Technical Documentation
CP07SR
CIRKULACIONE PUMPE
Vizija
Mi pokrećemo Vaše ideje. Mi ne proizvodimo samo motore već pretvaramo ambiciozne
koncepte naših kupaca u moderne, inovativne i pouzdane proizvode, koji su jedinstveni i
okrenuti budućnosti. Našom pouzdanošću, kreativnošću i fleksibilnošću pomažemo
kupcima da postignu svoje ciljeve.
Business Units
Home Appliances
Serial Motors
New Businesses
Project Motors
Poglavlja
1
OPŠTI DEO
I
CIRKULACIONE PUMPE SA VLAŽNIM ROTOROM I NAVOJNIM PRIKLJUČCIMA, REDA 1RS
II
CIRKULACIONE PUMPE SA VLAŽNIM ROTOROM I PRIRUBNIČKIM PRIKLJUČCIMA, REDA 1CVR I 1CV
III
CIRKULACIONE PUMPE SA SUVIM ROTOROM I PRIRUBNIČKIM PRIKLJUČCIMA, REDA CS
IV
Sadržaj
2
Sertifikati i standardi .................................................................3
I
I Opšte karakteristike ................................................................4
Namena i izbor pumpe ...................................................................4
Ugradnja..........................................................................................5
II Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i navojnim
priključcima, reda 1RS ...............................................................6
Konstrukcija, radna područja i delovi ............................................6
Tehnički podaci i označavanja........................................................7
Dijagrami hidrauličnih karakteristika............................................8
Merna skica, dimenzije, električne karakteristike i mase............9
III Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i prirubničkim
priključcima, reda 1CVR i1CV ..................................................10
Konstrukcija, radna područja i delovi ..........................................10
Tehnički podaci i označavanja ......................................................11
Dijagrami hidrauličnih karakteristika pumpi reda 1CVR ............12
Dijagrami hidrauličnih karakteristika pumpi reda 1CV ..............13
Merne skice,dimenzije, električne karakteristike i mase...........15
IV Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i prirubničkim
priključcima, reda CS ..............................................................16
Konstrukcija, radna područja i delovi ..........................................16
Tehnički podaci i označavanja ......................................................17
Dijagrami hidrauličnih karakteristika..........................................18
Merna skica,dimenzije, električne karakteristike i mase...........20
Sertifikati i standardi
3
Fabrika električnih mašina SEVER osnovana je 1923. godine.
Početkom 80-tih godina prošlog veka, asortiman proizvodnje je
proširen sa programom pumpi. ATB SEVER je članica poslovnog
sistema ATB Austria Antriebstechnik AG od 2005.godine i poznata
je po iskustvu i tradiciji u proizvodnji cirkulacionih pumpi sa
vlažnim i suvim rotorom.
Sertifikacija sistema menadžemnta kvalitetom prvi put je
sprovedena 1997. godine.
ATB SEVER poseduje sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela
SZS Beograd prema JUS ISO 9001/2001.
Cirkulacione pumpe poseduju sve potrebne sertifikate i
deklaracije u skladu sa direktivama Evropske zajednice i domaćim
zakonodavstvom.
Cirkulacione pumpe iz kategorije aparata za domaćinstvo su
ispitane i atestirane na bezbednost od strane TÜV Rheinland i
Kvalitet Niš, i zadovoljavaju zahteve standarda iz oblasti
elektromagnetne kompatibilnosti.
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom usklađene su sa zahtevima
direktiva "Novog pristupa" i pratećih standarda, te se na osnovu
toga označavaju CE znakom, po ovlašćenju TÜV SAVA.
Renomirana sertifikaciona tela (TÜV Rheinland, TÜV SAVA,
Kvalitet Niš, Bureau Veritas, LLOYD 'S Register, CENE X
laboratorija) koja sertifikuju proizvode sprovode nadzor i
prihvataju sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom.
Standardi
Cirkulacione pumpe usklađene su sa nacionalnim propisima i zadovoljavaju zahteve sledećih standarda.
naziv standarda
međunarodni standardi
Pumpe i pumpne jedinice za tečnosti - opšti zahtevi sigurnosti
EN 809
Bezbednost mašina - osnovni pojmovi, opšti principi za konstruisanje.
Deo1: Osnovna terminologija i metodologija
EN 292-1
Bezbednost mašina - osnovni pojmovi, opšti principi za konstruisanje
Deo2: Opšti principi i specifikacije
EN 292-2
Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata.
Deo 1: Opšti zahtevi
IEC 60335-1
Bezbednost aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata.
Deo 1: Posebni zahtevi za cirkulacione neprenosive pumpe za sisteme grejanja
IEC 60335-2-51
Bezbednost mašina - električna oprema mašina. Deo 1. Opšti zahtevi
EN 60204-1
Pumpe. Rotodinamičke pumpe. Cirkulacione pumpe sa električnom snagom
koja ne prelazi 200W za instalacije grejanja i tople potrošne vode.
Zahtevi, ispitivanja, označavanje
EN 1151/99
Rotacione električne mašine. Deo 1: Naznačene karakteristike i pogonske karakteristike. EN 60034
Elektromagnetna kompatibilnost. Opšti standard emisije. Deo 2.
Industrija, okolina
EN 50081-2
Elektromagnetna kompatibilnost. Opšti standard emisije. Deo 2.
Stanovi, komercijalna i laka industrija, okolina
EN 50082-1
Elektromagnetna kompatibilnost. Opšti standard otpornosti. Deo 2.
