www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
UGRADNJA, KORIŠTENJE
I ODRŽAVANJE
Automatski centralni niskotemperaturni kotlovi na pelet
>EKOLINE<
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
4
•1. EC izjava o usklađenosti
5
•2. Garancija
6
•3. Opšta upozorenja
8
•3.1. Osnovna pravila sigurnosti
9
•4. Upute za siguran rad
9
•4.1. Objašnjenje simbola
10
•4.2. U slučaju pojave mirisa dimnih plinova
11
•4.3. Prelazak na drugu vrstu goriva
12
•4.4. Održavanje
12
•4.5. Zrak za izgaranje/zrak u prostoriji
12
•5. Podaci o kotlu
12
•5.1. Izjava o kvalitetu
14
•5.2. Oznaka tipa
15
•5.3. Tehnički podaci
16
•5.4. Opis kotla
22
•5.5. Primijenjeni propisi
23
•5.6. Opseg isporuke
23
•5.7. Pribor
24
•5.8. Natpisna pločica
24
•5.9. Gabaritne dimenzije
28
•5.10. Spajanje električnih elemenata
30
•6. Ugradnja kotla
30
•6.1. Važne upute
32
•6.2. Odabir mjesta za postavljanje
36
•6.3.Primjeri ugradnje kotla i osiguravanje toplovodnih sistema
2
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
37
•6.4. Priprema za ugradnju
38
•6.5. Priprema za pokretanje
39
•6.6. Električni priključak
42
•6.7. Puštanje u rad
45
•7. Biranje servisne funkcije
45
•7.1. Temperatura vode
47
•7.2. Doziranje paljenja
48
•7.3. Doziranje gorenja
49
•7.4. Doziranje gašenja
49
•7.5. Zrak paljenja
50
•7.6. Zrak gorenja
51
•7.7. Zrak gašenja
52
•7.8. Ulaz sobni termostat
53
•7.9. Ulaz telefon
54
•7.10. Reset postavki
54
•7.11. Jezik
55
•7.12. Vremenska zona
55
•7.13. Uključenje pumpe
56
•7.14. Verzija programa
56
•8. Čišdenje i održavanje kotla
57
•8.1. Postupak čišdenja
58
•8.2. Redoslijed radnji čišdenja kotla
63
•9. Popis smetnji, njihovi uzroci i upute za otkalnjanje
67
•10. Problemi u radu, njihovi uzroci i upute za otklanjanje
70
•11. Upute za procjenu kvaliteta peleta pri kupovini
3
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
1. EC izjava o usklađenosti
U skladu sa slijededim smjernicama:
Evropska Direktiva 73/23 EEZ i kasnijih amandmana 93/68,
89/336 EEC i amandmana 92/31 EEC, 93/97 EEC
„KOVAN“ M.I. – ul. Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, pod
svojom isključivom odgovornosti, izjavljujemo da je serija
>EKOLINE< kotlova dizajnirana i konstruisana u skladu sa
zahtjevima standarda sigurnosti za CE znak. Naša izjava
odnosi se na cijelu našu proizvodnju svih tipova kotlova.
Poštovani korisniče!
Zahvaljujemo se što ste odabrali kotao >EKOLINE<, moderan,
kvalitetan i vrlo učinkovit proizvod koji Vam osigurava najvedu
udobnost sistema centralnog grijanja, na dug vremenski
period, svojom pouzdanošdu i sigurnošdu.
Održavanje je jednostavno i možete ga provoditi lično i lako
kao i povjeriti Tehničkom servisu proizvođača >Kovan<, čiji su
serviseri obučeni za održavanje kotlova i koji u slučaju
potrebe imaju sve potrebne rezervne dijelove za kotao.
Ovaj priručnik sadrži važne informacije i savjete kojih se treba
pridržavati da bi se izvršila što jednostavnija instalacija i da bi
se što duže i kvalitetnije koristio kotao.
4
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
2. Garancija
Kotao >EKOLINE< uživa SPECIFIČNU GARANCIJU potvrđenu od
strane proizvođača d.o.o. >Kovan< Gračanica. Proizvođač i
distributer garantuju da de proizvod u garantnom roku
djelovati pravilno kod normalne upotrebe uz pridržavanje
uputa iz ovog upustva i uslova garancije.
Garantni list je sastavni dio ovog proizvoda, a njegova važnost
uslovljena je čitljivim i istinitim popunjavanjem podataka u
njemu.
Preporučujemo Vam da puštanje u pogon kotla povjerite
stručno osposobljenoj osobi ili da se obratite Tehničkom
servisu >Kovan< koji de po vašoj posebnoj narudžbi pustiti u
pogon kotao kako je to specificirano upustvom.
Obavezno prije poduzimanja bilo kakvih radnji na kotlu
pažljivo proučite ovo uputstvo i pročitajte uslove iz garancije.
5
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
3. Opšta upozorenja
Ovo upustvo trebate pažljivo proučiti kako bi ste se upoznali
sa pravilnom ugradnjom, rukovanjem, korištenjem i
održavanjem kotla.
Proizvod se dostavlja u jednom paketu, osiguran je od loma u
skladu sa propisima, i u slučaju da sadržaj ne odgovara
narudžbi, obratite se odjeljenju >Kovan< koje vam ga je
prodalo ili vašem distributeru.
Ugradnju kotla preporučujemo da obavi stručno osposobljena
osoba ili za te poslove registrovano preduzede koje de poslije
obavljene ugradnje izdati vlasniku potvrdu kojom potvrđuje
da je ugradnja obavljena po postojedim normama i upustvu
od proizvođača. Svi lokalni propisi, uključujudi državne i
evropske norme moraju se poštovati kod ugrađivanja uređaja.
Kotao mora biti namijenjen samo za upotrebu i svrhe koje je
predvidio proizvođač i za koje je konstruisan. >Kovan<
isključuje svaku odgovornost ugovornu ili van ugovora za
nastale štete osobama, životinjama ili stvarima zbog grešaka
kod instalacije, regulacije, održavanja i zbog neadekvatne
upotrebe.
U slučaju isticanja vode isključite kotao i hitno zatražite
pomod od stručno osposobljene osobe. Za nedostatke nastale
u garantnom roku obavijestite vašeg distributera ili Tehnički
servis >Kovan<.
6
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
S vremena na vrijeme provjerite je li pritisak instalacije vedi
od 1 bar i manji od gornje granice predviđenog radnog
pritiska za kotao od 2,5 bar-a. Ako imate problema sa
održavanjem pritiska zatražite pomod od stručno
osposobljene osobe ili od Tehničkog servisa >Kovan<.
Ako se instalisani kotao iz nekih razloga nede koristiti na duži
vremenski period postoji nekoliko opcija mogude zaštite od
zaleđivanja. Preporučujemo da provedete neki od slijededih
postupaka:
a) Postaviti selektor funkcija kotla na režim zaštite od
zamrzavanja. Zatim na „uključeno“ – u režimu rada
protiv zamrzavanja kotao mora biti napajan
električnom energijom. U ovom slučaju rad kotla je
sveden na minimalno potreban rad. Rad koliki je
potreban da se temperatura vode u sistemu održi na
5 :C.
b) Preporučujemo da instalaciju sistema grijanja
zapunite tečnošdu koja ima sniženu tačku
zamrzavanja. Možete u vodu za grijanje umiješati
sredstvo za zaštitu od smrzavanja FSK, Schilling
Chemie (udio 22-55 %) ili Glythermin N, BASF (udio
20-62 %) ili Antifrogen N, Hoechst/Ticona (udio 20-40
%).
c) Postaviti selektor funkcija kotla na „isključeno i
isprazniti instalaciju u slučaju opasnosti od
zaleđivanja
7
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Redovno održavanje kotla treba se izvršiti najmanje jednom
godišnje.
Ovaj priručnik je integralni dio kotla i čuva se pažljivo, prilaže
uz kotao čak i kada kotao dajemo drugom vlasniku ili se
prenosi na drugu instalaciju. Ako se ošteti ili izgubi, zatražite
novi primjerak od Tehničkog servisa >Kovan<.
