digIFOBPRO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
strana 1 od 17
Sadržaj
1
1 Digifobpro – Osnovno
1.1 Komponente
1.2 Punjenje uređaja
1.3 Komande
2
2
2
2
2 Digifobpro – Funkcije
2.1 Vozačka Kartica: Brzi Pregled, Preuzimanje, Pregled Datoteka
2.2 Tahograf: Brzi Pregled, Preuzimanje, Pregled Datoteka
2.3 Povezivanje
2.4 Kretanje kroz Dijagram Brzine
2.5 Održavanje
2.6 Isključenje
3
3
3
5
5
6
6
3 Softver Digifobpro Connect
3.1 Minimalna preporučena konfiguracija za PC
3.2 Instalisanje softvera Digifobpro Connect
3.3 Povezivanje digifobpro na PC
3.4 Pristup funkcijama menija na PC-u
3.5 Pregled Datoteka na Uređaju
3.6 Pregled Fascikle sa Arhivom
3.7 Podešavanje Uređaja: Informacije o TREPS-u
3.8 Opcije
3.9 Nadogradnja Softvera uređaja putem PC-a
6
6
6
7
8
8
10
10
12
13
4 Smetnje u radu
4.1 Greške u povezivanju na PC
4.2 Dodela COM Porta pomoću Windowsa
4.3 Resetovanje Uređaja
14
14
15
15
5 Pravilnik EU o vremenima vožnje koje pokriva digifobpro
16
strana 2 od 17
1 Digifobpro – Osnovno
1.1 Komponente
Digifobpro
Kabal za Tahograf
USB Konvertor
USB Kabal
Ispravljač sa UK i Euro adapterom
1.2 Punjenje uređaja
Digifobpro se isporučuje sa UK i Euro adapterom. Izabrati odgovarajući adapter i postaviti
ga na ispravljač.
Priključiti ispravljač u zidnu utičnicu a zatim priključiti napajanje na digifobpro na njegovoj
desnoj strani (videti ''Komande'' na slici dole)
Crvena lampica će svetleti na uređaju pri ispravnom punjenju. Kada je uređaj potpuno
napunjen lampica će tada svetleti zelenom bojom. Treba imati u vidu da prvo punjenje
može potrajati viće časova.
Baterija će se isprazniti posle 20 časova konstantne upotrebe (20 mA potrošnje sa
baterijom kapaciteta od 700 mAh) međutim fabrička opcija čuvanja energije uređaja će
značajno proširiti vreme trajanja baterije pri normalnoj upotrebi
.1.3 Komande
Kretanje
kroz Meni
Nazad
taster OK
i uključenje
Lampica punjenja
Priključak za
PC – Tahograf
Priključak za
napajanje
Čitač Kartica
strana 3 od 17
2 Digifobpro – Funkcije
Za uključenje uređaja držati pritisnut taster OK približno 2 sekunde.
Za isključenje uređaja, u glavnom meniju pomoću tastera sa strelicama aktivirati opciju
''Power Off''. Digifobpro će se automatski sam isključiti ako nema aktivnosti tokom
nekoliko minuta.
2.1 Glavni Meni – Vozačka Kartica (Driver Card)
Pritisnuti taster OK kada je ova opcija označena.
Brzi Pregled (Quick view): pritisnuti OK dok je opcija ''Quick view'' označena i
zatim će se pokazati zahtev za stavljanje Vozačke Kartice. Umetnuta Vozačka
Kartica će tada biti analizirana prema EU pravilniku o vremenima vožnje. Na
ekranu će se pokazati filter koji Vam omogućava izbor elemenata analize za
pregled. Označiti željene opcije tasterima sa strelicama a zatim uključiti ili isključiti
označene opcije tasterom OK. Tada označiti ''SHOW'' i pritisnuti OK. Ispravke
izabranih opcija izvršiti pritiskom na taster ''Nazad''. Vaš izbor je sačuvan za
narednu upotrebu.
Kretati se kroz listu podataka pomoću tastera sa strelicama. Približno sa kartice se
uzima količina podataka za mesec dana. Broj zapisa koji se listaju se nalazi u
donjem desnom uglu. Podaci su podeljeni u kategorije prikazane u gornjem delu
ekrana: Najnoviji, Informacije, Zbirni pregled i Prekoračenja. Za povratak u Glavni
Meni aktivirati taster ''Nazad'' potreban broj puta.
Preuzimanje (Download): pritisnuti OK dok je opcija ''Download'' označena i zatim
će se pokazati zahtev za stavljanje Vozačke Kartice. Digifobpro će izvršiti čitanje
celog sadržaja kartice i prebaciti u svoju internu memoriju. Istovremeno, digifobpro
će izvršiti analizu Vozačke Kartice prema EU pravilniku o vremenima vožnje.
