOLIMAR
401817
UNIVERZALNI AVIOLIMAR
401813
UNIVERZALNI BRAVAR
401831
UNIVERZALNI KOVAČ
401815
UNIVERZALNI LIMAR
401971
UNIVERZALNI MAŠINSKI INSTALATER
401921
UNIVERZALNI MAŠINSKI MONTER
401805
UNIVERZALNI METALOBRUSAČ
401803
UNIVERZALNI METALOBUŠAČ
401802
UNIVERZALNI METALOGLODAČ
401801
UNIVERZALNI METALOSTRUGAR
401806
UNIVERZALNI OŠTRAČ ALATA
401837
UNIVERZALNI ZAVARIVAČ
727801
UNIVERZITETSKI ASISTENT AGRONOMIJE
727511
UNIVERZITETSKI ASISTENT ARHEOLOGIJE
727755
UNIVERZITETSKI ASISTENT ARHITEKTURE I URBANIZMA
727604
UNIVERZITETSKI ASISTENT ASTRONOMIJE
727611
727719
UNIVERZITETSKI ASISTENT BIOLOGIJE
UNIVERZITETSKI ASISTENT BIOTEHNOLOGIJE I PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE
UNIVERZITETSKI ASISTENT BRODOGRADNJE
727559
UNIVERZITETSKI ASISTENT DEFEKTOLOGIJE
727555
UNIVERZITETSKI ASISTENT EKONOMIJE
727725
UNIVERZITETSKI ASISTENT ELEKTROTEHNIKE
727512
UNIVERZITETSKI ASISTENT ETNOLOGIJE
727930
UNIVERZITETSKI ASISTENT FARMACIJE
727549
UNIVERZITETSKI ASISTENT FILOLOGIJE
727505
UNIVERZITETSKI ASISTENT FILOZOFIJE
727602
UNIVERZITETSKI ASISTENT FIZIKE
727760
UNIVERZITETSKI ASISTENT GEODEZIJE
727603
UNIVERZITETSKI ASISTENT GEOFIZIKE
727612
UNIVERZITETSKI ASISTENT GEOGRAFIJE
727613
UNIVERZITETSKI ASISTENT GEOLOGIJE
727741
UNIVERZITETSKI ASISTENT GRAFIČKE TEHNOLOGIJE
727756
UNIVERZITETSKI ASISTENT GRAĐEVINARSTVA
727610
727568
UNIVERZITETSKI ASISTENT HEMIJE
UNIVERZITETSKI ASISTENT HEMIJSKOG INŢENJERSTVA I HEMIJSKIH
TEHNOLOGIJA
UNIVERZITETSKI ASISTENT INFORMACIONIH NAUKA
727510
UNIVERZITETSKI ASISTENT ISTORIJE
727579
UNIVERZITETSKI ASISTENT KINEZIOLOGIJE
727570
UNIVERZITETSKI ASISTENT LIKOVNIH UMETNOSTI
727601
UNIVERZITETSKI ASISTENT MATEMATIKE
727811
727735
82
727718
UNIVERZITETSKI ASISTENT MAŠINSTVA
727910
UNIVERZITETSKI ASISTENT MEDICINE
727931
UNIVERZITETSKI ASISTENT MEDICINSKE BIOHEMIJE
727605
UNIVERZITETSKI ASISTENT MEHANIKE
727707
UNIVERZITETSKI ASISTENT METALURGIJE
727569
UNIVERZITETSKI ASISTENT MUZIČKIH UMETNOSTI
727566
UNIVERZITETSKI ASISTENT ORGANIZACIONIH NAUKA
727550
UNIVERZITETSKI ASISTENT PEDAGOGIJE
727558
UNIVERZITETSKI ASISTENT POLITOLOGIJE
727553
UNIVERZITETSKI ASISTENT PRAVA
727571
UNIVERZITETSKI ASISTENT PRIMENJENIH UMETNOSTI
727551
UNIVERZITETSKI ASISTENT PSIHOLOGIJE
727731
UNIVERZITETSKI ASISTENT RAČUNARSTVA
727704
UNIVERZITETSKI ASISTENT RUDARSTVA
727572
UNIVERZITETSKI ASISTENT SCENSKIH UMETNOSTI
727565
UNIVERZITETSKI ASISTENT SOCIJALNOG RADA
727552
UNIVERZITETSKI ASISTENT SOCIOLOGIJE
727916
UNIVERZITETSKI ASISTENT STOMATOLOGIJE
727702
UNIVERZITETSKI ASISTENT TEHNOLOGIJE DRVETA
727772
UNIVERZITETSKI ASISTENT TEHNOLOGIJE SAOBRAĆAJA
727742
UNIVERZITETSKI ASISTENT TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
727832
UNIVERZITETSKI ASISTENT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
727925
UNIVERZITETSKI ASISTENT VETERINE
