36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-831
Fax: 011/2655-876
[email protected], www.sajamgrafima.rs
1
Domaãin sajma
15 - 18. oktobar 2014.
Prijava za uèestvovanje
Prijava se popunjava i overava u 3 primerka. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto, ulica i broj
registrovanog sedišta izlagaèa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Osoba za kontakt:
Tel/Fax:
Naziv, adresa i telefon
ovlašæenog predstavništva u Beogradu:
Korespondenciju adresovati na:
(samo ako je adresa razlièita od gornje)
Poreski identifikacioni broj:
Matièni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Broj potvrde o evidentiranju:
Ne
Ime i prezime ovlašæenog lica potpisnika ove prijave:
m2
ZAKUPLJUJEMO IZLOŽBENI PROSTOR
din/m2
Izgraðen prostor
a) Tipski
štand - Paket Standard - prijava 3
cca
4.600,- *
b) Izgraðen prostor
Tipski štand - Paket Lux - prijava 3a
cca
5.600,- *
c) Neizgraðen prostor u hali
cca
3.800,-
Štand po individualnom projektu - prijava 3b
d) (popuniti
rubriku ispod: Neizgraðen prostor u hali i prijavu 3b)
OBAVEZNA IZLAGAÈKA UPISNINA:
12.500,- din.
Suizlagaè je u obavezi da se registruje
posebnom Prijavom za uèestvovanje i
registraciju u zvaniènom
sajamskom katalogu i CD-romu i
plati pripadajuæu izlagaèku upisninu.
Cena za 1m2 zatvorenog neobraðenog prostora na galeriji umanjuje se 30%.
Istovremeno sa ovom Prijavom dostavite i Prijavu za obaveznu registraciju u zvaniènom katalogu i CD-romu.
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena. Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
Ovim izjavljujemo da smo upoznati sa uslovima uèestvovanja sadržanim u Opštim pravilima o uèestvovanju na priredbama
Beogradskog sajma i ovoj prijavi i u celini ih prihvatamo.
* Odobrava se popust na izgradnju štanda i besplatnu reklamu u okviru hale po sledeãoj dinamici:
- 60m2 - 80m2 - popust 20% na izgradnju štanda i besplatna reklama na vinil platnu (3m2)
2
2
2
- 81m - 100m - popust 25% na izgradnju štanda i besplatna reklama na vinil platnu (5m )
- Više od 100m2 - popust 25% na izgradnju štanda i besplatna reklama na vinil platnu (7m2)
Plaæanje: za uplatu celokupnog iznosa profakture (neobraðen prostor) do 8. avgusta 2014. odobrava se popust od 10%.
Odobrava se plaæanje na rate: 25% iznosa do 19. septembra 2014.
75% iznosa u tri rate: 24. oktobra, 21. novembra i 19. decembra 2014.
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo
prihvatanje prijave
Broj dosijea
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Pozicija
IZVOD IZ OPŠTIH PRAVILA O UÈESTVOVANJU NA PRIREDBAMA BEOGRADSKOG SAJMA I POSEBNI USLOVI UGOVORA
Sajam definiše sledeæe kategorije izlagaèa:
IZLAGAÈI - Pravna lica koja izlažu sopstvene proizvode i za to
zakupljuju odreðeni izložbeni prostor i pravo na registraciju u
zvaniènom sajamskom katalogu i CD-romu, kao i pravo na
korišæenje svih ostalih usluga koje se nalaze u ponudi
Beogradskog sajma. Izlagaèi svoj naziv istièu na tabli za ispisivanje
naziva firme, na svom štandu.
SUIZLAGAÈI - Ukoliko se na štandu koji je iznajmio izlagaè
izlažu i eksponati drugih firmi i prisustvuje osoblje tih drugih firmi,
one su u obavezi da budu prijavljene kao suizlagaèi. Suizlagaèi se
prijavljuju na posebnim prijavama za uèestvovanje i obaveznu
registraciju u zvaniènom sajamskom katalogu i CD-romu i plaæaju
pripadajuæu upisninu. Suizlagaèi svoj naziv istièu ravnopravno sa
izlagaèima na tabli za ispisivanje naziva firme, na štandu izlagaèa.
Ukoliko izlagaè prijavljuje suizlagaèa za uèešæe i registraciju u
zvaniènom sajamskom katalogu i CD-romu, on je u obavezi da uz
prijavu priloži ovlašæenje suizlagaèa.
Izlagaè ima pravo da istakne nazive firmi suizlagaèa na gore
naveden naèin, na svom štandu, samo ako ih je prijavio
Beogradskom sajmu. Ako izlagaè ne prijavi suizlagaèe ili pruži
nekompletne podatke u svojoj prijavi, Sajam ima pravo da naplati,
naknadno, od izlagaèa troškove suizlagaèkih upisnina.
- Štampanje zaštitnog znaka u sajamskom katalogu i CD-romu.