3.1. Osnovna pravila sigurnosti
Upotreba proizvoda koji koriste goriva, električnu energiju i
vodu traži da se pridržavamo nekih pravila sigurnosti:





Djeci, neodgovornim i nestručnim osobama
zabranjeno je rukovanje kotlom
Ako se osjeti miris sagorjele tvari u smještajnoj
prostoriji, u tom slučaju prozračiti prostor otvaranjem
vrata i prozora, zaustaviti rad kotla i zatražiti pomod
od kvalifikovane stručne osobe ili Tehničke službe
>Kovan<
Kotao je električni uređaj i u skladu s tim zabranjeno
je dodirivati ga bosih nogu ili mokrih dijelova tijela
Zabranjena je intervencija ili čišdenje kotla dok nije
isključeno napajanje električnom energijom
postavljanjem selektora funkcija na „isključeno“
Zabranjeno je podešavanje sigurnosnih uređaja kotla
ili regulatora bez uputa i dozvole proizvođača
8
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU




Zabranjeno je povlačenje, iskapčanje i diranje
električnog ožičenja i kada je kotao isključen iz
električnog napajanja
Kotao nije predviđen za vanjsku upotrebu
Za slučajeve kada vanjska temperatura može pasti
ispod 0 :C (opasnost od zaleđivanja), a kotao je u
pripravnom stanju, ali se trenutno ne koristi,
primijeniti jednu od prethodno navedenih opcija
zaštite od zaleđivanja
Zabranjeno je držati zapaljive tvari u prostoru s
kotlom. Lako zapaljive materijale (tečna goriva,
razrjeđivači, boje, papir, itd.) ne koristiti i ne ostavljati
u blizini kotla
4. Upute za siguran rad
4.1. Objašnjenje simbola
Upute za siguran rad u tekstu označene
su trokutom upozorenja.
Riječi (Oprez, Upozorenje, Opasnost) označavaju težinu
opasnosti koja bi se pojavila ako se ne bi poštivale upute iz
ovog upustva.
9
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU



Oprez pokazuje da se mogu pojaviti manje
materijalne štete.
Upozorenje znači da se mogu pojaviti manje ozljede
ili teže materijalne štete.
Opasnost znači da mogu nastati teške povrede. U
posebno teškim slučajevima postoji životna opasnost.
Napomene u tekstu označene su
simbolom pored i upisane u
pravougaonik kao ovaj
Napomene sadrže važne informacije u slučajevima kada ne
prijete nikakve opasnosti za čovjeka ili kotao.
4.2. U slučaju pojave mirisa dimnih plinova



Isključiti kotao
Otvoriti prozore i vrata
Potražiti upute ili pomod od stručne osobe ili vašeg
servisera
Ako je došlo do upale dimnjaka (što se može dijagnosticirati
nekim od slijededih načina: vizuelno – na gornjoj izlaznoj
strani dimnjaka primijetne svjetlucave iskre ili plamen,
sluhom – potmulo tutnjanje, jeka ili huk u unutrašnjosti
dimnjaka, i samo ako je mogude zbog opasnosti od opeklina
dodirom – neuobičajeno velika temperatura dimovoda) u tom
10
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
slučaju zaustaviti rad kotla. Svi otvori na kotlu (vrata
gorionika, vrata za čišdenje pepela, poklopac dimnih cijevi)
moraju biti zatvoreni i zabrtvljeni. Njihovo otvaranje u vrijeme
gorenja dimnjaka nikako nije dozvoljeno. Eventualni dodatni
otvori na dimnjaku (vrata za čišdenje dimnjaka i eventualni
rezervni otvori) također moraju biti dobro zatvoreni i
obezbijeđeni od samootvaranja uslijed uvedanog pritiska
gasova u dimnjaku. Za vrijeme gorenja i poslije samogašenja,
a tokom vremena hlađenja, dimnjak konstantno nadzirati i
kontrolisati sva uočena kritična mjesta. Strogo je zabranjeno
direktno hlađenje dimnjaka vodom u cilju gašenja, jer tim
postupkom demo sigurno izazvati eksploziju dimnjaka i požar
u objektu. Dozvoljeno je u slučaju potrebe hladiti priručnim
sredstvima ugrožene predmete u okolnom prostoru
upaljenog dimnjaka ukoliko procijenite da može dodi do
zapaljenja istih. Uz sve navedene sigurnosne mjere također
obavijestite dežurnog vatrogasca nadležnog vatrogasnog
društva pozivom telefonom na broj 123.
4.3. Prelazak na drugu vrstu goriva
Postavljanje dodatnih aparata i prelazak na druge vrste goriva
nije dozvoljeno kao niti vršiti bilo kakve izmjene ili prepravke
na samom kotlu.
11
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
4.4. Održavanje
Korisnik je odgovoran za sigurnost i ekološku prihvatljivost
instalacije.
Koristiti samo originalne rezervne dijelove koji su preporučeni
od proizvođača!
4.5. Zrak za izgaranje / zrak u prostoriji
Ne zatvarati niti smanjivati otvore za ventilaciju i
provjetravanje. Ako su u prostoriji nepropusni prozori,
osigurati opskrbu zrakom za izgaranje.
Zrak za izgaranje/zrak u prostoriji održavati bez agresivnih
tvari (npr. Halogeni ugljikovodici koji sadrže spojeve klora ili
fluora). Na taj način de se izbjedi korozija.
5. Podaci o kotlu
5.1. Izjava o kvalitetu
Test na grijanje kotlova, električni testovi u skladu sa
referentnim standardima EN 60335 i EN 60366, i ostala
ispitivanja u skladu sa EN 303-5, provjereni su u
specijaliziranoj laboratoriji instituta IMQ Primacontrol s.r.l. –
S. Vendemiano, Italija.
12
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Sva potrebna mehanička ispitivanja u vezi sa materijalima od
kojih su građeni kotlovi, ispitivanja kvaliteta zavara, ispitivanja
na pritisak, provela je specijalizirana Laboratorija za
ispitivanje materijala i konstrukcija „Rudarski institut“ d.d. –
Tuzla.
TGM Wien (Beč, Austrija) izvršio je testiranje po ÖNORM EN
303-5. Rezultati dobiveni testiranjem zadovoljavaju uslove za
dobivanje subvencije za kupovinu kotla u zemljama EU.
O svemu navedenom posjedujemo urednu dokumentaciju i
izvještaje o kvalitetu. Za kotlove snaga 20 kW, 35 kW i 50 kW
iz naše porodice >EKOLINE< kotlova, dobili smo certifikat za
CE znak kod instituta IMQ Primacontrol s.r.l. – Italija. Na putu
smo da taj cilj ostvarimo i sa našim kotlovima vedih snaga, što
s ponosom ističemo.
Osiguranje kvaliteta proizvodnje garantuje provođenje našeg
odobrenog sistema kvaliteta za proizvodnju, završnu kontrolu
i ispitivanja Tüv-cert 15 100 75054 u skladu sa referentnim
standardom EN 9001:2000.
U okviru odobrenog sistema kvaliteta provjerava se svaki
kotao i provode se odgovarajuda ispitivanja. Svi naši kotlovi su
u skladu sa ispitivanim tipovima opisanim u izvještaju koji je
utvrdio njihov kvalitet i usklađenost sa međunarodnim
normama i da ispunjavaju zahtjeve koji se postavljaju za
niskotemperaturne kotlove. Također je naša proizvodnja pod
redovitim kontrolnim nadzorom kude koja je izvršila
ispitivanja.
