HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
[email protected] PRAH ORLOVIH KRILA
Jure}i mu`evnost savremeni mu{karac upotrebom steroida
ulazi u feminizaciju.
TEST
TEST
za nizak ukupan
Testosteron (SHBG)
1. Da li imate:
-povrede na testisima
-kancer testisa
-hormonske poreme}aje
-infekcije
-HIV/AIDS
-hroni~ke bolesti jetre i
bubrega
-insulinska rezistencija,
dijabet tip II
-gojaznost
-slabu pokretljivost
spermatozoida
-masno}u u krvi
-trigliceride i nizak LDL
-hroni~no visok pritisak
-kardiovaskularna
oboljenja
-hipotiroidizam
-Ku{ingov sindrom
-akromegaliju
-akne
-vene
za visok ukupan
Testosteron (SHBG)
Zaokru`iti poene koji odgovaraju 1. Da li imate:
2 Va{im simptomima i sabrati.
Broj poena
4
do
10
poena
20%
4
od
10
do
20
poena
40%
3
60%
5 - od 20 do 30 poena
2
5
3
3
1
2
2
1
3
4
4
1
1
Ukoliko imate sni`en ukupni
Testosteron ulazite u
ANDROGENO STANJE.
Ukupni Testosteron (SHBG)
smanjuju pre svega visoki nivoi
insulina, hormona rasta,
prolaktina, transkortina
(steroidni hormoni, kortizol,
adrenalin...). Zakon fiziologije:
nizak SHBG podi`e nivoe
insulina i glukozu iz ~ega slede
faktori rizika za sve oblike
dijabetesa, bolesti srca I
Alchajmerove bolesti.
- od 30 do 40 poena
80%
- od 40 do 50 poena
100%
Postotak daje verovatno}u da imate
nizak ili visok ukupni Testosteron.
Simptomi su bodovani po dubini.
Normalne vrednosti su 300 µg/dl.
Zakon 1 - samo je neukro}eni
(Slobodni) Testosteron onaj pravi
biolo{ki aktivan. To je sila od koje
sve zavisi, od potencije i erektilne
funkcije, plodnosti pa do dugog i
aktivnog `ivota
Zakon 2 - da bi Slobodnog
Testosterona bilo optimalno u
}elijama, ukupni Testosteron
(SHBG) ne sme da bude ni previsok
ni prenizak
Zakon 3 - homeostaza (ravnote`a
odnosa) zna~i: {to vi{e sinteti~kog
Testosterona unosite, to telo stvara
vi{e SHBG (ukupni Testosteron,
slepljen i neaktivan, zarobljen) koji
raste sa godinama `ivota i kao crna
rupa usisava slobodni Testosteron i
tako nas uvodi u starenje i nemo} ...
Za Srbiju
+381 64/ 40 04 164
+381 62/ 127 0 580
1993
Za BiH
+387 65/ 896 111
www.blagovesti.rs
2
-ginekomastiju
3
-gubljenje Libida
-siroma{ne seksualne
3
performanse
2
-gubljenje pam}enja
1
-hroni~ni zamor
-osteoporozu i osteopeniju 4
2
-slabost mi{i}a
4
-depresiju
-nizak nivo seksualne mo}i 3
3
-slabu erekciju
4
-neosetljive genitalije
3
-hipertireoidizam
4
-ciroze (bolesti jetre)
2
-anoreksiju i nervozu
4
-erektilnu disfunkciju
-alopeciju androgenik
1
(}elavost)
4
-hipogonadizam
1
-veliki obim stomaka
Ukoliko imate povi{en ukupni
Testosteron ulazite u
ESTROGENO STANJE.
Ukupni Testosteron (SHBG)
uve}avaju
uticaji anabolik
steroida , asteni~na stanja
(neuhranjenost), medikamenti,
dukotrajne dijete, visoki nivoi
estrogena i tiroksina i starenje.
Ve}ina dana{njih mu{karaca
pose}uju}i teretane i koriste}i
ve{ta~ke steroide u obliku
tableta, injekcija... naduvaju svoj
organizam a po prestanku se taj
isti organizam izduva kao balon.
Download

Test