- Pravo na jedan primerak zvaniènog kataloga i CD-roma.
- Besplatne pešaèke propusnice, po sledeæem kljuèu: za
zakup do 30m2 tri pešaèke propusnica, za svakih daljih
10m2 zakupljenog izložbenog prostora još po jedna, a
najviše ukupno 12 propusnica.
- Jedna pešaèka propusnica za svakog suizlagaèa
- Parking - pešaèke propusnice za jedno vozilo i vozaèa za
izlagaèe za zakup do 20m2 i suizlagaèe, za dva do 50 m2, za
tri vozila i vozaèa preko 50 m2.
Zvanièni katalog se štampa na srpskom i engleskom jeziku.
Izlagaèi su odgovorni za taènost podataka. Redakcija kataloga
zadržava pravo da nazive proizvoda date u ovoj prijavi uskladi sa
nazivima iz nomenklature sajamskog kataloga.
OSIGURANJE:
Na svim priredbama koje se održavaju na Beogradskom sajmu
eksponati i druga imovina izlagaèa moraju da budu osigurani
preko osiguravajuæih kompanija u zemlji ili inostranstvu.
Odgovornost za štetu nastalu na eksponatima i drugoj imovini
izlagaèa, ukoliko nisu osigurani na jedan od naèina iz prethodnog
stava, u potpunosti snosi izlagaè.
UGOVARANJE I NAÈIN PLAÆANJA:
Sajam dostavlja izlagaèima obrasce za korišæenje elektriène
energije, vode, telefona, dodatnih parking propusnica, dodatnih
službenih propusnica i drugih usluga, koje izlagaè treba da popuni,
prema svojim potrebama i vrati Sajmu u odreðenom roku. U
protivnom, Sajam ne preuzima obavezu da izlagaèu obezbedi
navedene usluge. Ove usluge se naplaæuju prema važeæem
cenovniku Beogradskog sajma na osnovu potvrde o izvršenoj
usluzi.
Za period montaže i demontaže štanda izlagaèi koji samostalno
vrše izgradnju štanda, kao i drugi izvoðaèi, plaæaju obaveznu
nadoknadu zajednièkih troškova. Visina naknade po ovom osnovu
odreðena je cenovnikom Beogradskog sajma.
Izlagaè se obavezuje da poštuje termin otvaranja i zatvaranja
sajamske manifestacije, a posebno da štand sa eksponatima bude
u funkciji do zatvaranja manifestacije.
U sluèaju ne pridržavanja odredbe iz prethodnog stava, što
zapisnièki konstatuje inspektor hale, izlagaè se obavezuje da plati
ugovornu kaznu u iznosu od 50.000,00 dinara.
U cenu izlagaèke upisnine uraèunate su sledeæe usluge:
- Objavljivanje podataka o izlagaèu (puna poslovna adresa,
telefon, faks, E-mail, http i adresa predstavništva) u registru
izlagaèa u zvaniènom katalogu i CD-romu.
- Objavljivanje do 20 reèi o proizvodima ili delatnosti
u registru izlagaèa sajamskog kataloga i CD-roma.
1. Izlagaè se obavezuje da izvrši plaæanje:
- Avansno za zakupljeni izložbeni prostor i izgradnju i ureðenje
štanda po prijemu profakture
- Za ostale usluge (uvoðenje vode, struje, telefona i sl.) 10
dana po završetku priredbe.
- Naplata se obezbeðuje u skladu sa Zakonom o
platnom prometu.
- U sluèaju plaæanja posle ugovorenog roka, izlagaè plaæa
kamatu po zvanièno objavljenoj zakonskoj zateznoj kamati.
Ukoliko u momentu obraèuna nije poznata zatezna kamata
primenjuje se index iz prethodnog meseca.
2. Izlagaè može da povuèe podnetu prijavu za uèestvovanje u
roku od 15 dana od dana zavoðenja prijave u arhivi Beogradskog
sajma.
U sluèaju da podnetu prijavu za uèestvovanje povuèe posle
navedenog roka, izlagaè je obavezan da plati Beogradskom
sajmu zakupninu za prijavljeni izložbeni prostor, izlagaèku
upisninu, kao i ostale troškove nastale odustajanjem izlagaèa.
Prijava za uèestvovanje ima pravnu snagu ugovora.
Ugovorne strane su se sporazumele da eventualne
sporove proizašle iz ovog ugovora rešava stvarno
nadležni sud u Beogradu.
Opšta pravila o uèestvovanju na priredbama
Beogradskog sajma su sastavni deo ovog ugovora.
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
2
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-831
Fax: 011/2655-876
[email protected], www.sajamgrafima.rs
15 - 18. oktobar 2014.
