Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava
za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja Općine Tuzla
(„Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 9/14) i Odluke o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava
vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje
individualnih stambenih objekata („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/14), Prvostepena komisija za provođenje
javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa
nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, nakon provedenog postupka po
raspisanom Prvom javnom konkursu za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine
Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, objavljenom dana
24.09.2014. godine u dnevnim novinama: „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ , „Dnevni list“, web stranici Općine Tuzla
www.tuzla.ba, oglasnoj tabli Općine Tuzla i oglasnim tablama mjesnih zajednica, te dana 25.09.2014. godine na web
stranici vlade Federacije BiH www.fbihvlada.gov.ba, donosi
ODLUKU
sa utvrđenom Rang listom i prijedlogom odabira korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na
nekretninama/zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle
I
Utvrđuje se Rang lista korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u
katastarskoj općini Plane, i to:
čl.3.t1.
građ.i
upotr.
čl.3t.2.
broj
čl.dom.
Hidanović Šefika
(Edhem)
15
5
5
0
10
35
Plane
Dardagan Sabina
(Ramo)
0
10
15
0
10
35
Plane
Zonić Behrudin
(Mehmed)
0
10
15
4
1
30
Plane
Hidanović Zineta
(Mujo)
15
1
0
0
10
26
Plane
Jurić Marjan
(Božo)
0
3
0
0
1
4
Plane
PREZIME, IME I
IME RODITELJA
čl.3t.4
čl.3.t.3.
boračka
soc.status
kateg.
čl3.t.5.str
učno
mišlj.
UKUPAN
BR.
LOKACIJA BR. KČ.
BODOVA
2817/2
2817/1
2817/4
2817/5
2817/6
1
II
Utvrđuje se Rang lista korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u
katastarskoj općini Breške, i to:
PREZIME, IME I IME
RODITELJA
Stojak Ana (Petar)
Džafić Džafo
(Osman)
Joldić Bahrija
(Džemo)
Joldić Sulejman
(Salih)
Joldić Fajiz (Alija)
Joldić Ramiz (Alaga)
Joldić Mersad (Salih)
Džafić Mulaga
(Avdo)
Divković Ljubica
(Mijo)
Joldić Salih (Alija)
Čobić Hasan
(Husein)
Djedović Najla
(Osman)
Husejnović Muradif
(Ibrahim)
Džafić Kasim
(Ibrahim)
Djedović Enesa
(Muhamed)
Joldić Muhiba (Haso)
Huremović
Sabahudin (Rasim)
Đurić Slavko
(Milenko)
Divković Mara (Ivo)
čl.3.t1.
građ.i
upotr.
čl.3t.2.
broj
čl.dom
.
0
3
0
čl.3t.4
boračka
kateg.
čl3.t.5.struč
no mišlj.
UKUPAN
BR.
BODOVA
25
0
5
33
10
5
4
10
29
10
7
0
0
10
27
0
7
5
4
10
26
0
5
5
4
10
24
0
10
0
4
10
24
0
7
5
4
5
21
0
7
0
4
10
21
0
7
0
4
10
21
10
1
0
0
10
21
0
5
10
4
1
20
0
3
0
7
10
20
0
1
5
4
10
20
0
5
0
4
10
19
0
5
0
3
10
18
0
5
0
3
5
13
0
1
5
0
5
11
0
1
0
0
5
6
0
1
0
0
1
2
čl.3.t.3.
soc.status
LOKACI
JA
BR. KČ.
Breške
627/21
Breške
627/20
Breške
627/19
Breške
627/18
Breške
627/17
Breške
627/16
Breške
627/15
Breške
627/14
Breške
627/13
Breške
627/12
Breške
627/11
Breške
627/10
Breške
627/9
Breške
627/8
Breške
627/7
Breške
627/6
Breške
627/5
Breške
627/4
Breške
627/3
2
III
Utvrđuje se Rang lista korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u
katastarskoj općini Solina, i to:
PREZIME, IME I
IME RODITELJA
Altumbabić Ramiz
(Jusuf)
Habibović Munib
(Ćamil)
Đurić Dragan
(Mika)
Imamović Armin
(Mevludin)
Imamović
Jadranka (Sejmo)
Ivanović Pejo
(Božo)
Kušljugić Vesna
(Azem)
Bešić Kostić
Mirjana (Radivoje)
Imamović Mirsad
(Kadro)
Đojić Radan
(Stjepan)
Čobić Nusret
(Husein)
Mujić Hilmo
(Mehmed)
Ramić Ohran
(Ohran)
Đurić Mika
(Stojan)
Čanić Šimo
(Marijan)
Avdić Mujo (Pašo)
Smajić Kristina
(Čedomir)
čl.3.t1.
građ.i
upotr.
čl.3t.2.
broj
čl.dom.
čl.3t.4
čl.3.t.3.
boračka
soc.status
kateg.
UKUPAN
čl3.t.5.stručno
BR.
LOKACIJA BR. KČ.
mišlj.
BODOVA
0
10
10
4
10
34
0
5
5
4
10
24
0
3
10
0
10
23
0
3
5
4
10
22
0
7
5
3
7
22
0
10
0
0
10
20
0
5
5
0
10
20
0
7
0
0
10
17
0
1
0
4
10
15
0
10
0
4
1
15
0
1
5
4
5
15
0
3
0
0
10
13
0
7
0
0
5
12
0
1
0
0
10
11
0
5
5
0
1
11
0
3
0
0
5
8
0
3
0
0
5
8
Solina
2747/3
Solina
2747/4
Solina
2747/5
Solina
2747/6
Solina
2747/7
Solina
2747/8
Solina
2747/9
Solina
2747/10
Solina
2747/11
3
IV
Utvrđuje se Rang lista korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u
katastarskoj općini Tuzla I, i to:
PREZIME,
IME I IME
RODITELJA
Husić Velid
(Fehim)
Ičić Ramiz
(Mujo)
Ljaljić
Novalija
(Abdulah)
Vrabac Lejla
(Novalija)
čl.3.t1.
građ.i
upotr.
