Upute za instaliranje i
održavanje
Plinski kondenzacijski
kotao
Pozor:
Ovaj kotao smijete staviti u pogon
samo s prirodnim/tekućim plinom!
6 720 643 771 (03/2010) HR
Logano plus SB315 Gas
Logano plus SB315 VM
Za instalatere
Prije instalacije i održavanja
pažljivo pročitajte.
Sadržaj
Sadržaj
1
Objašnjenje simbola i upute upozorenja . . . . 3
1.1 Objašnjenje simbola . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Upute za siguran rad . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Podaci uz uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 EU-izjava o usklađenosti . . . . . . . . . . . . .
2.2 Pravilna uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Pregled tipova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Opseg isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Tehnički podaci, dimenzije, priključci . . .
5
5
5
5
5
6
Propisi, norme i smjernice . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Postavljanje kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Temelj i preporučeni razmaci od zida . . .
3.2 Zbrinjavanje u otpad . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
3
4
2
Montiranje kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Opseg isporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.2 Zbrinite ambalažu . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3 Minimalni razmaci/dimenzije proizvoda . 10
4.4 Toplinska izolacija i plašt . . . . . . . . . . . . 11
4.5 Montaža i električni priključak
regulacijskog sustava
Logamatic 2000/4000 . . . . . . . . . . . . . . .14
4.6 Vrata plamenika kod SB315 . . . . . . . . . 16
4.7 Montaža plinskog plamenika . . . . . . . . . 17
4.7.1 Plinski plamenik SB315 Gas . . . . . . . . 17
4.7.2 Plamenik SB315 VM . . . . . . . . . . . . . . 17
4.8 Montaža plašta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.8.1 Montaža poklopaca kotla . . . . . . . . . . . 18
4.8.2 Montiranje prednje stijenke
– SB315 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.8.3 Montaža poklopca plamenika
SB315 VM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.9 Priključenje kotla na cjevovodnu mrežu 19
4.9.1 Priključenje povratnog voda instalacije
grijanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.9.2 Priključenje polaznog voda instalacije
grijanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.9.3 Priključenje polaznog voda sigurnosnog
voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.10 Instaliranje voda kondenzata . . . . . . . . . 20
4.10.1Montaža uređaja za neutralizaciju . . . . . 20
5
Puštanje u pogon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 Ispiranje instalacije grijanja . . . . . . . . . . 21
5.2 Punjenje instalacije grijanja . . . . . . . . . . 21
5.3 Dovođenje instalacije grijanja u stanje
pripravnosti za pogon . . . . . . . . . . . . . . 22
5.4 Puštanje u rad regulacijskog uređaja i
plamenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5 Zapisnik o puštanju u rad . . . . . . . . . . . 23
6
Stavljanje izvan pogona . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1 Stavljanje instalacije grijanja izvan
pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2 Stavljanje instalacije izvan pogona u
slučaju nužde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Čišćenje kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1 Čišćenje sakupljača dimnih plinova . . .
7.2.2 Kontrola tlaka vode instalacije grijanja .
7.3 Kontrolna lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
27
28
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Objašnjenje simbola i upute upozorenja
1
Objašnjenje simbola i upute upozorenja
1.1
Objašnjenje simbola
1.2
1
Upute za siguran rad
Upozorenja su u tekstu uokvirena i
označena sivim trokutom upozorenja.
Ove upute za instalaciju i održavanje sadrže važne
informacije o sigurnoj i stručnoj montaži, puštanju u
pogon i održavanju plinskog kondenzacijskog uređaja
Logano plus SB315 Gas i SB315 VM.
Opasnost od strujnog udara označena je
simbolom munje u trokutu upozorenja
Upute za instalaciju i održavanje namijenjene su
stručnjaku, koji - na osnovu svog školovanja i iskustva
- zna rukovati instalacijom grijanja i plinskim
instalacijama.
Upute upozorenja
Kod montaže i pogona instalacije pridržavajte se normi
i smjernica zemlje korisnika!
Riječi upozorenja na početku sigurnosne napomene
označavaju vrstu i težinu posljedica koje prijete ukoliko
se ne pridržava mjera sigurnosti.
• NAPOMENA znači da se mogu pojaviti manje
materijalne štete.
• OPREZ znači da se mogu pojaviti manje do srednje
ozljede.
• UPOZORENJE znači da se mogu pojaviti teške
ozljede.
• OPASNOST znači da se mogu pojaviti teške
ozljede.
Važne informacije
Važne se informacije, koje ne znače
opasnost za ljude ili stvari, označavaju
simbolom koji je prikazan u nastavku
teksta te su omeđene horizontalnim
linijama.
Daljnji simboli
Simbol
Značenje
B
Korak radnje
Æ
Uputnica na druga mjesta u
dokumentu ili na druge dokumente.
•
Nabrajanje/Upis iz liste
–
Tab. 1
Nabrajanje/Upis iz liste (2. razina)
Koristite samo originalne Buderus rezervne dijelove!
Za štete koje bi nastale od dijelova koje nije isporučio
Buderus, Buderus ne može preuzeti nikakvo jamstvo.
Opasnost po život od eksplozije zapaljivih plinova
Ako osjetite miris plina. postoji opasnost od eksplozije!
B Izbjegavajte otvoreni plamen! Ne pušite! Ne koristite
upaljač!
B Izbjegavajte iskrenje! Nemojte aktivirati električne
prekidače, niti koristiti telefon, utikač ili zvonce!
B Zatvorite glavni plinski ventil.
B Otvorite prozore i vrata!
B Upozorite stanovnike zgrade, ali ne zvoncem!
B Obavijestite distributera plina i instalatera grijanja,
ali telefonom izvan zgrade!
B U slučaju čujnog istrujavanja plina, neodložno
napustite zgradu i ne dopustite da treće osobe uđu
u zgradu te obavijestite policiju i vatrogasce, isto
tako telefonom izvan zgrade!
Napomena za korisnika:
B Montažu, priključak goriva, dimovodni priključak,
prvo stavljanje u pogon, priključak struje, kao i
održavanje i popravak, smije izvoditi samo za to
specijalizirana tvrtka. Radove na dijelovima koji
provode plin smiju izvoditi samo za to ovlaštene
specijalizirane tvrtke!
B Radove na dijelovima koji provode plin smije izvoditi
samo za to ovlaštena tvrtka.
Opasnost po život uslijed trovanja
Nedovoljan dovod zraka može dovesti do opasnog
izlaženja dimnih plinova!
B Pazite da otvori za dovod svježeg zraka i odvod
otpadnog zraka nisu smanjeni niti zatvoreni.
B Ukoliko se ovaj nedostatak odmah ne otkloni, kotao
ne smije raditi.
