Петак, 25. 7. 2014.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Šifarski popis zanimanja (struktura Klasifikacije zanimanja)
je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.
V.
Federalni zavod za statistiku će pripremiti pomoćnu
dokumentaciju koja će omogućiti lakšu i jedinstvenu primjenu
Klasifikacije zanimanja, i to:
opća metodološka objašnjenja,
opise grupa zanimanja,
abecedni popis zanimanja,
tablice veza.
Federalni zavod za statistiku će svu pomoćnu
dokumentaciju objaviti na svojoj internet stranici.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1325/2014
Premijer
26. juna 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 8. Zakona o klasifikaciji zanimanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 111/12), na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj
26.06.2014. godine, donosi
ODLUKU
O KLASIFIKACIJI ZANIMANJA U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE
I.
Ovom odlukom propisuje se Klasifikacija zanimanja u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Klasifikacija
zanimanja).
II.
Pojedini izrazi u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:
zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se
razvrstavaju poslovi i radni zadaci srodni po sadržaju i
zahtjevnosti, koje je obavljala, obavlja ili bi mogla
obavljati u pravilu jedna osoba koja posjeduje
odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine;
naziv zanimanja/posla je riječ ili fraza koja se
upotrebljava
za
označavanje
određenog
zanimanja/posla, koji obavlja jedna osoba;
skupinu zanimanja čini zanimanje ili više zanimanja
koji su slični po razini znanja, odnosno prema vrsti
znanja, koje je potrebno za kompetentno obavljanje
poslova i zadataka u zanimanju;
šifra skupine zanimanja je brojčana oznaka skupine
zanimanja;
struktura Klasifikacije zanimanja je sustavski popis
hijerarhijski povezanih skupina zanimanja, označenih
šiframa i nazivima;
šifarski popis Klasifikacije zanimanja je popis skupina
zanimanja, kojem su dodani nazivi zanimanja/poslova
koje obavlja jedna osoba.
III.
Klasifikacija zanimanja se zasniva na Međunarodnoj
standardnoj klasifikaciji zanimanja, koja se prema preporuci
Međunarodne organizacije rada primjenjuje kao međunarodni
standard.
IV.
Klasifikacija zanimanja ima sljedeću hijerarhijsku
strukturu:
Број 60 - Страна 3
-
prva klasifikacijska razina je glavna skupina
zanimanja, označena jednocifrenom šifrom i nazivom,
druga klasifikacijska razina je podskupina zanimanja,
označena dvocifrenom šifrom i nazivom,
treća klasifikacijska razina je područna skupina
zanimanja, označena trocifrenom šifrom i nazivom,
četvrta klasifikacijska razina su jedinice područnih
skupina zanimanja, označene četverocifrenom šifrom
i nazivom,
peta klasifikacijska razina su pojedinačna zanimanja,
označena sedmerocifrenom šifrom i nazivom.
Šifarski popis zanimanja (struktura Klasifikacije zanimanja)
je u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
V.
Federalni zavod za statistiku će pripremiti pomoćnu
dokumentaciju koja će omogućiti lakšu i jedinstvenu primjenu
Klasifikacije zanimanja, i to:
opća metodološka objašnjenja,
opise skupina zanimanja,
abecedni popis zanimanja,
tablice veza.
Federalni zavod za statistiku će svu pomoćnu
dokumentaciju objaviti na svojoj internet stranici.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1325/2014
26. lipnja 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KLASIFIKACIJA ZANIMANJA
U FEDERACIJI BiH
KLASIFIKACIJA ZANIMANJA U FEDERACIJI BiH
ŠIFARSKI SPISAK ZANIMANJA
Šifra
Naziv
ZAKONODAVCI,VISOKI DUŽNOSNICI I SLUŽBENICI,
1
DIREKTORI
ZAKONODAVCI, VISOKI DUŽNOSNICI I ČLANOVI
11
DRŽAVNIH I UPRAVNIH
111
ZAKONODAVCI I VISOKI DUŽNOSNICI
1111
ZAKONODAVCI
1111.001
Predsjedavajući Predsjedništva BiH
1111.002
Član Predsjedništva BiH
1111.003
Predsjednik Federacije BiH
1111.004
Potpredsjednik Federacije BiH
1111.005
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine
1111.006
BiH
1111.007
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1111.008
Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne
1111.009
Član Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
1111.010
Član Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
1111.011
Predsjedavajući/predsjednik parlamentarne skupštine Federacije BiH
Zamjenik predsjedavajućeg/potpredsjednik parlamentarne skupštine
1111.012
Federacije BiH
1111.013
Član/poslanik parlamenta/skupštine Federacije BiH
1111.014
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
1111.015
Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH
1111.016
Ministar u Vijeću ministara BiH
1111.017
Zamjenik ministra u Vijeću ministara BiH
1111.018
Premijer/Predsjednik Vlade Federacije BiH
1111.019
Ministar u Vladi Federacije BiH
1111.020
Zamjenik ministra u Vladi Federacije BiH
1111.021
Premijer/Predsjednik vlade kantona
1111.022
Predsjedavajući kantonalne skupštine
1111.023
Zamjenik Predsjedavajućeg kantonalne skupštine
1111.024
Poslanik kantonalne skupštine
1111.025
Predsjedavajući gradskog vijeća
1111.026
Predsjedavajući općinskog vijeća
1111.027
Zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća
Број 60 - Страна 4
1111.028
1111.029
1111.030
1111.031
1111.032
1111.033
1111.034
1111.035
1111.036
1112
1112.001
1112.002
1112.003
1112.004
1112.005
1112.006
1112.007
1112.008
1112.009
1112.010
1112.011
1112.012
1112.013
1112.014
1112.015
1112.016
1112.017
1112.018
1112.019
1112.020
1112.021
1112.022
1112.023
1112.024
1112.025
1112.026
1112.027
1112.028
1112.029
1112.030
1112.031
1112.032
1112.033
1112.034
1112.035
1112.036
1112.037
1112.038
1112.039
1112.040
1112.041
1112.042
1112.043
1114
1114.001
1114.002
1114.003
1114.004
1114.005
1114.006
1114.007
1114.008
1114.009
1114.010
1114.011
1114.012
1114.013
1114.014
1114.015
1114.016
1114.017
1114.018
1114.019
1114.020
112
1120
1120.001
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
Ministar u Vladi kantona
Pomoćnik ministra u Vladi kantona
Gradonačelnik
Zamjenik gradonačelnika
Općinski načelnik
Zamjenik načelnika
Vijećnik gradskog vijeća
Vijećnik općinskog vijeća
VISOKI VLADINI SLUŽBENICI I OSTALI DUŽNOSNICI
Ambasador
Ataše
Konzul
Vicekonzul
Sekretar diplomatsko-konzularnog predstavništva
Guverner Centralne banke BiH
Član Upravnog odbora Centralne banke BiH
Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH
Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u
Federaciji BiH
Direktor Agencije za bankarstvo
Direktor Agencije za privatizaciju
Direktor inspektorata
Zamjenik direktora inspektorata
Direktor uprave
Zamjenik direktora uprave
Direktor upravne organizacije
Zamjenik direktora upravne organizacije
Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva
Sekretar parlamenta/skupštine
Sekretar Vlade Federacije BiH
Sekretar radnog tijela vlade
Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine
Sekretar ministarstva
Sekretar Skupštine kantona
Sekretar gradskog vijeća
Sekretar općinskog vijeća
Pomoćnik sekretara Vlade Federacije BiH
Glavni entitetski inspektor
Ombudsmen
Opunomoćeni ministar ambasade
Otpravnik poslova u ambasadi
Pomoćnik direktora upravne organizacije
Pomoćnik direktora uprave
Pomoćnik ministra
Predsjednik kantonalnog suda
Predsjednik općinskog suda
Predsjednik Ustavnog suda BiH
Predsjednik Ustavnog suda Federacije BiH
Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH
Rukovodilac vladinog ureda
Savjetnik ministra
Visoki čelnik institucije drugdje nerazvrstan
Visoki funkcioner institucije drugdje nerazvrstan
VISOKI DUŽNOSNICI INTERESNIH ORGANIZACIJA
Predsjednik komore
Potpredsjednik /dopredsjednik Komore
Sekretar komore
Savjetnik komore
Predsjednik strukovnog udruženja
Predsjednik saveza
Predsjednik Saveza sindikata
Sekretar sindikata
Predsjednik komisije za ljudska prava
Predsjednik komisije za zaštitu okoline
Predsjednik humanitarne organizacije
Predsjednik posebne interesne organizacije
Predsjednik političke stranke
Predsjednik poslovnog udruženja
Predsjednik zadružnog saveza
Sekretar humanitarne organizacije
Sekretar poslovne interesne organizacije
Sekretar političke stranke
Predstavnik stranke za odnose na javnošću
Savjetnik predsjednika političke stranke
GENERALNI DIREKTORI I ČLANOVI UPRAVA
GENERALNI DIREKTORI I ČLANOVI UPRAVA
Član nadzornog/upravnog odbora preduzeća
1120.002
1120.003
1120.004
1120.005
1120.006
1120.007
1120.008
12
121
1211
1211.001
1211.002
1211.003
1211.004
1211.005
1211.006
1212
1212.001
1212.002
1212.003
1212.004
1212.005
1213
1213.001
1213.002
1213.003
1213.004
1219
1219.001
1219.002
1219.003
1219.004
1219.005
1219.006
1219.007
1219.008
1219.009
1219.010
1219.011
1219.012
1219.013
1219.014
1219.015
1219.016
1219.017
1219.018
1219.019
1219.020
1219.021
1219.022
1219.023
1219.024
1219.025
122
1221
1221.001
1221.002
1221.003
1221.004
1221.005
1222
1222.001
1222.002
1222.003
1223
1223.001
13
131
1311
1311.001
1311.002
1311.003
1311.004
Петак, 25. 7. 2014.
Član uprave preduzeća
Direktor direkcije
Generalni direktor
Izvršni direktor
Predsjednik nadzornog/upravnog odbora preduzeća
Prorektor
Rektor univerziteta
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI I POSLOVNI DIREKTORI
DIREKTORI UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH I
POSLOVNIH JEDINICA
FINANSIJSKI DIREKTORI
Direktor finansija i računovodstva
Direktor malog preduzeća za finansijske poslove
Direktor malog preduzeća za računovodstvene poslove
Direktor malog preduzeća za računovodstveno-finansijske poslove
Direktor revizije za poslovanje poduzetnika
Direktor unutrašnje finansijske kontrole
KADROVSKI DIREKTORI (DIREKTORI ZA HUMANE
RESURSE)
Direktor pravne, kadrovske i opće službe
Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje
Sekretar preduzeća
Sekretar ustanove i upravne organizacije
Stečajni upravnik
DIREKTORI ZA PROGRAMSKE POLITIKE I PLANIRANJE
Direktor internog glasila
Direktor službe drugdje nerazvrstan
Direktor službe obezbjeđenja
Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI I POSLOVNI DIREKTORI
DRUGDJE
Direktor kontrole
Direktor male modne agencije
Direktor malog preduzeća za dizajniranje
Direktor malog preduzeća za lične usluge
Direktor malog preduzeća za posredovanje nekretninama
Direktor malog preduzeća za pranje i čišćenje
Direktor malog preduzeća za tehničko ispitivanje i analize
Direktor malog projektnog ureda
Direktor malog veterinarskog društva
Direktor nacionalnog parka
Direktor poslova uspostave informacionog sistema
Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeća
Direktor poslovanja preduzeća komunalne čistoće
Direktor poslovanja preduzeća lične usluge
Direktor poslovanja preduzeća za istraživanje i razvoj
Direktor poslovanja preduzeća za iznajmljivanje
Direktor poslovanja preduzeća za nespomenute poslovne usluge
Direktor poslovanja preduzeća za poslovanje nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za posredničke poslove
Direktor poslovanja preduzeća za promet nekretninama
Direktor poslovanja preduzeća za uklanjanje otpadnih voda
Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova
Direktor poslovanja veterinarske ustanove
Direktor za ekološke poslove
Direktor za organizaciju rada
DIREKTORI ZA MARKETING, PRODAJU I RAZVOJ
DIREKTORI ZA MARKETING I PRODAJU
Direktor komercijalne službe
Direktor malog preduzeća za poslovne usluge
Direktor marketinga
Direktor prodaje
Direktor prodajne promocije
DIREKTORI ZA OGLAŠAVANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU
Direktor malog preduzeća za ispitivanje javnog mijenja
Direktor službe za odnose s javnošću
Direktor službe za oglašavanje
DIREKTORI ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Direktor razvojno-istraživačke službe
DIREKTORI ZA PROIZVODNJU I SPECIJALNE USLUGE
DIREKTORI PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI,
ŠUMARSTVU
DIREKTORI PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI I
ŠUMARSTVU
Direktor botaničkog vrta
Direktor malog lovišta
Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor malog poljoprivrednog preduzeća
Петак, 25. 7. 2014.
