SUNCOKRET
CENOVNIK2014
SUNGLOBE
PAKOVANJE
Cenapo
pakovanju
EUR
SUNGLOBEFP
1S.J Clearfield hibrida suncokreta
+ 2l Fusilade Forte + 2l Pulsar 40
346
SUNGLOBEFG
1S.J standardnog hibrida + 2l Fusilade Forte
+ 10l Gardoprim Plus Gold 500 SC
342
SUNGLOBEFD
1S.J standardnog hibrida + 2l Fusilade Forte
+ 6l Dual Gold 960 EC
340
NAZIVPROIZVODA
HIBRIDISUNCOKRETA
HIBRID
PAKOVANJE
Cenapo
pakovanju
EUR
SY KUPAVA
Standardni hibrid –bez insekticida
150.000 zrna
224
NK DOLBY
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
NK ARMONI
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
NK KONDI
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
NK KONDI
Standardni hibrid-bez insekticida
150.000 zrna
224
NK FERTI
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
NK NEOMA
Clearfield hibrid- sa insekticidom
150.000 zrna
246
NK NEOMA
Clearfield hibrid- bez insekticida
150.000 zrna
234
NK ADAGIO
Clearfield hibrid- sa insekticidom
150.000 zrna
246
NK ADAGIO
Clearfield hibrid- bez insekticida
150.000 zrna
234
NK FORTIMI
Clearfield hibrid- sa insekticidom
150.000 zrna
246
NK ROCKY
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
SY EDENIS
Standardni hibrid-sa insekticidom
150.000 zrna
236
1
*Setvenajedinica(S.J.):150.000zrna.
*KvalitetsemenaSemeispunjavanormekvalitetapropisaneZakonomosemenu
(Služ beniglasnikRepublikeSrbijebr.45/2005).
SemesuncokretajetretiranofungicidomApronXL350ESiinsekticidomCruiser350FS
CeneutabelamasuiskazaneuEUR(bezPDV-a).
Nanavedeneceneseobrač unavaPDVod10%uskladusavaž eć imzakonskimpropisima.
Usloviprodajesedefinišuugovorom.
CeneseobračunavajuposrednjemkursuNBSnadanplaćanja.
AGROGLOBEzadrž avapravopromenecenausluč ajuporemeć aja
namonetarnomtrž iš tuitrž iš turobaiusluga.
NoviSad,27.01.2014.
AGROGLOBE d.o.o.
Narodnog fronta 23
21000 Novi Sad
www.agroglobe.rs
2
Download

Suncokret cenovnik 2014