B Korisnika obavijestite pismenim putem o
nedostacima i opasnostima.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
3
1
Objašnjenje simbola i upute upozorenja
Opasnost po život od električne struje kod
otvorenog uređaja
B Prije otvaranja uređaja, isključite instalaciju grijanja s
električnog napajanja pomoću sigurnosne sklopke
instalacije grijanja ili isključite odgovarajući
osigurač.
B Osigurajte instalaciju grijanja od nehotičnog
ponovnog uključivanja.
Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala ili
tekućina
B Ne spremajte zapaljive materijale ili tekućine u
neposrednoj blizini kotla.
Štete na instalaciji zbog nestručne montaže
B Kod izvođenja i pogona instalacije grijanja
pridržavajte se tehničkih pravila, kao i odredbi
građevnog nadzora i zakonskih odredbi!
Šteta instalacije zbog nedovoljnog čišćenja i
održavanja
B Čišćenje i održavanje provodite jednom godišnje.
Pritom kontrolirajte kompletnu instalaciju zajedno s
uređajem za neutralizaciju na besprijekornu funkciju.
B Nedostatke uklonite odmah kako biste spriječili
nastanak šteta na instalaciji.
Štete na instalaciji zbog smrzavanja
Ako regulacijski uređaj nije uključen, instalacija grijanja
bi se uslijed smrzavanja mogla zamrznuti.
B U slučaju opasnosti od smrzavanja, zaštitite
instalaciju. Pritom kod isključenog regulacijskog
uređaja ispustite vodu iz kotla, spremnika i cijevi
instalacije grijanja.
Štete na instalaciji i ozljede uslijed pogrešnog
rukovanja
Greške u posluživanju mogu dovesti do ozljeda osoba
i/ili oštećenja instalacije.
B Pazite da se djeca ne služe ili igraju uređajem bez
nadzora.
B Pazite da uređaju imaju pristup samo one osobe,
koje znaju njime pravilno rukovati.
Upute korisnicima
B Predajte ove upute za instalaciju i održavanje
korisniku.
B Korisnicima objasnite način rada i posluživanje
uređaja.
4
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Podaci uz uređaj
2
Podaci uz uređaj
2.1
EU-izjava o usklađenosti
Po konstrukciji i ponašanju u pogonu ovaj proizvod
odgovara europskim smjernicama, kao i drugim
nacionalnim standardima. Usklađenost je dokazana
CE-znakom.
2.3
Pravilna uporaba
Koristite uređaj samo u za njega namijenjene svrhe i
pridržavajte se uputa za instalaciju i održavanje.
Održavanje i popravak smiju izvoditi samo za to
ovlaštene stručne osobe.
Plinski kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315 Gas/
VM predviđeni su za zagrijavanje ogrjevne vode, npr.
za stambene zgrade ili industrijske objekte. Mogu se
primijeniti svi plinski plamenici označeni kao tipski
uzorak prema EN676, ako se njihova radna polja
podudaraju s tehničkim podacima za kotao.
Pregled tipova
Ove upute za instalaciju i održavanje vrijede za:
Buderus plinski kondenzacijski kotao Logano plus
SB315 i Logano plus SB315 Gas/ VM.
Pridržavajte se mjerodavnih podataka sa
tipske pločice.
Izjavu o usklađenosti proizvoda možete skinuti s
interneta na adresi www.buderus.de/konfo ili zatražiti
od ovlaštenog Buderus zastupnika.
2.2
2
2.4
Opseg isporuke
• 1 kotao, zapakiran na paleti.
• 1 tehnički dokument, spojen za tijelo kotla.
• 1 plašt kotla s toplinskom izolacijom i priborom,
u kartonskoj ambalaži.
• 1 prednja stijenka u kartonskoj ambalaži.
• 1 set sifona u ložišnom prostoru.
Postoji mogućnost da za određene tipove
kotla neki dijelovi iz isporučenog pribora
nisu potrebni.
• 1 regulacijski uređaj sa spojnom shemom i uputama
za korištenje električne regulacije kotla i kruga
grijanja, u kartonskoj ambalaži.
• 1 uređaj za neutralizaciju1)u kartonskoj ambalaži.
Dodatno s Unit-izvedbom (s plamenikom s prethodnim
miješanjem plina Logatop VM):
• 1 plamenik u kartonskoj ambalaži.
• 1 poklopac plamenika u kartonskoj ambalaži.
(Prednja stijenka se kod izvedbe Unit ne isporučuje.)
1) Pribor na posebnu narudžbu.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
5
2
Podaci uz uređaj
2.5
Tehnički podaci, dimenzije, priključci
Sl. 1
Prednji, bočni i stražnji pogled
Veličina kotla
Toplinski učinak loženja
Udio CO2
Sadržaj vode
Sadržaj plina
Slobodan transportni tlak
Otpor na strani dimnih plinova
Dopuštena temperatura
polaznog voda2)
Dopušteni radni tlak
CE oznaka kotla
Propuštanje plina-Ø unutra
AA
Visina
HAA
Težina3) neto cca.
Temperature sustava 50/30 ˚C
Nazivni toplinski učinak
Puno opterećenje
Djelomično opterećenje
Temperatura dimnih plinova4) Puno opterećenje
Djelomično opterećenje
Maseni protok dimnih plinova Puno opterećenje
Djelomično opterećenje
Temperature sustava 80/60 ˚C
Nazivni toplinski učinak
Puno opterećenje
Temperatura ispušnih
Puno opterećenje
plinova4)
Djelomično opterećenje
Maseni protok dimnih plinova Puno opterećenje
Djelomično opterećenje
kW
%
L
L
Pa
mbar
˚C
50
18,6 – 46,4
237
90
0,43
70
26 – 65,1
90
33,6 – 83,9
115
43,0 – 107,5
10
233
250
120
138
ovisno o tipu plamenika (50)1)
0,51
0,59
110
bar
240
142
0,77
4
CE-0085 AT 0074
mm
mm
kg
153
347
183
317
294
300
314
321
kW
kW
˚C
˚C
kg/s
kg/s
50
20,3
45
30
0,0189
0,0074
70
28,4
45
30
0,0268
0,0103
90
36,6
45
30
0,0344
0,0133
115
47,0
45
30
0,0443
0,0171
kW
˚C
45,2
72
63,5
72
81,8
72
104,7
72
˚C
kg/s
kg/s
40
0,0198
0,0079
40
0,0277
0,0111
40
0,0357
0,0143
40
0,0458
0,0183
Tab. 2 Tehnički podaci i dimenzije
1) Vrijednost u zagradama označava preporučeni maksimalni transportni tlak.
2) Granica osiguranja (sigurnosni graničnik temperature).
Maksimalno moguća temperatura polaznog voda = granica osiguranja (STB) –18K. Primjer: Granica osiguranja (STB) = 100 ˚C,
maksimalno moguća temperatura polaznog voda = 100–18 = 82 ˚C.
3) S VM plamenikom +16 kg.
