Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, TACSO
Crna Gora
Bilten izdaje kancelarija TACSO u Crnoj Gori. Multikorisnički projekat koji finansira Evropska Unija
Konferencija „Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih
fondova u Crnoj Gori“
Ana Novaković, izvršna
direktorica, Centar za razvoj
nevladninih organizacija;
Aleksandar Damjanović,
predsjednik, Odbor za
ekonomiju, finansije i
budžet Skupštine Crne
Gore; Danka Latković,
šefica Kancelarije za
saradnju Vlade Crne Gore i
NVO; Stevo Muk, TACSO
kancelarija u Crnoj Gori;
Svetlana Rajković,
Pomoćnica ministra pravde
za međunarodnu pravnu
saradnju i Evropske
integracije, pregovaračica za
poglavlje 23 i 24
Konferencija
„Finansiranje
nevladinih
organizacija iz
javnih fondova u
Crnoj Gori“
organizovana je od
10. do 12. aprila
2014. godine u
Budvi.
Cilj konferencije je
bio podrška procesu
unapređenja i
sprovođenja
regulative koja se
odnosi na
finansiranje
nevladinih
organizacija iz
javnih fondova.
Projekat finansira Evropska Unija
Učesnici
konferencije bili
su 70
predstavnika
organizacija
civilnog društva
(OCD) iz svih
krajeva Crne
Gore, kontakt
osobe
imenovane za
saradnju sa NVO
u ministarstvima
i drugim
institucijama država,
kao i predstavnici
međunarodnih
organizacija i
Delegacije Evropske
unije u Crnoj Gori.
Na konferenciji je
predstavljena
aktuelna regulativa
kojom se
obezbjeđuje
finansiranje
projekata nevladinih
organizacija i
kreirane preporuke
korisne za izradu
nove regulative u
oblasti finansiranja
NVO.
Nekoliko zaključaka
i preporuka koje su
rezultat rada radnih
grupa na
konferenciji su:
Vlada treba hitno
formirati radnu
grupu za izradu
izmjena i dopuna
Zakona o
nevladinim
organizacijama i
podzakonskih akata
koji regulišu
postupak
finansiranja;
ministarstva i
sekretarijati lokalne
samouprave treba da
budu uključeni u
proces finansiranja
projekata NVO jer
su najbolje upoznati
sa politikama koje
treba ostvariti; i
evaluacija projekata
treba da se uradi od
strane nezavisnih
eksperata koji nisu
uključeni u NVO ili
državnoj upravi.
Izdanje 2, broj 2
Jul 2014
Izdvajamo:
Konferencija
„Finansiranje
nevladinih
organizacija iz javnih
fondova u Crnoj
Gori“
Regionalni konsultativni
sastanak “Sprovođenju
Odluke o osnivanju
Savjeta za saradnju
lokalne samouprave i
U ovom broju:
Konferencija
„Finansiranje
nevladinih
organizacija iz
javnih fondova u
Crnoj Gori“
1
Regionalni
konsultativni
sastanak saradnja lokalne
samouprave i
NVO
2
Trening”Javno
zagovaranje i
lobiranje”
2
Trening”Odnosi s
javnošću i izrada
komunikacionog
plana/strategije”
3
Podrška u
pripremi Analize
institucionalnog
okvira za
aktivnosti vezane
za razvoj NVO
sektora
3
Projekat sprovodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Page 2
Regionalni konsultativni sastanak - saradnja lokalne
samouprave i NVO
Regionalni konsultativni
sastanak “Sprovođenju Odluke
o osnivanju Savjeta za
saradnju lokalne samouprave i
NVO”
Regionalni
konsultativni sastanak
sa jedinicama lokalne
samouprave na temu
„Primjena i naučene
lekcije u sprovođenju
Odluke o osnivanju
Savjeta za saradnju
lokalne samouprave i
NVO i Poslovnika
skupština opštine“
organizovan je 05. juna
2014. god. u Tivtu.
26 učesnika
konsultativnog
sastanaka bili su:
predsjednici Skupština
opština, sekretari
skupština opština,
članovi Savjeta za
saradnju lokalne
samouprave i NVO,
starješine organa
lokalne uprave,
službenici zaduženi za
saradnju sa NVO i
predstavnici NVO
Cilj sastanka je bio da se
izvrši razmjena iskustava
u primjeni Odluke o
osnivanju Savjeta za
saradnju lokalne
samouprave i NVO i
Poslovnika skupština
opštine, u primjeni
instituta „slobodna
stolica“. Ova aktivnost je
deo akcionog plana za
sprovođenje Strategije
razvoja NVO u Crnoj
Gori.
U prethodnom periodu
(2011) Zajednica opština
u saradnji sa
Ministarstvom
unutrašnjih poslova i
Centrom za razvoj
nevladinih organizacija
(CRNVO) izradila je
pet modela pravnih
akata koji regulišu
saradnju između
lokalnih samouprava i
NVO. U nekim
opštinama, na osnovu
ovih modela,
pripremljeni su i
usvojeni zakonski akti.
U nekim opštinama
pravni akti moraju biti
usvojeni u narednom
periodu . Ovi sastanci
treba da omoguće
predstavnicima opština
da razmjene iskustva i
služe kao podsticaj za
donošenje pravnih
akata.
Trening”Javno zagovaranje i lobiranje”
Prvi modul obuke
treninga”Javno
zagovaranje i
lobiranje”je
organizovan od 14. do
16. marta u Budvi, a
drugi modul obuke
održan je u Podgorici
19. marta. 24 učesnika
iz 12 organizacija
civilnog društva
učestvovali su u ovom
treningu.
