Bio Oil poslovna studija
Isplativo razdvajanje otpada
Razdvajanje otpada je alternativa koris¥çenju deponija – koje se smatraju
“poslednjom” alternativom za odlaganje otpada. Ovih dana je tes¥ko
ekonomski i ekolos¥ki opravdati upotrebu deponija.
Belgija je preuzela vo dstvo u regularizaciji sakupljanja razdvojenog
otpada. Svi procesi sakupljanja su usmereni ka razdvajanju otpada na
njihovom izvoru – u domaçinstvima. U drugim zemljama postoje druge
isplative alternative za proc¥is¥çeni otpad. Medutim, osnova za Herhofov
proces je da je osnovno razdvajanje obavljeno.
CONTACT
Bio Oil
Holding NV
Marinus van
Stijn
Industrieterrein
Ravenshout
Letterveld
26
Zone
3, nr. 3154
B-3640
Kinrooi (Belgium)
3980
Tessenderlo,
Belgium
Phone: +32 89 567 037
Tel: +32 13 782388
Fax: +32 89 501 306
Email: [email protected]
E-mail:
www.bio-oil-holding.eu
[email protected]
Herhofov odgovor na pitanje rukovanja otpadom je metoda suvog
stabilata. Poput mnogih revolucionarnih ideja, koncept je jednostavan.
Suvi gradski otpad moz¥e efikasno da se razdvoji, dok vlaz¥ni otpad ne
moz¥e. Kljuc¥na prednost je jednostavno i efikasno razdvajanje otpada na
vredne sastojke i gorivo. Ovo gorivo – ili suvi stabilat – je oslobo deno
s¥tetnih zaga divac¥a i ima visoku kalorijsku vrednost i moz¥e se koristiti kao
gorivo u brojnim industrijskim procesima.
Bio Oil Holding konvertuje ovaj suvi stabilat u bio ulje, obnovljivo gorivo
koje se moz¥e koristiti na slic¥ne nac¥ine kao fosilno gorivo.
From waste to...
liquid energy
1
Sakupljanje
2
Dopremanje
3
Predprerada
4
Sus¥enje
Sakupljanje otpada iz domaçinstva se obavlja odvojeno: staklo, papir,
bio-otpad i plastika se sakupljaju u posebnim kontejnerima kod kuçe.
Parkovi s kontejnerima se koriste za sakupljanje metalnog i kabastog
otpada.
Otpad se doprema u fabriku vodom, z¥eleznicom i
kopnom. Strates¥ka lokacija je kritiçna za podrs¥ku
okolnih industrija i lako snabdevanje sirovinama:
otpadom iz domaçinstva.
Otpadni materijali se sakupljaju u spremis¥tima za predpreradu, gde se
njima rukuje potpuno automatizovanom dizalicom. Ovde je vaz¥no da se
ukupna velic¥ina sastojaka otpada smanjuje. Time se u nastavku
poboljs¥ava proces sus¥enja i razdvajanja.
Otpadni materijali se sus¥e u betonskim spremis¥tima, koja su hermetic¥ki
zatvorena. Biolos¥ki proces sus¥enja smanjuje tez¥inu otpada za 25 do
30%. Ceo proces je automatizovan i samo iziskuje ljudski nadzor, nema
potrebe za vozac¥ima ili rukovaocima dizalicom.
5
Razdvajanje je i ruc¥no i mehanic¥ko uz
upotrebu tresac¥a, prosejavanja i magneta.
Ruc¥no razdvajanje je ogranic¥eno na opasne
proizvode i akumulatore.
6
Rezultat ovoga se sastoji od 3 sastojka: inertni materijali (10
do 15%), metali (5%) i SRF (55% - c¥vrsto obnovljivo gorivo).
SRF se sastoji od plastike, papira, drveta i suvih organskih
materijala, i moz¥e se koristiti kao gorivo za industrijske procese.
Razdvajanje
Ucin¥ak
7
Bio-ulje
8
Energija
Od suve organske (90%) frakcije, Bio Oil Exploatation NV
proizvodi bio-ulje (uc¥inak 70%). Velika prednost je ta da se
zapremina izuzetno smanji od 1m3 suve organske frakcije,
koja tez¥i 120 kg, u bio-ulje koje tez¥i 1200 kg/m3. Usled
smanjenja, dobijate tec¥nost sa 50% energetske vrednosti
obic¥ne sirove nafte, koja se moz¥e koristiti, skladis¥titi i transportovati kao alternativni nosilac energije. Nas¥ istraz¥ivac¥ki
tim tako de traz¥i razne druge primene bio-ulja (lepkovi,
hemikalije, itd).
Bio-ulje moz¥e direktno da se koristi u specijalnim generatorima gasnim turbinama za proizvodnju elektric¥ne energije (i toplote).
Nije potrebno rafinisanje bio-ulja.
Download

From waste to... liquid energy