1311.005
1311.006
1311.007
1311.008
1311.009
1311.010
1311.011
1311.012
1311.013
1312
1312.001
1312.002
132
1321
1321.001
1321.002
1321.003
1321.004
1321.005
1321.006
1322
1322.001
1323
1323.001
1323.002
1324
1324.001
1324.002
1324.003
1324.004
1324.005
1324.006
1324.007
1324.008
1324.009
1324.010
1324.011
1324.012
1324.013
1324.014
1324.015
1324.016
1324.017
1324.018
1324.019
1324.020
1324.021
1324.022
1324.023
1324.024
1324.025
1324.026
133
1330
1330.001
1330.002
1330.003
1330.004
1330.005
134
1341
1341.001
1342
1342.001
1342.002
1342.003
1342.004
1342.005
1342.006
1343
1343.001
1343.002
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Direktor malog povrtlarskog preduzeća
Direktor malog preduzeća za poljoprivredne radove
Direktor malog rasadnika
Direktor malog šumarskog preduzeća
Direktor malog šumarskog rasadnika
Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeća
Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeća
Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeća
Direktor zoološkog vrta
DIREKTORI PROIZVODNJE U RIBARSTVU I
AKVAKULTURI
Direktor malog ribarskog preduzeća
Direktor proizvodnje ribarskog preduzeća
DIREKTORI PROIZVODNJE U RUDARSTVU,
PRERAĐIVAČKOJ
DIREKTORI PROIZVODNJE U PRERAĐIVAČKIM
DJELATNOSTIMA
Direktor dijela preduzeća za proizvodnju termoelektrične energije
Direktor malog proizvodnog preduzeća
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u prerađivačkoj
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u proizvodnji
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća za snabdjevanje
električnom energijom
Tehnički direktor u termoelektrani
DIREKTORI PROIZVODNJE U RUDARSTVU
Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeća u rudarstvu
DIREKTORI PROIZVODNJE U GRAĐEVINARSTVU
Direktor malog građevinskog preduzeća
Direktor proizvodne i operativne jedinice građevinskog preduzeća
DIREKTORI ZA NABAVKU I DISTRIBUCIJU
Direktor distribucije
Direktor malog preduzeća za prevoz opasnih materija
Direktor malog preduzeća za usluge putničkih agencija
Direktor malog preduzeća za usluge turističkih agencija
Direktor malog prevoznog preduzeća
Direktor malog skladišta
Direktor malog špediterskog preduzeća
Direktor međunarodnog putničkog saobraćaja u preduzećima
Direktor međunarodnog teretnoga saobraćaja u preduzećima
Direktor nabave
Direktor poslovanja preduzeća za cjevovodni transport
Direktor poslovanja preduzeća za drumski saobraćaj
Direktor poslovanja preduzeća za ostale usluge u saobraćaju
Direktor poslovanja preduzeća za vazdušni saobraćaj
Direktor poslovanja putničke i turističke agencije
Direktor poslovanja skladišta
Direktor poslovanja špediterskog preduzeća
Direktor poslovanja željezničkog saobraćaja
Direktor pošta
Direktor pretovarne operative
Direktor prihvata i otpreme na aerodromu
Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeću
Direktor prijevoza u brodarskom preduzeću
Direktor saobraćaja autobuske stanice
Direktor skladišne službe
Šef željezničkoga saobraćaja
DIREKTORI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU
DIREKTORI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU
Direktor malog preduzeća za računarske usluge
Direktor malog telekomunikacionog preduzeća
Direktor odjela za računarske usluge
Direktor službe za računarske usluge
Direktor telekomunikacija
DIREKTORI ZA PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U
ZDRAVSTVU,
DIREKTORI U USTANOVAMA ZA BRIGU O DJECI
Direktor ustanove za brigu o djeci
DIREKTORI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Direktor bolnice
Direktor doma zdravlja
Direktor kliničkog centra
Direktor klinike
Direktor male zdravstvene ustanove
Direktor poslovanja zdravstvene ustanove
DIREKTORI USTANOVA ZA BRIGU O STARIJIM
OSOBAMA
Direktor doma penzionera
Direktor gerijatrijskog centra
1343.003
1343.004
1343.005
1343.006
1343.007
1343.008
1343.009
1343.010
1344
1344.001
1344.002
1344.003
1344.004
1344.005
1344.006
1345
1345.001
1345.002
1345.003
1345.004
1345.005
1345.006
1345.007
1345.008
1345.009
1345.010
1346
1346.001
1346.002
1346.003
1346.004
1346.005
1346.006
1349
1349.001
1349.002
1349.003
1349.004
1349.005
1349.006
1349.007
1349.008
1349.009
1349.010
1349.011
1349.012
14
141
1411
1411.001
1411.002
1411.003
1411.004
1411.005
1411.006
1411.007
1412
1412.001
1412.002
1412.003
1412.004
1412.005
1412.006
142
1420
1420.001
1420.002
1420.003
1420.004
1420.005
1420.006
143
1431
Број 60 - Страна 5
Direktor staračkog doma
Koordinator za pružanje njege starijim osobama u zajednici
Direktor doma penzionera
Direktor gerijatrijskog centra
Direktor staračkog doma
Koordinator za pružanje njege starijim osobama u zajednici
Organizator zdravstvene njege
Organizator zdravstvenog odgoja
DIREKTORI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
Direktor male ustanove socijalnog rada
Direktor područne službe za socijalni rad
Direktor službe za pomoć porodicama
Direktor ustanove socijalnog rada
Direktor ustanove za smještaj iz okvira socijalne zaštite
Direktor za socijalno osiguranje
DIREKTORI U OBRAZOVANJU
Dekan
Direktor male obrazovne ustanove
Direktor naučno-istraživačkog instituta
Direktor osnovne škole
Direktor područne službe
Direktor poslovanja preduzeća za intelektualne usluge
Direktor predškolske ustanove
Direktor srednje škole
Direktor visoke škole
Prodekan
DIREKTORI FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I
OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
Direktor banke
Direktor male mjenjačnice
Direktor poslovanja osiguravajućega društva
Direktor poslovanja preduzeća za finansijsko posredovanje
Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija
Direktor sektora banke
DIREKTORI USTANOVA ZA PRUŽANJE STRUČNIH
USLUGA, D.N.
Direktor arhiva
Direktor umjetničke galerije
Direktor muzeja
Direktor biblioteke
Direktor organizacije u oblasti kulture
Direktor popravne ustanove
Direktor ustanove za pružanje pravne pomoći
Komesar policije
Načelnik policije
Glavni inspektor policije
Direktor kazneno popravnog zavoda
Zamjenik direktora kazneno popravnog zavoda
DIREKTORI U UGOSTITELJSTVU, TRGOVINI I SRODNI
DIREKTORI U UGOSTITELJSTVU
DIREKTORI U UGOSTITELJSTVU, HOTELIJERSTVU
Direktor hotelskoga poslovanja
Direktor malog hotela
Direktor malog kampa
Direktor malog odmarališta
Direktor malog preduzeća za iznajmljivanje soba i kuća
Direktor poslovanja za područje hrane i pića u hotelima i restoranima
Direktor poslovanja preduzeća za smještaj gostiju
DIREKTORI RESTORANA I SRODNIH UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA
Direktor male kafane
Direktor malog disko-bara
Direktor malog noćnog bara
Direktor malog restorana
Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeća
Direktor restoranskog poslovanja
DIREKTORI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA
MALO
DIREKTORI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA
MALO
Direktor male trgovine na malo
Direktor male trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice trgovine na malo
Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko
Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila
Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje
DIREKTORI U PODRUČJU OSTALIH USLUGA
DIREKTORI SPORTSKIH, REKREATIVNIH CENTARA I
Број 60 - Страна 6
1431.001
1431.002
1431.003
1431.004
1431.005
1431.006
1431.007
1431.008
1439
1439.001
1439.002
1439.003
1439.004
1439.005
1439.006
1439.007
1439.008
2
21
211
2111
2111.001
2111.002
2111.003
2111.004
2111.005
2111.006
2112
2112.001
2112.002
2112.003
2112.004
2112.005
2112.006
2113
2113.001
2113.002
2113.003
2113.004
2113.005
2113.006
2113.007
2114
2114.001
2114.002
2114.003
2114.004
2114.005
2114.006
2114.007
2114.008
2114.009
2114.010
2114.011
2114.012
2114.013
2114.014
2114.015
2114.016
2114.017
2114.018
2114.019
2114.020
2114.021
212
2120
2120.001
2120.002
2120.003
2120.004
2120.005
2120.006
2120.007
2120.008
2120.009
2120.010
2120.011
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Direktor male ustanove za kulturu
Direktor male ustanove za sport i rekreaciju
Direktor poslovanja izdavačkog preduzeća
Direktor poslovanja ustanove za kulturu
Direktor rekreacionog centra
Direktor sportskog objekta
Menadžer sportista
Sportski direktor
DIREKTORI U PODRUČJU OSTALIH USLUGA, D.N.
Direktor izvanteritorijalne organizacije
Direktor kampa
Direktor konferencijskog centra
Direktor male izvanteritorijalne organizacije
Direktor malog preduzeća i ustanove na drugom mjestu nespomenut
Direktor putničke agencije
Direktor tržnog centra
Menadžer samostalnih stvaralaca
STRUČNJACI
STRUČNJACI PRIRODNIH, MATEMATIČKIH I
TEHNIČKOFIZIČARI, HEMIČARI, GEOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
FIZIČARI I ASTRONOMI
Astronom
Fizičar
Fizičar istraživač
Fizičar samostalni istraživač
Medicinski fizičar
Nuklearni fizičar
METEOROLOZI
Hidrolog
Hidrometeorolog
Istraživač meteorologije
Meteorolog
Samostalni istraživač meteorologije
Samostalni prognostičar vremena
HEMIČARI
Hemičar
Hemičar analitičar
Hemičar istraživač
Hemičar samostalni istraživač
Hemičar za anorgansku hemiju
Hemičar za fizikalnu hemiju
Hemičar za organsku hemiju
GEOLOZI I GEOFIZIČARI
Geolog istraživač
Geolog samostalni istraživač
Geolog za geomehaniku
Geolog za geotermiku
Geolog za hidrologiju
Geolog za inženjerisku geologiju
Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina
Geolog za obradu podataka
Geolog za paleontologiju
Geolog za petrografiju
Geolog za sedimentologiju
Geolog za stratigrafiju
Geolog za tektoniku
Inženjer geofizike
Inženjer geologije
Inženjer za geofizička mjerenja
Inženjer za geofizičko istraživanje ležišta
Inženjer za geološka istraživanja ležišta
Inženjer za laboratorijsko ispitivanje stijena
Inženjer za obradu geofizičkih podataka
Seizmolog
MATEMATIČARI, AKTUARI I STATISTIČARI
MATEMATIČARI, AKTUARI I STATISTIČARI
Aktuar
Demograf
Matematičar
Matematičar - informatičar
Matematičar aplikativni
Matematičar istraživač
Operacijski istraživač
Statističar
Statističar demograf
Statističar istraživač
Statističar matematičar
2120.012
2120.013
213
2131
2131.001
2131.002
2131.003
2131.004
2131.005
2131.006
2131.007
2131.008
2131.009
2131.010
2131.011
2131.012
2131.013
2131.014
2131.015
2131.016
2131.017
2131.018
2132
2132.001
2132.002
2132.003
2132.004
2132.005
2132.006
2132.007
2132.008
2132.009
2132.010
2132.011
2132.012
2132.013
2132.014
2132.015
2132.016
2132.017
2132.018
2132.019
2132.020
2132.021
2132.022
2132.023
2132.024
2132.025
2132.026
2132.027
2132.028
2132.029
2133
2133.001
2133.002
2133.003
2133.004
2133.005
2133.006
2133.007
214
2141
2141.001
2141.002
2141.003
2141.004
2141.005
2141.006
2141.007
2141.008
2141.009
2141.010
2141.011
2141.012
2141.013
Петак, 25. 7. 2014.
Statističar metodolog
Statističar samostalni istraživač
BIOLOZI, FARMAKOLOZI, AGRONOMI
BIOLOZI, BOTANIČARI, ZOOLOZI I SRODNI
STRUČNJACI
Bakteriolog
Biofizičar
Biohemičar
Biolog
Botaničar
Citolog
Embriolog
Epidemiolog
Genetičar
Histolog
Imunolog
Istraživač biologije
Mikrobiolog
Molekularni botaničar
Ornitolog
Parazitolog
Samostalni istraživač biologije
Zoolog
SAVJETNICI U AGRONOMIJI, ŠUMARSTVU I
RIBARSTVU
Agronom kunićarstva
Agronom pčelarstva
Agronom peradarstva
Agronom ribarstva
Agronom savjetodavne službe
Agronom stočarstva
Agronom za hortikulturu
Agronom za melioracije
Agronom za ratarstvo
Agronom za vinogradarstvo
Agronom za voćarstvo
Agronom za vrtlarstvo
Agronom za zaštitu bilja
Inženjer agronom
Inženjer hortikulture
Inženjer šumarstva
Istraživač u agronomiji
Istraživač u šumarstvu
Lovni inspektor
Organizator lova
Poljoprivredni inspektor
Poljoprivredni tehničar savjetodavac, asistent
Ribarski inspektor
Samostalni istraživač u agronomiji
Samostalni istraživač u šumarstvu
Šumarski inspektor
Tehnolog peradarstva
Tehnolog ribarstva
Tehnolog stočarstva
STRUČNJACI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Ekolog
Hidrobiolog
Istraživač u oblasti životne sredine
Osoba zadužena za kontrolu vode
Savjetnik za zaštitu životne sredine
Stručnjak za upravljanje energijom i vodom
Stručnjak za upravljanje otpadom
INŽINJERSKI STRUČNJACI (ISKLJUČUJUĆI
ELEKTROTEHNIČKE)
INŽENJERI U INDUSTRIJI I PROIZVODNJI
Glavni planer izgradnje
Glavni planer održavanja
Glavni planer pripreme rada
Glavni planer proizvodnje
Grafički urednik
Inženjer drvne tehnologije
Inženjer grafičke tehnologije
Inženjer kožarstva
Inženjer obućarstva
Inženjer tekstilne tehnologije
Inženjer za zaštitu analize
Istraživač grafičke tehnologije
Istraživač tekstilne tehnologije
Петак, 25. 7. 2014.