čl.3t.2.
čl.3t.4
UKUPAN
čl.3.t.3.
čl3.t.5.stručno
broj
boračka
BR.
LOKACIJA BR. KČ.
soc.status
mišlj.
čl.dom.
kateg.
BODOVA
Pavić Franjo
(Niko)
Handanović
Elvir (Mujo)
Handanović
Amila
(Sulejman)
Arifi Šaban
(Šerafedin)
Mrkaljević
Ismet
(Šaban)
Tešić Jovo
(Vid)
0
7
5
4
10
26
0
7
10
0
5
22
0
10
10
0
1
21
0
3
0
4
10
17
0
7
5
4
1
17
0
1
0
4
10
15
0
10
40
0
5
55
0
10
15
0
10
35
0
0
10
7
10
10
5
0
5
5
30
22
52
Tuzla I
Tuzla I
2330/2
1426/3
1426/4
Dvostanka
Tuzla I
2326/3
4
V
Utvrđuje se Rang lista korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle čije
prijave nisu bodovane iz razloga jer su iste nepotpune, preuranjene, neosnovane ili su podnosioci odustali od
prijave na konkurs, i to:
PREZIME, IME I IME
RODITELJA
RAZLOG ODBIJANJA/ODBACIVANJA
Ćulumarević Bahrija (Abdulah)
Neosnovan - ima drugi objekat iste
namjene
Altumbabić Izudin (Zejnil)
Neosnovan - ima drugi objekat iste
namjene
Neosnovan - ima drugu nekretninu iste
namjene, objekat oštećen 2001. godine
Bošnjić Sead (Osmo)
Salamović Mirsad (Suljo)
Salamović Muamer (Suljo)
Alimanović Hasiba (Fehim)
Handanović Amela (Safet)
Đoković Milica (Dusan)
Teodorović Miloš (Milan)
Neosnovan – nije trajno onemogućeno
korištenje stambenog prostora
Neosnovan – nije trajno onemogućeno
korištenje stambenog prostora
Neosnovan – nije trajno onemogućeno
korištenje stambenog prostora
Neosnovan – provjerom kroz CIPS,na dan
04.05.2014. god. nije imala prijavljeno
mjesto prebivališta na predmetnom
objektu
Neosnovan – provjerom kroz CIPS, na
dan 04.05.2014. god. nije imala
prijavljeno mjesto prebivališta na
predmetnom objektu
Neosnovan – provjerom kroz CIPS, na
dan 04.05.2014. god. nije imao
prijavljeno mjesto prebivališta na
predmetnom objektu
Neosnovan, nije aktivno legitimisana kao
vlasnik nekretnie(ni faktički ni pravni).
Milić Kata (Mijo)
Bujaković Sejdalija (Hazim)
Neosnovan – objekat oštećen 2010.
godine
Delić Šaban (Suljo)
Odbacuje se - nepotpuna dokumentacija
(nedostaje dokaz o pravu vlasništva)
Kovačević Nusret (Ešef)
Neosnovan – nije trajno onemogućeno
korištenje stambenog prostora
Zonić Edisa (Enes)
Odbacuje se - nepotpuna dokumentacija
(nedostaje dokaz o pravu vlasništva)
Đurić Srđan (Radivoje)
Odustao od prijave
Grbić Vahid (Sadik)
Odustao od prijave
Neosnovan - provjerom kroz CIPS, na dan
04.05.2014. god. nije imao prijavljeno
mjesto prebivališta na predmetnom
objektu
Erkić Tihomir (Bogoljub)
5
Janjić Žarko (Gajo)
Glumčević Osman (Alija)
Andrić Marko (Tomo)
Glumčević Hidajet (Alija)
Odbacuje se kao preuranjen
Neosnovan - provjerom kroz CIPS, na dan
04.05.2014. god. nije imao prijavljeno
mjesto prebivališta na predmetnom
objektu
Odbacuje se kao preuranjen
Neosnovan - provjerom kroz CIPS, na dan
04.05.2014. god. nije imao prijavljeno
mjesto prebivališta na predmetnom
objektu
VI
Ova Odluka sa rang listom i prijedlogom odabira korisnika objavljuje se na oglasnoj tabli Grada Tuzla, oglasnim
tablama mjesnih zajednica, web stranici Grada Tuzla na adresi www.tuzla.ba i dostavlja svim učesnicima javnog
konkursa.
POUKA: Protiv ove Odluke sa Rang listom i prijedlogom odabira korisnika, svaki učesnik javnog konkursa može
podnijeti prigovor Komisiji za razmatranje prigovora, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ove Odluke.
Prigovor se podnosi putem pošte ili lično putem Prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa (zgrada
Gradske uprave Tuzla, ul. ZAVNOBIH-a br. 11, sprat I, soba br. 120, u vremenu od 10-15 časova), sa naznakom:
„Prigovor na Odluku sa Rang listom i prijedlogom odabira korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na
nekretninama/zemljištu u vlasništvu Općine Tuzla“.
Odluka donesena po prigovoru je konačna.
Bosna i Hercegovina
Predsjednik Prvostepene komisije
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
____________________________
GRAD TUZLA
Almir Šuta, dipl.pravnik
GRADSKO VIJEĆE
Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa
za prenos prava vlasništva na nekretninama
u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja
Općine Tuzla
Broj: 01/4-44-4322/14
Tuzla, 10.11.2014. godine
6
Download

1 Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o bližim