Na ekranu će se pokazati filter koji omogućava izbor elemenata za pregled.
Označiti željene opcije tasterima sa strelicama a zatim uključiti ili isključiti označene
opcije tasterom OK. Takođe je moguće odrediti vremenski period u sedmicama
aktiviranjem opcije ''Weeks'' pomoću tastera OK, tada tasterima sa strelicama
povećavati ili smanjivati broj željenih sedmica i pritisnuti OK. Sada označiti
''SHOW'' i pritisnuti OK. Ispravke izabranih opcija izvršiti pritiskom na taster
''Nazad''. Vaš izbor je sačuvan za narednu upotrebu.
Pregled Datoteka (File Viewer): Za pregled i analizu datoteka Vozačke Kartice
označene opcije tasterom OK. Takođe je moguće odrediti vremenski period u
sedmicama aktiviranjem opcije ''Weeks'' pomoću tastera OK, tada tasterima sa
strelicama povećavati ili smanjivati broj željenih sedmica i pritisnuti OK. Sada
označiti ''SHOW'' i pritisnuti OK. Ispravke izabranih opcija izvršiti pritiskom na taster
''Nazad''. Vaš izbor je sačuvan za narednu upotrebu.
Kretati se kroz analizu pomoću tastera sa strelicama. Za povratak u Glavni Meni
aktivirati taster ''Nazad'' potreban broj puta.
2.2 Glavni Meni – Tahograf (Vehicle Unit)
Povezivanje digifobpro uređaja i tahografa se vrši pomoću kabla prididatog uz uređaj.
strana 4 od 17
Kabal ima isti priključak na oba kraja tako da nije važno koji kraj gde ide. Pogledati
uputstvo za dati tahograf u vozilu i videti gde se nalazi priključak za preuzimanje.
Brzi Pregled (Quick view): pritisnuti OK dok je opcija '' Quick view'' označena i
zatim će se na ekranu prikazati tri opcije:
1. Događaji i Greške
2. Prekoračenja Brzine
3. Dijagram Brzine
(Events & Faults)
(Overspeeding)
(Speed Trace)
Označiti željenu opciju pomoću tastera sa strelicama i pritisnuti OK. Svi dostupni
podaci sa tahografa za svaku od ovih opcija će biti preuzeti. Za više informacija o
upotrebi ove funkcije videti na str. 6 ''Kretanje kroz Dijagram Brzine''. Opcija br.1
(Events & Faults) nudi filter koji omogućava biranje željenog elementa za pregled.
Opcije filtera su sledeće:
1. Glavni Događaji
2. Zaštita Tahografa
3. Zaštita Davača
4. Greška Opreme
5. Ostale Greške
(General Events)
(VU Security)
(Sensor Security)
(Equipment Fault)
(Other Faults)
Regulativa Saveta Evrope (EC) br. 2135/98 i njen Annex 1 (B) definišu tačno koje
greške i događaje bi trebalo da tahograf beleži. U suštini, svojstvo zabeleženih
podataka ovih kategorija može pomoći u utvrđivanju razbijanja zaštite tahografa ili
davača kao i pomoć pri otkrivanju grešaka u tahografu ili davaču. Lista mogućih
grešaka je velika i one su grupisane prema datim kategorijama. Za više informacija
o događajma i greškama pogledati Annex 1 (B) ili korisničko uputstvo vašeg
tahografa.
Označiti željenu opciju tasterima sa strelicama a zatim uključiti ili isključiti označenu
opciju tasterom OK. Tada označiti ''SHOW'' i pritisnuti OK. Ispravke izabranih opcija
izvršiti pritiskom na taster ''Nazad''. Vaš izbor je sačuvan za narednu upotrebu.
Preuzimanje (Download): pritisnuti OK dok je opcija ''Download'' označena i zatim
će se pokazati 3 opcije: Najnoviji (Latest), Svi (All) i Korisnički (Custom). Kriterijum
za prve dve opcije se podešava pomoću softvera ''digifobpro connect''. Prvo se
mora digifobpro uređaj povezati na PC (videti ''Povezivanje digifobpro uređaja na
PC'' na str. 8).
Opcija ''Korisnički'' se postavlja pomoću softvera ''Connect'' ili na samom digifobpro
uređaju. Na digifobpro uređaju listati svaki TREP (videti str. 12 u vezi TREPS)
pomoću tastera sa strelicama i označavati svaku opciju tasterom OK. TREP 2
omogućava postavljanje potrebnog broja dana. Listati do opcije TREP 2 i pritisnuti
OK, sada tasterima sa strelicama povećavati ili smanjivati broj dana, listati dole do
opcije 000 za izbor SVIH dana. Pritisnuti OK za prihvatanje postavke. Na kraju,
doći do opcije ''DOWNLOAD'' i pritisnuti OK za početak preuzimanja.