Industrija, okolina
EN 50082-2
Pumpe za tečnosti i pumpne jedinice. Test za buku. Klasa 2 i 3
EN 12639
Elektromagnetska kompatibilnost. Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo,
za električne aparate i slične uređaje. Deo 1: Emisija
EN 55014
Centrifugalne poluaksijalne i aksijalne pumpe. Ispitivanje-klasa C
Napomena:
- moguće su izvedbe cirkulacionih pumpi po zahtevu kupca i po drugim standardima i nacionalnim propisima.
JUS standardi
JUS EN 292-1
JUS EN 292-2
JUS IEC 60335-1
JUS M.F1.022
I
Opšte karakteristike
4
I
Namena i izbor pumpi
Namena
U ključna pitanja urbanih sredina ubraja se i uredno snabdevanje
potrošača toplom vodom u sistemima centralnog grejanja.
Cirkulacione pumpe su namenjene za prinudnu cirkulaciju
tečnosti u:
- sistemima centralnog grejanja,
- rashladnim sistemima,
- solarnim sistemima,
- industrijskoj primeni,
- sistemima snabdevanja toplom potrošnom vodom.
Cirkulacionu pumpu sa vlažnim rotorom treba izabrati tako da
zahtevana radna tačka bude na Q-H karakteristici pumpe pri
najvećoj brzini obrtanja ili što bliže istoj.Ukoliko se zahtevana
radna tačka nalazi između karakteristika dveju pumpi, tada treba
izabrati pumpu sa nižom karakteristikom.
Izbor cirkulacione pumpe sa suvim rotorom s obzirom na radnu
karakteristiku
H
m
hmax
Transportovana tečnost
U zavisnosti od namene predviđene tečnosti u sistemima su:
- omekšana voda prema važećim propisima odgovarajućeg
kvaliteta, bez kiselina, baza i taloga, kao i bez sadržaja čvrstih
čestica,
- voda pomešana sa tečnošću protiv smrzavanja na bazi glikola1),
- topla potrošna voda2)
Napomene:
1)
Ukoliko sadržaj glikola prelazi 20% od ukupne količine tečnosti, potrebno je
izvršiti korekciju hidrauličnih karakteristika pumpe.
2)
Za transport tople potrošne vode koriste se cirkulacione pumpe sa suvim
rotorom CS..P i specijalnim mehaničkim zaptivačem.
Izbor pumpe
Pri izboru pumpi neophodno je uzeti u obzir više elemenata kao
što su: namena pumpe, radna tačka, dimenzije i povezivenje,
tehničke karakteristike i granice korišćenja, konstrukcija,
transportovana tečnost, ugrađeni materijali.
U katalogu su navedeni podaci za pravilan izbor pumpe kao i
podaci neophodni za ispravno funkcionisanje sistema, bez pojave
kavitacije ili dodatnih šumova usled prevelike brzine strujanja
tečnosti.
Da bi se izbegla pojava i štetno dejstvo kavitacije u sistemu,
potrebno je voditi računa o sledećim parametrima:
! statički pritisak transportovane tečnosti
! temperatura transportovane tečnosti
! minimalan pritisak na usisu pumpe.
Opasnost od kavitacije je veća ako je viša temperatura i niži
pritisak transportovane tečnosti.
Izbor cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom s obzirom na
zahtevanu radnu karakteristiku
Q m3/h
Za ispravan izbor ovih pumpi neophodno je pouzdano poznavanje
najvećih radnih zahteva pumpe. Sa aspekta radne karakteristike,
pumpe se biraju tako da radna tačka bude u području visokog
stepena korisnog dejstva, tj. u području druge i treće trećine Q-H
karakteristike. U slučaju nedovoljnog poznavanja najvećih radnih
zahteva, preporučujemo izbor pumpe sa većom snagom.
Izbor mehaničkog zaptivača
U pumpe sa suvim rotorom, u zavisnosti od namene, ugrađuje se
odgovarajući mehanički zaptivač.
Standardni tip mehaničkog zaptivača se ugrađuje u pumpe za
transport omekšane vode i vode pomešane sa tečnošću protiv
smrzavanja sa sadržajem glikola do 20%.
Specijalni mehanički zaptivači se ugrađuju u pumpe za transport
tople potrošne vode.
Vek trajanja mehaničkog zaptivača se skraćuje ako se pumpa
koristi u otežanim uslovima: voda neodgovarajućeg kvaliteta sa
sadržajem čvrstih čestica, visok pritisak i temperatura.
Minimalni pritisak na usisu pumpe sa vlažnim rotorom
Za pravilan rad sistema sa cirkulacionom pumpom sa vlažnim
rotorom neophodno je na usisu pumpe obezbediti određeni
pritisak. Vrednosti potrebnog minimalnog pritiska na usisu pumpe
Hs(m) su prikazane u tabeli.
Potrebni minimalni pritisak na usisu pumpe
o
temperatura C
tip pumpe
H
m
50
95
110
Hs m
vi š
ak
ara
kte
ris
tik
a
ar
ak
et
ris
tik
a
n iž
ak
zahtevana
radna tačka
1RS
1CVR 40, 50
0,5
0,5
8
6
11
10
1CV 40, 50, 65, 80
0,5
8
11
Podaci važe za sisteme koji su instalisani na nadmorskoj visini do
300m, a ukoliko je nadmorska visina veća, potrebno je povećati
pritisak za 0,1m za svakih 100m povećanja nadmorske visine.
Q m3/h
Opšte karakteristike
5
Ugradnja
Kavitaciona rezerva NPSH
Kavitaciona rezerva (NPSH) je karaktertistika pumpe i označava
minimalni pritisak na usisu pumpe. To je ona granična vrednost
rada pumpe pri kojoj neće nastati kavitacija ili nastupajuća
kavitacija neće izazvati štetu.