Domaãin sajma
Prijava za obaveznu registraciju u zvaniènom katalogu i CD-romu
Ova Prijava je sastavni deo Prijave za uèestvovanje. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
,,
,,
Molimo naznaèite poèetno slovo pod kojim želite
da budete registrovani u zvaniènom sajamskom katalogu
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon ovlašæenog
predstavništva u Beogradu:
DA LI STE:
TEKST O DELATNOSTI:
(Molimo oznaèite)
Prevod teksta na engleski jezik je poželjan radi autentiènosti. U suprotnom tekst æe prevesti Sajam.
Proizvoðaè
Izvoznik
Trgovac na veliko
Ponuðaè usluga
Posrednik-zastupnik
Trgovac na malo
Uvoznik
Ostalo
U ROBNOJ GRUPI:
PRIPREMA ZA ŠTAMPU I PRE-MEDIA
Sistemi-oprema-softver
ŠTAMPA
Mašine-rezervni delovi-oprema-polovna oprema
PRERADA PAPIRA - PROIZVODNJA AMBALAŽE
Mašine-oprema-pribor
ŠTAMPARSKA DORADA - KNJIGOVEZAÈKA DELATNOST
Mašine-oprema-pribor
ŠTAMPARSKI MATERIJALI - USLUGA
PROIZVODI GRAFIÈKE INDUSTRIJE
Obavezna izlagaèka upisnina po prijavi za uèestvovanje iznosi 12.500,00 din.
Objavljivanje do 20 reèi o delatnosti za registar izlagaèa u katalogu i
štampanje zaštitnog znaka uraèunati su u cenu izlagaèke upisnine,
a svaka dalja reè se naplaæuje 200,00 dinara.
U cenu izlagaèke upisnine uraèunato je i
objavljivanje 5 fotografija na CD-romu.
Tehnološke novosti koje æete predstaviti na sajmu:
Ukoliko vaša firma ove godine slavi jubilej molimo vas da navedete koji:
ZAJEDNO SA PRIJAVOM, OBAVEZNO DOSTAVITI:
(Molimo oznaèite)
Za katalog-Vaš zaštitni znak:
¨
štampan na papiru u crno-beloj tehnici ili
¨
u elektronskom obliku (.eps ili .tiff ili .jpg format-600dpi)
Za CD-ROM-5 izabranih fotografija i zaštitni znak u boji
¨
štampani materijal sa oznaèenim znakom i fotografijama za objavljivanje
¨
u elektronskom obliku (.jpg format-72dpi-max330x330 pixela)
Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo
prihvatanje prijave
Broj dosijea
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Pozicija
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
Projektni biro
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/3615-246, Fax: 011/2655-522
[email protected], www.sajamgrafima.rs
3
15 - 18. oktobar 2014.
Prijava za izgradnju i opremanje štanda prema tipskom projektu - Paket usluga Standard
Domaãin sajma
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Korespondenciju adresovati na:
Tel/Fax:
Osoba za kontakt:
standardna aluminijumska konstrukcija
PRIJAVLJUJEMO IZGRADNJU IZLOŽBENOG PROSTORA:
upisati kvadraturu iz prijave broj 1 pod a),
u cenu je uraèunat
zakup prostora i izgradnja štanda
2
2
12-24 m
2
25-38 m
39-60 m
m2
upisati kvadraturu
USLUGE I OPREMA URAÈUNATE U CENU:
Pregradni zidovi
Dekorativni elementi:
plavo
crveno
zeleno
žuto
Naziv firme u logotipu
Tepih jednokratni - sivi
Info pult/podijum
1/0
1/1
1/2
Sto/stolice
1/4
1/6
2/8
Stolica za info pult
/
1
1
Kuhinja/ostava sa zavesom
/
Rasveta-reflektori 100W
4
6
8
Ormariæ za akta
1
1
1
Polica za prospekte na zidu štanda
1
1
1
Utiènica snage do 1kW
1
1
1
Aranžiranje
Naknada za period montaže i demontaže
Napomena: LOGOTIP firme obavezno priložiti u elektronskoj formi na email: [email protected] u formatima: .ai, .cdr, .eps, ili dostaviti u Projektni biro Sajma
ELEMENTI KOJE PORUÈUJEM DODATNO, A NISU URAÈUNATI U NAVEDENU CENU IZGRADNJE I OPREMANJA: (Molimo oznaèite)
kom.
din/kom
kom.