Treba napomenuti da će se digifobpro uređaj sam isključiti ako se ne koristi nekoliko minuta. Ovo može
značiti da kada se ponovo pristupi uređaju on bude isključen. Ako je vršeno preuzimanje, kada se uređaj
uključi prikazaće ''zadnju poruku'' o uspešnom ili neuspešnom preuzimanju.
strana 5 od 17
Pregled Datoteka (File Viewer): pritiskom na OK dok je označena opcija ''File
Viewer'' dolazi se do liste datoteka sa tahografa. Tasterima sa strelicama se može
izabrati željena datoteka i pritiskom na OK biće ponuđene 3 opcije:
1. Događaji i Greške
2. Prekoračenja Brzine
3. Dijagram Brzine
(Events & Faults)
(Overspeeding)
(Speed Trace)
Napomena: opcija ''File Viewer'' se ponaša identično kao i opcija '' Quick View''
opisana u ovom odeljku izuzev što se odnosi na datoteke sačuvane u digifobpro
uređaju a ne na datoteke iz tahografa.
Za više informacija o upotrebi ove funkcije videti na str. 6 ''Kretanje kroz Dijagram
Brzine''. Za povratak u Glavni Meni aktivirati taster ''Nazad'' potreban broj puta.
2.3 Glavni Meni – Povezivanje (Connect)
Pritisnuti taster OK dok je označena opcija ''Connect''. Prikazaće se poruka ''Awaiting
Remote''. Digifobpro uređaj očekuje povezivanje na PC (videti ''Povezivanje digifobpro
uređaja na PC'' na str. 8).
2.4 Kretanje kroz Dijagram Brzine (Speed Trace Navigation)
Ovo je dijagram prikazan u opciji Glavni Meni – Tahograf – Brzi Pregled – Dijagram Brzine
kao i u opciji Glavni Meni – Tahograf – Pregled Datoteka, pod uslovom da je preuzeto
TREP 4 (Detalji Brzine).
Početni prikaz na ekranu predstavlja dijagram brzine za period od 24 časa i to pomoću
tačaka. U gornjem desnom delu ekrana figuriše najveća brzina prikazanog perioda. U
gornjem centralnom delu ekrana je prikazan datum za dati dijagram. Na desnoj strani
ekrana su brojne navigacione ikonice (slika dole). Tasterima sa strelicama označiti željenu
ikonicu i izabrati sa tasterom OK.
20.10.2010
Ikonica
I◄
►I
–
+
◄
►
Funkcija na dijagramu brzine
Kretanje ka ranijem danu za koji su dostupni podaci o brzini.
Kretanje ka kasnijem danu za koji su dostupni podaci o brzini.
Umanjenje prikaza pregleda za 1 stepen. Stepeni su: 24 časa, 8
časova, Pojedinačni časovi, Minuti, Sekunde.
Uvećanje prikaza pregleda za 1 stepen. Stepeni su: 24 časa, 8
časova, Pojedinačni časovi, Minuti, Sekunde.
Kretanje ulevo, vremensko kretanje unazad za dati dan.
Kretanje udesno, vremensko kretanje napred za dati dan.
strana 6 od 17
2.5 Glavni Meni – Održavanje (Maintenance)
Brisanje Datoteke (Delete File): Kada se izabere ova opcija i pritisne taster OK
tada je moguće tasterima sa strelicama kretati se kroz listu datoteka na uređaju
digifobpro. Ako pritisnete OK na bilo kojoj datoteci, dobićete poruku ''Are you
sure?''(Da li ste sigurni?). Ako pritisnete OK datoteka će biti trajno izbrisana iz
uređaja. Za odustajanje od brisanja pritisnuti taster ''Nazad''(Cancel). Ova opcija se
mora oprezno koristiti.
Brisanje Svih (Delete All): briše sve datoteke iz digifobpro uređaja. Koristite ovu
opciju sa oprezom jer ako niste preneli datoteke na vaš PC, one će biti trajno
izgubljene. Dobićete poruku upozorenja pre nego što brisanje započne. Ako želite
nastaviti, morate tasterima sa strelicama označiti opciju OK i tada je aktivirati
tasterom OK. Za odustajanje od ove opcije, označiti opciju CANCEL i pritisnuti OK.
Status: prikazuje upotrebljenu količinu memorije uređaja i trenutno stanje
baterije u voltima.
LCD Kontrast: vrši promenu kontrasta ekrana pomoću tastera sa strelicama.
U Vezi (About): prikazuje verziju softvera, jezik i serijski broj digifobpro uređaja.
2.6 Glavni Meni – Isključenje (Power Off)
Isključenje (Power Off): označiti tasterima sa strelicama opciju ''Power Off''.
Pritisnuti taster OK i digifobpro će se automatski isključiti. Za uključenje uređaja
pritisnuti i držati taster OK približno 2 sekunde.