Vrednosti NPSH su karakteristike navedene u katalogu, a
određene su merenjem. Pri izboru pumpe, potrebno je navedene
vrednosti povećati za sigurnosni dodatak od 0,5 m.
Brzine strujanja transportovane tečnosti
Brzine strujanja transportovane tečnosti su prikazane na
pojedinim dijagramima Q-H karakteristika.
Pri projektovanju sistema treba voditi računa da brzina strujanja
tečnosti u cevovodu ne pređe naznačenu brzinu strujanja za
izabrane pumpe.
Ugradnja pumpi sa suvim rotorom
Pumpe se mogu ugraditi u svim položajima, osim položaja
ugradnje "motor ispod pumpe".
Pumpe do veličine CS(P) 100 je moguće direktno ugraditi u
ispravno dimenzionisan cevovod bez posebnog oslonca.
Pumpe CS(P) 100 i veće treba obavezno pričvrstiti na postolje
koristeći noge na kućištu pumpe.
Pri ugradnji u horizontalnu instalaciju preporučujemo
podupiranje cevovoda.
Dozvoljeni položaji ugradnje pumpe sa suvim rotorom
Ugradnja pumpi sa vlažnim rotorom
Pumpe se mogu ugraditi u raznim položajima, u potisni ili povratni
cevovod. Važno je da osovina bude u horizontalnom položaju.
Priključivanje pumpi na cevovod se vrši:
- standardnim navojnim priključcima (1RS)
- standardnim prirubnicama (1CVR i 1CV).
Dozvoljeni način ugradnje pumpi sa vlažnim rotorom
Nedozvoljeni način ugradnje pumpi sa vlažnim rotorom
Nedozvoljeni položaji ugradnje pumpe sa suvim rotorom
I
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
navojnim priključcima, reda 1RS
6
Konstrukcija, radna područja i delovi
Konstrukcija
Prema vrsti, pumpe su centrifugalne, a po konstrukciji su
jednostepene. Pumpa i elektromotor imaju zajedničku osovinu
koja se obrće u kliznim ležajima, koji se podmazuju
transportovanom tečnošću.
Ova konstrukcija omogućava tih i pouzdan rad pumpe.
Kućište pumpe je u "in line" izvedbi, tj usisni priključak i potisni
priključak su u istoj osi, što omogućava ugradnju pumpe u
pravolinijske cevovode.
Podešavanje rada pumpe
Podešavanje brzine obrtanja vrši se pomoću preklopnika, koji se
nalazi na priključnoj kutiji motora. Izborom odgovarajuće brzine
obrtanja usklađuju se hidraulične karakteristike pumpe sa
grejnim ili rashladnim sistemom. Time se obezbeđuje značajna
ušteda energije.
II
Delovi pumpe:
smer protoka
tečnosti
obrtno kolo
Dijagram radnih područja pumpi reda 1RS
kondenzator
preklopnik
7
kućište motora
1RS ../7-...
1RS ../6-...
6
H
m 5
vijak za
odzračivanje
1RS ../5-...
1RS ../4-...
4
osovina
1RS ../3-...
ležaj
3
čaura rotora
2
aksijalni ležaj
čaura statora
1
0
0
1
0
0
2
0,25
10
3
0,50
20
30
0,75
40
3
m /h
4
60
kućište pumpe
1,25 l/s
1
50
elektromotor
70
Q
l/min
Materijali delova pumpe:
- Kućište pumpe:
sivi liv
- Kućište motora:
aluminijumska legura
- Osovina:
nerđajući čelik
- Obrtno kolo:
PP
nerđajući čelik, za tipove 1RS../7...
- Ležaji:
grafit
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
navojnim priključcima, reda 1RS
7
Tehnički podaci i označavanje
Tehnički podaci
- Nazivne mere priključaka cevi: DN 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- Priključni napon: 230V, 50Hz
- Vrednosti protoka Q i napora H su prikazane na dijagramima
hidrauličnih karakteristika
- Nazivni pritisak: 10 bar
- Temperatura tečnosti do 110oC
- Dozvoljena temperatura okoline do 40oC
Podaci za elektromotor
- Dvopolni jednofazni asinhroni motor
- Vrednosti primljene snage P1 i nominalne struje IN su prikazaneu
tabeli električnih karakteristika
- Stepen mehaničke zaštite IP42
- Klasa izolacije: F
- Zaštita: u motore pumpi 1RS../5.., 1RS../6.. i 1RS../7.. ugrađena
je zaštita od pregrevanja u slučaju blokiranja rotora, dok su
motori pumpi 1RS../3... i 1RS../4... zaštićeni sopstvenom
impedansom i dodatna zaštita nije potrebna
- Uvodnica: Pg9
Šema priključivanja
L
N
L
N
PE
Jednofazni motor
Označavanje pumpi reda 1RS
1RS 25 / 4 - 130
Osnovni red
Nazivni prečnik priključne cevi (mm)
Napor pumpe (m)
Ugradna dužina kućišta pumpe (mm)
Napomena:
- na poseban zahtev kupca moguća je isporuka pumpi sa fitinzima
Standardi i znaci kvaliteta
Cirkulacione pumpe reda 1RS su u kategoriji aparata za
domaćinstvo. Poseduju sve potrebne sertifikate i deklaracije u
skladu sa direktivama Evropske zajednice i domaćim
zakonodavstvom. Ispitane su i atestirane na bezbednost od strane
TUV Rheinland i Kvalitet Niš
U skladu sa direktivama EU one se označavaju znakom CE.
