NASTAVNIPLAN
STOMATOLOSKU SESTAU TEHNIGARA
Redni NASTAVNIPREDMET
bro •
~ OPCE 08RAZOVANJE PREDMETI
Besanski jezik i knjizevnost
1.
Starni jezik
2.
Histroija - Povjest
3.
Socijalogija
4.
Tjelesni i zdrastevni odgoj
5.
Vojna obuka
6.
Matematika
7.
lnformatika
8.
Fizika
9.
Biologija
10.
Hemija
11 .
UKUPNO A:
Sedmicno cas ova
111
I
II
2
2
2
2
3
2
2
2
2
19
"
8. STRUCNI
PREDMETI
2
Latinski jezik
12.
2
Anatomia i fiziologija
13.
2
Osnovi higijene i zdrastvene njege
14.
Mikrobiologija
15.
Farmakologija
16.
Socijologija madicina i zdrastevni odgoj
17.
Interna bolest
18.
Medicinska psihologija i pedagog ija
19.
2
20.
Morfologija zuba
21 .
Bolesti zuba
•
Bolesti usta
22.
Stom atolo~ka protetika
23.
24.
Stomatolo~ka rengenologija i pedodoncija 25.
Ortodoncija
26.
Opca sterizacija i oralna hirurgija
27.
Maksilofacijalna hirurg ija
28.
Prakticna nastava
4
UKUPNO 8:
12
UKUPNO A+8:
31
964
2
2
2
2
2
Ukupno
%
IV
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
19
14
11
63
50,80
2
2
1
2
2
1
2
1
1
7
1
1
1
2
2
2
2
9
12
31
17
31
20
31
2
2
2
2
61
124
49 ,20
100,00
V
NASTAVNI PLAN PRAKTICNE NASTAVE
za stomatolosku sestru-tehnicara
Redni NASTAVNIPREDMET
broj
1.
2.
3.
4.
Sedmicno casova
I
II
111
2
2
Morfologija zuba
Njega bolesnika
Interne bolesti
Bolesti zuba
5.
Bolesti usta
Stomatoloska protetika
6.
Stomatoloska rengenologija i pedodoncij a 7.
8.
Opca sterilizacija i o ralna hirurgija
Maksilofacijalna hirurgija
9.
SVEGA PRAKTICNE NASTAVE
4
Ukupno
%
IV
1
2
1
2
2
1
7
1
1
1
2
2
2
9
21
16,93
965
V
Nastavni predmet: BOLESTI USTA- PRAKTICNA NASTAVA
Strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA- TEHNfCAR
Rzred: 111
Sedmicno casova: 1
Godisnje casova: 36
CJLJ predmeta orakticne nastave je os~osob!javan1e u63r!ka da prakticno primjene
znanja stecena outen1 tearetske nastave
•
ZADACI OVE NASTA VE SU:
•
- upoz:1avanJe ucen:ka sa aparat!ma i !ns~r~menti rna kac : ::aCinor.1 rukovanja koji se
~potrebljavaju u parodontologiji;
- upoznavanje ucenika sa pripremama za cperativr.i zahvat :J parodontologiji;
- upoznavanJe sredstava i metoda za odrzavanje oraine h1gijene;
- uvjezbavanje davanja uoutstva pacijentima o nacinu odrzavanja oralne higijene.
V
PREGLED
PROGRA~J!SKIH
SADRZAJA:
36 casova
1. PAROOONTOLOGIJA I FOKALNA fN FEKCIJA
"'
PROG RAMSK~ s~~DRZAJ~~
1. PARADENTOLOGiJA ~ FOKALN A
H~RURGfJA ~
36 casova
- Aparat! i instrumenti koji se uoo'freb!javaj;J u ~aroden.to !OQlJi 6 cascva
lnstrumenti i pnprema za o oe ra~!vne zanvata ;j ;:;arodento~ogij t 8 c2sova
- Sredstva za pakovanje. Pnprema · asistlranJe4 casa
- Priprema instrurr.enata za kiretaz ~ . as1sri;a;:1e ~r! k1retaz!8 6asova
- Sreqstva ; metoae za odrzavanje c:alnG higij&ne - aparati. cetk1ce. Konac.
interdenta! ni sti rr. u!ator. rnetode ~: 9~k a~· 2
- Uvj·ez" bavar:,·e : ...,:::: ~;~r;~
"'~ ·"......"·~·:,:;
r ._, 'l"'utc:t\Ja
v
v ... ....,
! ,_, .. . . TJ'"·"'::4:
, , •..... r..)· ~aco'v:::.
..;:;a
"""'
• • .J
,
~ ""'·
""""'- .
~
~ "'""""
1......"-
UPUTSVA ZA REAL!ZIRANJE PRGRAMA:
Prakticna nastava iz ovog predmeta tZ\Jod! :::2 :.: nastavnoj bazi - zubnoj ambulanti
odgovarajuce nastavno-G!Jrazovne J~Q2ili Z3(:;;je
r:a odgovarajucem odjeljenju
stomatoloskog takulteta. Ocjena 12 p:2kse : Teoretske nastave daje predmetni nastavnik.
PROFIL I STRUCNA SPREMA. ~REDMETNOG NASTAVNIKA:
- LjeKar stomatolsg i!i 0dgovaraJuc: spec.ta!tsta
•
2512
Nastavni predmet: LATINSKI JEZIKA
Razred : II
Sedmicno casova: 2
Godisnje casova: 72
Strucna zvanja:
1. Medicinska sestra - tehnicar
2. Akusersko-ginekoloska sestra - tehnicar
3. Pedijatrijska sestra - tehnicar
4. Stomatoloska sestra - tehnicar
5. Fizioterapeutski tehnicar
6. Laboratorijski tetsnicar
7. Farmaceutski tehnicar
8. Zubni tehnicar
9. Sanitetsko-ekoloski tehnicar
C ILJ NASTAVE
Cilj ove nastave ovog predmeta je ovladavanje latinskim rijecima koje se srecu u
medicinskoj terminologiji strucnih predmeta medicinskih skola; upotrebljavanje strucnih osnovnih pojmova iz latinskog jezika u daljem skolovanju u oblasti medicine i srodnih nauka, te aktivno usvajanje latinsk ih termina i sentencije u medicinskim naukama i osposobljavanje za medunarodnu komunikaciju u med ic ini.
u ovoj godini ce ucenici savladivati sve vrste rijeci, njihove promjene i funkcije u recenici , a
posebno sve vrste rijeci i njihove oblike koji se najcesce javljaju u medicini. Ucenicima ce se
ukazati na ve liku upotrebu grckih rijeci u medicinskoj terminologiji i na njihovu primjenu u
latinskom jeziku. Nastavnik ce insistirati na pravi lnoj o rtografiji brojeva, na rimskim oznakama s
obzirom na to da se u recepturi obavezno koriste oba vida navodenja.
Uz pomoc rjec nika ucenic i ce se osposobiti da mogu pravilno razumjeti jednostavnije
tekstove i termine. Sticanjem ovih znanja ucenici se osposobljavaju da bolje i lakse prate i
savladuju materiju opce-strucnih i uze-struc nih predmeta sto je ujedno i cilj ucenja ovog predmeta.
PREGLED PROGRAMSKIH SADR2AJA:
Red .
Sadrzaj
br.
1.
Osnoivni fo nd rijeci
2.
Pridjevi i prilozi
3.
Zamjenice
Brojevi
4.
5.
Struc ni tekstovi
6.
Glagolska vremena
Pismene zadace i pismene skolske vjezbe
7.
Ukupno :
casova
8
16
10
11
12
7
8
72
PROGRAMSKI SADRZAJI:
1. Osnovni fond
rije~i
Zadatak: Ponavljanje
I
Terne:
I
- savladavanje i utvrdivanje osnovnog fonda rijeci od 1 di IV deklinacije 4 casa
- deklinac ije od I do IV va2ne za struku i njihovo povezivanje za strucne predmete 4 casa
923
2. Pridjevi i prilozi
Zadatak: Pravilna upotreba pridjeva i priloga
Terne:
- Komparacija pridjeva i priloga ( pravilna i nepravilna) 9 tasova
- Komparacija pridjeva vezana za zdravstvenu struku i upotrebu u recepturi 7 tasova
3. Zarnjenice
Zad at ak: Promjena zamjenica i njihova upotreba
Terne:
- Licne, prisvojne i pokazne zamjenice 5 casova
- Pokazne zamjenice is, ea, id i poslovice vezane za zamjenice 5 tasova
4. Brojevi
Zadatak: Ovladavanje ortog rafijom i rimskim
oznakama
Terne:
- Glavni redni brojevi od znacaja za zdravstvenu struku 5 casova
- Brojni prefiksi i pisanje decimalnih brojeva uz rijeci pars ( u recepturi ) 6 casova
5. Strucni brojevi
Zad atak: Savladavanje lak~i h strucnih tekstova
Terne:
- Citanje tekstova vezanih za struku 6 casova
- Povezivanje tekstova vezanih za strucne predmete 6 casova
6. GlagoJska vremena
Zadatak: Savladavanje oblika koji se srec u u medicinskoj komunikaciji
Terne:
- Konjuktiv prezenta, aktiva i pasiva od I-IV konjigacije ( primjena u recepturi ) 7 casova
·
UPUTSTVO U REALIZIRANJU PROGRAMA
Sticanje osnovnih znanja iz latinskog jezika neophodno je ucenicima da bi prihvatili strucne
term ine i izraze i da bolje i l ak~e prate i savladuju materiju op~te-strucnih i u~e-strucnih predmeta. Zato je potrebno u toku ~k ol s k e godine uraditi dva pismena zadatka, u svakom
pol ug od i~tu po jedan ( 4 tasa) .
