weber.tene akrilputz PLUS
(deo weber.therm family sistema)
weber.tene akrilputz je akrilni dis perzivni dekorativni malter za dekoraciju i zaštitu fas ada, s a dodatkom protiv algi i
ples ni
s manjena mogućnos t pojave pukotina
bolja pokrivnos t i zaštita podloge
izražajnija boja
deo weber.therm family termoizolacionog s is tema
10 godina garancije u s is temu!
INFORMACIJE O
PROIZVODU
PAKOVANJE
25kg plastična kanta
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
weber.tene akrilputz PLUS je unapređeni akrilni dis perzivni fas adni malter obogaćen
mikrovlaknima, s a dodatkom protiv algi i ples ni.
weber.tene akrilputz PLUS je vodoodbojan i s vetlos tabilan, s a odgovarajućom
paropropus nošću od 23,3µ. Is punjava s ve tehničke i ekonoms ke zahteve koje mora da
ima završni materijal u termoizolacionom s is temu. Mikrovlakna mu poboljšavaju čvrs tinu
i elas tičnos t čime je s manjena mogućnos t pojavljivanja pukotina na površini fas ade.
Dodatak protiv algi i ples ni u znatnoj meri umanjuje rizik mikrobiološke kontaminacije
(pojave mikroorganizama na površins kom s loju). Kombinacija dobro us klađenih
materijala omogućuje laku obradivos t i trajnos t fas adi.
OBLAST PRIMENE
weber.tene akrilputz PLUS je završni s loj za s poljašnju upotrebu, dekoraciju i zaštitu
zidova, s a termoizolacionim karakteris tikama, moguće ga je koris titi i za unutrašnju
upotrebu. Pogodan je za s ve vrs te maltera i betona. Nije preporučljivo nanos iti ga na
organs ke podloge, kao ni na s tare i nedovoljno nos ive podloge.
PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
1 / 3 | 2014-5-14 | © Weber
600kg na paleti
ROK TRAJANJA
12 m eseci skladišteno na
paletam a u suvom prostoru bez
direktnog uticaja vrem enskih
uslova i vlage. Čuvati od
sm rzavanja.
BOJA PROIZVODA
Ton karta
POVEZANI WEBER
PROIZVODI
weber.therm family
lepak za lepljenje s tiropora i
armiranje
weber.prim akril
weber.prim akril
PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE
akrilni os novni premaz
1. 24h pre početka nanošenja weber.tene akrilputz PLUS podloga na koju s e završni
s loj mora biti premazana weber.prim akril os novnim premazom u boji preko 100%
površine,
2. weber.tene akrilputz PLUS s e pre nanošenja razmeša u kanti do dna,
weber.therm
armirna mrežica
teks tilna armirna mrežica
3. preporuka je da s e uvek razmeša nekoliko kanti u jednoj većoj pos udi radi
ujednačenos ti nijans e,
4. malter s e nanos i čeličnom gletaricom uvek u is tom s meru i s a jednakom
frekvencijom pokreta, bez obzira koliko ljudi radi na jednom objektu,
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
5. s truktura s e pravi plas tičnom gletaricom, nepos redno nakon nanošenja maltera
Sertifikati i ates ti
weber.tene akrilputz
PLUS
ALAT ZA RAD
Garantni lis t
weber.tene akrilputz
PLUS
za mešanje: miks er
za nanošenje: čelična gletarica
PROBLEM WEBER REŠENJE
za s truktuiranje: plas tična gletarica
Kako s prečiti i ukloniti
alge?
Problemi s a neravnom
podlogom
POTROŠNJA
Potrošnja
struktura
granulacija
potrošnja po m 2
rille (rajb, žljebasta)
1.5
2.5 kg
rille (rajb, žljebas ta)
2.0
3.0 kg
rille (rajb, žljebas ta)
3.0
3.5 kg
kratz (full, zrnas ta)
1.0
2.5 kg
kratz (full, zrnas ta)
1.5
3.0 kg
kratz (full, zrnas ta)
2.0
3.5 kg
SAVET
Temperatura vazduha i podloge za rad i s ušenje iznad 5°C i is pod 30°C, bez direktnog
uticaja vetra, s unca i padavina - zaštita od s unca i vetra može da bude zaštitna fas adna
mreža, ali nedovoljna ukoliko s u ovi vremens ki faktori izraženi i s nažni.
NAPOMENA
2 / 3 | 2014-5-14 | © Weber
NAPOMENA
Svi navedeni parametri s e odnos e na s tandardne vremens ke us love - temperatura
20°C, relativna vlažnos t vazduha do 65%. Ukoliko vremens ki us lovi nis u u s kladu s a
navedenim potrebno je pos tupak rada prilagoditi datim okolnos tima. Weber garantuje
da je kvalitet is poručenih proizvoda u s kladu s a s vim normama i pravilima proizvodnje
završnih maltera. Kompanija ne s nos i odgovornos t za nepravilno izvođenje radova s a
navedenim materijalom, za korišćenje materijala u s vrhe koje nis u navedene u opis u
proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremens kim us lovima koji nis u u s kladu s a
navedenim u opis u proizvoda. Weber preporučuje da s e pre početka radova urade
probne površine. Kompanija prihvata reklamacije s amo na kvalitet proizvoda, ukoliko je
is ti s kladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputs tvima.
3 / 3 | 2014-5-14 | © Weber
Download

weber.tene akrilputz PLUS - Weber