4) Konstruirana temperatura dimnih plinova za izračun presjeka prema EN 13384 (srednja vrijednost serije)
Izmjerena temperatura dimnih plinova može odstupati od stvarne temperature sustava, ovisno o postavkama plamenika.
6
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Podaci uz uređaj
Vrsta
NW
Mjesta priključka
VK
R1½
Polazni vod kotla
M
–
2
Mjerno mjesto (uronska čahura)
VSL
R1
Sigurnosni polazni tok
MDW
G¼
Mjerno mjesto tlačne sklopke
minimalnog tlaka1)
RK
R1½
1. Povratni vod kotla
RK2
R1¼
2. Povratni vod kotla
AKO
DA 32
Izlaz kondenzata
EK
R1½
Ulaz hladne vode
EL
R1½
Pražnjenje
Tab. 3 Mjesta priključka
1) Rezervni dio za osigurač od pomanjkanja vode.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
7
3
3
Propisi, norme i smjernice
Propisi, norme i smjernice
Buderus plinski kondenzacijski kotlovi Logano plus
SB315 Gas i SB315 VM odgovaraju po konstrukciji i
ponašanju u pogonu zahtjevima normi EN 267,
EN 303, EN 676, EN 677 i DIN 4702, dio 6.
Kod izvođenja i pogona instalacije pridržavajte se
tehničkih pravila, kao i odredbi građevnog nadzora i
zakonskih odredbi.
Buderus čelični kotao Logano plus SB315 je plinski
kondenzacijski kotao.
Sukladno DIN EN 12828 se za kotao < 300 kW (nazivni
toplinski učinak) umjesto osigurača od pomanjkanja
vode može ugraditi i tlačna sklopka minimalnog tlaka
(dodatna oprema).
Kako bi se izbjeglo zagađenje kotla,
preporučujemo da na mjestu montaže
ugradite napravu za hvatanje nečistoća.
Kontrola nepropusnosti
Provedite test nepropusnosti prema normi DIN 18 380.
Ispitni tlak se usklađuje s tlakom koji vlada u instalaciji
grijanja i iznosi 1,3 x ovog tlaka, ali najmanje 1 bar.
Uvjeti primjene kotla
Dopuštena temperatura polaznog
toka
110 ˚C
Dozvoljeno ukupno prekoračenje
tlaka
4 bara
Maksimalna vremenska konstanta
regulatora temperature
40 s
Sigurnosni graničnik temperature
40 s
Tab. 4
Dozvoljeno gorivo:
Plinski kondenzacijski kotlovi Logano plus SB315
mogu raditi sa sljedećim vrstama goriva:
• Prirodni i tekući plin u skladu s radnim listom DVGW
G260 (Njemačka).
• Prirodni i tekući plin javne opskrbe plina (Austrija,
Švicarska).
Molimo koristiti samo one plamenike koji radi s tim
vrstama goriva. Pridržavajte se podataka dobavljača
plamenika.
8
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Propisi, norme i smjernice
3.1
3
Postavljanje kotla
Ovo poglavlje objašnjava kako se stručno postavlja
kotao.
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
smrzavanja!
B Instalaciju grijanja postavite u prostoriji
sigurnoj od smrzavanja!
3.1.1 Temelj i preporučeni razmaci od zida
B Pri izgradnji temelja ili površine za ugradnju,
pridržavajte se minimalnog razmaka zidova
(vrijednosti u zagradi) (Æ sl. 2 i tab. 4), kako biste
nesmetano instalirati i održavati uređaj.
Prednost je ako se u blizini mjesta postavljanja nalazi
odvod.
Kotao se treba postaviti na temelj visine približno
5 – 10 cm.
Površina za ugradnju mora biti ravna i vodoravna.
Sl. 3
Priključci
3.2
Zbrinjavanje u otpad
Molimo pridržavajte se sljedećega:
B Ambalažni materijal zbrinite na ekološki
prihvatljiv način.
B Komponente instalacije grijanja koje se
moraju zamijeniti ekološki prihvatljivo
zbrinite u reciklažnom dvorištu.
Sl. 2
Prostor za postavljanje (mjere u mm,
vrijednosti u zagradi() su minimalni razmaci)
Vodoravno izravnavanje bloka kotla (Æ sl. 3).
Veličina kotla
Mjere u mm
L
BK
50 – 70
1084
680
90 – 115
1084
680
Tab. 5 Mjere postavljanja
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
9
4
4
Montiranje kotla
Montiranje kotla
U ovom se poglavlju objašnjava kako kotao možete
stručno montirati.
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
otvorenog ložišnog prostora!
Zbog brušenja ili varenja pri otvorenom
ložišnom prostoru može doći do oštećenja
prostora plamenika od oplemenjenog
čelika.
B Pazite da su vratašca ložišnog prostora
uvijek zatvorena, osim ako je montirana
prednja ploča toplinske izolacije.
4.1
Opseg isporuke
B Ambalažu kod isporuke kontrolirajte na
neoštećenost.
B Kontrolirajte da li je opseg isporuke cjelovit
(Æ poglavlje 2.4, str. 5)
4.2
Zbrinite ambalažu
B Ambalažni materijal zbrinite na ekološki prihvatljiv
način.
4.3
Minimalni razmaci/dimenzije
proizvoda
Prilikom montaže pazite da održite
preporučene minimalne razmake od zida
(Æ tab. 4, str. 9).
10
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Montiranje kotla
4.4
4
Toplinska izolacija i plašt
Kod toplinske izolacije pazite da je tekstilni
dio okrenut prema van, a izrezi prema
natrag (Æ sl. 4).
B Stavite gornju ploču toplinske izolacije prednje
stijenke [3] te pričvrstite pomoću 4 zatezne opruge
za trake toplinske izolacije [2].
B Toplinsku izolaciju provući ispod tijela kotla
(Æ sl. 4).
Sl. 5
Sl. 4
Stavljanje toplinske izolacije
Za lakše pričvršćenje gornje ploče
toplinske izolacije potrebno je skinuti vrata
plamenika (Æ poglavlje 4.6).
B Ploče toplinske izolacije stavite preko bloka kotla
tako da se one s gornje strane preklapaju te ih
pričvrstite pomoću 4 zatezne opruge [1].
B Urezane trake u ploči toplinske izolacije umetnite sa
stražnje donje strane između čvornog lima i
sakupljača dimnih plinova.
B Gornju ploču toplinske izolacije prednje stijenke [3]
zahvatite urezima u svornjake šarke.
B Stavite donju ploču toplinske izolacije prednje
stijenke [4] te pričvrstite pomoću 4 zatezne opruge
za okolnu toplinsku izolaciju (Æ sl. 5).
B Trake toplinske izolacije [2] stavite gore oko obruča
bloka kotla te pričvrstite pomoću 2 zatezne opruge
lijevo i desno za donju ploču toplinske izolacije
(Æ sl. 5).
Pričvršćivanje toplinske izolacije
B Ponovno montirajte vrata plamenika (Æ sl. 20,
str. 16).