•
•
924
1.Nastavni predmet: LATINSKI JEZIK
Razred : I
Sedmicno casova: 2
Godisnje casova 72
Strucno zvanje
Medicinska sestra - tehnicar
Pedijatrijska sestra - tehnicar
Akusersko - ginekoloska sestra - tehnicar
Fizioterapeutski tehnicar
Farmaceutski tehnicar
Sanitetsko - ekoloski tehnicar
Laboratorijski tehnicar
Zubni tehnicar
Stomatoloska sestra - tehnicar
Cilj nastave
Cilj nastave ovog predmeta JS ovladavanje latinskim rijecima i izrazima sto se srecu u
medicinskoJ terminologiji upotreba osnov1ih strucnih pojmova iz latinskog jezika u oblasti
medicine i srodn1h nauka. U prvoj god1n i ucenJa latinskog jezika ucenici ce savladati iz oblasti
fonetike latinski alfabet, razdiobu glasova, izgovor slova i naglasak, te pravilno citanje i pisanje
latinskog jezika. lz oblasti mortologije ucemci ce upoznati vrste rijeci, njihove promjene i funkcije
u recenici, a posebno savladivati one vrste rijeci i njihove oblike koji se najcesce javljaju u
medicinskoj terminologiji ucenicima ce se ukazati na veliku upotrebu grckih imenica u
medicinskoj terminologiji 1 nJihove promjene u latinskom jeziku. Ucenici ce se osposobiti za
koristenje rjecniKa uz ciju ce pomoc pravilno razumijevati tekstove : termine. Sticanjem ovih
znanja ucenici se osposobljavaju za kvalltetno pracenJe sadrzaja strucn h predmeta sto je i osnovni cilj ucenja ovog jezika u med1cinskim skolama
PREGLED PROGRAMSKOG SADR2AJA:
Red
br.
Sadrzaj
1.
casova
F onetika: latinski alfabet, razdioba glasova, izgovor
slova i naglasak pravila za citanJe
MORFOLOGIJA
2.1.
Glagöli Verba
Pomocni glagol
·Glagoli od I do IV konjugac1je
2.2
lmenice I do V deklinacije
2.3.
Pridjevi I, II i 111 deklmacije
2.4.
lmenice grcke deklinacije
Pismene zadace i pismene ~kolske vjezbe
2.
3.
Ukupno:
1. Fonetika
Zadatak: Ovladavanje latinskim pismom i pravilnim citanjem 1 cas
Tema: Latinski alfabet 1 cas
Razdioba glasova, izgovor slova 1 cas
'h
904
• •
18
18
18
4
8
72
PROGRAMSKI SADRZAJI:
Naglasak 1 cas
Pravila za öitanje 3 öasa
6
•
•
I
2. Morfologija
Zadatak: Upoznavanje sa vrstama rije~i i savladivanje njihovih promJena
funkcije u
re~enici.
Terne:
2.1. Verba
Osnovna pravila. ~etiri konjugac1je,
pomocni glagol biti - esse (ind1kat1v prezenta aktivnog 1imperativ) 3 tasa
1i II konjuigacija- indikat1v prezenta aktivnog i 1mperat1v 6 casova
111 i IV konjugacija - indikativ prezenta aktivnog 1imperativ 6 casova
111 konjugacija glagola sa osnovom na - 10 Indikativ prezenta aktivnog i imperativ 3 tasa
2.2 i 2.3. Substativs
Rod, sklanjanje (deklinacija), pade~i i broJ 1menica
lmenica I deklinacije vezane za anatomiJU ~OVJeka (costa, vertebra, glandula) 3 tasa
lmenice II deklinacije vezane za anatomiJu ~OVJeka i pndjev1 I i II deklinacije na-us i -er (musculus longus, oculus sinister, remidijum amarum, cellula rotunda) 4 casa
lmenice II deklinacije ~enskog roda i I dekltnacije mu~kog roda 2 casa
lmenice 111 deklinacije mu~kog i ~enskog roda konsonantske osnove (pulmo, arcitulatio) 4 ~asa
lmen ice 111 deklinacije srednjeg roda konsonantske osnove (caput) 3 tasa
Povezivanje imenica 111 deklinacije 1pndjeva I i II deklinacije (vjefbanje zajednitke deklinacije
(pulmo dexter, gastritis acuta os planum) 3 ~asa
lmenice 111 dekllnacije srednjeg roda na -e, -al, ar vokalske-i osnove 2 ~asa
lmenice III deklinacije mu~kog i ~enskog roda vokalske -i osno\ e (pansy 1aba) (auris, cutis) 3 casa
lzuzeci imenica 111 deklinaCIJe vokalske osnove (d:agnos.s prognosisJ 3 ~asa
lmenice IV deklinacije (pulsus, status) obrada recepture i izraza ad usum externum, ad usum
internum 3 tasa
lmenice V deklinacije scabies hum1da, rab1es canina) 3 ~asa
povezivanje deklinacija imenica i pridjeva (vje~banJe zaJadnlcke deklinacije) 3 casa
2.4. lmenice grtke deklinacije 4 casa
3. Pismene zadace i pismene äkolske vjefbe 8 tasova
UPUTSTVO ZA REALIZIRANJE PROGRAMA:
sticanjem osnovnih znanja iz lat1nskog Jez1ka neophodno je ucen1cima da bi ovladali
strucnim terminima te tako bolje i lak~e prat11l i savladali materiju stru~n1h predmeta. Stoga je
potrebno, osim upornog savladavanja leksike tokom §kolske godine uraditi 2 p1smene zadace (
u svakom polugodi§tu po jedna pismena zadaca) i povremeno p1smene ~kolske vje~be (najmanje dvije). Tokom nastave vr§iti stalnu provjeru prav1la ~itanja 1naglaska na VJefbama iz nastavnog pograma.
•
905
'•
,
2. Nastavni predmet: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
Razred: i
Sedmicno casova: 2
G odi~nj e casova: 72
Strucno zvanje
Medicinska sestra - t ehnicar
Pedijatrijska sestra - tehni car
Akusersko - ginekoloska sestra - tehnicar
Fizioterapeutski tehni car
Farmaceutski tehni car
Sanitetsko - ekoloski tehnicar
Laboratorijski t ehnicar
Zubni tehnicar
Stomatoloska sestra - tehnicar
CILJ NASTAVE:
Cilj nastave 1z Anatomije i fiziolog1je Je da ucen1ka upozna sa strukturom i funkcijama
covjecijeg organizma i njegovih pojedinih dijelova, te da ucenik ovlada onim poglavljima iz
predmeta koji su neophodni za njegov samostalan rad za nastavak ~kolovanja, jer se predmet
izucava i u narednoj - drugoj godini.
ZADACI NASTAVE:
Ucenik treba putem modela, sl1ka, d1japoz1t1va 1 filmova kao 1 ~1vh primjera da ovlada
osnovnim pojmovima o obliku, gradi i funkcijama pojed1nih organa tkiva, sistema i organizama
u cjelini. U~e nik ce takode upoznati i savladati topografske odnose pojedinih organa i sistema,
kao i va2ecu latinsku terminologiji.
PREGLED PROGRAMSKIH SADRZAJA:
Red.
br.
Sadrzaj
1.
Uvod u anatomiJU
2.
Kosti trupa i ekstremiteta
3.
Kosti glave
4.
Kosti lica
5.
Syndesmologin
6.
Myologija
7.
Systema vaserum
8.
System raspirtotium
9.