2.300,-
2.000,-
Visoka vitrina 100x50
1.680,-
2.040,-
Visoka vitrina 50x50
1.280,-
22.260,-
Vrata sa kljuèem
Pult 100/200x50x110
kom.
din/kom
Visoka vitrina 100x100
Tipski info štand
Sto
730,-
Niska vitrina 100/50x75
1.070,-
Stolica
730,-
Kula konstrukcija
sa ispunama
3.680,-
Podijum
710,-
Naziv firme - logo na kuli
96x62
Naziv firme - logo na kuli
196x62
Naziv firme - logo na frizu
186x22
Digitalna štampa
mesh, vinyl/samolepljiva folija
Laminatni pod
din/kom
2.570,4.300,2.460,1.210m2/1.750m2
660,-/m2
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena. Plaæanje po prijemu profakture. Izjavljujemo da smo upoznati sa cenovnikom i uslovima na ovoj prijavi i Opštim pravilnikom o
uèestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i da ih u celosti prihvatamo. Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora,
rešava stvarno nadležni sud u Beogradu. PDV nije uraèunat i obraèunava se po zakonu. Cene koje nisu obuhvaæene prijavom, nalaze se u cenovniku Beogradskog sajma.
Troškovi otkazivanja izgradnje štanda po popunjenoj i potpisanoj prijavi se fakturišu 50% od cene izgradnje štanda.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
3a
Projektni biro
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/3615-246, Fax: 011/2655-522
[email protected], www.sajamgrafima.rs
15 - 18. oktobar 2014.
Domaãin sajma
Prijava za izgradnju i opremanje štanda prema tipskom projektu - Paket usluga Lux
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Korespondenciju adresovati na:
Tel/Fax:
Osoba za kontakt:
aluminijumska konstrukcija Syma Molto (ekstrudirani profili)
PRIJAVLJUJEMO IZGRADNJU IZLOŽBENOG PROSTORA:
upisati kvadraturu iz prijave broj 1 pod b),
u cenu je uraèunat
zakup prostora i izgradnja štanda
12-24 m2
25-38 m2
39-60 m2
m2
upisati kvadraturu
USLUGE I OPREMA URAÈUNATE U CENU:
Pregradni zidovi
Dekorativni elementi:
plavo
crveno
zeleno
žuto
Naziv firme u logotipu
Tepih za jednokratnu upotrebu - sivi
Info pult/podijum
1/0
1/1
1/2
Sto/stolice
1/4
1/6
2/8
Stolica za info pult
/
1
1
Kuhinja/ostava sa zavesom
/
Rasveta-reflektori 100W
4
6
8
Ormariæ za akta
1
1
1
Polica za prospekte na zidu štanda
1
1
1
Utiènica snage do 1kW
1
1
1
Aranžiranje
Naknada za period montaže i demontaže
Napomena: LOGOTIP firme obavezno priložiti u elektronskoj formi na email: [email protected] u formatima: .ai, .cdr, .eps, ili dostaviti u Projektni biro Sajma
ELEMENTI KOJE PORUÈUJEM DODATNO, A NISU URAÈUNATI U NAVEDENU CENU IZGRADNJE I OPREMANJA:
kom.
din/kom
kom.
din/kom
4.050,-
Visoka vitrina 109x109
3.520,-
Pult 109/209x59x109
2.940,-
Visoka vitrina 109x59
2.550,-
Sto
1.100,-
Visoka vitrina 59x59
1.920,-
Stolica
1.100,-
Niska vitrina 109/59x109
1.600,-
Barska stolica
1.100,-
Kula konstrukcija
sa ispunama
4.480,-
Podijum
1.050,-
Vrata sa kljuèem
kom.
Naziv firme - logo na kuli
91x91
Naziv firme - logo na kuli
191x91
Naziv firme - logo na frizu
191x41
Digitalna štampa
mesh, vinyl/samolepljiva folija
Laminatni pod
(Molimo oznaèite)
din/kom
2.570,4.300,3.680,1.210m2/1.750m2
660,-/m2
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena. Plaæanje po prijemu profakture. Izjavljujemo da smo upoznati sa cenovnikom i uslovima na ovoj prijavi i Opštim pravilnikom o
uèestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i da ih u celosti prihvatamo. Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora,
rešava stvarno nadležni sud u Beogradu. PDV nije uraèunat i obraèunava se po zakonu. Cene koje nisu obuhvaæene prijavom, nalaze se u cenovniku Beogradskog sajma.
Troškovi otkazivanja izgradnje štanda po popunjenoj i potpisanoj prijavi se fakturišu 50% od cene izgradnje štanda.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
Projektni biro
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/3615-246, Fax: 011/2655-522
[email protected], www.sajamgrafima.rs
3b
15 - 18. oktobar 2014.