2141.014
2141.015
2141.016
2141.017
2141.018
2141.019
2142
2142.001
2142.002
2142.003
2142.004
2142.005
2142.006
2142.007
2142.008
2142.009
2142.010
2142.011
2142.012
2142.013
2143
2143.001
2144
2144.001
2144.002
2144.003
2144.004
2144.005
2144.006
2144.007
2144.008
2144.009
2144.010
2144.011
2144.012
2144.013
2144.014
2144.015
2144.016
2144.017
2144.018
2144.019
2144.020
2144.021
2144.022
2144.023
2144.024
2144.025
2144.026
2144.027
2144.028
2144.029
2144.030
2144.031
2144.032
2144.033
2144.034
2144.035
2144.036
2144.037
2144.038
2144.039
2144.040
2144.041
2144.042
2144.043
2144.044
2144.045
2144.046
2144.047
2144.048
2144.049
2144.050
2144.051
2144.052
2144.053
2144.054
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Samostalni istraživač grafičke tehnologije
Samostalni istraživač tekstilne tehnologije
Tehnolog pakovanja
Tehnolog tekstila
Tekstilni inženjer
Tekstilni inženjer - tehnolog konfekcije
INŽENJERI GRAĐEVINE
Građevinski inspektor
Građevinski inženjer
Građevinski inženjer za geotehniku
Istraživač građevinarstva
Projektant građevinskih konstrukcija
Projektant hidrotehničkih građevina
Projektant organizacije gradnje
Projektant saobraćajnih građevina
Rukovodilac gradnje
Samostalni istraživač građevinarstva
Tehnolog građevinskog održavanja
Tehnolog za građevinske materijale
Urbanistički inspektor
INŽENJERI ZAŠTITE OKOLIŠA
Inženjer zaštite okoliša
INŽENJERI MAŠINSTVA
Brodograđevinski inženjer
Inspektor parnih kotlova
Istraživač brodograđevinarstva
Istraživač mašinstva
Mašinski inženjer
Mašinski inženjer za normizaciju
Mašinski konstruktor aparata za domaćinstvo
Mašinski konstruktor procesne opreme
Mašinski projektant konstruktor
Mašinski projektant male automatizacije
Mašinski projektant postrojenja
Mašinski projektant postrojenja procesne industrije
Mašinski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima
Mašinski projektant tehnologije montaže
Mašinski projektant tehnologije obrade plastičnih masa
Mašinski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja
Mašinski tehnolog za održavanje metalurške opreme
Mašinski tehnolog za održavanje procesne opreme
Projektant konstruktor alatnih mašina
Projektant konstruktor brodskih motora
Projektant konstruktor brodskih pomoćnih mašina
Projektant konstruktor dizalica
Projektant konstruktor drumskih vozila
Projektant konstruktor klasičnog naoružanja
Projektant konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski
transport
Projektant konstruktor mašina za zavarivanje
Projektant konstruktor metalnih konstrukcija
Projektant konstruktor plovnih sredstava
Projektant konstruktor poljoprivrednih mašina
Projektant konstruktor preciznih instrumenata
Projektant konstruktor pumpi i kompresora
Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom
Projektant konstruktor složenih alata i uređaja
Projektant konstruktor šinskih vozila
Projektant konstruktor šivaćih mašina
Projektant konstruktor tekstilnih mašina
Projektant konstruktor turbina
Projektant mašinske tehnologije
Projektant mašinske tehnologije osiguranja kvaliteta
Projektant mašinskog dijela energetskog postrojenja
Projektant mreže za distribuciju gasovitih medija
Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom
Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava
Projektant tehnologije obrade deformacijom
Projektant tehnologije obrade odvajanjem čestica
Projektant tehnologije održavanja brodske opreme
Projektant tehnologije održavanja vazduhoplova
Projektant tehnologije za održavanje drumskih vozila
Projektant tehnologije za održavanje građevinskih mašina
Projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije
Projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme
Projektant tehnologije za održavanje šinskih vozila
Projektant tehnologije zavarivanja
Samostalni istraživač brodograđevinarstva
2144.055
2144.056
2144.057
2144.058
2145
2145.001
2145.002
2145.003
2145.004
2145.005
2145.006
2145.007
2145.008
2145.009
2145.010
2145.011
2145.012
2145.013
2145.014
2145.015
2145.016
2145.017
2145.018
2145.019
2145.020
2145.021
2145.022
2145.023
2145.024
2145.025
2145.026
2145.027
2145.028
2145.029
2145.030
2145.031
2145.032
2145.033
2145.034
2145.035
2145.036
2145.037
2145.038
2145.039
2145.040
2145.041
2145.042
2145.043
2145.044
2145.045
2145.046
2146
2146.001
2146.002
2146.003
2146.004
2146.005
2146.006
2146.007
2146.008
2146.009
2146.010
2146.011
2146.012
2146.013
2146.014
2146.015
2146.016
2146.017
2146.018
2146.019
2146.020
2146.021
2146.022
2146.023
2146.024
Број 60 - Страна 7
Samostalni istraživač mašinstva
Tehnolog održavanja cjevovodne mreže
Tehnolog održavanja gasne mreže
Tehnolog održavanja rudarske opreme
HEMIJSKI TEHNOLOZI, PREHRAMBENI TEHNOLOZI
Agronom za proizvodnju duhana
Hemijski tehnolog za elektrotehničke materijale i sisteme
Inženjer biotehnologije
Inženjer hemijske tehnologije
Inženjer prehrambene tehnologije
Istraživač biotehnologije
Istraživač hemijske tehnologije
Naftni procesni tehnolog
Petrohemijski tehnolog
Projektant hemijske tehnologije
Projektant naftne tehnologije
Samostalni istraživač biotehnologije
Samostalni istraživač hemijske tehnologije
Tehnolog agrohemikalija
Tehnolog boja i lakova
Tehnolog celuloze
Tehnolog famaceutskih proizvoda
Tehnolog gumarstva
Tehnolog konditorske proizvodnje
Tehnolog kozmetičkih proizvoda
Tehnolog mlinarstva i prerade brašna
Tehnolog obrade otpadnih voda
Tehnolog papirnih proizvoda
Tehnolog pigmenata
Tehnolog prerade duhana
Tehnolog prerade mesa i ribe
Tehnolog prerade mlijeka i mliječnih proizvoda
Tehnolog prerade polimera
Tehnolog prerade voća, povrća i bezalkoholnih pića
Tehnolog pripreme i obrade vode
Tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti
Tehnolog proizvodnje enzima
Tehnolog proizvodnje gotove hrane
Tehnolog proizvodnje piva
Tehnolog proizvodnje stočne hrane
Tehnolog proizvodnje šećera, skroba i derivata
Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sirćeta
Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona
Tehnolog sredstava za pranje i čišćenje
Tehnolog školskog pribora
Tehnolog vojnohemijskih sistema
Tehnolog za fotografske proizvode
Tehnolog za keramiku
Tehnolog za organske sinteze
Tehnolog za staklarstvo
Tehnolog zaštite od korozije
INŽENJERI RUDARSTVA, METALURGIJE I SRODNI
STRUČNJACI
Inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina
Inženjer metalnih materijala
Inženjer metalurgije
Inženjer nemetalnih materijala
Inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina
Inženjer sigurnosti i pomoći
Inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina
Inženjer za proizvodnju nafte i gasa
Inženjer za razradu ležišta nafte i gasa
Inženjer za razvoj tehnologije transporta gasa
Inženjer za transport nafte i gasa
Istraživač metalurgije
Istraživač rudarstva
Metalurg u proizvodnji
Metalurški tehnolog prerade i toplinske obrade
Naftno-rudarski inženjer
Naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja
bušotina
Projektant bušotina za naftu i gas
Projektant sabirnih sistema za naftu i plin
Rudarski inspektor
Rudarski inženjer
Rudarski Inženjer podzemne eksploatacije
Rudarski Inženjer površinske eksploatacije
Samostalni istraživač metalurgije
Број 60 - Страна 8
2146.025
2146.026
2146.027
2146.028
2146.029
2146.030
2149
2149.001
2149.002
2149.003
2149.004
2149.005
2149.006
2149.007
2149.008
2149.009
2149.010
215
2151
2151.001
2151.002
2151.003
2151.004
2151.005
2151.006
2151.007
2151.008
2151.009
2151.010
2151.011
2151.012
2151.013
2151.014
2151.015
2151.016
2151.017
2151.018
2151.019
2151.020
2151.021
2151.022
2151.023
2151.024
2151.025
2151.026
2152
2152.001
2152.002
2152.003
2152.004
2152.005
2152.006
2152.007
2152.008
2152.009
2152.010
2152.011
2152.012
2152.013
2152.014
2152.015
2152.016
2152.017
2153
2153.001
2153.002
2153.003
2153.004
2153.005
2153.006
2153.007
2153.008
216
2161
2161.001
2161.002
2161.003
2161.004
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Samostalni istraživač rudarstva
Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala
Tehnolog presovanja obojenih metala
Tehnolog proizvodnje crne metalurgije
Tehnolog proizvodnje obojenih metala
Tehnolog proizvodnje soli
INŽENJERSKI STRUČNJACI DRUGDJE NERASPOREĐENI
Inženjer aeronautike
Inženjer kontrole leta
Inženjer prerade drveta
Inženjer za logistiku
Proizvodni inženjer
Rukovodilac poslova pretovara
Rukovodilac špeditersko-agencijskih poslova
Snimatelj slike i zvuka
Tehnolog za preciznu optiku
Tehnolog za promet
INŽENJERI ELEKTROTEHNIČKIH NAUKA
INŽENJERI ELEKTROTEHNIKE I ENERGETIKE
Elektroenergetski inspektor
Elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici
Elektroinženjer za automatizaciju u industriji
Elektroinženjer za automatizaciju u transportu
Elektroinženjer za elektrane
Elektroinženjer za električnu vuču
Elektroinženjer za plovna sredstva
Inženjer elektroenergetike
Inženjer elektromašinskog održavanja
Inženjer elektromašinstva
Inženjer elektrotehnike
Inženjer smjenski u termoelektranama
Inženjer za električne mašine i uređaje
Inženjer za elektroenergetska postrojenja
Inženjer za elektrotehničke proizvode
Inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromašinstvu
Inženjer za zaštitu od električnog napona
Istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Projektant elektroenergetskih postrojenja
Projektant konstruktor elektrotehničkih proizvoda
Samostalni istraživač za elektroenergetiku i elektromašinstvo
Tehnolog automatike i elektrotehnike
Tehnolog elektrotehnike
Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE
Tehnolog mašinskog održavanja energetskih postrojenja u TE
Tehnolog za proizvodni proces u TE
INŽENJERI ELEKTRONIKE
Elektroinženjer za automatiku
Elektroinženjer za automatsko upravljanje tehničkim sistemima
Elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju
Elektroinženjer za procesna mjerenja
Elektroinženjer za vađenje pokretnih objekata
Inženjer elektronike
Inženjer elektronike za normalizaciju i mjerenje
Inženjer medicinske elektronike
Inženjer računarske elektronike
Inženjer signalnosigurnosnih uređaja
Inženjer vazduhoplovne elektronike
Inženjer za elektroničke komponente
Inženjer za elektroničke proizvode
Inženjer za obradu tona i slike
Inženjer za optoelektroniku
Projektant konstruktor elektroničkih sistema i proizvoda
Projektant konstruktor energetskoelektroničkih uređaja
INŽENJERI TELEKOMUNIKACIJA
Inženjer radiokomunikacija
Inženjer telekomunikacija
Inženjer za radiokomunikacijske uređaje
Inženjer za telekomunikacijske uređaje i mreže
Inženjer za višemedijske komunikacije
Istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Samostalni istraživač elektronike, telekomunikacija i automatike
Tehnolog telekomunikacija
ARHITEKTI, URBANISTI, GEODETI I DIZAJNERI
GRAĐEVINSKI ARHITEKTI
Arhitekt dizajner
Arhitekt istraživač
Arhitekt konzervator
Arhitekt samostalni istraživač
2161.005
2161.006
2161.007
2162
2162.001
2163
2163.001
2163.002
2163.003
2163.004
2163.005
2163.006
2163.007
2164
2164.001
2164.002
2164.003
2164.004
2164.005
2164.006
2164.007
2164.008
2164.009
2164.010
2164.011
2164.012
2164.013
2165
2165.001
2165.002
2165.003
2165.004
2165.005
2165.006
2165.007
2165.008
2165.009
2165.010
2165.011
2165.012
2165.013
2165.014
2165.015
2165.016
2165.017
2165.018
2165.019
2165.020
2165.021
2166
2166.001
2166.002
2166.003
22
221
2211
2211.001
2211.002
2211.003
2211.004
2211.005
2211.006
2211.007
2211.008
2212
2212.001
2212.002
2212.003
2212.004
2212.005
2212.006
2212.007
2212.008
2212.009
2212.010
2212.011
2212.012
2212.013
Петак, 25. 7. 2014.
Inženjer arhitekture
Projektant arhitekture
Projektant enterijera
PEJSAŽNI ARHITEKTI
Projektant vrtne i pejsažne arhitekture
PROIZVODNI I TEKSTILNI DIZAJNERI
Dizajner ambalaže
Dizajner interijera
Dizajner keramike
Dizajner kože
Dizajner obuće i kožne galanterije
Dizajner stakla
Dizajner tekstila i odjeće
INŽINJERI URBANIZMA I SAOBRAĆAJA
Istraživač urbanizma
Planer visokogradnje
Prostorni planer
Prostorni projektant
Samostalni istraživač urbanizma
Saobraćajni inspektor
Inženjer drumskog saobraćaja
Inženjer pomorskog saobraćaja
Inženjer poštanskog saobraćaja
Inženjer unutrašnje plovidbe
Inženjer zračnog saobraćaja
Inženjer željezničkog saobraćaja
Istraživač saobraćaja
KARTOGRAFI I GEODETI
Fotogrametar
Geodet hidrograf
Geodet topograf
Geodeta fotogrametar
Geodeta kartograf
Geodeta projektant fotogrametrijskih radova
Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova
Geodeta projektant u oblasti kartografije
Geodeta projektant za inženjersku geodeziju
Geodeta projektant za zemljišno informacione sisteme
Geodeta za inženjersku geodeziju
Geodeta za osnovne radove
Geodeta za rudnike
Geodeta za zemljišno informacione sisteme
Geodetski projektant
Inženjer geodezije
Istraživač geodezije
Kartograf
Rudarski mjernik
Samostalni istraživač geodezije
Savjetnik zemljišno-informacijskog sistema
GRAFIČKI I MULTIMEDIJALNI DIZAJNERI
Akademski grafički dizajner
Grafički dizajner
Scenski dizajner
ZDRAVSTVENI STRUČNJACI
LJEKARI
LJEKARI OPĆE PRAKSE
Doktor javnog zdravstva
Doktor medicine
Doktor medicine stažista
Doktor medicine zdravstveni ekolog
Doktor opće medicine
Doktor porodične medicine
Doktor sudske medicine
Doktor školske medicine
LJEKARI SPECIJALISTI
Anatom
Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije
Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog
Doktor medicine citolog
Doktor medicine dermatolog
Doktor medicine dermatolog i venerolog
Doktor medicine dječji hirurg
Doktor medicine epidemiolog
Doktor medicine ginekolog i opstetričar
Doktor medicine infektolog
Doktor medicine internista
Doktor medicine klinički farmakolog
Doktor medicine klinički farmakolog i toksikolog
Петак, 25. 7. 2014.