System digestorium
Uku2no:
casova
2
8
6
2
8
PROGRAMSKI SADR~JI:
1. Uvod u anatomiju
1.1. Grada kostiju, anatomska nomenklatura
2. Kosti trupa i ekstremiteta
2.1. Kicmeni stub u cjelini-kraljesci, zajednicke i osobne karakteristike
2.2. Kosti ramenog obruca
2.3. kosti gornjih ekstremiteta
2.4. Kosti grudnog ko~a
2.5. Kosti karlicnog pojasa
906
14
9
8
15
72
2.6. Kosti donjih ekstremiteta
3. Kosti glave
3.1. Kosti svoda lobanje
3.2. Kosti baze lobanje
3. 3. S inus paranasales
4. Kosti lica
5. Syndismologija
51 . Opsta syndesmologia - nepokretnt, pokretnt zglobov1, kretanJe zglobova
5.2. Specijalna syndesmologia - zglobov1trupa i glave
5.3. Zglobovi grudnog kosa
5.4. Zglobovi ramenog obruca i gornjih ekstremiteta
5.5. Zglobovi karlice i donjih ekstremiteta
6. Myologija
6.1. Opsta myologija
6 2. Specijalna myolog1ja, misici prednJeg z1da toraksa
6.3. Misici predjela teralnog trbusnog z1da,
6.4. Misici ramenog obruca, nadlaktice
6.5. Misicicni misici, misici Z.vakaci, ledni misic1,
6.6. Misici podlaktice,
6.7. Misici sake
6 8. Misici kalicnog pojasa
6 .9. Misici nadkoiJemce
6 .1o. Misici podkoljenice
7. System vaserum
7.1. Srce-mehanizam srcane funkcije
7.2. Mali i veliki kNotok
7.3. Venski sistem
7.4 Limfni sistem
7.5. Fiziologija kNnog optoka
8. System respiratorium
8 .1. Nasus externus
8.2. Nasus internus
8.3. Larynx, trachea, pulmones, pleura, diJafragma,
8.4. Fiziologija disanja,
9. System digestorium
9 .1. Cavum oris
9 .2. Dentes, lingua, pharynx, oesophagus, ventriculus,
9 .3 . Fiziolog ija probave u ustima
9.4. Fiziologija probave u zelucu
9.5 . Probava u tankom crijevu
9.6 . Probava u debelom crijevu
9 .7 . Resorpcija iz crijeva
9 .8. Perito neum
UPUTSTVO ZA REALIZIRANJE
Nakon izuc avanja sistematske anatomije prelazi se na topografsku anatomJJU VanJska
povrsina tijela se d ijeli na regije (grcki: topos - mjesto) . regije su ogranicene vidiJIVIm i opiplj1v1m
dijelovima tijela. U jednom takvom regionu se, polazeci izvana prema unutra, po slojevima
izucavaju odnosi i smjestaj pojedinih organa, nerava i kNnih sudova. Ovakvo poznavanJe
907
sistema organizma je preduslov za kirursku inteNenciju
funkciji pojedinih sistema organa i organizma u CJelinL
U okviru splanhologije naglasak je na
Obrazovni profil i strutna sprema
Medicinski fakultet - ljekar opce prakse
•
908
3. Nastavni predmet: OSNOVE HIGIJENE I ZDRASTVENE NJEGE
Strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA - TEH NICAR
Razred : I
Sedmicno casova: 2
G od i~nje casova: 72
A. Cilj nastave je:
- da istakne ulogu raznovrsn ih faktora koji ucestvuju u sistemu zdravlja - bolest.
8. Zadaci nastave su:
- da ucenici upoznaju metode kojim se higijena sluzi da zastiti zdravlje :
- da ucenici upoznaju mjere koje se sprovode u spoljnoj sred ini i u re zimu zivota i
pojedinaca i kolektiva radi unapredenja zdravlja i produzenja zivota :
- da kod ucenika stvori ljubav prema ovom predmetu i ucini ih po~tovaocima i poborcim a
svih nacela ove discipline.
C. PREGLED PROGRAMSKI SADRZAJA
R .. br. Naziv tematske cjel ine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V
c asova
Uvod
LICNA HIGIJ ENA
HIGIJ ENA OKOLIN E
SKOLSKA HIGIJ ENA
HIGIJ ENA ISHRANE
MEDICINA RADA
3
6
25
13
13
12
UKU PNO:
72
D. PROGRAMSKI SADRZAJI:
1. UVOD- 3 c asa
Znacaj, uloga i podjela medicine. lstorijski razvoj. Znacajna naucna otkric a rz med rcin e u
svijetu i kod nas.
Podrucje djelovanja i zadaci higijene. Pojam zdraviJ a.
Uloga W.H.O.
2. LICNA HIGJENA - 6 c asova
Licna higijena i osobine koze. Odrzavanje cistoce koze. Vrste kupanja. Bolesti priJ avaih ruku .
Njega zuba i usne duplje. Uloga is hrane. Pranje zuba i redovne kontrole.
Uticaji tjelesnih vjezbi na organizam covjeka. lzbor vjezbi, tren ing, struc na i lj ekarska
kontrola. A k1iviranje p ojedinih sistema.
3. HIGIJENA OKOLINE - 25 c as ova
Odnos covjek- okolina. Faktori okoline i njihovo djelovanje na org an izam.
Ostecenja organizma koja nastaju u nepovo ljnim uvjetima sredine.
Zracenje : v rste zracenja i njihov uticaj na zdravlje covjeka.
Aerozagadenja. Najc~ci zagadivaci vazduha. Djelovanj e na zdravlje. Prevencija stetnog
djelovanja.
Zemljista: zdravo i nezdravo. Fizicke, hemijske i biolos ke osobine. Mikroorganizmi i paraziti
u tlu. Mjere asanacije. Otpadne materije: vrste, sastav i p odjela. Otklanjanje cvrstih otpadnih
materija: sakupljanje, odvo~enj e i unistavanje.
Otklanjanje tecn ih otpadnih m aterija.
lmprovizacija otklanjanja cvrstih i tecnih otpadnih materijala kod privremenog smjestaja.
Uklanjanje ljudskih i ~ ivoti njskih leseva: sahranjivanje i spaljivanje.
Snabdjev anje vodom. Vrste vodenih objekata. Hidricne infekcije. Planiranje i izgradnja
gradskih i seoskih naselja.
967
3. Nastavni predmet: OSNOVE HIGIJENE I ZDRASTVENE NJEGE
Strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA - TEH NICAR
Razred : I
Sedmicno casova: 2
G od i~nje casova: 72
A. Cilj nastave je:
- da istakne ulogu raznovrsn ih faktora koji ucestvuju u sistemu zdravlja - bolest.
8. Zadaci nastave su:
- da ucenici upoznaju metode kojim se higijena sluzi da zastiti zdravlje :
- da ucenici upoznaju mjere koje se sprovode u spoljnoj sred ini i u re zimu zivota i
pojedinaca i kolektiva radi unapredenja zdravlja i produzenja zivota :
- da kod ucenika stvori ljubav prema ovom predmetu i ucini ih po~tovaocima i poborcim a
svih nacela ove discipline.
C. PREGLED PROGRAMSKI SADRZAJA
R .. br. Naziv tematske cjel ine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V
c asova
Uvod
LICNA HIGIJ ENA
HIGIJ ENA OKOLIN E
SKOLSKA HIGIJ ENA
HIGIJ ENA ISHRANE
MEDICINA RADA
3
6
25
13
13
12
UKU PNO:
72
D. PROGRAMSKI SADRZAJI:
1. UVOD- 3 c asa
Znacaj, uloga i podjela medicine. lstorijski razvoj. Znacajna naucna otkric a rz med rcin e u
svijetu i kod nas.
Podrucje djelovanja i zadaci higijene. Pojam zdraviJ a.
Uloga W.H.O.
2. LICNA HIGJENA - 6 c asova
Licna higijena i osobine koze. Odrzavanje cistoce koze. Vrste kupanja. Bolesti priJ avaih ruku .
Njega zuba i usne duplje. Uloga is hrane. Pranje zuba i redovne kontrole.
Uticaji tjelesnih vjezbi na organizam covjeka. lzbor vjezbi, tren ing, struc na i lj ekarska
kontrola. A k1iviranje p ojedinih sistema.
3. HIGIJENA OKOLINE - 25 c as ova
Odnos covjek- okolina. Faktori okoline i njihovo djelovanje na org an izam.
Ostecenja organizma koja nastaju u nepovo ljnim uvjetima sredine.
Zracenje : v rste zracenja i njihov uticaj na zdravlje covjeka.
Aerozagadenja. Najc~ci zagadivaci vazduha. Djelovanj e na zdravlje. Prevencija stetnog
djelovanja.
Zemljista: zdravo i nezdravo. Fizicke, hemijske i biolos ke osobine. Mikroorganizmi i paraziti
u tlu. Mjere asanacije. Otpadne materije: vrste, sastav i p odjela. Otklanjanje cvrstih otpadnih
materija: sakupljanje, odvo~enj e i unistavanje.
Otklanjanje tecn ih otpadnih m aterija.
lmprovizacija otklanjanja cvrstih i tecnih otpadnih materijala kod privremenog smjestaja.
Uklanjanje ljudskih i ~ ivoti njskih leseva: sahranjivanje i spaljivanje.
Snabdjev anje vodom. Vrste vodenih objekata. Hidricne infekcije. Planiranje i izgradnja
gradskih i seoskih naselja.