3 Softver Digifobpro Connect
3.1 Minimalna preporučena konfiguracija za PC
Procesor: Intel P4 1.4GHz, AMD Athlon 1.4 GHz
Memorija: 512 MBajta
Hard Disk: 40 GBajta
Video Rezolucija: 1024 x 768
Operativni Sistem: Windows XP SP2 / Vista
U cilju instalacije datog softvera, na kompjuteru mora postojati CD ili DVD
uređaj. Za povezivanje digifobpro uređaja na PC, mora postojati slobodan
USB priključak.
3.2 Instalisanje softvera Digifobpro Connect
Važno: ne vršiti nikakva povezivanja sa datim kablovima pre instalacije softvera.
1. Staviti dati CD u disk jedinicu. Automatski će se pokrenuti i pojaviće se prozor
sa porukom. Ako je u vašem sistemu isključena opcija ''Auto – Run'', program
neće sam startovati. Tada pomoću Windows Explorera otvoriti sadržaj CD-a i
startovati ''Setup.exe''.
2. Pojaviće se upit za odgovarajući jezik. Izaberite iz ponuđene liste i kliknite OK.
strana 7 od 17
3. Pojaviće se poruka dobrodošlice, kliknuti ''next'' (dalje).
4. Izaberite folder (lokaciju) gde želite da se instaliraju programske datoteke.
Podrazumevani folder je standardna lokacija za Windows programe. Kliknuti
''next''.
5. Kliknuti ''Install'' (instaliraj) za pošetak instalacije. Ovo može potrajati nekoliko
minuta.
6. Na kraju označiti ili otkačiti opciju ''Launch digifobpro Connect'' zavisno od
toga da li želite da program startuje po završetku instalacije. Kliknuti ''Finish''.
Treba napomenuti da ako ste izabrali opciju startovanja programa posle instalacije,
pojaviće se ikonica u obliku točka sa krstićem u donjem desnom delu ekrana (system
tray). Krstić ukazuje da je program učitan i aktivan iako digifobpro uređaj nije povezan.
Kada povežete uređaj, ista ikonica se pojavljuje sa zelenom kvačicom ukazujući da je
digifobpro uređaj uspešno povezan.
3.3 Povezivanje digifobpro na PC
1. Povezati dobijeni kabal sa konektorom kao na slici 1 na priključak sa leve
strane digifobpro uređaja (priključak za PC/Tahograf). Drugi kraj ovog kabla
povezati na USB konvertor prikazan na slici 2.
Slika 1.
Slika 2.
2. Povezati dobijeni standardni USB kabal na slobodan USB port vašeg PC-a.
Drugi kraj USB kabla (slika 3) treba povezati na slobodan kraj USB konvertora
(slika 2).
Slika 3.
strana 8 od 17
3. Proveriti da li je softver digifobpro Connect startovan na komjuteru ili ako nije,
startovati ga opcijom Programs – Tachosys – digifobpro Connect.
4. Uključiti digifobpro uređaj držanjem tastera OK najmanje 2 sekunde.
5. Pomoću tastera sa strelicama na digifobpro uređaju označiti opciju ''Connect''
i pritisnuti OK.Na digifobpro uređaju bi trebalo da stoji ispisano ''Connected''
(povezan). Ako ova poruka nije ispisana, uraditi sledeće:
1.
2.
3.
4.
Proveriti sve kablovske veze i po potrebi ih osigurati.
Ponoviti korak 3 (gore)
Ponoviti korak 4 (gore)
Ponoviti korak 5 (gore)
Ako i dalje postoje problemi, tada otkačiti kabal iz vašeg PC-a i pokušati sa drugim USB
portom. Ako ni ovo ne rešava problem, pogledati odeljak na strani 15 (''Greške u
povezivanju na PC'')
3.4 Pristup funkcijama menija na PC-u
Za pristup svim funkcijama digifobpro Connect softvera, potrebno je kliknuti desnim
tasterom na digifobpro Connect ikonicu koja je vidljiva u donjem desnom uglu ekrana
(system tray). Ikonica može biti nevidljiva ako je paleta sa alatima (Taskbar) sakrivena.
Digifobpro uređaj mora biti povezan na PC i u režimu ''veze''da bi se aktivirale funkcije
menija (videti na strani 8 ''Povezivanje digifobpro na PC'').
3.5 Pregled Datoteka na Uređaju
Digifobpro uređaj poseduje sopstveni softver za pregled datoteka koji vam omogućava rad
sa datotekama, smeštenim u uređaju, pomoću vašeg PC-a. Ovo je posebno korisno kada
ste izabrali opciju ''Ručnog Preuzimanja'' u okviru postavki za arhiviranje. Izabrati opciju
''View Files on Device'' (Pregled Datoteka na Uređaju) i pokazaće se prozor pregledača
na ekranu (slika 4)
Treba napomenuti da će datoteke koje su arhivirane sa digifobpro uređaja na PC imati slovo ''A'' u donjem
levom uglu kada budu pregledane na ekranu digifobpro uređaja.
strana 9 od 17
Slika 4.