B Toplinsku zaštitu stražnje stijenke [1] stavite prema
izrezima na stražnju stijenku kotla te pričvrstite s
lijeve i desne strane za okolnu toplinsku izolaciju
pomoću 2 zatezne opruge (Æ sl. 6).
Sl. 6
Pričvršćenje toplinske izolacije stražnje
stijenke
B Skinite pričvrsne matice za traverze s vijaka.
B Prednju traverzu (Æ sl. 7, izrez u obliku trapeza
prema dolje) umetnite s gornje strane pomoću 2
bušenja u vijke te pričvrstite maticama (Æ sl. 7).
B Stražnju traverzu (Æ sl. 7, izrez u obliku trapeza
prema dolje) umetnite s gornje strane pomoću 2
bušenja u vijke te pričvrstite maticama (Æ sl. 7).
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
11
4
Montiranje kotla
Obrubi na traverzama moraju biti okrenuti
prema van, a prednja i stražnja traverza
moraju biti vodoravno izravnane (Æ sl. 7).
B Bočne stijenke s obrubom s donje strane stavite iza
okvira kotla.
Sl. 9
Sl. 7
1
2
Montaža prednje i stražnje traverze
Prednja traverza
Stražnja traverza
B Bočne traverze [1] kukicama zakačite za ureze
prednje i stražnje traverze [2] te pričvrstiti pomoću
dva vijka za lim koje stavljate u izbušenu rupicu s
prednje strane i u duguljasti prorez sa stražnje
strane (Æ sl. 8).
Sl. 8
1
2
12
Montaža bočne traverze
Bočne traverze
Prednje i stražnje traverze
Umetnite bočne stijenke
B Bočne stijenke [1] malo uzdignite te gore obrub
zakačite za bočne traverze i pritišćite prema dolje.
B Krajeve prostirača toplinske izolacije pritisnite iza
obruba bočne strane.
B Pričvrsnicu vodiča [2] za kabel plamenika [3] s dva
zatika umetnite u izbušene rupe lijevog ili desnog
obruba bočne stijenke.
B Kabel plamenika [3] dovedite do korisne dužine,
umetnite pričvrsnicu vodiča, zatvorite spojnicu te
pričvrsnicu vodiča pričvrstite pomoću 2 vijka za lim.
Sl. 10
1
2
3
Montaža pričvrsnice vodiča
Bočna stijenka
Pričvrsnica vodiča
Kabel plamenika
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Montiranje kotla
B Donji dio stražnje stijenke [1] pomoću 3 vijka za lim
lijevo i 2 vijka za lim desno pričvrstite za obrub
bočne stijenke.
B Gornji dio stražnje stijenke [2] sa Z-obrubom
umetnite iza donjeg dijela stražnje stijenke [1],
oslonite na obrub bočne stijenke te s po 2 vijka za
lim pričvrstite s lijeve i desne strane.
4
B Prednji poklopac kotla [1] pričvrstite pomoću 2 vijka
za lim kroz spojne pločice poklopca i obrub bočne
stijenke s bočnim traverzama (Æ sl. 12, strelica).
Gornje vijke za lim također uvijte u
izbušene rupice traverze!
B 1 ili 2 držača kabela [3] ili kanal kabela pričvrstite za
gornju stražnju stijenku [2].
Sl. 12
Sl. 11
1
2
3
Montirajte prednji poklopac kotla.
Montaža stražnje stijenke
Donji dio stražnje stijenke
Gornji dio stražnje stijenke
Držač kabela
B Prednji poklopac kotla [1] stavite gore na obrub
bočne stijenke te povucite prema naprijed dok
kukice s lijeve i desne strane ne zasjednu u proreze.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
13
4
Montiranje kotla
4.5
Montaža i električni priključak regulacijskog sustava Logamatic 2000/4000
Samo regulacijski sustav Logamatic 4000
B Otpustite oba vijka u poklopcu [1]. Skinite poklopac
prema naprijed.
B Kapilarne cjevčice provucite kroz kabelsku
uvodnicu i odmotajte na potrebnu dužinu.
B Regulacijski uređaj sprijeda s kukama za uvlačenje
[4] umetnite u ovalne otvore prednjeg poklopca
kotla [5].
B Regulacijski uređaj povucite prema naprijed i nakon
toga nagnite prema natrag. Elastične kuke [2]
moraju straga uskočiti u pravokutne otvore prednjeg
poklopca kotla [3].
B Podnožje regulacijskog uređaja, lijevo i desno od
kabelske uvodnice vijčano pričvrstite na prednji
poklopac kotla [6], i to kroz provrte [7] sa 2 vijka za
lim.
B Obje gornje elastične pomične kuke [3] malo
pritisnite prema unutra (strelica) i stražnju stijenku [2]
tako umetnite, da obje kuke uskoče.
B Stavite pokrov stezaljki i pričvrstite pomoću 2 vijka
za lim.
Izvedite električni priključak prema
priloženoj spojnoj shemi.
Sl. 14
1
2
3
4
5
Sl. 13
1
2
3
4
5
6
7
Skidanje stražnje stijenke
Dio za odlamanje
Dio stražnje stijenke
Gornja elastična pomična kuka
Donja kuka
Okvir obujmica
Montaža regulacijskog sustava Logamatic
4000
Poklopac
Elastične kukice
Pravokutni otvori prednjeg poklopca kotla
Kuke za uvlačenje
Ovalni otvori prednjeg poklopca kotla
Kabelska uvodnica prednjeg poklopca kotla
Provrti za vijke za lim
Prema potrebi možete dio za odlamanje [1]
stražnje stijenke [2] odlomiti, odnosno
izrezati.
B Umetnite obje donje kuke [4] desno i lijevo na
stražnjoj stijenki [2] s prorezom u gornji rub okvira
obujmica [5].
14
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Montiranje kotla
Samo uz regulacijski uređaj Logamatic 2000
B Otpustite dva vijka poklopca i skinite poklopac.
B Kapilarne cjevčice provucite kroz kabelsku
uvodnicu i odmotajte na potrebnu dužinu.
B Jedinicu prikaza pomaknite u željeni položaj.
4
Izvođenje električnog priključka
Sve vodove osigurajte kabelskim obujmicama (opseg
isporuke regulacijskog uređaja). Molimo izvedite
sljedeće radne korake:
1. Kabelske obujmice umetnite kako je prikazano na sl.
17 s položenim vodom odozgo u prorez okvira
obujmice.
2. Kabelsku obujmicu podvucite ispod.
3. Pritisnite.
4. Polugu prebacite prema gore.
Pazite na brižljivo vođenje kabela i
kapilarne cjevčice!
Uspostavite čvrsti mrežni priključak prema
EN 50 165!
Pridržavajte se mjesnih propisa!