Pumpe zadovoljavaju zahteve sledećih standarda:
- EN 60335-1
- EN 60335-2-51
- EN 809
- EN 55014-1
- EN 55014-2
II
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
navojnim priključcima, reda 1RS
8
Dijagrami hidrauličnih karakteristika
4
5
1RS../3-...
1RS../4-...
4
H 3
m
H
m
3
2
2
1
1
0
0
1
0
II
0,25
0
10
3
2
m /h
0,50
20
0,75
30
40
0
0
l/s
0
l/min
0
1
2
0,25
10
0,50
20
m3/h
3
1
0,75
30
40
l/min
Q
Q
7
7
1RS../6-...
1RS../5-...
6
6
H
m 5
H
m 5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
0
0
2
0,25
10
3
0,50
20
0,75
30
40
3
4
m /h
1
50
60
70
7
0
0
H
m 5
4
3
2
1
0
0
2
0,25
10
3
0,50
20
30
0,75
40
3
m /h
4
1
50
60
1,25
70
1
2
0,25
10
3
0,50
20
30
0,75
40
m3/h
4
1,25
1
50
60
70
Q
1RS../7-...
1
0
l/min
6
0
0
1,25 l/s
Q
0
l/s
50
l/s
l/min
Q
Napomena:
- hidraulične karakteristike se odnose na rad sa vodom temperature 20oC
l/s
l/min
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
navojnim priključcima, reda 1RS
9
Merna skica, dimenzije, električne karakteristike i mase
Merna skica za pumpe reda 1RS
DN
L1
m
G
73
46
35
L2
Tabelarni prikaz dimenzija, električnih karakteristika i masa
tip
ugradne dužine
priključna
matica
DN
ISO 7/1
priključak
pumpe
G
ISO 228
L1
mm
L2
mm
m
mm
/"
1"
130
102
60
/"
11/4"
130
102
60
1RS 15/3-130
12
1RS 20/3-130
34
stepeni brzine
obrtanja
primljena
snaga
P1
W
nominalna
struja
IN
A
3
67
0,30
2
43
0,20
1
28
0,13
kondenzator
masa
C
mF/V
kg
2,5/400
2,5
2,5/400
2,5
2,5/400
2,5
1RS 25/3-130
1"
1 /"
130
102
60
1RS 25/3-180
1"
11/2"
180
102
85
2,5/400
2,6
1RS 15/4-130
12
/"
1"
130
102
60
2,5/400
2,5
1RS 20/4-130
34
/"
11/4"
130
102
60
2,5/400
2,5
2,5/400
2,5
2,5/400
2,6
2,5/400
2,6
3/400
2,5
3/400
2,6
3/400
2,6
3/400
2,5
3/400
2,6
3/400
2,6
3/400
2,8
3/400
2,8
1RS 25/4-130
1"
12
11/2"
130
102
60
1RS 25/4-180
1"
11/2"
180
102
85
1RS 30/4-180
1 1/4"
2"
180
102
85
1RS 25/5-130
1"
11/2"
130
102
60
11/2"
180
1RS 25/5-180
1"
102
85
1RS 30/5-180
1 1/4"
2"
180
102
85
1RS 25/6-130
1"
11/2"
130
102
60
11/2"
180
1RS 25/6-180
1"
1RS 30/6-180
14
1 /"
2"
180
102
85
1RS 25/7-180
1"
11/2"
180
110
85
1RS 30/7-180
1 1/4"
2"
180
102
110
85
85
Napomene:
- na poseban zahtev kupca moguća je isporuka tipova pumpi koji nisu dati u tabeli,
- zadržavamo pravo izmene podataka.
3
72
0,32
2
47
0,22
1
30
0,13
3
87
0,39
2
65
0,30
1
45
0,22
3
95
0,42
2
69
0,32
1
49
0,24
3
125
0,58
2
105
0,52
1
75
0,38
II
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
10
Konstrukcija, radna područja i delovi
Konstrukcija
Pumpe tipa 1CVR i 1CV su jednostepene centrifugalne pumpe. Pumpa
i elektromotor imaju zajedničku osovinu koja se obrće u ležajima, koji
se podmazuju transportovanom tečnošću.
Ova konstrukcija omogućava tih i pouzdan rad pumpe.
Kućište pumpe je u in-line izvedbi, tj. usisni priključak i potisni
priključak su u istoj osi, što omogućava ugradnju pumpe u
pravolinijski cevovod.
Podešavanje rada pumpi
Promena brzine se vrši promenom utikača u priključnoj kutiji.
Delovi pumpe
kućište pumpe
ležaj
čaura statora
ležaj
Dijagram radnih područja pumpi reda 1CVR i 1CV:
III
14
H
m
12
1CV../14
čaura rotora
obrtno kolo
10
kućište motora
8
1CV../10
6
1CV../7
4
1CVR../5
2
0
1CVR../4
5
0
0
0
1
15
10
2
100
3
200
4
25
20
5
300
6
7
400
30
8
35
9
10
500
3
m /h
l/s
l/min
Q
Materijali delova pumpe:
- kućište pumpe:
sivi liv
- kućište motora:
legura Al
- osovina:
nerđajući čelik
- obrtno kolo:
noril - 1CVR
sivi liv - 1CV
-ležaji:
grafit
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
11
Tehnički podaci i označavanje
Dimenzije standardnih prirubnica
Tehnički podaci
- Nazivne mere: DN 40, 50,65, 80 standardne prirubnice PN6 i
PN6/10
D
DK
- Priključni napon: 230 ili 400V, 50Hz
D3
- Vrednosti protoka Q i napora H prikazani su na dijagramima
hidrauličnih karakteristika
DN
- Nazivni pritisak: 6/10 bar - za DN 40, 50
d(nx)
6 bar - za DN 65, 80
- Temperatura tečnosti do 110oC
- Dozvoljena temperatura okoline do 40oC
- Merni priključak R1/8"
Podaci za elektromotor
- Dvopolni monofazni / trofazni asinhroni motor
- Vrednosti primljene snage P1 i struje I su prikazane u tabeli
električnih karakteristika
nazivna mera
DN
- Stepen mehaničke zaštite IP42
- Klasa izolacije F
- Zaštite: za zaštitu motora od preopterećenja potrebno je ugraditi
motornu zaštitnu sklopku.