Domaãin sajma
Prijava za izgradnju i opremanje štanda prema individualnom projektu
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Korespondenciju adresovati na:
Tel/Fax:
Osoba za kontakt:
TIP ”STANDARD”
TIP ”LUX”
3) Konstrukcija Syma “MOLTO”
(ekstrudirani profili)
1.150 - 2.320 din/m
2
2.800 - 5.200 din/m
2
SPRATNI ŠTAND
STANDARD
TIP ”CBB”
1) Konstrukcija Syma
“Cross Brace Beams”
(linearne rešetke)
Konstrukcija
Syma “STANDARD”
4.780 din/m
2
2.475 - 3.130 din/m
2
SPRATNI ŠTAND
ORBIT
TIP ”ORBIT”
2) Konstrukcija Syma “ORBIT”
(prostorne rešetke)
Konstrukcija
Syma “ORBIT”
(prostorne rešetke)
2.740 - 3.420 din/m
4.780 din/m
2
2
Beogradski sajam zadržava pravo korekcije cena. Plaæanje po prijemu profakture. Izjavljujemo da smo upoznati sa cenovnikom i uslovima na ovoj prijavi i Opštim
pravilnikom o uèestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i da ih u celosti prihvatamo. Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora,
rešava stvarno nadležni sud u Beogradu. PDV nije uraèunat i obraèunava se po zakonu. Cene koje nisu obuhvaæene prijavom, nalaze se u cenovniku Beogradskog sajma.
Troškovi otkazivanja izgradnje štanda po popunjenoj i potpisanoj prijavi se fakturišu 50% od cene izgradnje štanda.
NARUÈUJEM PROJEKTOVANJE IZLOŽBENOG PROSTORA POVRŠINE:
m2
PREMA PROJEKTU I PONUDI KOJA JE SASTAVNI DEO OVE PRIJAVE PO CENI OD
2
din/m
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Potvrðujemo izgradnju i opremanje izlagaèkog prostora
m2
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
upisati
kvadraturu
Datum-potpis-peèat
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
4
Služba za organizaciju priredbi
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-014, Tel/Fax: 011/2655-848
[email protected], www.sajamgrafima.rs
Domaãin sajma
15 - 18. oktobar 2014.
Prijava za tehnièke usluge
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Osoba za kontakt:
Tel:
Fax:
E-mail:
TEHNIÈKE USLUGE:
kom.
din/kom
kom.
din/kom
Prikljuèak za vodu (sudopera i
armatura, potrošnja ukljuèena)
5.780,-
720,-
Protoèni bojler
2.015,-
Stolica
720,-
Mini kuhinja (prikljuèak vode,
frižider, sudopera, bojler, rešo)
12.185,-
Frižider
5.930,-
Mini kuhinja (prikljuèak vode,
frižider, sudopera, bojler)
10.640,-
Telefon
2.695,-
Klub sto
Bife vitrina
Jednokratni tepih
930,-
Èuvanje štanda
670,-/m2
Èišæenje štanda
630,-/èas
630,-/zapoèeti èas
Obavezna naknada zajednièkih troškova
200,-/m2
Napomena: - Utrošak telefonskih impulsa naplaæuje se dodatno po cenama dobavljaèa uveæanim za manipulativne troškove
- Izlagaèi koji samostalno grade štand plaæaju obaveznu naknadu zajednièkih troškova prema površini zakupljenog prostora
ELEKTRIÈNI PRIKLJUÈAK ZA OPREMU ŠTANDA
kom.
I DEMONSTRACIJU EKSPONATA:
din /kom.
ELEKTRIÈNI PRIKLJUÈAK ZA POSEBNU
RASVETU ŠTANDA I EKSPONATA:
kom.
din /kom.
ukupne snage do 5 kW
4.000,-
snage do 5 kW
5.000,-
ukupne snage do 10 kW
5.500,-
snage do 10 kW
8.000,-
ukupne snage do 20 kW
7.000,-
snage do 20 kW
13.000,-
razvodna tabla
4.295,-
* Za prikljuèenje elektriène energije na štand obavezno je korišãenje razvodne table
INTERNET KONEKCIJA:
Preporuèen
broj korisnika
kom.
din /kom.
- U cenu prikljuèka ukljuèena je i potrošnja elektriène energije za vreme trajanja priredbe.
- Za cene prikljuèaka snage veãe od 20 kW zatražite posebnu ponudu.
DODATNE USLUGE:
kom.
din /kom.
ekonomik (512Kb/128Kb)
3
4.680,-
Iznajmljivanje VDSL modema
3.510,-
starter (1.5Mb/384Kb)
6
10.530,-
Dodatne usluge (po satu)
3.510,-
normal (5Mb/1Mb)
9
23.400,-
Upload Booster 2X
+25% na cenu
advance (8Mb/2Mb)
12
35.100,-
Upload Booster (simetrièna brzina)
+50% na cenu
ultra (16Mb/4Mb)
20
58.500,-
POSEBNI ZAHTEVI: Upisati posebne zahteve koji se odnose na ponuðene usluge
Na navedene cene se obraèunava PDV. Plaæanje po prijemu raèuna. Rok za podnošenje ove prijave je 24.9.2014.
Cene usluga naruèenih posle naznaèenog roka uveæavaju se 20%.
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
UPUTSTVO ZA UGOVARANJE TEHNIÈKIH USLUGA
Usluge navedene u Prijavi za tehnièke usluge ugovaraju
se preko Inspektorata izložbenog prostora, gde se mogu
dobiti i informacije o ostalim uslugama koje je
Beogradski Sajam u moguænosti da pruži. Navedene
usluge ne ulaze u cenu zakupa niti izgradnje izložbenog
prostora i podležu posebnoj naplati.