13
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.2. Oznaka tipa
EKO-1-20
EKO-1-35
EKO-4-50
20 kW
35 kW
50 kW
Objašnjenje oznake tipa:
EKO – Ekološki kotao (ispunjava zahtjeve navedenih Evropskih
Direktiva)
1,2 – broj proizvodne verzije
20, 35, 50 – snaga grijanja
14
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.3. Tehnički podaci
Parametar
JM
20 kW
35 kW
50 kW
Tip kotla
Nominalna termička
snaga
Minimalna termička
snaga
Iskorištenje u
sagorijevanju
Klasa kotla
Temperatura izlaznih
gasova
Volumetrični protok
plina kod gorenja
Minimalni pritisak
vode dozvoljen u radu
Maksimalni pritisak
dozvoljen u radu
Maksimalna
temperatura vode
dozvoljena u radu
Minimalna
temperatura vode u
povratnom vodu
Gubitak pritiska vode
-
EKO-2-20
EKO-1-35
EKO-4-50
kW
20
35
50
kW
8
14
20
%
96
96
96
-
3
3
3
C
90
90
90
m3/h
35
65
80
kPa
(bar)
kPa
(bar)
100
(1)
250
(2,5)
100
(1)
250
(2,5)
100
(1)
250
(2,5)
95
95
95
C
Nije
uslovljena
Nije
uslovljena
Nije
uslovljena
mbar
Nema
Nema
Nema
R
1“
1“
1¼“
mm
110
Nije
uslovljeno
114
535
110
Nije
uslovljeno
114
725
110
Nije
uslovljeno
114
850
0
0
C
0
Priključci vode i dimovoda
Vodeni priključak
(polazni i povratni
vod)
Dimovodni priključak
Minimalni uslovi
vučenja dimnjaka
Dijametar dimnjače
Visina dimnjače
Pa
mm
mm
Električne priključne vrijednosti
Priključni napon
Upravljački napon
Instalisana snaga
Maksimalna snaga
vodene pumpe
Nominalna snaga u
radu
V/Hz
V
W
AC 230/50
DC 12
1092
AC 230/50
DC 12
1092
AC 230/50
DC 12
1092
W
300
300
300
W
60
85
85
15
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Parametar
JM
Dimenzije i težina
Sadržaj vode
Dužina kotla
Širina kotla
Visina kotla
Masa
l
mm
mm
mm
kg
20 kW
35 kW
50 kW
110
1260
600
850
310
145
1410
600
1050
436
200
1480
600
1160
500
Gorivo
Drveni pelet
Period izgaranja
Sadržaj vlage
mm
h
%
φ6
osnovno 10
opciono 25
do 12
φ6
osnovno 10
opciono 25
do 12
φ6
osnovno 10
opciono 25
do 12
5.4. Opis kotla
Kotao je konstruisan za rad na drveni pelet (dijametra φ6, a
dužine do max. 30 mm). Konstrukcija kotla je čelična,
izvedena zavarivanjem limenih plaštova. U osnovi ga čine tri
limena plašta (unutrašnji vatreni, srednji vodeni i spoljni
zaštitni plašt), sklop gorionika i spremnik za pelet.
Vreli dimni plinovi iz gorionika podižu se u vis u prvoj
prostornoj komori, dijelom se hlade izmjenjujudi toplotu sa
16
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
vodom preko plašta, a potom potisnuti nadolazedim novim
vrelim dimnim plinovima vradaju se dole pa preko plamena
gorionika potpomažudi sagorijevanje gorivih gasnih jedinjenja
i dalje preko pepela sagorijevajudi sve eventualne nesagorjele
ostatke prelaze u drugu prostornu izmjenjivačku dimnu
komoru.
Plašt komore tvori vodenu pregradu oko koje obilaze topli
dimni plinovi podižudi se na gore u drugoj i pothlađeni
spuštajudi dole u tredoj prostornoj komori. Četvrti izmjenjivač
je cijevni što omogudava maksimalno iskorištenje toplote
dimnih plinova prije negoli kroz dimnjaču putem ventilatora
budu usisani u dimnjak. U cijevima izmjenjivača postavljeni su
usporivači s ulogom da uspore kretanje dima i produže
vrijeme oduzimanja toplote.
Gorionik je konstruisan kao kompaktan modul koji je
montažno lako odvojiv sa ulogom precizno kontrolisane
dopreme peleta. Sastoji se od dva pužna vijka spregnuta
lančanim prenosom, a pokretana elektromotorom
redukovanog broja obrtaja pomodu reduktora. Ovim
konstruktivnim rješenjem osim kontrolisane dopreme peleta
obezbijeđena je zaštita od povratne upale peleta u
spremniku. Donji puž vrti se brže od puža ispod spremnika,
tako da dopremni put uvijek isprazni od peleta. Kao upaljač
koristi se električni grijač koji se automatizovano pali i gasi.
Grijač je konstruktivno smješten u prolazu vazdušne struje
turbine. Kontrolisana doprema vazduha gorenja vrši se
vazdušnom turbinom direktnim regulisanjem broja obrtaja
turbine.
17
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Upravljanje kotlom je automatizovano putem elektronskog
modula opremljenog displejom. Elektronski modul je
višefunkcijska ulazna upravljačka jedinica. Smješten je na
frontalnoj strani kotla. Putem ovog modula ostvaruje se
regulacija i upravljanje kotlom. Servisne funkcije na koje ovim
putem direktno utičemo su: temperatura vode, doziranje
paljenja, doziranje gorenja, doziranje gašenja, zrak paljenja,
zrak gorenja, zrak gašenja, uključenje vodene pumpe.
U cilju bezbijednosti i povedanja sigurnosti u upravljačkom
strujnom krugu za elektronsku kontrolu i regulaciju ugrađena
je sonda koja kontinuirano mjeri temperaturu vode.
Sigurnosna sonda u slučaju prekoračenja ograničene
temperature (>100 :C) dejstvuje automatski i isključuje
električno napajanje kotla i time spriječava ponovno paljenje
sve dok se uzrok ne otkloni.
Kako bi se eliminisali uticaji kvaliteta dimnjaka na rad kotla,
na izlazu iz kotla kao njegov integralni dio, instalisan je
ventilator. Elektronskim modulom kontroliše se njegov broj
obrtaja tako da uvijek podpritisak koji proizvodi iznosi 35-40
Pa, a koji je potreban da se savladaju otpori u dimnim
kanalima i da se ostvari potreban podpritisak od 20 Pa u
gorioniku. Pri startanju kotla prvo se uključuje ventilator (na
taj način izvuku se u dimnjak svi eventualno zaostali gasovi),
nakon određenog vremena upali se kotao. Nakon gašenja
kotla ventilator ostaje u radu još 2 minute da izvuče sve
zaostale gasove nastale gorenjem. Rad ventilatora je
bešuman. Čišdenje ventilatora nije potrebno jer u njemu
nema nakupljanja nečistoda u vidu gareži, pepela i kondenza.
18
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Ostali dijelovi kotla su: poklopac dimnih cijevi, turbulatori –
usporivači u dimnim cijevima, klizno dno gorionika, spoljni
plašt sa termičkom izolacijom, vrata ložišta, vrata za pepeo,
vrata iznad dimnih cijevi, dimnjača, spremnik peleta.
Dodatno još mogu da se instaliraju: prostorni regulator
temperature, modul telefonskog paljenja i GSM
termoregulator.
Prostorni regulator temperature može biti žičani i bežični.
Žičani regulator temperature se spaja sa kotlom preko
dvožilnog kabla na označena mjesta (vidi upustvo za žičani
termostat).
Bežični prostorni regulator temperature sačinjavaju bežični
termostat i jedan radio prijemni prekidač. Uloga prostornog
regulatora je da mjeri sobnu temperaturu i uspoređuje je sa
zadanom temperaturom. Kada je temperatura prostorije niža
od zadane, bežični prijemnik de uključiti kotao.
GSM termoregulator je namijenjen za kontrolu i nadzor
sistema grijanja daljinskim upravljanjem kotlom centralnog
grijanja. Preciznost senzora temperature je ±0,5 :C, a
temperaturni opseg -55 do 125 :C. Kada temperatura pređe
gornju ili donju zadatu graničnu vrijednost, automatski se
generiše poruka i šalje na zadate brojeve telefona (max. 4
telefona).
Kotao ovisno od narudžbe može biti u odnosu na dimnjaču
lijevi ili desni.
19
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Kotao se startuje pritiskom na dugme na displeju. Ako ste se
odlučili za opciju sa sobnim termostatom ili telefonskim
modulom, tada imate još komfornije pokretanje
podešavanjem sobnog termostata ili putem SMS poruke
telefonom.
Radni pritisak vode u sistemu (pritisak mjeren na priključku
kada je kotao u radu) iznosi 1,0 do 2,0 bar. Sigurnosni ventil
instalisati (prema šemi u daljem tekstu) na cijevnim
instalacijama na izlazu iz kotla, a odabrati ga da pušta na 2,5 –
3,0 bar.
