IZGRADNJA FABRIKE ZA
PROIZVODNJU FEROSILICIJA
U GORNJEM VAKUFU - USKOPLJU
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Travnik, septembar 2013.godine
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
SADRŽAJ
Uvod …………………………………………………….. 5
Lokacija ………………………………………………… 7
Podaci o projektu ………………………………... 11
Broj zaposlenih ……………………………………. 13
Proizvod i usluge …………………………….…... 13
Materijalni inputi …………………………….….. 15
Kapacitet …………………………………………….. 17
Analiza tržišta ……………………………………… 18
Dinamika realizacije ……………………………. 18
Ekonomsko – finansijska analiza …………. 19
Zaključak …………………………………………….. 20
Stranica 3
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
UVOD
Projekat izgradnje pogona i postrojenja za proizvodnju legura (ferosilicijuma,
feromagnezijuma i silicijum-metala) na lokalitetu ''Batuški lug'' u općini Gornji Vakuf Uskoplje, čiji kompleks bi sačinjavale dvije elektro-lučne peći projektirane snage ukupno 48
MVA (2 X 24 MVA) i prateća infrastruktura (skladište za sirovine, postrojenje za pranje i
drobljenje kvarca, postrojenje za transport kvarca do dozatora, postrojenje za transport
koksa, postrojenje za transport drvne mase, postrojenje za dostavu sirovine za proizvodnju
feromagnezijuma, postrojenje za omekšavanje tehnološke vode, skladište gotovih proizvoda
i dr.), te garderoba i kupatilo za zaposlenike, restoran i uprava.
Pogon i postrojenja za proizvodnju legura (ferosilicijuma, feromagnezijuma i silicijum-metala)
se planiraju graditi na lokalitetu industrijske zone „Batuški lug“ na području općine Gornji
Vakuf – Uskoplje. Industrijska-poslovna zona „Batuški lug“ se prostire na 48,1 ha površine. U
slučaju potrebe proširenja zone postoje slobodne parcele koje se prostiru na 50 ha površine.
Karakterišu je stabilno tlo, ravno sa malim nagibom. Procijenjena vrijednost zemljišta u zoni
iznosi 7 KM/m².
Zbog svog položaja i povezanosti sa većim gradovima zona „Batuški lug“ je atraktivna kako
za domaće tako i za strane investitore.
Stranica 5
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
LOKACIJA
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje smještena je u središnjem dijelu jugozapadne Bosne i
Hercegovine u gornjem toku rijeke Vrbas i njegova pozicija mu stvara mogućnost
povezanosti i blizine većih gradova. Također jedna velika prednost općine ogleda se u tome
što smo tranzitno područje između Dalmacije i srednje Bosne.
Strateška snaga jeste visok postotak prisutnosti studenata, i peta smo općina od ukupno 12 u
kantonu po postotku udjela studenata u ukupnoj populaciji, 1,70%. Gornji Vakuf-Uskoplje
ima višegodišnju industrijsku tradiciju što ovu općinu čini atraktivnom za ulaganja i domaćih i
stranih investitora.
Kroz općinu prolazi magistralni put M16.2, kojim je općina povezana sa značajnim putnim
pravcem Zagreb – Banja Luka – Mostar – Dubrovnik. Polako se završava i asfaltiranje
regionalne prometnice R-439, kojim će Gornji Vakuf – Uskoplje biti povezan sa Novim
Travnikom, odnosno sa centralnim dijelom Srednjobosanskog kantona. Ostalo je još 12 km
da se ovaj pravac završi i dobije novu kategorizaciju (magistralni put). Općina Gornji VakufUskoplje je uložila ogromna sredstva u rekonstrukciju (asfaltiranje) lokalnih i nekategorisanih
puteva i gradskih ulica.
Udaljenost Općinskog centra do pojedinih čvorišta na cesti M 16.2 je do:
• Bugojno 18 km,
• Donji Vakuf 30 km,
• Jajce 63 km,
• Travnik 70 km,
• Zenica 106 km,
• Banja Luka 140 km,
• Bosanske Gradiška 186 km,
• Okućani (autoput) 202 km,
• Jablanica 56 km,
• Mostar 102 km,
• Sarajevo 156 km.
