Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava
u Srbiji (CHRIS Mreža) izradili su ovaj newsletter sa ciljem podizanja svesti javnosti o
konceptima predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito
oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ovaj newsletter može poslužiti rukovaocima
podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama.
Pokrenuta platforma o zaštiti podataka
o ličnosti
24.01.2013.
Partneri za demokratske promene Srbija u
saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u
Srbiji CHRIS mreža pokrenuli su platformu o
zaštiti podataka o ličnosti sa ciljem podizanja
svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno
upoznaju sa svojim zakonskim obavezama. Trudićemo se da redovno objavljujemo
aktuelne zanimljivosti i na praktičan način ovu oblast približimo široj javnosti.
Više o tome
Zaštita privatnosti u Srbiji - Analiza
primene Zakona o zaštiti podataka o
ličnosti
02.04.2013.
Sa ciljem unapređenja stanja u oblasti zaštite
privatnosti, Partneri Srbija i Mreža CHRIS
sproveli su istraživanje o primeni Zakona o
zaštiti podataka o ličnosti u praksi.
Analiziran je rad više od 50 subjekata u ovoj
oblasti. Istraživači su na konkretnim primerima
ispitali da li ministarstva, sudovi, jedinice lokalne
samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne
institucije, javna preduzeća i druge javne
institucije, političke partije i privatni subjekti
postupaju u skladu sa odredbama Zakona, da li
poštuju odluke Poverenika, te da li na adekvatan
način obrađuju lične podatke građana.
Više o tome
Privatnost na radnom
mestu –pravo ili luksuz?
28.02.2013.
Autor: Ana Toskić
"Koja
privatnost na radnom mestu?
Privatnost može da bude kod kuće,
privatnost i nepovredivost stana, zna se po zakonu. A, ovde privatnost, kad ljudi ulaze u
zgradu muzeja to nije nikakva privatnost." Tako je 2011. godine, direktor Muzeja Ponišavlja
u Pirotu definisao granice prava na privatnost. Dakle, pravu na privatnost prema njegovom,
ali i šire prilično uvreženom shvatanju, nije mesto u radnom okruženju.
Više o tome
Marinko Radić - Prezentacija
Centralnog registra
18.03.2013.
Centralni registar je registar zbirki
podataka o ličnosti koji uspostavlja i vodi
Poverenik za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti
(Poverenik).
Svaki rukovalac podataka o ličnosti je
dužan da obrazuje i vodi evidencije
obrade podataka, da dostavi Povereniku
evidenciju o zbirci podataka, odnosno da dostavljanjem obaveštenja Povereniku najavi
uspostavljanje nove zbirke podataka.
Pogledajte prezentaciju o Centralnom registru koju je izradio Marinko Radić, Generalni
sekretar službe Poverenika.
Više o tome
Poverenik traži zaštitu
privatnosti akcionara
(Izvor: RTS, Poverenik) 13.03.2013.
Rodoljub Šabić zahteva podnošenje
prekršajnih
prijava
protiv
akcionarskih privrednih društava
koja su na svojim veb sajtovima
objavila kompletne lične podatke
akcionara.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić apelovao je danas na
akcionarska privredna društva da na internet prezentacijama ne objavljuju lične podatke
akcionara.
Više o tome
Predlog EU uredbe o zaštiti
podataka o ličnosti: Građani
moraju da imaju veću kontrolu
svojih podataka
11.03.2013.
Autor: Andrej Diligenski
Evropska Komisija je početkom 2012. godine donela nacrt uredbe o zaštiti podataka.
Trenutno evropsko zakonodavsto potiče iz 1995. godine, kada upotreba interneta nije bila
zastupljena. Suština se sastoji u jačanju prava pojedinaca, kao i u transparentnosti
prilikom obrade podataka. Građani moraju da budu informisani o tome šta se dešava sa
njihovim podacima i da budu u mogućnosti da obrišu svoje podatke. Takođe treba im
omogućiti da svoje podatke prebace iz jedne društvene mreže u drugu.
Više o tome
Download

Newsletter br. 1