ELEKTRIÈNA ENERGIJA:
ElektrIèna mreža Beogradskog sajma raspolaže
naponom od 220 V monofazne i 3x380 V trofazne,
naizmeniène struje od 50 Hz. Instalacija i aparati koji se
prikljuèuju moraju da budu podešeni za rad na
navedenoj vrsti napona i frekvencije. Za izradu
instalacije za prikljuèivanje raznih aparata, mašina i
svetiljki za zaštitu od dodirnog napona za sve izlagaèe
važe propisi za izradu privremenih elektriènih instalacija.
Štand mora imati razvodnu tablu koja ne ulazi u cenu
prikljuèka, veæ se naknadno naplaæuje. Ukoliko izlagaè
ima svoju razvodnu tablu, koja odgovara propisima,
Beogradski sajam æe izvršiti njeno prikljuèenje na
mrežu. Prikljuèak izvedene instalacije odobriæe se uz
saglasnost struènog lica elektro-službe Beogradskog
sajma.
TELEFON:
Za potrebe svojih korisnika Beogradski sajam raspolaže
internom telefonskom centralom preko koje je moguæe
ostvariti sve vrste automatskog dolaznog i odlaznog
telefonskog saobraæaja. Prikljuèak podrazumeva
prikljuèenje na telefonsku mrežu sa telefonskim
aparatom, a korišæenje dodatnog aparata ili faksa
podleže posebnom plaæanju u skladu sa cenovnikom.
VODA:
Vodovodna instalacija Beogradskog sajma ima na
prikljuèku dimenzije od 3/4 cola, a može se po želji
urediti i na 1/2 cola. Instalacije izvedene od strane
izlagaèa podležu kontroli ovlašæenih lica Beogradskog
sajma.
NAMEŠTAJ I OPREMA:
Za ureðenje izložbenog prostora Beogradski sajam
iznajmljuje izlagaèima nameštaj i drugu potrebnu
opremu za ureðenje štandova u skladu sa cenama iz
cenovnika Beogradskog sajma. U cenu zakupa
nameštaja i opreme uraèunat je najam nameštaja za
jednu sajamsku priredbu i troškovi dopreme i otpreme
nameštaja sa štanda.
ANGAŽOVANJE OSOBLJA:
Popunjavanjem zahteva za usluge Beogradski sajam
svojim izlagaèima stavlja na raspolaganje osoblje za
vrste poslova koje su navedene uz naplatu prema
cenovniku.
OBAVEZNA NAKNADA ZAJEDNIÈKIH TROŠKOVA:
Izlagaèi koji samostalno grade štand plaæaju obaveznu
naknadu zajednièkih troškova prema površini zakupljenog
prostora, i to:
- za štandove do 100m2 naknada je po m2
- za štandove od 101 do 200m2 naknada je
paušal u iznosu jednakom naknadi za 100m2
- za štandove od 201 do 500m2 se obraèunava za
50% od površine štanda
- za štandove preko 500m2 se obraèunava za
30% od površine štanda
OSIGURANJE EKSPONATA:
Beogradski sajam nije osiguran protiv kraðe izložbenih
eksponata. Našim izlagaèima preporuèujemo sklapanje
sajamskog osiguranja.
Za neizvršeno osiguranje eksponata, opreme i druge
imovine, u sluèaju nastanka štete (kraðe, ošteæenja i
slièno), a za vreme montaže, trajanja priredbe i
demontaže, Beogradski sajam ne preuzima nikakvu
odgovornost. Sva odgovornost i i nastala šteta padaju
na teret izlagaèa.
INFORMACIJE:
Hala 1
Tel: 011/2655-191, 2655-190
Fax: 011/2655-191
Hala 2 i 1A
Tel: 011/2655-241, 2655-240
Fax: 011/2655-241
Hala 3 i 3A
Tel: 011/2655-341, 2655-340
Fax: 011/2655-341
Hala 4
Tel: 011/2655-848, 2655-014
Fax: 011/2655-848
Hala 5 i otvoreni prostor
Tel: 011/2655-261, 2655-260
Fax: 011/2655-260
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
5
Služba prodaje reklamnog prostora
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel/Fax: 011/2655-574, 2655-270, Tel: 011/2655-474
[email protected], www.sajamgrafima.rs
15 - 18. oktobar 2014.
Prijava za reklamno propagandne usluge
Domaãin sajma
Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti zakupcu reklamnog prostora overen primerak. Prijava se popunjava i overava u 2 primerka.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Osoba za kontakt:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Tel/Fax:
E-mail:
Matièni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Broj potvrde o evidentiranju:
Ne
din/kom.
