weber.tec Superflex D2
(fleksibilni i brzovezujući)
weber.tec Superflex D2 je vis oko fleks ibilni brzovezujući 2-komponentni hidroizolacioni premaz:
izuzetno s e brzo s uši(max 24h)
multifunkcionalna hidroizolacija
za hidroizolaciju površina koje s u s talno pod vodom (bazeni, rezervoari za vodu, itd.)
otporan za s mrzavanje i UV zračenje
INFORMACIJE O
PROIZVODU
PAKOVANJE
5kg kanta, 300kg na paleti
Pakovanje od 5kg sadrži 2,5kg
tečne kom ponente A i 2,5kg
praškaste kom ponente B
24kg kanta, 432kg na paleti
Pakovanje od 24kg sadrži
2x6kg tečne kom ponente A i
2x6kg praškaste kom ponente B
ROK TRAJANJA
6 m eseci skladišteno na
paletam a u suvom prostoru bez
direktnog uticaja vrem enskih
uslova i vlage. Čuvati od
sm rzavanja.
BOJA PROIZVODA
siva
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
weber.tec Superflex D2 je vis oko elas tični, brzovezujući dvokomponentni
hidroizolacioni premaz, za hidroizolaciju unutrašnjih i s poljašnjih pros torija.
Već 4 s ata nakon nanošenja moguće je pos tavljanje pločica ili hodanje po nanešenom
s loju. Na os novu nove tehnologije s ušenje je nezavis no od vremens kih prilika. Zbog
kremas te teks ture, materijal s e lako nanos i. Materijal nije pogodan za hidroizolaciju
bazena s a pijaćom vodom.
OBLAST PRIMENE
1 / 2 | 2014-5-15 | © Weber
POVEZANI WEBER
PROIZVODI
weber.prim 801
premaz za grundiranje
upijajućih podloga
weber.tec 828
hidroizolaciona traka i
OBLAST PRIMENE
weber.tec Superflex D2 s e koris ti za hidroizolaciju unutrašnjih i s poljašnjih pros torija,
temeljnih zidova, rezervoara za vodu i bazena, ravnih krovova, s okla na kućama. Pogodan
je za hidroizolaciju is pod pločica (zidovi i podovi), s anitarnih pros torija, teras a, balkona,
ravnih krovova, tuš kabina.
PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
1. Podloga na koju s e nanos i mora biti s uva, čis ta, odmašćena.
2. Za najbolje rezultate treba naneti 2 do 3 s loja, tako da ukupna debljina s lojeva bude
najmanje 2mm u kupatilima ili 3mm na s poljim površinama (s okla, fontane, bazeni
s a vodom). Drugi ili treći s loj treba naneti kada je prethodni s loj već nemoguće
oštetiti. Nanošenje je četkom, valjkom ili čeličnom gletaricom (mis trijom).
3. Uglove, kao što s u s pojevi poda i vertikalnih zidova, kao i s pojevi različitih
materijala, treba obezbediti zaptivnim s is temom traka weber.tec 828 odmah
nakon nanošenja weber.tec Superflex D2. Pri hidroizolaciji bazena, između dva
s loja treba ugraditi armirnu mrežicu, pa onda preći još dva s loja weber.tec
Superflex D2, tako da minimalna debljina s loja bude 3mm.
4. Da bi s e s prečila pojava mehura na poroznim površinama (beton, cementna
košuljica, malter) treba preći tankim s lojem weber.tec Superflex D2 (potrošnja
oko 0,5kg/m²).
5. Ukoliko pos toji potreba za tim, pre nanošenja weber.tec Superflex D2, premazati
os novni premaz weber.tec 801 za impregnaciju površine.
6. Os taci maltera treba da budu uklonjeni dok s u s veži, mokrom krpom.
7. Alat očis titi vodom odmah nakon upotrebe.
ALAT ZA RAD
hidroizolaciona traka i
uglovi
weber.fug 880
s ilikons ka zaptivna mas a
weber.color perfect
fleks ibilna fug mas a u boji
weber.col flex
fleks ibilni lepak za pločice
weber.col flex plus
extra fleks ibilni lepak za
pločice
weber.col classic plus
unapređeni cementni lepak
za unutrašnje i s poljašnje
radove
weber.col profi
fleks ibilni lepak za pločice BEZ PRAŠINE tehnologija
Nanošenje je četkom, valjkom ili čeličnom gletaricom (mis trijom).
weber.col classic
POTROŠNJA
Okvirno 1,25 kg/m² po s loju debljine 1mm.
SAVET
Pri nanošenju, temperatura vazduha bi trebalo da bude u ras ponu od +3°C do +30°C.
NAPOMENA
Svi navedeni parametri s e odnos e na s tandardne vremens ke us love - temperatura 20C,
relativna vlažnos t vazduha do 65%. Ukoliko vremens ki us lovi nis u u s kladu s a
navedenim potrebno je pos tupak rada prilagoditi datim okolnos tima. Weber garantuje
da je kvalitet is poručenih proizvoda u s kladu s a s vim normama i pravilima proizvodnje
mas i za fugovanje. Kompanija ne s nos i odgovornos t za nepravilno izvođenje radova s a
navedenim materijalom, za korišćenje materijala u s vrhe koje nis u navedene u opis u
proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremens kim us lovima koji nis u u s kladu s a
navedenim u opis u proizvoda. Weber preporučuje da s e pre početka radova urade
probne površine. Kompanija prihvata reklamacije s amo na kvalitet proizvoda, ukoliko je
is ti s kladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputs tvima.
2 / 2 | 2014-5-15 | © Weber
cementni lepak za
unutrašnje radove
Download

weber.tec Superflex D2 - Weber - lepila za keramiku, fasadni sistemi