AC-5491 - Ventilator jonizator sa vodenim
hlađenjem
Uputstvo za upotrebu
1
OPREZ!
-Nemojte pomerati ventilator sa vodenim hlađenjem kada je tank pun
-Otvorite prozor kada je uključen aparat
-Proveravajte maksimalni dozvoljeni nivo vode na prozirnom poklopcu tanka kada sipate vodu
-Čistite filter i vodeni tank jednom mesečno.
-Koristite meke tkanine prilikom čišdenja filtera i prozirnog poklopca vodenog tanka.
1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Pročitajte pažljivo ovo uputstvo pre upotrebe. Koristite aparat isključivo na pravilan način, opisan u ovom uputstvu.
Sačuvajte ovo uputstvo i nakon prve upotrebe. U uputstvu je navedeno kako da se izbegnu sve opasnosti koje se mogu
pojaviti prilikom nepravilnog rukovanja aparatom. Koristite aparat isključivo na način opisan u ovom uputstvu.
OPASNOST - Znači da ukoliko aparat ne koristite na pravilan način može dodi do fatalnih posledica po korisnika ili
teških telesnih povreda.
UPOZORENJE - Znači da ako se aparat koristi pogešno postoji velika verovatnoda da de dodi do fatalnih posledica
po korisnika ili teških telesnih povreda.
PAŽNJA - Znači da ukoliko se aparat pogrešno koristi velika je verovatnoda da de dodi do povreda korisnika ili
teških telesnih povreda, ali takođe i do oštedenja pokudstva
Teške telesne povrede o kojima se govori mogu biti posledica elektrošoka, vatre ili bilo koje druga povreda koja zahteva
bolnički tretman u dužem periodu.
Oštedenjem pokudstva se smatra bilo koja šteta koja je nastala upotrebom aparata a koja dovodi do oštedenja bilo kog
dela pokudstva (nameštaj, dekorativa...)
2
Primer
Znak
Značenje
ZABRANJENO
OBAVEZNO
3
UPOZORENJE
Isključite aparat prilikom održavanja i
čišdenja, inače postoji velika
mogudnost od elektrošoka i rizika od
povrede
Nemojte mokrim rukama dodirivati aparat
niti izvlačiti kabl iz stuje jer može dodi do
elektrošoka , opekotina i teških povreda
Nikako nemojte rasklapati,
popravljati ili na bilo koji način
rastavljati delove aparata, osim kod
čišdenja.
Ne potapajte aparat u vodu, držite ga dalje
od vode. Ako to radite može da dođe do
elektrošokova i velike opasnosti od povreda.
U suprotnom može dodi do povrede i
elektrošoka, kao i do kvara i čak
požara na aparatu.
PAŽNJA
Isključite aparat iz struje kada nije u
funkciji. Prevrtanje i curenje iz
aparata može dovesti do
elektrošoka.
Nemojte dozvoliti da se utikač ili kabal
oštete, presavijaju ili vuku. Ne stavljajte
teške stvari preko kabla. Ne prevlačite kabl
preko oštrih ivica. Oštedenje kabla može
dovesti do požara.
Nikada nemojte vudi kabal prilikom
isključivanja iz struje ved izvucite
utikač iz utičnice
Ne postavljajte aparat na neravne i klizave
površine. To može dovesti do pada i
oštedenja aparata.
Nemojte gurati prste ili metalnu žicu
u otvore za ulaz i izlaz vazduha. Može
dodi do oštedenja aparata
Nemojte koristiti aparat predugo. Može
dovesti do toga da osobe slabijeg zdravlja
dobiju prehladu (posebno deca i starije
osobe).
Aparat priključite isključivo na mrežu
sa 230V napona. U suprotnom može
dodi do kvara aparata ili elektrošoka
Nemojte prskati bilo kakve sprejeve u
aparat. To može dovesti do kvara.
Držite otvoren prozor za vreme rada
aparata. Rad aparata u dužem
vremenskom periodu u zatvorenom
prostoru može dovesti do prestanka
duvanja hladnog vazduha?
Ne dozvolite da se deca igraju sa aparatom
ili da sede na njemu. Postoji veliki rizik od
kvara ali i od povreda.
Isključite aparat is struje kada ga ne
koristite
Uvek pre uključivanja aparata proverite da li
je instaliran filter na ulazu vazduha. Može
dovesti do više različitih kvarova ukoliko ga
ne postavite.
4
Nemojte koristiti aparat da biste
njime sušili
Ne koristite druge tečnosti osim vode.
Nikako nemojte sipati vrudu vodu (preko 40
stepeni) niti bilo kakve deterdžente i druge
tečnosti.
To može dovesti do kvara
2. Delovi aparata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Displej
Kontrolni dugmidi
Izlaz vazduha
Vođice za vazduh
Pokazivač nivoa vode
Točkidi
Vrata
Vodeni tank
Šrafovi rešetke
Daljinski upravljač
PRE PRVE UPOTREBE
-Otvorite pakovanje i izvucite ventilator. Proverite sadržaj kutije u skladu sa listom delova.
-Postavite ventilator na ravnu horizontalnu površinu. Ne sme biti nagnut tokom upotrebe.
-Sipajte vodu. Ako aparat nije bio dugo korišden ili hodete da ga koristite za ovlaživanje vazduha ili hlađenje, morate
sipati vodu. Proverite nivo vode na prozorčetu prilikom sipanja. Kada sipate vodu, aparat treba da bude isključen.
5
Korišdenje