40
50
65
80
D
mm
130
140
160
190
DK
mm
100 / 110
110 / 125
130
150
D3
mm
80
90
110
128
d (nx)
mm
14 / 19 (4x)
14 / 19 (4x)
14 (4x)
18 (4x)
standardna
prirubnica
PN 6/10
PN 6/10
PN 6
PN 6
Šema priključivanja
Označavanje pumpi reda 1CVR i 1CV
L
N
1CVR 40 / 4
40
4
50
5
Osnovni red
L
N
PE
jednofazni motor
L1
L1
L2
L2
L3
L3
PE
trofazni motor
Standardi
Pumpe zadovoljavaju zahteve sledećih standarda:
- EN 809
- JUS IEC 60335-1
- JUS IEC 60335-2-51
- EN 55014-1
- EN 55014-2
Nazivni prečnik prirubnice [mm]
Napor pumpe [m]
Monofazna ili trofazna izvedba
Osnovni red
Nazivni prečnik prirubnice [mm]
Napor pumpe [m]
1CV 40 / 7
40
7
50 10
65
80
M
M
T
III
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
12
Dijagrami hidrauličnih karakteristika pumpi reda 1CVR
brzina strujanja
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
brzina strujanja
m/s
0
7
0,5
1,0
1,5
2,0
1CVR 40/4M
6
H
m
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2
0
0,5
6
4
1,5
1
50
0
8
2
10
3
2,5
150
100
0
m3/h
12
0
2
l/s
0
0,5
l/min
0
3,5
200
6
4
1,5
1
50
8
2
10
3
2,5
150
100
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3 m/s
7
1CVR 50/5M
1CVR 50/5T
6
6
H
m
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
l/min
200
brzina strujanja
3 m/s
7
H
m
l/s
3,5
Q
brzina strujanja
0
3
m /h
12
Q
III
m/s
1CVR 40/4T
6
H
m
2,5
7
0
2
0
0,5
0
6
4
1
50
1,5
100
8
2
10
2,5
150
3
m /h
12
3
3,5
200
0
0
2
l/s
0
0,5
l/min
0
Q
Napomena:
- hidraulične karakteristike se odnose na rad sa vodom temperature 20oC.
6
4
1
50
1,5
100
8
2
10
2,5
150
3
m /h
12
3
3,5
l/s
l/min
200
Q
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
13
Dijagrami hidrauličnih karakteristika pumpi reda 1CV
brzina strujanja
0
1,0
2,0
3,0
4,0
brzina strujanja
0
m/s
10
1,0
2,0
3,0
4,0
1CV 40/7
1CV 40/10
H
8
m
H
8
m
6
6
4
4
2
2
0
5
0
0
1
0
15
10
2
3
100
4
5
200
3
m /h
20
6
300
7
400
0
5
0
l/s
0
l/min
0
1
15
10
2
3
100
4
5
200
6
300
7
400
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
l/s
l/min
Q
brzina strujanja
0
3
m /h
20
Q
brzina strujanja
0
m/s
10
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
m/s
10
1CV 50/7
1CV 50/10
H
8
m
H
8
m
6
6
4
4
2
2
0
m/s
10
5
0
0
0
1
2
100
15
10
3
4
200
20
5
300
0
25
m3/h
7
l/s
0
l/min
0
6
400
Q
Napomena:
- hidraulične karakteristike se odnose na rad sa vodom temperature 20oC.
5
0
1
2
100
15
10
3
4
200
20
5
300
III
3
25
m /h
7
l/s
6
400
l/min
Q
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
14
Dijagrami hidrauličnih karakteristika pumpi reda 1CV
brzina strujanja
0
0,4
0,8
1,2
brzina strujanja
1,6
0
m/s
10
0,4
0,8
1,2
1,6
1CV 65/7
1CV 65/10
H
8
m
H
8
m
6
6
4
4
2
2
0
m/s
10
5
0
0
1
0
15
10
4
3
2
100
6
5
0
5
0
l/s
0
l/min
0
7
400
300
200
m3/h
25
20
1
15
10
4
3
2
100
6
5
7
Q
0,4
0,8
1,2
III
brzina strujanja
1,6
14
0
m/s
H 12
m
10
10
8
8
6
6
4
4
5
0
0
0
1
15
10
2
100
3
200
4
25
20
5
300
6
7
400
30
8
35
9
10
500
0,4
0,8
1,2
1,6
14
1CV 80/10
H 12
m
2
l/min
Q
brzina strujanja
0
l/s
400
300
200
3
m /h
25
20
3
m /h
2
0
l/min
0
Napomena:
- hidraulične karakteristike se odnose na rad sa vodom temperature 20oC.