Stepen izgaranja: izgaranje peleta je ≈99,5%. Od peleta
standardnog kvaliteta izgaranjem 1000 kg ogrjevne mase
ostane ca. 5 kg pepela i šljake.
Presudan uticaj na stvaranje kondenzata ima temperatura
vode u kotlu. Preporučena min. radna temperatura vode u
kotlu je 40 :C. Elektronskim upravljanjem vodenom pumpom
obezbijeđen je ovaj uslov tako što se pumpa ne uključuje prije
nego temperatura vode u kotlu ne dostigne minimalno
potrebnih 40 :C.
Priključak kotla na vodenu instalaciju grijanja je izlazna cijev
dimenzije R 1“ sa spoljašnjim navojem (kotao 50 kW – R1¼“).
Kotao je potpuno termički izolovan i ne zagrijava prostoriju u
kojoj se nalazi. Maksimalna površinska temperatura kotla
krede se ispod 85 :C. Zbog toga ne treba poduzimati nikakve
posebne mjere zaštite za gorive građevne materijale i
ugradbeni namještaj. Kotao je građen u skladu sa važedim
20
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
evropskim normama i u njega su ugrađeni potrebni zaštitni i
sigurnosni elementi u skladu sa tim.
Za brtvljenje korištena je bez-azbestna šnjura kvadratnog
presjeka utisnuta u namjenske kanale napravljene na poleđini
vrata i poklopaca.
Kotlovi imaju na gornjoj strani mehaničku ozraku.
Napajanje električnom energijom udovoljava zahtjevima za
sigurnost određenim odredbama propisa: električni aparati za
domadinstvo. Napajanje je izvedeno preko utikačke naprave,
odnosno kod kotlova napajanih neodvojivim kabelom
(direktno priključenih), preko zaštitnog strujnog prekidača
(osigurača). Napojni vod je sa zaštitnim vodidem
odgovarajudeg presjeka 3x1,5 mm2. Napajanje pumpe
riješeno je specijalnom utikačkom napravom koja ne dopušta
priključenje drugih električnih uređaja.
Svi dijelovi kotla izloženi visokim temperaturama zaštideni su
premazom vatrootporne boje za metal, otporne na
temperature do 700 :C. ostali dijelovi kotla zaštideni su
antikorozivnom bojom u dva sloja. Spoljni plašt je zaštiden
praškastim nanošenjem boje (plastificiranje). Svi kotlovi se
boje u kombinaciji zeleno – žuto.
Nema emisije štetnih gasova u okolni prostor kotla u prostoriji
u kojoj je smješten kotao.
Obezbijeđena je programska zaštita od zaleđivanja.
21
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.5. Primijenjeni propisi
Pri konstruisanju i gradnji kotlova primijenjene su slijedede
smjernice i propisi:

Konstrukcija kotla je usaglašena prema evropskim
direktivama 98/37/EC, 97/23/EC i evropskim
normama EN 292-1:1991, EN 292-2:1991, EN 129522, EN 12952-3, EN 12952-4, EN 12952-5, EN 60335-2
o
o
o
o
o
o
o

BS EN 292-1:1991- Sigurnost strojeva. Osnovni koncepti, opdi
principi za dizajn. Osnovna terminologija, metodologija
BS EN 292-2:1991- Sigurnost strojeva. Osnovni koncepti, opdi
principi za dizajn. Tehnički principi i specifikacije
BS EN 12952-2:2001- Cijevi za vodu, kotlove i pomodne
instalacije. Materijali za pritisak, dijelovi i pribor za kotlove
BS EN 12952-3:2001- Cijevi za vodu, kotlove i pomodne
instalacije. Dizajn i izračun dijelova na pritisak
BS EN 12952-4:2000- Cijevi za vodu, kotlove i pomodne
instalacije. Izračun životnog vijeka kotla
BS EN 12952-5:2001- Cijevi za vodu, kotlove i pomodne
instalacije. Izrada dijelova kotla opteredenih na pritisak
BS EN 60335-2-88:2002- Specifikacije za sigurnost kudanskih i
sličnih električnih aparata. Posebni zahtjevi. Zahtjevi
namijenjeni za grijanje, ventilaciju ili klimatizirajude sisteme
Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5.
Hidraulične probe se rade 100% kontrolom. Svaki
isporučeni kotao je protokolarno ispitan unutrašnjim
vodenim pritiskom od 4 bar-a o čemu se čuva
zvaničan zapis.
22
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.6. Opseg isporuke








Kotao za centralno grijanje
Pribor za čišdenje
Spremnik za pelet
Upute za upotrebu, ugradnju i održavanje
Garantni list
Utikač za električnu pumpu
Daljinski alarm
Upustvo za rukovanje i upotrebu za prema narudžbi
isporučenu dodatnu opremu
5.7. Pribor



Ručica za izvlačenje dna gorionika
Strugač
Lopatica
Napomena: Kao dodatni pribor možete
naručiti namjenski usisivač za pepeo
23
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.8. Natpisna pločica
Slika – Izgled natpisne pločice kotla 35 kW
5.9. Gabaritne dimenzije
Tip kotla
EKO-2-20
EKO-1-35
EKO-4-50
Dužina (mm)
1260
1410
1480
Širina (mm)
600
600
600
24
Visina (mm)
850
1050
1160
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Kotao 20 kW
25
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Kotao 35 kW
26
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Kotao 50 kW
27
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
5.10. Spajanje električnih elemenata
28
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Slika: Šema spajanja elemenata
29
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
6. Ugradnja kotla
Napomene: Postavljanje, priključak
struje, dimovodni priključak i puštanje u
rad smiju izvoditi samo stručno
osposobljene osobe.
6.1. Važne upute
Prije odabira tipa kotla preporučujemo da zatražite stručno
mišljenje proizvođača.
Prije prvog puštanja u rad pažljivo proučiti tehničko upustvo.
Za eventualno ne razumijevanje uputa i druge nejasnode
kontaktirati stručno osposobljenu osobu ili servis
proizvođača.
Kotao se ugrađuje u sisteme centralnog grijanja prema DIN
4751-1 i DIN 4751-2 (obavezne sigurnosne komponente kod
otvorenog i zatvorenog sistema grijanja). U obavezne
sigurnosne komponente sistema centralnog grijanja spadaju:
manometar pritiska sa termometrom, zaporne armature,
vodena pumpa, sigurnosni ventil, dilataciona posuda.
Vodenu pumpu obavezno priključiti preko kotla. Mjesto
priključka vodene pumpe jasno je obilježeno prikladnom
naljepnicom.
30
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Maksimalna dozvoljena snaga vodene pumpe spojene preko
namjenskog priključka iznosi 300 W. Ukoliko imate potrebu za
priključenje pumpe vede snage od dozvoljene u tom slučaju
pumpu napajati preko elektromagnetne sklopke, a samo
elektromagnetni svitak sklopke napojiti preko naljepnicom
označenog namjenskog priključka. Sve navedeno odnosi se
također i za slučaj priključenja trofazne vodene pumpe.
Koristiti isključivo propisano gorivo. Voditi računa da pelet
koji koristimo ima zahtijevani standardni kvalitet.
Strogo je zabranjeno loženje i spaljivanje otpadnih i bilo
kakvih drugih gorivih materijala u gorioniku kotla.
Strogo je zabranjeno dodavanje i/ili usipanje goriva u
tekudem stanju.
31
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Prije puštanja u rad kotao obavezno ozračiti na ozraku.
6.2. Odabir mjesta za postavljanje
Kotao treba postaviti na ravnu i negorivu podlogu. Prostor
ispred kotla treba biti oko 60 cm. Preporučene minimalne
udaljenosti iznose:



Od zida sa zadnje strane kotla 5 cm, radi nesmetanog
podizanja poklopca
Sa bočne strane na mjestu spremnika 25 - 30 cm, za
eventualne intervencije na pužu
Na strani dimnjače 30 – 40 cm, radi spajanja na
dimovod i spajanja vodenih priključaka
Za cjelovitu informaciju pogledajte skicu postavljanja kotla u
smještanom prostoru. Navedene dimenzije nisu uslovljene,
nego samo tek preporučene kod postavljanja u dovoljno
velikom prostoru, a u cilju konfornijeg rukovanja i održavanja.
