Uputstvo za upotrebu
NAZIV PROIZVODA: Rolne i kese za sterilizaciju
OPIS PROIZVODA:
PMS Steripack rolne i kese za sterilizaciju su izrađene od polietilenskog/polpropilenskog kopolimernog filma i
medicinskog kraft papira. Procesni indikator je nanet na površinu rolni i kesa. Indikator prikazuje metod
sterilizacije.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PMSSteripack kese su spremne za upotrebu. PMSSteripack rolne moraju se isedi na odgovarajudu
dužinu i zalepiti na jednom kraju, kako bi se dobila kesa.
Ne koristiti ako je pakovanje oštedeno. Ne koristiti ponovo.
Zaštititi oštre ivice instrumenata pomodu zaštitinika, kako bi se sprečilo bušenje ili odsecanje.
Postaviti instrumente u kese onako kako de se sterilisati. Ne puniti kese više od 75% kapaciteta.
Uvek ostaviti najmanje 1.5 cm rastojanja između materijala i svake ivice po kojoj se rolna lepi kako bi
se omogudilo lako strujanje vazduha.
Pre lepljenja ručno ukloniti koliko god je mogude više vazduha iz kese. Zalepiti kesu kalibrisanom i
odobrenom lepilicom prema uputstvu za upotrebu proizvođača. Jačina lepljenja treba da bude takva
da obezbedi odlepljivanje bez odvajanja čestica.
Onemoguditi oštedenje mesta lepljenja, npr. kese puniti u horizontalnom položaju, na ravnoj površini.
Prilikom postavljanja u sterilizator, kese postaviti u korpu tako da film bude okrenut ka papiru i papir
prema filmu.
Kese za sterilizaciju treba da budu uspravljene u korpi ili posudi i ne suviše blizu jedna drugoj, tako da
se između njih može provudi dlan.
Procesuirati punjenje u skladu sa ustanovljenim procedurama.
Kese iz sterilizatora vaditi oprezno kako ne bi došlo do njihovog cepanja. Kese čuvati na mestu
zaštidenom od sunčeve svetlosti, vode i ostalih tečnosti.
Ne koristiti mokre kese. Nakon promene kese, ponoviti postupak sterilizacije.
Kese otvoriti držanjem kese sa strane pomodu palca i kažiprsta jedne ruke, dok palcem i kažiprstom
druge ruke treba povudi papirnu stranu kese. Kesu uvek otvoriti u smeru strelice. Da bi se precizno
otvorila kesa otcepiti papirni deo polako.
USLOVI ČUVANJA:
Čuvati na temperaturi od -15 do +25 °C i 50% vlažnosti.
Rolne za sterilizaciju imaju rok važenja 5 godina kada se čuvaju pod preporučenim uslovima.
Kese, bilo da su podvrgnute postupku sterilizacije ili ne, moraju se zaštititi od vlage, promaje i direktne sunčeve
svetlosti. Kada se papir ovlaži, kese se više ne mogu koristiti.
Proizvedeno u Turskoj
Proizvođač: PMS Steripack
Download

Uputstvo-Rolne i kese za sterilizaciju