967
Zagrijavanje prostorija.
Provjetravanje prostroija.
Osvjetljenost prostroija.
4. SKOLSKA HIGIJENA - 13 casova
~kolska sredina i njen uticaj na zd ravlje ucenika. N ajce~c a obo ljenja kod djece ~ko l skog
uzrasta i njihova prevencija.
Tipovi ~kolsk i zg rada
R e~ i m nastave: programi, broj i raspored casova, duzina casova, odmori, do maca zadaca.
Pred~kolske i van~ kolske ustanove. Higijenski zahtjevi izgradnje za sve objekte.
5. HIGJENA ISHRANE - 13 casova
Higijena ishrane. Znacaj ishrane. Uloga F.A.O. Podjela hranljivih materija, uloga, norma,
potreba i izvori.
Energetski unos hranljivih materija u organ izam. Standardna osoba.
Planiran je pravilne ishrane. Sermanove tablice. lzrada jelovnika.
trovanje
Bolesti ishrane: nedovoljna ishrana, preobilna ishrana, parazitizam, infekcije
hranom.
6. MEDICINA RADA - 12 casova
Zadaci medicine rada. Fiziologija rada. Rad na sposobnost. Zakonodavstvo z oblast i
medicine rada.
Najce~ca profesionalna o boljenja.
Najce~ ca infekcija, zoonoze, paraz itarna oboljenja.
Povrede na radu: vrste i uzorci povred ivanja. Mjere prevencije.
Za~t itne mjere. Licn e i opce z a~t it n e mjere.
968
4. Nastavni predmet: M9RFOLOGIJA
Z~BA
strucno zavanje : STOMATOLOSKA SESTRA - TEHNICAR
Razred : I
Sedmicno casova: 2
G odi~nje casova: 72
CILJ NASTAVE
Nastavni predmet morfologija zuba izucava se u I razredu sa 2 casa s edm 1<~no 1 sastavn i je
dio predmeta bolesti zuba koji se izucava u 111 i IV razredu i osnovni je temelj za izucavanje svih
ostalih stomatolo~ki discipl ina. Osnovni cilj nastave ovog predmeta Je da ucenict steknu
odgovarajuca znanja iz embriolog ije, histologije, i morfologije zuba, da se upoznaju sa
normalnim razvojem, gradom i oblicima zuba i zubn ih nizova, kako bt u kasnijOJ fazi
obrazovanja mogli uciti patoloske promjene i sva odstupanja od onoga sto naztvamo prosjecno
normalnim.
PREGLED PROGRAMSKIH SADRZAJA
R.. br. Naziv tematske cjeline
1.
Uvod
2.
Usna supljina
3.
H i sto lo~ka grada zuba
4.
Morfologija zuba I
5.
Morfologija zuba II
...
casova
4
5
13
5
41
PROGRAMSKI SADRZAJ:
1.
uvoo
4 casa
Terne i zadaci:
Osnovni pojmovi o struci. Djelokrug rad a sto matoloske sestre - ta l flt c ara. Def r c _a
predmeta morfologij e zuba kao sastavnog dijela konzeNat vr e medicme V az nost z uc.~\ ~r.::.:.
embriologije histolog ije i morfolog ije zuba. UpoznavanJe sa st or~latoloskorn oro r-ac o ~,
USNA SUPLJINA 5 casova
Terne i zadaci:
Podjela usne uspljine orjentaciono. Smjestaj zuba u usnoj sup'j ,., Oo'los zuoa
~up ljini. Odnos zuba prema usnama, obraztma, J8Ztku i ostaltm organ ma.
p re·"'- ~
Js,..c,
EMBRIOLOGIJA ZUBA 4 casa
Terne i zadaci:
Organon dentale - sve strukture. Razvoj zuba od embrionalnih tktva Krono1osk t razvOJ.
Mineralizacija organskog matriksa.
HISTOLOSKA GRAOA ZUBA 13 cASOVA
Terne i zadaci:
Histologija cakline: stru kturi dijelovi (prizm e, interprizmatska substanca), min eralizacija
cakline, fizikalna syojstva, hemijska svojstva. Historija dentina: fizikalna svojstva, hem iJ ska
svojstva, klacifikacija, strukturni d ijelovi (kanalici, Tomsovi produzec i) , ka lcifikacija denttna
Histologija cementa: fizikalna svojstva, hemijska svojstva, stru ktura (celularni, acelularni).
Histologija pulpe: fiziologija pulpe, struktu ra(vlakna i celije) , ineNacija pu lpe, kNoto k
Histologija periodoncijuma: struktura (vlakna, celije, kNni i limnfn i SISte m) funkCtja fiziologija. Histolog ija gingive: struktura i funkcija.
I
MORFOLOGIJA ZUBA I 5 casova
Terne I zadaci:
Opis stalne denticije: Anatomska i klinicka podjela zuba. Podjela Funkkcionalna podjela
zuba po grupama, topografska orijentacija, obilje~avanje zuba - nomenklatura, nomenklatura
zubnih pov r~ina.
969
MORFOLOGIJA II 41 cas
Teme i zadaci:
Morfologija maksilar, mandibularnih sjekutica, otnjaka, pretkutnjaka i kutanjaka. Detaljan
opis pojedinatnih i funkcionaln ih grupa zu ba. Opis, broj i morfologija mlij ecn ih zuba. Razlika
izmedu mlijetnih i stalnih zuba. Medusobni odnos zuba(uonctus contactus), interdentalni
prostor: opis i v~ nost. Gornji zubi niz kao cijelina.
Medusobni odnosi zubnih nizova okluziono i art ikulaciono jedinstvo. Pojam okluzije i
artikulacije. Klasifikacija okluzije prema Angle-u.
UPUTSTVA ZA REALIZIRANJE
Nastava iz ovog predmeta izvodi se u utionicu: U nastavi se koriste uvetane slike pojed inih
zuba, kao i zubnih n izova, mofolo~k i atlas,nul~e uvecanih zuba i dijapozitivi. Svaki ucenik
pored udbenika treba da ima morfolo~ki atlas i blok za crtanje.
Morfologija zuba je osnovni strucni predmet za stomatolosku sestru - tehn icara i zubnog
tehnitara.
I
970
V
Nastavni predmet: PRAKTICNA NASTAVA- NJEGA BOLESNIKA
Strucno zvanje: STOMATOLO~KA SESTRA- TEHNIGAR
Razred : I
Sedmitno tasova: 2
God i~nje tasova: 72
C/W nastave je da osposobi utenike za samostalcH1 rad u razlit itim uslov ima i da kod
ucenika razvije ljubav prema bolesnom covjeku .
ZADAC/ SU:
- da razvija smisao za usavrsavanje dostignutih vjestina sa sto manJ e agresivnih radnji
prema pacijentu,
- da osposobi utenika za samostaln rad u razlicitim ustanovama.
- da osposobi utenika za samostalnu primjenu medic inskih metoda za koje je obrazovan.
PREGLED PROGRAMSKIH SADRZAJA
R .. br. Naziv radnoa zadatka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zadaci i podjela njege bolesn ika
Bolnica
Bolesnicka soba
Organ izac ija sestrinske s l u~be
Znacaj odr~avanj a licne hig ijene bolesnika
Posmatranje bolesn ika
Postupak sa lijekovima i p rimj ena lijekova
Medicinsko - tehn icke rad nje
Kucna njega i patronaza s l u~ba
Medic inska po moc u vanrednim prilikama i ratu
casova
2
6
4
15
8
7
8
10
4
4
PROGRASMKI SADRZAJ
1. Zadaci i podjela njege bolesnika - 2 casa
Zadaci njege bolesnika
Podjela njege bolesnika
2. Bolnica - 6 casova
Zadaci bolnica
Blok sistem bolnice
Organizacija rada bolnice
Bolesnicka jedin ica
. 3. Bolesnicka soba - 4 casa
Namje~taj i uslovi u bolesnickoj sobi
Bolesn icka postelja
•
4. Organizacija sestrinske sluzbe - 15 casova
Organ izacija sestrinske s l u~be u bolnici
Metode njege bolesnika
Bolesnicka jedinica
Primopredaja slu~be i odgovornost medicinske sestre
Namje~tenje nezauzete bolesnicke postelje
Namje~tenje zauzete bolesn icke postelje
Polo~aj bolesnika u postelji i prenos bolesn ika
S.Znacaj odr~avanja licne higfjene bolesnika - 1o casova
Odr~avanje licne higijene pokretne i nepokretne osobe
97
Primjena postelnog i licnog rublja
Dekubitus - prevencija i terapija
6. Posmatranje bolesnika - 7 casova
Posmatranje bolesnika
Posmatranje vitalnih znakova
Posmatranje polozaja bolesn ika
Posmatranje izlucevine
7. Postupak sa lijekovima i primjena lijekova - 10 casova
Postupak sa lijekovi
Nacini unosenja lijekova
Parenteraine unosenje lijekova
8. Medicinsko-tehnicke radnje - 10 casoava
Mjerenje i ubiljezavanje vitalnih znakova
Klizma za ciscenje
Kataterizacija mokracne bes ike
Njega bolesnika na samrti, znaci smrti i postupak sa umrlim
9. Medicinska pomoc u vanrednim prilikama i ratu - 4 casa
Dezinfekcija i sterilizacija u vanrednim pril ikama i ratu
Trija2a povrijedenih
Njega povrijeden ih i oboljelih u toku evekuac1je
Smjestaj povrijeden ih i oboljelih
lshrana povrijdenih i o boljelih
Odrzavanje licne higijene povrijedenih
Ratna medicinska dokumentacija
10. Kucna njega i patronazna sluzba - 4 casa
Njega bolesnika prema vrsti bolesti u kucn im uslovima
Organizacija i provodenje patronazne sluzbe
Sredstva za rad:
Bolesnicki krevet , ormaric sa lijekovima, ormaric sa instrumer t ma.