U uslovima stiješnjenog smještajnog prostora ove dimenzije
mogu biti i manje od preporučenih.
32
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
33
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Povedite računa da na mjestu ugradnje nosivost podloge
bude zadovoljavajuda. Nosivost determiniše opcionalno
spremnik i tip kotla (cca 2000 kg/m2). Ako postojeda podloga
ne ispunjava ovaj uslov, potrebno je poduzeti odgovarajude
mjere u vezi s boljom raspodjelom opteredenja.
U slučaju kolizije propisa po ovom pitanju obavezno se
pridržavati propisa države korisnika.
Pridržavati se uputa za instaliranje pribora dimovodnog
priključka, zbog njihovih minimalnih ugradbenih mjera.
Postavljanje i montažu kotla prepustiti stručno osposobljenoj
osobi za izvedbu instalacija toplovodnih kotlova. Pri montaži
34
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
kotla treba se pridržavati državnih propisa te pravila struke, a
prije svega međunarodnih normi.
Ekonomičan i siguran rad kotla bit de osiguran ukoliko se
instalater pri ugradnji bude držao navedenih propisa te
smjernica datih u ovom uputstvu.
Priključak na dimnjak
Kompleksni uticaji dimnjaka na rad kotla su eliminisani
instalisanjem, na izlazu iz kotla, ventilatora promaje kao
njegovog integralnog dijela. Kontrolisanjem broja obrtaja
ventilatora ostvaruje se uvijek potrebni podpritisak od 35 – 40
Pa koji je potreban da se savladaju otpori u dimnim kanalima
u kotlu i da se ostvari potreban podpritisak u gorioniku od 20
Pa. Dakle, nema posebnih uslova za dimenzije dimnjaka kao
niti za njegov kvalitet.
Poželjno je da izlazna cijev od kotla do dimnjaka bude od
nehrđajudeg čelika inoksa, kao i da se dimovodna cijev ugradi
neznatno dublje u dimnjak kako bi se spriječio ulaz
kondenzata iz dimnjaka u kotao.
Prije puštanja kotla u rad provjeriti prohodnost dimnjaka,
dimovodnih cijevi, kao i eventualne naprave za zaštitu od
vjetra.
35
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
6.3. Primjeri ugradnje kotla i osiguranja toplovodnih
sistema
Sistem sa otvorenom ekspanzijskom posudom dozvoljeno je
koristiti pri upotrebi svih vrsta goriva bez ograničenja.
Slika. Otvoreni sistem
Zatvoreni sistem ekspanzije u sistemima centralnog grijanja
na čvrsto gorivo koristi se za snage kotla do 93 kW u slučaju
da je ugrađena propisana oprema za zatvoreni sistem
(sigurnosni ventil, termometar i manometar, membranska
ekspanziona posuda potrebne zapremine, te sigurnosna
termička zaštita – zaštitna sonda koja se aktivira pri
prekoračenju temperature od 95 :C, bajpas sa zapornim
36
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
ventilima). U našem slučaju dozvoljena je njegova upotreba
do mnogo vedih toplinskih snaga s obzirom da je mogude
relativno brzo prekidanje gorenja.
Slika. Zatvoreni sistem
6.4. Priprema za ugradnju
Kotao se isporučuje umotan u zaštitnu foliju. Ispod folije, na
gornjoj strani kotla, stavljena su pripadajuda uputstva i
garantni list. Pribor za čišdenje nalazi se pričvršden u
spremniku peleta i prije postavljanja kotla potrebno ga je
izvaditi. Također skinuti sve zaštitne kape na priključcima.
37
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Postaviti kotao na planirano mjesto ugradnje.
Priključiti kotao na dimnjak tako da je omoguden blagi pad
prema kotlu ili horizontalni položaj.
Priključiti toplovodne instalacije te na predviđeno mjesto na
kotlu ugraditi slavinu za punjenje i pražnjenje.
6.5. Priprema za pokretanje
Otvoriti ventile za polazni i povratni vod grijanja i napuniti
instalaciju grijanja vodom. Voda kojom se puni sistem
centralnog grijanja mora biti čista. Nakon prvog punjenja još
barem jednom isprati cijeli sistem centralnog grijanja pod
pritiskom kako bi se iz cjevovoda odstranile sve nečistode
nastale tokom montaže ili ranije.
Napuniti sistem do pritiska 1,5 bar na hladno, te kotao ozračiti
preko ugrađenog odzračnika na kotlu. Treba znati da se dio
zraka (kisika), oslobađa i iz svježe vode, pa je nakon
dopunjavanja poželjno još jednom ozračiti sistem. Sistem
treba ozračiti u mirovanju (pri isključenoj cirkulacionoj
pumpi). Također je preporučljivo sačekati neko vrijeme da
zrak dospije do najviših tačaka. Kada nadopunjavate sistem
pazite da crijevo koje koristite bude bez zraka.
Prilikom pogona centralnog grijanja nužno je u sistemu
održavati stalnu zapreminu i pritisak vode (žuborenje vode
najviše se čuje kod manjeg pritiska vode u sistemu). Grijada
38
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
voda iz sistema ne smije se ispuštati osim u neizbježnim
slučajevima kao što su popravke i slično. Ispuštanje vode iz
sistema i ponovno punjenje svježom vodom pospješuje
koroziju i nastanak vodenog kamenca. Dopunjavanje vode u
sistem smije se izvoditi samo dok je kotao hladan, u
protivnom postoji opasnost od oštedenja kotla.
Nakon ispiranja i punjenja provjeriti nepropusnost svih
spojnih mjesta na kotlu i cijelom sistemu.
6.6. Električni priključak
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Prije radova na električnom dijelu, kotao
uvijek isključiti sa električnog napajanja
fizičkim odvajanjem utikačke naprave od
izvora električne energije
Svi regulacijski, upravljački i sigurnosni uređaji kotla ožičeni su
i ispitani u fabrici. Na dostupnom mjestu kotlu obezbijediti
priključno mjesto sa monofaznom utičnicom. Mjesto utičnice
treba biti pravilno odabrano tako da utikačku napravu
instalisanog kotla čini uvijek lako dostupnom.
39
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Napomena:
 Električni priključak treba
odgovarati važedim propisima za
električne instalacije u
domadinstvu
 Neizostavno je potreban zaštitni
vodid (uzemljenje)
 U slučaju direktnog spajanja
napojnog kabla kotla na
električnu mrežu potrebno je u
strujnom krugu instalisati
rasklopni uređaj koji osigurava
pouzdano isključenje. Razmak
između kontakata tog uređaja
treba da dopušta isključenje u
prenaponskim uslovima
kategorije III, u skladu sa
normama instalisanja
Opasnost: U slučaju oštedenja napojnog
kabla isti je nužno zamijeniti ispravnim
kablom. Zamjenu kabla povjeriti stručno
osposobljenoj osobi ili servisu
proizvođača.
40
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Električni krugovi kotla obezbijeđeni su strujnim topivim
osiguračem 10 A. U slučaju otkaza osigurača, potrebno je da
stručna kvalifikovana osoba provjeri uzroke, a potom izvrši
zamjenu osigurača originalnim osiguračem za istu nazivnu
struju. Strogo su zabranjene bilo kakve improvizacije.
Električno uključivanje/isključivanje kotla
Uključivanje: Kotao uključiti spajanjem utikača napojnog
kabla sa dostupnom monofaznom utičnicom na zidu. Znak da
je kotao pod naponom je osvijetljen displej. Sačekamo
nekoliko sekundi koliko je potrebno da se podigne sistem, za
to vrijeme vidimo na displeju ispisan logo firme. Nakon toga
možemo pomodu funkcijskih tipki prolaziti kroz pristupni meni
i vršiti potrebna podešenja.
Isključivanje: Pritiskom na dugme za gašenje kotao prelazi u
proces gašenja. Postupak koji, ovisno od režima u kom kotao
radi, traje od nekoliko do max. 10 minuta. Kada na displeju
ispiše OFF kotao možemo i fizički odvojiti od izvora električne
energije.