REKLAMNI PROSTOR-ŠTAMPANI
REKLAMNI PROSTOR-ŠTAMPANI
din/kom.
REKLAMNI PROSTOR U KATALOGU
din
pano obostrani 95x195cm (vertikalno-papir)
6.000
bilbord na hali 1, 400x600 cm (vertikalno-papir) 45.000
druga korica
27.000
gelenderski pano (horizontalni-papir) 195x95 cm
3.500
bilbord na toploj vezi, 860x250 cm
(horizontalno-vinil) jednostrano
treæa korica
25.000
40.000
bilbord 300x200 cm
(horizontalno/vertikalno-papir)
13.500
bilbord na hali 2 400x900 cm (vertikalno-papir) 60.000
èetvrta korica
30.000
pano jednostrani 95x195 cm (4 komada)
(vertikalno-papir) na kolonadi preko puta hale 2
bilbord na hali 2 (prema Bulevaru)
150.000
(horizontalno-papir) osvetljen, zakup 6 meseci
umetak na vrpci (obostrani)-kolor štampa
35.000
11.250
kubus (okrugli-papir) visina 190 cm, obim 385 cm
13.500
bilbord na hali 2 (iznad ulaza u halu 2, nivo C)
700x500 cm (horizontalno-vinil)
105.000
kolski ulaz na sajam - komplet
slavoluk (vinil 10x1m) sa 4 panoa 95x195 cm papir
30.000
bilbord u hali 1, 600x150 cm (horizont.-papir)
14.000
30.000
bilbord u hali 4, 740x290 cm (horizont.-papir)
45.000
bilbord u hali 2 - zid, (horizontalno-papir)
2
visina 2m, dužina minimum 5m, cena po m
2.500
bilbord u podzemnom prolazu 995x195 cm
(horizontalno-papir) osvetljen
24.000
megabord na pešaèkom ulazu na sajam
700x460 cm (vinil) osvetljen, zakup 6 meseci
170.000
kolonada ispred hale 2 - komplet
(vinil 8x1m) sa 4 panoa 95x195 cm papir
pešaèki ulaz 900x100 cm (vinil), obostrano
____________________________________
KORIŠÆENJE JARBOLA
korišæenje jarbola
korišæenje jarbola visine 11 m na bulevaru
za zastave do dimenzija 150x700 cm
REKLAMNI PROSTOR NA POLEÐINI
ULAZNICE ZA POSETIOCE
pregradna strana (jednostrana)-kolor štampa 20.000
50.000
10.000
din
Reklamni prostor
(crno bela štampa) na prednjoj strani ulaznice
100.000
Reklama (kolor štampa) na poleðini ulaznice
150.000
28.000
rikna
20.000
markica na naslovnoj strani 2x3 cm
25.000
POSEBNA PONUDA
din
unutrašnja korica zvaniènog CD-a
25.000
prezentacija izlagaèa na
zvaniènom CD-romu do 60 sec
12.000
din/m2
reklamni prostor na poledjini
pozivnice za otvaranje sajma
55.000
izrada reklame na vinilu po m
2.300
podela POS materijala u krugu sajma, podelu
10.000
vrši naruèilac (cena po danu i važi za izlagaèe)
zakup reklamnog prostora za donetu reklamu
2
cena po m
2.000
din/kom.
7.000
pregradna strana (dvostrana)-kolor štampa
REKLAMNI PROSTOR
2
zakup prostora za balone, cepeline i sl.
a kojih nema u ponudi je po dogovoru
podela POS materijala u krugu sajma, podelu
20.000
vrši naruèilac (cena po danu)
Potpisivanjem i overom, naruèilac usluga službe
prodaje reklamnog prostora je saglasan sa
uslovima ugovaranja, koji su sastavni deo prijave.
Plaæanje po prijemu profakture. Cene su bez uraèunatog PDV-a.
U cenu je uraèunata štampa i montaža
Napomena:
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Priredba & hala
USLOVI UGOVARANJA
Uz popunjenu i overenu prijavu dostaviti idejno rešenje u obliku fajla (CD, USB flash disk-a) ili nam pošaljite putem elektronske pošte ([email protected]),
najkasnije dvadeset dana pre otvaranja sajma.
Služba za reklamno propagandne usluge, prema raspoloživom prostoru i datumu prijave i uplate, kao i prijemu materijala, ima obavezu da Vam rezerviše
adekvatan prostor, kao i drugaèiji reklamni element, u sluèaju da je traženi prostor veæ zauzet.
Cena zakupa svih reklamnih elemenata se odnosi na period trajanja odreðenih sajamskih manifestacija, sem kod stavki kod kojih stoji druga napomena
(na dan ili mesec).
Sajam ima obavezu da tokom trajanja manifestacija kontroliše reklamne elemente i u sluèaju ošteæenja u što kraæem roku o svom trošku izvrši zamenu
novim elementima.
