ŠIFARSKI POPIS ZANIMANJA
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1112
1112
Član /delegat - poslanik doma parlamenta / skupštine entiteta
Član predsjedništva BiH
Član Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Gradonačelnik
Ministar u Vijeću ministara BiH
Ministar u Vladi entiteta
Ministar u vladi kantona
Odbornik skupštine grada
Odbornik skupštine opštine
Općinski načelnik
Potpredsjednik entiteta
Pomoćnik ministra u Vladi entiteta
Pomoćnik ministra u Vladi kantona
Poslanik kantonalne skupštine
Poslanik općinskog vijeća/ skupštine
Potpredsjednik Narodne skupštine RS
Potpredsjednik skupštine grada
Potpredsjednik skupštine opštine
Predsjedavajući / predsjednik doma parlamenta / skupštine entiteta
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući gradskog vijeća/skupštine
Predsjedavajući kantonalne skupštine
Predsjedavajući općinskog vijeća/skupštine
Predsjedavajući Predsjedništva BiH
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Predsjednik entiteta
Predsjednik Narodne skupštine RS
Predsjednik skupštine grada
Predsjednik skupštine opštine
Predsjednik Vlade entiteta
Premijer/Predsjednik vlade kantona
Vijećnik gradskog vijeća
Vijećnik općinskog vijeća
Zamjenik gradonačelnika
Zamjenik ministra u Vijeću ministara BiH
Zamjenik ministra u Vladi FBiH
Zamjenik načelnika
Zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća
Zamjenik predsjedavajućeg kantonalne skupštine
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
Zamjenik predsjedavajućeg /potpredsjednik doma parlamenta /skupštine entiteta
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH
Ambasador
Ataše
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
Član Upravnog odbora Centralne banke BiH
Direktor Agencije za bankarstvo
Direktor Agencije za privatizaciju
Direktor inspektorata
Direktor uprave
Direktor upravne organizacije
Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva
Direktor Zavoda za računovodstvo i reviziju
Direktor Zavoda za reviziju
Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBIH
Generalni sekretar Narodne skupštine
Generalni sekretar Vlade
Glavni entitetski inspektor
Glavni inspektor u inspektoratu RS
Glavni okružni tužilac
Glavni republički tužilac
Glavni revizor RS
Glavni tužilac BiH
Guverner Centralne banke BiH
Pravobranilac BiH
Konzul
Okružni tužilac
Ombudsmen
Opunomoćeni ministar ambasade
Otpravnik poslova u ambasadi
Pomoćnik pravobranioca
Pomoćnik direktora republičke uprave
Pomoćnik direktora republičke upravne organizacije
Pomoćnik direktora upravne organizacije i uprave
Pomoćnik generalnog sekretara Vlade
Pomoćnik ministra
Pravobranilac
Predsjednik kantonalnog - oblasnog suda
Predsjednik općinskog suda
Predsjednik Ustavnog suda BiH
Predsjednik Ustavnog suda entiteta
Predsjednik Vrhovnog suda entiteta
Republički tužilac
Rukovodilac vladinog ureda
Savjetnik ministra
Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva
Sekretar gradskog vijeća
Sekretar ministarstva
Sekretar okružnog tužilaštva
Sekretar općinskog vijeća
Sekretar parlamenta / skupštine
Sekretar pravobranilaštva
Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine
Sekretar radnog tijela vlade
Sekretar republičkog tužilaštva
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1112
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1114
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1120
1211
1211
1211
1211
1211
1211
Sekretar Skupštine grada
Sekretar Skupštine kantona
Sekretar Skupštine opštine
Sekretar Vlade entiteta
Vicekonzul
Visoki čelnik institucije drugdje nerazvrstan
Visoki funkcioner institucije drugdje nerazvrstan
Zamjenik direktora inspektorata
Zamjenik direktora uprave
Zamjenik direktora upravne organizacije
Zamjenik glavnog republičkog tužioca
Zamjenik glavnog revizora
Zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju FBIH
Zamjenik pravobranioca BiH
Potpredsjednik /dopredsjednik Komore
Predsjednik humanitarne organizacije
Predsjednik komisije za ljudska prava
Predsjednik komisije za zaštitu okoline
Predsjednik komore
Predsjednik političke stranke
Predsjednik posebne interesne organizacije
Predsjednik poslovnog udruženja
Predsjednik saveza
Predsjednik Saveza sindikata
Predsjednik sindikata
Predsjednik strukovnog udruženja
Predsjednik zadružnog saveza
Predstavnik stranke za odnose na javnošću
Savjetnik komore
Savjetnik predsjednika političke stranke
Sekretar humanitarne organizacije
Sekretar komore
Sekretar političke stranke
Sekretar poslovne interesne organizacije
Sekretar sindikata
Član nadzornog savjeta preduzeća
Član uprave preduzeća
Član upravnog odbora preduzeća
Direktor direkcije
Generalni direktor
Izvršni direktor
Predsjednik upravnog odbora preduzeća
Prorektor
Rektor univerziteta
Direktor finansija i računovodstva
Direktor malog preduzeća za finansijske poslove
Direktor malog preduzeća za računovodstvene poslove
Direktor malog preduzeća za računovodstveno-finansijske poslove
Direktor unutrašnje finansijske kontrole
Direktor revizije za poslovanje poduzetnika
1212
1212
1212
1212
1212
1213
1213
1213
1213
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1221
1221
1221
1221
1221
1222
1222
1222
1223
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
Direktor pravne, kadrovske i opće službe
Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje
Sekretar preduzeća
Sekretar ustanove
Stečajni upravnik
Direktor internog glasila
Direktor službe drugdje nerazvrstan
Direktor službe obezbjeđenja
Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu
Direktor kontrole
Direktor male modne agencije
Direktor malog preduzeća za dizajniranje
Direktor malog preduzeća za lične usluge
Direktor malog preduzeća za posredovanje nekretninama
Direktor malog preduzeća za pranje i čišćenje
Direktor malog preduzeća za tehničko ispitivanje i analize
Direktor malog projektnog ureda
Direktor malog veterinarskog društva
Direktor nacionalnog parka
Direktor poslova uspostave informacionog sistema
Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeća
Direktor poslovanja preduzeća komunalne čistoće
Direktor poslovanja preduzeća lične usluge
Direktor poslovanja preduzeća za istraživanje i razvoj
Direktor poslovanja preduzeća za iznajmljivanje
Direktor poslovanja preduzeća za nespomenute poslovne usluge
Direktor poslovanja preduzeća za poslovanje nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za posredničke poslove
Direktor poslovanja preduzeća za promet nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za uklanjanje otpadnih voda
Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova
Direktor poslovanja veterinarske ustanove
Direktor za ekološke poslove
Direktor za organizaciju rada
Direktor komercijalne službe
Direktor malog preduzeća za poslovne usluge
Direktor marketinga
Direktor prodaje
Direktor prodajne promocije
Direktor malog preduzeća za ispitivanje javnog mijenja
Direktor službe za odnose s javnošću
Direktor službe za oglašavanje
Direktor razvojno-istraživačke službe
Direktor botaničkog vrta
Direktor malog lovišta
Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor malog poljoprivrednog preduzeća
Direktor malog povrtlarskog preduzeća
Direktor malog preduzeća za poljoprivredne radove
Direktor malog rasadnika
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1312
1312
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1322
1323
1323
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1330
1330
1330
1330
1330
1341
1342
Direktor malog šumarskog preduzeća
Direktor malog šumarskog rasadnika
Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeća
Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeća
Direktor zoološkog vrta
Direktor malog ribarskog preduzeća
Direktor proizvodnje ribarskog preduzeća
Direktor dijela preduzeća za proizvodnju termoelektrične energije
Direktor malog proizvodnog preduzeća
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u prerađivačkoj djelatnosti
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u proizvodnji termoelektrične energije
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća za snabdjevanje el. energijom, gasom i vodom
Tehnički direktor u termoelektrani
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u rudarstvu
Direktor malog građevinskog preduzeća
Direktor proizvodne i operativne jedinice građevinskog preduzeća
Direktor distribucije
Direktor malog preduzeća za prevoz opasnih materija
Direktor malog preduzeća za usluge putničkih agencija
Direktor malog preduzeća za usluge turističkih agencija
Direktor malog prevoznog preduzeća
Direktor malog skladišta
Direktor malog špediterskog preduzeća
Direktor međunarodnog putničkog saobaraćaja u preduzećima
Direktor međunarodnog teretnoga saobraćaja u preduzećima
Direktor nabave
Direktor poslovanja preduzeća za cjevovodni transport
Direktor poslovanja preduzeća za drumski saobraćaj
Direktor poslovanja preduzeća za ostale usluge u saobraćaju
Direktor poslovanja preduzeća za vazdušni saobraćaj
Direktor poslovanja putničke i turističke agencije
Direktor poslovanja skladišta
Direktor poslovanja špediterskog preduzeća
Direktor poslovanja željezničkog saobraćaja
Direktor pošta
Direktor pretovarne operative
Direktor prihvata i otpreme na aerodromu
Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeću
Direktor prijevoza u brodarskom preduzeću
Direktor saobraćaja autobuske stanice
Direktor skladišne službe
Šef željezničkoga saobraćaja
Direktor malog preduzeća za računarske usluge
Direktor malog telekomunikacionog preduzeća
Direktor odjela za računarske usluge
Direktor službe za računarske usluge
Direktor telekomunikacija
Direktor ustanove za brigu o djeci
Direktor bolnice
1342
1342
1342
1342
1342
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1344
1344
1344
1344
1344
1344
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1345
1346
1346
1346
1346
1346
1346
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1349
1411
1411
1411
Direktor doma zdravlja
Direktor kliničkog centra
Direktor klinike
Direktor male zdravstvene ustanove
Direktor poslovanja zdravstvene ustanove
Direktor doma penzionera
Direktor gerijatrijskog centra
Direktor staračkog doma
Koordinator za pružanje njege starijim osobama u zajednici
Organizator zdravstvene njege
Organizator zdravstvenog odgoja
Direktor male ustanove socijalnog rada
Direktor područne službe za socijalni rad
Direktor službe za pomoć porodicama
Direktor ustanove socijalnog rada
Direktor ustanove za smještaj iz okvira socijalne zaštite
Direktor za socijalno osiguranje
Dekan
Direktor male obrazovne ustanove
Direktor naučno-istraživačkog instituta
Direktor osnovne škole
Direktor područne službe
Direktor poslovanja preduzeća za intelektualne usluge
Direktor predškolske ustanove
Direktor srednje škole
Direktor visoke škole
Prodekan
Direktor banke
Direktor male mjenjačnice
Direktor poslovanja osiguravajućega društva
Direktor poslovanja preduzeća za finansijsko posredovanje
Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija
Direktor sektora banke
Direktor arhiva
Direktor umjetničke galerije
Direktor policijske uprave
Direktor muzeja
Direktor biblioteke
Komesar policije
Načelnik policije
Direktor organizacije u oblasti kulture
Direktor popravne ustanove
Direktor kazneno - popravnog zavoda
Direktor ustanove za pružanje pravne pomoći
Glavni inspektor policije
Upravnik zatvora
Zamjenik direktora kazneno - popravnog zavoda
Direktor hotelskoga poslovanja
Direktor malog hotela
Direktor malog kampa
1411
1411
1411
1411
1412
1412
1412
1412
1412
1412
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1431
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
1439
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
2112
2112
2112
2112
2112
2113
2113
2113
2113
2113
2113
Direktor malog odmarališta
Direktor malog preduzeća za iznajmljivanje soba i kuća
Direktor poslovanja za područje hrane i pića u hotelima i restoranima
Direktor poslovanja preduzeća za smještaj gostiju
Direktor male kafane
Direktor malog disko-bara
Direktor malog noćnog bara
Direktor malog restorana
Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeća
Direktor restoranskog poslovanja
Direktor male trgovine na malo
Direktor male trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice trgovine na malo
Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila
Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje
Direktor male ustanove za kulturu
Direktor male ustanove za sport i rekreaciju
Direktor poslovanja izdavačkog preduzeća
Direktor poslovanja ustanove za kulturu
Direktor rekreacionog centra
Direktor sportskog objekta
Menadžer sportista
Sportski direktor
Direktor izvanteritorijalne organizacije
Direktor kampa
Direktor konferencijskog centra
Direktor male izvanteritorijalne organizacije
Direktor malog preduzeća i ustanove na drugom mjestu nespomenut
Direktor putničke agencije
Direktor tržnog centra
Menadžer samostalnih stvaralaca
Astronom
Fizičar
Fizičar istraživač
Fizičar samostalni istraživač
Medicinski fizičar
Nuklearni fizičar
Hidrolog
Hidrometeorolog
Istraživač meteorologije
Meteorolog
Samostalni istraživač meteorologije
Samostalni prognostičar vremena
Hemičar
Hemičar analitičar
Hemičar istraživač
Hemičar samostalni istraživač
Hemičar za anorgansku hemiju
Hemičar za fizikalnu hemiju
2113
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2114
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
Hemičar za organsku hemiju
Geolog istraživač
Geolog samostalni istraživač
Geolog za geomehaniku
Geolog za geotermiku
Geolog za hidrologiju
Geolog za inženjerisku geologiju
Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina
Geolog za obradu podataka
Geolog za paleontologiju
Geolog za petrografiju
Geolog za sedimentologiju
Geolog za stratigrafiju
Geolog za tektoniku
Inženjer geofizike
Inženjer geologije
Inženjer za geofizička mjerenja
Inženjer za geofizičko istraživanje ležišta
Inženjer za geološka istraživanja ležišta
Inženjer za laboratorijsko ispitivanje stjena
Inženjer za obradu geofizičkih podataka
Seizmolog
Aktuar
Demograf
Matematičar
Matematičar aplikativni
Matematičar istraživač
Operacijski istraživač
Statističar
Statističar demograf
Statističar istraživač
Statističar matematičar
Statističar metodolog
Statističar samostalni istraživač
Matematičar - informatičar
Bakteriolog
Biofizičar
Biohemičar
Biolog
Botaničar
Citolog
Embriolog
Epidemiolog
Genetičar
Histolog
Imunolog
Istraživač biologije
Mikrobiolog
Molekularni botaničar
Ornitolog
2131
2131
2131
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
Parazitolog
Samostalni istraživač biologije
Zoolog
Agronom kunićarstva
Agronom pčelarstva
Agronom peradarstva
Agronom ribarstva
Agronom savjetodavne službe
Agronom stočarstva
Agronom za hortikulturu
Agronom za melioracije
Agronom za ratarstvo
Agronom za vinogradarstvo
Agronom za voćarstvo
Agronom za vrtlarstvo
Agronom za zaštitu bilja
Filosanitarni inspektor
Inženjer agronom
Inženjer hortikulture
Inženjer šumarstva
Istraživač u agronomiji
Istraživač u šumarstvu
Lovni inspektor
Organizator lova
Poljoprivredni inspektor
Poljoprivredni tehničar savjetodavac, asistent
Ribarski inspektor
Samostalni istraživač u agronomiji
Samostalni istraživač u šumarstvu
Šumarski inspektor
Tehnolog peradarstva
Tehnolog ribarstva
Tehnolog stočarstva
Ekolog
Hidrobiolog
Istraživač u oblasti životne sredine
Osoba zadužena za kontrolu vode
Savjetnik za zaštitu životne sredine
Stručnjak za upravljanje energijom i vodom
Stručnjak za upravljanje otpadom
Glavni planer izgradnje
Glavni planer održavanja
Glavni planer pripreme rada
Glavni planer proizvodnje
Grafički urednik
Inženjer drvne tehnologije
Inženjer grafičke tehnologije
Inženjer kožarstva
Inženjer obućarstva
Inženjer tekstilne tehnologije
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2143
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
Inženjer za zaštitu analize
Istraživač grafičke tehnologije
Istraživač tekstilne tehnologije
Samostalni istraživač grafičke tehnologije
Samostalni istraživač tekstilne tehnologije
Tehnolog pakovanja
Tehnolog tekstila
Tekstilni inženjer
Tekstilni inženjer - tehnolog konfekcije
Građevinski inspektor
Građevinski inženjer
Građevinski inženjer za geotehniku
Istraživač građevinarstva
Projektant građevinskih konstrukcija
Projektant hidrotehničkih građevina
Projektant organizacije gradnje
Projektant saobraćajnih građevina
Rukovodilac gradnje
Samostalni istraživač građevinarstva
Tehnolog građevinskog održavanja
Tehnolog za građevinske materijale
Urbanistički inspektor
Inženjer zaštite okoliša
Brodograđevinski inženjer
Inspektor parnih kotlova
Istraživač brodograđevinarstva
Istraživač mašinstva
Mašinski inženjer
Mašinski inženjer za normizaciju
Mašinski konstruktor aparata za domaćinstvo
Mašinski konstruktor procesne opreme
Mašinski projektant konstruktor
Mašinski projektant male automatizacije
Mašinski projektant postrojenja
Mašinski projektant postrojenja procesne industrije
Mašinski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima
Mašinski projektant tehnologije montaže
Mašinski projektant tehnologije obrade plastičnih masa
Mašinski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja
Mašinski tehnolog za održavanje metalurške opreme
Mašinski tehnolog za održavanje procesne opreme
Projektant konstruktor alatnih mašina
Projektant konstruktor brodskih motora
Projektant konstruktor brodskih pomoćnih mašina
Projektant konstruktor dizalica
Projektant konstruktor drumskih vozila
Projektant konstruktor klasičnog naoružanja
Projektant konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
Projektant konstruktor mašina za zavarivanje
Projektant konstruktor metalnih konstrukcija
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
Projektant konstruktor plovnih sredstava
Projektant konstruktor poljoprivrednih mašina
Projektant konstruktor preciznih instrumenata
Projektant konstruktor pumpi i kompresora
Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom
Projektant konstruktor složenih alata i uređaja
Projektant konstruktor šinskih vozila
Projektant konstruktor šivaćih mašina
Projektant konstruktor tekstilnih mašina
Projektant konstruktor turbina
Projektant mašinske tehnologije
Projektant mašinske tehnologije osiguranja kvaliteta
Projektant mašinskog dijela energetskog postrojenja
Projektant mreže za distribuciju gasovitih medija
Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom
Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava
Projektant tehnologije obrade deformacijom
Projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica
Projektant tehnologije održavanja brodske opreme
Projektant tehnologije održavanja vazduhoplova
Projektant tehnologije za održavanje drumskih vozila
Projektant tehnologije za održavanje građevinskih mašina
Projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije
Projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme
Projektant tehnologije za održavanje šinskih vozila
Projektant tehnologije zavarivanja
Samostalni istraživač brodograđevinarstva
Samostalni istraživač mašinstva
Tehnolog održavanja cjevovodne mreže
Tehnolog održavanja gasne mreže
Tehnolog održavanja rudarske opreme
Agronom za proizvodnju duhana
Hemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sisteme
Inženjer biotehnologije
Inženjer hemijske tehnologije
Inženjer prehrambene tehnologije
Istraživač biotehnologije
Istraživač hemijske tehnologije
Naftni procesni tehnolog
Petrohemijski tehnolog
Projektant hemijske tehnologije
Projektant naftne tehnologije
Samostalni istraživač biotehnologije
Samostalni istraživač hemijske tehnologije
Tehnolog agrohemikalija
Tehnolog boja i lakova
Tehnolog celuloze
Tehnolog famaceutskih proizvoda
Tehnolog gumarstva
Tehnolog konditorske proizvodnje
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
Tehnolog kozmetičkih proizvoda
Tehnolog mlinarstva i prerade brašna
Tehnolog obrade otpadnih voda
Tehnolog papirnih proizvoda
Tehnolog pigmenata
Tehnolog prerade duhana
Tehnolog prerade mesa i ribe
Tehnolog prerade mlijeka i mliječnih proizvoda
Tehnolog prerade polimera
Tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića
Tehnolog pripreme i obrade vode
Tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti
Tehnolog proizvodnje enzima
Tehnolog proizvodnje gotove hrane
Tehnolog proizvodnje piva
Tehnolog proizvodnje stočne hrane
Tehnolog proizvodnje šećera, skroba i derivata
Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sirćeta
Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona
Tehnolog sredstava za pranje i čišćenje
Tehnolog školskog pribora
Tehnolog vojnohemijskih sistema
Tehnolog za fotografske proizvode
Tehnolog za keramiku
Tehnolog za organske sinteze
Tehnolog za staklarstvo
Tehnolog zaštite od korozije
Elektrorudarski inspektor
Inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina
Inženjer metalnih materijala
Inženjer metalurgije
Inženjer nemetalnih materijala
Inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina
Inženjer sigurnosti i pomoći
Inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina
Inženjer za proizvodnju nafte i gasa
Inženjer za razradu ležišta nafte i gasa
Inženjer za razvoj tehnologije transporta gasa
Inženjer za transport nafte i gasa
Istraživač metalurgije
Istraživač rudarstva
Metalurški tehnolog prerade i toplinske obrade
Naftno-rudarski inženjer
Naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina
Projektant bušotina za naftu i gas
Projektant sabirnih sistema za naftu i plin
Rudarski inspektor
Rudarski inženjer
Rudarski Inženjer podzemne eksploatacije
Rudarski Inženjer površinske eksploatacije
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2146
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2152
2152
2152
2152
2152
Samostalni istraživač metalurgije
Samostalni istraživač rudarstva
Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala
Tehnolog presovanja obojenih metala
Tehnolog proizvodnje crne metalurgije
Tehnolog proizvodnje obojenih metala
Tehnolog proizvodnje soli
Inženjer aeronautike
Inženjer kontrole leta
Inženjer unutrašnje plovidbe
Inženjer za logistiku
Rukovodilac poslova pretovara
Rukovodilac špeditersko-agencijskih poslova
Snimatelj slike i zvuka
Tehnolog za preciznu optiku
Tehnolog za promet
Inženjer prerade drveta
Proizvodni inženjer
Elektroenergetski inspektor
Elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici
Elektroinženjer za automatizaciju u industriji
Elektroinženjer za automatizaciju u transportu
Elektroinženjer za elektrane
Elektroinženjer za električnu vuču
Elektroinženjer za plovna sredstva
Inženjer elektroenergetike
Inženjer elektromašinskog održavanja
Inženjer elektromašinstva
Inženjer elektrotehnike
Inženjer smjenski u termoelektranama
Inženjer za električne mašine i uređaje
Inženjer za elektroenergetska postrojenja
Inženjer za elektrotehničke proizvode
Inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromašinstvu
Inženjer za zaštitu od električnog napona
Istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Projektant elektroenergetskih postrojenja
Projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda
Samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Tehnolog automatike i elektrotehnike
Tehnolog elektrotehnike
Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE
Tehnolog mašinskog održavanja energetskih postrojenja u TE
Tehnolog za proizvodni proces u TE
Elektroinženjer za automatiku
Elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sistemima
Elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju
Elektroinženjer za procesna mjerenja
Elektroinženjer za vađenje pokretnih objekata
Inženjer elektronike
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2152
2153
2153
2153
2153
2153
2153
2153
2153
2161
2161
2161
2161
2161
2161
2161
2162
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2163
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2164
2165
2165
2165
2165
Inženjer elektronike za normalizaciju i mjerenje
Inženjer medicinske elektronike
Inženjer računarske elektronike
Inženjer signalnosigurnosnih uređaja
Inženjer vazduhoplovne elektronike
Inženjer za elektroničke komponente
Inženjer za elektroničke proizvode
Inženjer za obradu tona i slike
Inženjer za optoelektroniku
Projektant konstruktor elektroničkih sistema i proizvoda
Projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja
Inženjer radiokomunikacija
Inženjer telekomunikacija
Inženjer za radiokomunikacijske uređaje
Inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže
Inženjer za višemedijske komunikacije
Istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Samostalni istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Tehnolog telekomunikacija
Arhitekt dizajner
Arhitekt istraživač
Arhitekt konzervator
Arhitekt samostalni istraživač
Inženjer arhitekture
Projektant arhitekture
Projektant enterijera
Projektant vrtne i pejsažne arhitekture
Dizajner ambalaže
Dizajner interijera
Dizajner keramike
Dizajner kože
Dizajner obuće i kožne galanterije
Dizajner stakla
Dizajner tekstila i odjeće
Istraživač urbanizma
Planer visokogradnje
Prostorni planer
Prostorni projektant
Samostalni istraživač urbanizma
Inspektor za promet
Inženjer drumskog saobraćaja
Inženjer pomorskog saobraćaja
Inženjer poštanskog saobraćaja
Inženjer zračnog saobraćaja
Inženjer željezničkog saobraćaja
Istraživač saobraćaja
Fotogrametar
Geodet hidrograf
Geodet topograf
Geodeta fotogrametar
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2165
2166
2166
2166
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
Geodeta kartograf
Geodeta projektant fotogrametrijskih radova
Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova
Geodeta projektant u oblasti kartografije
Geodeta projektant za inženjersku geodeziju
Geodeta projektant za zemljišno informacione sisteme
Geodeta za inženjersku geodeziju
Geodeta za osnovne radove
Geodeta za rudnike
Geodeta za zemljišno informacione sisteme
Geodetski projektant
Inženjer geodezije
Istraživač geodezije
Kartograf
Rudarski mjernik
Samostalni istraživač geodezije
Savjetnik zemljišno-informacijskog sistema
Grafički dizajner
Scenski dizajner
Akademski grafički dizajner
Doktor javnog zdravstva
Doktor medicine
Doktor medicine stažista
Doktor medicine zdravstveni ekolog
Doktor opće medicine
Doktor porodične medicine
Doktor sudske medicine
Doktor školske medicine
Anatom
Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije
Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog
Doktor medicine citolog
Doktor medicine dermatolog
Doktor medicine dermatolog i venerolog
Doktor medicine dječji hirurg
Doktor medicine epidemiolog
Doktor medicine ginekolog i opstetričar
Doktor medicine infektolog
Doktor medicine internista
Doktor medicine klinički farmakolog
Doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog
Doktor medicine maksilofacijalni hirurg
Doktor medicine neurohirurg
Doktor medicine neurolog
Doktor medicine neuropsihijatar
Doktor medicine oftalmolog
Doktor medicine opšti hirurg
Doktor medicine ortoped
Doktor medicine otorinolaringolog
Doktor medicine patološki anatom
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2221
2222
2230
2230
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
Doktor medicine pedijatar
Doktor medicine plastični i rekonstruktivni hirurg
Doktor medicine pneumoftizeolog
Doktor medicine psihijatar
Doktor medicine radiolog
Doktor medicine radioterapeut
Doktor medicine radioterapeut i onkolog
Doktor medicine rentgenolog
Doktor medicine specijalizant
Doktor medicine transfuziolog
Doktor medicine urolog
Doktor medicine-specijalista higijene
Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Doktor nuklearne medicine
Doktor socijalne medicine
Endokrinolog
Farmakolog
Fiziolog
Patofiziolog
Patolog
Toksikolog
Stručnjak za zdravstvenu njegu
Stručna bаbica
Аkupunktоrоlоg
Hоmеоpаtа
Istraživač veterine
Kineziolog
Samostalni istraživač veterine
Veterinar
Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namjernica životinjskog porijekla
Veterinar epizootiolog
Veterinar hirurg
Veterinar internist
Veterinar kućnih ljubimaca
Veterinar mikrobiolog
Veterinar na poslovima deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Veterinar opšte prakse
Veterinar parazitolog
Veterinar specijalizant
Veterinar tehnolog u animalnoj proizvodnji
Veterinar za reprodukciju životinja
Veterinar za zdravstvenu zaštitu životinja
Veterinarski inspektor
Doktor dječije i preventivne stomatologije
Doktor porodične stomatologije
Doktor stomatologije
Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog
Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont
Doktor stomatologije oralni hirurg
Doktor stomatologije oralni patolog
2261
2261
2261
2261
2261
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2264
2264
2265
2265
2265
2266
2266
2266
2267
2267
2267
2267
2267
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2310
Doktor stomatologije ortodont
Doktor stomatologije parodontolog
Doktor stomatologije protetičar
Doktor stomatologije specijalizant
Doktor stomatologije stažist
Doktor farmacije
Doktor farmacije specijalizant
Doktor farmacije stažist
Farmaceut
Farmaceut farmakoinformatičar
Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova
Farmaceut u industriji
Farmaceut u veleprodaji
Farmaceut za ljekovito bilje
Hemičar u farmaciji
Klinički farmaceut
Magistar farmacije specijalizant
Magistar farmacije stažist
Doktor medicine rada
Ekološko-sanitarni inženjer
Fitosanitarni inspektor
Sanitarni inspektor
Sanitarni inženjer
Viši sanitarni tehničar
Fizioterapeut
Viši fizioterapeut
Nutricionista
Tehničar savjetodavac za dijetnu ishranu
Tehničar savjetodavac za zdravu ishranu
Edukator-rehabilitolog
Logoped i surdoaudiolog
Terapeut za govor i gluhoću
Oftalmološki optičar
Optometričar
Optometrist
Terapeut za poremećaje vida
Optičar
Bioenergetičar
Inženjer medicinske radiologije
Inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinska sestra-tehničar
Medicinski terapeut
Mrtvozornik
Radni terapeut
Savjetnik za veterinarstvo
Savjetnik za zdravstveno osiguranje
Savjetnik za zdravstvo
Zdravstveni inspektor
Viša medicinska sestra i zdravstveni tehničar
Asistent visoke škole biotehničkih nauka
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Asistent visoke škole društveno-humanističkih nauka
Asistent visoke škole medicinskih nauka
Asistent visoke škole prirodnih nauka
Asistent visoke škole tehničkih nauka
Asistent visoke škole u teologiji
Lektor stranog jezika
Predavač agronomije
Predavač arheologije
Predavač arhitekture i urbanizma
Predavač astronomije
Predavač biologije
Predavač biotehničkih nauka
Predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije
Predavač defektologije
Predavač dizajna
Predavač društveno-humanističkih nauka
Predavač ekonomije
Predavač elektrotehnike
Predavač etnologije
Predavač farmacije
Predavač filologije
Predavač filozofije
Predavač fizike
Predavač geodezije
Predavač geofizike
Predavač geografije
Predavač geologije
Predavač građevinarstva
Predavač grafičke tehnologije
Predavač hemije
Predavač hemijskog inženjerstva i tehnologije
Predavač historije
Predavač informacijskih nauka
Predavač kineziologije
Predavač kriminalistike
Predavač likovnih umjetnosti
Predavač mašinstva
Predavač matematike
Predavač medicine
Predavač medicinske biohemije
Predavač mehanike
Predavač metalurgije
Predavač muzičkih umjetnosti
Predavač organizacijskih nauka
Predavač pedagogije
Predavač politologije
Predavač prava
Predavač primjenjenih umjetnosti
Predavač prirodnih nauka
Predavač psihologije
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Predavač računarstva
Predavač rudarstva
Predavač saobraćaja
Predavač scenskih umjetnosti
Predavač socijalnog rada
Predavač sociologije
Predavač stomatologije
Predavač šumarstva
Predavač tehničko-tehnoloških nauka
Predavač tehnologije drva
Predavač tekstilne tehnologije
Predavač teologije
Predavač ugostiteljstva i turizma
Predavač veterine
Predavač zaštite na radu
Profesor visoke škole biotehničkih nauka
Profesor visoke škole društveno-humanističkih nauka
Profesor visoke škole medicinskih nauka
Profesor visoke škole prirodnih nauka
Profesor visoke škole tehničkih nauka
Profesor visoke škole u teologiji
Univerzitetski asistent agronomije
Univerzitetski asistent arheologije
Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma
Univerzitetski asistent astronomije
Univerzitetski asistent biologije
Univerzitetski asistent biotehničkih nauka
Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski asistent defektologije
Univerzitetski asistent dizajna
Univerzitetski asistent društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski asistent ekonomije
Univerzitetski asistent elektrotehnike
Univerzitetski asistent etnologije
Univerzitetski asistent farmacije
Univerzitetski asistent filologije
Univerzitetski asistent filozofije
Univerzitetski asistent fizike
Univerzitetski asistent geodezije
Univerzitetski asistent geofizike
Univerzitetski asistent geografije
Univerzitetski asistent geologije
Univerzitetski asistent građevinarstva
Univerzitetski asistent grafičke tehnologije
Univerzitetski asistent hemije
Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski asistent historije
Univerzitetski asistent informacijskih nauka
Univerzitetski asistent kineziologije
Univerzitetski asistent kriminalistike
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti
Univerzitetski asistent mašinstva
Univerzitetski asistent matematike
Univerzitetski asistent medicine
Univerzitetski asistent medicinske biohemije
Univerzitetski asistent mehanike
Univerzitetski asistent metalurgije
Univerzitetski asistent muzičkih umjetnosti
Univerzitetski asistent organizacijskih nauka
Univerzitetski asistent pedagogije
Univerzitetski asistent politologije
Univerzitetski asistent prava
Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski asistent prirodnih nauka
Univerzitetski asistent psihologije
Univerzitetski asistent računarstva
Univerzitetski asistent rudarstva
Univerzitetski asistent saobraćaja
Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti
Univerzitetski asistent socijalnog rada
Univerzitetski asistent sociologije
Univerzitetski asistent stomatologije
Univerzitetski asistent šumarstva
Univerzitetski asistent tehničko -tehnoloških nauka
Univerzitetski asistent tehnologije drva
Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije
Univerzitetski asistent teologije
Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski asistent veterine
Univerzitetski asistent zaštite na radu
Univerzitetski profesor agronomije
Univerzitetski profesor arheologije
Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma
Univerzitetski profesor astronomije
Univerzitetski profesor biologije
Univerzitetski profesor biotehničkih nauka
Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski profesor defektologije
Univerzitetski profesor dizajna
Univerzitetski profesor društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski profesor ekonomije
Univerzitetski profesor elektrotehnike
Univerzitetski profesor etnologije
Univerzitetski profesor farmacije
Univerzitetski profesor filologije
Univerzitetski profesor filozofije
Univerzitetski profesor fizike
Univerzitetski profesor geodezije
Univerzitetski profesor geofizike
Univerzitetski profesor geografije
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
Univerzitetski profesor geologije
Univerzitetski profesor građevinarstva
Univerzitetski profesor grafičke tehnologije
Univerzitetski profesor hemije
Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski profesor historije
Univerzitetski profesor informacijskih nauka
Univerzitetski profesor kineziologije
Univerzitetski profesor kriminalistike
Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti
Univerzitetski profesor mašinstva
Univerzitetski profesor matematike
Univerzitetski profesor medicine
Univerzitetski profesor medicinske biohemije
Univerzitetski profesor mehanike
Univerzitetski profesor metalurgije
Univerzitetski profesor muzičkih umjetnosti
Univerzitetski profesor organizacijskih nauka
Univerzitetski profesor pedagogije
Univerzitetski profesor politologije
Univerzitetski profesor prava
Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski profesor prirodnih nauka
Univerzitetski profesor psihologije
Univerzitetski profesor računarstva
Univerzitetski profesor rudarstva
Univerzitetski profesor saobraćaja
Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti
Univerzitetski profesor socijalnog rada
Univerzitetski profesor sociologije
Univerzitetski profesor stomatologije
Univerzitetski profesor šumarstva
Univerzitetski profesor tehničko-tehnoloških nauka
Univerzitetski profesor tehnologije drva
Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije
Univerzitetski profesor teologije
Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski profesor veterine
Univerzitetski profesor zaštite na radu
Profesor drumskog saobraćaja
Profesor gumarske tehnologije
Profesor hemijske tehnologije
Profesor keramičarske tehnologije
Profesor konditorstva
Profesor konfekcijske tehnologije
Profesor kožarsko-krznarske tehnologije
Profesor kulinarstva
Profesor melioracije
Profesor mlinarstva i pekarstva
Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
Profesor plastičarske tehnologije
Profesor poljoprivredne mehanizacije
Profesor praktične nastave
Profesor prerade duhana
Profesor prerade mesa
Profesor prerade mlijeka
Profesor prerade voća
Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića
Profesor proizvodnje šećera i skroba
Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti
Profesor protupožarne zaštite
Profesor PTT saobraćaja
Profesor ratarstva i povrtlarstva
Profesor restauracije i gradnje muzičkih predmeta
Profesor riječnog saobraćaja
Profesor staklarske tehnologije
Profesor stočarstva
Profesor šumarstva
Profesor tehnologije drveta
Profesor tehnologije papira
Profesor tekstilne tehnologije
Profesor ugostiteljstva i turizma
Profesor unutrašnjeg saobraćaja
Profesor vazduhoplovnog saobraćaja
Profesor voćarstva i vinogradarstva
Profesor zaštite na radu
Profesor željezničkog saobraćaja
Profesor albanskog jezika
Profesor arapskog jezika
Profesor arhitekture
Profesor astronomije
Profesor baleta i plesa
Profesor biologije
Profesor birotehničkih predmeta
Profesor bosanskog jezika
Profesor ekonomskih predmeta
Profesor elektronike
Profesor elektrotehnike
Profesor engleskog jezika
Profesor farmaceutskih predmeta
Profesor filozofije
Profesor fizičke i zdravstvene kulture
Profesor fizike
Profesor fizioterapije
Profesor francuskog jezika
Profesor geodezije
Profesor geofizike
Profesor geografije
Profesor geologije
Profesor građevinarstva
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
Profesor grčkog jezika
Profesor hemije
Profesor historije
Profesor hrvatskog jezika
Profesor informatike
Profesor kliničkih medicinskih nauka
Profesor kulturoloških predmeta
Profesor latinskog jezika
Profesor likovnih predmeta
Profesor logike
Profesor ljekovitog i aromatskog bilja
Profesor mašinske energetike
Profesor mašinstva
Profesor matematike
Profesor medicinskobiohemijskih predmeta
Profesor mehanike
Profesor metalurgije
Profesor muzičkih predmeta
Profesor njemačkog jezika
Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
Profesor pedagogije
Profesor pravnih predmeta
Profesor psihologije
Profesor računarstva
Profesor religijske kulture
Profesor romskog jezika
Profesor rudarstva
Profesor ruskog jezika
Profesor scenskih predmeta
Profesor sociologije
Profesor srpskog jezika
Profesor stomatoloških predmeta
Profesor stranog jezika
Profesor talijanskog jezika
Profesor trgovinskih predmeta
Profesor turskog jezika
Profesor veterinarskih predmeta
Profesor vjeronauke
Profesor flaute
Profesor marksizma
Profesor odbrane i sigurnosti
Profesor orjentalistike
Profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
Nastavnik biologije
Nastavnik fizičke i zdravstvene kulture
Nastavnik fizike
Nastavnik geografije
Nastavnik hemije
Nastavnik historije
Nastavnik informatike
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2341
2342
2342
2342
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2351
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2353
Nastavnik likovne kulture
Nastavnik matematike
Nastavnik maternjeg jezika
Nastavnik muzičke kulture
Nastavnik stranog jezika
Nastavnik tehničke kulture
Predmetni učitelj
Razredni učitelj
Saradnik (pomoćnik) u nastavi u osnovnoj školi
Nastavnik biologije i hemije
Nastavnik domaćinstva
Nastavnik ekonomike domaćinstva i hemije
Nastavnik engleskog jezika
Nastavnik islamske vjeronauke
Nastavnik muzičke teorijsko - pedagoškog smjera
Nastavnik razredne nastave
Nastavnik ruskog jezika
Nastavnik tehničkog obrazovanja i hemije
Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike
Nastavnik vjeronauke
Saradnik (pomoćnik) vaspitača predškolske djece
Učitelj predškolske djece
Učitelj predškolske djece sa posebnim potrebama
Andragog
Defektolog
Pedagog
Pedagog-psiholog
Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama
Savjetnik za predmetno područje
Savjetnik za predškolsko vaspitanje
Savjetnik za razrednu nastavu
Socijalni pedagog
Stručnjak za metodiku u obrazovnim područjima
Stručnjak za obrazovne tehnologije
Stručnjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa
Školski inspektor
Defektolog logoped
Defektolog surdoaudiolog
Oligofrenopedagog
Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama
Profesor za osobe sa poremećajima u ponašanju
Saradnik (pomoćnik) stručnjaka za specijalno vaspitanje i obrazovanje
Učitelj djece sa razvojnim teškoćama
Učitelj mentalno retardiranih osoba
Učitelj osoba s oštećenjem sluha
Učitelj osoba s oštećenjem vida
Učitelj osoba s poremećajima u ponašanju
Učitelj tjelesno invalidnih osoba
Odgajitelj
Prоfеsоr zа intеnzivnо učеnjе јеzikа
2353
2354
2354
2354
2354
2354
2355
2355
2356
2356
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2359
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2412
2412
2412
2412
2413
2413
2413
2413
2421
2421
2421
Prоfеsоr zа prаktičnu primjenu јеzikа
Profesor instrumentalista-privatni časovi
Prоfеsоr gitаrе - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr klаvirа - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr pjevanja - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr viоlinе - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr plеsа - privаtni čаsоvi
Prоfеsоr slikаnjа - privаtni čаsоvi
Prеdаvаč iz оblаsti rаčunаrа
Prеdаvаč iz оblаsti sоftvеrа
Instruktor za zanimanje i stručno obrazovanje
Istraživač vaspitnih nauka
Majstor za zanimanje i stručno obrazovanje
Nastavnik praktične nastave
Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima
Organizator praktične nastave
Samostalni istraživač vaspitnih nauka
Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu
Školski laborant
Učitelj muzike
Vaspitač u učeničkom domu
Nastavnik predškolskog vaspitanja
Pomoćni analitičar u stručnim obrazovnim školama
Pomoćni analitičar u stručnom osposobljavanju u službama
Vaspitač
Devizni inspektor
Finansijski analitičar
Finansijski inspektor
Ovlašteni revizor
Poreski inspektor
Računovođa
Revizor
Rukovodilac finansijskih poslova
Rukovodilac knjigovodstvenih poslova
Rukovodilac računovodstva i finansija
Samostalni računovođa
Stučni saradnik za likvidaciju računa i naknada
Stučni saradnik-instruktor za kontrolu obračuna i naplate
Stučni saradnik-instruktor za računovodstvene poslove
Finansijski savjetnik
Poreski savjetnik
Revizor za ekonomsko-finansijske poslove
Savjetnik za nekretnine
Nadzornik novčanog tržišta
Nadzornik tržišta kapitala
Procjenitelj boniteta
Savjetnik za proračune
Analitičar studija rada i vremena
Аnаlitičаr pоlitika organizacije
Inženjer za organizaciju rada
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2423
2424
2424
2431
2431
2431
2431
2431
2432
2433
2434
2434
2511
Komercijalist za domaću trgovinu
Komercijalist za vanjsku trgovinu
Kontrolor za kvalitet poslovanja
Menadžer kvaliteta
Organizator posla
Organizator poslovnih priredbi
Organizator rada
Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje
Samostalni stručni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima
Savjetnik direktora
Savjetnik za ekonomiku domaćinstva
Savjetnik za patente
Savjetnik za poduzetništvo
Savjetnik za poslovanje
Stručni saradnik za analitičko-planske poslove
Stručnjak za strateško planiranje
Inspektor za rad
Inspektor za sigurnost na radu
Savjetnik za odbranu i sigurnost
Carinski inspektor
Inspektor državne uprave bliže neodređen
Predsjednik izborne komisije
Inspektor za civilnu zaštitu
Inspektor za odbranu
Inspektor za požarnu sigurnost
Policijski inspektor
Tržni inspektor
Upravni inspektor
Upravni organizator
Upravni savjetnik
Viši upravni savjetnik
Analitičar zanimanja
Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeću
Rukovodilac kadrovskih poslova
Rukovodilac službe za zaštitu
Savjetnik za profesionalno informiranje
Savjetnik za studentska pitanja
Savjetnik za zapošljavanje
Savjetnik za odbranu
Savjetnik za osobnu i poslovnu uspješnost
Analitičar istraživanja tržišta
Oglašivač
Savjetnik za istraživanje tržišta
Savjetnik za prodajne metode
Savjetnik za promotivne metode
Savjetnik za odnose sa javnosti
Tehnički zastupnik prodaje
Tehnički zastupnik za prodaju informacione opreme
Tehnički zastupnik za prodaju komunikacijske opreme
Analitičar sistema
2511
2511
2511
2512
2512
2513
2514
2514
2514
2514
2514
2514
2519
2519
2519
2519
2519
2519
2519
2519
2521
2522
2522
2522
2522
2523
2611
2611
2611
2611
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
Analitičar sistema inženjersko-naučnih procesa
Analitičar sistema poslovnih procesa
Analitičar sistema sa računarske mreže
Samostalni istraživač računarstva
Softwer inženjer
Inženjer za računarsku grafiku
Programer
Programer inženjersko-naučnih primjena
Programer mašina upravljanih brojčano
Programer poslovnih primjena
Programer računarskih primjena
Programer za računarske mreže
Informatičar
Inženjer informacijskih tehnologija
Inženjer računarstva
Inženjer za izgradnju računarskih sistema
Inženjer za obradu podataka
Istraživač računarstva
Projektant informacionih sistema
Sistem programer
Administrator baza podataka
Inženjer sistema za opremu
Inženjer sistema za personalne računare
Inženjer sistema za programe
Sistem inženjer
Koordinator računarske mreže
Advokat
Državni odvjetnik
Pravni zastupnik
Tužilac
Istražni sudija
Sudija kantonalnog - oblasnog suda
Sudija okružnog suda
Sudija općinskog suda
Sudija prekršajnog suda
Sudija Ustavnog suda na nivou države
Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta
Sudija Vrhovnog suda
Inspektor za sigurnost ličnih podataka
Istraživač pravnih nauka
Javni notar
Notar - Javni bilježnik
Pravni savjetnik
Pravnik
Revizori za pravne poslove
Rukovodilac općih i pravnih poslova
Rukovodilac protokola
Samostalni istraživač pravnih nauka
Savjetnik kantonalnog suda
Savjetnik općinskog suda
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2619
2621
2621
2621
2621
2621
2621
2621
2621
2621
2621
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2622
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
2631
Savjetnik vrhovnog suda
Sekretar kabineta funkcionera
Stručni saradnik kontonalnog suda
Stručni saradnik općinskog suda
Stručni saradnik vrhovnog suda
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Stručni saradnik za kadrovske poslove
Stručni saradnik za normativne poslove
Stručni saradnik za poslove javnih nabavki
Arhivar
Arhivist
Istraživač arhivistike
Konzervator za kulturno nasljeđe
Konzervator za prirodno nasljeđe
Kustos muzeja
Kustos umjetničke galerije
Muzeolog
Preparator
Samostalni istraživač arhivistike
Antikvar
Bibliotečki istraživač
Bibliotekar
Bibliotekar specijalist
Dokumentalist
Informacijski istraživač
Informacijski stručnjak
Samostalni bibliotečki istraživač
Samostalni informacijski istraživač
Agroekonomista
Ekonometrik
Ekonomista
Ekonomista bankarstva
Ekonomista hoteljerstva
Ekonomista investicijski savjetnik
Ekonomista kontrolor poslovanja
Ekonomista kreditno-garantnih poslova
Ekonomista menadžmenta
Ekonomista osiguranja
Ekonomista platnog prometa
Ekonomista savjetnik
Ekonomista turizmolog
Ekonomista za analize i planiranje
Ekonomista za carinske poslove
Ekonomista za devizno poslovanje
Ekonomista za finansije
Ekonomista za marketing
Ekonomista za međunarodnu razmjenu
Ekonomista za politiku cijena
Ekonomista za poreski sistem
Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima
2631
2631
2631
2631
2631
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2632
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2633
2634
2634
2634
2634
2634
2634
Istraživač ekonomskih nauka
Samostalni istraživač ekonomskih nauka
Turizmolog
Ekonomista vanjsko - trgovinskog smjera
Ekonomista za turizam i ugostiteljstvo
Antropolog
Arheolog
Etnogeograf
Etnolog
Geograf
Istražitelj kriminalist
Istražitelj kriminolog
Istraživač antropolog
Istraživač arheolog
Istraživač etnolog
Istraživač geograf
Istraživač komunikolog
Istraživač sociolog
Komunikolog
Kriminalist
Kriminalističko tehnički vještak
Kriminolog
Kulturolog
Samostalni istražitelj kriminalist
Samostalni istražitelj kriminolog
Samostalni istraživač antropolog
Samostalni istraživač arheolog
Samostalni istraživač etnolog
Samostalni istraživač geograf
Samostalni istraživač komunikolog
Samostalni istraživač sociolog
Sociolog
Filozof
Historičar
Historičar umjetnosti
Istraživač filozofije
Istraživač historije
Istraživač politologije
Istraživač umjetnosti
Politolog
Samostalni istraživač filozofije
Samostalni istraživač historije
Samostalni istraživač politologije
Samostalni istraživač umjetnosti
Industrijski psiholog
Klinički psiholog
Psiholog
Psiholog forenzičar
Psiholog istraživač
Psiholog rada
2634
2634
2634
2634
2634
2634
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2635
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
Psiholog samostalni istraživač
Psiholog savjetnik u savjetovalištu
Psihoterapeut
Sportski psiholog
Školski psiholog
Vojni psiholog
Savjetnik socijalne pomoći
Socijalni radnik u centru
Socijalni radnik u domu
Socijalni radnik u obrazovanju
Socijalni radnik u pravosuđu
Socijalni radnik u zdravstvu
Socijalni radnik za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni radnik za rad sa materijalno ugroženim osobama
Socijalni stručnjak
Socijalni stručnjak u centru
Socijalni stručnjak u domu
Socijalni stručnjak u obrazovanju
Socijalni stručnjak u pravosuđu
Socijalni stručnjak u zdravstvu
Socijalni stručnjak za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni stručnjak za rad sa materijalno ugroženim osobama
Ahrimandit
Biskup
Bula
Episkop
Fratar
Glavni imam
Gvardijan
Hafiz
Hodža
Iguman
Imam
Kardinal
Mitropolit
Muftija
Nadbiskup
Paroh
Pastor
Patrijarh
Pop
Propovjednik
Prota
Protođakon
Rabin
Redovnik
Reis ullema
Sinđel
Svećenik
Teolog
2636
2636
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2641
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2643
2651
2651
2651
Vladika
Župnik
Biograf
Dramaturg
Esejist
Hroničar
Književnik
Korektor u izdavaštvu
Kritičar
Pisac reklamnih poruka
Recenzent
Satiričar
Scenarist
Tehnički pisac
Fotoreporter
Komentator
Moderator
Novinar
Redaktor
Reporter
Savjetnik za kulturno-umjetničke programe
Urednik novinar
Filolog
Filolog istraživač
Filolog samostalni istraživač
Fonetičar
Grafolog
Književni komparatist
Konferencijski tumač
Leksikograf
Lektor
Prevodilac
Slavista
Sudski tumač
Tumač za jezike
Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik prevodioca za engleski jezik
Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za francuski jezik
Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik prevodioca za njemački jezik
Saradnik prevodioca za njemački jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za njemački jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Saradnik prevodioca za ruski jezik
Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem arapskog jezika
Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem latinskog jezika
Ilustrator
Karikaturist
Kipar
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2654
2654
Kipar naivac
Konzervator umjetničkih djela
Kostimograf
Restaurator umjetničkih djela
Scenograf
Slikar
Slikar crtanog filma
Slikar grafičar
Slikar naivac
Umjetnički stvaralac
Aranžer muzike
Crkveni muzičar
Dirigent hora
Dirigent orkestra
Folklorni muzičar
Inspicijent opere
Instrumentalist
Instrumentalist solist
Kompozitor
Koncertni majstor
Korepetitor
Muzičar
Muzičar na ulici
Muzičar u noćnom klubu
Muzički redaktor
Muzički urednik
Muzikolog
Pjevač hora
Pjevač na ulici
Pjevač u noćnom klubu
Režiser operne predstave
Solo pjevač
Vođa benda
Instrumentalist (violinist)
Instrumentalni solist (klavijaturist)
Muzičar - klavirist
Muzičar opceg smjera
Muzičar solista
Asistent folklornog koreografa
Baletni pedagog
Baletni plesač
Baletni solista
Folklorni igrač
Koreograf
Plesač
Plesač na ulici
Plesač slobodnog plesa
Plesač u noćnom klubu
Direktor poslovanja preduzeća za filmsku i video djelatnost
Organizator muzičke i muzičkoscenske produkcije
2654
2654
2654
2655
2655
2656
2656
2656
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
3111
Organizator televizijske i filmske produkcije
Producent
Režiser
Animator
Glumac
Najavljivač programa
Spiker
Voditelj u programu
Artist
Artist dreser
Hipnotizer
Imitator
Kaskader
Klovn
Komičar
Lutkar
Mađioničar
Statista
Sufler
Žongler
Astronomski tehničar
Geofizički tehničar
Geološki tehničar
Gravimetrijski i magnetometrijski tehničar
Hemijski tehničar
Hemijski tehničar analitičkih sistema