Tlakomjer, stetoskop, termometri, bubrez njak. 1rigator, te rmofor kese za ed, kasste
sterilizatori, dobosi, vaga za mjerenje tjelesne tezina razn i kateter spr ce 1gle sJstern l za
infuzije i transuzije, ginekoloski sto, porocajn1 sto. zubarska stol1 ca storna~oloski aparat1
instrumenti.
UPUTSTVO ZA REALIZIRANJE PROGRAMA
U~enik treba da ovlada aktivnostima kojima se doprinosi da smjestaj bolesnika u bolnicu
bude manje bolan, za njega i njegovu porod icu, a da pri tome sto brze obavi pot rebne
administarivno-dokumentacione radnje. Ucenik ce savladati odredene prak~ ~c ne radnje
potrebne za uspjesnu njegu i lijecenje bolesnika( odrzavanje l1 cne higijene i higiJ ene oko line
bolesnika, namjestanje. bolesni~ke postelje, mjerenje i registraciju vitaln ih znakov e. kao i
primjenu pojed inih lijkova.)
PROFIL I STRUCNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavu ovog predmeta moze izvoditi :
- dr. medicine
- d r. stomatolog ije.
PRAKTICNA NASTAVA ( MORFOLOGIJA ZUBA)
KAO KOD ZUBNOG TEHNICARA
972
V
Nastavni predmet: MORFOLOGIJA ZUBA .. PRAKTICNA NASTAVA
Strucno zvanje: STOMATOLO~KA SESTRA- TEHNICAR
Razred I
Sedmicno casova: 2
Godrsnje casova: 72
V
TEMATSKE CJELINE ZA REALIZACIJU PRAKTICNE NASTAVE
SA RAZREDOM RADNIH ZADATAKA
V
R.. br. Naziv radnog zadatka
casova
1.
Uvod
Pripreme za primjenj ene crtanje zuba.
Crtanje prikladn ih geometrijakih tijela potrebn ih za
pocetne faze rezbaranja u gipsu. Crtanje prema
mortoloskom at lasu -uvodni dio
3
Mjesanje gipsa:
2.
Formiranje prizme u gipsu
2
Crtanje sjekutica
3.
4
4.
Rezbarenje sjekutica u gipsu
6
5.
Pribor za rad sa gipsom voskovirna (crtanje pribora)
2
6.
Crtanje ocnjaka
2
7.
Rezbaranje ocnjaka
8.
Crtanje gornjih sjekut ica i oc njaka u bloku norma:ne
velicine
1
9.
Rezbarenje gornjih sjekutica i ocnjaka u bloku -poJam
prednjeg dijela zub nog niza
2
10.
Crtanje donjih sejekutica i ocnjaka u bloku normalne
veleicine
11 .
Modeliranje donjih sjekut ica i ocnjaka u bloku rormalne
velicine
2
12.
Modeliranje svih sjekutica i ocnjaka - lijev1h i desnih u
vosku normalne ve licin e
4
13.
Crtanje gornjih premolara
2
14.
Modeliranje gornjih premolara
2
15.
Crtanje donjih premolara
1
16.
Modeliranje donjih premolara
2
17.
Crtanje gornjih molara
2
18.
Modeliranje gornjih molara
4
19.
Crtanje donjih molara
3
20.
Modeliranje donjih molara
4
21 .
Modeliranje gornjih premolara i molara u bloku
4
normalne velicine
22.
Modeliranje donjih premolara i molara u bloku
3
normalne velicine
23.
Modeliranje premolara i molara u vosku, normalne
velicine sa korijenom
4
24.
Crtanje zubnih nizova
2
25.
Modeliranje u vosku raznih nadgradnji na krunama
2
zuba prema pripremljenim modelima
26.
Pandamsko modeliranje
4
UKUPNO:
72
J73
UPUTSTVO ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Crtanje zuba i rezbarenje u raznim materijalima moraju biti strogo priprem ljeni: strucni
nastavnici ce izraditi potreban broj 3 puta uvecanih zuba za ociglednu nastavu.
Prakticna nastava iz ovog predmeta izvodi se u grupama, a grupa broji od 8 - 12 ucenika.
II RAZRED
LATINSKI JEZIK
(Kao u zubnog tehnicara)
974
Nastavni predmet: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA
Strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA- TEHNICAR
Razred : II
Sedmicno casova: 2
Godi~nje casova: 72
CIW: nastave je da ucenik u drugoj godini pohadanja stekne obrazovanje iz ovog
predmeta, kako bi lak~e savladao prog ram predmeta iz strucno-teorijske nastave, koji pohada u
111 i IV razredu. Po~to se ovaj predmet slu~a dvij e godine, u ovoj drugoj godini ucenik treba da
savlada osnovnu anatomsku strukturu i fiziologiju covjecijeg organizma.
PREGLED PROGRAMSKIH SADRLAJA
R. br. Naziv tematske cjeline
ORGANA UROPOETICA
I
ORGANA GENITALIA MASCULINA
111
ORGANA GEN ITALIA FEMININA
111
GLANDULAE SINE DUCTBUS
IV
V
SISTEMA NERVOSUM
VI
SYSTEMA NERVOSUM AUTONOM ICUM
VII
SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM
VIII
ORGANUM VISUS
IX
ORGANUM STATOACUSTICUM
UKUPNO:
"
casova
8
6
6
5
20
5
8
8
6
72
PROGRAMSKI SADRZAJI:
I ORGANA UROPOETICA (8)
- reues
- Fiziologija bubrega
- Mehanizam lucenja mokrace u bubregu
-Ureter. Vesica urinaria. Urethra.
II ORGANA GENITALIA MASCULINA (6)
- Testis. Spididymis Ductus defereus
Vesiculae sum inales. Funiculus spermatieus.
- Ovojnice testisa. Seraturn Penis.
- Urethera masculina. Prostata.
111 ORGANA GENITALIJA FEMINININA (6)
- Ovarium. Tuba uterina. Uterus.
-Vagina. Pastes genitales externae.
- Penitoneum male karlice.
- gl. mamulae.
fV GLANDULAEXX SINE DUCTIBUS (5)
- GI. thyroidea
- Gll. parthyreadae
- Gll. suprarenlas
- Hipofiza
- Pancreas-endebnini dio
975
,
V SYTEMA NERVOSUM (20)
- Op~ti pojmovi o gradi i funkciji neNnog sistema
Systema neNosum centrale :
- medullaspinales
- modull alelongata
•
- pons (Vovolii)
- fessa rhomboidea
- cerelullum
- nelsencepholon, dicmepholon , telenechepolon
- Sistem mo~dan i h komora-venticulus IV, 111, neutriculus lateralis
- Spolja~nja morfologija mozga
- Un utra~nja morfologija mozga
- Subkostikalne ganglije velikog mozga
- Cerebrospinalna recnost
- Mo~dane ovojnice i kNi sudovi mozga
VI SYSTEM NERVOSUM AUTONOMICUM (5)
- Sinepaticki neNni sistem
- Parasinepaticki neNi sistem
VII SYSTEM NERVOSUM PERIPHERCUM (8)
- NeNni copitales
- Nrevni spinales
VIII ORGANUM VISUS (8)
- Tun ica fi lrosa bulbi
- Tun ica vaseulesa bulbi
- Tun ica interna bu lbi
- Dioptricki aparat oko
- Motorni aparat oka ·
- Zastitn i aparat oka. Vidni put.
lX ORGANUM STATOACUSTICUM (6)
- Auris extra
- Auris media
- Auris interna-kostani labirint
- membranozni labirint
- Slusni put. Statisticki put
UPUTSTVO U RELAIZIRANJU PLANA I PROGRAMA
Svaki predmetni nastavnik, zavisno od obrazovog profi la, treba da obrati vise pa~nj e
(obraditi pojedine tematske cijeline sa vise casova od datih) na pojed ine tematske cijeline. Tako
nap. kod obrazovnog profila: Zubn i tehn icar obratiti v ise palnje na temetske cijeline pod brojem
V,VII . Fizioterapeutski tebnicar v ise pa~nj e na temetske cijeline pod brojem VI i VI I. Aku~e rska
sestra-tehnicar -obratiti vi ~e palnje na temetske cijeline pod brojem II I i I.