Sl. 15
Micanje jedinice prikaza
B Stavite poklopac te montirajte regulacijski uređaj
(Æ sl. 16).
.
.
.
.
.
6720615883-31.1RS
Sl. 17
Vod osigurajte kabelskom obujmicom
B Ponovno stavite poklopac i pričvrstiti za regulacijski
uređaj.
B Kapilarne cjevčice temperaturnih osjetnika i vod
temperaturnog osjetnika kotlovske vode dovedite
do mjernog mjesta [1]. Pritom odmotajte na
potrebnu dužinu.
Sl. 16
Montaža regulacijskog sustava 2000
Sl. 18
Mjerno mjesto
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
15
4
Montiranje kotla
B Temperaturni osjetnik utaknite do graničnika u
uronsku čahuru [4]. Kod toga se plastična spirala [2]
automatski pomiče natrag. Kompenzacijsku oprugu
[1] također uvucite u uronsku čahuru [4].
B Osigurač osjetnika [3] (u opsegu isporuke
regulacijskog uređaja) sa strane ili odozgo pritisnite
na glavu uronske čahure (vidi strelicu).
1
Vrata plamenika kod SB315
Kod Unit-izvedbe plamenik je već montiran
na vrata plamenika.
Strani plamenik montirajte prema uputama
za instalaciju proizvođača plamenika.
Šarke vrata plamenika mogu se izmijeniti s
desna na lijevo.
Kod SB315 VM usporedite upute za
montažu, stavljanje u pogon i održavanje
plamenika s prethodnim miješanjem plina
Logatop VM.
B Otvorite vrata plamenika te izvucite svornjak šarke
[2].
B Zatik s urezom [3] premjestite s donje strane
plamenika s desna u lijevo.
B Vrata plamenika pomoću zatika s urezom [3]
zakačite za donju šarku te pričvrstite pomoću
svornjaka [2] za gornju šarku.
B Zatvorite vratašca plamenika i pričvrstite pomoću
šesterokutnih vijaka [1]. Zakretni moment 10 – 15 Nm.
2
4
4.6
3
6720615883-32.1RS
Sl. 19
1
2
3
4
Umetnite plastičnu spiralu u uronsku čahuru
Kompenzacijska opruga
Plastična spirala
Osigurač osjetnika
Uronska čahura
Sl. 20
1
2
3
16
Vrata plamenika
Šesterokutni vijci
Svornjak šarke
Zatik s urezom
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Montiranje kotla
4.7
Montaža plinskog plamenika
NAPOMENA: Štete na instalaciji uslijed
pogrešnih postavki plamenika
(preopterećenje)!
B Pazite da postavljena vrijednost s tipske
pločice kondenzacijskog kotla ne pređe
navedeni učinak topline loženja Qn (Hi).
4.7.1
4.7.2 Plamenik – SB315 VM
B Skinite završni lim ispred ložišnog prostora.
NAPOMENA: Oštećenja plamenika zbog
udaraca!
B Izbjegavajte udarce kod SB315 VM s
Buderus plamenikom s prethodnim
miješanjem.
B Pridržavajte se uputa za montažu,
puštanje u pogon i održavanje VMkotla.
Plinski plamenik – SB315 Gas
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
pogrešnog plamenika!
B Koristite samo one plamenike koji
odgovaraju zahtjevima kotla
Logano plus SB315 Gas.
4
B Pričvrstite vrata plamenika pomoću 2 šesterokutna
vijka [1] (zakretni moment cca. 10 – 15 Nm).
Dovod plina se može provući do plamenika
kroz desno ili lijevo bušenje s donje strane
u prednjoj i stražnjoj stijenki kotla.
Kod SB315 Gas plinski plamenik mora biti
montiran na vrata plamenika. Pri montaži
plamenika pridržavajte se uputa za
instalaciju proizvođača plamenika!
B Obratite pažnju na dubinu vrata T (Æ sl. 21, tab. 4).
B Međuprostor između cijevi plamenika i toplinske
izolacije [1] zabrtvite na mjestu montaže.
Veličina kotla [kW]
T [mm]
50
95
70
90
70
115
Tab. 6 Dubina vrata T
Sl. 22
Sl. 21
Vrata plamenika SB315 VM s montiranim
plamenikom s prethodnim miješanjem
Shematski prikaz dubine vrata T
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
17
4
Montiranje kotla
4.8
Montaža plašta
4.8.1 Montaža poklopaca kotla
B Stražnji dio poklopca kotla slika 23 labavo stavite na
desnu i lijevu stijenku.
4.8.3 Montaža poklopca plamenika SB315 VM
B Umetnite maticu lijevo i desno u za to određen izrez
obruba bočne stijenke.
B Poklopac plamenika zahvatite u obrub prednjeg
poklopca kotla.
B Sigurnosne vijke lijevo i desno kroz poklopac
plamenika uvijte u matice.
Tipsku pločicu ovisno o mjesnim uvjetima zalijepite
na desnu ili lijevu bočnu stijenku.
Sl. 23
Montaža poklopaca kotla
4.8.2 Montiranje prednje stijenke – SB315 Gas
B Donju prednju stijenku s 4 kukice [1] zakačite za
izreze obruba bočnih stijenki.
B Spojnice gornje prednje stijenke [2] umetnite u
proreze donjeg obruba prednje stijenke te gore
zahvatite za obrub prednjeg poklopca kotla [3].
Sl. 24
1
2
3
18
Sl. 25
Montaža poklopca plamenika SB315 VM
Montaža prednje stijenke SB315 Gas
Postavljene 4 kukice donje prednje stijenke
Postavljene spojnice gornje prednje stijenke
Obrub prednjeg poklopca kotla
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Montiranje kotla
4.9
4
Priključenje kotla na cjevovodnu
mrežu
Pridržavajte se sljedećih uputa za priključak kotla na
cjevovodnu mrežu. Ove su upute važne za nesmetani
pogon.
NAPOMENA: Štete na instalaciji od
propusnih priključaka!
B Priključne vodove instalirajte bez
upetosti na priključke kotla.
4.9.1
Priključenje povratnog voda instalacije
grijanja
B Povratni vod instalacije grijanja priključite na
priključke povratnog voda kotla RK1 i RK2.
Kako bi se izbjeglo prodiranje prljavštine
na strani vode u kotao, preporučujemo da
se na mjestu instaliranja ugradi pribor za
hvatanje prljavštine.
4.9.2
Priključenje polaznog voda instalacije
grijanja
B Polazni vod instalacije grijanja priključite na
priključak polaznog voda kotla VK.
4.9.3
Priključenje polaznog voda sigurnosnog
voda
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
priključka pogrešnih komponenti na
polazni vod sigurnosnog voda.
B Na polazni vod sigurnosnog voda VSL
ne priključujte nikakav spremnik tople
vode ili neki drugi krug grijanja.
B Sigurnosni ventil pričvrstite na priključak polaznog
voda sigurnosnog voda (VSL).