Tipovi Datoteka:
Pregled datoteka prema tipu je prikazan u odeljku ''Files Types'' (tipovi datoteka).
Možete kliknuti na ''Driver Card'' (Vozačka Kartica) ili ''Vehicle Unit'' (Tahograf) za
sužavanje liste na tačno određen tip datoteka.
Rad sa Datotekama:
1. Upload: omogućava prenos datoteka sa hard diska vašeg komjutera u internu
memoriju digifobpro uređaja. Treba imati u vidu da je digifobpro uređaj
projektovan za memorisanje datoteka sa vozačke kartice i tahografa. Uređaj
nije odgovarajući medijum (masovna memorija) za memorisanje drugih tipova
datoteka.
2. Download: možete označiti bilo koju datoteku u prozoru i kliknuti ''Download''.
Pojaviće se zahtev za lokaciju i ime datoteke koja će se memorisati.
3. Download New: kada je neka datoteka preuzeta sa digifobpro uređaja tada joj
je u uređaju dodeljen status ''Archived'' (Arhivirana). Ova odlika omogućava
sistemu da prepozna koje su datoteke već ranije preuzete (arhivirane) a koje
još nisu. Opcija ''Download New'' je aktivna samo kada je isključeno
automatsko preuzimanje (Automatic Downloading)
4. Delete: omogućava vam da izaberete datoteku u glavnom prozoru i kliknete
''Delete'' (Brisanje). Ovim će se trajno ukloniti datoteka iz digifobpro uređaja.
Opcija se mora oprezno koristiti jer će datoteka biti trajno obrisana.
5. Delete All: opcija omogućava trajno brisanje svih datoteka iz digifobpro
uređaja. Opciju treba oprezno koristiti.
6. Properties:pokazuje svojstva svake označene datoteke. Možete promeniti
svojstvo ''arhivirane'' (Archived) datoteke. Ako isključite opciju ''Archived'' i
''Archived Remotely'', sledeći put kada se priključi digifobpro uređaj na PC,
datoteka će se automatski preuzeti pod uaslovom da je arhiviranje podešeno
strana 10 od 17
na ''automatski'' (videti na strani 13,Opcije). Ovo je posebno korisno kada su
datoteke izgubljene u vašem kompjuteru ili je preuzimanje delimično i
prekinuto.
Ako kliknete desnim tasterom na datoteku u glavnom prozoru pregledača videćete 3
opcije: Download, Delete i Properties. Ove opcije su tačno opisane na prethodnoj stranici.
3.6 Pregled Fascikle sa Arhivom
Ova opcija omogućava brzi pregled fascikle sa arhiviranim datotekama sa vozačke kartice
i tahografa (slika 5).
slika 5.
3.7 Podešavanje Uređaja
Ova opcija omogućava konfigurisanje svih mogućnosti digifobpro uređaja (slika 6
strana12). Pod opcijom ''Device'' (Uređaj) možete videti: Verzija, Serijski broj i Datum.
Ovde možete postaviti vašu vremensku zonu sa ponuđene liste. Ako imate dostupan
opcionalni štampač za digifobpro, možete ga omogućiti u istom prozoru klikom na opciju
''Enable digifobpro printer''.
Kliknuti na odgovarajuću opciju dole ''VU Download'' (Preuzimanje sa Tahografa) (slika 7
strana 12) radi postavljanja zahteva za TREPS preuzimanje ( vidi Informacije o TREPS-u,
dalje u ovom odeljku) kao i za željeni broj dana aktivnosti za svaku opciju: Najnoviji
(Latest), Svi (All) i Korisnički (Custom). Kliknuti na ''Apply'' (Primeni) i postavke će biti
upisane u digifobpro uređaj i spremne za naredno preuzimanje iz tahografa.
Treba napomenuti da je broj 255 najveći broj dana koji možete izabrati. Ako izaberete 255
dana, digifobpro će ovo smatrati ekvivalentnim sa zahtevom ''All' (Svi dani).Uređaj i
digifobpro će prikazati reč ALL sa značenjem da vršite preuzimanje svih podataka.
Opcija ''Power Save'' (Čuvanje Energije) omogućava određivanje vremena neaktivnosti
posle kojeg će se uređaj sam isključiti.
strana 11 od 17
Slika 6.
Opcija ''Custom'' (Korisnički) se može postaviti softverom ''digifobpro Connect'' ili na
samom digifobpro uređaju.