727775
UNIVERZITETSKI ASISTENT ZAŠTITE NA RADU
727840
UNIVERZITETSKI ASISTENT ŠUMARSTVA
807801
UNIVERZITETSKI PROFESOR AGRONOMIJE
807511
UNIVERZITETSKI PROFESOR ARHEOLOGIJE
807755
UNIVERZITETSKI PROFESOR ARHITEKTURE I URBANIZMA
807604
UNIVERZITETSKI PROFESOR ASTRONOMIJE
807611
807719
UNIVERZITETSKI PROFESOR BIOLOGIJE
UNIVERZITETSKI PROFESOR BIOTEHNOLOGIJE I PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE
UNIVERZITETSKI PROFESOR BRODOGRADNJE
807559
UNIVERZITETSKI PROFESOR DEFEKTOLOGIJE
807555
UNIVERZITETSKI PROFESOR EKONOMIJE
807725
UNIVERZITETSKI PROFESOR ELEKTROTEHNIKE
807512
UNIVERZITETSKI PROFESOR ETNOLOGIJE
807930
UNIVERZITETSKI PROFESOR FARMACIJE
807549
UNIVERZITETSKI PROFESOR FILOLOGIJE
807505
UNIVERZITETSKI PROFESOR FILOZOFIJE
807602
UNIVERZITETSKI PROFESOR FIZIKE
807760
UNIVERZITETSKI PROFESOR GEODEZIJE
807603
UNIVERZITETSKI PROFESOR GEOFIZIKE
807612
UNIVERZITETSKI PROFESOR GEOGRAFIJE
807613
UNIVERZITETSKI PROFESOR GEOLOGIJE
807741
UNIVERZITETSKI PROFESOR GRAFIČARSKE TEHNOLOGIJE
807756
UNIVERZITETSKI PROFESOR GRAĐEVINARSTVA
807610
UNIVERZITETSKI PROFESOR HEMIJE
807811
83
807568
UNIVERZITETSKI PROFESOR HEMIJSKOG INŢENJERSTVA I HEMIJSKIH
TEHNOLOGIJA
UNIVERZITETSKI PROFESOR INFORMACIONIH NAUKA
807510
UNIVERZITETSKI PROFESOR ISTORIJE
807579
UNIVERZITETSKI PROFESOR KINEZIOLOGIJE
807570
UNIVERZITETSKI PROFESOR LIKOVNIH UMETNOSTI
807601
UNIVERZITETSKI PROFESOR MATEMATIKE
807718
UNIVERZITETSKI PROFESOR MAŠINSTVA
807910
UNIVERZITETSKI PROFESOR MEDICINE
807931
UNIVERZITETSKI PROFESOR MEDICINSKE BIOHEMIJE
807605
UNIVERZITETSKI PROFESOR MEHANIKE
807707
UNIVERZITETSKI PROFESOR METALURGIJE
807569
UNIVERZITETSKI PROFESOR MUZIČKIH UMETNOSTI
807566
UNIVERZITETSKI PROFESOR ORGANIZACIONIH NAUKA
807550
UNIVERZITETSKI PROFESOR PEDAGOGIJE
807558
UNIVERZITETSKI PROFESOR POLITOLOGIJE
807553
UNIVERZITETSKI PROFESOR PRAVA
807571
UNIVERZITETSKI PROFESOR PRIMENJENIH UMETNOSTI
807551
UNIVERZITETSKI PROFESOR PSIHOLOGIJE
807731
UNIVERZITETSKI PROFESOR RAČUNARSTVA
807704
UNIVERZITETSKI PROFESOR RUDARSTVA
807572
UNIVERZITETSKI PROFESOR SCENSKIH UMETNOSTI
807565
UNIVERZITETSKI PROFESOR SOCIJALNOG RADA
807552
UNIVERZITETSKI PROFESOR SOCIOLOGIJE
807916
UNIVERZITETSKI PROFESOR STOMATOLOGIJE
807702
UNIVERZITETSKI PROFESOR TEHNOLOGIJE DRVETA
807772
UNIVERZITETSKI PROFESOR TEHNOLOGIJE SAOBRAĆAJA
807742
UNIVERZITETSKI PROFESOR TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
807832
UNIVERZITETSKI PROFESOR UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
807925
UNIVERZITETSKI PROFESOR VETERINE
807775
UNIVERZITETSKI PROFESOR ZAŠTITE NA RADU
807840
UNIVERZITETSKI PROFESOR ŠUMARSTVA
306901
UNOSILAC PODATAKA ZA RAČUNARSKU OBRADU
716813
UPRAVNI INSPEKTOR
406812
UPRAVNI TEHNIČAR
715811
UPRAVNIK BRODSKE MAŠINE
625811
UPRAVNIK BRODSKOG POSTROJENJA
615812