6 720 615 882-29.1RS
Sl. 26
Priključci kotla Logano SB315
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
19
4
Montiranje kotla
4.10 Instaliranje voda kondenzata
Kod instalacije voda kondenzata
pridržavajte se sljedećega:
B Kondenzat nastao u kotlu i eventualno u
dimovodnoj cijevi propisno odvedite.
B Ispuštanje kondenzata u javni
kanalizacijski sustav provedite prema
važećim propisima.
B Pridržavajte se mjesnih odredbi.
B Isporučeni sifon montirajte na odvod sakupljača
dimnih plinova [5].
B Odvijte zaporni poklopac i napunite sifon sa cca.
dvije litre vode.
4.10.1 Montaža uređaja za neutralizaciju
Uređaji za neutralizaciju također se mogu
dobiti kao pribor.
B Uređaj za neutralizaciju (pribor)
instalirajte prema uputama za montažu.
Kod montaže i održavanja uređaja za neutralizaciju1)
molimo pridržavajte se posebnih uputa za montažu
(opseg isporuke uređaja za neutralizaciju1)).
B Obujmicom priključite odvodno crijevo [1] na izlaz
kondenzata.
Općenito kondenzat treba preko plinskog
odvoda teći u kotao. Ukoliko to nije
moguće, tada se u posebnom dovodu
smiju koristiti samo T-elementi od
oplemenjenog čelika ili plastike. Kod
keramičkih instalacija za odvod dimnih
plinova potrebno je montirati posudu za
hvatanje taloga.
OPASNOST: Opasnost po život uslijed
trovanja!
Ako sifon nije napunjen vodom ili kod
otvorenih priključaka, dimni plinovi koji
izlaze mogu dovesti ljude u opasnost po
život.
B Napunite sifon vodom.
B Pazite da priključci sifona i dimovodni
priključci budu zabrtvljeni.
B Pripazite na to da brtveni prsten usjeda
s brtvom u navojnom čepu.
Sl. 28
1
Sl. 27
1
2
3
4
5
Montaža uređaja za neutralizaciju
Odvodno crijevo
Instaliranje voda kondenzata
Priključni luk
Kapa za zatvaranje
Sifon
Ogranak sifona do uređaja za neutralizaciju ili voda
odvodnje
Sakupljač dimnih plinova
1) Pribor na posebnu narudžbu
20
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Puštanje u pogon
5
Puštanje u pogon
Ovo poglavlje opisuje kako se instalacija grijanja pušta
u rad.
B Prvo puštanje u pogon izvedite prema uputama za
korištenje kotla, plamenika, osigurača od
pomanjkanja vode i električne regulacije kruga
grijanja.
B Prodavač instalacije treba prilikom predaje korisnika
upoznati s djelovanjem i posluživanjem instalacije
grijanja i predati mu tehničku dokumentaciju.
Popunite zapisnik o puštanju u rad.
B Korisnika upoznajte s postupkom održavanja te mu
preporučite zaključivanje ugovora o održavanju i
kontrolnom pregledu.
NAPOMENA: Štete na kotlu od
povećanog nakupljanja prašine!
B Kotao ne smije raditi u sredini s
pojačanim razvijanjem prašine, npr. od
građevinskih radova u kotlovnici.
5.1
5
Ispiranje instalacije grijanja
Instalaciju grijanja morate isprati prije stavljanja u
pogon, kako nikakva zagađenja ne bi npr. začepila i
oštetila pumpu.
UPOZORENJE: Opasnost po zdravlje
uslijed onečišćenja pitke vode!
B Obavezno poštujte državne propise i
norme za izbjegavanje onečišćenja
pitke vode (npr. vodom iz instalacije
grijanja).
B Pridržavajte se norme EN 1717.
NAPOMENA: Štete na kotlu zbog korozije
ili prljavštine!
B Instalaciju grijanja prije punjenja
potpuno isperite.
B Kako biste spriječili taloženje prljavštine
ili nastanak korozije, provjerite svojstvo
vode za punjenje i dopunjavanje.
(Pridržavajte se priručnika „Priprema
vode...“.)
B Crijevo na povratnom vodu grijanja dovedite do
odvoda.
B Otvorite ventile radijatora i zaporne ventile
instalacije grijanja.
B Instalaciju grijanja ispirite pitkom vodom, sve dok
čista voda ne počne izlaziti iz povratnog voda
grijanja.
5.2
Punjenje instalacije grijanja
UPOZORENJE: Opasnost po zdravlje
uslijed onečišćenja pitke vode!
B Obavezno poštujte državne propise i
norme za izbjegavanje onečišćenja
pitke vode (npr. vodom iz instalacije
grijanja).
B Pridržavajte se norme EN 1717.
OPASNOST: Opasnost po život od
izlazećih dimnih plinova!
B Prije nego kotao ili uređaj za
neutralizaciju prvi puta pustite u pogon,
nalijte cca. 10 litara vode u kontrolni
otvor ili ložišni prostor, kako biste
ostvarili punjenje posude za
neutralizaciju te spriječili istjecanje
plinova iz sifona kotla.
NAPOMENA: Šteta od prekoračenja tlaka
kod ispitivanja nepropusnosti!
Visoki tlak može oštetiti tlačne,
regulacijske ili sigurnosne uređaje.
B Pazite da prije ispitivanja na
nepropusnost ne budu montirani
nikakvi tlačni, regulacijski ili sigurnosni
uređaji, koji se ne mogu zatvoriti prema
vodenom prostoru kotla.
Ako se na instalaciji grijanja nalazi više
krugova grijanja, tada ih morate isprati
jedan iza drugoga.
B Polazni i povratni vod grijanja blokirajte na kotlu.
B Polazni vod grijanja priključite na priključak pitke
vode.
B Priključite crijevo na povratnom vodu grijanja
instalacije grijanja.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
21
5
Puštanje u pogon
NAPOMENA: Štete na instalaciji od
temperaturnih naprezanja!
B Instalaciju grijanja tijekom pogona
punite isključivo preko slavine za
punjenje u cjevovodnom sustavu
(povratni vod) instalacije grijanja.
B Instalaciju grijanja tokom rada ne punite
preko slavine za punjenje i pražnjenje
kotla (KFE), nego isključivo preko
slavine za punjenje na cjevovodnom
sustavu (povratnog voda) instalacije
grijanja.
B Na kvalitetu vode pazite prema
priručniku uređaja i upišite količinu vode
za punjenje kao i njena svojstva.
Za ispravnu primjenu i pripremu vode za punjenje i
vode za dopunjavanje, pridržavajte se radnog lista K8
u važećem Buderus-katalogu kao i smjernice
VDI 2035.
PH-vrijednost u ogrjevnoj vodi raste nakon punjenja
instalacije grijanja.
B Nakon 3 – 6 mjeseci (kod prvog održavanja),
provjerite da li se je pH-vrijednost u instalaciji
grijanja namjestila.