2212.014
2212.015
2212.016
2212.017
2212.018
2212.019
2212.020
2212.021
2212.022
2212.023
2212.024
2212.025
2212.026
2212.027
2212.028
2212.029
2212.030
2212.031
2212.032
2212.033
2212.034
2212.035
2212.036
2212.037
2212.038
2212.039
2212.040
2212.041
2212.042
2212.043
222
2221
2221.001
2222
2222.001
223
2230
2230.001
2230.002
225
2250
2250.001
2250.002
2250.003
2250.004
2250.005
2250.006
2250.007
2250.008
2250.009
2250.010
2250.011
2250.012
2250.013
2250.014
2250.015
2250.016
2250.017
226
2261
2261.001
2261.002
2261.003
2261.004
2261.005
2261.006
2261.007
2261.008
2261.009
2261.010
2261.011
2261.012
2262
2262.001
2262.002
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Doktor medicine maksilofacijalni hirurg
Doktor medicine neurohirurg
Doktor medicine neurolog
Doktor medicine neuropsihijatar
Doktor medicine oftalmolog
Doktor medicine opšti hirurg
Doktor medicine ortoped
Doktor medicine otorinolaringolog
Doktor medicine patološki anatom
Doktor medicine pedijatar
Doktor medicine plastični i rekonstruktivni hirurg
Doktor medicine pneumoftizeolog
Doktor medicine psihijatar
Doktor medicine radiolog
Doktor medicine radioterapeut
Doktor medicine radioterapeut i onkolog
Doktor medicine rentgenolog
Doktor medicine specijalizant
Doktor medicine transfuziolog
Doktor medicine urolog
Doktor medicine-specijalista higijene
Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Doktor nuklearne medicine
Doktor socijalne medicine
Endokrinolog
Farmakolog
Fiziolog
Patofiziolog
Patolog
Toksikolog
STRUČNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I AKUŠERSTVO
STRUČNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
Stručnjak za zdravstvenu njegu
STRUČNJACI ZA AKUŠERSTVO
Stručna babica
STRUČNJACI ZA TRADICIONALNU I
DOPUNSKU/KOMPLEMENTARNU
STRUČNJACI ZA TRADICIONALNU I
DOPUNSKU/KOMPLEMENTARNU
Akupunktorolog
Homeopata
VETERINARI
VETERINARI
Istraživač veterine
Kineziolog
Samostalni istraživač veterine
Veterinar
Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namirnica životinjskog
porijekla
Veterinar hirurg
Veterinar internist
Veterinar kućnih ljubimaca
Veterinar mikrobiolog
Veterinar na poslovima deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Veterinar opće prakse
Veterinar parazitolog
Veterinar specijalizant
Veterinar tehnolog u animalnoj proizvodnji
Veterinar za reprodukciju životinja
Veterinar za zdravstvenu zaštitu životinja
Veterinarski inspektor
OSTALI ZDRAVSTVENI STRUČNJACI
ZUBARI/STOMATOLOZI
Doktor dječije i preventivne stomatologije
Doktor porodične stomatologije
Doktor stomatologije
Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog
Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont
Doktor stomatologije oralni hirurg
Doktor stomatologije oralni patolog
Doktor stomatologije ortodont
Doktor stomatologije parodontolog
Doktor stomatologije protetičar
Doktor stomatologije specijalizant
Doktor stomatologije stažist
FARMACEUTI
Doktor farmacije
Doktor farmacije specijalizant
2262.003
2262.004
2262.005
2262.006
2262.007
2262.008
2262.009
2262.010
2262.011
2262.012
2262.013
2263
2263.001
2263.002
2263.003
2263.004
2263.005
2264
2264.001
2264.002
2265
2265.001
2265.002
2266
2266.001
2266.002
2266.003
2267
2267.001
2267.002
2267.003
2267.004
2267.005
2269
2269.001
2269.002
2269.003
2269.004
2269.005
2269.006
2269.007
2269.008
2269.009
2269.010
2269.011
2269.012
23
231
2310
2310.001
2310.002
2310.003
2310.004
2310.005
2310.006
2310.007
2310.008
2310.009
2310.010
2310.011
2310.012
2310.013
2310.014
2310.015
2310.016
2310.017
2310.018
2310.019
2310.020
2310.021
2310.022
2310.023
2310.024
2310.025
2310.026
2310.027
2310.028
Број 60 - Страна 9
Doktor farmacije stažist
Farmaceut
Farmaceut farmakoinformatičar
Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova
Farmaceut u industriji
Farmaceut u veleprodaji
Farmaceut za ljekovito bilje
Hemičar u farmaciji
Klinički farmaceut
Magistar farmacije specijalizant
Magistar farmacije stažist
STRUČNJACI ZA OKOLINSKO ZDRAVSTVO, MEDICINU
RADA I HIGIJENU
Doktor medicine rada
Ekološko-sanitarni inženjer
Sanitarni inspektor
Sanitarni inženjer
Viši sanitarni tehničar
FIZIOTERAPEUTI
Fizioterapeut
Viši fizioterapeut
STRUČNJACI ZA DIJETALNU I ZDRAVU PREHRANU
Tehničar savjetodavac za dijetnu ishranu
Tehničar savjetodavac za zdravu ishranu
AUDIOLOZI I GOVORNI TERAPEUTI
Edukator-rehabilitolog
Logoped i surdoaudiolog
Terapeut za govor i gluhoću
OPTOMETRISTI I OFTAMOLOŠKI OPTIČARI
Oftalmološki optičar
Optičar
Optometričar
Optometrist
Terapeut za poremećaje vida
ZDRAVSTVENI STRUČNJACI, D.N.
Bioenergetičar
Inženjer medicinske radiologije
Inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinska sestra-tehničar
Medicinski terapeut
Mrtvozornik
Radni terapeut
Savjetnik za veterinarstvo
Savjetnik za zdravstveno osiguranje
Savjetnik za zdravstvo
Viša medicinska sestra i zdravstveni tehničar
Zdravstveni inspektor
STRUČNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
UNIVERZITETSKI I VISOKOŠKOLSKI NASTAVNICI
UNIVERZITETSKI I VISOKOŠKOLSKI NASTAVNICI
Asistent visoke škole biotehničkih nauka
Asistent visoke škole društveno-humanističkih nauka
Asistent visoke škole medicinskih nauka
Asistent visoke škole prirodnih nauka
Asistent visoke škole tehničkih nauka
Asistent visoke škole u teologiji
Lektor stranog jezika
Predavač agronomije
Predavač arheologije
Predavač arhitekture i urbanizma
Predavač astronomije
Predavač biologije
Predavač biotehničkih nauka
Predavač biotehnologije i prehrambene tehnologije
Predavač defektologije
Predavač dizajna
Predavač društveno-humanističkih nauka
Predavač ekonomije
Predavač elektrotehnike
Predavač etnologije
Predavač farmacije
Predavač filologije
Predavač filozofije
Predavač fizike
Predavač geodezije
Predavač geofizike
Predavač geografije
Predavač geologije
Број 60 - Страна 10
2310.029
2310.030
2310.031
2310.032
2310.033
2310.034
2310.035
2310.036
2310.037
2310.038
2310.039
2310.040
2310.041
2310.042
2310.043
2310.044
2310.045
2310.046
2310.047
2310.048
2310.049
2310.050
2310.051
2310.052
2310.053
2310.054
2310.055
2310.056
2310.057
2310.058
2310.059
2310.060
2310.061
2310.062
2310.063
2310.064
2310.065
2310.066
2310.067
2310.068
2310.069
2310.070
2310.071
2310.072
2310.073
2310.074
2310.075
2310.076
2310.077
2310.078
2310.079
2310.080
2310.081
2310.082
2310.083
2310.084
2310.085
2310.086
2310.087
2310.088
2310.089
2310.090
2310.091
2310.092
2310.093
2310.094
2310.095
2310.096
2310.097
2310.098
2310.099
2310.100
2310.101
2310.102
2310.103
2310.104
2310.105
2310.106
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Predavač građevinarstva
Predavač grafičke tehnologije
Predavač hemije
Predavač hemijskog inženjerstva i tehnologije
Predavač historije
Predavač informacijskih nauka
Predavač kineziologije
Predavač kriminalistike
Predavač likovnih umjetnosti
Predavač mašinstva
Predavač matematike
Predavač medicine
Predavač medicinske biohemije
Predavač mehanike
Predavač metalurgije
Predavač muzičkih umjetnosti
Predavač organizacijskih nauka
Predavač pedagogije
Predavač politologije
Predavač prava
Predavač primjenjenih umjetnosti
Predavač prirodnih nauka
Predavač psihologije
Predavač računarstva
Predavač rudarstva
Predavač saobraćaja
Predavač scenskih umjetnosti
Predavač socijalnog rada
Predavač sociologije
Predavač stomatologije
Predavač šumarstva
Predavač tehničko-tehnoloških nauka
Predavač tehnologije drva
Predavač tekstilne tehnologije
Predavač teologije
Predavač ugostiteljstva i turizma
Predavač veterine
Predavač zaštite na radu
Profesor visoke škole biotehničkih nauka
Profesor visoke škole društveno-humanističkih nauka
Profesor visoke škole medicinskih nauka
Profesor visoke škole prirodnih nauka
Profesor visoke škole tehničkih nauka
Profesor visoke škole u teologiji
Univerzitetski asistent agronomije
Univerzitetski asistent arheologije
Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma
Univerzitetski asistent astronomije
Univerzitetski asistent biologije
Univerzitetski asistent biotehničkih nauka
Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski asistent defektologije
Univerzitetski asistent dizajna
Univerzitetski asistent društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski asistent ekonomije
Univerzitetski asistent elektrotehnike
Univerzitetski asistent etnologije
Univerzitetski asistent farmacije
Univerzitetski asistent filologije
Univerzitetski asistent filozofije
Univerzitetski asistent fizike
Univerzitetski asistent geodezije
Univerzitetski asistent geofizike
Univerzitetski asistent geografije
Univerzitetski asistent geologije
Univerzitetski asistent građevinarstva
Univerzitetski asistent grafičke tehnologije
Univerzitetski asistent hemije
Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski asistent historije
Univerzitetski asistent informacijskih nauka
Univerzitetski asistent kineziologije
Univerzitetski asistent kriminalistike
Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti
Univerzitetski asistent mašinstva
Univerzitetski asistent matematike
Univerzitetski asistent medicine
Univerzitetski asistent medicinske biohemije
2310.107
2310.108
2310.109
2310.110
2310.111
2310.112
2310.113
2310.114
2310.115
2310.116
2310.117
2310.118
2310.119
2310.120
2310.121
2310.122
2310.123
2310.124
2310.125
2310.126
2310.127
2310.128
2310.129
2310.130
2310.131
2310.132
2310.133
2310.134
2310.135
2310.136
2310.137
2310.138
2310.139
2310.140
2310.141
2310.142
2310.143
2310.144
2310.145
2310.146
2310.147
2310.148
2310.149
2310.150
2310.151
2310.152
2310.153
2310.154
2310.155
2310.156
2310.157
2310.158
2310.159
2310.160
2310.161
2310.162
2310.163
2310.164
2310.165
2310.166
2310.167
2310.168
2310.169
2310.170
2310.171
2310.172
2310.173
2310.174
2310.175
2310.176
2310.177
2310.178
2310.179
2310.180
2310.181
2310.182
2310.183
2310.184
Петак, 25. 7. 2014.
Univerzitetski asistent mehanike
Univerzitetski asistent metalurgije
Univerzitetski asistent muzičkih umjetnosti
Univerzitetski asistent organizacijskih nauka
Univerzitetski asistent pedagogije
Univerzitetski asistent politologije
Univerzitetski asistent prava
Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski asistent prirodnih nauka
Univerzitetski asistent psihologije
Univerzitetski asistent računarstva
Univerzitetski asistent rudarstva
Univerzitetski asistent saobraćaja
Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti
Univerzitetski asistent socijalnog rada
Univerzitetski asistent sociologije
Univerzitetski asistent stomatologije
Univerzitetski asistent šumarstva
Univerzitetski asistent tehničko -tehnoloških nauka
Univerzitetski asistent tehnologije drva
Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije
Univerzitetski asistent teologije
Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski asistent veterine
Univerzitetski asistent zaštite na radu
Univerzitetski profesor agronomije
Univerzitetski profesor arheologije
Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma
Univerzitetski profesor astronomije
Univerzitetski profesor biologije
Univerzitetski profesor biotehničkih nauka
Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije
Univerzitetski profesor defektologije
Univerzitetski profesor dizajna
Univerzitetski profesor društveno-humanističkih nauka
Univerzitetski profesor ekonomije
Univerzitetski profesor elektrotehnike
Univerzitetski profesor etnologije
Univerzitetski profesor farmacije
Univerzitetski profesor filologije
Univerzitetski profesor filozofije
Univerzitetski profesor fizike
Univerzitetski profesor geodezije
Univerzitetski profesor geofizike
Univerzitetski profesor geografije
Univerzitetski profesor geologije
Univerzitetski profesor građevinarstva
Univerzitetski profesor grafičke tehnologije
Univerzitetski profesor hemije
Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i tehnologije
Univerzitetski profesor historije
Univerzitetski profesor informacijskih nauka
Univerzitetski profesor kineziologije
Univerzitetski profesor kriminalistike
Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti
Univerzitetski profesor mašinstva
Univerzitetski profesor matematike
Univerzitetski profesor medicine
Univerzitetski profesor medicinske biohemije
Univerzitetski profesor mehanike
Univerzitetski profesor metalurgije
Univerzitetski profesor muzičkih umjetnosti
Univerzitetski profesor organizacijskih nauka
Univerzitetski profesor pedagogije
Univerzitetski profesor politologije
Univerzitetski profesor prava
Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti
Univerzitetski profesor prirodnih nauka
Univerzitetski profesor psihologije
Univerzitetski profesor računarstva
Univerzitetski profesor rudarstva
Univerzitetski profesor saobraćaja
Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti
Univerzitetski profesor socijalnog rada
Univerzitetski profesor sociologije
Univerzitetski profesor stomatologije
Univerzitetski profesor šumarstva
Univerzitetski profesor tehničko-tehnoloških nauka
Петак, 25. 7. 2014.