UPRAVNIK MAŠINE UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
716816
UPRAVNO-PRAVNI ORGANIZATOR DRUŠTVENIH PRIHODA
715131
URBANISTIČKI ANALITIČAR
725131
URBANISTIČKI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
615131
URBANISTIČKI OPERATIVNI ANALITIČAR
625131
URBANISTIČKI OPERATIVNI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
718679
UREDNIK SNIMANJA MUZIKE
718725
UREDNIK U IZDAVAČKOJ DELATNOSTI
718663
UREDNIK VIDEO-PROGRAMA
300911
UREĐIVAČ ZELENIH POVRŠINA
300902
UZGAJIVAČ - ČUVAR ŠUMA
807735
84
300201
UZGAJIVAČ GOVEDA
500201
UZGAJIVAČ GOVEDA - SPECIJALISTA
300202
UZGAJIVAČ KONJA
500202
UZGAJIVAČ KONJA - SPECIJALISTA
300321
UZGAJIVAČ MALIH I EGZOTIČNIH ŢIVOTINJA
500321
UZGAJIVAČ MALIH I EGZOTIČNIH ŢIVOTINJA - SPECIJALISTA
300203
UZGAJIVAČ OVACA I KOZA
500203
UZGAJIVAČ OVACA I KOZA - SPECIJALISTA
300331
UZGAJIVAČ PTICA
500311
UZGAJIVAČ RIBA - SPECIJALISTA
300311
UZGAJIVAČ RIBA I ŠKOLJKI
300200
UZGAJIVAČ STOKE I ŢIVINE
500200
UZGAJIVAČ STOKE I ŢIVINE - SPECIJALISTA
300204
UZGAJIVAČ SVINJA
300221
UZGAJIVAČ ŢIVINE
407573
UČITELJ BALETA
407502
UČITELJ I SARADNIK U NASTAVI
407569
UČITELJ MUZIKE
203944
UŢAR
303944
UŢAR-MREŢAR
718521
VAJAR
718522
VAJAR PRIMENJENIH UMETNOSTI
407501
VASPITAČ
617501
VASPITAČ PREDŠKOLSKE DECE
618217
VASPITAČ U DOMOVIMA
407221
VATROGASAC
507221
VATROGASAC - SPECIJALISTA
305205
VATROSTALNI ZIDAR
505205
VATROSTALNI ZIDAR - SPECIJALISTA
405931
VAZDUHOPLOVNA STJUARDESA
505931
VAZDUHOPLOVNA STJUARDESA - SPECIJALISTA
302230
VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR
505911
VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR LETAČ
502231
VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR ZA MOTORNE SISTEME - SPECIJALISTA
502232
VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR ZA STRUKTURE - SPECIJALISTA
502233
VAZDUHOPLOVNI MEHANIČAR ZA TEHNIČKU KONTROLU - SPECIJALISTA
625914
VAZDUHOPLOVNI NAVIGATOR
615901
VAZDUHOPLOVNI OPERATIVNI TEHNOLOG
405900
VAZDUHOPLOVNI SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR
505900
VAZDUHOPLOVNI SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
405901
VAZDUHOPLOVNI TEHNIČAR PRIHVATA I OTPREME PUTNIKA I STVARI
809800
VERSKA ZANIMANJA SA DOKTORATOM
719800
VERSKA ZANIMANJA SA FAKULTETOM
729800
VERSKA ZANIMANJA SA MAGISTRATUROM
409800
VERSKA ZANIMANJA SA SREDNJOM ŠKOLOM
710401
VETERINAR
720402
VETERINAR BAKTERIOLOGIJE - SPECIJALISTA
85
720406
VETERINAR HIGIJENE I TEHNOLOGIJE ŢIVOTNIH NAMIRNICA
ŢIVOTINJSKOG POREKLA
VETERINAR HIGIJENE I TEHNOLOGIJE ŢIVOTNIH NAMIRNICA
ŢIVOTINJSKOG POREKLA - SPECIJALISTA
VETERINAR HIRURGIJE - SPECIJALISTA
720405
VETERINAR HISTOLOGIJE - SPECIJALISTA
720409
VETERINAR INTERNE MEDICINE - SPECIJALISTA
720407
720410
VETERINAR RADIOLOGIJE - SPECIJALISTA
VETERINAR SPECIJALISTA EPIZOOTIOLOGIJE ZARAZNIH I PARAZITSKIH
BOLESTI