22
5.3
Dovođenje instalacije grijanja u
stanje pripravnosti za pogon
Kod stavljanja u pogon pridržavajte se sljedećih
točaka:
B Prije stavljanja u pogon instalacije grijanja ozračite je
preko za to predviđenih ozračnih uređaja.
B Provjerite je li zatvoren otvor za ispitivanje na
sakupljaču dimnih plinova (Æ sl. 32, str. 26).
B Provjerite jesu li vratašca plamenika pričvršćena
vijcima.
B Provjerite da li su sigurnosni uređaji funkcionalno
ispravni.
5.4
Puštanje u rad regulacijskog uređaja
i plamenika
B Kotao pustite u rad preko regulacijskog uređaja.
Puštanjem u rad regulacijskog uređaja automatski se
pušta u rad plamenik. Plamenik se može nakon toga
pokrenuti od regulacijskog uređaja. Daljnje informacije
o ovome možete naći u uputama za instalaciju
odgovarajućeg regulacijskog uređaja ili plamenika
B Popunite zapisnik o puštanju u rad plamenika koji se
nalazi u tehničkoj dokumentaciji.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Puštanje u pogon
5.5
5
Zapisnik o puštanju u rad
B Provedene radove stavljanja u pogon potpišite i
upišite datum.
Radovi puštanja u rad
Str. (pojedine radne
operacije)
1.
Punjenje instalacije grijanja vodom.
str. 21
2.
Ozračivanje instalacije grijanja.
str. 22
3.
Provedba kontrole nepropusnosti (plin, dimni plinovi,
voda).
str. 8
4.
Puštanje regulacijskog uređaja u rad.
Æ tehnička dokumentacija
regulacijskog uređaja
5.
Puštanje plamenika u rad.
Æ tehnička dokumentacija
plamenika
6.
Provedba kontrole nepropusnosti plina u kotlu. Nakon
kratkog vremena rada potrebno je vijke s vrata
plamenika dodatno zategnuti kako bi se spriječilo
propuštanje kroz vrata plamenika.
7.
Informiranje korisnika, predaja tehničke
dokumentacije i upis goriva koje treba koristiti za ovu
instalaciju grijanja u tablicu uputa za posluživanje.
8.
Potvrda stručnog stavljanja u pogon.
Napomene
(potpis)
Pečat tvrtke/Potpis/Datum
Tab. 7
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
23
6
6
Stavljanje izvan pogona
Stavljanje izvan pogona
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
smrzavanja!
Ako instalacija grijanja nije u pogonu,
mogla bi se smrznuti.
B U slučaju opasnosti od smrzavanja,
zaštitite instalaciju. Za to ispustite
ogrjevnu vodu na najnižem mjestu
instalacije pomoću slavine za punjenje i
pražnjenje kotla. Kod toga se treba
otvoriti ozračnik na najvišem mjestu
instalacije grijanja.
NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog
smrzavanja!
Instalacija grijanja može se nakon
nestanka struje ili isključivanja napajanja
smrznuti.
B Provjerite funkciju „Postavke
regulatora“, kako bi instalacija grijanja
ostala u pogonu (prije svega pri
opasnosti od smrzavanja).
6.1
Stavljanje instalacije grijanja izvan
pogona
Instalaciju grijanja ugasite preko regulacijskog uređaja.
Stavljanjem regulacijskog uređaja izvan pogona
automatski će se isključiti plamenik.
B Pogonsku sklopku regulacijskog uređaja prebaciti u
položaj „0“ (isključeno).
B Zatvorite dovod goriva.
6.2
Stavljanje instalacije izvan pogona u
slučaju nužde
Instalaciju grijanja samo u slučaju nužde
isključite preko osigurača kotlovnice ili
sigurnosne sklopke instalacije grijanja.
B U slučajevima opasnosti odmah zatvorite glavni
zaporni ventil i instalaciju grijanja isključite s
električnog napajanja preko osigurača prostorije za
grijanje ili preko sigurnosne sklopke instalacije
grijanja.
B Zatvorite dovod goriva.
24
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Održavanje
7
Održavanje
7.1
Općenito
7
B Skinite ploču toplinske izolacije [3].
OPASNOST: Opasnost po život zbog
nestručno izvedenih radova!
B Radove na plinskim instalacijama smije
izvoditi samo ovlašteno stručno
poduzeće.
Vlasnik instalacije obvezan je prema §9
pravilnika o instalacijama grijanja redovito
provoditi čišćenje instalacije ili osigurati
osobu koja će za njega to izvršavati.
B Jednom godišnje izvršite kontrolni
pregled i servis cijele instalacije grijanja i
uređaja za neutralizaciju.
Preporučamo Vam da zaključite ugovor o
kontrolnom pregledu i održavanju.
B Potvrdite izvedena održavanja u
kontrolnoj listi.
B Pridržavajte se uputa za održavanje
plamenika od proizvođača plamenika!
7.2
Čišćenje kotla
OPASNOST: Opasnost po život od udara
električne struje!
B Prije svih radova na plameniku, cijelu
instalaciju isključite s električnog
napajanja!
Sl. 29
Očistite kotao (SB315)
B Skinite vijke sa spojnog kuta, pomaknite spojni kut
u stranu te skinite poklopac za skretanje.
B Izvrnite šesterokutne vijke iz vrata plamenika i
otvorite vrata plamenika (Æ sl. 22, str. 17).
NAPOMENA: Oštećenje plamenika kod
SB315 VM uslijed udaraca!
B Osigurajte plamenik s prethodnim
miješanjem plina od udaraca!
B Otvorite vrata plamenika s plamenikom na stranu
(Æ sl. 22, str. 17).
NAPOMENA: Štete na kotlu zbog
pogrešnog uređaja za čišćenje!
B Pri čišćenju četkom koristite samo
Buderus četke za čišćenje.
Za mokro čišćenje Vam preporučamo
upotrebu uređaja za čišćenje s visokim
pritiskom.
B Ostatke od čišćenja nemojte prenositi
preko uređaja za neutralizaciju.
B Odvod kondenzata AKO nemojte
začepiti prilikom čišćenja (Æ sl. 27,
str. 20).
B Provjerite i prema potrebi očistite sakupljač dimnih
plinova i odvod kondenzata preko otvora za
ispitivanje (Æ sl. 27, str. 20).
B Skinite gornju [1] i donju prednju stijenku [2].
B Izvrnite sigurnosne vijke iz poklopca plamenika i
skinite poklopac plamenika (Æ sl. 25, str. 18).
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
25
7
Održavanje
B Očistite ogrjevne površine u ložišnom prostoru.
B Stavite poklopac za skretanje te čvrsto zabrtvite
spojnim kutem (Æ sl. 30).
B Pričvrstite donju ploču toplinske izolacije pomoću
steznih opruga.