2310.185
2310.186
2310.187
2310.188
2310.189
2310.190
232
2320
2320.001
2320.002
2320.003
2320.004
2320.005
2320.006
2320.007
2320.008
2320.009
2320.010
2320.011
2320.012
2320.013
2320.014
2320.015
2320.016
2320.017
2320.018
2320.019
2320.020
2320.021
2320.022
2320.023
2320.024
2320.025
2320.026
2320.027
2320.028
2320.029
2320.030
2320.031
2320.032
2320.033
2320.034
2320.035
2320.036
2320.037
2320.038
233
2330
2330.001
2330.002
2330.003
2330.004
2330.005
2330.006
2330.007
2330.008
2330.009
2330.010
2330.011
2330.012
2330.013
2330.014
2330.015
2330.016
2330.017
2330.018
2330.019
2330.020
2330.021
2330.022
2330.023
2330.024
2330.025
2330.026
2330.027
2330.028
2330.029
2330.030
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Univerzitetski profesor tehnologije drva
Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije
Univerzitetski profesor teologije
Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma
Univerzitetski profesor veterine
Univerzitetski profesor zaštite na radu
NASTAVNICI U STRUČNOM OBRAZOVANJU
NASTAVNICI U STRUČNOM OBRAZOVANJU
Profesor drumskog saobraćaja
Profesor gumarske tehnologije
Profesor hemijske tehnologije
Profesor keramičarske tehnologije
Profesor konditorstva
Profesor konfekcijske tehnologije
Profesor kožarsko-krznarske tehnologije
Profesor kulinarstva
Profesor melioracije
Profesor mlinarstva i pekarstva
Profesor obućarske i kožno-galanterijske tehnologije
Profesor plastičarske tehnologije
Profesor poljoprivredne mehanizacije
Profesor praktične nastave
Profesor prerade duhana
Profesor prerade mesa
Profesor prerade mlijeka
Profesor prerade voća
Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pića
Profesor proizvodnje šećera i skroba
Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti
Profesor protupožarne zaštite
Profesor PTT saobraćaja
Profesor ratarstva i povrtlarstva
Profesor restauracije i gradnje muzičkih predmeta
Profesor riječnog saobraćaja
Profesor staklarske tehnologije
Profesor stočarstva
Profesor šumarstva
Profesor tehnologije drveta
Profesor tehnologije papira
Profesor tekstilne tehnologije
Profesor ugostiteljstva i turizma
Profesor unutrašnjeg saobraćaja
Profesor vazduhoplovnog saobraćaja
Profesor voćarstva i vinogradarstva
Profesor zaštite na radu
Profesor željezničkog saobraćaja
NASTAVNICI U SREDNJOŠKOLOSKOM OBRAZOVANJU
NASTAVNICI U SREDNJOŠKOLOSKOM OBRAZOVANJU
Profesor albanskog jezika
Profesor arapskog jezika
Profesor arhitekture
Profesor astronomije
Profesor baleta i plesa
Profesor biologije
Profesor birotehničkih predmeta
Profesor bosanskog jezika
Profesor ekonomskih predmeta
Profesor elektronike
Profesor elektrotehnike
Profesor engleskog jezika
Profesor farmaceutskih predmeta
Profesor filozofije
Profesor fizičke i zdravstvene kulture
Profesor fizike
Profesor fizioterapije
Profesor flaute
Profesor francuskog jezika
Profesor geodezije
Profesor geofizike
Profesor geografije
Profesor geologije
Profesor građevinarstva
Profesor grčkog jezika
Profesor hemije
Profesor historije
Profesor hrvatskog jezika
Profesor informatike
Profesor kliničkih medicinskih nauka
2330.031
2330.032
2330.033
2330.034
2330.035
2330.036
2330.037
2330.038
2330.039
2330.040
2330.041
2330.042
2330.043
2330.044
2330.045
2330.046
2330.047
2330.048
2330.049
2330.050
2330.051
2330.052
2330.053
2330.054
2330.055
2330.056
2330.057
2330.058
2330.059
2330.060
2330.061
2330.062
2330.063
2330.064
2330.065
2330.066
234
2341
2341.001
2341.002
2341.003
2341.004
2341.005
2341.006
2341.007
2341.008
2341.009
2341.010
2341.011
2341.012
2341.013
2341.014
2341.015
2341.016
2341.017
2341.018
2341.019
2341.020
2341.021
2341.022
2341.023
2341.024
2341.025
2341.026
2341.027
2342
2342.001
2342.002
2342.003
235
2351
2351.001
2351.002
2351.003
2351.004
2351.005
Број 60 - Страна 11
Profesor kulturoloških predmeta
Profesor latinskog jezika
Profesor likovnih predmeta
Profesor logike
Profesor ljekovitog i aromatskog bilja
Profesor marksizma
Profesor mašinske energetike
Profesor mašinstva
Profesor matematike
Profesor medicinskobiohemijskih predmeta
Profesor mehanike
Profesor metalurgije
Profesor muzičkih predmeta
Profesor njemačkog jezika
Profesor ONO i DSZ
Profesor orjentalistike
Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
Profesor pedagogije
Profesor pravnih predmeta
Profesor psihologije
Profesor računarstva
Profesor religijske kulture
Profesor romskog jezika
Profesor rudarstva
Profesor ruskog jezika
Profesor scenskih predmeta
Profesor sociologije
Profesor srpskog jezika
Profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
Profesor stomatoloških predmeta
Profesor stranog jezika
Profesor talijanskog jezika
Profesor trgovinskih predmeta
Profesor turskog jezika
Profesor veterinarskih predmeta
Profesor vjeronauke
NASTAVNICI U OSNOVNOŠKOLSKOM I
PREDŠKOLSKOM
NASTAVNICI U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Nastavnik biologije
Nastavnik biologije i hemije
Nastavnik domaćinstva
Nastavnik ekonomike domaćinstva i hemije
Nastavnik engleskog jezika
Nastavnik fizičke i zdravstvene kulture
Nastavnik fizike
Nastavnik geografije
Nastavnik hemije
Nastavnik historije
Nastavnik informatike
Nastavnik islamske vjeronauke
Nastavnik likovne kulture
Nastavnik matematike
Nastavnik maternjeg jezika
Nastavnik muzičke kulture
Nastavnik muzičke teorijsko - pedagoškog smjera
Nastavnik razredne nastave
Nastavnik ruskog jezika
Nastavnik stranog jezika
Nastavnik tehničke kulture
Nastavnik tehničkog obrazovanja i hemije
Nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike
Nastavnik vjeronauke
Predmetni učitelj
Razredni učitelj
Saradnik (pomoćnik) u nastavi u osnovnoj školi
ODGOJITELJI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Saradnik (pomoćnik) vaspitača predškolske djece
Učitelj predškolske djece
Učitelj predškolske djece sa posebnim potrebama
OSTALI STRUČNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
STRUČNJACI ZA OBRAZOVNE METODE I
SAVJETOVANJE
Andragog
Defektolog
Defektolog logoped
Defektolog surdoaudiolog
Oligofrenopedagog
Број 60 - Страна 12
2351.006
2351.007
2351.008
2351.009
2351.010
2351.011
2351.012
2351.013
2351.014
2351.015
2351.016
2352
2352.001
2352.002
2352.003
2352.004
2352.005
2352.006
2352.007
2352.008
2352.009
2352.010
2353
2353.001
2353.002
2354
2354.001
2354.002
2354.003
2354.004
2354.005
2355
2355.001
2355.002
2356
2356.001
2356.002
2359
2359.001
2359.002
2359.003
2359.004
2359.005
2359.006
2359.007
2359.008
2359.009
2359.010
2359.011
2359.012
2359.013
2359.014
2359.015
24
241
2411
2411.001
2411.002
2411.003
2411.004
2411.005
2411.006
2411.007
2411.008
2411.009
2411.010
2411.011
2411.012
2411.013
2411.014
2412
2412.001
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Pedagog
Pedagog-psiholog
Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama
Savjetnik za predmetno područje
Savjetnik za predškolsko vaspitanje
Savjetnik za razrednu nastavu
Socijalni pedagog
Stručnjak za metodiku u obrazovnim područjima
Stručnjak za obrazovne tehnologije
Stručnjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa
Školski inspektor
NASTAVNICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA
POSEBNIM
Odgajitelj
Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama
Profesor za osobe sa poremećajima u ponašanju
Saradnik (pomoćnik) stručnjaka za specijalno vaspitanje i
obrazovanje
Učitelj djece sa razvojnim teškoćama
Učitelj mentalno retardiranih osoba
Učitelj osoba s oštećenjem sluha
Učitelj osoba s oštećenjem vida
Učitelj osoba s poremećajima u ponašanju
Učitelj tjelesno invalidnih osoba
OSTALI NASTAVNICI JEZIKA U NEFORMALNOM
OBRAZOVANJU
Profesor za intenzivno učenje jezika
Profesor za praktičnu primjenu jezika
OSTALI NASTAVNICI MUZIKE U NEFORMALNOM
OBRAZOVANJU
Profesor instrumentalista-privatni časovi
Profesor gitare-privatni časovi
Profesor klavira-privatni časovi
Profesor pjevanja-privatni časovi
Profesor violine-privatni časovi
OSTALI NASTAVNICI UMJETNOSTI U NEFORMALNOM
OBRAZOVANJU
Profesor plesa-privatni časovi
Profesor slikanja-privatni časovi
NASTAVNICI INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U
NEFORMALNOM OBRAZOVANJU
Predavač iz oblasti računara
Predavač iz oblasti softvera
STRUČNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, D.N.
Instruktor za zanimanje i stručno obrazovanje
Istraživač vaspitnih nauka
Majstor za zanimanje i stručno obrazovanje
Nastavnik praktične nastave
Nastavnik predškolskog vaspitanja
Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima
Organizator praktične nastave
Pomoćni analitičar u stručnim obrazovnim školama
Pomoćni analitičar u stručnom osposobljavanju u službama
Samostalni istraživač vaspitnih nauka
Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu
Školski laborant
Učitelj muzike
Vaspitač
Vaspitač u učeničkom domu
STRUČNJACI ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE
STRUČNJACI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE
RAČUNOVOĐE
Devizni inspektor
Finansijski analitičar
Finansijski inspektor
Ovlašteni revizor
Poreski inspektor
Računovođa
Revizor
Rukovodilac finansijskih poslova
Rukovodilac knjigovodstvenih poslova
Rukovodilac računovodstva i finansija
Samostalni računovođa
Stučni saradnik za likvidaciju računa i naknada
Stučni saradnik-instruktor za kontrolu obračuna i naplate
Stučni saradnik-instruktor za računovodstvene poslove
SAVJETNICI ZA FINANSIJE I INVESTICIJE
Finansijski savjetnik
2412.002
2412.003
2412.004
2413
2413.001
2413.002
2413.003
2413.004
242
2421
2421.001
2421.002
2421.003
2421.004
2421.005
2421.006
2421.007
2421.008
2421.009
2421.010
2421.011
2421.012
2421.013
2421.014
2421.015
2421.016
2421.017
2422
2422.001
2422.002
2423
2423.001
2423.002
2423.003
2423.004
2423.005
2423.006
2423.007
2423.008
2424
2424.001
2424.002
2424.003
243
2431
2431.001
2431.002
2431.003
2431.004
2431.005
2432
2432.001
2433
2433.001
2434
2434.001
2434.002
25
251
2511
2511.001
2511.002
2511.003
2511.004
2512
2512.001
2512.002
2513
2513.001
2514
2514.001
2514.002
2514.003
Петак, 25. 7. 2014.
Poreski savjetnik
Revizor za ekonomsko-finansijske poslove
Savjetnik za nekretnine
FINANSIJSKI ANALITIČARI
Nadzornik novčanog tržišta
Nadzornik tržišta kapitala
Procjenitelj boniteta
Savjetnik za proračune
STRUČNJACI ZA UPRAVLJANJE
POSLOVNI I ORGANIZACIJSKI ANALITIČARI
Analitičar studija rada i vremena
Inženjer za organizaciju rada
Komercijalist za domaću trgovinu
Komercijalist za vanjsku trgovinu
Kontrolor za kvalitet poslovanja
Menadžer kvaliteta
Organizator posla
Organizator poslovnih priredbi
Organizator rada
Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje
Samostalni stručni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima
Savjetnik direktora
Savjetnik za ekonomiku domaćinstva
Savjetnik za patente
Savjetnik za poduzetništvo
Savjetnik za poslovanje
Stručni saradnik za analitičko-planske poslove
STRUČNJACI ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
Analitičar javnih ili poslovnih politika
Stručnjak strateškog planiranja
STRUČNJACI ZA KADROVE I KARIJERU
Analitičar zanimanja
Inspektor za rad
Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeću
Rukovodilac kadrovskih poslova
Rukovodilac službe za zaštitu
Savjetnik za profesionalno informiranje
Savjetnik za studentska pitanja
Savjetnik za zapošljavanje
STRUČNJACI ZA OSPOSOBLJAVANJE I OSOBNI RAZVOJ
Inženjer za sigurnost na radu
Savjetnik za odbranu
Savjetnik za osobnu i poslovnu uspješnost
STRUČNJACI ZA MARKETING, PRODAJU I ODNOSE S
JAVNOŠĆU
STRUČNJACI ZA OGLAŠAVANJE I MARKETING
Analitičar istraživanja tržišta
Oglašivač
Savjetnik za istraživanje tržišta
Savjetnik za prodajne metode
Savjetnik za promotivne metode
STRUČNJACI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Savjetnik za odnose sa javnosti
STRUČNJACI ZA PRODAJU TEHNIČKIH I MEDICINSKIH
PROIZVODA
Tehnički zastupnik prodaje
STRUČNJACI ZA PRODAJU INFORMACIJSKE I
KOMUNIKACIJSKE
Tehnički zastupnik za prodaju informacione opreme
Tehnički zastupnik za prodaju komunikacijske opreme
STRUČNJACI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE
STRUČNJACI ZA RAZVOJ I ANALITIČARI
PROGRAMSKE OPREME I
SISTEMSKI ANALITIČARI
Analitičar sistema
Analitičar sistema inženjersko-naučnih procesa
Analitičar sistema poslovnih procesa
Analitičar sistema sa računarske mreže
STRUČNJACI ZA RAZVOJ SOFTWERA
Samostalni istraživač računarstva
Softwer inženjer
STRUČNJACI ZA WEB I MULTIMEDIJU
Inženjer za računarsku grafiku
PROGRAMERI RAČUNARKIH APLIKACIJA
Programer
Programer inženjersko-naučnih primjena
Programer mašina upravljanih brojčano
Петак, 25. 7. 2014.
2514.004
2514.005
2514.006
2519
2519.001
2519.002
2519.003
2519.004
2519.005
2519.006
2519.007
2519.008
252
2521
2521.001
2522
2522.001
2522.002
2522.003
2522.004
2523
2523.001
2529
26
261
2611
2611.001
2611.002
2611.003
2611.004
2611.005
2611.006
2611.007
2611.008
2611.009
2611.010
2612
2612.001
2612.002
2612.003
2612.004
2612.005
2612.006
2612.007
2612.008
2612.009
2619
2619.001
2619.002
2619.003
2619.004
2619.005
2619.006
2619.007
2619.008
2619.009
2619.010
2619.011
2619.012
2619.013
2619.014
2619.015
2619.016
2619.017
2619.018
2619.020
2619.021
2619.022
2619.023
2619.024
2619.025
2619.026
2619.027
2619.028
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Programer poslovnih primjena
Programer računarskih primjena
Programer za računarske mreže
STRUČNJACI ZA RAZVOJ I ANALITIČARI
PROGRAMSKE PODRŠKE I
Informatičar
Inženjer informacijskih tehnologija
Inženjer računarstva
Inženjer za izgradnju računarskih sistema
Inženjer za obradu podataka
Istraživač računarstva
Projektant informacionih sistema
Sistem programer
STRUČNJACI ZA BAZE PODATAKA I RAČUNARSKE
MREŽE
DIZAJNERI I ADMINISTRATORI BAZA PODATAKA
Administrator baza podataka
SISTEM ADMINISTRATORI
Inženjer sistema za opremu
Inženjer sistema za personalne računare
Inženjer sistema za programe
Sistem inženjer
STRUČNJACI ZA RAČUNARSKE MREŽE
Koordinator računarske mreže
STRUČNJACI ZA BAZE PODATAKA I RAČUNARSKE
MREŽE, D.N
PRAVNI STRUČNJACI, STRUČNJACI DRUŠTVENIH
NAUKA, STRUČNJACI
PRAVNI STRUČNJACI
ADVOKATI
Advokat
Državni odvjetnik
Pravobranilac
Zamjenik pravobranioca
Pomoćnik pravobranioca
Tužilac
Zamjenik tužioca
Sekretar pravobranilaštva
Sekretar tužilaštva
Pravni zastupnik
SUDIJE
Istražni sudija
Sudija - član Federalnog vijeća za prekršaje
Sudija kantonalnog-županijskog / oblasnog suda
Sudija okružnog suda
Sudija općinskog suda
Sudija prekršajnog suda
Sudija Ustavnog suda na nivou države
Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta
Sudija Vrhovnog suda
PRAVNI STRUČNJACI, D.N.