Stranica 7
Putna komunikacija
Udaljenost od
regionalnog puta
0,2 km
Udaljenost od
željeznice
60 km
(Jablanica)
Udaljenost od
aerodroma
110 km
(Mostar)
Udaljenost od
luke
184 km
(Luka Ploče)
Udaljenost od
centra općine
1km
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
Stranica 9
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
PODACI O PROJEKTU
Investicioni projekt predviđa ulaganje u novi pogon izgradnje elektrolučne peći za
proizvodnju ferolegura snage ukupno 48 MVA (2 X 24 MVA) na lokalitetu općine Gornji
Vakuf-Uskoplje sa svim pratećim objektima:



zemljište
građevinski objekat
elektrolučna redukciona peć
I - građevinski objekat
Građevinski objekat će se izgraditi u čeličnoj konstrukciji sa ispunom od cigle i pokrovom od
trapeznog lima.
Površina građevinskog objekta iznosi 2250 m2, a sastoji se od:
a) hala pogona peći – 1.000 m2,
b) izljevne hale - 720 m2
c) proizvodne hale za pripremu – 530 m2
Vrijednost objekta:................................................................. 720.000 €
II - elektrolučne redukcione peći snage ukupno 48 MW (2 x 24 MVA)
- transformatori (trofazni i monofazni)
- glavna pneumatska sklopka
- oprema za peć
- oprema za praćenje procesa proizvodnje
Vrijednost opreme.....................................................................4.600.000 €
III - pogon za drobljenje, klasiranje gotovih proizvoda i filtersko odvajanje prašine prilikom
drobljenja i laboratorija, mikronizacija i briketarnica
Vrijednost...................................................................................1.740.000 €
Stranica 11
IV - filtersko postrojenje dimnih plinova na elektrolučnoj peći
Vrijednost...................................................................................2.750.000 €
V - radovi na montaži peći
Vrijednost......................................................................................325.000 €
VI - zemljište za lokaciju, projektantski nadzor, saglasnosti i potrebna odobrenja
Vrijednost..................................................................................... 200.000 €
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE:...................................10.335.000 €
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
BROJ ZAPOSLENIH
Planom je predviđen rad fabrike 24 sata dnevno u četiri smjene. Za realizaciju ovog projekta
neophodno je zaposliti oko 100 osoba.
Kvalifikaciona struktura zaposlenika
r.b
1.
2.
3.
4.
5.
Stručna sprema
VSS
VKV
SSS
KV
NK
Ukupno
Broj izvršilaca
9
11
8
51
21
100
PROIZVOD I USLUGE
Investicioni program podrazumjeva proizvodnju ferolegura za potrebe metalne industrije, a
prije svega za čeličane, livnice željeza kao i pogone za proizvodnju aluminijuma.
Osnovni proizvod je proizvodnja ferosilicijuma 75% (FeSi 75%) koji se najviše koristi u
pogonima za proizvodnju čelika, a isporučuje se u različitim granulacijama od 0 do 110 mm
upakovan u velike vreće (BIG BAG) težine cca 1 tona.
Stranica 13
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
MATERIJALNI INPUTI
Investicioni program za podrazumijeva nabavku slijedećih inputa za proizvodnju ferolegura:
- ruda kvarca
- drvena sječka
- lignit
- petrol koks
- kameni ugalj
- željezne strugotine
- elektrodna masa
- električna energija
Svi inputi su dostupni na domećem tržištu izuzev kamenog uglja i elektrodne mase koje bi se
uvozile.
Ruda kvarca će se nabavljati sa površinskog kopa “Smrčevice“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.
Rudna ležišta su locirana u visokom planinskom području. Definisane geološke rezerve
kvarcita iznose preko 8 miliona tona. Eksploataciono pravo na ova ležišta ima preduzeće
“Smrčevice“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.
Kvarcne sirovine će se nabavljati kao pripremljene sirovine za proizvodnju ferosilicijuma i
silicijum-metala, odnosno izdrobljen, klasirane na frakcije i isprane (odgovarajuće čistoće).
Kemijski sastav kvarca
SiO2
97,11
Al2O3
1,31
Fe2O3
0,7
CaO
0,17
Komponente %
MgO
TiO2
0,04
0,03
S
0,06
P
0,11
Mu
0,02
Gz
0,72
Stranica 15
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
Površinski kop Smrčevice
Stranica 17
Drvena sječka se izrađuje isključivo od drvne mase tvrdih lišćara (bukva, grab, i sl.) ili
pilanskog otpada i koristi se kao pomoćna sirovina u procesu proizodnje legura. Planirano je
da se drvena sječka nabavlja na tržištu u okruženju i neće je izrađivati u krugu ovog pogona.
Lignit će se nabavljati i obližnjeg rudnika lignita “Gračanica“ u Gornjem Vakufu - Uskoplju,
kao proizvod koji se koristi u procesu proizvodnje ferosilicija i drugih legura, bez predhodne
pripreme.