Sve specifiène porudžbine se ugovaraju lièno (megaboard, iznajmljivanje reklamnih balona, deljenje propagandnog materijala uz ulaznice ,...)
Za postavljanje reklamnih kula, frizova, stubova, zidnih panoa èija visina prelazi 3.0 m je potrebna saglasnost službe prodaje reklamnog prostora i
projektnog biroa
Jarbole i zastave nije dozvoljeno postavljati samoinicijativno izvan zakupljenog izložbenog prostora.
Svi reklamni elementi koji se postave samoinicijativno od strane izlagaèa u krugu sajma (transparenti, zastave,fiksni elementi i sl.) fakturisaæe se po
važeæim cenama iz ovog cenovnika, a Beogradski sajam zadržava pravo da iste elemente ukloni ukoliko oni po našoj proceni estetski narušavaju opšti
izgled sajma ili reklamni element drugog izlagaèa.
Priprema fajlova za štampu
Fajlovi za štampu se dostavljaju u Adobe Photoshop eps ili Adobe Illustrator eps formatu.
NAPOMENA:
Uz fajlove OBAVEZNO dostaviti proof
Nismo u moguænosti da primamo Corel-ove fajlove, kao i komprimovane fajlove (ZIP, RAR, ARJ, SIT ...)
Limit za slanje fajlova mejlom je < od 10MB. Fajlove veæe od 10 MB nismo u moguænosti da primamo.
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
6
Služba zakupa
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-455,Tel/Fax: 011/2655-026
[email protected], www.sajamgrafima.rs
15 - 18. oktobar 2014.
Domaãin sajma
Prijava za uèešæe u prateæim programima
Prijava se popunjava i overava u 2 primerka. Sve primerke dostaviti Beogradskom sajmu koji æe potvrditi prijem i vratiti izlagaèu overen primerak.
(Molimo popuniti štampanim slovima)
Pun naziv izlagaèa:
Poštanski broj, mesto,
ulica i broj, poštanski fah:
Telefon:
Fax:
E-mail:
http:
Naziv, adresa i telefon
ovlašæenog predstavništva u Beogradu:
Korespondenciju adresovati na:
Osoba za kontakt:
Tel/Fax:
Matièni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj tekuæeg raèuna nosioca obaveze plaæanja:
Obveznik PDV-a:
Da
Broj potvrde o evidentiranju:
Ne
ZAKUPLJUJEMO SLEDEÆE SALE:
Vreme (od-do)
Datum
Din/h
Velika Konferencijska sala u hali 4 sa ozvuèenjem
po zapoèetom satu korišæenja (300 sedišta)
16.000,-
Mala Konferencijska sala u hali 4 sa ozvuèenjem
po zapoèetom satu korišæenja (50 sedišta)
7.000,-
Sveèana sala u upravnoj zgradi sa ozvuèenjem i opremom
po zapoèetom satu korišæenja (150 sedišta)
Za prezentaciju nam je potrebno: (molimo oznaèite)
17.000,Platno
LCD projektor za PC prezentaciju
PC LapTop
Iskazane cene su bez PDV-a. Obraèun PDV-a izvršiæe se po zakonu.
POPUNJAVA BEOGRADSKI SAJAM
Broj dosijea
Potvrðujemo
rezervaciju na dan
u vremenu od
do
Peèat
Mesto i datum
Potpis ovlašæenog lica
Datum-potpis-peèat
Internet
36. Meðunarodni sajam
grafièke, papirne i kreativne industrije
7
Finansijski sektor
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišiæa 14
Tel: 011/2655-502
www.sajamgrafima.rs, www.beogradskisajam.rs
Domaãin sajma
15 - 18. oktobar 2014.
Obrazac za evidentiranje izlagaèa
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Matièni broj lica (pravnog lica, radnje):
Firma (pun naziv):
Firma (skraæeni naziv):
Ime i prezime ovlašæenog lica:
Podaci o sedištu odnosno prebivalištu:
Opština:
Mesto:
Naziv ulice:
Broj (broj i slovo):
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail:
Kupac, dobavljaè, kupac i dobavljaè:
Obveznik PDV-a:
Da
Ne
Broj potvrde o evidentiranju:
Jedinstveni matièni broj graðana-fizièkog lica:
PODACI O DELATNOSTI
Šifra delatnosti poslovnog partnera
Šifra delatnosti poslovnog partnera
Šifra delatnosti poslovnog partnera
PODACI O RAÈUNU U BANCI-BROJ TEKUÆEG RAÈUNA
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
Naziv banke
PODACI O POSLOVNIM JEDINICAMA - FILIJALAMA
Naziv poslovne jedinice-filijale
Sedište poslovne jedinice-filijale
Mesto-Opština
Naziv ulice
Kuæni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Kontakt osoba
Peèat
Potpis ovlašæenog lica
Download

15 - 18. oktobar 2014.