Hemijski tehničar anorganskih sistema
Hemijski tehničar organskih sistema
Hidrološki tehničar
Meteorološki tehničar
Petrohemijski laborant
Petrohemijski tehničar analitičar
Prehrambenohemijski laborant
Tehničar analize namirnica
Tehničar elektrohemijskih sistema
Tehničar farmaceutskih sistema
Tehničar fizikalni
Tehničar geoelektričnih mjerenja
Tehničar geofizičkog istraživanja ležišta
Tehničar geološkog istraživanja ležišta
Tehničar interpretacije geofizičkih podataka
Tehničar laboratorijske kontrole
Tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena
Tehničar matematički
Tehničar obrade geofizičkih podataka
Tehničar okeanografije
Tehničar polimera
Tehničar radioloških sistema
Tehničar seizmičkih mjerenja
Tehničar vojno hemijskih sistema
3111
3111
3111
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3112
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
Mikrobiološki tehničar - kontrolor namirnica
Pomoćni istraživač u fizici
Pomoćni istraživač u hemiji
Geodetski tehničar
Geodetski tehničar hidrografije
Geodetski tehničar restitutor
Geodetski tehničar za elaborate
Geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva
Geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica
Geodetski tehničar za fotogrametriju
Geodetski tehničar za katastar
Geodetski tehničar za katastar vodova
Građevinski laborant
Građevinski poslovođa
Građevinski tehničar
Građevinski tehničar niskogradnje
Građevinski tehničar razrađivač projekta
Građevinski tehničar visokogradnje
Poslovođa armiračnice
Poslovođa asfaltirnice
Poslovođa betonare
Poslovođa gradnje saobraćajnica
Poslovođa građevinskoinstalaterskih radova
Poslovođa građevinskozanatskih radova
Poslovođa hidrotehničkih radova
Poslovođa radova niskogradnje
Poslovođa radova visokogradnje
Tehničar prostornog planiranja
Tehničar rudarski mjernik
Voditelj rudarskog katastra
Geodetski tehničar geometar
Građevinski tehničar saobraćajni
Građevinski tehničar za hidrogradnju
Elektroenergetski tehničar
Elektroenergetičar, majstor
Elektromašinski tehničar
Elektrotehničar
Elektrotehničar proizvoda za domaćinstvo
Elektrotehničar za distribuciju električne energije
Elektrotehničar za dizala i transportna sredstva
Elektrotehničar za električne mašine, aparate i uređaje
Elektrotehničar za elektromotore
Elektrotehničar za instalacije i opremu
Elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove
Elektrotehničar za opremu proizvodnih mašina
Elektrotehničar za plovna sredstva
Elektrotehničar za prijenos električne energije
Elektrotehničar za procesnu tehniku
Elektrotehničar za proizvodnju električne energije
Elektrotehničar za željeznicu
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3114
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
Predradnik u elektroenergetici
Predradnik u elektromašinstvu
Predradnik u elektromontaži i instalacijama
Tehničar konstruktor električnih proizvoda
Tehničar za elektrotehniku
Tehničar mehatronike
Tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda
Tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda
Elektrotehničar šinskih vozila i postrojenja
Elektrotehničar za slabu i jaku struju
Elektroničar za AOP
Elektroničar za telekomunikacije
Elektroničar telekomunikacionih uređaja, majstor
Mehatroničar procesnih tehnologija
Operator na optoelektronskim uređajima i sistemima
Predradnik elektroničar
Predradnik elektroničar u montaži
PTT tehničar poštanskog saobraćaja
Tehničar elektroničar za računare
Tehničar elektronike
Tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje
Tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje
Tehničar konstruktor elektronskih proizvoda
Tehničar konstruktor energetskoelektronskih uređaja
Tehničar za elektronske proizvode
Tehničar za energetskoelektronske uređaje
Tehničar za medicinske elektronske uređaje
Tehničar za procesnu automatiku
Tehničar za radio i televizijske uređaje
Tehničar za uređaje vazduhoplovne elektronike
Tehničar poštanskog saobraćaja
Tehničar za računsku tehniku i automatiku
Brodograđevni tehničar
Mašinski tehničar
Mašinski tehničar održavanja brodske opreme
Mašinski tehničar održavanja cjevovodne mreže
Mašinski tehničar održavanja drumskih vozila
Mašinski tehničar održavanja energetskog postrojenja
Mašinski tehničar održavanja građevinskih mašina
Mašinski tehničar održavanja metalurške opreme
Mašinski tehničar održavanja opreme
Mašinski tehničar održavanja plinske mreže
Mašinski tehničar održavanja poljoprivredne mehanizacije
Mašinski tehničar održavanja procesne opreme
Mašinski tehničar održavanja proizvodne opreme
Mašinski tehničar održavanja šinskih vozila
Mašinski tehničar održavanja vazduhoplova
Mašinski tehničar za montažne postupke
Mašinski tehničar za preradu plastičnih masa
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3116
3116
3116
Mašinski tehničar za motore i motorna vozila
Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila
Predradnik brodogradilišta
Predradnik mašinski
Predradnik montaže mašina i metalnih proizvoda
Predradnik obrade metala
Tehničar konstruktor alatnih mašina
Tehničar konstruktor aparata za domaćinstvo
Tehničar konstruktor brodskih mašina
Tehničar konstruktor cjevovoda
Tehničar konstruktor cjevovoda i armature
Tehničar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija
Tehničar konstruktor dijelova plovnih sredstava
Tehničar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor dijelova pružnih vozila
Tehničar konstruktor dijelova uređaja i kalupa
Tehničar konstruktor dizalica
Tehničar konstruktor drumskih vozila
Tehničar konstruktor gasne mreže
Tehničar konstruktor klasičnog naoružanja
Tehničar konstruktor limenih dijelova
Tehničar konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski transport
Tehničar konstruktor mašinskih dijelova
Tehničar konstruktor plovnih sredstava
Tehničar konstruktor poljoprivrednih mašina
Tehničar konstruktor posuda pod pritiskom
Tehničar konstruktor procesne opreme
Tehničar konstruktor proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor pumpi i kompresora
Tehničar konstruktor rashladnih uređaja
Tehničar konstruktor složenih alata i uređaja
Tehničar konstruktor šinskih vozila
Tehničar konstruktor šivaćih mašina
Tehničar konstruktor tekstilnih mašina
Tehničar konstruktor turbina
Tehničar konstruktor uređaja za zavarivanje
Tehničar mašinski konstruktor
Tehničar mašinski konstruktor detaljist
Tehničar za gradnju plovnih sredstava
Tehničar za obradu deformacijom
Tehničar za obradu odvajanjem čestica
Tehničar za zavarivanje
Tehnički kontrolor drumskih vozila
Tehnički kontrolor tramvaja
Mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera
Mašinski tehničar za preciznu mehaniku i optiku
Mašinski tehničar - energetičar
Hemijski predradnik
Hemijski tehničar elektrotehničkih materijala
Hemijskotehnološki tehničar
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3116
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
Mljekarski tehničar
Petrohemijski tehničar
Prehrambeni predradnik
Prehrambeni tehničar
Tehničar agrohemikalija
Tehničar boja i lakova
Tehničar celuloze
Tehničar dijetetske proizvodnje
Tehničar farmaceutskih proizvoda
Tehničar fotografskih proizvoda
Tehničar gumarstva
Tehničar konditorske proizvodnje
Tehničar kozmetičkih proizvoda
Tehničar mlinarstva i prerade brašna
Tehničar papirske tehnologije
Tehničar pigmenata
Tehničar prerade duhana
Tehničar prerade kave, kavovina i čajeva
Tehničar prerade mesa i ribe
Tehničar prerade polimera
Tehničar prerade voća, povrća i sokova
Tehničar pripreme i obrade vode
Tehničar proizvodnje biljnih ulja
Tehničar proizvodnje enzima
Tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića
Tehničar proizvodnje piva
Tehničar proizvodnje stočne hrane
Tehničar proizvodnje šećera
Tehničar proizvodnje škroba
Tehničar proizvodnje vina
Tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka
Tehničar sredstava za pranje
Tehničar vojnohemijskih proizvoda
Tehničar za organske sinteze
Tehničar zaštite od korozije
Metalurški tehničar za preradu i toplinsku obradu
Metalurg u proizvodnji
Naftno rudarski tehničar
Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide
Naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja
Naftno rudarski tehničar za karotažne radove
Naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme
Naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za pripremne radove
Naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje
Poslovođa bušotinskih servisa
Poslovođa miniranja
Poslovođa naftno-gasnog polja
Poslovođa pripreme karotažnih radova
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3117
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3118
3119
3119
3119
Poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina
Poslovođa proizvodnje soli
Poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotina
Poslovođa transporta gasa
Predradnik cjevovodnotransportnim uređajima
Predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina
Predradnik proizvodnje soli
Predradnik u crnoj metalurgiji
Predradnik u obojenoj metalurgiji
Rudarski jamski nadzornik
Rudarski jamski poslovođa
Rudarski jamski predradnik
Rudarski nadzornik površinskog kopa
Rudarski nadzornik separacije
Rudarski poslovođa površinskog kopa
Rudarski predradnik površinskog kopa
Rudarski tehničar
Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
Rudarski tehničar površinske eksploatacije
Rudarski tehničar za pripremu proizvodnje
Tehničar lijevanja crne metalurgije
Tehničar lijevanja obojenih metala
Tehničar metalurgije
Tehničar proizvodnje crne metalurgije
Tehničar proizvodnje obojenih metala
Tehničar za eksploataciju kamena
Tehničar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin
Tehničar za mjerenja nafte i plina
Tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi
Tehničar za proizvodnju nafte i plina
Tehničar za proizvodnju soli
Tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta
Tehničar za transport plina
Vođa hidroloških radova
Vođa smjene na bušaćem postrojenju
Vođa smjene na postrojenju za remont bušotina
Kartografski crtač
Litografski crtač
Tehnički crtač
Tehnički crtač za arheologiju
Tehnički crtač za arhitekturu
Tehnički crtač za brodogradnju
Tehnički crtač za elektrotehniku
Tehnički crtač za geodeziju
Tehnički crtač za građevinarstvo
Tehnički crtač za mašinstvo
Tehnički ilustrator
Autolakirerski poslovođa
Grafički predradnik
Grafički tehničar
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
3119
Pismoslikarski poslovođa
Predradnik kožarstva
Predradnik kožne galanterije
Predradnik obrade kamena
Predradnik obućarstva
Predradnik tapetarstva
Predradnik u preradi drveta
Predradnik u staklarstvu
Predradnik za bitumensko katranske materijale
Predradnik za emajle i glazure
Predradnik za građevinske materijale
Predradnik za keramiku
Predradnik za odjeću
Predradnik za proizvodnju leća
Snimatelj vremena i pokreta
Tapetarski tehničar
Tehničar bitumensko katranskih proizvoda
Tehničar grafički urednik
Tehničar keramike
Tehničar obrade kamena
Tehničar pletenja
Tehničar predenja
Tehničar staklarstva
Tehničar tkanja
Tehničar za drvo
Tehničar za emajle i glazure
Tehničar za građevinske materijale
Tehničar za kožarstvo
Tehničar za kožnu galanteriju
Tehničar za mehatroniku
Tehničar za obuću
Tehničar za odjeću
Tehničar za proizvodnju leća
Tehnički kalkulant
Tehnički saradnik za zaštitu okoline
Tekstilni predradnik
Tekstilni tehničar
Tekstilnohemijski tehničar
Građevinski tehničar izrade štamparskih formata
Oplemenjivač tekstila
Tehničar finalne prerade drveta
Tehničar grafičke dorade
Tehničar hemigrafije i reprofotografije
Tehničar hidraulike i pneumatike
Tehničar tiska
Tehničar za održavanje pruga
Tehnolog - tehničar
Tekstilni tehničar hemijsko - oplemenjivačkog smjera
Tekstilni tehničar mašinskog smjera tkač, predioničar, pletač
Tekstilni tehničar modelar - konstruktor
3119
3119
3119
3119
3121
3122
3122
3122
3122
3123
3123
3131
3132
3133
3134
3135
3135
3135
3139
3139
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
3142
Tekstilni tehničar - konfekcionar
Termotehničar
Turističko hotelijerski tehničar
Ugostiteljski poslastičar
Rudarski poslovođa
Grupovođa rukovalaca alatnih mašina
Kontrolor drvenih proizvoda
Kontrolor električnih proizvoda
Kontrolor gumenih proizvoda
Nаdzоrnik visоkоgrаdnjе
Rukоvоdilаc grаdilištа
Dispečer transportnog gasnog sistema, specijalizirani
Оpеrаtеr pоstrојеnjа zа prеrаdu vоdе
Hemijski laborant
Теhničаr prоcеsа rаfinisаnjа
Grupovođa industrijskih talioca,livaca i valjaoničara
Grupovođa rukovalaca procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
Kontrolor metalurških procesa i proizvoda
Kontrolor robota
Tehničar robota
Bakteriološki tehničar
Biohemijski tehničar
Biološki tehničar
Botanički tehničar
Ekološki tehničar
Farmakološki tehničar
Tehničar preparator životinja i biljaka
Zoološki tehničar
Pomoćni istraživač u biologiji
Pomoćni istraživač u geografiji
Cvjećarski poslovođa
Hortikulturni tehničar
Nadzornik uzgajališta divljači
Peradarski tehničar
Poljoprivredni tehničar
Poljoprivredni tehničar za melioraciju
Poslovođa uzgoja riba i školjaka
Poslovođa za parkove i nasade
Povrtlarski tehničar
Ratarski poslovođa
Ratarski tehničar
Ribarski tehničar
Stočarski poslovođa
Stočarski tehničar
Tehničar zaštite bilja
Vinogradarski poslovođa
Vinogradarski tehničar
Voćarski poslovođa
Voćarski tehničar
Vrtlarski poslovođa
3142
3143
3143
3143
3143
3143
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3151
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3152
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3153
3154
3154
3154
3154
3155
3155
3211
3211
Vrtlarski tehničar
Čuvar šume, lugar
Lovni tehničar
Nadzornik lovišta
Poslovođa u šumarstvu
Šumarski tehničar
Brodostrojar
Brodostrojarski inženjer pomorskog prometa
Drugi oficir stroja
Inženjer brodske elektronike
Inženjer nautike unutrašnje plovidbe
Inženjer pomorske nautike
Oficir stroja unutrašnje plovidbe
Prvi oficir stroja
Treći oficir stroja
Upravitelj stroja
Upravitelj stroja unutrašnje plovidbe
Drugi oficir palube
Nautičar unutrašnje plovidbe
Oficir lučke kapetanije
Oficir palube na platformi
Oficir palube unutrašnje plovidbe
Oficir stabilnosti platforme
Peljar
Pomorski nautičar
Prvi oficir palube
Ribarskonautički tehničar
Skiper
Treći oficir palube
Voditelj plovnog sistema jahti
Vođa plovećeg radnog stroja
Vođa posade marine
Zapovijednik broda
Zapovijednik broda unutrašnje plovidbe
Zapovijednik bušaće platforme
Kapetan aviona
Koordinator zračnog saobraćaja
Navigator leta
Pilot aviona
Pilot helikoptera
Probni padobranac
Probni pilot
Kontrolor leta
Kontrolor za slijetanje aviona
Operator opreme za zračnu kontrolu
Pomoćni kontrolor leta
Balanser letilica
Tehničar za sigurnost vazduhoplovnog saobraćaja
Operator na audiometrijskoj opremi
Operator na elektroencefalografskoj opremi
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3211
3212
3212
3213
3213
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3214
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3221
3222
3222
3230
3240
3240
3240
3240
3240
3240
3251
3251
3251
3251
3252
3252
3253
3254
3254
3254
3255
3257
3258
3259
Operator na elektrokardiografskoj opremi
Operator na medicinskoj opremi
Operator na medicinskoj skenirajućoj opremi
Operator na opremi medicinske radiografije
Operator na opremi medicinske radiologije
Operator na opremi u očnoj dijagnostici
Operator na opremi za dijalizu
Medicinski laboratorijski tehničar
Patološki tehničar
Farmaceutski laborant
Farmaceutski tehničar
Izrađivač hirurških instrumenata
Izrađivač hirurških instrumenata,specijalizirani
Izrađivač ortopedskih pomagala
Izrađivač ortopedskih pomagala,majstor
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu,majstor
Servis ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala
Medicinska sestra
Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za oftalmološku zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za patronažnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu
Medicinski asistent
Pedijatrijska sestra - tehničar
Psihogerijatrijska sestra - tehničar
Viši radiološki tehničar
Medicinska sestra babica
Medicinska sestra za porodiljsko - ginekološku zdravstvenu njegu
Тrаvаr
Veterinarski laboratorijski tehničar
Veterinarski tehničar
Veterinarski tehničar za pelcovanje životinja
Veterinarski tehničar za poslove deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Veterinarski tehničar za trihinoskopiju
Veterinarski tehničar za vještačko osjemenjavanje
Stomatološka sestra
Tehničar za zubnu protetiku
Zubotehničar
Zubozdravstveni asistent
Službеnik infоrmisаnjа u zdrаvstvu
Теhničаr mеdicinskih dоsiјеа
Medicinski patronažni asistenti
Naočalni majstor optike
Naočalni optičar
Naočalni tehničar-optičar
Fizioterapeutski tehničar
Sanitarni tehničar
Теhničаr hitnе mеdicinske pоmоći
Tehničar za ortopednu tehniku
3311
3312
3312
3313
3313
3314
3314
3314
3314
3315
3315
3315
3315
3315
3321
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3322
3323
3323
3323
3324
3324
3324
3324
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3332
3333
3333
3334
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
3339
Ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima
Posrednik prodaje na lizing
Referent za reklamaciju
Knjigovođa
Vođa knjigovodstva
Stručni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize
Stručni saradnik (asistent) za proračune i prikaze u osiguranju
Stručni saradnik (asistent) za računovodstvene proračune i prikaze
Stručni saradnik (asistent) za statističke proračune i prikaze
Aukcionar
Procjenitelj
Procjenitelj nakita
Procjenitelj osiguranja
Procjenitelj umjetnina
Zastupnik osiguranja
Komercijalist
Komercijalist unutrašnje trgovine
Komercijalist vanjske trgovine
Prodajni referent
Savjetnik za prodaju
Voditelj distributivnih poslova
Voditelj poslovnice prodaje
Voditelj skladišnog poslovanja