Na digifobpro listi za TREP, svaku željenu opciju označiti tasterima sa strelicama i štiklirati
(ON ili OFF) tasterom OK. TREP 2 omogućava postavku željenih dana. Označiti opciju
TREP2 i pritisnuti OK, sada tasterima sa strelicama uvećati ili smanjiti broj željenih dana,
označiti opciju 000 za izbor Svih (ALL) dana. Pritisnuti OK za prihvatanje postavki. Na
kraju za preuzimanje izabrati opciju ''DOWNLOAD'' (Preuzimanje) i pritisnuti OK.
Slika 7.
Napomena: Ako izaberete 255 dana, to je ekvivalentno izboru svih (ALL) dana .
Opcija ''Technical'' (Tehničko) se preporučuje samo naprednim korisnicima. Ova
mogućnost se odnosi na preuzimanje naprednih TREP parametara. Molimo kontaktirajte
Stoneridge Electronics technical support na broj 0871 700 70 70 za detaljnije
informacije.
strana 12 od 17
Informacije o TREPS-u:
Kad god se govori o datotekama it tahografa pomine se termin TREPS (''transfer
response parameters''). Definicija svakog TREPS-a je data u sledećoj tabeli.
TREP 1
TREP 2
TREP 3
TREP 4
TREP 5
Pregled: sadrži podatke kao što je ID vozila, poslednje preuzimanje sa
tahografa i vrsta kartice.
Aktivnosti: prikazuje sve zapisane akcije obavljene u vozilu od strane
vozača ili drugih lica sa svojim karticama.
Događaji i greške: sve greške zapisane u tahografu uključujući:
prekoračenja brzine, prekidi napajanja i podešavanja časovnika.
Detalji brzine: brzina vozila se zapisuje svake sekunde dok se vozilo
kreće. Granica je 24 časa podataka.
Tehnički podaci: detalji u vezi identifikacije tahografa, verzije softvera i
baždarenja.
3.8 Opcije
Ova opcija omogućava određivanje lokacije datoteka, postavke za arhiviranje i postavke
preuzimanja. Takođe daje pristup konfigurisanju serijskog porta u cilju povezivanja
digifobpro uređaja i kompjutera (vidi ''Greške u povezivanju na PC'' strana 15).
Možete promeniti konvenciju o dodeli imena datotekama iz vozačke kartice i tahografa u
radi usaglašavanja sa vašom državom ili softverom za analizu. Jednostavno izaberite
najpodesniju varijantu iz ponuđene liste mogućnosti (slika 8.)
Postavke Arhiviranja (Archive Settings):
1. Izaberite karticu ''Archive'' na vrhu prozora (slika 8.).
2. Izabrati po želji automatsko (Automatic) preuzimanje datoteka iz digifobpro
uređaja ili ako želite da datoteke budu označene kao nove kada se uređaj poveže
na PC. Kada se izabere ''Automatic'' svaki put kada se digifobpro poveže na PC
svaka datoteka koja već nije u vašem PC-u a koja postoji u uređaju biće automatski
preuzeta. U donjem desnom delu ekrana će se pojaviti mali prozor sa prikazom
napretka preuzimanja kada ono započne.
3. Izaberite željenu lokaciju za smeštaj datoteka vozačke kartice ili tahografa
preuzetih iz digifobpro uređaja.
4. Ako izaberete opciju ''Place downloaded files into the sub-folder of the Driver or
Vehicle'' (Smesti preuzete datoteke u podfascikle za Vozače ili Vozila), svaki put
kada se izvrši preuzimanje iz digifobpro uređaja datoteka vozačke kartice ili
datoteka tahografa, one će automatski biti razvrstane u različite fascikle prema
imenima vozača ili registarskim brojevima vozila.
5. Ako izaberete opciju ''Include Driver Card Analysis file in Archive'' (Dodaj u
Arhivu i datoteku o analizi vozačke kartice), biće sačuvane automatske analize
koje je digifobpro uređaj obavio pri svakom učitavanju raznih vozačkih kartica.
Ovo je korisno za neku kasniju analizu vozačkih kartica.
6. Ako izaberete opciju ''Manual'' (Ručno), imaćete potpuni nadzor o tome šta se
preuzima iz digifobpro uređaja. U ovom rezimu ćete morati sami ručno tražiti i
kopirati datoteke iz digifobpro uređaja, pomoću dobijenog softvera.
strana 13 od 17
Slika 8.
3.9 Nadogradnja Softvera uređaja putem PC-a
Digifobpro uređaj sadrži podatke o ''vremenima vožnje'' evropske regulative. Povremeno,
regulative mogu biti izmenjene ili dopunjene. Ova opcija vam omogućava da preuzmete
najnoviju softversku nadogradnju vačeg digifobpro uređaja. Takođe je moguće promeniti
korišćeni jezik u uređaju pomoću datoteke za nadogradnju (firmware).