5
0
l/s
Q
m/s
1CV 80/14
1
15
10
2
100
3
200
4
25
20
5
300
6
7
400
30
8
35
9
10
500
3
m /h
l/s
l/min
Q
Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda 1CVR i 1CV
15
Merne skice, dimenzije, električne karakteristike i mase
Merna skica 1CV
L1
L1
m
m
Merna skica 1CVR
b2
b1
L2
a
b2
b3
b1
L2
a
b3
Dimenzije, električne karakteristike i mase
stepen
brzine
obrtanja
primljena
snaga
P1
W
struja
kondenzator
masa
I
A
C/V
μF/V
m
kg
1~230
3
2
1
160 - 190
130 - 175
110 - 135
0,85
0,80
0,65
4/400
16
110
1~230
3
2
1
230 - 290
220 - 280
180 - 235
1,35
1,33
1,20
5/400
17
56
140
3~400
3
2
1
150 - 190
120 - 150
80 - 110
0,39
0,25
0,18
-
16
75
60
110
3~400
3
2
1
170 - 250
150 - 200
120 - 155
0,52
0,35
0,25
-
17
67
92
77
115
3~400
3
2
1
300 - 390
270 - 350
230 - 290
0,93
0,68
0,56
-
16
125
67
92
77
115
3~400
3
2
1
370 - 500
320 - 450
280 - 380
1,30
0,92
0,75
-
17
219
140
67
98
80
115
3~400
3
2
1
350 - 470
330 - 420
270 - 360
1,20
0,88
0,68
-
20
219
140
67
98
80
115
3~400
3
2
1
600 - 830
550 - 750
470 - 600
1,75
1,40
1,20
-
21
350 - 470
310 - 420
270 - 360
1,20
0,88
0,68
-
19
nazivna
mera
DN
L1
L2
m
a
mm
b1
b2
b3
1CVR 40/4M
40
220
168
110
60
71
56
140
1CVR 50/5M
50
240
178
120
59
75
60
1CVR 40/4T
40
220
168
110
60
71
1CVR 50/5T
50
240
178
120
59
1CV 40/7
40
250
176
125
1CV 40/10
40
250
176
1CV 50/7
50
280
1CV 50/10
50
280
tip
ugradne mere
nazivni
napon
U
V
IV
1CV 65/7
65
280
180
140
80
74
92
130
3~400
3
2
1
1CV 65/10
65
340
224
170
80
74
92
130
3~400
3
2
1
680 - 800
600 - 730
500 - 610
1,68
1,37
1,15
-
23
1CV 80/10
80
360
222
180
105
88
110
148
3~400
3
2
1
710 - 795
650 - 720
550 - 600
1,65
1,35
1,10
-
25
1CV 80/14
80
360
222
180
105
88
110
148
3~400
3
2
1
1200 – 1450
1100 - 1320
900 - 1100
2,90
2,30
1,90
-
26
Struja I je maksimalna vrednost struje u opsegu naznačene snage.
Zadržavamo pravo izmene podataka.
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda CS
16
Konstrukcija, radna područja i delovi
Konstrukcija
Jednostepena centrifugalna pumpa je blok izvedbe. Kućište
pumpe je u "in line" izvedbi, tj. usisni priključak i potisni priključak
se nalaze u istoj osi, što omogućava ugradnju u pravolinijski
cevovod. Pogonski sklop: elektromotor, mehanički zaptivač i
obrtno kolo su u kompaktnoj izvedbi i dinamički su izbalansirani.
Ovaj sklop u slučaju potrebe lako se demontira, dok kućište
pumpe ostaje u sklopu cevovoda.
Posebne pogodnosti su sledeće: velika pogonska sigurnost, dug
vek trajanja, malošumnost, rad bez vibracija sa mogućnošću
merenja pritiska na usisnoj i/ili potisnoj strani.
Delovi pumpe
mehanički
zaptivač
Dijagram radnih područja pumpi reda CS
24
H
m
22
obrtno kolo
20
40
18
elektromotor
50
kućište pumpe
65
16
80
14
100
125
12
Materijali delova pumpi:
CS 150
10
- Kućište pumpe:
- Prirubnica motora:
- Osovina:
- Obrtno kolo:
- Meh. zaptivač (za CS):
- Meh. zaptivač (za CS..P):
8
6
IV
4
2
0
0
0
0
40
10
80
20
1000
120
30
2000
160
40
m3/h
200
50
60
3000
l/s
l/min
Q
sivi liv
sivi liv
nerđajući čelik
sivi liv
Si-carbid/impreg. grafit
Si-carbid/Si-carbid
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda CS
17
Tehnički podaci i označavanje
Tehnički podaci
- Nazivne mere priključaka DN40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,
standardne prirubnice PN16
- Priključni napon: 400V, 50Hz
- Vrednosti protoka Q i napora H su prikazane na dijagramima
hidrauličnih karakteristika
- Nazivni pritisak: 16 bar pri 120oC
13 bar pri 140oC
- Temperatura tečnosti: -10oC do 140oC
- Temperatura ambijenta: do 40oC
- Merni priključak R1/8"
Standardi i znaci kvaliteta
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom su usklađene sa
zahtevima direktiva "Novog pristupa" i pratećih standarda, te
se na osnovu toga označavaju CE znakom, po ovlašćenju TÜV
SAVA.
