HAGEPLAST je akrilna dekorativna za{tita
unutra{njih i fasadnih zidnih
povr{ina.
HAGEPLAST je izra|en od visokokvalitetnih
akrilnih veziva, dekorativnih
mermernih granulata i aditiva.
HAGEPLAST ima izvanrednu prionljivost,
otporan je na atmosferske uticaje i jednostavan za primenu.
Izra|uje se u vi{e tonova prema
TON KARTI ili porud`bini
kupca.
PRIPREMA: Pre nano{enja HAGEPLASTA
nove povr{ine zida treba
impregnirati HGP PODLOGOM
razre|enom vodom 1:1 a stare
povr{ine zida treba kvalitetno
pripremiti - ostrugati, otpra{iti,
izravnati i impregnirati. Sadr`aj
kante dobro prome{ati da bude
ravnomerno gust i penast.
HAGEPLAST se nanosi ner|aju}om ~eli~nom
gletaricom u sloju debljine do
2,5 mm, nanos izravnamo i kad
izgubi mle~ni izgled zavr{no ga
izravnamo. ^i{}enje alata
vodom odmah posle upotrebe.
POTRO[NJA: 2,70 - 3,00 kg/m2
SKLADI[TENJE: na temperaturama od 5 - 300C
ROK TRAJANJA: 12 meseci
PAKOVANJE: 25 kg
@nspoint.net
SRBIJA: HGP Novi Sad, Put {ajka{kog odreda 8a; tel/fax +381 (021)526-838, 6624-271; e-mail: hgp@
BOSNA I HERCEGOVINA: HGP Prnjavor, Naselje Ratkovac, tel/fax +387 (051) 667-672, 667-673
@blic.net
e-mail: hgpgraditelj.ns@
Download

11.2.TON KARTA ZA HAGEPLAST 2