SUNCOKRET
CENOVNIK2015
SUNGLOBE
Cenapo
pakovanju
EUR
NAZIVPROIZVODA
PAKOVANJE
SUNGLOBEFL
323
SUNGLOBEFG
1s.j. Claerfield hibrida suncokreta +
2l Fusilade Forte + 2l Listego
1s.j. standardnog hibrida
+ 2l Fusilade Forte + 10l Gardoprim Plus Gold 500 SC
SUNGLOBEFD
1s.j. standardnog hibrida
+ 2l Fusilade Forte + 4l Dual Gold 960 EC
305
319
HIBRIDISUNCOKRETA
HIBRID
TIPHIBRIDA
Cenapo
pakovanju
EUR
NK FERTI
Standardni hibrid
215
NK ADAGIO
Clearfield hibrid
220
NK ROCKY
Standardni hibrid
215
NK DOLBY
Standardni hibrid
215
NK FORTIMI
Clearfield hibrid
220
NK KONDI
Standardni hibrid
215
NK NEOMA
Clearfield hibrid
220
SY KUPAVA
Standardni hibrid
215
SY EDENIS
Standardni hibrid
215
RABAT NA OSNOVU VREMENA
PLAĆANJA
KOLIČINSKI RABAT
VREME
PLAĆANJA
Rabat%
BROJVREĆA(s.j)i
SUNGLOBE(kom)
Rabat%
Februar
5,5
do 100
3
Mart
5
101 do 500
4
April
4
501 do 1.000
6
Maj
3
1.001 do 5.000
8
Jul
2
> 5.001
9
Setvenajedinica(s.j.):150.000zrna.
KvalitetsemenaSemeispunjavanormekvalitetapropisaneZakonomosemenu
(Služ beniglasnikRepublikeSrbijebr.45/2005).
SemesuncokretajetretiranofungicidomApronXL350ES.
CeneutabelamasuiskazaneuEUR(bezPDV-a).
Nanavedeneceneseobrač unavaPDVod10%uskladusavaž eć imzakonskimpropisima.
Usloviprodajesedefinišuugovorom.
CeneseobračunavajuposrednjemkursuNBSnadanplaćanja.
AGROGLOBEzadrž avapravopromenecenausluč ajuporemeć aja
namonetarnomtrž iš tuitrž iš turobaIusluga.
UNovomSadu,05.02.2015.
AGROGLOBE d.o.o.
Narodnog fronta 23
21000 Novi Sad
www.agroglobe.rs
2
Download

Suncokret cenovnik 2015