Podaci elektromotora
- Trofazni kavezni asinhroni motori u skladu sa IEC standardima
- Vrednosti snage elektromotora P2 i nominalne struje In su
prikazane u tabeli električnih karakteristika
-1
- Brzina obrtanja: 1450min
- Smer obrtanja: levi (pogled u smeru pumpa-motor)
- Stepen mehaničke zaštite IP44
- Klasa izolacije F
- Za zaštitu od preopterećenja potrebno je ugraditi motornu
zaštitnu sklopku
Dimenzije standardnih prirubnica PN16
Pumpe zadovoljavaju zahteve sledećih standarda:
- EN 809
- EN 60204
- EN 50081
- EN 50082
D
DK
D3
d(nx)
DN
Šema priključivanja
L1
L2
L3
nazivna mera
DN
L1
L2
L3
trofazni motor
PE
40
50
65
80
100
125
150
D
mm
150
165
185
200
220
250
285
DK
mm
110
125
145
160
180
210
240
D3
mm
88
102
122
138
158
188
212
d (nx)
mm
18 (4x)
18 (4x)
18 (4x)
18 (8x)
18 (8x)
18 (8x)
22 (8x)
Označavanje pumpi reda CS
CS 100-224 / 4 - 4 (P)
Osnovni red
Nazivni prečnik prirubnice (mm)
Prečnik obrtnog kola (mm)
Snaga el.motora (kW)
Broj pari polova el.motora
Dodatna oznaka samo za pumpe za potrošnu vodu
IV
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda CS
18
Dijagrami hidrauličnih karakteristika
brzina strujanja
1
2
24
H
m
brzina strujanja
4m/s
3
1
DN 40
H
m
20
18
14
12
18
CS 40-200/1,1-4
14
6
CS 50-180/0,75-4
10
C S 50
-160
8
/0,5
5-4
CS 50125/
0,55
-4
6
CS 40-125
/0,554
4
CS 50-200/1,1-4
12
75-4
CS 40-1
60/0,5
5-4
8
CS 50-224/1,5-4
16
CS 40-180/0,
10
20
CS 40-224/1,54
16
4
2
DN 50
CS 50-250/2,2-4
22
2
0
0
8
CS 40-160
NPSH
0
m
0
0
0
2
4
6
8
1
10
2
50
100
8
CS 40-250
4
12
14
3
150
16
18
4
200
m3/h
NPSH
0
m
0
l/s
0
l/min
0
5
250
300
CS 50-250
CS 50-160
4
5
10
1
15
3
2
100
20
5
4
200
6
2
3
brzina strujanja
m/s
CS 65-224/3
H
m
CS 65-200/2
,2-4
CS 65-180/1,5-
10
CS 65
-
8
160
6
IV
22
CS 80-250/4-4
20
CS 80-224/
3-4
16
12
C S 6 5-
4
14
CS 80-200/3
-4
12
4
CS 80-180/
2,2-4
10
CS 801
8
/0,7
5-4
125
/
2
0,5
5
m/s
3
DN 80
18
-4
16
14
2
24
20
18
1
DN 65
CS 65-250/4
-4
22
l/min
400
Q
4
24
l/s
8
7
300
brzina strujanja
1
m3/h
25
Q
H
m
m/s
3
24
CS 40-250/2,2
-4
22
2
6
CS 80-1
25/0
4
-4
2
0
6 0 /1
,1-4
,55
-4
0
8
0
CS 65-16
4
NPSH
0
m
0
10
0
0
20
30
5
200
CS 65-2
40
50
10
400
600
8
50
15
800
m3/h
NPSH
0
m
0
l/s
0
l/min
Q
60
CS 80-1
4
0
10
20
30
5
200
CS 80-250
40
50
10
400
600
70 m3/h
60
15
800
20
l/s
l/min
1000
Q
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda CS
19
Dijagrami hidrauličnih karakteristika
brzina strujanja
1
2
24
H
m
brzina strujanja
m/s
3
1
CS 100250/5
, 5 -4
20
H
m
DN 125
22
CS 1
20
25-
25
18
18
CS 100
-
16
14
CS 100
12
8
16
/3-4
10
8
6
6
4
4
2
2
0
0
8
8
CS 100-250
4
NPSH
0
m
0
0
0
20
40
5
10
80
15
400
20
800
100
25
1200
m3/h
NPSH
0
m
0
l/s
0
l/min
0
30
1600
4
CS 125-250
4
60
,5-
24
/5
, 54
CS 1
2520
0/
CS 1
4254
18
0/3
-4
12
180/
2,24
0/7
CS 1
252
14
-200
CS 100-
10
224/
4 -4
m/s
3
24
DN 100
22
2
30
60
10
500
90
20
1000
120
30
1500
m3/h
150
50 l/s
40
2000
l/min
2500
Q
Q
brzina strujanja
1
2
H
m
m/s
3
24
DN 150
22
20
CS
18
16
150
-25
0/1
1- 4
CS 1
5022
14
12
10
CS 1
5
8
CS 150
-
4 /7
,54
0-20
0
/5,5
-4
180/
6
4-4
IV
4
2
0
8
CS 150-25
4
NPSH
0
m
0
0
0
40
10
0
80
20
1000
120
30
2000
160
40
200
50
m3/h
60
3000
l/s
l/min
Q
Napomene:
- vrednosti NPSH su dobijene merenjem. Potreban je sigurnosni dodatak od 0,5m
- hidraulične karakteristike se odnose na rad sa vodom temperature 20oC.