VETERINAR SPECIJALISTA FARMOKOLOGIJE I TOKSIKOLOGIJE
720411
VETERINAR SPECIJALISTA ISHRANE
720404
VETERINAR SPECIJALISTA PARAZITOLOGIJE I PARAZITSKIH BOLESTI
720408
VETERINAR SPECIJALISTA PATOLOŠKE MORFOLOGIJE
720403
VETERINAR SPECIJALISTA VIRUSOLOGIJE
VETERINAR SPECIJALISTA ZA PORODILJSTVO, STERILITET I VEŠTAČKO
OSEMENJAVANJE
VETERINAR SPECIJALISTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DIVLJAČI
710413
720413
720401
720418
720419
720417
VETERINAR SPECIJALISTA ZOOHIGIJENE
VETERINAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOPITARA, PREŢIVARA I SVINJA SPECIJALISTA
VETERINAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MALIH I EGZOTIČNIH ŢIVOTINJA SPECIJALISTA
VETERINAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RIBA - SPECIJALISTA
720416
VETERINAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŢIVINE I PTICA - SPECIJALISTA
300401
VETERINARSKI BOLNIČAR
200401
VETERINARSKI HIGIJENIČAR
710471
VETERINARSKI INSPEKTOR
400401
VETERINARSKI LABORANT
500401
VETERINARSKI LABORANT - SPECIJALISTA
610401
VETERINARSKI LABORATORIJSKI ANALITIČAR
620401
VETERINARSKI OPERATIVNI ANALITIČAR - SPECIJALISTA
400400
VETERINARSKI TEHNIČAR
500400
VETERINARSKI TEHNIČAR - SPECIJALISTA
303943
VEZENINAR
203943
VEZILJA
718734
VIDEOMIKSER
208663
VIDEOTEKAR
300112
VINOGRADAR
610112
VINOGRADARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
620112
VINOGRADARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
710112
VINOGRADARSKI TEHNOLOG
619000
VIŠA MEDICINSKA SESTRA - VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR
619100
VIŠA STOMATOLOŠKA SESTRA - VIŠI DENTIST
619200
VIŠI FARMACEUT
619010
VIŠI MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
727250
VIŠI OFICIR
727230
VIŠI OFICIR MILICIJE
617250
VIŠI PODOFICIR
619300
VIŠI SOCIJALNI RADNIK
720412
720414
720415
86
303933
VLAKNAR
503933
VLAKNAR - SPECIJALISTA
300552
VODAR U SOLANAMA
718711
VODITELJ KNJIGE SNIMANJA
301972
VODOINSTALATER
501972
VODOINSTALATER - SPECIJALISTA
718688
VOKALNI POZORIŠNI PEDAGOG
309923
VOSKAR
305605
VOZAČ AUTOBUSA
405605
VOZAČ AUTOBUSA
405601
VOZAČ AUTOBUSA I TERETNOG MOTORNOG VOZILA
505605
VOZAČ AUTOBUSA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU
305600
VOZAČ DRUMSKOG VOZILA
206113
VOZAČ ELEKTRO-KOLICA
305603
VOZAČ KOLA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
205602
VOZAČ LAKIH MOTORNIH VOZILA
305713
VOZAČ MOTORNIH PRUŢNIH VOZILA
205713
VOZAČ PRUŢNOG MOTORNOG VOZILA
305602
VOZAČ PUTNIČKOG AUTOMOBILA
305604
VOZAČ TERETNJAKA
405604
VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA
505604
VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA - SPECIJALISTA
305601
VOZAČ TRAKTORA
206112
VOZAČ TRAKTORA U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU
405606
VOZAČ TRAMVAJA I TROLEJBUSA
305606
VOZAČ TRAMVAJA I TROLEJBUSA
206114
VOZAČ UTOVARIVAČA