Organizator prodaje
Nabavni referent
Nabavno – prodajni referent
Voditelj poslovnice nabave
Posrednik za prevoz
Posrednik za trgovinu
Trgovački putnik
Zastupnik za trgovinu
Referent za izvoz i uvoz
Službenik zbirnog prometa
Špediter
Špediterski carinski deklarant
Tarifer
Transportni agent
Оrganizаtоr kоnfеrеnciја/skupоvа
Posrednik za zapošljavanje
Zastupnik za zapošljavanje
Posrednik za nekretnine
Agent za kulturne priredbe
Agent za literaturu
Agent za muzičke priredbe
Agent za pozorišne priredbe
Agent za propagandu
Agent za sport
Organizator kongresne djelatnosti
Organizator kulturno-zabavne djelatnosti
Organizator putovanja
3339
3339
3339
3339
3341
3342
3342
3343
3344
3344
3351
3351
3352
3352
3352
3353
3353
3353
3353
3353
3353
3354
3354
3354
3354
3355
3355
3355
3355
3355
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3411
3412
3412
3413
3413
3413
3413
Organizator sajamske djelatnosti
Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti
Posrednik za poslovne djelatnosti
Posrednik za uslužne djelatnosti
Kontrolor telefonskog saobraćaja
Korespodent
Poslovni sekretar
Sekretar organizacije
Аdministrаtivni pоmоćnik u mеdicinskој оrdinаciјi
Službеnik mеdicinskоg оsigurаnjа
Carinik
Carinski službenik
Poreski kontrolor
Poreski službenik
Poreznik
Referent za naknade za nezaposlenost
Referent za penziono i invalidsko osiguranje
Referent za porodična primanja
Referent za socijalne pomoći
Referent za zdravstveno osiguranje
Socijalni radnik za ostvarivanje prava
Referent za građevinske dozvole
Referent za izdavanje koncesija
Referent za izdavanje putnih isprava
Upravni službenik za dozvole i isprave
Detektiv
Kriminalistički inspektor
Kriminalistički tehničar
Službеnik оbаvеštајno-sigurnosne službе
Policajac za posebne zadatke
Izvršni sekretar u konzularnom uredu
Matičar
Protupožarni inspektor
Referent za javno upravne poslove
Sekretar društva
Sekretar mjesnog ureda
Voditelj matičnog ureda
Asistent u osiguranju
Kadrovski referent
Referent za pravne poslove
Stručni saradnik u pravosudnim organima
Sudski zapisničar
Upravni pravnik
Voditelj poslova obezbjeđenja
Socijalni radnik
Stručni saradnik za rad sa mladima
Crkveni vratar
Crkvenjak
Časna sestra
Đakon
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3413
3421
3422
3422
3422
3423
3431
3431
3431
3431
3431
3431
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3433
3433
3433
3434
3434
3434
3434
3435
3435
3435
3511
3511
Evangelista
Ipođakon
Jerej
Jeromonah
Kaluđer/kaluđerica
Monah/monahinja
Mualim
Mujezin
Pođakon
Sakristan
Vjeroučitelj u osnovnoj školi
Zvonar
Župni asistent
Sportista
Sportski sudac
Sportski trener
Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine
Voditelj sportske rekreacije
Fotograf
Fotograf,majstor
Fotograf za komercijalne ilustracije
Fotografski tehničar
Mikrofotograf
Novinski fotograf
Aranžer
Dekorater
Dizajner
Konstruktor odjeće
Modelar i konstruktor kožne galanterije
Modelar i konstruktor obuće
Modelar odjeće
Likovni tehničar
Likovni tehničar primjenjenog slikarstva
Likovni tehničar primjenjenog vajarstva
Likovni tehničar tekstilnog dizajna
Likovni tehničar za oblikovanje u metalu
Likovni tehničar za opremu knjige
Likovni tehničar za reklamnu grafiku
Bibliоtеčki tеhničаr
Gаlеriјski tеhničаr
Мuzејski tеhničаr
Glavni kuhar
Šef kuhinje
Kulinar
Kulinarski tehničar
Pоzоrišni gаrdеrоbеr
Pоzоrišni tеhničаr
Scenski tehničar
Administrator obrade podataka
Kontrolor pripreme i obrade podataka
3511
3511
3511
3511
3511
3512
3512
3512
3513
3513
3513
3514
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3521
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
3522
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
4110
Operator na vanjskoj računarskoj opremi
Operator za pripremu obrade podataka
Organizator obrade podataka
Računarski operator
Računarski tehničar
Tehničar za održavanje programa
Tehničar za pomoć korisniku
Tehničar za programiranje
Administrator područne računarske mreže
Operator sistema na računarskom sistemu
Tehničar za sistemsku programsku opremu
Web site tеhničаr
Filmski i elektronski montažer
Kinooperater
Kontrolor kamere
Majstor rasvjete
Mikser slike
Mikser zvuka
Montažer slike i zvuka
Operator na radioodašiljaču
Operator na scenskoj rasvjeti
Operator na televizijskom odašiljaču
Operator radioprijenosa
Operator televizijskog prijenosa
Snimatelj slike
Snimatelj trika
Snimatelj zvuka
Tehničar za izvođenje programa
Tehničar za razvijanje
Tehničar za zvučne efekte
Videotehničar
Operator na telekomunikacijskoj opremi
Operator telegrafskih uređaja
Pomorski radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Tehničar konstruktor telekomunikacijskih uređaja
Tehničar za brodske telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže
Tehničar za vazduhoplovne telekomunikacije
Tehničar za željezničke telekomunikacije
Administrativni službenik
Administrator
Maturant gimnazije
Referent kancelarijskog poslovanja
Službenik protokola
Službenik za administrativno-tehničke poslove
Službenik za likvidaciju naknada
Upravni službenik
Finansijski administrator
4110
4120
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4131
4132
4132
4132
4132
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4211
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4213
4213
4214
4214
4214
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4221
4222
4223
4223
4224
4224
4225
4226
4227
4227
4229
Maturant vazduhoplovne gimnazije
Sekretarica
Daktilograf
Stenodaktilograf
Stenograf
Telefaksist
Telegrafist
Teleprinterist
Daktilograf - administrativni tehničar
Knjigovodstveni operator na računaru
Operator optičkog čitača
Operator računara za tekst
Operator za unos podataka
Bankovni službenik na šalteru
Blagajnik na pošti
Blagajnik u banci
Brojač novca
Mjenjač novca
Poštanski službenik na šalteru
Službenik u agenciji za platni promet na šalteru
Službenik za bankomatsku mrežu
Trezorist
Inspektor igara na stolovima za igru na sreću
Kontrolor igara na stolovima za igru na sreću
Krupije
Poslužitelj u kasinu
Primatelj uloga za klađenje
Primatelj uplata u igrama na sreću
Šalterski službenik zalagaonice
Zajmodavac
Inkasant
Skupljač priloga za dobrotvorne svrhe
Sakupljač i naplaćivač dugova
Posrednik za putovanja
Prodavač autobusnih karata
Prodavač putničkih karata
Službenik za organizaciju putovanja
Šalterski službenik putničke agencije
Turistički animator
Željeznički robno-putnički blagajnik
Službenik za informacije
Telefonist
Telefonist za međunarodne veze
Hotelski recepcionar
Vođa recepcije
Šаltеrski službеnik zа priјеm zahtjevа
Recepcionar
Аnkеtаr u istrаživаnju tržištа
Аnkеtаr u istrаživаnju јаvnоg mnjеnjа
Referent za bolničko liječenje
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4312
4313
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4321
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4322
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
Finansijski knjigovođa
Kalkulant
Knjigovođa zaliha
Konter
Likvidator
Saldakontist
Službenik u knjigovodstvu
Bankovni službenik
Kreditni službenik
Službenik deviznog poslovanja
Službenik platnog prometa
Službenik za izračunavanje
Službenik za osiguranje
Službenik za vrijednosne papire
Statistički službenik
Službenik obračuna plaća
Pomočni skladištar
Rekviziter alata
Skladišni manipulant
Skladišni službenik
Skladištar
Magacioner
Skladištar alata
Vođa skladišta
Skladišni dispečer
Evidentičar normativa
Evidentičar radnih lista
Evidentičari u proizvodnji
Fakturista
Komercijalni službenik
Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa
Saradnik za logistiku
Saradnik za organizaciju posla
Službenik nabave
Službenik prodaje
Službenik u distribuciji
Brodarski brokerski službenik
Kontrolor telegrafskog prometa
Mašinovođa
Otpravnik u drumskom saobraćaju
Poslovođa žičare
Raspoređivač u drumskom saobraćaju
Referent za iznajmljivanje vozila
Referent za vozne redove
Saobraćajni tehničar
Službenik lučke kapetanije
Špeditersko-agencijski službenik
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar unutrašnjeg transporta
Tehničar za pretovar
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4323
4411
4412
4412
4412
4413
4413
4414
4415
4415
4415
4415
4415
4415
4416
4416
4419
4419
4419
4419
4419
4419
5111
5111
5111
5111
5112
5112
5112
5112
5112
5112
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5113
5120
Tehničar za sigurnost saobraćaja
Tehničar za tehnologiju saobraćaja
Tehničar logistike i špedicije
Vazduhoplovni otpravnik
Željeznički otpravnik
Saobraćajni disponent
Tehničar vuče
Željezničko - saobraćajni tehničar
Bibliotekarski službenik
Kontrolor pošte
Poštar-pismonoša
Referent za poštu
Korektor
Šifrant
Pisar
Arhivski službenik
Arhivski službenik filmoteke
Fonotekar
Notni arhivar
Službenik za kopiranje dokumenata
Videotekar
Službenik kadrovskih poslova
Službenik općih poslova
Ekonom uredski
Ekonomski službenik
Ekonomski tehničar
Muzejski službenik
Službenik za posredništvo sa nekretninama
Tehničar za sigurnost na radu
Stjuard / stjuardesa na aerodromu
Stjuard / stjuardesa na brodu
Stjuard / stjuardesa u avionu
Turistički pratioci
Kondukter
Kondukter na žičari
Kondukter u autobusu
Kondukter u spavaćim kolima
Kondukter u vozu
Vođa poslovnog voza
Alpinistički vodič
Galerijski vodič
Lovački vodič
Muzejski vodič
Planinarski vodič
Ribarski vodič
Speleološki vodič
Sportski vodič
Turistički vodič
Vodič
Dijetni kuhar
5120
5120
5120
5120
5131
5131
5131
5131
5131
5132
5132
5132
5132
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5141
5142
5142
5142
5142
5142
5142
5151
5151
5151
5151
5151
5151
5152
5152
5152
5153
5153
5161
5161
5161
5161
5162
5163
5163
5163
5164
5164
5164
Kuhar
Kuhar specijaliteta
Pečenjar
Ćevabdžija
Glavni konobar
Konobar
Ugostiteljski tehničar
Vinski savjetodavac
Pomoćni konobar
Barmen
Mješalac pića
Poslužitelj jela i pića
Točilac pića
Brijač
Frizer za muškarce
Frizer za muškarce, majstor
Frizer za žene
Frizer za žene, majstor
Frizer za muškarce i žene
Pomoćni frizer (muški i ženski)
Frizer - Vlasuljar
Frizer - Vlasuljar, majstor
Kozmetičar
Manikir
Maser
Masker
Pediker
Poslužitelj u saunama,bazenima i kupatilima
Batler
Domar kampa
Domar planinarskog doma
Ekonom
Hotelski poslovođa
Ugostiteljski poslovođa
Hotelska domaćica / domaćin
Ugostiteljska domaćica / domaćin
Upravnik / upravnica domaćinstva
Ključar
Pazikuća
Astrolog
Gatara
Numerolog
Predkazivač sreće i budućnosti
Pratilac
Balzamer
Grobar
Pogrebnik
Dreser pasa
Njegovatelji životinja
Timaritelj u zoološkom vrtu
5164
5165
5165
5165
5165
5169
5169
5169
5169
5169
5169
5211
5211
5211
5212
5221
5222
5223
5223
5223
5223
5223
5223
5230
5230
5230
5230
5230
5230
5241
5241
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5249
5311
5311
5311
5311
5311
5312
5321
5321
5321
5322
5322
5322
Veterinarski bolničar
Instruktor za jedrenje i plovidbu
Instruktor za letenje
Instruktori za upravljanje mašinama
Vozački instruktor
Disko džokej
Domaćin kluba
Hostesa
Iznajmljivač odjeće
Iznajmljivač opreme
Iznajmljivač soba
Prodavač na pijaci
Prodavač na uličnoj tezgi
Prodavač u kiosku
Ulični piljаr
Bаkаlin
Trgovački poslovođa
Prodavač
Pomoćni trgovac
Prodavac nafte i naftnih derivata
Prodavac prehrambene robe
Prodavac tehničke robe
Prodavac tekstilne robe
Blagajnik
Blagajnik u trgovini
Naplaćivač na parkingu
Naplaćivač pijačarine
Naplaćivač putarine
Prodavač ulaznica
Fotomodel
Maneken
Umjetnički model
Demonstrator za prodaju
Akviziter
Prodavač putem telefona
Prodavač nа pumpi
Prodavač u kаfеtеriјi
Prodavači zakupci
Dadilja
Njegovatelj djece
SOS majka
SOS teta
Staratelj
Pоmоćnik učitеljа
Babica
Bolničar
Pomoćni zdravstveni radnik
Njegovatelj bolesnika u kući
Njegovatelj lica s razvojnim teškoćama
Njegovatelj starijih i nemoćnih lica
5329
5411
5411
5411
5411
5411
5411
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5412
5413
5413
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5414
5419
6111
6111
6111
6111
6111
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6113
6113
6113
6113
Dezinfektor
Spasilac iz požara
Vatrogasac
Vatrogasni tehničar
Vatrogasni tehničar,specijalista
Vođa smjene vatrogasne jedinice
Pomoćni vatrogasac
Granični policajac
Policajac
Policajac- pozornik
Policajac specijalac
Policijski detektiv
Policijski službenik
Saobraćajni policajac
Stražar u zatvoru
Vođa straže
Čuvar
Čuvar plaže
Čuvar ribnjaka
Čuvar staja
Gorski spasilac
Jamski spasilac
Komunalni redar
Lovočuvar
Nadzornik prirodnih parkova
Operator dojavnog sistema
Portir
Pratilac vrijednosne pošiljke
Rentgenski pregledač osoba, prtljaga i poštanskih pošiljki
Spasilac iz vode
Tjelohranitelj
Neposredni izvršilac društvene samozaštite
Nаdzоrnik u transportu
Ratar
Ratar za navodnjavanje
Uzgajivač gljiva
Zemljoradnik
Ratarski mehanizator
Cvjećar
Cvjećar - aranžer
Podrumar,vinogradar
Uzgajivač ljekovitog bilja
Vinogradar
Voćar
Proizvođač industrijskog bilja
Voćar - vinogradar
Sjemenar
Vrtlar
Vrtlar za nasade
Vrtlar za parkove
6113
6114
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6122
6122
6123
6123
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6129
6130
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6221
6221
6221
6221
Vrtlar,specijalizirani
Rasadničar
Nomodski stočar
Rukovalac laktofrizom
Stočar
Trener konja
Uzgajivač goveda
Uzgajivač konja
Uzgajivač koza
Uzgajivač ovaca
Uzgajivač svinja
Peradar
Peradarski poslovođa
Pčelar
Uzgajivač svilene bube
Čuvar životinja (u ZOO-vrtu,štenarama, rezervatima)
Pomoćni uzgajivač životinja
Poslovođa uzgajivača ostalih životinja
Sokolar
Uzgajivač divljači
Uzgajivač glista
Uzgajivač kunića za meso
Uzgajivač laboratorijskih životinja
Uzgajivač mačaka
Uzgajivač ostalih životinja
Uzgajivač pasa
Uzgajivač pernate šumske divljači
Uzgajivač ptica
Uzgajivač puževa
Uzgajivač šumske dlakave divljači
Uzgajivač ukrasnih riba
Uzgajivač žaba
Uzgajivač životinja za krzno
Uzgajivači nojeva
Ratar i stočar
Lugar
Operator na provođenju mjera gazdovanja šumom
Osmatrač šumskih požara
Pilar drva za ogrijev
Šumski mjerač drveta
Šumski poslovođa
Šumski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom
Šumski rasadničar
Šumski sjekač
Šumski uzgajivač
Ugljar
Mrijestilišni uzgajivač
Poslovođa u ribogojstvu
Uzgajivač ribe
Uzgajivač ribe i školjki
6221
6222
6222
6222
6223
6223
6224
7111
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7112
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7113
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7114
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
Uzgajivač ribljih larvi i žive hrane
Ribar na moru
Ribar riječni i jezerski
Ribarski poslovođa riječni i jezerski
Ribar otvorenog mora
Ribarski poslovođa na otvorenom moru
Lovac
Graditelji tradicionalnim materijalima
Pećar
Pećar, specijalizirani
Zidar
Zidar dimnjaka
Zidar dimnjaka,specijalizirani
Zidar - fasader - izolater
Zidar - fasader - izolater, majstor
Zidar i betonirac
Zidar i tesar
Zidar šamoter
Zidar šamoter,specijalizirani
Zidar, majstor
Zidarski poslovođa
Štukater
Klesar
Klesar, majstor
Klesarski poslovođa
Zidar kamenom
Zidar kamenom,specijalizirani
Zidar za popločavanje trotoara i ulica
Zidar za spomenike od kamena
Armirač
Armirač i betonirac
Armirač i betonirac,majstor
Armirač, specijalizirani
Betonirac
Betonirac, specijalizirani
Teracer
Brodostolar
Graditelj drvenih brodova
Graditelj drvenih brodova,majstor
Graditelj lakih letjelica
Građevinski dekorater
Građevinski stolar
Građevinski stolar,majstor
Roletar
Roletar,majstor
Stolar za scensku opremu
Stolar za scensku opremu,specijalizirani
Tesar
Tesar krovopokrivač
Tesar,majstor
7115
7115
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7121
7121
7121
7122
7122
7122
7122
7123
7123
7123
7124
7124
7124
7124
7124
7125
7125
7125
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7126
7127
7127
7127
7127
7127
7131
7131
7131
Tesar - parketar
Tesar - parketar,majstor
Asfalter
Asfalter,specijalizirani
Brodoskelar
Figurant
Građevinar za održavanje pruga
Građevinar za održavanje puteva
Građevinar za održavanje zgrada
Monter građevinskih elemenata
Monter građevinskih skela
Monter suhe gradnje
Poslovođa pružnih radova
Poslovođa završnih radova
Vodograditelj
Krovopokrivač
Krovopokrivač,majstor
Krovopokrivač,specijalizirani
Parketar
Podopolagač
Podopolagač,specijalizirani
Polagač keramičkih pločica
Fasader
Fasader,majstor
Gipsar
Akustički izolater
Hidroizolater
Izolater
Termoizolater
Pomoćni izolater
Građevinski staklar
Zastakljivač
Zastakljivač vozila
Brodocjevar
Cjevar
Instalater vodovoda i kanalizacije
Monter brodskih instalacija
Monter centralnog grijanja
Monter cjevovoda
Plinoinstalater
Vodoinstalater
Vodoinstalater i plinoinstalater
Instalater grijanja i klimatizacije
Monter opreme za grijanje i hlađenje
Monter opreme za grijanje i hlađenje,specijalizirani
Pomoćni instalater vodovoda i kanalizacije
Mehaničar grejne i rashladne tehnike
Brusač i moler konstrukcija
Moler
Polagač zidnih tapeta
7131
7131
7131
7131
7131
7131
7132
7132
7132
7132
7133
7133
7133
7133
7133
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
Poslovođa soboslikara i molera
Soboslikar i moler
Soboslikar i moler,majstor
Moler - farbar
Moler - farbar, majstor
Pomoćni moler
Autolakirer
Lakirer proizvedene robe
Slikar proizvedene robe
Slikar vozila
Čistač fasade
Dimnjačar
Dimnjačarski poslovođa
Eko higijeničar
Pjeskar zgrada i konstrukcija
Jezgrar ljevačkih kalupa
Ljevač metala
Ljevač metala,majstor
Ljevački kalupar
Mašinski ljevački kalupar
Oblikovalac metala
Pomoćni kalupar
Proizvođač vatrostalnog materijala
Elektrozavarivač
Lemitelj
Rezač plinom
Zavarivač
Zavarivač plinom
Zavarivač,specijalizirani
Elektrozavarivač, specijalizirani
Zavarivač za zavarivanje u zaštićenim atmosferama
Autolimar
Autolimar,majstor
Aviolimar
Aviolimar,specijalizirani
Kotlar
Kotlar,majstor
Limar
Limar,majstor
Metalopojaser
Obrađivač lima
Ocrtavač limova
Ocrtavač limova,specijalizirani
Brodobravar