HIGIJENA II RAZRED
PROGRAM PRIL02EN U MEDICINSKOJ ~KOLI
976
Nastavni predmet: MIKROBIOLOGIJA
Za strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA- TEHNICAR
Razred: II
Sedmicni fond casova: 2
God i~nji fond casova: 72
I
Ciljevi i zadaci ovog predmeta su:
- da upozna ucenike sa osobinama mikroorganizama (bakterija, virusa, rikec1ja, protozoa i
gljivica), helminta i artropoda koji su stetn i za zdravlje covjeka i odnosima koji postoje izmedu
njih i covjeka i drugih ~ivih bica;
- da upozna ucenike sa uticajima koje na uzrocnike i prenosioce zarazn ih bolesti, na covjeka
i njihove odnose vrse fizicka, bioloska i socijalna sred ina;
- da upozna ucenike da je sustina infekcij e i zaraznih bolesti interakcija metabolizma njihovih
uzrocnika i domacina;
- da uceniku omoguci da u toku daljeg skolovanja i u daljem radu r~12u rnije primjenu razlicitih
sredstava u borbi protiv infekcije.
PREGLE D PROGRAMSKIH SADRZAJA
V
ca sova
R. br. Naziv tematske cjeline
Opca bakteriologija i imunologija
13
1.
Specijalna bakteriolog ija sa opcom v irusologijom
30
2.
Parazitologija
10
3.
Helmintologija
10
4.
5.
Entomologija
5
M ikologija
4
6.
UKUPN O
72
1. OPCA BAKTERIOLOGIJA SA IMUNOLOGJJOM
TEME I ZADACI:
Uvod u mikrobiologiju i imunologiju. Predmet i c ilj izucavanja mikrobiologije. Zn acaj
uzucavanja mikrobiologije za covjeka.
Mikrobiologija bakterija (oblik, velicina i raspored bakterija).
Graäa bakterijske celije (ovojnice bakterijsk ih celija, citoplazma, jedro, flagele , spore i
sporulacija). Bojenje bakterija. Bojenje po Gramu. lshrana i d isanje bakterija.
Vjefba 1._Bojenje po Gramu. Posmatrati pod mikroskopom neke ceste Gram pozitivne i
Gram negativne bakterije (oblik i raspored bakterija) .
Razmnofavanje bakterija. Faktori koji uticu na razmnozavanje bakterija. Sredine u kojima se
razmnofavaju bakterije (prirodne, i vjestacka hran ilista) .
Vjefba 2. Vjestacl{e hranljive podloge Uednostavne i slozene).
Kultiviranje bakterija. Mikrobioloska obrada uzetog uzorka (zasijavanje cvrstih i tecnih
podloga). lnkubacija. Mijesane kulture. lzolacija pojedinih vrsta mikroorgan izama (cista kultura).
Kolonije.
Pategenost i virulencija mikroorganizama. Faktori p atogene aktivnosti b akte rija. Toksini
bakterija. Antigeni, karakteristika i podjela. Antitijela (imunogamaglobul ini) . Mjesto stvaranja
antitijela. Uloga antitijela u organizmu. Vrste antitijela.
lnfekcije. Neophodni faktori za nastanak infek cija, Kliconostvo. Vrste klicon osa. Spec ificna
otpomost organizma. Prirodni i steceni imunitet. Spoljni i unutrasnji faktori nespecific ne prirod ne
otpornosti. Seroloske reakcije, znacaj i primjena. KJasifikacija mikroorganizama.
62. SAEONJE TEHNICKE I SAOONE SKOLE
977
Vje~ba 3. ldentifikacija bakterija (mikroskopski, kulturelno, biohem ijski, seroloski i bioloski
pokusom).
Planiran i fand sati 13
2. SPECIJALNA BAKTERIOLOG IJA SA OPCOM VIRUSOLOGIJOM
TEME I ZADACI :
Familija Micrococcaea:
Staphylococcus pyogenes
Staphylococcus epidermidis
Familija Lactobacilaceae:
Streptococcus pyogenes
Diplococcus pneumoniae
Familija Neisseriaceae:
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae
Familija Enterobacteriaceae:
Escherichia
Klebsiella
Proteus
Salmonella
Shigella
crijevn ih bakterija prer11a raznirn
Vjezba 1. lspitivanje osjetlj ivosti piogenih koka
hemioterapeuticima i antibiotic ima (antibiogram) .
Familija Brucel/acea e:
Pasteurella
Brusella
Bordetella
Haemophilus
Familija Corynebacteriac eae:
Corynebacterium diphteriae
Corynebacterium pseudod iphteriae
Familija Mycobacteriaceae:
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae
Vjezba 2. Obrada sputuma zbog sumnje na tuberkolozu. Bojenje po Ziehi-Neelsenui
zasijavanje na Lowenstein-ovu pod logu
Familija Bacil/aceae
Bacillus anthracis
Clostridium tetani
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Familija Spiril/aceae:
V ibrio cholerae
.
Familija Treponemataceae :
Treponem a palidum
Borellia recurrentis
Leptospira icterohaemorrhagiae
Virusi i rikecije:
O pce osobine virusa i rikecija
Ricketts1a prowazeki
Virusi hepatitisa
978
•
Poliovirusi
Virusi influenzae
Planirani fand sati 30
3. PARAZITOLOGIJA
TEME I ZADACI:
Historijski pregled razvitka parazitologije.
parazitizma, podjela parazitologije.
Planirani fand sati 2
Pojam,
karakteristike
pato losk i
znacaj
4. SPECIJALNA PARAZITOLOGIJA- PROTOZOOLOGIJA
TEME I ZADACI :
Kalo Protozoa: Opce osobine
Klasa Rhizopoda:
Opce osobine
Entamoeba histolytica
Entamoeba coli
Klasa Flagellata:
Opce osobine
Trichomonas vaginalis
Lamblia intestinalis
Leishmania donovani
K/asa Sporozoa:
Plasmod ium
K/asa Ci/iata:
Balantidium coli
Vjezba 1. Posmatranje pod mikroskopom (gotovih preparata) vegetativn1h i cisticnih ob 111<a
patogenih protozoa.
Planirani fond sati 8
5. HELMINTOLOGIJA
TEME I ZADACI:
Koto Helminthes:
Opce osobine Helminta
Podkolo Nemathelmintes (valjkasti cNi)
Klasa Nematodes:
Opce osobine
Ascaris lumbricoid es
Ancylostomaduodenale
Trichuris trichiura
Enterobius vermicularis
•
Trichinella spiralis
Strongyloides stercoralis
Podkolo Platylhelminthes (pljosnati CNi)
Klasa Cestodes:
Opce osobine
Taenia saginata
Taenia solrium
Echinococcus granulosus
Diphyllobothrium lanceatum
Vjezba 1. Mikroskopski pregled izmeta radi nal~enja jaja helminata.
62. STS
979
Vjezba 2. Mikroskopiranje helmintoloskih trajnih preparata.
Ascaris lumbricoides Uaja)
Enterobius vermicularis Uaja)
Trichuris trichiura Uaja)
Ancylostoma duodenale Uaja)
Taenia saginata (scolex, prog lositi, jaja)
Tenia solium (scolex, proglositi, jaja)
Hymenoiepis nana (scolex, proglositi, jaja)
Planirani fand sati 10
6. ENTOMOLOGJJA
TEME I ZADACI :
Ko/o Aratropoda:
Opce osobine artropoda. Podjela artropoda.
Klasa Archnoidea:
Opce osobi ne
Familija Sarcoptiade:
Sarcpotes scabiei
Klasa insecta:
Opce osobine
Familija Pediculidae:
Pediculus humanus var. corporis
Pediculus humanus var. capitis
Pediculus pubis.
Familija Cimicidae
Cimex lectilarius
Familija Pulicidae:
Oulex irritans
Familija Muscidae:
Musca domestica
Familija Anophelinae
Anopheles maculipenis
Anopheles superpictus
Familija Phlebotominae:
Phlebotomus papatasii.
Vjezba 1. Mikroskopiranje entomoloskih traj nih Pfeparata.
Sarcoptes scabiei (odrasli obl ik)
Pediculus capitis (odrasli oblik)
Peduculus corporis (odrasli obl ik)
Pulex irritans (odrasli oblik)
Planirani fond sati 5
7. MIKOLOGIJA
TEME I ZADACI:
Opce osobine gljiva
Dermatophytes:
Trichophyton
Microsporum
Patogene kvasnice:
Cand ida albicans.