Uključite aparat u struju i aktivirajte ga pritiskom na on/off dugme. Kada opet pritisnete to dugme aparat de se
isključiti.
Pratite slededu tabalu kako bi izabali funkciju koju želite.
Hlađenje
Kada izaberete opciju hlađenja (Cool) aparat de duvati ovlaženi vazduh kroz mokri filter. Dodavanjem leda
u vodu, aparat de duvati hladniji vazduh. Funkcija se isključuje ponovnim pritiskom na COOL dugme.
Okretanje Swing (funkcija okretanja) de aktivirati osciliranje vazduha levo desno i aparat de pokretanjem vođica
hladiti u okviru 120 stepeni.
Tajmer
TIMER funkcija vam omogudava da podesite željeno vreme rada
Brzina
SPEED funkcija de vam omoguditi da podesite jednu od 3 željene bržine – najniža, srednja i najača
Lagano
KIND funkcija de vam obezbediti dva različita programa
1. Program za spavanje, lagan tih rad, omogudava miran san
2. Prirodan, ovaj program simulira prirodni veta
Jonizacija ANION – korišdenjem ove funkcije ventilator izbacuje veliki broj negativnih jona u vazduh. Negativni joni
čiste vazduh i omogudavaju vam svežu i zdravu okolinu
ČIŠĆENJE


Čišdenje: Nakon korišdenja duže vreme, kontejner postaje blokiran sa prašinom i prljavštinom, što smanjuje
efekte i kvalitet vazduha. Da očistite uradite sledede.
Isključite aparat iz struje
6






Podignite i izvucite filter (sl. 3,4,5)
Pomešajte sredstvo za čišdenja sa čistom vodom da dobijete pravu koncentraciju.
Stavite cediljku u tečnost za čišdenje oko 10 minuta i onda operite sa čistom vodom (slika 7)
Vratite cediljku
Da biste očistili spoljašnost ventilatora, koristite vlažnu krpu. Nemojte koristiti abrazivna i korozivna sredstva niti
solvente za ovu namenu. Nikako ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti.
Ako ne planirate da koristite aparat duže vreme, ispraznite vodu iz njega i pustite da se skroz osuši pre
odlaganja.
7
8
Download

AC-5491 - Ventilator jonizator sa vodenim hlađenjem