Rudnik lignita Gračanica
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
Metalurški koks će se dopremati iz koksare u Zenici ili Lukavcu u kamionima u tehnološkoj
granulaciji (pripremljen za proizvodnju).
Željezna strugotina i kovarina (cunder) će se nabavljati od dobavljača u okruženju kao
pripremljena sirovina.
KAPACITET
Realizacijom ovog projekta ostvarila bi se proizvodnja ferosilicija u količini od cca 80 tona
dnevno tj. oko 29.000 tona na godišnjem nivou.
Stranica 19
ANALIZA TRŽIŠTA
Proizvodnja ferolegura na domaćem tržištu postoji u Jajcu i to proizvodnja silicijum metala i
cjelokupna proizvodnja se izvozi, a postoji stalna potražnja za ovom vrstom roba jer se radi o
proizvodima vezanim za prirodne resurse i povećanu potrošnju električne energije.
Ferosilicijum se trenutno ne proizvodi na domaćem tržištu, a u okruženju postoji manja
proizvodnja ferolegura u Sloveniji i Makedoniji.
Trenutna tržišna situacija je vrlo povoljna, jer je potražnja za ferosilicijuma izuzetno velika
kako na domaćem tako i na ino tržištu.
Dio proizvodnje bilo bi moguće realizirati na domaćem tržištu i to prije svega u željezari u
Zenici kao i u postojećim livnicama željeza u Banja Luci i u Tuzli.
Ostvarivanjem proizvodnje kroz realizaciju ovog investicionog projekta očekujemo da će se
ostvariti prihod od oko 40.000.000 € i to u cjelosti na inostranom tržištu.
Realizacijom ovog investicionog programa kupcima bi ponudili novi proizvod, a ciljano bi
stupili u kontakt sa potencijalnim kupcima na tržištu Italije, Austrije i zemljama zapadnog
Balkana. Pristup bi ostvarili direktno ili putem posredničkih kuća.
DINAMIKA REALIZACIJE
Projekat bi mogao realizirati u roku od 12 – 18 mjeseci.
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
EKONOMSKO – FINANSIJSKA ANALIZA
ULAGANJA
Redni
broj
1
1.1
2
2.1
Vrijednost
investicije (u EUR)
Naziv
OBJEKTI
Objekat površine 2250 m2
OPREMA I STROJEVI
Peć i oprema za praćenje proizvodnje
Radovi na montaži
Pogon za drobljenje,sijanje i klasiranje
Filtersko postrojenje dimnih plinova na peći
Zemljište, saglasnosti, nadzor
UKUPNO
720.000
4.600.000
325.000
1.740.000
2.750.000
200.000
10.335.000
TROŠKOVA POSLOVANJA
Redni
broj
1
2
3
4
Naziv
REPROMATERIJAL I ENERGIJA
AMORTIZACIJA
PLAĆE
INDIREKTNI TROŠKOVI
UKUPNO:
Mjesečne potrebe
Broj
(u KM)
mjeseci
2.937.500
12
79,167
12
200.000
12
375.000
12
Godišnje potrebe
(u KM)
35.250.000
950.000
2,400.000
4,500.000
43.100.000
Stranica 21
UKUPAN PRIHOD
Redni
broj
1
Naziv proizvoda
FeSI 75%
UKUPNO:
Jedinica
mjere
t
Količina
29.000
Cijena
(KM/t)
2.738,16
Iznos
(u KM)
79.406.698
79.406.698
BILANS USPJEHA
STAVKA BILANSA
USPJEHA
1.UKUPAN PRIHOD
2.UKUPAN RASHOD
3.DOBIT
4.POREZ NA DOBIT
5.NETO DOBIT
IZNOS
(u KM)
79.406.698
43.100.000
36.306.698
36.306.698
ZAKLJUČAK
Investicioni projekt predviđen ovim programom je u potpunosti financijski isplativ, te otvara
mogućnost za otvaranje 100 novih radnih mjesta. Realizacijom bi se ostvarili pozitivni efekti
u deviznom poslovanju od cca 40,000,000 € jer bi cjelokupna proizvodnja bila plasirana u
izvoz.
Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona
Izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija
Stranica 23
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Ministarstvo privrede
Stanična 43
72270 Travnik
Tel: +387 (0)30 511 217
Fax: +387 (0)30 511 729
e-mail: [email protected]
www.sbk-ksb.gov.ba
Download

izgradnja fabrike za proizvodnju ferosilicija u gornjem vakufu