41
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
6.7. Puštanje u rad
Upozorenje: Puštanjem u rad bez vode,
kotao de se uništiti!
 Ne dopustiti da kotao radi bez
vode
 Kotao nikada ne startovati prije
nego što se instalacija napuni
vodom
Otvoriti postojedi ozračnik na gornjoj strani kotla i uvjeriti se u
zapunjenost sistema.
Predpritisak ekspanzione posude namjestiti na statičku visinu
instalacije grijanja.
Otvoriti radijatorske ventile
Instalaciju grijanja polako napuniti na 1,5 bar.
Spojiti cirkulacionu pumpu na utikač na kotlu. Priključenje
pumpe povjeriti kvalifikovanoj osobi. Prije priključenja pumpe
provjerite njenu ispravnost i ispravnost priključnog kabla.
Neispravna pumpa ili njen napojni kabel prouzrokovat de kvar
na upravljačkom elektronskom modulu. Svi kvarovi
uzrokovani nestručnim priključenjem kotla ne podliježu datoj
garanciji i proizvođač za njih ne preuzima bilo kakvu
odgovornost.
42
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Odzračiti radijatore.
Instalaciju grijanja dopuniti vodom na visinu pritiska od 1,5
bar.
Provjeriti da li se vrsta peleta navedena u ovom uputstvu
podudara sa peletama u spremniku. Spremnik može biti
napunjen do vrha peletom. Dopunjavanje spremnika vršiti
prema potrebi (stvar lične procjene koju donosite na osnovu
značaja pojedinih uticajnih faktora na potrošnju: spoljnja
temperatura, željena temperatura grijanog prostora,
izoliranost objekta...), odnosno kada se oglasi alarm „ped se
ugasila“.
Paljenje i zagrijavanje
Provjeriti pritisak vode u sistemu grijanja.
Otvoriti zaporne armature između kotla i sistema centralnog
grijanja.
Kotao treba biti očišden od pepela i šljake.
Detaljnije o rukovanju kotlom u tački – Biranje servisne
funkcije.
Ako je instaliran prostorni regulator temperature, podesiti ga
na željenu temperaturu prostorije (vidi uputstvo regulatora
sobne temperature). Svi korisnici koji imaju prostorni
43
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
regulator temperature trebaju ga aktivirati kroz meni displeja
na kotlu.
Opasnost: Svako otvaranje vrata kotla
dok je kotao u radu vršiti postepeno
polaganim otvaranjem, a ne otvarati
prije dvije minute od trenutka kada je
kotao registrovao gorenje. Ove mjere
predostrožnosti su potrebne iz
sigurnosnih razloga jer postoji opasnost
od nagomilavanja nesagorenih gasova
koji bi se pri naglom otvaranju vrata
mogli raširiti u okolni prostor i sagoriti
eksplozivno. Vrata je dozvoljeno držati
otvorena samo za vrijeme podešavanja
rada kotla. Kod izvođenja radnji
regulacije i podešenja, vatru posmatrati
sa sigurne udaljenosti.
Oprez: Zbog raznog otpada i ostataka u
cijevnoj mreži moglo bi dodi do
oštedenja kotla.
 Isprati cjevovod kako bi se
uklonili ostaci
44
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7. Biranje servisne funkcije
Kotlovi su opremljeni automatskom regulacijom
sagorijevanja. Prije puštanja u pogon potrebno je provjeriti
postavke regulacije kotla.
7.1. Temperatura vode
Ograničenje podešenja je u dijapazonu od 40 :C do 95 :C.
Varijanta 1 – Rad bez prostornog termostata:
45
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Podešenjem temperature vode regulišemo temperaturu
kotla, temperaturu radijatora i temperaturu grijanja u
grijanom prostoru.
 Loše izolovan objekat, spoljna temperatura vrlo
hladno, temperaturu vode podesiti na 80 :C
 Loše izolovan objekat, spoljna temperatura hladno,
temperaturu vode podesiti na 70 :C
 Loše izolovan objekat, spoljna temperatura umjereno,
temperaturu vode podesiti na 60 :C
Varijanta 2 – Rad preko prostornog termostata:
Za ovo podešenje vezano je mnogo uticajnih faktora kao što
su: odnos grijanog prostora i instalisane snage kotla, kvalitet
termičke izolacije objekta, spoljna temperatura u trenutku
podešenja, kvalitet i raspored grejnih tijela, namjena grijanog
prostora...
Temperatura na termostatu je podesiva u dijapazonu od
+6 :C do +30 :C. Osnovna preporuka je temperaturu na
termostatu podesiti na srednju vrijednost podešenja
temperature vode. Uopšteno, bez obzira na spoljnu
temperaturu, dnevnu sobnu temperaturu možete podesiti na
22 :C, a nodnu na 18 :C. Svakako osim podešenja prostornog
termostata mora se voditi računa i o podešenju temperature
vode u samom kotlu.
46
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.2. Doziranje paljenja
Važno: Funkcija podešenja doziranja paljenja ograničena je
(na displeju) na max. 15 %. Vedi procenat doziranja paljenja
od 15 % mogao bi dovesti do oštedenja kotla.
Ako ste za upotrebu nabavili preporučeni drveni pelet
garantovanog kvaliteta, preporuka je funkciju doziranja
paljenja podesiti na 10 %.
Minimalno doziranje paljenja je podešeno na 5 %.
47
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.3. Doziranje gorenja
Ako trebamo maksimalnu toplotnu snagu kotla za
preporučeni drveni pelet garantovanog kvaliteta sa
ogrjevnom modi gorenja od 4,8 kWh/kg, preporuka je funkciju
„doziranje gorenja“ podesiti na:
 25 % za kotao do 20 kW
 35 % za kotao do 35 kW
 45 % za kotao do 50 kW
Ukoliko nam nije potrebna maksimalna toplotna snaga kotla,
funkciju „doziranje gorenja“ podesiti na manji procenat.
Ako raspolažemo peletom lošijeg kvaliteta dopušteno je
funkciju „doziranje gorenja“ povedati po 5 % za svaki kotao.
Predoziranje dovodi do nepravilnog sagorijevanja peleta.
Također može dovesti i do „zatrpavanja“ gorionika što može
onemoguditi paljenje peleta.
48
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.4. Doziranje gašenja
Funkciju „doziranje gašenja“ podesiti na približno polovinu
izabrane vrijednosti kod prethodno objašnjene funkcije
„doziranje gorenja“
7.5. Zrak paljenja
Ova funkcija ima ograničeno podešenje od 5 % do 100 %.
Najznačajniji uticaj na potrebnu količinu zraka paljenja ima
pelet. Za pelet koji se proizvode i nude na tržištu RBiH, prema
našem dosadašnjem iskustvu, preporučena vrijednost količine
zraka paljenja iznosi od 25 % do 40 %.
49
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.6. Zrak gorenja
Značajan uticaj na podešenje ove funkcije imaju kvalitet
peleta i njihova količina u gorioniku, podpritisak u dimnjaku i
brzina protoka dimnih plinova. Iz tih razloga preporučujemo
vizuelno podešavanje zraka gorenja. Mogude pravilno
podešenje tražite u dijapazonu od 20 % do 70 %.
Pravilno gorenje: Svijetao plamen bez pojave crnog dima.
Nepravilno gorenje: Tokom gorenja javlja se crni dim koji se
povremeno vrada što je znak malog dotoka zraka gorenja.
Ukoliko imate pojavu izbacivanja ne sagorenih ili užarenih
dijelova peleta, onda je to znak prevelikog dotoka zraka
gorenja.
50
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.7. Zrak gašenja
Nakon podešenja zraka gorenja potrebno je podesiti i funkciju
„zrak gašenja“. Važno je znati da režim gašenja kotla
započinje na temperaturi za 5 :C manjoj od zadane
temperature kod funkcije „temperatura vode“. Na displeju
režim gašenja simboluje smanjeni plamen. U režimu gašenja
smanjena je doprema peleta, iz tog razloga potrebna količina
zraka za njeno sagorijevanje također je manja. Za ovo
podešenje vrijedi također sve navedeno u objašnjenju
prethodne funkcije „zrak gorenja“ i iste preporuke. Naravno
vrijednost podešenja funkcije „zrak gašenja“ uvijek je za
nijansu manja od vrijednosti funkcije „zrak gorenja“.