Carinski inspektor
Inspektor državne uprave bliže neodređen
Inspektor za civilnu zaštitu
Inspektor za odbranu
Inspektor za požarnu sigurnost
Inspektor za sigurnost ličnih podataka
Istraživač pravnih nauka
Javni notar
Notar - Javni bilježnik
Policijski inspektor
Pravni savjetnik
Pravnik
Predsjednik komisije za izbore
Revizori za pravne poslove
Rukovodilac općih i pravnih poslova
Rukovodilac protokola
Samostalni istraživač pravnih nauka
Savjetnik kantonalnog suda
Savjetnik vrhovnog suda
Sekretar kabineta funkcionera
Stručni saradnik kontonalnog suda
Stručni saradnik općinskog suda
Stručni saradnik vrhovnog suda
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Stručni saradnik za kadrovske poslove
Stručni saradnik za normativne poslove
Stručni saradnik za poslove javnih nabavki
2619.029
2619.030
2619.031
2619.032
2619.033
262
2621
2621.001
2621.002
2621.003
2621.004
2621.005
2621.006
2621.007
2621.008
2621.009
2621.010
2622
2622.001
2622.002
2622.003
2622.004
2622.005
2622.006
2622.007
2622.008
2622.009
263
2631
2631.001
2631.002
2631.003
2631.004
2631.005
2631.006
2631.007
2631.008
2631.009
2631.010
2631.011
2631.012
2631.013
2631.014
2631.015
2631.016
2631.017
2631.018
2631.019
2631.020
2631.021
2631.022
2631.023
2631.024
2631.025
2631.026
2631.027
2632
2632.001
2632.002
2632.003
2632.004
2632.005
2632.006
2632.007
2632.008
2632.009
2632.010
2632.011
2632.012
2632.013
2632.014
2632.015
2632.016
2632.017
2632.018
2632.019
2632.020
Број 60 - Страна 13
Tržni inspektor
Upravni inspektor
Upravni organizator
Upravni savjetnik
Viši upravni savjetnik
BIBLIOTEKARI, ARHIVARI I KONZERVATORI
ARHIVARI I KONZERVATORI
Arhivar
Arhivist- konzervator/restaurator
Istraživač arhivistike
Konzervator za kulturno nasljeđe
Konzervator za prirodno nasljeđe
Kustos muzeja
Kustos umjetničke galerije
Muzeolog
Preparator
Samostalni istraživač arhivistike
BIBLIOTEKARI I DOKUMENTARISTI
Antikvar
Bibliotečki istraživač
Bibliotekar
Bibliotekar specijalist
Dokumentarist
Informacijski istraživač
Informacijski stručnjak
Samostalni bibliotečki istraživač
Samostalni informacijski istraživač
STRUČNJACI DRUŠTVENIH NAUKA, VJERSKI
STRUČNJACI
EKONOMISTI
Agroekonomista
Ekonometrik
Ekonomista
Ekonomista bankarstva
Ekonomista hoteljerstva
Ekonomista investicijski savjetnik
Ekonomista kontrolor poslovanja
Ekonomista kreditno-garantnih poslova
Ekonomista menadžmenta
Ekonomista osiguranja
Ekonomista platnog prometa
Ekonomista savjetnik
Ekonomista turizmolog
Ekonomista vanjsko - trgovinskog smjera
Ekonomista za analize i planiranje
Ekonomista za carinske poslove
Ekonomista za devizno poslovanje
Ekonomista za finansije
Ekonomista za marketing
Ekonomista za međunarodnu razmjenu
Ekonomista za politiku cijena
Ekonomista za poreski sistem
Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima
Ekonomista za turizam i ugostiteljstvo
Istraživač ekonomskih nauka
Samostalni istraživač ekonomskih nauka
Turizmolog
SOCIOLOZI, ANTROPOLOZI I SRODNI STRUČNJACI
Antropolog
Arheolog
Etnogeograf
Etnolog
Geograf
Istražitelj kriminalist
Istražitelj kriminolog
Istraživač antropolog
Istraživač arheolog
Istraživač etnolog
Istraživač geograf
Istraživač komunikolog
Istraživač sociolog
Komunikolog
Kriminalist
Kriminalističko tehnički vještak
Kriminolog
Kulturolog
Samostalni istražitelj kriminalist
Samostalni istražitelj kriminolog
Број 60 - Страна 14
2632.021
2632.022
2632.023
2632.024
2632.025
2632.026
2632.027
2633
2633.001
2633.002
2633.003
2633.004
2633.005
2633.006
2633.007
2633.008
2633.009
2633.010
2633.011
2633.012
2634
2634.001
2634.002
2634.003
2634.004
2634.005
2634.006
2634.007
2634.008
2634.009
2634.010
2634.011
2635
2635.001
2635.002
2635.003
2635.004
2635.005
2635.006
2635.007
2635.008
2635.009
2635.010
2635.011
2635.012
2635.013
2635.014
2635.015
2635.016
2636
2636.001
2636.002
2636.003
2636.004
2636.005
2636.006
2636.007
2636.008
2636.009
2636.010
2636.011
2636.012
2636.013
2636.014
2636.015
2636.016
2636.017
2636.018
2636.019
2636.020
2636.021
2636.022
2636.023
2636.024
2636.025
2636.026
2636.027
2636.028
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Samostalni istraživač antropolog
Samostalni istraživač arheolog
Samostalni istraživač etnolog
Samostalni istraživač geograf
Samostalni istraživač komunikolog
Samostalni istraživač sociolog
Sociolog
FILOZOFI, HISTORIČARI I POLITOLOZI
Filozof
Historičar
Historičar umjetnosti
Istraživač filozofije
Istraživač historije
Istraživač politologije
Istraživač umjetnosti
Politolog
Samostalni istraživač filozofije
Samostalni istraživač historije
Samostalni istraživač politologije
Samostalni istraživač umjetnosti
PSIHOLOZI
Industrijski psiholog
Klinički psiholog
Psiholog
Psiholog forenzičar
Psiholog istraživač
Psiholog rada
Psiholog samostalni istraživač
Psiholog savjetnik u savjetovalištu
Sportski psiholog
Školski psiholog
Vojni psiholog
SOCIJALNI RADNICI I STRUČNJACI ZA SAVJETOVANJE
Savjetnik socijalne pomoći
Socijalni radnik u centru
Socijalni radnik u domu
Socijalni radnik u obrazovanju
Socijalni radnik u pravosuđu
Socijalni radnik u zdravstvu
Socijalni radnik za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni radnik za rad sa materijalno ugroženim osobama
Socijalni stručnjak
Socijalni stručnjak u centru
Socijalni stručnjak u domu
Socijalni stručnjak u obrazovanju
Socijalni stručnjak u pravosuđu
Socijalni stručnjak u zdravstvu
Socijalni stručnjak za rad sa hendikepiranim osobama
Socijalni stručnjak za rad sa materijalno ugroženim osobama
VJERSKI STRUČNJACI
Arhimandrit
Biskup
Mualima
Episkop
Fratar
Glavni imam
Gvardijan
Iguman
Imam
Kardinal
Mitropolit
Muftija
Nadbiskup
Paroh
Pastor
Patrijarh
Pop
Propovjednik
Prota
Protođakon
Rabin
Redovnik
Reis ullema
Sinđel
Svećenik
Teolog
Vladika
Župnik
264
2641
2641.001
2641.002
2641.003
2641.004
2641.005
2641.006
2641.007
2641.008
2641.009
2641.010
2641.011
2641.012
2642
2642.001
2642.002
2642.003
2642.004
2642.005
2642.006
2642.007
2642.008
2643
2643.001
2643.002
2643.003
2643.004
2643.005
2643.006
2643.007
2643.008
2643.009
2643.010
2643.011
2643.012
2643.013
2643.014
265
2651
2651.001
2651.002
2651.003
2651.004
2651.005
2651.006
2651.007
2651.008
2651.009
2651.010
2651.011
2651.012
2651.013
2652
2652.001
2652.002
2652.003
2652.004
2652.005
2652.006
2652.007
2652.008
2652.009
2652.010
2652.011
2652.012
2652.013
2652.014
2652.015
2652.016
2652.017
2652.018
2652.019
2652.020
2652.021
2652.022
2652.023
Петак, 25. 7. 2014.
KNJIŽEVNICI, NOVINARI I JEZIKOSLOVCI (LINGVISTI)
KNJIŽEVNICI I SRODNA ZANIMANJA
Biograf
Dramaturg
Esejist
Hroničar
Književnik
Korektor u izdavaštvu
Kritičar
Pisac reklamnih poruka
Recenzent
Satiričar
Scenarist
Tehnički pisac
NOVINARI
Fotoreporter
Komentator
Moderator
Novinar
Redaktor
Reporter
Savjetnik za kulturno-umjetničke programe
Urednik novinar
PREVODIOCI, TUMAČI I OSTALI JEZIKOSLOVCI
(LINGVISTI)
Filolog
Filolog istraživač
Filolog samostalni istraživač
Fonetičar
Grafolog
Književni komparatist
Konferencijski tumač
Leksikograf
Lektor
Prevodilac
Slavista
Sudski tumač
Tumač za jezike
Prevodilac znakovnog jezika
UMJETNIČKI STVARAOCI, D.N.
LIKOVNI UMJETNICI
Ilustrator
Karikaturist
Kipar
Kipar naivac
Konzervator umjetničkih djela
Kostimograf
Restaurator umjetničkih djela
Scenograf
Slikar
Crtanač animiranog filma
Slikar grafičar
Slikar naivac
Umjetnički stvaralac
MUZIČARI, PJEVAČI, KOMPOZITORI
Aranžer muzike
Crkveni muzičar
Dirigent hora
Dirigent orkestra
Folklorni muzičar
Inspicijent opere
Instrumentalist
Instrumentalist (violinist)
Instrumentalist solist
Instrumentalni solist (klavijaturist)
Kompozitor
Koncertni majstor
Korepetitor
Muzičar
Muzičar - klavirist
Muzičar na ulici
Muzičar općeg smjera
Muzičar solista
Muzičar u noćnom klubu
Muzički redaktor
Muzički urednik
Muzikolog
Pjevač hora
Петак, 25. 7. 2014.
2652.024
2652.025
2652.026
2652.027
2652.028
2653
2653.001
2653.002
2653.003
2653.004
2653.005
2653.006
2653.007
2653.008
2653.009
2653.010
2654
2654.001
2654.002
2654.003
2654.004
2654.005
2655
2655.001
2655.002
2656
2656.001
2656.002
2656.003
2659
2659.001
2659.002
2659.003
2659.004
2659.005
2659.006
2659.007
2659.008
2659.009
2659.010
2659.011
2659.012
3
31
311
3111
3111.001
3111.002
3111.003
3111.004
3111.005
3111.006
3111.007
3111.008
3111.009
3111.010
3111.011
3111.012
3111.013
3111.014
3111.015
3111.016
3111.017
3111.018
3111.019
3111.020
3111.021
3111.022
3111.023
3111.024
3111.025
3111.026
3111.027
3111.028
3111.029
3111.030
3111.031
3111.032
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Pjevač na ulici
Pjevač u noćnom klubu
Režiser operne predstave
Solo pjevač
Vođa benda
PLESAČI I KOREOGRAFI
Asistent folklornog koreografa
Baletni pedagog
Baletni plesač
Baletni solista
Folklorni igrač
Koreograf
Plesač
Plesač na ulici
Plesač slobodnog plesa
Plesač u noćnom klubu
FILMSKI I POZORIŠNI REŽISERI I PRODUCENTI
Direktor poslovanja preduzeća za filmsku i video djelatnost
Organizator muzičke i muzičkoscenske produkcije
Organizator televizijske i filmske produkcije
Producent
Režiser
GLUMCI
Animator
Glumac
SPIKERI NA RADIJU, TELEVIZIJI I DRUGIM MEDIJIMA
Najavljivač programa
Spiker
Voditelj u programu
UMJETNIČKI STVARAOCI, D.N.