Izabrati opciju ''Upload Firmware File'' i tada će se otvoriti prozor Windows Explorera.
Izabrati datoteku nadogradnje (firmware) koju ste preuzeli sa Interneta ili dobili od vašeg
prodavca.
Kada je datoteka izabrana, biće automatski prebačena u digifobpro uređaj pomoću koraka
prikazanih na slici 9. Firmware se aktivno instalira i digifobpro se restartuje u rezimu
konekcije sa kompjuterom.
Slika 9.
strana 14 od 17
Ako iz nekih razloga nadogradnja datoteke nije uspela, moguće je vratiti prethodnu verziju
memorisanu u uređaju. Prvo isključiti digifobpro uređaj. Sa isključenim uređajem, pritisnuti
i držati taster sa strelicom ''Gore''. Sada pritisnuti istovremeno OK taster. Pritisnuti taster
OK kada se pojavi zahtev za to. Digifobpro uređaj će tada vratiti prethodnu verziju softvera
(firmware). Ova opcija se koristi samo kao zadnja mogućnost.
4 Smetnje u radu
4.1 Greške u povezivanju na PC
Radi povezivanja digifobpro uređaja i kompjutera mora postojati slobodan Com Port
(serijski port) na kompjuteru. Ovo nije fizički port ali se nalazi u okviru postavke Windows
okruženja. Pod određenim okolnostima digifobpro Connect neće moći da dobije slobodan
Com Port. Za razrešenje nekih problema sa Com Portom postupiti prema sledećim
koracima:
1. Kliknuti desnim tasterom na ikonicu digifobpro Connect softvera , koja je
vidljiva u donjoj desnoj strani ekrana (system tray). ). Ikonica može biti nevidljiva
ako je paleta sa alatima (Taskbar) sakrivena.
2. Izabrati ''Options'' (Opcije).
3. Postoje dve opcije za rešavanje smetnji: ''Auto Detect'' i ''Test Connection''.
Prvo izabrati ''Auto Detect''. Čarobnjak za konekciju će vas dalje voditi kroz
proceduru.
4. Ako je opcija ''Auto Detect'' neuspešna, tada pokušati sa opcijom ''Test
Connection''. Ako je tada uspešno, na digifobpro uređaju će se pojaviti reč
''Found'' (Pronađeno).
5. Ako i dalje postoji problem sa povezivanjem tada pokušajte sa izborom drugog
Com Porta kao na slici 10.
6. Ako i ovo ne rešava problem moraćete da oslobodite jedan sistemski Com
Port ili izabrati slobodan port pomoću Windowsa. Videti ''Assigning a Com Port
using Windows'' (Dodela Com Porta pomoću Windowsa) na strani 16.
strana 15 od 17
Slika 10.
4.2 Dodela COM Porta pomoću Windowsa
Operativni sistemi se neznatno razlikuju tako da generalno možete pronaći u meniju
Windowsa postavke za Com Port:
Control Panel – System – Device Manager – Ports (Com i LPT)
Dvaput kliknuti na ''Ports (Com and LPT)'' u listi i pojaviće se dostupni uređaji. Trebalo bi
da identifikujete jedan od uređaja koji je ''USB Serial Port (Com #)''.
Kliknuti desnim tasterom na odgovarajući uređaj i izabrati PROPERTIES. Izabrati karticu
PORT SETTINGS u gornjem delu prozora. Sada kliknuti na taster za postavke
ADVANCED.
Trebalo bi da se pojavi u prozorčetu tekući port koji je dodeljen vašem ''USB Serial Port''.
Potrebno je ovaj port promeniti u neki slobodan port.
Kada ste promenili port, kliknite OK i na kraju zatvorite prozor ''Device Manager'' i ''Control
Panel''. Ponoviti svaki od koraka opisanih u odeljku Greške u povezivanju na PC (PC
Connectivity Troubleshooting) na strani 15.
4.3 Resetovanje Uređaja
Ako vaš digifobpro uređaj potpuno prestane sa radom, moguće je resetovati uređaj
držanjem tastera ''Nazad'' u trajanju od 5 sekundi. Ne koristiti ovu mogćnost kao redovnu
aktivnost posebno kada je u toku učitavanje datoteke za softversku nadogradnju jer je ova
radnja identična sa trenutnim prekidom napajanja sa baterije.