B Montirajte donju i gornju prednju stijenku kotla
(Æ sl. 29, str. 25).
B Ponovno umetnite poklopac plamenika te pritegnite
vijcima (Æ sl. 25, str. 18).
B Instalaciju ponovno pustite u rad.
Kod nepropusnosti kotla u pogledu plina dozvoljena je
prema normi EN 303 određena količina odstupanja.
7.2.1 Čišćenje sakupljača dimnih plinova
Kako bi se mogli odstraniti ostaci od izgaranja iz
sakupljača dimnih plinova, uklonite poklopac za
čišćenje. Nalazi se iza stražnje stijenke.
Sl. 30
Kontrolni pregled/inspekcija
B Cijevne registre očistite četkom.
Kod čišćenja cijevnih registara prije
vađenja četke cijela glava četke mora proći
kroz stražnju stranu cijevi.
B Skinite matice s poklopca za čišćenje [1] te skinite
poklopac.
B Oslobođene ostatke od izgaranja uklonite iz
sakupljača dimnih plinova.
B Nakon toga poklopac prostorije za čišćenje
ponovno montirajte obrnutim redoslijedom.
OPASNOST: Opasnost po život uslijed
trovanja!
Ako sifon nije napunjen vodom ili kod
otvorenih priključaka, dimni plinovi koji
izlaze mogu dovesti ljude u opasnost po
život.
B Napunite sifon vodom.
B Pazite da priključci sifona i dimovodni
priključci budu zabrtvljeni.
B Pripazite na to da brtveni prsten usjeda
s brtvom u navojnom čepu.
B Provjerite je li sifon napunjen vodom.
Sl. 31
Čišćenje četkama
B Moguće ostatke prljavštine usisajte usisivačem.
B Kontrolirajte i po potrebi zamijenite brtve na vratima
kotla, sakupljaču dimnih plinova i poklopcu za
skretanje.
Kod čišćenja prskanjem pridržavajte se
uputa za uporabu regulacijskog uređaja!
U regulacijski uređaj ne smije dospjeti
magla od prskanja!
B Zatvorite vratašca plamenika i pričvrstite vijcima.
6 720 615 882-30.1RS
Sl. 32
1
26
Kontrolni otvor sakupljača dimnih plinova
Poklopac za čišćenje
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Održavanje
7.2.2 Kontrola tlaka vode instalacije grijanja
Općenito se razlikuju otvorene i zatvorene instalacije
grijanja. Otvorene instalacije grijanja se u praksi još
samo rijetko izvode. Zbog toga će Vam se pomoću
zatvorene instalacije objasniti na konkretnom primjeru,
kako možete kontrolirati tlak vode.
7
NAPOMENA: Štete na instalaciji od
čestog dopunjavanja!
Ako se instalacija grijanja mora često
puniti vodom za dopunjavanje, tada se ona
ovisno o svojstvu vode može oštetiti
korozijom i stvaranjem kamenca.
Otvorene instalacije grijanja
Kod otvorenih instalacija grijanja kazaljka hidrometra
[1] mora se nalaziti unutar crvenog polja [3].
B Zbog toga osigurajte ozračivanje
instalacije grijanja.
B Kontrolirajte instalaciju grijanja na
nepropusnost, a ekspanzijsku posudu
na funkcionalnu sposobnost.
B Pridržavajte se podataka o svojstvima
vode.
2
3
2
1
1
3
6720615883-33.1RS
Sl. 33
1
2
3
Hidrometar za otvorene instalacije grijanja
Kazaljka hidrometra
Zelena kazaljka
Crveno polje
Zatvorene instalacije grijanja
Kod zatvorenih instalacija grijanja, kazaljka manometra
[2] mora se nalaziti unutar zelenog polja [3]. Crvena
kazaljka [1] manometra mora biti namještena na tlak
potreban za instalaciju grijanja.
6 720 615 876-59.1RS
Sl. 34
1
2
3
Manometar za zatvorene instalacije grijanja
Crvena kazaljka
Kazaljka manometra
Zeleno polje
Namjestite radni tlak potreban za
instalaciju grijanja.
B Kazaljku manometra odgovarajuće namjestite.
B Kontrolirajte tlak vode instalacije.
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
27
7
7.3
Održavanje
Kontrolna lista
Izvedena održavanja označiti oznakom „x“ u
odgovarajućem stupcu te to potvrdite datumom i
potpisom u polju pridruženog broja.
Održavanja plamenika i kotla izvodite prema njihovim
uputama za održavanje.
Instalacija grijanja
01 02 03 04 05 06 07 08
1
Instalaciju grijanja isključite sa električnog napajanja
2
Zatvorite zapornu slavinu za plin
3
Skinite dovod plina na plameniku
4
Skinite prednje dijelove oplate, otvorite vrata plamenika
(Æ sl. 30, str. 26)
5
Skinite poklopac za skretanje (Æ sl. 31,str. 26)
6
Skinite odvodno crijevo neutralizacije (odvod kondenzata)
(Æ sl. 28, str. 20)
7
Ispitajte/očistite ložišni prostor
8
Ispitajte/očistite ogrjevne površine za naknadno uklapanje
9
Isperite odvod kondenzata (sifon) (Æ sl. 27, str. 20)
10 Ispitajte/očistite sakupljač dimnih plinova
11 Ispitajte/izmijenite brtvu vrata kotla
12 Ispitajte/izmijenite silikonsku brtvu poklopca za skretanje
13 Ponovno pričvrstite odvodno crijevo na odvod kondenzata
14 Zatvorite poklopac za skretanje, dobro ga pričvrstite,
montirajte dijelove oplate
15 Vodu (cca. 10 l) pustite kroz ložišni prostor u izmjenjivač
topline
16 Zatvorite vratašca plamenika, pričvrstite vijcima
17 Pričvrstite dovod plina za plamenik
18 Ispitajte dijelove koji provode plin na nepropusnost
19 Ispitajte odvod plina na nepropusnost
20 Ispitajte funkciju sigurnosne opreme
21 Ispitajte funkciju regulacijskog uređaja
22 Stavite instalaciju grijanja prema uputama za upotrebu u
pogon
23
24
Kod održavanja uređaja za neutralizaciju molimo pridržavajte se posebnih uputa za montažu (nalaze se u opsegu
isporuke uređaja za neutralizaciju).
Tab. 8
Stručna
tvrtka
01
Stručna
tvrtka
02
Stručna
tvrtka
03
Stručna
tvrtka
Datum:
Datum:
Datum:
Datum:
Stručna
tvrtka
Stručna
tvrtka
Stručna
tvrtka
Stručna
tvrtka
Datum
05
Datum:
06
Datum:
07
04
08
Datum:
Tab. 9
28
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
7
Bilješke
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
29
7
Bilješke
30
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
7
Bilješke
Logano plus SB315 Gas/ VM - Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
31
Download

Preuzimanje (PDF 1.4 MB)