Cilj obuke bio je da se
poboljša znanje i
vještine izabranih
predstavnika OCD u
Projekat finansira Evropska Unija
korišćenju različitih
metoda, tehnike, alata i
pristupa u zagovaranju i
lobiranju.
Akcioni planovi za
sprovođenje kampanja
javnog zagovaranja su
razvijeni za 11 OCD.
Projekat sprovodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Page 3
Trening”Odnosi s javnošću i izrada komunikacionog
plana/strategije”
Prvi modul
treninga”Odnosi s
javnošću i izrada
komunikacionog plana/
strategije”organizovan
je od 26. do 29. juna u
Budvi , a drugi modul
treninga održan je u
Podgorici 12. jula . 26
učesnika iz 13
organizacija civilnog
društva učestvovali su u
ovom treningu.
Cilj treninga je bio
povećati znanje i
vještine organizacija
civilnog društva iz Crne
Gore o ključnim
aspektima u izgradnji
odnosa s javnošću i
segmentima i koracima
u izradi komunikcionog
plana/strategije
organizacije. 11 OCD
su razvile nacrt
komunikacionog plana/
strategije svoje
organizacije.
Podrška u pripremi Analize institucionalnog okvira za
aktivnosti vezane za razvoj NVO sektora
Priprema analize
institucionalnog okvira
za aktivnosti vezane za
razvoj NVO sektora je
deo nove Strategije za
razvoj NVO. Ova
aktivnost je određena
Akcionim planom za
sprovođenje ove
strategije. Analiza je
prvi korak u
eventualnim
promjenama u
institucionalnom okviru
za potrebe razvoja NVO
u Crnoj Gori.
Prvi sastanak Radne
grupe na kojem je
Projekat finansira Evropska Unija
pripremljen prvi nacrt
analize održan je 28. do
29. aprila.
Uloga TACSO
kancelarije bila je da
pruži logističku podršku
ovom procesu i da
obezbjedi adekvatne
uslove za Radnu grupe
u pripremi analize.
TACSO kancelarija je
angažovala gospodina
Igora Vidačaka, šefa
Kancelarije Vlade
Hrvatske za saradnju sa
nevladinim
organizacijama, kao
konsultanta u izradi
analize.
Igor Vidačak, šef Kancelarije
Vlade Hrvatske za saradnju sa
nevladinim organizacijama
Projekat sprovodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Ukratko o TACSO projektu
Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 1) je projekat finansiran od strane Evropske
unije (EU) koji pruža tehničku podršku i pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama korisnicama Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA), odnosno u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu*, Bivšoj
Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. TACSO 1 projekat počeo je sa radom u avgustu 2009 godine, produžen je 2011. godine, i zvanično je završio sa radom u augustu 2013.. Projekat TACSO 2
počeo je u avgustu 2013. i radiće do avgusta 2017. godine TACSO misija je unaprijeđenje kapaciteta i akcija
Partneri u projektnom
konzorcijumu
OCD, kao i njihove demokratske uloge. Kroz TACSO aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i pomoći, radi se
na razvijanju osnaženog civilnog društva i na stimulisanju povoljnog okruženja i kulture za rad i razvoj civilnog
sektora. . TACSO 2 će nastaviti da radi u skladu sa pravcima i aktivnostima uspostavljenim tokom prve četiri
godine, ali postoje četiri teme koje će biti u središtu svih projektnih aktivnosti:
SIPU International
www.sipuinternational.se
1.
Dalje jačanje uloge civilnog društva u nacionalnim procesima demokratizacije i pridruživanja;
2.
Unaprijeđenje komunikacije i vidljivosti doprinosa civilnog sektora razvoju društva;
3.
Podrška u otkrivanju novih strategija i pristupa za mobilisanje sredstava potrebnih da bi se civilnom
društvu obezbjedila održivost i razvoj; i
4.
Ecorys International
www.ecorys.com
Poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za aktivnosti civilnog društva.
Dva nova aspekta dodata su u obaveze projekta TACSO 2, program Ljudi ljudima (People 2 People - P2P) i
postepeno prenošenje TACSO usluga na lokalne resursne centre.
Kontakti
Intrac
www.intrac.org
Partners Foundation for Local
Development
www.fpdl.ro
Euclid Network
www.euclidnetwork.eu
SMART
www.smart.hr
Projekat finansira Evropska Unija
Regional Office
Potoklinica 16
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Ph. no: +387 (0)33 532 757
[email protected]
Kosovo, Office
Fazli Grajqevci 4/a
10 000, Pristina, Kosovo
Ph. no: +377 38 220 517
[email protected]
Turkey, Office
Tunalı Hilmi Caddesi
Çığır sokak No: 92/17
Kavaklıdere / Ankara
Ph. no: +90 312 426 4451
[email protected]
Macedonian Office
Jurij Gagarin 31B/3
1000 Skopje, Macedonia
Ph. no: +389 2 322 53 40
[email protected]
Albania, Office
Rr „Donika Kastrioti“,
Kotoni Business Centre, K-2
Tirana Albania
Ph. no: +355 (4) 22 59 597
[email protected]
Montenegro Office
Dalmatinska 78
81 000 Podgorica, Montenegro
Ph. no: +382 219 122/123
[email protected]
Serbia, Office
Bulevar Arsenija Čarnojevića 82, stan br. 9
11 070 Novi Belgrade,
Serbia
Ph. no: +381 11 2606 265
[email protected]
Projekat sprovodi SIPU International i partnerski konzorcijum.
Stavovi koji se iznose u ovom izdanju ne odražavaju nužno i stavove Evropske Unije.
Download

Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih fondova u