51
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.8. Ulaz sobni termostat
Važna napomena:
Ako nemamo instaliran prostorni termostat, ova funkcija
mora biti podešena na „blokiran“ da bismo omogudili
funkcionisanje kotlu. Kotao tada ne čeka na informaciju sa
prostornog termostata, ved radi na osnovu zadate funkcije
„temperatura vode“.
Kada imamo instaliran prostorni termostat, ovu funkciju
podesimo na „omoguden“. Ovim podešenjem dat je kotlu
nalog da za svoj rad čeka na komandnu informaciju od
prostornog termostata.
52
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.9. Ulaz telefon
Ova funkcija daje mogudnost instaliranja uređaja koji
omogudava startanje kotla signalom koji dajemo sa velike
distance, a pomodu telefonskog aparata.
Važna napomena:
Ako nemamo instaliran pomenuti uređaj, ova funkcija mora
biti podešena na „blokiran“ da bismo omogudili
funkcionisanje kotlu.
53
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.10. Reset postavki
Ova funkcija omogudava korisniku da njenim izborom vrati
sve unesene vrijednosti podešenja kroz „meni“ izbornik na
prethodna (default) fabrička podešenja. Preporučujemo da
prije prvog pokretanja kotla, a za vaše kasnije kontrole rada
kotla ili eventualne nedoumice, trajno pribilježite sebi
vrijednosti početnih podešenja.
7.11. Jezik
Ova funkcija vam omogudava izbor jezika u meniju
54
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.12. Vremenska zona
Ova funkcija je razvojna mogudnost kasnije dogradnje
tajmera. Principjelno trenutno nam omogudava izbor zimskog
i ljetnog računanja vremena. Za vaše korištenje kotla ona
nema poseban značaj, pa je svejedno dali je podešenje 0 ili 1.
7.13. Uključenje pumpe
Ova funkcija vam omogudava podešenje temperature na kojoj
de se uključiti vodena pumpa.
Ova funkcija ima ograničeno podešenje od 40 :C do 95 :C.
mogudnosti regulacije temperature su u koracima po 1 :C.
55
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
7.14. Verzija programa
Ovaj podatak je značajan za proizvođača i vašeg servisera.
Vama je ova funkcija potrebna samo kada želite postaviti upit
proizvođaču ili serviseru u vezi sa upravljanjem da možete
saznati i saopštiti im tačnu verziju programa elektronskog
modula na vašem kotlu.
8. Čišdenje i održavanje kotla
Slika: Kotao – vitalni dijelovi
Kotlovi EKOLINE su praktični i jednostavni za održavanje i
čišdenje. Svaka 5 – 7 dana potrebno je očistiti gorionik i
prostor ispod gorionika.
56
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Obrazloženje:
Prilikom gorenja u gorioniku ostaju nesagorive materije kao
što je pijesak koji se nalazi u peletu. Pošto u gorioniku pelet
sagorijeva na visokoj temperaturi (do 1200 :C) pijesak se topi
i sjedinjuje u vede komade – šljaku. Šljaka vremenom
ispunjava prostor u gorioniku i ometa proces gorenja, te
kotao počinje da dimi, što je znak da je potrebno čišdenje.
8.1. Postupak čišdenja
Čišdenje dimnih cijevi je jednostavno i praktično. Podignemo
gornji poklopac plašta kotla, ispod njega uz prednju stranu
poklopca dimnih cijevi nalazi se poluga za otresanje
usporivača gorenja smještenih u dimne cijevi na kojima se
tokom rada kotla nakuplja pepeo. Potezanjem poluge
usporivači se povuku na gore, a njenim puštanjem padnu
nazad, tako da se pepeo sam otrese sa njih.
Ovaj postupak preporučujemo da vršite prilikom svakog
punjenja spremnika.
Temeljno čišdenje dimnih cijevi se treba vršiti najmanje jedan
puta u mjesecu, ili ako kotao počne da dimi. Pri ovom zahvatu
skidate poklopac (odvrtanjem navrtki) dimnih cijevi, dolazite
do komore u kojoj se nalaze cijevi sa usporivačima.
57
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Usporivače izvadite i temeljno očistite, četkom očistite
unutrašnjost komore i ponovo zatvorite poklopac.
Prostor ispod dimnih cijevi čistiti poslije čišdenja dimnih cijevi.
Nakon čišdenja dimnih cijevi pepeo padne u prostor ispod
dimne komore i tu se nakuplja. Pepeo se odstrani iz kotla
izgrtanjem ili namjenskim usisivačem za pepeo.
Oprez: Usisivač je namjenskog tipa.
Spremnik za pepeo kod ovog usisivača je
metalni dio, te može primiti i vreo
pepeo, što nije slučaj kod klasičnih
usisivača za prašinu.
8.2. Redoslijed radnji čišdenja kotla
Prilikom sagorijevanja peleta u gorioniku ostaje nesagorivi dio
(pijesak) koji sagorijevanjem sjedinjuje u vede komade
(šljaku). Čišdenje gorionika je potrebno svakih pet do sedam
dana, a ako se koristi pelet sa više nečistoda i češde.
Dio pijeska koji se ne sjedini u šljaku propadne kroz rešetku i
ostane u donjem dijelu gorionika. Pod se skida namjenskim
priborom povlačenjem poda prema sebi. Izgrtanjem ili
namjenskim usisivačem odstranite pepeo iz donjeg dijela
gorionika, a potom pod gorionika vratite na mjesto
utiskivanjem u vođice. Vremenske periode čišdenja ovise o
58
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
kvalitetu peleta. Čistite pravovremeno, ne dozvolite
zatrpavanje prostora gorionika pepelom.
Prikaz radnji prilikom čišdenja kotla
Podizanje gornjeg
poklopca kotla
Poluga za podizanje i
spuštanje usporivača
Otresanje usporivača
gorenja
59
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Izvlačenje poda gorionika
Čišdenje unutrašnjosti
gorionika
Odstranjivanje pepela i
šljake
Odstranjivanje pepela
oko gorionika
60
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
1 puta mjesečno:
Odvrtanje navrtki
poklopca dimnih cijevi
Skidanje poklopca dimnih
cijevi
Uklanjanje poklopca
komore
Čišdenje prostora komore
61
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Čišdenje usporivača
dimnih plinova
Vradanje poklopca i
dotezanje navrtki
Napomene: Preporučujemo da prije
početka svake sezone grijanja svoj kotao
povjerite pregledu od strane
kvalifikovane tehničke osobe. Iz
sigurnosnih razloga potrebno je redovito
održavanje kotla u određenim
vremenskim intervalima.