206111
VOZAČ VILJUŠKARA
205631
VOZAČ ZAPREŢNOG VOZILA
305711
VOZOVOĐA
300111
VOĆAR
610111
VOĆARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG
620111
VOĆARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
710111
VOĆARSKI TEHNOLOG
500113
VOĆARSKO VINOGRADARSKI LABORANT - SPECIJALISTA
400111
VOĆARSKO-VINOGRADARSKI TEHNIČAR
718692
VOĐA ORKESTRA
500123
VRTLARSKI LABORANT - SPECIJALISTA
620121
VRTLARSKI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
303203
625801
VULKANIZER
ZAKONODAVNO-PRAVNI ANALITIČAR DRUŠTVENO-EKONOMSKOG
UREĐENJA
ZAKONODAVNO-PRAVNI ANALITIČAR DRUŠTVENO-POLITIČKOG
SISTEMA
ZAPOVEDNIK BRODA
615802
ZAPOVEDNIK BRODA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
305309
ZASTAKLJIVAČ
505309
ZASTAKLJIVAČ - MONTER - SPECIJALISTA
716825
716826
87
407302
ZASTUPNIK OSIGURANJA
301836
ZAVARIVAČ - REZAČ GASOM
501836
ZAVARIVAČ GASOM - SPECIJALISTA
307201
ZAŠTITAR IMOVINE - PORTIR
305204
ZIDAR
505204
ZIDAR - SPECIJALISTA
301845
ZLATAR - DRAGULJAR
501845
ZLATAR - DRAGULJAR - SPECIJALISTA
203932
ĆILIMAR
302253
ČASOVNIČAR
502253
ČASOVNIČAR - SPECIJALISTA
209911
ČETKAR-METLAR
303942
ČIPKAR
105811
ČISTAČ BRODSKE MAŠINE
109903
ČISTAČ OBUĆE
104502
ČISTAČ PROSTORIJA
204505
ČISTAČ PROZORA
303955
ČISTAČ TEKSTILA
207201
ČUVAR
205704
ČUVAR PRUGE
304041
ŠEŠIRDŢIJA
304023
ŠIVAČ KONFEKCIJE
204031
ŠIVAČ KOŢNE ODEĆE
204032
ŠIVAČ KRZNENE ODEĆE
204023
ŠIVAČ TEKSTILA
718221
ŠKOLSKI PSIHOLOG
303653
ŠTAMPAR DUBOKE ŠTAMPE
303652
ŠTAMPAR RAVNE ŠTAMPE
303954
ŠTAMPAR TEKSTILA
303651
ŠTAMPAR VISOKE ŠTAMPE
403628
ŠTAMPARSKI MAŠINSKI SLAGAČ
503628
ŠTAMPARSKI MAŠINSKI SLAGAČ - SPECIJALISTA
303627
ŠTAMPARSKI MONTER-KOPIRISTA
303621
ŠTAMPARSKI RUČNI SLAGAČ
403622
ŠTAMPARSKI SLAGAČ MONTAŢER
503622
ŠTAMPARSKI SLAGAČ MONTAŢER - SPECIJALISTA
203945
ŠTOPER TEKSTILA
300900
ŠUMAR
500900
ŠUMAR - SPECIJALISTA
100901
ŠUMARSKI MANIPULANT
400900
ŠUMARSKI TEHNIČAR
200905
ŠUMSKI PUTAR
302403
ŢELEZNIČKI ELEKTROENERGETIČAR
302565
ŢELEZNIČKI ELEKTROMEHANIČAR
615731
ŢELEZNIČKO-SAOBRAĆAJNI OPERATIVNI TEHNOLOG
625731
ŢELEZNIČKO-SAOBRAĆAJNI OPERATIVNI TEHNOLOG - SPECIJALISTA
715731
ŢELEZNIČKO-SAOBRAĆAJNI TEHNOLOG
88
206141
ŢIČNIČAR
300908
ŢIČNIČAR U ŠUMARSTVU
ŠIFARNIK STEPENA STRUČNE SPREME
ŠIFRA
20
NAZIV
LICE SA ZAVRŠENIM I STEPENOM STRUČNE SPREME I LICE BEZ STRUČNE
SPREME
LICE SA ZAVRŠENIM II STEPENOM STRUČNE SPREME
30
LICE SA ZAVRŠENIM III STEPENOM STRUČNE SPREME
40
LICE SA ZAVRŠENIM IV STEPENOM STRUČNE SPREME
50
LICE SA ZAVRŠENIM V STEPENOM STRUČNE SPREME
61
LICE SA ZAVRŠENIM VI - 1 STEPENOM STRUČNE SPREME
62
LICE SA ZAVRŠENIM VI - 2 STEPENOM STRUČNE SPREME
71
LICE SA ZAVRŠENIM VII - 1 STEPENOM STRUČNE SPREME
72
LICE SA ZAVRŠENIM VII - 2 STEPENOM STRUČNE SPREME
80
LICE SA ZAVRŠENIM VIII STEPENOM STRUČNE SPREME
0
NEPOZNATO
10
89
Download

Šifarnik zanimanja i stepena stručne spreme