O c a k 2014
TACSO 2
Broşür
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
This project is funded
by the European Union.
--------------------------------------------------TACSO’nun hedefi STK’ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik
süreçler içindeki rollerini geliştirmektir. TACSO yürüttüğü kapasite
geliştirme çalışmaları ve verdiği destekler yolu ile, güçlenmiş bir sivil
toplum ile sivil toplumun gelişimine olanak veren bir çevre ve kültür
oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
---------------------------------------------------
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
This project is funded
by the European Union.
3
TACSO
“Hırvatistandaki STK’ların Görünürlüğü ve Kamu Algısı 2012” Anket Sonuçlarının Sunumu,
Zagreb, Hırvatistan, Eylül 2012
Projesi Nedir
Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO 1) Projesi
Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilerek, Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında bulunan Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova*, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına
teknik destek sağlamak amacıyla Ağustos 2009 ile Ağustos 2013
tarihleri ( 2011 yılında aldığı 2 yıl süreli uzatma ile) arasında uygulanmıştır. Projenin ikinci uygulama dönemi (TACSO 2 Projesi) Eylül
2013’te başlamış olup, Ağustos 2017 tarihine kadar uygulanacaktır.
TACSO 2 ilk uygulama döneminde olduğu gibi, İsveç’te
bulunan SIPU International AB liderliğinde oluşturulan yeni bir
konsorsiyum ile yürütülecektir:
Ecorys International-Hollanda,
Sivil Toplum Geliştirme Derneği (SMART)-Hırvatistan
Uluslararası STK Eğitim ve Araştırma Merkezi (INTRAC)-İngiltere
Yerel Kalkınma için Ortaklar Vakfı (FPDL)-Romanya
Euclid Ağı-İngiltere
* İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; ve BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ve ICJ’nin
Kosova bağımsızlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile uyumludur.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
5
Uluslararası “ Yerel Demokrasi- Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi” Konferansı,
Pristina, Kosova, 15 Mayıs 2013
TACSO, henüz AB üyesi olmayan ülkelerde STK'lara destek
sağlayan bir AB mekanizması olan “Sivil Toplum Aracı” (CSF) nın
bir parçasıdır.
STK’lar ülkelerindeki katılım sürecinin anahtar aktörleri olarak AB
için önemli bir rol oynamaktadırlar. CSF’nin hedefi; STK’ların güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar
alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin artmasını sağlamaktır.
TACSO Projesi bu bağlamda STK’lara kapasite geliştirme desteği
vermiş ve sivil toplumun gelişimine olanak veren bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.
TACSO Projesi 30’u aşkın profesyonel çalışanı ile, Sivil Toplum
Kuruluşları’na ( STK) TACSO 1 ekibi ile doğrudan iletişime geçerek
destek alma imkanı sağlayan yardım masaları, düzenlediği eğitimler, çalıştaylar, konferanslar, sınır-ötesi etkinlikler ile yerel ve bölgesel düzeydeki çalışma ziyaretleri yoluyla sivil toplum için önemli
pek çok konunun tartışılmasını sağlamanın yanısıra STK’ların da
yeni ortaklıklar ve ağlar kurmasına olanak vermiştir. Ayrıca TACSO
web sayfası,www.tacso.org üzerinden, Proje ve sivil topluma ilişkin bilgiler de paydaşlarla paylaşılmıştır.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
7
TACSO 2, bölgesel bir ofis ve ülke ofisleri ile, ilk uygulama
dönemine benzer bir yapılanmayla sürecektir. Hırvatistan, Temmuz 2013 itibariyle resmen AB üyesi olduğundan, artık projenin
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde kapsadığı ülkelerden biri değildir.
“IPA Sivil Toplum Aracı( CSF) ve TACSO 2 Ulusal Danışma Kurulu (UDK) Konferansı” ,
Pristina, Kosova, Ekim 2011
TACSO 2, son dört yıldır çalıştığı konulara ek olarak, faaliyetlerini
dört temel konu üzerinden şekillendirecektir:
1.
Proje ülkelerinde demokratikleşme ve katılım süreçlerinde
sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi;
2.
Sivil toplumun görünürlüğünün arttırılması;
3.
Sivil toplumun güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli yeni kaynak yaratmaya yönelik strateji ve yaklaşımların
geliştirilmesinin desteklenmesi;
4.
Sivil toplumun içinde varlık gösterdiği yasal ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi.
TACSO 2 süresince, projenin sorumluluk alanına eklenen iki
yeni konu; İnsandan İnsana ( P2P) Programı ve TACSO hizmetlerinin kademeli olarak bir ulusal kaynak kuruluşa aktarılmasıdır.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
8
İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşeni, Batı Balkan Ülkeleri
ile Türkiye’deki STK’ların, Avrupa Birliği Kurumları’nı ziyaret ederek
ve AB ülkelerinden STK’larla toplantılarda bir araya gelerek; AB ve
katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel
düzeyde ortaklıklar ve ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık
perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yönelik olanaklar yaratır.
Eylül 2013 itibariyle TACSO, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü desteği ile İnsandan İnsana Programı etkinliklerinin planlanması, organize edilmesi ve takip toplantılarının
düzenlenmesine ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmiştir.
TACSO İnsandan İnsana Programı bileşeni, sivil toplum tarafından
belirlenen öncelikler ve konu başlıkları tarafından yönlendirilmektedir. İnsandan İnsana Programı, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve
istişareler sürdürülerek, bölgede sivil toplumu desteklemek için
geliştirilen Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) kapsamındaki diğer girişim ve inisiyatiflerin öncelikleri ile bir
arada değerlendirilecek ve sinerji yaratacak şekilde uygulanacaktır.