Brodobravar,specijalizirani
Brodolimar
Brodolimar,specijalizirani
Brodomonter
Brodomonter ,specijalizirani
Brodotraser
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7215
7215
7221
7221
7221
7221
7221
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
7223
Brodotraser,specijalizirani
Graditelj metalnih brodova
Graditelj metalnih brodova, majstor
Monter metalnih konstrukcija
Monter metalnih konstrukcija,specijalizirani
Obrađivač konstrukcijskog željeza
Monteri čeličnih užadi i žica
Polagač čeličnih užadi žica
Kovač
Kovač,majstor
Mašinski kovač
Obrađivač metala toplinskim postupkom
Potkivač
Alatničar
Alatničar za metalne kalupe,specijalizirani
Alatničar za mjerne pribore,specijalizirani
Alatničar za rezane alate,specijalizirani
Alatničar za stezne pribore,specijalizirani
Alatničar,majstor
Alatničarski poslovođa
Bravar
Bravar,majstor
Izrađivač ključeva
Metalomodelar
Metalomodelar,specijalizirani
Monter mjernih instrumenata
Ocrtavač odljevaka
Ocrtavač odljevaka,specijalizirani
Puškar
Puškar,majstor
Pomoćni bravar
Blanjač metala
Horizontalni metalobušač
Horizontalni metalobušač,specijalizirani
Kontrolor metalnih proizvoda
Metalobrusač
Metalobrusač,specijalizirani
Metaloglodač
Metaloglodač,specijalizirani
Metalotokar
Metalotokar,majstor
Obrađivač metala odvajanjem čestica
Pletač metalne užadi
Podešavač metaloobrađivačkih numeričkih upravljanih mašina,specijalizirani
Podešavač metaloobrađivačkog automatskog postrojenja,specijalizirani
Podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih mašina,specijalizirani
Podešavač sastavljenih reznih alata,specijalizirani
Podešavač specijalnih alatnih mašina,specijalizirani
Pomoćni metalobušač
Prešač metala
7223
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7231
7232
7232
7232
7232
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
Metalostrugar
Brusač metala
Oštrač alata
Oštrač alata,specijalizirani
Oštrač noževa
Polirac metala
Serviser dijamantnih pila
Automehaničar
Automehaničar, majstor
Dijagnostičar kvarova na vozilima, specijalizirani
Grupovođa mehaničara i montera motornih vozila
Mehaničar pružnih vozila unutrašnjeg transporta
Mehaničar pružnih vozila, specijalizirani
Mehaničar vozila unutrašnjeg transporta
Monter motornih vozila
Podmazivač vozila
Poslovođa mehaničara i montera motornih vozila
Tehnički kontrolor vozila
Mašinist generatora i gasnih stanica
Mašinist motora SUS
Mašinista
Mašinobravar za termo i hidro postrojenja
Pomoćni automehaničar
Aviomehaničar
Mehaničar vazduhoplova i motora
Mehaničar vazduhoplova i motora,specijalizirani
Monter vazduhoplova
Grupovođa montera,mehaničara i servisera mašina
Mašinobravar
Mašinobravar,majstor
Mehanaičar uredskih mašina, majstor
Mehaničar alatnih mašina
Mehaničar alatnih mašina,majstor
Mehaničar brodskih mašina
Mehaničar brodskih mašina,specijalizirani
Mehaničar energetske opreme
Mehaničar energetske opreme,specijalizirani
Mehaničar građevinski mašina
Mehaničar građevinski mašina,specijalizirani
Mehaničar grafičkih mašina
Mehaničar grafičkih mašina,specijalizirani
Mehaničar industrijske opreme
Mehaničar industrijske opreme,specijalizirani
Mehaničar konfekcijskih mašina
Mehaničar konfekcijskih mašina,specijalizirani
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo,specijalizirani
Mehaničar mašina za preradu nemetala
Mehaničar mašina za preradu nemetala,specijalizirani
Mehaničar metalurške opreme
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
Mehaničar metalurške opreme,specijalizirani
Mehaničar opreme za grijanje
Mehaničar opreme za grijanje,specijalizirani
Mehaničar opreme za kompresore
Mehaničar opreme za kompresore, specijalizirani
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije,majstor
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje, specijalizirani
Mehaničar pretovarne mehanizacije
Mehaničar pretovarne mehanizacije,specijalizirani
Mehaničar procesne opreme
Mehaničar procesne opreme,specijalizirani
Mehaničar proizvodnog postrojenja
Mehaničar proizvodnog postrojenja,specijalizirani
Mehaničar rudarskih mašina
Mehaničar rudarskih mašina,specijalizirani
Mehaničar šumske mehanizacije
Mehaničar šumske mehnizacije,specijalizirani
Mehaničar tekstilnih mašina
Mehaničar tekstilnih mašina,specijalizirani
Mehaničar uredskih mašina
Mehaničar za hidrauliku,specijalizirani
Mehaničar za pumpe,specijalizirani
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje,majstor
Mehatroničar operater
Monter alatnih mašina
Monter alatnih mašina,specijalizirani
Monter brodske opreme
Monter brodske opreme,specijalizirani
Monter dizala
Monter dizala,specijalizirani
Monter energetske opreme
Monter energetske opreme,specijalizirani
Monter industrijskih transportnih sredstava
Monter industrijskih transportnih sredstava,specijalizirani
Monter mašina
Monter mašina,specijalizrani
Monter poljoprivrednih mašina
Monter poljoprivrednih mašina,specijalizirani
Monter procesne opreme
Monter procesne opreme,specijalizrani
Monter tekstilnih mašina
Monter tekstilnih mašina,specijalizirani
Podmazivač mašina
Pomoćni monter mašina
Serviser plinskih uređaja
Serviser plinskih uređaja,specijalizirani
Serviser ručnog alata
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7233
7234
7234
7234
7234
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
7313
Serviser ručnog alata,specijalizirani
Serviser šivaćih mašina
Serviser šivaćih mašina,majstor
Serviser uređaja za točenje goriva
Serviser uređaja za točenje goriva,specijalizirani
Serviser vatrogasnih aparata
Druga zanimanja - mehaničari i mašinisti
Mehaničar pletaćih mašina
Mehaničar bicikla
Mehaničar motocikla
Mehaničar motocikla,majstor
Monter bicikla
Finomehaničar
Finomehaničar,majstor
Grupovođa preciznih mehaničara
Instrumentalni optičar
Instrumentalni optičar,majstor
Kontrolor preciznih instrumenata
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju,majstor
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata,specijalizirani
Mehaničar za vage
Mehaničar za vage,majstor
Serviser optičke opreme
Serviser preciznih naprava i opreme
Urar za popravak i održavanja satova
Urar, u proizvodnji satova
Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata
Izrađivač gudačkih instrumenata
Izrađivač harmonika
Izrađivač klavira
Izrađivač muzičkih instrumenata
Izrađivač orgulja
Izrađivač tambura
Izrađivač udaračkih mašinskih instrumenata
Podešavač muzičkih instrumenata
Serviser muzičkih instrumenata
Štimer harmonike
Štimer klavira
Bižuterist
Draguljar
Filigranist
Graver plemenitih metala
Juvelir
Ljevač plemenitih metala
Prešač plemenitih metala
Srmar
Valjač plemenitih metala
Zlatar
7313
7313
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7314
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7315
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7316
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7317
7318
7318
Zlatarski poslovođa
Zlatar - draguljar
Gipsmodelar
Gipsmodelar,specijalizirani
Izrađivač sredstava za poliranje i brušenje
Keramičar
Lončar
Ljevač keramičkih proizvoda
Razvrstavač keramičkih proizvoda
Keramičar - teracer - podopolagač
Keramičar - teracer - podopolagač,majstor
Pomoćni keramičar
Izrađivač leća
Kontrolor staklenih proizvoda
Rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala
Staklar
Staklarski poslovođa
Staklobrusač
Stakloduvač
Stakloduvač,specijalizirani
Staklorezac
Brusač kristalnog stakla
Brusač kristalnog stakla,specijalizirani
Crtač dezena na staklu,keramici i sl.
Crtač, netehnički
Dekorater emajlom
Dekorater keramike
Dekorater stakla
Dekorativni slikar
Glazer keramike
Graver pečatorezac
Izrađivač ukrasa i nakita
Jetkač stakla
Pismoslikar
Pismoslikar,majstor
Posrebrivač ogledala
Tetovirač
Četkar
Drvodjelja
Izrađivač drvene obuće
Izrađivač držala,štapova i sličnih predmeta
Metlar
Pletač korpi
Pletač likom
Pletač namještaja
Pletač rogozom i trskom
Pletač slamom
Pletač uzoraka za korpe
Čipkar
Čipkar ručni
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7318
7319
7319
7319
7319
7319
7319
7319
7319
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7321
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
Ćilimar
Izrađivač kožnih proizvoda domaće radinosti
Izrađivač narodnih nošnji
Izrađivač tapiserija
Izrađivač tekstilnih proizvoda domaće radinosti
Jorgandžija
Pletač
Pletač,majstor
Pripremač tekstilnih vlakana
Užar i izrađivač vrpci
Vunovlačar
Izrađivač predmeta domaće radinosti iz kamena
Izrađivač predmeta od školjki
Izrađivač svijeća
Izrađivač tradicijskih predmeta
Kalajdžija
Kazandžija
Kujundžija
Rezbar predmeta od roga
Elektrotiper
Fotograver
Grafičar pripremne proizvodnje,specijalizirani
Grafičar slagač/monter
Grafičar za fotoslog i računarski slog,specijalizirani
Grafički jetkač
Izrađivač ploče za Braillovo pismo
Kemigraf
Ljevač olovnih slova
Ljevač stereotipskih ploča
Mašinski slovoslagač
Modular, elektrotip
Modular, stereotip
Montažer u štamparstvu
Reprofotograf
Reprograf skenarist
Retušer
Ručni graver štamparskih uzoraka u metalu
Ručni graver štamparskih uzoraka u nemetalu
Ručni izrađivač štamparskih formi i klišeja
Ručni slovoslagač
Slagač na računskom terminalu
Slovoslagač
Štamparski graver,specijalizirani
Bakroštamper
Fleksografski štampar
Grafičar štamparske proizvodnje,specijalizirani
Knjigoštampar
Kontrolor štamparskih proizvoda
Ofset štamper
Ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitoštampu
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7322
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7411
7411
7411
7411
7411
7411
7411
7411
7411
7411
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
Ručni štampar
Sitoštampar
Štampar
Štampar na metalu
Štampar na plastici
Štampar na tekstilu
Štampar višebojnih otisaka u štampi
Štamper nijanser štamparskih boja
Štamper probnih otisaka
Štamper višebojnih otisaka
Štamper višebojnih otisaka u bakroštampi
Štamper višebojnih otisaka u fleksoštampi
Štamper višebojnih otisaka u knjigoštampi
Štamper višebojnih otisaka u ofsetu
Ofset mašinist
Tipomašinist
Tipomašinist, specijalizirani
Grafičar za doradu
Grafičar završne proizvodnje,specijalizirani
Knjigovezac
Knjigovezac mekog uveza
Knjigovezac tvrdog uveza
Knjigovezac za ručni uvez
Knjigovezac,majstor
Knjigovezački poslovođa
Obrađivač materijala u knjigoveznici
Ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda
Ručni izrađivač proizvoda od papira
Električar održavanja
Električar pozornice i studija
Električar pozornice i studija,specijalizirani
Elektroinstalater
Elektroinstalater,specijalizirani
Monter niskonaponskih instalacija
Elektroinstalater telekomunikacijskih vodova i instalacija
Elektroinstalater za priključke i instalacije
Pogonski električar
Pomoćni električar
Autoelektričar
Autoelektričar, majstor
Brodski elektromehaničar
Brodski elektromehaničar,specijalizirani
Elektromehaničar
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo,majstor
Elektromehaničar proizvodnih mašina
Elektromehaničar proizvodnih mašina,specijalizirani
Elektromehaničar za elektroenergetiku
Elektromehaničar za elektroenergetiku,specijalizirani
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7412
7413
7413
7413
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7421
7422
7422
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove,specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergetiku,specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergitiku
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila,specijalizirani
Elektromonter
Elektromonter dizala
Elektromonter energetskih mašina i uređaja
Elektromonter energetskih mašina i uređaja,specijalizirani
Grupovođa elektromontera i elektromehaničara energetskih mašina
Monter električnih aparata za domaćinstvo
Monter električnih mašina i opreme
Monter električnih mjernih instrumenata i sklopova
Serviser električnih aparata i opreme
Elektromehaničar za elektroenergetska postrojenja
Elektromonter za visoki napon
Grupovođa montera električnih i telekomunikacijskih mreža
Monter električnih mreža
Monter električnih mreža,specijalizirani
Grupovođa montera,mehaničara i servisera elektronike
Mehaničar audio i video tehnike
Mehaničar audio i video tehnike,majstor
Mehaničar elektroničar
Mehaničar elektroničar,specijalizirani
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina,specijalizirani
Mehaničar elektronike uredski mašina
Mehaničar elektronike uredskih mašina,specijalizirani
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja,majstor
Mehaničar medicinske elektronike
Mehaničar računarske elektronike
Mehaničar računarske elektronike,specijalizirani
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja,specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektornike,specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektronike
Mehaničar za energetskoelektronske uređaje,specijalizirani
Mehaničar ze elektronske mjerne i upravljačke uređaje,specijalzirani
Monter audiovizuelne elektronike,specijalizirani
Monter elektronike instrumenata,specijalizirani
Monter elektronske opreme
Monter medicinske elektronike,specijalizirani
Monter radio-televizijske elektronike,specijalizirani
Monter signalne elektronike,specijalizirani
Monter televizijskih antena
Serviser elektronskih uređaja i opreme
TV mehaničar
Grupovođa montera,mehaničara i servisera telekomunikacijskih uređaja
Mehaničar telekomunikacijske opreme
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7422
7511
7511
7511
7511
7511
7511
7512
7512
7512
7512
7512
7512
7512
7512
7512
7512
7513
7513
7513
7513
7513
7513
7514
7514
7514
7514
7514
7514
7514
7514
7515
7515
7515
7515
7515
7516
7516
7516
7516
7521
Mehaničar telekomunikacijske opreme,specijalizirani
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja,specijalizirani
Monter računarske elektronike,specijalizirani
Monter telekomunikacijske elektronike,specijalizirani
Monter telekomunikacijskih mreža
Monter telekomunikacijskih mreža,specijalizirani
Monter telekomunikacijskih uređaja
Monter telekomunikacijskih uređaja,specijalizirani
Serviser terminalskih aparata kod pretplatnika
Kobasičar
Mesar
Mesar, majstor
Mesarski poslovođa
Pomoćnik mesara
Prerađivač mesa i mlijeka
Buregdžija
Licitar
Pekar
Pekar bureka i pizze
Pekar,majstor
Pekarski poslovođa
Slastičar
Slastičar,majstor
Tjesteninar
Prerađivač žita, brašna i šećera
Kontrolor mlijeka
Maslar
Mljekar
Mljekar,majstor
Sirar
Sladoledar
Ljuštilac povrća i voća
Prerađivač voća i povrća
Proizvođač alkoholnih pića
Proizvođač bezalkoholnih pića
Proizvođač jestivih ulja
Proizvođač sirćeta
Mlinar žita
Proizvođač šećera
Kušaoc hrane
Kušaoc pića
Ocjenjivač hrane
Ocjenjivač pića
Podrumar
Ocjenjivač duvana
Pripremač duvana
Proizvođač duvanskih proizvoda
Sušilac duvana
Impregnator drveta
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7521
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7522
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
Kuhar šibe
Ljuštilac kore
Obrađivač drveta,specijalizirani
Ovlaživač drveta
Paritelj drveta
Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta
Sušitelj drveta
Bačvar
Bačvar,majstor
Bojadiser drvenih proizvoda
Drvogalanterist
Drvomodelar
Drvorezbar
Drvorezbar,specijalizirani
Grupovođa stolara
Intarzijski stolar
Intarzijski stolar,specijalizirani
Izrađivač alata za grafičku ambalažu
Izrađivač drvene sportske opreme
Izrađivač okvira za slike
Izrezivač drvenih igračaka
Kolar
Kolar,majstor
Kontrolor proizvoda od drveta
Ljevački drvomodelar
Ljevački drvomodelar,specijalizirani
Majstor drvene sportske opreme
Majstor stilskog namještaja
Maketar
Modelar kalupa i peta
Monter namještaja
Nanositelj kita na drvo
Restaurator drvenih predmeta,specijalizirani
Serviser sportske opreme
Stilar,dekorni i umjetnički majstor
Stolar
Stolar stilskog namještaja
Stolar za šablone
Stolar,dekorni i umjetnički
Stolar,majstor
Stolar,ortopedski
Stolar,ortopedski specijalizirani
Stolar,specijalizirani za izradu šablona i prototipova
Drvotokar
Drvotokar,majstor
Grupovođa rukovalaca mašinama za izradu drvenih proizvoda
Podešavač drvoobrađivački mašina,specijalizirani
Podešavač drvoobrađivačkih mašina
Rezač drvenih figura
Rukovalac bušilicom za drvo
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7523
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7531
7532
7532
7532
7532
7532
7532
7532
7532
7532
Rukovalac blanjalicom za drvo
Rukovalac brojčano upravljanom drvoobrađivačkom mašinom
Rukovalac drvotokarskim mašinama
Rukovalac glodalicom za drvo
Rukovalac mašinom za dubljenje rupa u drvetu
Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem
Rukovalac mašinom za obrađivanje i obljepljivanje drveta
Rukovalac mašinom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta
Rukovalac mašinom za sljepljivanje uskih strana drveta
Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje drveta
Rukovalac postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo
Rukovalac presom za obljepljivanje rubova
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha
Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac tračnom pilom
Rukovalac uređajem za bojanje i lakiranje drveta
Rukovalac uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drveta
Rukovalac uređajem za kondicioniranje drveta
Rukovalac uređajem za savijanje drveta
Rukovalac višefaznim mašinama za drvo
Rukovalac višefazom mašinom za obradu drveta i spajanje rubova
Savijač drveta u kalupu
Rezač drveta
Izrađivač krzna
Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda
Krojač
Krojač muške odjeće,majstor
Krojač rublja, majstor
Krojač u scenografiji,specijalizirani
Krojač ženske odjeće,majstor
Krojač,majstor
Krznar
Krznar, majstor
Modist
Šeširdžija
Šeširdžija, majstor
Izradivac kožne galanterije
Konfekcionar
Konfekcionar tekstila - krojač
Manipulant u konfekcioniranju tekstila
Pomoćnik konfekcijskog tekstila
Izrađivač šablona za odjeću, specijalizirani
Krojač gornjih dijelova obuće