Cirkulacione pumpe sa suvim rotorom i
prirubničkim priključcima, reda CS
20
Merne skice, dimenzije, električne karakteristike i mase
Merna skica za pumpe reda CS
f2
L1
f3
m
R1/8"
f1
R1/8"
b2
a
b1
demontažna
mera
X
L2
b3
Tabelarni prikaz dimenzija, električnih karakteristika i masa
tip
DN
CS 40-125/0,55-4
CS 40-160/0,55-4
CS 40-180/0,75-4
CS 40-200/1,1-4
CS 40-224/1,5-4
CS 40-250/2,2-4
IV
a
mm
b1
mm
b2
mm
b3
mm
320
425
100
118
104
425
453
477
502
530
105
164
320
433
105
425
453
467
502
530
340
f1
mm
f2
mm
f3
mm
izlazna nominalna brzina
struja
obrtanja
snaga*
IN
n
P2
kW
A
min-1
masa
m
mm
X
mm
98
145
80
0,55
1,5
1375
20
151
130
160
160
174
200
130
0,75
1,1
1,5
2,2
2,0
2,8
3,6
5,0
1375
1410
1405
1410
44
47
49
52
126
109
98
155
80
0,55
1,5
1375
25
105
172
155
160
160
174
174
200
130
0,75
1,1
1,5
2,2
2,0
2,8
3,6
5,0
1375
1410
1405
1410
48
52
57
65
433
105
135
113
98
105
170
80
0,55
0,75
1,5
2,0
1375
1375
25
27
475
523
551
551
551
120
183
160
160
174
174
199
225
130
1,5
2,2
3
4
3,6
5,0
7,1
8,6
1405
1410
1410
1420
56
61
65
68
380
433
458
105
143
116
98
160
180
80
0,55
1,1
1,5
2,8
1375
1410
27
30
500
523
551
551
551
140
190
162
148
148
161
200
100
75
25
M10
240
135
2,2
3
3
4
5,0
7,1
7,1
8,6
1410
1410
1410
1420
65
75
78
104
65
CS 80-125/0,55-4
CS 80-160/1,1-4
CS 80-180/2,2-4
CS 80-200/3-4
CS 80-224/3-4
CS 80-250/4-4
L2
mm
50
CS 65-125/0,55-4
CS 65-160/0,75-4
CS 65-180/1,5-4
CS 65-200/1,5-4
CS 65-224/3-4
CS 65-250/4-4
L1
mm
40
CS 50-125/0,55-4
CS 50-160/0,55-4
CS 50-180/0,75-4
CS 50-200/1,1-4
CS 50-224/1,5-4
CS 50-250/2,2-4
ugradne mere
nazivna
mera
80
M
mm
kućište pumpe
bez nogu
100
75
25
M10
kućište pumpe
bez nogu
kg
CS 100-180/2,2-4
CS 100-200/3-4
CS 100-224/4-4
CS 100-250/5,5-4
100
630
594
594
594
633
165
204
171
148
148
161
200
110
75
25
M10
300
135
2,2
3
4
5,5
5,0
7,1
8,6
11,4
1410
1410
1420
1450
68
78
85
111
CS 125-180/3-4
CS 125-200/4-4
CS 125-224/5,5-4
CS 125-250/7,5-4
125
620
630
630
670
707
208
210
175
148
161
200
200
115
170
25
M12
310
135
3
4
5,5
7,5
7,1
8,6
11,4
15,7
1410
1420
1450
1450
85
98
125
140
CS 150-180/4-4
CS 150-200/5,5-4
CS 150-224/7,5-4
CS 150-250/11-4
150
700
646
685
723
803
215
230
183
161
200
200
225
120
230
30
M16
330
135
4
5,5
7,5
11
8,6
11,4
15,7
22,2
1420
1450
1450
1440
130
135
150
190
* Izlazna snaga elektromotora
Napomene:
- na poseban zahtev kupca moguća je isporuka tipova pumpi koji nisu dati u tabeli
- zadržavamo pravo izmene podataka.
ATB Group - a global player
a company of A-TEC INDUSTRIES AG
Company locations
Austria
Great Britain
Head office
ATB MORLEY Ltd.
Bradford Road, West Yorkshire,
LS28 6QA Leeds
Phone: +44 113 257 1734
Fax:
+44 113 257 0751
E-Mail: [email protected]
ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG
Hohenstaufengasse 7,
1010 Vienna
Phone: +43 1 90250-0
Fax:
+43 1 90250-110
E-Mail: [email protected]
Http://www.atb-motors.com
ATB MOTORENWERKE GmbH
G.-Bauknecht-Straße 1,
A-8724 Spielberg
Phone: +43 3577 757-0
Fax:
+43 3577 757-182
E-Mail: [email protected]
ATB TECHNOLOGIES GmbH
Millennium Park 11,
A-6890 Lustenau
Phone: +43 5577 9010 - 0
Fax:
+43 5577 9010 - 110
E-Mail: [email protected]
ATB LAURENCE SCOTT LTD.
PO Box 25 Hardy Road,
NR1 1JD Norwich, Norfolk
Phone: +44 1603 628 333
Fax:
+44 1603 619 788
E-Mail: [email protected]
Serbia
ATB SEVER a.d.
Magnetna polja 6,
24000 Subotica
Phone: +381 24 665 100, 665 200
Fax:
+381 24 665 105
E-Mail: [email protected]
Czech Republic
Germany
ATB ANTRIEBSTECHNIK GmbH
Silcherstraße 74,
D-73642 Welzheim
Phone: +49 7182 14 - 1
Fax:
+49 7182 14 - 590
E-Mail: [email protected]
ATB MOTORENTECHNIK GmbH
Helgoländer Damm 75,
D-26954 Nordenham
Phone: +49 4731 365 0
Fax:
+49 4731 365 159
E-Mail: [email protected]
France
ATB SELNI SAS
6 rue Louise Michel BP 24,
F-58028 Nevers Cedex
Phone: +33 3 86 93 42 00
Fax:
+33 3 86 93 42 22
E-Mail: [email protected]
ATB COMPONENTS S.R.O.
Lihovarská 1335/9,
CZ-71610 Ostrava - Radvanice
Phone: +420 5 962 333 40
Fax:
+420 5 962 333 40
E-Mail: [email protected]
+381 24 665 124
+381 24 665 125
rs.atb-motors.com
Download

PDF Katalog Cirkularne pumpe