5 Pravilnik EU o vremenima vožnje koje pokriva digifobpro
Digifobpro uređaj daje analize vozačke kartice u ''brzom pregledu'' kao i prilikom
preuzimanja sa vozačke kartice (videti ''Funkcije Digifobpro Uređaja''). Sledi lista
informacija koje daje digifobpro uređaj u vezi ''vremena vožnje'':
strana 16 od 17
KATEGORIJA
INFORMACIJA
ZADNJA AKTIVNOST
(LAST ACTIVITY)
SLEDEĆI DNEVNI ODMOR
(NEXT DAILY REST)
ZADNJA SMENA
(LATEST SHIFT)
ZADNJI DNEVNI ODMOR
(LATEST DAILY REST)
SEDMIČNI ODMOR
(WEEKLY REST)
ZBIRNO ZA SEDMICU
(SUMMARY W/C)
PERIOD NEAKTIVNOSTI
(PERIOD OF INACTIVITY)
PREKORAČENJA
PAUZE U VOŽNJI
(DRIVING BREAKS)
NEDOVOLJAN DNEVNI
ODMOR (INSUFFICIENT
DAILY REST)
NEDOVOLJAN DNEVNI
ODMOR USLED VIŠE OD
3 SKRAĆENJA
(INSUFFICIENT DAILY
REST DUE TO MORE THAN
3 REDUCTIONS)
GRANICA DNEVNE
VOŽNJE
(DAILY DRIVE LIMIT)
PREKORAČENA GRANICA
DNEVNE VOŽNJE USLED
VIŠE OD 2 PROŠIRENJA
(DAILY DRIVE LIMIT
EXCEEDED DUE TO MORE
THAN 2 EXTENSIONS)
SEDMIČNI ODMOR
(WEEKLY REST)
SEDMIČNA VOŽNJA
(WEEKLY DRIVING)
DVOSEDMIČNA VOŽNJA
(FORTNIGHTLY DRIVING)
OPIS
PRIKAZUJE RAD, VOŽNJA ILI RASPOLOŽIVOST I
TRAJANJE. DATUM I VREME UKAZUJU NA
POČETAK AKTIVNOSTI.
OBAVEŠTAVA O VREMENU I DATUMU NAREDNOG
DNEVNOG ODMORA UZIMAJUĆI U OBZIR BILO
KOJA SKRAĆENJA DNEVNOG ODMORA.
ZBIRNI PREGLED ZADNJE SMENE U POGLEDU
TRAJANJA ZA RAD, VOŽNJU I RASPOLOŽIVOST.
POKAZUJE TRAJANJE, VREME I DATUM POČETKA
DNEVNOG ODMORA.
POKAZUJE POČETNO VREME I DATUM
NEPREKIDNOG PERIODA ODMORA VEĆEG OD 24
ČASA I MANJEG OD 7 DANA I NJEGOVO TRAJANJE.
SEDMIČNI PREGLED: UKUPNO RAD, VOŽNJA I
RASPOLOŽIVOST ZA PERIOD 1 SEDMICE. DATUM
UKAZUJE NA POČETAK SEDMICE.
PERIOD NEAKTIVNOSTI OD 7 ILI VIŠE DANA.
PRIKAZANI DATUM UKAZUJE NA POČETAK
PERIODA.
NEDOVOLJNO UZETIH PAUZA TOKOM VOŽNJE OD
4 ½ ČASA ILI VIŠE. VREME I DATUM UKAZUJU NA
POČETAK PERIODA VOŽNJE PRAĆENOG
VALIDNOM PAUZOM ILI DNEVNIM ODMOROM.
PRIKAZANO VREME I DATUM UKAZUJU NA
POČETAK ODGOVARAJUĆE SMENE.
DNEVNI ODMOR JE REDUKOVAN VIŠE OD 3 PUTA
IZMEĐU SEDMIČNIH ODMORA. PRIKAZANO VREME
I DATUM UKAZUJU NA POČETAK ODGOVARAJUĆE
SMENE.
PREKORAČENA JE GRANICA DNEVNE VOŽNJE OD
9 ČASOVA (10 Č. AKO JE DOSTUPNO
PRODUŽENJE).
PRODUŽENA JE GRANICA DNEVNE VOŽNJE OD 10
ČASOVA VIŠE OD 2 PUTA U TEKUĆOJ
KALENDARSKOJ SEDMICI. PRIKAZANO VREME I
DATUM UKAZUJU NA POČETAK ZADNJE SMENE.
NEDOVOLJNI ODMOR U 6 24 ČASOVNIH PERIODA
KOJI SLEDE POSLE PRETHODNOG SEDMIČNOG
ODMORA. VREME I DATUM UKAZUJU NA POČETAK
OVIH 6 PERIODA.
ZABELEŽENO VIŠE OD 56 ČASOVA VOŽNJE U
KALENDARSKOJ SEDMICI. DATUM UKAZUJE NA
POČETAK SEDMICE.
ZABELEŽENO VIŠE OD 90 ČASOVA VOŽNJE U 2
KALENDARSKE SEDMICE. DATUM UKAZUJE NA
POČETAK DVOSEDMIČNOG PERIODA.
strana 17 od 17
Download

DIGIFOB PRO uputstvo