Krojač krzna i kože
Krojač lake odjeće
Krojač materijala za tapaciranje
Krojač tekstila
Krojač teške odjeće
Krojač trikotažne odjeće
Pomoćni krojač podstave obuće
7532
7532
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7533
7534
7534
7534
7534
7534
7534
7534
7535
7535
7535
7535
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7536
7541
7541
7541
7542
7542
7542
7542
7542
7543
7543
7543
7544
7544
Vođa krojačnice
Pomoćni krojač tekstila
Kišobrandžija
Šivač
Šivač gornjih dijelova obuće
Šivač kože
Šivač krzna
Šivač podstave obuće
Šivač tekstila
Vezilac
Šivač krzna i kože
Šivač lake konfekcije
Šivač teške konfekcije
Cerader
Izrađivač posteljnih ulošaka
Tapetar
Tapetar dekorater
Tapetar namještaja
Tapetar vozila
Tapetar, majstor
Izrađivač posebnih koža
Kožar
Kožar bojadiser, specijalizirani
Razvrstavač koža,specijalizirani
Izrađivač donjih dijelova obuće
Izrađivač gornjih dijelova obuće
Izrađivač gornjih dijelova ortopedske obuće
Kožni galanterist
Obućar
Obućar,majstor
Opančar
Ortopedski obućar
Ortopedski obućar,majstor
Remenar-sedlar
Rukavičar
Torbar
Torbar,specijalizirani
Podvodni monter
Ronilac za spasavanje
Ronilac spužvi i koralja
Deminer
Miner
Palitelj mina površinskog kopa
Palitelj mina u jami
Pirotehničar
Ispitivač kvaliteta industrijskih procesa
Ispitivač kvaliteta proizvoda
Ispitivač kvaliteta usluga
Deratizer
Dezinsektor
7549
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8111
8112
8112
8112
8112
8112
8112
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8113
8114
8114
8114
Kаlupеr оptičkih sоčivа
Bušač na površinskom kopu
Kamenorezac
Obrađivač kamenih blokova
Podgrađivač okna,specijalizirani
Pomoćni rukovalac rudarskim postrojenjem
Pomoćni rukovalac sjekaćicom kamena
Rudar
Rudar podzemnog kopa
Rudar površinskog kopa
Rudar,specijalizirani
Rudarski tesar
Rukovalac dijamantnom pilom
Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom
Rukovalac rudarskim postrojenjem
Rukovalac sjekaćicom kamena
Bušač i dubinski bušač
Pomoćni jamski kopač i rudar
Pomoćnik u podzemsnoj eksploataciji
Rukovalac mehanizacijom na površinskoj eksploataciji
Rukovalac pomoćne jamske mehanizacije
Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda
Rukovalac mašinama i uređajima za obradu rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina
Rukovalac postrojenjem za separaciju
Klinaš
Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za hidrološka bušenja
Rukovalac postrojenjem za istraživanje bušotina,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za karotažne radove,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida
Rukovalac postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove sa tekućim azotom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini,specijalizirani
Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas,specijalizirani
Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas
Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas,specijalizirani
Rukovalac samopokretnom bušilicom
Rukovalac uređajem za karotažne radove
Rukovalac uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini
Rukovalac uređajima za proizvodnju nafte i gasa
Tornjaš
Rukovalac mašinama za obradu kamena
Rukovalac mašinama za proizvodnju industrijskih dijamanata
Rukovalac mašinom za lijevanje betona
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8114
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
Rukovalac pilom za kamen
Rukovalac uređajem za azbestnocementne proizvode
Rukovalac uređajem za gipsane ploče
Rukovalac uređajem za izradu betonskih građevinskih elemenata
Rukovalac uređajem za izradu betonskih proizvoda
Rukovalac uređajem za izradu proizvoda od porobetona
Rukovalac uređajem za mješanje betona
Rukovalac uređajem za proizvode iz polimernog betona
Mlinar sirovina za cement, kreč i gips
Industrijski kalilac
Industrijski livac
Industrijski talilac
Industrijski talilac livar
Industrijski valjaoničar
Industrijski žarilac
Industrijski žičar
Metalurg obojenih metala
Poslužitelj alatnih mašina
Poslužitelj specijalne alatne mašine
Rukovalac oštrilicom alata
Rukovalac alatnom mašinom
Rukovalac blanjalicom metala
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala ,specijalizirani
Rukovalac glodalicom metala
Rukovalac mašinama i uređajima za istiskivanje metala
Rukovalac mašinama i uređajima za izvlačenje metala
Rukovalac mašinom za blanjenje
Rukovalac mašinom za brušenje metala
Rukovalac mašinom za brušenje žljebova
Rukovalac mašinom za bušenje metala
Rukovalac mašinom za elektroerodiranje
Rukovalac mašinom za glodanje žljebova
Rukovalac mašinom za graviranje metala
Rukovalac mašinom za izradu reznog alata
Rukovalac mašinom za jetkanje metala
Rukovalac mašinom za kovanje alata
Rukovalac mašinom za kovanje novca
Rukovalac mašinom za piljenje metala
Rukovalac mašinom za proizvodnju električnih vodova
Rukovalac mašinom za proizvodnju kotlova
Rukovalac mašinom za proizvodnju metalne užadi
Rukovalac mašinom za proizvodnju nakita
Rukovalac mašinskim makazama za rezanje metala
Rukovalac pećima za prerađivanje metala
Rukovalac presom za metale
Rukovalac procesnih linija za prerađivanje metala
Rukovalac procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
Rukovalac procesnih mašina za toplotnu obradu metala
Rukovalac tokarilicom metala
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8121
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8122
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
Rukovalac topioničkim pećima
Rukovalac uređajem za elektrozavarivanje
Rukovalac uređajem za izradu metalne galanterije
Rukovalac uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina
Rukovalac uređajem za poliranje metala
Rukovalac uređajem za rezanje plamenom
Rukovalac uređajem za zavarivanje plamenom
Rukovalac uređajima za izvlačenje žice
Proizvođač akumulatorskih kutija
Galvanizer
Galvanizer,specijalizirani
Rukovalac uređajem za bruniranje
Rukovalac uređajem za elektrolizu
Rukovalac uređajem za eloksiranje
Rukovalac uređajem za fosfatiziranje metala
Rukovalac uređajem za odmašćivanje metala
Rukovalac uređajem za pjeskarenje metala
Rukovalac uređajem za plastificiranje metala
Rukovalac uređajem za premazivanje metala
Rukovalac uređajem za sačmarenje metala
Rukovalac uređajem za uranjanje metala
Nijanser premaznih sredstava
Rafinerijski punitelj
Rukovalac asfaltne baze
Rukovalac cjevovodnotransportnim uređajima
Rukovalac dehidratorom hemikalija
Rukovalac destilatorom
Rukovalac destilatorom aroma i parfema
Rukovalac dispergatorom hemikalija
Rukovalac drobilicom za hemikalije
Rukovalac ekstraktorom hemikalija
Rukovalac ekstruderom za hemikalije
Rukovalac filterima za hemikalije
Rukovalac isparivačem
Rukovalac mašinama za izdvajanje radioaktivnih materija
Rukovalac mašinama za proizvodnju koksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju sintetičkih vlakana
Rukovalac mašinama za proizvodnju soli
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačke kože
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačkih đubriva
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu hemikalija
Rukovalac mašinom za farmaceutske proizvode
Rukovalac mašinom za kozmetičke proizvode
Rukovalac mašinom za peraća sredstva
Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih proizvoda
Rukovalac mlinom za hemikalije
Rukovalac peći za cement
Rukovalac peći za gips
Rukovalac peći za kreč
Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode,specijalizirani
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8131
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8132
8141
8141
Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju kreča
Rukovalac postrojenjem za kozmetičke proizvode,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za peraća sredstva,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za transport gasa
Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija
Rukovalac postrojenjima u preradi nafte
Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija
Rukovalac separatorom za hemikalije
Rukovalac sitima za hemikalije
Rukovalac sterilizatorom
Rukovalac sušarom za hemikalije
Rukovalac transportnim gasnim sistemom,specijalizirani
Rukovalac uređajem za bitumensko-katranske proizvode
Rukovalac uređajem za granuliranje hemikalija
Rukovalac uređajem za kuhanje hemikalija
Rukovalac urađejem za mješanje hemikalija
Rukovalac uređajem za frakcijsku destilaciju drveta
Rukovalac uređajem za izradu šibica
Rukovalac uređajem za kalciniranje
Rukovalac uređajem za otapanje hemikalija
Rukovalac uređajem za pirotehničke proizvode
Rukovalac uređajem za pripremu smjese za šibice
Rukovalac uređajem za proizvodnju eksploziva
Rukovalac uređajem za proizvodnju linoleuma
Rukovalac uređajem za proizvodnju olovaka
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva,specijalizirani
Rukovalac uređajem za proizvodnju svijeća
Rukovalac uređajem za proizvodnju školskog pribora
Rukovalac uređajem za sintezu hemikalija
Rukovalac uređajem za suhu destilaciju drveta
Rukovalac uređajima za oplemenjivanje gasa
Rukovalac uređajima za proizvodnju elektroda
Rukovalac uređajima za proizvodnju gasa
Rukovalac uređajima za utovar tekućeg gasa
Sastavljač streljiva, specijalizirani
Elektrolizer aluminijuma
Hemičar operator
Izradivac hemijskih proivoda
Filmski laborant
Fotolaborant
Rukovalac uređajem za izradu fotografija
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih filmova
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih ploča
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotohemikalija
Rukovalac uređajem za razvijanje filmova
Rukovalac mašinom za izradu gornjih gumenih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za izradu gume
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8141
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8142
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8143
8151
8151
Rukovalac mašinom za izradu sintetičkih đonova
Rukovalac mašinom za oblikovanje gumenih proizvoda
Rukovalac mlinom za gumu
Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda
Rukovalac uređajem za gumiranje
Rukovalac uređajem za preradu gumenih proizvoda
Rukovalac uređajem za vulkaniziranje
Vulkanizer
Gumar
Pomoćni gumari i plastičari
Proizvođač gume i plastike
Rukovalac ekstruderom za polimere
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda,specijalizirani
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda
Rukovalac mašinom za brizganje polimera
Rukovalac mašinom za injekcijsko presanje polimera
Rukovalac mašinom za izradu dugmadi
Rukovalac mašinom za laminiranje polimera
Rukovalac mašinom za pripremu polimera
Rukovalac mašinom za puhanje polimera
Rukovalac mašinom za rotolijev polimera
Rukovalac mješalicom za granulat plastike
Rukovalac mlinom za plastiku
Rukovalac presom za polimere
Rukovalac uređajem za ekspandiranje polimera
Rukovalac uređajem za lijevanje polimera
Rukovalac uređajem za preradu plastike
Rukovalac za toplo oblikovanje polimera
Manipulant u preradi plastičnih masa
Obrađivač materijala u kartonaži
Obrađivač materijala u preradi papira
Rukovalac fleksoštamparskom mašinom
Rukovalac knjigovezačkim mašinama
Rukovalac mašinom u kartonaži
Rukovalac mašinom za bakroštampu
Rukovalac mašinom za izradu koverata
Rukovalac mašinom za izradu vrećica
Rukovalac mašinom za knjižnu štampu
Rukovalac mašinom za preradu papira
Rukovalac ofsetnom štamparskom mašinom
Rukovalac pomoćnim knjigovezačkim mašinama
Rukovalac pomoćnom mašinom u kartonaži
Rukovalac pomoćnom štamparskom mašinom
Rukovalac sitoštamparskom mašinom
Rukovalac štamparskom mašinom
Rukovalac uređajima u hemigrafiji
Rukovalac uređajima u reprofotografiji
Rukovalac uređajima u slovoljevaonici
Rukovalac mašinama za netkani tekstil
Rukovalac mašinama za predenje
8151
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8152
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8153
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8154
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
8155
Rukovalac mašinama za užad
Rukovalac mašinama za iglanje i prošivanje
Rukovalac mašinama za pletenje
Rukovalac mašinama za pletenje mreža
Rukovalac mašinama za tkanje
Rukovalac mašinama za ukrasni tekstil
Rukovalac mašinama za vezenje
Tkač
Tkač ćilima
Mašinski pletač
Tkač, predioničar, pletač
Pomoćni rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Rukovalac mašinom za ravno šivenje odjeće
Rukovalac mašinom za vezenje
Rukovalac posebnim mašinama za šivanje odjeće
Rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Rukovalac šivaćim poluautomatom i automatom
Rukovalac šivaćom mašinom za kožu
Rukovalac šivaćom mašinom za tekstil
Hemijski čistač
Hemijski čistač,majstor
Rukovalac kalandrom za tekstil
Rukovalac mašinama za bojenje tekstila
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu tekstila
Rukovalac mašinom za bijeljenje tekstila
Rukovalac mašinom za bojenje pređe
Rukovalac mašinom za bojenje tekstilnih vlakana
Rukovalac mašinom za boranje (plisiranje) tekstila
Rukovalac mašinom za čupavljenje tekstila
Rukovalac mašinom za glačanje odjeće
Rukovalac mašinom za glačanje tekstila
Rukovalac mašinom za karboniziranje tekstila
Rukovalac mašinom za naknadnu obradu tekstila
Rukovalac mašinom za namotavanje tekstila
Rukovalac mašinom za odškrobljavanje tekstila
Rukovalac mašinom za plastificiranje tekstila
Rukovalac mašinom za šišanje tekstila
Rukovalac mašinom za štampanje tekstila
Rukovalac mašinom za valjanje tekstila
Rukovalac tekstilnom presom
Rukovalac kožarsko-krznarskim mašinama
Rukovalac mašinama za brušenje i četkanje kože
Rukovalac mašinama za češljanje i šišanje krzna
Rukovalac mašinama za doradu potplatnih koža
Rukovalac mašinama za glačanje i ravnanje koža
Rukovalac mašinama za napinjanje kože
Rukovalac mašinama za pokrivne slojeve kože
Rukovalac mašinama za sušenje kože
Rukovalac mašinom za cijepanje kože
Rukovalac mašinom za lomljenje lica kože
8155
8155
8155
8155
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8156
8157
8157
8157
8157
8159
8159
8159
8159
8159
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
Rukovalac mašinom za mekšanje kože
Rukovalac mašinom za mjerenje kože
Rukovalac mašinom za skidanje mesine
Rukovalac mašinom za struganje kože
Poslužitelj mašine za gradiranje obućarskih šablona
Poslužitelj mašine za isijecanje i rezanje kožne galanterije
Rukovalac mašinom za brizganje potplata na obuću
Rukovalac mašinom za brušenje obuće
Rukovalac mašinom za isijecanje donjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za krojenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za navlačenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za obradu ruba potplata
Rukovalac mašinom za presanje dijelova obuće
Rukovalac mašinom za prošivanje đonova
Rukovalac mašinom za rupičanje kožnih dijelova
Rukovalac obućarskim mašinama
Rukovalac šivaćom mašinom za kožnu galanteriju
Rukovalac šivaćom mašinom za obuću
Rukovalac mašinama za iskuhavanje tekstila
Rukovalac mašinama za pranje tekstila
Rukovalac mašinom za cijeđenje rublja
Rukovalac mašinom za pranje rublja
Poslužitelj mašine za ukrašavanje obuće
Rukovalac mašinama za izradu šešira
Rukovalac mašinama za izradu traka s uzorkom
Rukovalac mašinama za toplinsko oblikovanje tekstila
Rukovalac za izradu pozamenterije
Industrijski obrađivač mlijeka,specijalizirani
Izrađivač ljekovitih proizvoda od meda,specijalizirani
Konditor
Ljuštilac žita
Mlinar
Poslužitelj linije u preradi duhana
Poslužitelj linije u proizvodnji pića
Poslužitelj linije za preradu voća i povrća
Poslužitelj mašina u preradi mesa i ribe
Poslužitelj mašina za pekarske proizvode i slatkiše
Poslužitelj mašine za mljevenje prehrambenih proizvoda
Poslužitelj mašine za proizvodnju šećera
Poslužitelj uređaja u preradi mlijeka
Prerađivač mlijeka,specijalizirani
Rukovalac mašinama u pekarstvu
Rukovalac mašinama za konzerviranje mesa i ribe
Rukovalac mašinama za ljuštenje žita
Rukovalac mašinama za mliječne proizvode
Rukovalac mašinama za mljevenje uljarične ljuske
Rukovalac mašinama za mljevenje uljnog sjemena
Rukovalac mašinama za mljevenje žita
Rukovalac mašinama za obradu voća
Rukovalac mašinama za poslastice i peciva
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
Rukovalac mašinama za pranje voća i povrća
Rukovalac mašinama za preradu mesa
Rukovalac mašinama za preradu ribe
Rukovalac mašinama za preradu voća i povrća
Rukovalac mašinama za pripremu voća i povrća
Rukovalac mašinama za proizvodnju čokolade
Rukovalac mašinama za proizvodnju dijetne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju dječije hrane iz voća
Rukovalac mašinama za proizvodnju jestivog ulja
Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju kolača
Rukovalac mašinama za proizvodnju margarina i biljnog masla
Rukovalac mašinama za proizvodnju slatkiša
Rukovalac mašinama za proizvodnju sokova
Rukovalac mašinama za proizvodnju stočne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju tijesta
Rukovalac mašinama za proizvodnju tjestenine
Rukovalac mašinama za proizvodnju žvakaćih guma
Rukovalac mašinama za rafiniranje ulja i masti
Rukovalac mašinama za sušenje mesa
Rukovalac mašinama za topljenje masti
Rukovalac mašinama za žitne proizvode
Rukovalac mašinom za konzerviranje mlijeka
Rukovalac mašinom za preradu duhana
Rukovalac mašinom za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac mašinom za riblje proizvode
Rukovalac mlinom za začine
Rukovalac mlinskim sitima
Rukovalac mlinskim valjcima
Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena
Rukovalac postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa
Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju šećera
Rukovalac postrojenjem za filtriranje šećernog sirupa
Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju
Rukovalac postrojenjem za preradu meda
Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka
Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe,kafovine,instanta i čajeva
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mliječne dječije hrane
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sirćeta
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata
Rukovalac postrojenjem za rafiniranje škroba
Rukovalac postrojenjem za rezanje šećerne repe
Rukovalac postrojenjem za separaciju škroba
Rukovalac postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih sredstava
Rukovalac postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca
Rukovalac postrojenjem za tekući šećer
Rukovalac postrojenjima za preradu kafe,kakaoa,dodataka jelima i čajeva
Rukovalac prehrambenim mašinama
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8160
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
Rukovalac silosnim uređajima
Rukovalac uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za obradu mlijeka
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mlijeka
Rukovalac uređajem za preradu duhana
Rukovalac uređajima za izradu kobasica
Rukovalac uređajima za obradu ječma i slada
Rukovalac uređajima za obradu mesa
Rukovalac uređajima za obradu ribe
Rukovalac uređajima za proizvodnju alkohola
Rukovalac uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju kvasca
Rukovalac uređajima za proizvodnju pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju vina
Rukovalac uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi
Rukovalac uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća
Rukovalac uređajima za sušenje voća i povrća
Rukovalac uređajima za zamrzavanje mesa i ribe
Rukovalac uređajima za zamrzavanje voća i povrća
Sirar, industrijski
Pivar
Rukovalac autoklavom za sječku
Rukovalac digestorom za pulpu
Rukovalac mašinom za obradu papira
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira,specijalizirani
Rukovalac mlinom za papirnu smjesu
Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta
Rukovalac uređajem za pripremu papirne mase
Rukovalac uređajem za hidriranje pulpe
Rukovalac uređajem za iskuhavanje drveta
Rukovalac uređajem za izbjeljivanje celuloze
Rukovalac uređajem za preradu otpadnog luga
Rukovalac uređajem za pripremu ljepila za papir
Pomoćni proizvođač celuloze
Poslužitelj postrojenja za izradu parketa
Precrtavač furnira i masivnog drveta
Razvrstavač i slagač lemelnih i mozaičnih parketa
Rukovalac mašinom za brušenje i poliranje drveta
Rukovalac uređajem za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac brojčano upravljanim mašinama za primarnu preradu drveta
Rukovalac cirkularom ,gaterom i poralicom
Rukovalac kružnom pilom
Rukovalac mašinom za dijeljenje drveta bez iverja
Rukovalac mašinom za iveranje drveta
Rukovalac mašinom za izradu pragova
Rukovalac mašinom za obradu pluta
Rukovalac mašinom za otkoravanje
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8172
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8181
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8182
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8183
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
Rukovalac mašinom za pripremu oblovine
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana
Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploča
Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo
Rukovalac uređajem za prosijavanje,razvrstavanje i natresanje drveta
Rukovalac višefaznom mašinom za guljenje,pilenje,iveranje
Proizvođač furnira i drvenih pločica
Grupovođa staklarskih,keramičkih i sličnih procesnih mašina i uređaja
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramike
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju stakla
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju staklenih proizvoda
Rukovalac peći za fritu
Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana
Rukovalac postrojenjem za pripremu keramičke mase
Rukovalac uređajem za pripremu glazure
Rukovalac uređajima za pripremu stakla
Ložač parnog kotla
Poslovođa dopreme i pripreme uglja u TE
Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom,specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem,specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa ručnim loženjem
Rukovalac parnim mašinama
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima,specijalizirani
Rukovalac postrojenja kondenzacije
Rukovalac postrojenja kondenzacije, specijalizirani
Smjenovođa u TE
Rukovalac mašinom za hermetičko zatvaranje
Rukovalac mašinom za pakovanje
Rukovalac mašinom za pakovanje pod pritiskom
Rukovalac mašinom za pakovanje tableta
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom
Rukovalac za dodavanje financijskih markica
Rukovalac za obilježavanje robe
Ložač centralnog grijanja
Rukovalac automatiziranom montažnom linijom,specijalizirani
Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem,specijalizirani
Rukovalac elektrolizne stanice
Rukovalac industrijskim robotom,specijalizirani
Rukovalac kompresorom
Rukovalac kompresorskih stanica,specijalizirani
Rukovalac krematorija
Rukovalac mašinom za označavanje ceste
Rukovalac mašinom za postavljanje cijevne instalacije
Rukovalac mašinom za postavljanje drenaže
Rukovalac mašinom za postavljanje izolacije
Rukovalac mašinom za pranje vagona
Rukovalac mašinom za prevlačenje električnih vodova
Rukovalac mašinom za sastavljanje kablova i užadi
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8189
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
8212
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem,specijalizirani
Rukovalac opremom u zabavnom parku
Rukovalac parnim turbinama
Rukovalac parnim turbinama,specijalizirani
Rukovalac plinskim turbinama
Rukovalac plinskim turbinama,specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni
Rukovalac postrojenjem za pripremu vode
Rukovalac postrojenjem za pročišćavanje vode
Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka
Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju
Rukovalac pumpama
Rukovalac pumpnih stanica,specijalizirani (osim nafte i prirodnog gasa)
Rukovalac rashladnim postrojenjem
Rukovalac rashladnim postrojenjem, specijalizirani
Rukovalac uklopnim postrojenjem
Rukovalac uklopnim postrojenjem,specijalizirani
Rukovalac uređajem za pranje vozila
Rukovalac uređajem za proizvodnju silicijskih ploča
Rukovalac vagom
Rukovalac vodnim turbinama
Rukovalac vodnim turbinama,specijalizirani
Rukovalac kotlova
Sastavljač dizalica
Sastavljač mašina
Sastavljač mašinskih pribora
Sastavljač motora
Sastavljač parnih kotlova
Sastavljač parnih turbina
Sastavljač plinskih turbina
Sastavljač vozila
Elektronamotač
Elektronamotač,specijalizirani
Impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Poslužitelj mašine za proizvodnju sijalica
Rukovalac mašinom za proizvodnju baterija
Sastavljač akumulatora
Sastavljač aparata za domaćinstvo
Sastavljač baterija
Sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova
Sastavljač elektroinstalacijskog materijala
Sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Sastavljač elektromotora
Sastavljač elektronske opreme
Sastavljač elektronskih sklopova
Sastavljač elektrožičanih snopova
Sastavljač malih transformatora
Sastavljač računarske opreme
Sastavljač rasvjetnih tijela
8212
8212
8212
8212
8212
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8219
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8311
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8312
8321
8321
8322
8322
8322
8322
Sastavljač sijalica
Sastavljač štampanih ploča
Sastavljač telefonskog aparata
Sastavljač telekomunikacijske opreme
Spajač elektrotehničkih elemenata
Poslužitelj mašina za sastavljanje četaka
Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda
Rukovalac mašinom za sastavljanje madraca
Rukovalac mašinom za zakivanje eksera
Rukovalac uređajem za sastavljanje kliznih zatvarača
Sastavljač drvenih proizvoda
Sastavljač građevinske stolarije
Sastavljač gumenih proizvoda
Sastavljač kartonskih proizvoda
Sastavljač kožnih proizvoda
Sastavljač metalnih proizvoda
Sastavljač metalnog namještaja
Sastavljač naočala
Sastavljač papirnatih proizvoda
Sastavljač plastičnih proizvoda
Sastavljač proizvoda od različitih materijala
Sastavljač tekstilnih proizvoda
Ložač parne lokomotive
Mašinovođa dizelvučnog vozila
Mašinovođa elektrovučnog vozila
Mašinovođa parne lokomotive
Mašinovođa za manevar dizelvučnog vozila
Mašinovođa za manevar elektrovučnog vozila
Pregledač vagona
Vozač motornih pružnih vozila
Čuvar cestovnog prelaza
Čuvar mosta
Čuvar ophodar
Čuvar pruge
Čuvar skretnica
Čuvar tunela
Čuvar usporene vožnje
Kočničar
Manevrist
Odjavničar
Postavničar
Pratitelj lokomotiva
Skretničar
Vozni manipulant
Vozač motocikla
Vozač tricikla
Vozač hitne pomoći
Vozač lakog dostavnog vozila
Vozač putničkog automobila
Vozač taksija
8322
8322
8331
8331
8331
8331
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8332
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8341
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
Vozač lakih motornih vozila
Vozač motornih vozila
Vozač autobusa
Vozač kombibusa
Vozač tramvaja
Vozač trolejbusa
Vozač cisterne
Vozač furgona
Vozač hladnjače
Vozač kamiona
Vozač kontejnerskog trajlera
Vozač opasnih materija
Vozač posebnih teretnih vozila
Vozač šlepera
Vozač šlepera sa poluprikolicom
Vozač teretnog vozila
Vozač teretnog vozila sa prikolicom
Vozač teških notornih vozila,majstor
Vozač teškog traktora
Poljoprivredni traktorist
Šumski traktorist
Vozač poljoprivrednih mašina
Vozač teške šumske mehanizacije
Rukovalac građevinskih strojeva visokogradnje
Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama
Rukovalac lakih građevinskih mašina
Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
Rukovalac betonskim topom
Rukovalac betonskom pumpom
Rukovalac građevinskim mašinama
Rukovalac mašinama za asfaltiranje
Rukovalac mašinama za bušenje i razbijanje
Rukovalac mašinama za injektiranje tla
Rukovalac mašinama za iskop
Rukovalac mašinama za iskop tunela
Rukovalac mašinama za izradu dijafragme
Rukovalac mašinama za kesonsko temeljenje
Rukovalac mašinama za nabijanje
Rukovalac mašinama za planiranje tla
Rukovalac mašinama za pružne radove
Rukovalac mašinama za stabilizaciju tla
Rukovalac mašinama za ugradnju betonskih ivičnjaka
Rukovalac mašinama za zabijanje pilote
Rukovalac mašinama za zemljane radove
Rukovalac mašinom za torkretiranje
Rukovalac mašinom za održavanje skijališta
Rukovalac pretovarnim mašinama za beton
Vozač automješalice
Vozač mašina za asfaltiranje
Vozač mašina za bušenje i razbijanje
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8343
8344
8344
8344
8344
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
8350
Vozač mašina za čišćenje kanalizacije
Vozač mašina za čišćenje saobraćajnica
Vozač mašina za injektiranje tla
Vozač mašina za iskop
Vozač mašina za nabijanje tla
Vozač mašina za stabilizaciju tla
Vozač mašina za ugradnju betonskih ivičnjaka
Vozač mašina za zabijanje pilota
Vozač mašine za zemljane radove
Rukovalac brodskim dizalicama
Rukovalac dizalicom
Rukovalac dizalom
Rukovalac kranom
Rukovalac lučkom mehanizacijom
Rukovalac mašinom za pranje automobila
Rukovalac obalnim dizalicama
Rukovalac pokretnom dizalicom
Rukovalac pomičnim mostom
Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem
Rukovalac transportnom trakom
Rukovalac uređajima brane
Rukovalac uspinjačom
Rukovalac viljuškarom
Rukovalac vitlom
Rukovalac žičarom
Vozač pokretne dizalice
Vozač električnih paletnih kolica
Vozač kamiona s dizalicom
Vozač kontejnerskog prijenosnika
Vozač teretnog viljuškara
Brodovođa unutarnje plovidbe
Brodski mazač
Brodski motorist
Čistač stroja
Kormilar
Kormilar tegljača
Kormilar unutarnje plovidbe
Lađar
Mornar
Mornar marine
Mornar motorist
Radnik na palubi platforme
Rukovalac uređajima na palubi platforme
Skelar
Splavar
Svjetioničar
Vođa malog plovećeg radnog stroja
Vođa palube
Vođa palube na platformi
Vođa palube unutarnje plovidbe
8350
8350
8350
8350
9111
9111
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9121
9121
9121
9122
9123
9129
9211
9211
9211
9211
9211
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9213
9213
9214
9214
9215
9215
9215
9215
9216
9216
9311
9311
9311
9311
9311
9312
9312
9312
9312
9312
Vođa stroja
Vođa stroja unutarnje plovidbe
Vozač skele
Vozač taksija na vodi
Čistačica u domaćinstvu
Kućna pomoćnica
Čistačica prostorija
Čistačica vozila
Higijeničarka
Kuhinjski pomoćnik
Lakej, dodavač
Pomoćni radnik u arhivi
Sobarica
Peglač
Perač
Ručni čistač
Ručni perač automobila
Perač prozora
Čistаč tеpihа
Berač ljekovitog bilja
Berač poljoprivrednih proizvoda
Radnik na sabiranju sjemena
Ratarski radnik
Voćarski radnik
Pastir
Pčelarski radnik
Peradarski radnik
Radnik na uzgoju i zaštiti divljači
Radnik uzgajanja različitih životinja
Stočarski radnik
Poljoprivredni radnik
Radnik u ekonomskom dvorištu
Vinogradski radnik
Vrtlarski radnik
Berač šumskih plodova
Sjekač šiba i trske
Šumarski radnik
Šumski putar
Radnik u lovištu
Ribnjačarski radnik
Radnik u glinokopu
Radnik u kamenolomu
Radnik u šljunkari
Rudarski radnik
Solanski radnik
Cestarski radnik
Kopač rova
Putar
Radnik niskogradnje
Radnik u asfaltirnici
9312
9312
9313
9313
9313
9313
9313
9321
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9329
9331
9331
9332
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
9333
Radnik za mehaničku lopatu
Radnik za uređenje kaptaža
Armirački radnik
Radnik betonirac
Radnik visokogradnje
Tesarski radnik
Zidarski radnik
Ručni pakirer
Manipulant tekućeg naftnog gasa
Obućarski radnik
Podrumarski radnik
Radnik na elektronamotavanju
Radnik na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima
Radnik na jednostavnim grafičkim poslovima
Radnik na jednostavnim keramičkim poslovima
Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima
Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju
Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehničkih gasova
Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i obradu vode
Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u izradi građevinskih materijala
Radnik na jednostavnim poslovima u kožarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u kožnoj galanteriji
Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obuće
Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji
Radnik u održavanju
Radnik za jednostavne poslove na montaži
Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji
Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana
Ručni perač ambalaže
Ručni perač dijelova
Ručni razvrstavač dijelova
Ručni razvrstavač proizvoda
Ručni savijač metala
Skladišni radnik
Prerađivač glinice
Samaraš
Vozač ručnih kolica
Kočijaš
Aerodromski transportni radnik
Lučki radnik
Poslužitelj na žičari
Pružni radnik
Radnik na istovaru i utovaru
Radnik na izvozu i iznosu drvnih sortimenata
Radnik na jednostavnim poslovima utovarača,pretovarača i prenosa tereta
Radnik na jednostavnim transportnim poslovima
Radnik na utovaru drvnih sortimenata
9333
9333
9334
9411
9412
9412
9412
9510
9510
9510
9520
9520
9520
9520
9611
9612
9613
9621
9621
9621
9621
9621
9621
9621
9621
9622
9622
9622
9622
9622
9622
9622
9622
9623
9623
9623
9623
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
9629
0110
0110
0110
0110
Radnik za sortiranje prtljaga
Željeznički transportni radnik
Uređivač polica
Kuhаr brzе hrаnе
Pomoćni kuhar
Pomoćni ugostiteljski radnik
Pоmоćnik u kuhinji
Čistač obuće
Plakatar
Ručni perač stakla na kolima -ulični
Prodavač na priredbama
Torbar, prodavač
Ulični prodavač drugih proizvoda
Ulični prodavač hrane i pića
Utovarivač otpada
Radnik na baliranju otpadaka
Smećar
Dostavljač
Hotelski nosač
Kurir
Nosač
Poslužitelj lifta
Poslužitelj u golfu
Radnik za dostavu robe iz trgovina
Raznosilac
Čistač ulica
Kupališni radnik
Perač fabričkih prostorija
Perač ulica
Radnik na tržnici
Radnik za pomoć u kući
Šinter
Živoder
Očitač brojila gasa / vode / struje
Parkirališni radnik
Praznitelj automata za igru
Praznitelj prodajnih automata
Biletar
Čuvar prtljaga
Garderober
Noćni stražar
Poslužitelj
Poslužitelj zabavnog parka
Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan
Stražar
Vratar,razvodnik
Generalpukovnik
Generalmajor
Brigadni general
Brigadir
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
Pukovnik
Major
Kapetan
Poručnik
Oficir
Oficir artiljerije
Oficir informatike
Oficir inženjerstva
Oficir zaštite na radu
Oficir vazduhoplovstva
Oficir kontrole vazdušnog prostora
Oficir oklopnih jedinica
Oficir za sanitet
Oficir pomorstva
Oficir protuvazdušne odbrane
Oficir za administrativne poslove
Oficir za finansijske poslove
Oficir za opće i kadrovske poslove
Oficir za obavještajne poslove
Oficir za logostiku
Oficir za pokret i transport
Oficir za bezbjednosne i kontraobavještajne poslove
Oficir za održavanje materijalnotehničkih sredstava
Oficir za zdravstvenu zaštitu
Oficir veze
Komandir čete/satnije
Komandant bataljona/bojne
Zastavnik I. klase
Zastavnik
Stariji vodnik I. klase
Stariji vodnik
Vodnik
Podoficir
Potporučnik
Podoficir artiljerije
Podoficir informatike
Podoficir inženjerstva
Podoficir zaštite na radu
Podoficir vazduhoplovstva
Podoficir kontrole vazdušnog prostora
Podoficir oklopnih jedinica
Podoficir za sanitet
Podoficir pomorstva
Podoficir protuvazdušne odbrane
Podoficir za administrativne poslove
Podoficir za finansijske poslove
Podoficir za kadrovske poslove
Podoficir za obavještajne poslove
Podoficir za logistiku
Podoficir za pokret i transport
0210
0210
0210
0210
0210
0310
0310
0310
0310
Podoficir za bezbjednosne i kontraobavještajne poslove
Podoficir za održavanje materijalnotehničkih sredstava
Podoficir za zdravstvenu zaštitu
Podoficir veze
Komandir voda
Kaplar
Vojnik I. klase
Vojnik
Komandir odjeljenja/desetine
Download

Šifarski popis zanimanja - Agencija za statistiku BiH