Artist
Artist dreser
Hipnotizer
Imitator
Kaskader
Klovn
Komičar
Lutkar
Mađioničar
Statista
Sufler
Žongler
TEHNIČARI I STRUČNI SARADNICI
TEHNIČARI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE STRUKE
TEHNIČARI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE STRUKE
TEHNIČARI ZA FIZIKU I HEMIJU
Astronomski tehničar
Geofizički tehničar
Geološki tehničar
Gravimetrijski i magnetometrijski tehničar
Hemijski tehničar
Hemijski tehničar analitičkih sistema
Hemijski tehničar anorganskih sistema
Hemijski tehničar organskih sistema
Hidrološki tehničar
Meteorološki tehničar
Mikrobiološki tehničar - kontrolor namirnica
Petrohemijski laborant
Petrohemijski tehničar analitičar
Pomoćni istraživač u fizici
Pomoćni istraživač u hemiji
Prehrambenohemijski laborant
Tehničar analize namirnica
Tehničar elektrohemijskih sistema
Tehničar farmaceutskih sistema
Tehničar fizikalni
Tehničar geoelektričnih mjerenja
Tehničar geofizičkog istraživanja ležišta
Tehničar geološkog istraživanja ležišta
Tehničar interpretacije geofizičkih podataka
Tehničar laboratorijske kontrole
Tehničar laboratorijskog ispitivanja stijena
Tehničar matematički
Tehničar obrade geofizičkih podataka
Tehničar okeanografije
Tehničar polimera
Tehničar radioloških sistema
Tehničar seizmičkih mjerenja
3111.033
3112
3112.001
3112.002
3112.003
3112.004
3112.005
3112.006
3112.007
3112.008
3112.009
3112.010
3112.011
3112.012
3112.013
3112.014
3112.015
3112.016
3112.017
3112.018
3112.019
3112.020
3112.021
3112.022
3112.023
3112.024
3112.025
3112.026
3112.027
3112.028
3112.029
3112.030
3113
3113.001
3113.002
3113.003
3113.004
3113.005
3113.006
3113.007
3113.008
3113.009
3113.010
3113.011
3113.012
3113.013
3113.014
3113.015
3113.016
3113.017
3113.018
3113.019
3113.020
3113.021
3113.022
3113.023
3113.024
3113.025
3113.026
3114
3114.001
3114.002
3114.003
3114.004
3114.005
3114.006
3114.007
3114.008
3114.009
3114.010
3114.011
3114.012
3114.013
3114.014
3114.015
3114.016
3114.017
3114.018
Број 60 - Страна 15
Tehničar vojno hemijskih sistema
TEHNIČARI ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU
Geodetski tehničar
Geodetski tehničar geometar
Geodetski tehničar hidrografije
Geodetski tehničar restitutor
Geodetski tehničar za elaborate
Geodetski tehničar za evidenciju državnog vlasništva
Geodetski tehničar za evidenciju prostornih jedinica
Geodetski tehničar za fotogrametriju
Geodetski tehničar za katastar
Geodetski tehničar za katastar vodova
Građevinski laborant
Građevinski poslovođa
Građevinski tehničar
Građevinski tehničar niskogradnje
Građevinski tehničar razrađivač projekta
Građevinski tehničar saobraćajni
Građevinski tehničar visokogradnje
Građevinski tehničar za hidrogradnju
Poslovođa armiračnice
Poslovođa asfaltirnice
Poslovođa betonare
Poslovođa gradnje saobraćajnica
Poslovođa građevinskoinstalaterskih radova
Poslovođa građevinskozanatskih radova
Poslovođa hidrotehničkih radova
Poslovođa radova niskogradnje
Poslovođa radova visokogradnje
Tehničar prostornog planiranja
Tehničar rudarski mjernik
Voditelj rudarskog katastra
TEHNIČARI ZA ELEKTROTEHNIKU
Elektroenergetičar, majstor
Elektroenergetski tehničar
Elektromašinski tehničar
Elektrotehničar
Elektrotehničar proizvoda za domaćinstvo
Elektrotehničar šinskih vozila i postrojenja
Elektrotehničar za distribuciju električne energije
Elektrotehničar za dizala i transportna sredstva
Elektrotehničar za električne mašine, aparate i uređaje
Elektrotehničar za elektromotore
Elektrotehničar za instalacije i opremu
Elektrotehničar za mjerne instrumente i sklopove
Elektrotehničar za opremu proizvodnih mašina
Elektrotehničar za plovna sredstva
Elektrotehničar za prijenos električne energije
Elektrotehničar za procesnu tehniku
Elektrotehničar za proizvodnju električne energije
Elektrotehničar za slabu i jaku struju
Elektrotehničar za željeznicu
Predradnik u elektroenergetici
Predradnik u elektromašinstvu
Predradnik u elektromontaži i instalacijama
Tehničar konstruktor električnih proizvoda
Tehničar za elektrotehniku
Tehničar za održavanje elektrotehničkih proizvoda
Tehničar za proizvodnju elektrotehničkih proizvoda
TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU
Elektroničar za AOP
Elektroničar za telekomunikacije
Elektroničar za telekomunikacijske uređaje,majstor
Operator na optoelektronskim uređajima i sistemima
Predradnik elektroničar
Predradnik elektroničar u montaži
PTT tehničar poštanskog saobraćaja
Tehničar elektroničar za računare
Tehničar elektronike
Tehničar elektronike za mjerne i upravljačke uređaje
Tehničar elektronike za signalno-zaštitne uređaje
Tehničar konstruktor elektronskih proizvoda
Tehničar konstruktor energetskoelektronskih uređaja
Tehničar poštanskog saobraćaja
Tehničar za elektronske proizvode
Tehničar za energetskoelektronske uređaje
Tehničar za medicinske elektronske uređaje
Tehničar za procesnu automatiku
Број 60 - Страна 16
3114.019
3114.020
3114.021
3115
3115.001
3115.002
3115.003
3115.004
3115.005
3115.006
3115.007
3115.008
3115.009
3115.010
3115.011
3115.012
3115.013
3115.014
3115.015
3115.016
3115.017
3115.018
3115.019
3115.020
3115.021
3115.022
3115.023
3115.024
3115.025
3115.026
3115.027
3115.028
3115.029
3115.030
3115.031
3115.032
3115.033
3115.034
3115.035
3115.036
3115.037
3115.038
3115.039
3115.040
3115.041
3115.042
3115.043
3115.044
3115.045
3115.046
3115.047
3115.048
3115.049
3115.050
3115.051
3115.052
3115.053
3115.054
3115.055
3115.056
3115.057
3115.058
3115.059
3115.060
3115.061
3115.062
3115.063
3116
3116.001
3116.002
3116.003
3116.004
3116.005
3116.006
3116.007
3116.008
3116.009
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Tehničar za računsku tehniku i automatiku
Tehničar za radio i televizijske uređaje
Tehničar za uređaje vazduhoplovne elektronike
TEHNIČARI ZA MAŠINSTVO
Mašinski tehničar brodogradnje
Mašinski tehničar
Mašinski tehničar - energetičar
Mašinski tehničar održavanja brodske opreme
Mašinski tehničar održavanja cjevovodne mreže
Mašinski tehničar održavanja drumskih vozila
Mašinski tehničar održavanja energetskog postrojenja
Mašinski tehničar održavanja građevinskih mašina
Mašinski tehničar održavanja metalurške opreme
Mašinski tehničar održavanja opreme
Mašinski tehničar održavanja plinske mreže
Mašinski tehničar održavanja poljoprivredne mehanizacije
Mašinski tehničar održavanja procesne opreme
Mašinski tehničar održavanja proizvodne opreme
Mašinski tehničar održavanja šinskih vozila
Mašinski tehničar održavanja vazduhoplova
Mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera
Mašinski tehničar za montažne postupke
Mašinski tehničar za preciznu mehaniku i optiku
Mašinski tehničar za preradu plastičnih masa
Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila
Predradnik brodogradilišta
Predradnik mašinski
Predradnik montaže mašina i metalnih proizvoda
Predradnik obrade metala
Tehničar konstruktor alatnih mašina
Tehničar konstruktor aparata za domaćinstvo
Tehničar konstruktor brodskih mašina
Tehničar konstruktor cjevovoda
Tehničar konstruktor cjevovoda i armature
Tehničar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija
Tehničar konstruktor dijelova plovnih sredstava
Tehničar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor dijelova pružnih vozila
Tehničar konstruktor dijelova uređaja i kalupa
Tehničar konstruktor dizalica
Tehničar konstruktor drumskih vozila
Tehničar konstruktor gasne mreže
Tehničar konstruktor klasičnog naoružanja
Tehničar konstruktor limenih dijelova
Tehničar konstruktor mašina za građevinarstvo i industrijski
transport
Tehničar konstruktor mašinskih dijelova
Tehničar konstruktor plovnih sredstava
Tehničar konstruktor poljoprivrednih mašina
Tehničar konstruktor posuda pod pritiskom
Tehničar konstruktor procesne opreme
Tehničar konstruktor proizvoda precizne mehanike
Tehničar konstruktor pumpi i kompresora
Tehničar konstruktor rashladnih uređaja
Tehničar konstruktor složenih alata i uređaja
Tehničar konstruktor šinskih vozila
Tehničar konstruktor šivaćih mašina
Tehničar konstruktor tekstilnih mašina
Tehničar konstruktor turbina
Tehničar konstruktor uređaja za zavarivanje
Tehničar mašinski konstruktor
Tehničar mašinski konstruktor detaljist
Tehničar za gradnju plovnih sredstava
Tehničar za obradu deformacijom
Tehničar za obradu odvajanjem čestica
Tehničar za zavarivanje
Tehnički kontrolor drumskih vozila
Tehnički kontrolor tramvaja
TEHNIČARI ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU
Hemijski predradnik
Hemijski tehničar elektrotehničkih materijala
Hemijskotehnološki tehničar
Mljekarski tehničar
Petrohemijski tehničar
Prehrambeni predradnik
Prehrambeni tehničar
Tehničar agrohemikalija
Tehničar boja i lakova
3116.010
3116.011
3116.012
3116.013
3116.014
3116.015
3116.016
3116.017
3116.018
3116.019
3116.020
3116.021
3116.022
3116.023
3116.024
3116.025
3116.026
3116.027
3116.028
3116.029
3116.030
3116.031
3116.032
3116.033
3116.034
3116.035
3116.036
3116.037
3116.038
3117
3117.001
3117.002
3117.003
3117.004
3117.005
3117.006
3117.007
3117.008
3117.009
3117.010
3117.011
3117.012
3117.013
3117.014
3117.015
3117.016
3117.017
3117.018
3117.019
3117.020
3117.021
3117.022
3117.023
3117.024
3117.025
3117.026
3117.027
3117.028
3117.029
3117.030
3117.031
3117.032
3117.033
3117.034
3117.035
3117.036
3117.037
3117.038
3117.039
3117.040
3117.041
3117.042
3117.043
3117.044
3117.045
3117.046
3117.047
3117.048
Петак, 25. 7. 2014.
Tehničar celuloze
Tehničar dijetetske proizvodnje
Tehničar farmaceutskih proizvoda
Tehničar fotografskih proizvoda
Tehničar gumarstva
Tehničar konditorske proizvodnje
Tehničar kozmetičkih proizvoda
Tehničar mlinarstva i prerade brašna
Tehničar papirske tehnologije
Tehničar pigmenata
Tehničar prerade duhana
Tehničar prerade kave, kavovina i čajeva
Tehničar prerade mesa i ribe
Tehničar prerade polimera
Tehničar prerade voća, povrća i sokova
Tehničar pripreme i obrade vode
Tehničar proizvodnje biljnih ulja
Tehničar proizvodnje enzima
Tehničar proizvodnje jakih alkoholnih pića
Tehničar proizvodnje piva
Tehničar proizvodnje stočne hrane
Tehničar proizvodnje šećera
Tehničar proizvodnje škroba
Tehničar proizvodnje vina
Tehničar proizvodnje voda i gaziranih napitaka
Tehničar sredstava za pranje
Tehničar vojnohemijskih proizvoda
Tehničar za organske sinteze
Tehničar zaštite od korozije
TEHNIČARI ZA RUDARSTVO I METALURGIJU
Metalurški tehničar za preradu i toplinsku obradu
Naftno rudarski tehničar
Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide
Naftno rudarski tehničar za hidrodinamička mjerenja
Naftno rudarski tehničar za karotažne radove
Naftno rudarski tehničar za opskrbu bušaće platforme
Naftno rudarski tehničar za posebne radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za pripremne radove
Naftno rudarski tehničar za sanacijske radove u bušotinama
Naftno rudarski tehničar za usmjereno bušenje
Poslovođa bušotinskih servisa
Poslovođa miniranja
Poslovođa naftno-gasnog polja
Poslovođa pripreme karotažnih radova
Poslovođa pripreme, izrade i održavanja bušotina
Poslovođa proizvodnje soli
Poslovođa servisa za sanacijske radove u bušotina
Poslovođa transporta gasa
Predradnik cjevovodnotransportnim uređajima
Predradnik pripreme, izrade i održavanja bušotina
Predradnik proizvodnje soli
Predradnik u crnoj metalurgiji
Predradnik u obojenoj metalurgiji
Rudarski jamski nadzornik
Rudarski jamski poslovođa
Rudarski jamski predradnik
Rudarski nadzornik površinskog kopa
Rudarski nadzornik separacije
Rudarski poslovođa površinskog kopa
Rudarski predradnik površinskog kopa
Rudarski tehničar
Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
Rudarski tehničar površinske eksploatacije
Rudarski tehničar za pripremu proizvodnje
Tehničar lijevanja crne metalurgije
Tehničar lijevanja obojenih metala
Tehničar metalurgije
Tehničar proizvodnje crne metalurgije
Tehničar proizvodnje obojenih metala
Tehničar za eksploataciju kamena
Tehničar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin
Tehničar za mjerenja nafte i plina
Tehničar za podvodnu opremu na bušaćoj platformi
Tehničar za proizvodnju nafte i plina
Tehničar za proizvodnju soli
Tehničar za razradu naftnih i plinskih ležišta
Tehničar za transport plina
Vođa hidroloških radova
Петак, 25. 7. 2014.
3117.049
3117.050
3118
3118.001
3118.002
3118.003
3118.004
3118.005
3118.006
3118.007
3118.008
3118.009
3118.010
3118.011
3119
3119.001
3119.002
3119.003
3119.004
3119.005
3119.006
3119.007
3119.008
3119.009
3119.010
3119.011
3119.012
3119.013
3119.014
3119.015
3119.016
3119.017
3119.018
3119.019
3119.020
3119.021
3119.022
3119.023
3119.024
3119.025
3119.026
3119.027
3119.028
3119.029
3119.030
3119.031
3119.032
3119.033
3119.034
3119.035
3119.036
3119.037
3119.038
3119.039
3119.040
3119.041
3119.042
3119.043
3119.044
3119.045
3119.046
3119.047
3119.048
3119.049
3119.050
3119.051
3119.052
3119.053
3119.054
3119.055
3119.056
3119.057
3119.058
312
3121
3121.001
3122
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Vođa smjene na bušaćem postrojenju
Vođa smjene na postrojenju za remont bušotina
TEHNIČKI CRTAČI
Kartografski crtač
Litografski crtač
Tehnički crtač
Tehnički crtač za arheologiju
Tehnički crtač za arhitekturu
Tehnički crtač za brodogradnju
Tehnički crtač za elektrotehniku
Tehnički crtač za geodeziju
Tehnički crtač za građevinarstvo
Tehnički crtač za mašinstvo
Tehnički ilustrator
TEHNIČARI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE STRUKE, D.N.
Autolakirerski poslovođa
Građevinski tehničar izrade štamparskih formata
Grafički predradnik
Grafički tehničar
Oplemenjivač tekstila
Pismoslikarski poslovođa
Predradnik kožarstva
Predradnik kožne galanterije
Predradnik obrade kamena
Predradnik obućarstva
Predradnik tapetarstva
Predradnik u preradi drveta
Predradnik u staklarstvu
Predradnik za bitumensko katranske materijale
Predradnik za emajle i glazure
Predradnik za građevinske materijale
Predradnik za keramiku
Predradnik za odjeću
Predradnik za proizvodnju leća
Snimatelj vremena i pokreta
Tapetarski tehničar
Tehničar bitumensko katranskih proizvoda
Tehničar finalne prerade drveta
Tehničar grafičke dorade
Tehničar grafički urednik
Tehničar hemigrafije i reprofotografije
Tehničar hidraulike i pneumatike
Tehničar keramike
Tehničar obrade kamena
Tehničar pletenja
Tehničar predenja
Tehničar staklarstva
Tehničar tiska
Tehničar tkanja
Tehničar za drvo
Tehničar za emajle i glazure
Tehničar za građevinske materijale
Tehničar za kožarstvo
Tehničar za kožnu galanteriju
Tehničar za mehatroniku
Tehničar za obuću
Tehničar za odjeću
Tehničar za održavanje pruga
Tehničar za proizvodnju leća
Tehnički kalkulant
Tehnički saradnik za zaštitu okoline
Tehnolog - tehničar
Tekstilni predradnik
Tekstilni tehničar
Tekstilni tehničar - konfekcionar
Tekstilni tehničar hemijsko - oplemenjivačkog smjera
Tekstilni tehničar mašinskog smjera tkač, predioničar, pletač
Tekstilni tehničar modelar - konstruktor
Tekstilnohemijski tehničar
Termotehničar
Turističko hotelijerski tehničar
Ugostiteljski poslastičar
Ugostiteljski tehničar (hotelijerski)
NADZORNICI U RUDARSTVU, PRERAĐIVAČKOJ
INDUSTRIJI I GRAĐEVINARSTVU
NADZORNICI U RUDARSTVU
Rudarski poslovođa
NADZORNICI U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI
3122.001
3122.002
3122.003
3122.004
3123
3123.001
3123.002
313
3131
3131.001
3132
3132.001
3133
3133.001
3134
3134.001
3135
3135.001
3135.002
3135.003
3139
3139.001
3139.002
314
3141
3141.001
3141.002
3141.003
3141.004
3141.005
3141.006
3141.007
3141.008
3141.009
3141.010
3142
3142.001
3142.002
3142.003
3142.004
3142.005
3142.006
3142.007
3142.008
3142.009
3142.010
3142.011
3142.012
3142.013
3142.014
3142.015
3142.016
3142.017
3142.018
3142.019
3142.020
3142.021
3143
3143.001
3143.002
3143.003
3143.004
3143.005
315
3151
3151.001
3151.002
3151.003
3151.004
3151.005
3151.006
Број 60 - Страна 17
Grupovođa rukovalaca alatnih mašina
Kontrolor drvenih proizvoda
Kontrolor električnih proizvoda
Kontrolor gumenih proizvoda
NADZORNICI U GRAĐEVINARSTVU
Nadzornik visokogradnje
Rukovodilac gradilišta
TEHNIČARI ZA KONTROLU PROCESA
OPERATERI PROIZVODNOG ENERGETSKOG
POSTROJENJA
Dispečer transportnog gasnog sistema, specijalizirani
OPERATERI PEĆI I POSTROJENJA ZA PRERADU VODE
Operater postrojenja za preradu vode
KONTROLORI HEMIJSKIH PRERAĐIVAČKIH
POSTROJENJA
Hemijski laborant
OPERATERI POSTROJENJA ZA PRERADU NAFTE I
ZEMNOG GASA
Tehničar procesa rafinisanja
KONTROLORI METALURŠKI PROIZVODNIH PROCESA
Grupovođa industrijskih talioca,livaca i valjaoničara
Grupovođa rukovalaca procesnih mašina i uređaja za dobijanje
metala
Kontrolor metalurških procesa i proizvoda
TEHNIČARI ZA KONTROLU PROCESA, D.N.