TACSO hizmetlerinin ulusal bir kurum veya kuruluşlara (Kaynak
Kuruluşlar) aktarımı, TACSO 2’nin ilk faaliyet yılının bitimini takiben başlayacaktır. Bu kaynak kuruluşun, TACSO’nun hizmetlerini
ve uzmanlığını kademeli olarak devralarak, TACSO’nun dört yıllık
uygulama döneminin sonunda, bölgedeki STK’ların teknik destek
almak için başvuracağı ana merkez konumuna gelmesi planlanmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
9
TACSO 2
Gelecek
Faaliyetler
Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde gerçekleştirilecek İnsandan İnsana (P2P) Programı faaliyetleri,
Bölgedeki STK’ları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile STK’ların ve çalışmalarının görünürlüğüne dair bilgilendirme toplantıları,
Kapasitesi düşük, daha küçük STK’lara yönelik eğitim programları,
TACSO faaliyetlerini devralmak üzere belirlenecek Ulusal Kaynak Kuruluş çalışanlarına yönelik, kapasite geliştirmeye ilişkin
eğiticinin eğitimi programları,
Farklı konularda birden çok ülke arasında ilişki kurmayı, ortaklığı ve işbirliğini kolaylaştırmak ve desteklemek için; belirli tematik alanlarda, sektör içinde ya da sektörler arasında ağ ve
ortalık kurmaya yönelik etkinlikler ve ülkeler arası etkinlikler,
Sivil Toplum Aracı kapsamında İnsandan İnsana (P2P) Programının uygulamasına ilişkin izleme faaliyetleri.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
11
TACSO 1
Sayılarla
Hırvatistan’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen “Panona Festivali”, Eylül 2012
Fotoğraf Creative Development Waterfall ( Slap) Derneği’nin izniyle kullanılmaktadır.
Proje ülkelerinde bulunan Ulusal Ofislerin Yardım Masaları’na
telefon veya e-posta yoluyla 5.000 civarında soru sorulmuş,
4.000’in üzerinde STK, Yardım Masaları tarafından desteklenmiştir.
19.800’i aşkın kişi 600’ün üzerinde eğitim, çalıştay ve bilgilendirme toplantılarına katılmıştır. Katılımcılar, bu etkinliklerin konu başlıkları hakkında gerekli bilgi, araçlar, yöntemler
ve becerileri edinmenin yanısıra, ağlar ve ortaklıklar kurarak,
eylem planı ve stratejiler geliştirerek, açık çağrılara başvurarak, projeler geliştirip fonlar alarak somut sonuçlar da elde
etmişlerdir.
Kapasite geliştirme çalışmalarına ek olarak, 10’un üzerinde
rehber kitap ve sekiz dile çevrilmiş 5 adet eğitim kitapçığı
geliştirilmiştir.
TACSO web sayfası, www.tacso.org, 400.000’in üzerinde
kişi tarafından ziyaret edilmiş ve 1.7 milyon kez görüntülenmiştir. TACSO’nun e-posta iletişim listeleri ise 11.000’i aşkın
e-posta adresine bilgi ve yayınların iletilmesini sağlamıştır.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
12
TACSO 1
Başarılar
TACSO bölgesel düzeyde adil, tarafsız ve şeffaf bir proje olarak tanınmış ve bir marka olmayı başarmıştır;
Bölgesel düzeyde STK’ların birbirleriyle, kamu kurumları ve
diğer paydaşlarla işbirliğini güçlendirmiştir;
Eğitimler, çalıştaylar ve benzer etkinlikler vasıtasıyla STK'lar
için kapasite geliştirme imkanları sağlamıştır;
Bölgedeki yaklaşımların uyumlu hale gelmesi, bölgede gelişmelere ilişkin kıyaslamanın mümkün olması için anahtar
dönüm noktalarında ortaklaşılmasına katkıda bulunmuştur;
Ağlar ve ortaklıklar kurulmasını teşvik ederek buna yönelik
destekler sağlamıştır;
Bölgesel ve ulusal düzeyde etkinliklerle, politika değişikliklerinin tartışılmasına olanak vermiştir.
Sivil Toplum Kuruluşları
için
T e k n i k D e st e k
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
www.tacso.org
This project is funded by the European Union.
İletişim Bilgileri:
-----------------------Bosna Hersek
Ofisi
Obala Kulina Bana 2/1
71000 Sarajevo
E-mail: [email protected]
Sehit Halil Ibrahim Cad. 55/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Istinye, Istanbul
Kosova Ofisi
Türkiye
Str. Fazli Grajqevci 4/a
E-mail: [email protected]
10000 Pristina
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E-mail: [email protected]
Arnavutluk Ofisi
-----------------------Rr” Donika Kastrioti”, “Kotoni” Makedonya Ofisi
Business Centre, K-2
Ul. Jurij Gagarin 31B/3
Tirana
1000 Skopje
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
------------------------ ----------------------------------------------Bölgesel Ofis
Potoklinica 16
71 000 Sarajevo
Bosna Hersek
-----------------------Karadağ Ofisi
Dalmatinska 78
81000 Podgorica
E-mail: [email protected]
-----------------------Sırbistan Ofisi
Bul. Arsenija Čarnojevića 82,
stan 9
11070 Novi Beograd
E-mail: [email protected]
-----------------------Türkiye Ofisi
Tunalı Hilmi Caddesi
Çığır sokak No: 92/17
Kavaklıdere / Ankara
E-mail: [email protected]
------------------------
Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayının içeriği tamamen TACSO Projesi’nin sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Download

Broşür - tacso