ULOGA THINK TANK ORGANIZACIJA U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA
Beograd, 15. maj 2012. godine - Palata Srbije, Sala „Beograd“ (centralni ulaz)
 Svrha događaja je pružanje doprinosa dijalogu i saradnji između državne uprave, civilnog
društva i akademske zajednice u pogledu kreiranja javnih politika u kontekstu integracije
Republike Srbije u Evropsku uniju. Povod za debatu je objavljivanje Vodiča kroz evropske
think tank organizacije, nastalog u saradnji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje
siromaštva Vlade Republike Srbije i TACSO programa u Srbiji.
 Na skupu učestvuju predstavnici državne uprave, civilnog društva i akademske zajednice.
Moderator: Ivan Sekulović, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
9:00-9:30
Registracija
9:30-9:50
Uvod
Žarko Šunderić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlade Republike Srbije
Zorica Rašković, TACSO Srbija
9:50-10:10
Predstavljanje Vodiča kroz evropske think tank organizacije
Aleksandra Galonja, autorka Vodiča
10:10-11:30 PANEL DISKUSIJA: Uloga think tank organizacija u kreiranju javnih
politika
Uloga think tank organizacija u izgradnji partnerstva između državne
uprave i civilnog društva
Ivana Ćirković, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Značaj think tank organizacija u programiranju i korišćenju EU
fondova
Ana Ilić, Kancelarija za evropske integracije
Koje su prepreke i mogućnosti za razvoj think tank organizacija u
Srbiji?
Boris Begović, Centar za liberalno-demokratske studije
Uloga akademskih institucija u razvoju think tank organizacija u Srbiji
Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Umrežavanjem think tank organizacija do uticaja na fondove i politike
Hedvig Morvai – Horvat, Evropski fond za Balkan
11:30-11:45 Zaključci
11:45-13:00 Ručak
Download

ULOGA THINK TANK ORGANIZACIJA U KREIRANJU