980
Planirani fond sati 4
UPUTSTVO
Teorijska nastava ovog predmeta izvodi se za odjeljenje u ucion ici i laboratoriji. Priliko m
izvoäenja teorijske nastave i vjezbi iz ovog predmeta nastavnik treba o baveLno koristiti slijedeca
nastavna sredstva: crte~e . dopunsku literaturu, d ijaprojektor, mikroskop, aglut inoskop, autok lav,
kohov lonac, suhi sterilizator, termostat, laboratorijsku vagu , vodeno ku patilo, centrifugu i dr.
Prilikom razrade godisnjeg i mjesecnog plana rada iz ovog pred rneta, potreb no je 20o/o
tasova posvetiti utvräivanju gradiva.
981
Naziv predmeta: FARMAKOLOGIJA
ZA STRUCNO ZVANJE: STO MATOLO~KA SESTRA - TEHNICAR
RAZRED : II
Sedmicni fand casova: 2
G od i~nji fond casova: 72
Ciljevi i zadaci farmakolog ije su:
- da se ucenici upoznaju sa osnovnim zakonitostima i cinjenicama ove nauk e, a to su
farmaceutska, farmakokineticka i farmakod inamska svojstva lijekova,
-da se istakne znacaj i napredak drugih nauka za razvoj medicine,
-da pru~i objasnjenja o najcescim mogucnostima aplikacije lijekova i njihovih kombin acija,
- da upozna ucenike sa mehanizmom djelovanja lijekova na zivi organizam i najcescim
sporednim reakcijama organizma na lijekove (biotransformacija) ,
- upoznavanje ucenika sa osnovnim toksikoloskim znjanjima a posebne jatrogenoj
toksikologiji,
- i na kraju, upoznavanje ucenika sa prakticnom upotrebom lijekova.
PREGLED PROG RA MSKIH SADRZAJA
R. b r. Naziv tematske cjeline
"
casova
,
OPCA FARMAKOLOG IJA
Historijsk i dio. Uvod
1.
Osnovi farmakodinamike
2.
Osnovi farmakokinetike
3.
Toksikologija
4.
Osnovi farmacije
5.
SPEC IJALNA FARMAKOLOGIJA
Farmakologija hemoterapijskih sredstava
6.
Farmakologija dezinfekcionih sredstava
7.
Farmakologija vegetativnog nervnog sistema
8.
Farmakologija centralnog nervnog sistema
9.
Sredstva koja djeluju nadra2ajno na CNS
10.
Farmakologija PNS
11 .
Farmakologija kardiovaskularnog sistema
12.
Farmakologija krvi
13.
Sredstva koja djeluju na izmjenu materija
14.
Sredstva koja djeluju na spolne organe
15.
Sredstva protiv parazita
16.
17.
Dijagnostici
lmu nolo~ka sredstva
18.
19.
.Sredstva koja djeluju na organe probave
20.
Sredstva koja djeluju na jetru i ~uc
21.
Sredstva koja djuluju na organe za disanje
UKU PNO:
5
8
8
5
8
4
6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
72
PROGRAMSKI SADRZAJI:
OPCA FARMAKOLOGIJA
1. Historijski dio
TEME I ZADACI:
. Kr~tak historijski. raz~oj f~rm akol?gije. Ob.im i predmet farmakolog ije. Nauke koje proucavaju
IJekovJte supstance 1ob1m nJihovog 1zucavanJa 5 sati
982
2. Osnovi farmakodinamike
TEME I ZADACI :
Lijek i otrov - definicija, razlike pojmova
Aplikacija lijekova - lokalna aplikacija, aplikacija u cilju resorpc ije.
Lokalna aplikacija - aplikacija na koti i pristu pacne sluznice - aplikac ija na kozu i prorodne
otvore (per os, per anum, inhalacija, intravaginalna, intrauteralna, intravezikaln a, intraartiku larna,
epiduralna, subduralna, intrapleuralna, intratrahealna, intrapulmonalna, intrakard ijalna i druge).
Aplikacija u cilju postizanja resorptivnog djelovanja
- indirektna (preko sluznice i koze)
- direktna (ubrizgavanjem)
lndirektna aplikacija - putem pro bavn ih organa tzv. eneralna aplikacija, putem respirato rnih
organa (inhalacija, fumigacija) , pekutana aplikac ija, jontoforeza. Direktna aplikacija - intravenska
aplikacija, intramuskularna, subkutana, intrakutana, intraperitonealna, intrapleuralna apllkacij a.
Nacin djelovanja lijekova (stimulacija, inhibicija, nadomjestanj e, kemoterap ij a) .
Mehanizam djelovanja lijekova (specificn i receptori) 8 sati
3. Osnovi farmakokinetike
TEME I ZADACI :
Resorpcija, distribucija lijekova u organizam , transformacija lij ekova (oks idacija, redukc1ja,
hidroliza) , eliminacija lijekova (pre ko bu brega, pluca, jetre i crijeva, ostali putevi el.minacije)
Kumulacija lijekova. Uticaj brzin e uklanjanja lijekova sa mjesta djelovanja na frekvenCIJU davanJa
i trajanja terapije. Reakcije izmedu lijekova (sinerg ija i antagonizam) . 8 sat i
4. Toksikologija
TEME I ZADACI:
Klasifikacija otrova. lzvori trovanja. Podjela trovanja. Oijagnoza. Terap ij a - et1o loska te,.apiJa
{eliminacija, neutralizacija i inaktiviranje otrova) - s imptom ska terapija 5 sati
5. Osnovi farmacije
TEME I ZADACI:
Recept - d ijelovi recepta, pisanje i upotreba skracenica. Ob lic i lijekova. Doze i vrst e doza
Specijaliteti. Opojna sredstva (zakonski propisi koji se od nose na izdavanje o vih s redstava) .
Nacin izdavanja lijekova. Formule officinales. Formulae magistrales. Podjela lij ekova - po
porijeklu, po jacini djelovanja, po sastavu , po namjen i. F arm akop eja - vaz nost 1 prop1s
lnkopatibilitet (kemijski, fizicki, farmakolosk i) . Korigenc ije 8 sat i.
SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA
6. Farmakologija hemoterapijskih sredstava
TEME I ZADACI :
Sutfonamidi i antibiotici, tuberkulostatici, sredstva protiv malarije i drugih tro pskih bo lest i,
sredstva protiv sifilisa, hemoterapija neoplazmi (citostatici, rad ioizoto pi) 4 sata.
7. Farmakologija dezinfekcionih sredstava
TEME I ZADACI :
Oksidativna sredstva (vodikov peroksid, kalijum permanganat), halogeni i njihovi preparati,
sapuni i deterdzenti, alkoholi, sredstva za dezinfekciju m o kracn ih puteva 6 sati.
8. Farmakologija vegetativnog nervnog sistema
TEME I ZADACI:
Acetilholin, Noradrenalin, alkaloidi Belladone (atropin, Skopolamin i sintetske zamjene za
njih} 2 casa.
983
9. Farmakologija centralnog nervnog sist ema
TEME I ZADACI:
Sredstva koja djeluju depresivno: inhalacioni narkotici, bazalni narkotici, hipnoticka sredstva,
alkaloidi opijuma (morfin , kodein, papaverin). Sintetske zamjene za morfin. Antip iretici,
sedativna sredstva, psihotonici 2 sata.
10. Sredstva koja djeluju nad razaj no na CNS
TEME I ZADACI:
Strihnin, Metilksantini 2 sata.
11. Farmakologija PNS
TEME I ZADACI :
Lokalni anestetici i vrste lokalne anestezije 2 sata.
12. Farmakologija kardiovasku larnog s istema
TEME I ZADACI :
kardioton ici (glikozidi Dig italisa i Strofanusa) , vazodilatatori antihipertenzivi 2 sata.
13. Farmakologija krvi
TEME I ZADACI :
Koagulantna i antikoagulantna sredstva. Sredstva protiv anemije 4 sata.
14. Sredstva koja djeluju na izmjenu materija
TE ME I ZADACI :
Nutrientia, Vitamini, Mineralij a, Sali a diethetica. Hormoni (hipof1ze, stitna zlij ezda,
nadbubrezna zlijezda, muski i zensk i hormoni, hormoni pankreasa, hormoni paratireo Jdeje)
Roborantia et ton ica 2 sata.
15. Sredstva koja djeluj u na spo lne organe
TEME I ZADACI :
Antikoncipijencije. Uterotonici. Uterostiptici. A ntidismenoroici. Emenagoga et abortiva
Afrodizijaci. Laktogoge 2 sata.
16. Sredstva protiv parazita
TEME I ZADACI :
Sredstva protiv vanjsk ih parazita. Sredstva protiv unutrasnjih parazita 2 sata.
17. Dijagnostici
TE ME I ZADACI :
Rendgenska kontrastna sredstva. Dijagnosticke boje i druga sredstva 2 sata.
