Redni broj garancije:
Adresa objekta:
Datum:
Vlasnik objekta:
Investitor:
Izvođač radova:
Prodajno mesto:
Broj otpremnice / fakture po kojoj je isporučen materijal za fasadni sistem:
Vrsta, boja, granulacija i struktura isporučenog završnog maltera:
Naziv fasadnog sistema:
Datum početka radova:
Datum završetka radova:
„Saint-Gobain građevinski proizvodi“ izdaje:
10 godina garancije na kvalitet isporučenog fasadnog sistema, pod uslovom da se u toku garantnog perioda objekat redovno održava.
Garancija se odnosi isključivo na kvalitet materijala. Garancija ne pokriva način izvođenja i ugradnje fasadnog sistema. Nakon pomenutog
vremenskog intervala od 10 godina Saint-Gobain Weber preporučuje održavanje u vidu revitalnog prebojavanja fasade mikroarmirnom
fasadnom bojom. Prilikom periodičnog održavanja preporučujemo kontaktiranje proizvođača kako bismo potvrdili proces prebojavanja.
Uslovi za dobijanje garancije:
- prilikom ugradnje weber.therm fasadnog sistema sve komponente moraju da budu Weber proizvodi, Weber proizvodi u sistemu ne
smeju da se mešaju sa proizvodima drugih proizvođača;
- količina ugrađenog materijala mora da odgovara normama prosečne potrošnje materijala po m 2 naznačene u specifikacijama
proizvoda;
- garancija počinje na datum završetka radova;
- prilikom ugradnje weber.therm fasadnog sistema sve komponente moraju da se ugrade pravilno u skladu sa uputstvima koja se
nalaze u tehničkim listovima, na pakovanjima proizvoda, zvaničnom komunikacionom materijalu i katalogu Weber proizvoda;
- garancija se odnosi isključivo na kvalitet proizvoda, pod uslovom da je investitor obezbedio redovno održavanje objekta tokom
godina;
- garancija važi isključivo uz fiskalni račun za proizvode navedene po garanciji.
Garancija se ne odnosi na:
- mehanička oštećenja i udubljenja površine objekta nastalih usled neprofesionalnih intervencija, nepravilnog projektovanja
instalacija, posebno vodovodne i kanalizacione delove projekta;
- štetu nastalu kao posledica nepravilne ugradnje fasadnog sistema, te je stoga neophodno na zahtev proizvođača priložiti
građevinsku knjigu radova, atest ili validan dokument o stručnosti izvođača radova;
- štetu nastalu usled više sile (prirodne katastrofe, rat, zemljotres i sl);
- štetu nastalu usled uticaja vlage i drugih vremenskih uticaja te usled toga razvoja algi, plesni i sličnih bioloških i organskih vidova
zagađenja;
- štetu nastalu usled sleganja (secovanja) objekta.
Napomene:
- proizvođač je dužan da reaguje na reklamaciju prijavljenu na objektu sa izdatom pisanom garancijom;
- investitor je dužan da čuva garanciju i fiskalni račun za kupljeni materijal zbog neophodnih podataka o datumu kupovine, izvođaču
i samom izvođenju.
Saint-Gobain građevinski proizvodi, doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd
mail: [email protected] web site: www.weber.rs, www.weber.ba
TR: 275-0000220010595-04, PIB: 100427607 MB: 17379151
Fasadni sistemi na koje se odnosi garancija su:
weber.therm family:
- osnovni premaz - weber.prim akril
- lepilo za lepljenje stiropora i armiranje - weber.therm family
- završni sloj - weber.tene akrilputz PLUS
- fasadna izolacija od stiropora - tip EPS-F min 17g
- armirna mrežica - weber.therm armirna mrežica (Adfors)
weber.therm prestige:
- osnovni premaz - weber.prim silikat
- lepilo za lepljenje vune i armiranje - weber.therm prestige
- završni sloj - weber.tene silikatputz ili weber.min classic plus
- fasadna ploča od kamene vune
- armirna mrežica - weber.therm armirna mrežica (Adfors)
weber.therm economic:
-osnovni premaz – weber.prim akril
-lepilo za lepljenje stiropora i armiranje – weber.therm specijal
-završni sloj – weber.tene karboplast ili weber.tene akrilputz
- fasadna izolacija od stiropora – tip EPS – F min 17g
- armirna mrežica – weber.therm armirna mrežica (Adfors)
Milan Lukić
Direktor
MP
..............................................
_______________________________________________________________________________________________________________
Saint-Gobain građevinski proizvodi, doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd
mail: [email protected], web site: www.weber.rs, www.weber.ba
TR: 275-0000220010595-04, PIB: 100427607 MB: 17379151
Download

„Saint-Gobain građevinski proizvodi“ izdaje: 10 godina