KUKURUZ
CENOVNIK2014
HIBRIDIKUKURUZA
NAZIVHIBRIDA
FAO
grupa
NKSYMBA
290
25.000zrna(1s.j.)
39
NKLUCIUS
330
25.000zrna(1s.j.)
39
SYIRIDIUM
360
25.000zrna(1s.j.)
39
NKFLOVITA
380
25.000zrna(1s.j.)
39
SYULISES
NKCISKO
400
430
25.000zrna(1s.j.)
25.000zrna(1s.j.)
39
37
NKCOLUMBIA
450
25.000zrna(1s.j.)
37
NKPAKO
490
25.000zrna(1s.j.)
39
NKHELICO
550
25.000zrna(1s.j.)
39
NKGALACTIC
560
25.000zrna(1s.j.)
37
NKMAVERIK
590
25.000zrna(1s.j.)
37
SYSINCERO
610
25.000zrna(1s.j.)
39
NKSYCORA
620
25.000zrna(1s.j.)
39
SYMIAMI
640
25.000zrna(1s.j.)
39
SYDECISO
650
25.000zrna(1s.j.)
39
NKAGRANO
660
25.000zrna(1s.j.)
37
NKTURTOP
680
25.000zrna(1s.j.)
39
NKVITORINO
700
25.000zrna(1s.j.)
39
PAKOVANJE
Cenapo
pakovanju
EUR
AGROGLOBE d.o.o.
Narodnog fronta 23
21000 Novi Sad
www.agroglobe.rs
1
SEMETRETIRANOINSEKTICIDOM
HIBRID
INSEKTICID
NKLUCIUS,NKCISKO,
NKPAKO,NKHELICO,
NKMAVERIK,SYSINCERO,
NKSYCORA,NKTURTOP
NKLUCIUS,NKFLOVITA,NKPAKO,
NKHELICO,SYSINCERO,NKSYCORA,
SYMIAMI,SYDECISO,NKAGRANO,
NKTURTOP,NKVITORINO
NKSYCORA
PAKOVANJE
Cenaseuvećava
popakovanju
EUR
ForceZea280FS 25.000zrna(1s.j.)
+6
25.000zrna(1s.j.)
+8
ForceZea280FS
25.000zrna(1s.j.)
(dupladoza)
+12
Cruiser350FS
SvesemejetretiranofungicidomMaximXL035FS.
SemeispunjavanormekvalitetapropisaneZakonomosemenu
(Služ beniglasnikRepublikeSrbijebr.45/2005).
CeneutabelamasuiskazaneuEUR(bezPDV-a).Nanavedeneceneseobrač unava
PDVod10%uskladusavaž eć imzakonskimpropisima.
Usloviprodajesedefinišuugovorom.
CeneseobračunavajuposrednjemkursuNBSnadanplaćanja.
AGROGLOBEzadrž avapravopromenecenausluč ajuporemeć aja
namonetarnomtrž iš tuitrž iš turobaiusluga.
UNovomSadu,27.01.2014.
AGROGLOBE d.o.o.
Narodnog fronta 23
21000 Novi Sad
www.agroglobe.rs
2
Download

Kukuruz cenovnik 2014