18. Im unobioloska sredstva
TEME I ZADACI :
Serumi i vakcine 2 sata
19. Sredstva koja djeluju na organ e probave
TEME I ZADACI:
Amara, Digestiva et eupeptica, Antacida, Carm inativa, Emetica, Ant iemetica, Laxantia,
Antidiaretica 2 casa. •
20. Sredstva koja djeluju na j etru i zuc
TEME I ZADACI:
Holerietcka i holagogna sredstva 2 casa.
21. Sredstva koja djeluju na mokracne organe
TEME I ZADACI:
Diuretici i antidiuretici.
22. Sredstva koja djeluju na organe za disanje
TEME I ZADACI:
Ekspektorancije i antiekspektorancije 2 casa .
•
984
UPUTSTVO
Prilikom izvodenja teorijske nastave iz ovog predmeta bilo br pozeiJno r korisno da nastavnik
koristi nastavna sredstva kao: slike, crteze, dopunsku literaturu, kinoprojektor. eprdijaskop i sl.
Provjeravanje znanja ucen ika iz ovog predmeta vrsi se na mjestu nastavnog procesa,
grupno, individualno, usmeno i pismeno.
Prilikom razrade godisnjeg i mjesecnog programa rada, potrebno je na1manje 15°o vrer1ena
ostaviti za utvrdivanje predenog gradiva.
985
Nastavni predmet: INTERNE BOLESTI
ZA STRUCNO ZVANJE : STOMATOLO~KA SESTRA - TEHNI CAR
Aazred : II
Sedmicno casova: 2
Go d isnje casova: 72
Cilj
Ucenik treba da stekne znanJe o unutrasnjim bolestima koje mogu ut1cat1 na to k
stomatoloskih inteNencija.
Zadaci
- Ucenik ce se upoznati sa znacajem odredenih oboljenja koje se prouc avaju u inte rnoj
m ed icini, narocito sa aspekta priprema za stomato losk e intervencije.
- Kroz t eorijski i prakticn i rad ucenik ce ovladati osnovnom simpto matolog ijo m
kardiovaskularnih promjena i oboljenja, koja se mogu na ovom nivou u akutni m sl uc ajevima 1
rjesavati.
- Ucenik ce se upoznati sa opcim principima njege otrovan ih sa najcescim otrov1ma
PREGLED PROGRAMSKIH SADRZAJA:
R. br. Naziv temats ke cjeline
1.
2.
3.
4.
5.
6.
casova
Uvod u internu medicinu
Bolesti respiratornog trakta i reperkusije na srcu
Kardiovasku larne bolesti
Metabolicki poremecaji i hipovitaminoze
Bolesti kNi
Otrovanja
UKUPNO:
8
10
12
10
12
18
72
PROGRAMSKI SADRZAJI:
1. Uvod u internu medicinu
Zadatak: Ucenik ce saznati o oblastima k oje proucava interna m ed ic·na. te o prav IIT'a
uoc avanja vanjskih promjena i s ubjektivnih simptoma kod pacij enata.
Terne:
- Interna med icina i oblasti koje proucava 2 sata
- Anamneza, inspekcija, palpacija i pe rkusija 4 sata
- Principi njege internih bolesn ika 2 sata
2. Bolesti respiratornog trakta i reperkusije na s r c u
Zadatak: Ucenici c e se upoznati sa najcescim oboljenjim a respiratornog trakta, koJa
znacajno uticu na funkciju srca.
Terne:
- Etio log ija respiratornih oboljenja 2 sata
(Zastita od g ripoznih bolesnika)
- osnovni zadaci p lucnih upala (temperatura, kasalj, ispljuvak) 2 sata
- Plucno srce, kard ijalna astm a i edem pluca 4 sata
-TBC p luca i otkrivanje novooboljeli h BCG vakcina 2 sata.
3. Kardiovaskularne bolesti
Zadatak : Ucenic i ce se upoznati s a znacajem kard iovasku larn ih oboljenja i poremecaja, koje
mogu b iti akutizirane u sto matoloskim inteNencijama. Ucenici ce se obuciti u saniranju kolapsa
i slicnih stanja.
986
Terne:
- lzgled srcanog bolesnika (inspekcija) , te posebni znaci (d ispnea, cijanoza, edemi,
dekonpenzacije) 3 sata
- Etiologija srcan ih oboljenja 2 sata
- Akutna stanja: Ang ina pek1oris, Infarkt miokarda 2 sata
- Hipertenzija i hipertenzivna kriza 2 sata
- Bolesti perifernih krvnih sudova 1 sat
- Elek1rokardiografija 2 sata
4. Metabolicki porerne caj i i hipovitarninoze
Zadatak: Ucenici ce se upoznati sa onim oboljenjima koja imaju odraza na zubno-gingivalni
kompleks.
Terne:
- Dijabetes melitus i nacin lij ecenja 2 sata
- Dijabeticna koma i hipoglikemijski sok 4 sata
- Hipovitaminoza D (rahitis) 2 sata
- Hipovitam inoza C (skorbut) 2 sata
5. Bolesti krvi
Zadatak: Ucenici ce se upoznati sa bo lestim a krvi koj e 1zazivaJu reperkusije
zubno-gingivalnom kompleksu 1naci nom zaustavljanja evc- ntualn1h krvarenja.
Terne:
- Bolesti i poremecaji koagulacije krvi . Hemofilija 5 sati
- Simptomatolog ija anem ija (deficitarna i korpusku larna) 4 sata
- lndikacije za primjenu hemostaznih sredstava 3 sata
u
6. Otrovanje
Zadatak: Ucenici ce se upoznati sa najcesc im otrovanjima i opcirTi l'lJerar . . a 11Jecenj2.
otrovan ih, a narocito sa otrovima znacajnim i za opcenarodn u odbranu.
Terne:
- Vrste otrovanja i opce mjere kod otrovanih 2 sata
- Otrovanje organofosfornim otrovima i lijecenje 4 sata
- Otrovanje ugljen-monoksidom i lijecenje (vjestacko disanje) 4 sata
- Otrovanje lijekovima i gastricna lava2a 4 sata
- Otrovanje teskim metalima sa akcentom na ~ iv 1n e spojeve 4 sata
UPUTSTVO ZA REALIZAC IJU PROGRAMA
Prilikom realizacije programskog sadrzaja nastavnik treba koristiti ucenicko znanje koJe su
stekli u anatom iji i fiziologiji i biologiji i na njemu vrsiti nadograd nju. Pored monoloske ovdJe ce
d ijaloska metoda uciniti cas interesantnijim
987
V
Nastavni predmet: INTERNE BOLESTI- PRAKTICNA NASTAVA
Strucno zvanje: STOMATOLOSKA SESTRA - TEHNICAR
RAZRED : II
Sedmicno casova: 1
Godisnje casova: 36
Cilj prak1icne nastave je da ucenici prakticno nauce sadrzaje predmeta teoretske nastave te
da se osposobe za poslove profesije za koju se skoluju.
PREGLED PROGRAMSKIH SADRZAJA
R. br. Naziv tematske cjeline
1.
2.
3.
casova
Prijem i njega internistickog boles n1 ka
lnternisticke intervencije (sondaze, lavaza,
karak1erizacij a, punkcija)
Rukovanje EKG aparatom i tlakom jerom
UKUPNO:
12
12
12
36
PROGRAMSKI SADRZAJI
1. Prijem i njega internog bolesnika 12 casova
Cilj: Ovladati pripremom za prihvatanje internog bolesnika na lijecenje 11 pregled.
Opis radnih postupaka:
a) uociti razlike u polozaju internih bolesnika i utvrditi pravilan po 1ozaJ
b) izvrsiti adm inistrativne zadatke kod prijema bolesn ika.
6) priprema potrebnog pribora za internisticke intervencije.
Sredstva za rad:
- aparat za rean imaciju
- elek1rokardiograf
- sonde i kateteri, sprice, sistem i za infuzije
- tlakomjer
- vata, gaza, akohol, i drugi dezinficijensi
- licna zastitna oprema.
Pojmovi:
U okviru ovog dijela zadatka ucenici se nauce medicinskoj te rminologiji : lavaza punkc i1a
biopsija, skopija, kateterizacija, hemodijaliza, infuzija itd.
Kontrola kva/iteta:
- izostanak tragova injekcija
- pripremljenost pribora i materijala
- pravovremenost intervencija
Predvideno casova 1b
Teorijska priprema 2
2. INTERNISTICKE INTERVENCIJE
Cilj: Osposobiti ucenike da ovladaju asistiranjem internistima kod vrsenja intervencija
terapiskog i dijagnostickog karaktera.
Opis radnih postupaka:
a) sterilizacija pribora i priprema za upotrebu u razlicitim situac ijama
b) izvodenje gastricne tubcUe - lavcUe
c) intubacija
988
Download

NASTAVNIPLAN - BQ