62
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
9. Popis smetnji, njihovi uzroci i upute za
otklanjanje
SMETNJA
UZROK
POSTUPANJE
Alarm se oglašava zvučnim signalom koji traje sve do vaše intervencije (pritiskom na
zaustavimo zvučni signal i izvršimo reset)
Alarm:
Sonda dima
1.Sonda dima
neispravna
2.Prekid u
komunikaciji
(isključen kabel)
Alarm:
Sonda vode
1.Sonda vode
neispravna
2.Prekid u
komunikaciji
(isključen kabel)
63
1.Zatražiti pomod
od ovlaštenog
servisa
2.Zatražiti pomod
od ovlaštenog
servisa
1.Zatražiti pomod
od ovlaštenog
servisa
2.Zatražiti pomod
od ovlaštenog
servisa
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
SMETNJA
Alarm:
Greška paljenja
UZROK
1.Nema peleta
2.Gorionik zatrpan
šljakom i pepelom
3.Zapušene dimne
cijevi
4.Zbog lošeg
kvaliteta pelet se
ne osipa pravilno
na pužno vreteno
5.Neispravan
električni upaljač
(indicija – hladan
gorionik)
6.Loš pelet (svi
prethodno
navedeni uzroci
isključeni, a i dalje
nema paljenja)
64
POSTUPANJE
1.Napuniti
spremnik
peletima
2.Očistiti gorionik
3.Očistiti dimne
cijevi
4.Rastresti pelet
5.Zatražiti pomod
od ovlaštenog
servisera
6.Potrebno je
izvrštiti ponovno
podešenje
funkcije doziranja
paljenja i zraka
paljenja
7.U svakom od
slučajeva, ako
niste u stanju
otkloniti grešku,
tražite pomod
ovlaštenog
servisa
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
SMETNJA
Alarm:
Ped se ugasila
UZROK
1.Nema peleta
2.Gorionik zatrpan
šljakom i pepelom
3.Nepravilno
postavljen donji
poklopac gorionika
nakon čišdenja
4.Zapušene dimne
cijevi
5.Zbog lošeg
kvaliteta pelet se
ne osipa pravilno
na pužno vreteno
6.Loš pelet (svi
prethodno
navedeni uzroci
isključeni, a i dalje
nema paljenja)
7.Promijenjeni
parametri servisnih
funkcija ili su
podešeni preko
ograničenja
65
POSTUPANJE
1.Napuniti
spremnik
2.Očistiti gorionik
3.Pravilno
postaviti donji
poklopac
gorionika
4.Očistiti dimne
cijevi
5.Rastresti pelet
6.Potrebno je
izvršiti ponovno
podešenje
funkcije doziranja
gorenja i zraka
gorenja
7.Provjeriti
postavke i po
potrebi izvršiti
ponovo
podešenja
8.U slučaju da
niste u stanju
otkloniti grešku,
zatražite pomod
od servisa
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
SMETNJA
Alarm:
Sigurnosni
termostat
Alarm:
Sistemska greška
UZROK
POSTUPANJE
1.Nedostatak vode u sistemu
centralnog grijanja
a)Provjeriti pritisak vode u sistemu i po
potrebi dopuniti sistem, a potom reset
termostata pritiskom na sigurnosno
dugme koje je iskočilo, a nalazi se na
samom termostatu. Nakon toga
resetovati alarm i ponovo startati
paljenje kotla
b)Nakon otklonjenog uzroka, ako ne
možete vratiti dugme za reset zatražite
pomod od ovlaštenog servisa
c)Ako je i nakon vradanja reset dugmeta
greška i dalje prisutna, zatražite pomod
od ovlaštenog servisa
1.Mehaničko
1.Zatražite pomod
oštedenje kablova od ovlaštenog
servisa
66
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
10.Problemi u radu, uzroci nastanka i upute
za otklanjanje
OPIS
Kotao radi, ali ne
može dostidi
zadanu
temperaturu
UZROK
1.Zaprljanost
gorionika i dimnih
cijevi
2.Loš kvalitet
peleta
3.Greška u odabiru
odgovarajude
snage kotla
Dim se vrada iz
kotla
1.Zaprljanost
dimovoda
2.Zaprljanost
gorionika ili
dimnih cijevi
3.Nepravilno
postavljen donji
poklopac gorionika
4.Neispravnost
dimnjaka
67
OTKLANJANJE
1.Očistiti gorionik i
dimne cijevi
2.Provjeriti pelet i
korigovati
dopremu peleta
putem servisne
funkcije „doziranje
gorenja“
3.Konsultovati
proizvođača o
mogudim
rješenjima
1.Očistiti
dimovode
2.Očistiti gorionik i
dimne cijevi
3.Postaviti
pravilno poklopac
na dnu gorionika
4.Provjeriti dali
spoljni vazduh ima
pristupa u dimnjak
i zatvori
eventualne
suvišne otvore
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
OPIS
Pojava
kondenzovanja
UZROK
1.Više uzroka
vezanih za
dimnjak, pelet i
uslove gorenja
Kotao dostigao
zadanu
temperaturu, a
grejna tijela
(radijatori) ne griju
1.Zatvoreni
zaporni ventili
2.Nakon dužeg
mirovanja
blokirana
cirkulaciona
pumpa ili je
neispravna
3.Nepravilno
podešena
temperatura
pokretanja pumpe
Učestala
začađenost kotla
1.Loš kvalitet
peleta (uzrokuje
manjak zraka
gorenja)
U pepelu se nalazi
nesagorjelih peleta
1.Višak zraka
gorenja
68
OTKLANJANJE
1.Povedati
temperaturu
pokretanja
cirkulacione
pumpe sve do
prestanka pojave
kondenzata (max.
60 :C)
1.Otvoriti zaporne
ventile
2.Pumpu zarotirati
izvijačem,
odnosno provjeriti
njenu ispravnost
3.Provjeriti
(temperatura
uključenja pumpe
mora bit manja od
zadane
temperature
grijanja kotla)
1.Povedati „zrak
gorenja“ za
1 % - 3 % u odnosu
na ved postavljeno
podešenje
1.Korigovati
podešenje „zrak
gorenja“
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
OPIS
Kotao zaustavio
rad, displej ugašen
UZROK
1.Greška u
napajanju
2.Pregorio
osigurač 10 A na
elektronici
Displej uključen
(osvijetljen), a
kotao se ne
odaziva na
naredbu paljenja
1.Ulaz telefon
2.Ulaz sobni
termostat
69
OTKLANJANJE
1.Provjeriti
napajanje
2.Zamijeniti
osigurač isključivo
originalnim
3.U slučaju
ponovnog
izgaranja osigurača
zatražite pomod
od ovlaštenog
servisa
1.Ako nemamo
instaliran
pomenuti uređaj,
ova funkcija mora
biti podešena na
„blokiran“ da
bismo omogudili
funkcionisanje
kotlu
2.Ako nemamo
instaliran prostorni
termostat ova
funkcija mora biti
podešena na
„blokiran“ da
bismo omogudili
funkcionisanje
kotlu
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
OPIS
Problemi u radu
zbog povedanog
nagomilavanja
šljake u gorioniku
Problemi u radu
zbog povedane
količine pepela
UZROK
1.Jako loš pelet
Enormno
povedana
potrošnja peleta
(bez promjene
spoljne
temperature)
1.Jako loš pelet sa
slabom
kalorijskom modi
2.Velika količina
prašine u peletu
1.Jako loš pelet
OTKLANJANJE
1.Obratiti se
dobavljaču ili
proizvođaču
peleta
1.Obratiti se
dobavljaču ili
proizvođaču
peleta
1.Obratiti se
dobavljaču ili
proizvođaču
peleta
11.Upute za procjenu kvaliteta peleta pri
kupovini
Biogorivo koje se koristi za
dobivanje toplotne
energije, pelet je presovani
drveni ostatak, vlažnosti do
10%. Energetska vrijednost
peleta je oko 18 MJ/kg
(5 kWh/kg).
Zapreminski 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora.
70
www.kovan.ba
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Ako uporedimo pelete i ostale energente imamo slijededi
odnos:
2 kg peleta ≈ 1 litar ulja za loženje ≈ 1 m3 zemnog plina.
Jednostavnost upotrebe stavlja pelete u isti rang sa loživim
uljem i plinom. Spada u obnovljive izvore energije.
Pri kupovini peleta obavezno od distributera (odnosno
proizvođača) zahtijevati deklaraciju o ispitivanju i dokazivanju
kvaliteta.
Forma peleta mora biti kompaktna, ujednačenih dimenzija po
dijametru (φ 6 mm). Važno je znati da je vlažan pelet
prepoznatljiv po šarolikim debljinama i također lako ga
možemo lomiti među prstima.
Boja peleta treba da bude približno jednaka boji drveta od
kojeg je napravljen.
Jedno pakovanje peleta ne smije da sadrži više od 1 % prašine
ili piljevine u odnosu na ukupnu sadržinu pakovanja.
Tražiti od distributera garanciju proizvođača peleta u smislu
odsustva stranih nečistoda u peletu. Nečistode koje dospiju u
pelet tokom proizvodnje kao posljedica grešaka u
tehnološkom procesu uzrokuju veliki dio prethodno
navedenih problema tokom gorenja (prihvatljivi sadržaj
pepela ≤1 %).
Prije kupovine provjerite težinu pakovanja u odnosu na
deklarisanu težinu (u prodaji su vrede po 15 kg).
71
Download

UGRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE