SILADEKOR-GS K
SILIKONSKA MASA ZA DEKORACIJU
SPOLJA[NJIH I UNUTRA[NJIH ZIDOVA
SILADEKOR-GS K je silikonski malter na bazi silikonskih akrilnih veziva, mineralnih punila i aditiva, koji mu daju svojstva plasti~nog maltera, lake
ugradivosti, prionljivosti i parapropusnosti i otpornosti na atmosferske uticaje.
SILADEKOR-GS K je namenjen za za{titu i dekoraciju fasadnih i
unutra{njih povr{ina zidova.
PRIPREMA I UGRADNJA: Ovaj materijal je gotova sme{a (pasta) kojoj
pre nano{enja treba eventualno dodati malo vode i lagano prome{ati.
SILADEKOR-GS K se nanosi gletaricom na povr{inu zida prethodno
impregniranu HGP PODLOGOM sa GRANULACIJOM, a izvla~enje (grebanje) se izvodi plasti~nom gletaricom, stiroporom, plutom ili sli~nim sredstvima. Zavr{no ravnanje (peglanje) se vr{i ~istom ~eli~nom gletaricom.
SILADEKOR-GS K se nanosi na temperaturi od 5 - 250C
0
SKLADI[TENJE: na temperaturi 5 - 35 C
ROK TRAJANJA: 12 meseci
PAKOVANJE: 30 kg
POTRO[NJA:
za 0,8mm 2.0 za 1,5mm 3,3 za 2,0mm 4.0 za 3.0mm 5,0 -
2,5
3,5
4.5
5.5
kg/m2.
kg/m2
kg/m2
kg/m2
SILADEKOR-GS
SILIKONSKI FASADNI MALTER
SILADEKOR-GS je silikonski malter na bazi silikonskih akrilnih
veziva, mineralnih punila i aditiva koji mu daju svojstva plasti~nog
maltera lake ugradivosti, pobolj{ane prionljivosti, hidrofobnosti i
otpornosti na atmosferske uticaje.
PRIPREMA I UGRADNJA: materijal blago prome{ati, po potrebi
dodati vodu i nanositi na zid prethodno impregniran HGP PODLOGOM sa granulacijom u boji maltera. Nanosi se gletaricom, a `eljena struktura se dobija zaribavanjem plasti~nom gletaricom, stiroporom, te drugim vrstama alata.
Zavr{no ravnanje (peglanje) se vr{i ~istom gletaricom.
SILADEKOR-GS se nanosi na temperaturi od 5 - 250C
0
SKLADI[TENJE: na temperaturi 5 - 35 C
ROK TRAJANJA: 12 meseci
POTRO[NJA:
PAKOVANJE: 30 kg
za
za
za
za
1,5mm
2,0mm
2,5mm
3.0mm
2.5
3,0
3.5
4,0
-
3,0
3,5
4.0
4.5
kg/m2.
kg/m2
kg/m2
kg/m2
SRBIJA: HGP Novi Sad, Put šajkaškog odreda 8a; tel/fax +381 (021) 526-838, 6624-271 [email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA: HGP Prnjavor, Naselje Ratkovac; tel/fax +387 (051) 767-672, 767-674
Download

02.SILADEKOR-GS K i SILADEKOR