Kontrolor robota
Tehničar robota
LABORATORIJSKI TEHNIČARI U BIOMEDICINI,
BIOLOGIJI,
LABORATORIJSKI TEHNIČARI U BIOMEDICINI,
BIOLOGIJI,
Bakteriološki tehničar
Biohemijski tehničar
Biološki tehničar
Botanički tehničar
Ekološki tehničar
Farmakološki tehničar
Pomoćni istraživač u biologiji
Pomoćni istraživač u geografiji
Tehničar preparator životinja i biljaka
Zoološki tehničar
LABORATORIJSKI TEHNIČARI U POLJOPRIVREDI
Cvjećarski poslovođa
Hortikulturni tehničar
Nadzornik uzgajališta divljači
Peradarski tehničar
Poljoprivredni tehničar
Poljoprivredni tehničar za melioraciju
Poslovođa uzgoja riba i školjaka
Poslovođa za parkove i nasade
Povrtlarski tehničar
Ratarski poslovođa
Ratarski tehničar
Ribarski tehničar
Stočarski poslovođa
Stočarski tehničar
Tehničar zaštite bilja
Vinogradarski poslovođa
Vinogradarski tehničar
Voćarski poslovođa
Voćarski tehničar
Vrtlarski poslovođa
Vrtlarski tehničar
LABORATORIJSKI TEHNIČARI U ŠUMARSTVU
Čuvar šume, lugar
Lovni tehničar
Nadzornik lovišta
Poslovođa u šumarstvu
Šumarski tehničar
KONTROLORI I TEHNIČARI NA BRODOVIMA I
AVIONIMA
OFICIRI BRODSKE MAŠINE I SRODNA ZANIMANJA
Brodostrojar
Brodostrojarski inženjer pomorskog prometa
Drugi oficir stroja
Inženjer brodske elektronike
Inženjer nautike unutrašnje plovidbe
Inženjer pomorske nautike
Број 60 - Страна 18
3151.007
3151.008
3151.009
3151.010
3151.011
3152
3152.001
3152.002
3152.003
3152.004
3152.005
3152.006
3152.007
3152.008
3152.009
3152.010
3152.011
3152.012
3152.013
3152.014
3152.015
3152.016
3152.017
3152.018
3152.019
3153
3153.001
3153.002
3153.003
3153.004
3153.005
3153.006
3153.007
3154
3154.001
3154.002
3154.003
3154.004
3155
3155.001
3155.002
32
321
3211
3211.001
3211.002
3211.003
3211.004
3211.005
3211.006
3211.007
3211.008
3211.009
3212
3212.001
3212.002
3213
3213.001
3213.002
3214
3214.001
3214.002
3214.003
3214.004
3214.005
3214.006
3214.007
322
3221
3221.001
3221.002
3221.003
3221.004
3221.005
3221.006
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Oficir stroja unutrašnje plovidbe
Prvi oficir stroja
Treći oficir stroja
Upravitelj stroja
Upravitelj stroja unutrašnje plovidbe
OFICIRI PALUBE I PELJARI
Drugi oficir palube
Lučki kapetan
Nautičar unutrašnje plovidbe
Oficir lučke kapetanije
Oficir palube na platformi
Oficir palube unutrašnje plovidbe
Oficir stabilnosti platforme
Peljar
Pomorski nautičar
Prvi oficir palube
Ribarskonautički tehničar
Skiper
Treći oficir palube
Voditelj plovnog sistema jahti
Vođa plovećeg radnog stroja
Vođa posade marine
Zapovijednik broda
Zapovijednik broda unutrašnje plovidbe
Zapovijednik bušaće platforme
PILOTI I SRODNI VAZDUHOPLOVNI STRUČNJACI
Kapetan aviona
Koordinator zračnog saobraćaja
Navigator leta
Pilot aviona
Pilot helikoptera
Probni padobranac
Probni pilot
KONTROLORI ZRAČNOG PROMETA
Kontrolor leta
Kontrolor za slijetanje aviona
Operator opreme za zračnu kontrolu
Pomoćni kontrolor leta
TEHNIČARI ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA
Balanser letilica
Tehničar za sigurnost vazduhoplovnog saobraćaja
ZDRAVSTVENI STRUČNI SARADNICI
TEHNIČARI U ZDRAVSTVU I FARMACIJI
TEHNIČARI MEDICINSKE TERAPEUTSKE OPREME I
OPREME ZA
Operator na audiometrijskoj opremi
Operator na elektroencefalografskoj opremi
Operator na elektrokardiografskoj opremi
Operator na medicinskoj opremi
Operator na medicinskoj skenirajućoj opremi
Operator na opremi medicinske radiografije
Operator na opremi medicinske radiologije
Operator na opremi u očnoj dijagnostici
Operator na opremi za dijalizu
MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIČARI U
ZDRAVSTVU I PATOLOGIJI
Medicinski laboratorijski tehničar
Patološki tehničar
FARMACEUTSKI TEHNIČARI I POMOĆNICI
Farmaceutski laborant
Farmaceutski tehničar
MEDICINSKI TEHNIČARI I TEHNIČARI ZA ZUBNU
PROTETIKU
Izrađivač hirurških instrumenata
Izrađivač hirurških instrumenata, specijalizirani
Izrađivač ortopedskih pomagala
Izrađivač ortopedskih pomagala,majstor
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu,majstor
Servis ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala
MEDICINSKE SESTRE I BABICE
MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI
Medicinska sestra
Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za oftalmološku zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za patronažnu zdravstvenu njegu
Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu
Medicinski asistent
3221.007
3221.008
3221.009
3222
3222.001
3222.002
323
3230
3230.001
324
3240
3240.001
3240.002
3240.003
3240.004
3240.005
3240.006
325
3251
3251.001
3251.002
3251.003
3251.004
3252
3252.001
3252.002
3253
3253.001
3254
3254.001
3254.002
3254.003
3255
3255.001
3256
3257
3257.001
3258
3258.001
3259
3259.001
33
331
3311
3311.001
3312
3312.001
3312.002
3313
3313.001
3313.002
3314
3314.001
3314.002
3314.003
3314.004
3315
3315.001
3315.002
3315.003
3315.004
3315.005
332
3321
3321.001
3322
3322.001
3322.002
3322.003
Петак, 25. 7. 2014.
Pedijatrijska sestra - tehničar
Psihogerijatrijska sestra - tehničar
Viši radiološki tehničar
STRUČNI SARADNICI AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKE
ZDRAVSTVENE NJEGE
Medicinska sestra- babica
Medicinska sestra za porodiljsko - ginekološku zdravstvenu njegu
STRUČNI SARADNICI IZ OBLASTI TRADICIONALNE I
KOMPLEMENTARNE
STRUČNI SARADNICI IZ OBLASTI TRADICIONALNE I
KOMPLEMENTARNE
Travar
VETERINARSKI TEHNIČARI I POMOĆNICI
VETERINARSKI TEHNIČARI I POMOĆNICI
Veterinarski laboratorijski tehničar
Veterinarski tehničar
Veterinarski tehničar za pelcovanje životinja
Veterinarski tehničar za poslove deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije
Veterinarski tehničar za trihinoskopiju
Veterinarski tehničar za vještačko osjemenjavanje
OSTALI TEHNIČARI I POMOĆNICI U ZDRAVSTVU
STOMATOLOŠKI POMOĆNICI I TERAPEUTI
Stomatološka sestra
Tehničar za zubnu protetiku
Zubotehničar
Zubozdravstveni asistent
TEHNIČARI ZA VOĐENJE ZDRAVSTVENIH KARTOTEKA
I
Službenik informisanja du zdravstvu
Tehničar medicinskih dosijea
ZDRAVSTVENI PATRONAŽNI RADNICI
Medicinski patronažni asistenti
OPTIČARI
Naočalni majstor optike
Naočalni optičar
Naočalni tehničar-optičar
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČARI I POMOĆNICI
Fizioterapeutski tehničar
MEDICINSKI POMOĆNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
INSPEKTORI I STRUČNI SARADNICI ZA EKOLOŠKO I
PROFESIONALNO
Sanitarni tehničar
OSOBLJE ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
(AMBULANTNA KOLA)
Tehničar hitne medicinske pomoći
TEHNIČARI I POMOĆNICI U ZDRAVSTVU, D.N.
Tehničar za ortopednu tehniku
POSLOVNI I ADMINISTRATIVNI STRUČNI SARADNICI
FINANSIJSKI, STATISTIČKI, MATEMATIČKI STRUČNI
SARADNICI
BERZANSKI POSREDNICI
Ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima
KREDITNI POSREDNICI I ZASTUPNICI
Posrednik prodaje na lizing
Referent za reklamaciju
KNJIGOVOĐA
Knjigovođa
Vođa knjigovodstva
STATISTIČKI, RAČUNOVODSTVENI, MATEMATIČKI I
SRODNI STRUČNI
Stručni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize
Stručni saradnik (asistent) za proračune i prikaze u osiguranju
Stručni saradnik (asistent) za računovodstvene proračune i prikaze
Stručni saradnik (asistent) za statističke proračune i prikaze
PROCJENITELJI VRIJEDNOSTI I ŠTETE
Aukcionar
Procjenitelj
Procjenitelj nakita
Procjenitelj osiguranja
Procjenitelj umjetnina
PRODAJNI AGENTI I POSREDNICI
ZASTUPNICI OSIGURANJA
Zastupnik osiguranja
KOMERCIJALNI PRODAJNI ZASTUPNICI
Komercijalist
Komercijalist unutrašnje trgovine
Komercijalist vanjske trgovine
Петак, 25. 7. 2014.
3322.004
3322.005
3322.006
3322.007
3322.008
3322.009
3323
3323.001
3323.002
3323.003
3324
3324.001
3324.002
3324.003
3324.004
333
3331
3331.001
3331.002
3331.003
3331.004
3331.005
3331.006
3332
3332.001
3333
3333.001
3333.002
3334
3334.001
3339
3339.001
3339.002
3339.003
3339.004
3339.005
3339.006
3339.007
3339.008
3339.009
3339.010
3339.011
3339.012
3339.013
3339.014
334
3341
3341.001
3342
3342.001
3342.002
3343
3343.001
3344
3344.001
3344.002
335
3351
3351.001
3351.002
3352
3352.001
3352.002
3352.003
3353
3353.001
3353.002
3353.003
3353.004
3353.005
3353.006
3354
3354.001
3354.002
3354.003
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Organizator prodaje
Prodajni referent
Savjetnik za prodaju
Voditelj distributivnih poslova
Voditelj poslovnice prodaje
Voditelj skladišnog poslovanja
REFERENTI NABAVE
Nabavni referent
Nabavno - prodajni referent
Voditelj poslovnice nabave
TRGOVAČKI POSREDNICI
Posrednik za prevoz
Posrednik za trgovinu
Trgovački putnik
Zastupnik za trgovinu
POSREDNICI ZA POSLOVNE USLUGE
ŠPEDITERI I OTPREMNICI
Referent za izvoz i uvoz
Službenik zbirnog prometa
Špediter
Špediterski carinski deklarant
Tarifer
Transportni agent
ORGANIZATORI KONFERENCIJA I DRUGIH DOGAĐAJA
Organizator konferencija/skupova
POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJE
Posrednik za zapošljavanje
Zastupnik za zapošljavanje
POSREDNICI ZA NEKRETNINE I UPRAVLJAČI
IMOVINOM
Posrednik za nekretnine
POSREDNICI ZA POSLOVNE USLUGE, D.N.
Agent za kulturne priredbe
Agent za literaturu
Agent za muzičke priredbe
Agent za pozorišne priredbe
Agent za propagandu
Agent za sport
Organizator kongresne djelatnosti
Organizator kulturno-zabavne djelatnosti
Organizator putovanja
Organizator sajamske djelatnosti
Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti
Posrednik za poslovne djelatnosti
Posrednik za uslužne djelatnosti
Službenik u osiguranju
ADMINISTRATIVNI I SPECIJALIZIRANI POSLOVNI
SEKRETARI
KANCELARIJSKI KONTROLORI
Kontrolor telefonskog saobraćaja
PRAVNI SEKRETARI
Korespodent
Poslovni sekretar
SEKRETARI U UPRAVI I POSLOVODSTVU
Sekretar organizacije
SEKRETARI U ZDRAVSTVU
Administrativni pomoćnik u medicinskoj ordinaciji
Službenik medicinskog osiguranja
REGULATORNI STRUČNI SARADNICI U JAVNOJ UPRAVI
CARINSKI I GRANIČNI INSPEKTORI
Carinik
Carinski službenik
POREZNICI
Poreski kontrolor
Poreski službenik
Poreznik
REFERENTI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSIGURANJE
Referent za naknade za nezaposlenost
Referent za penziono i invalidsko osiguranje
Referent za porodična primanja
Referent za socijalne pomoći
Referent za zdravstveno osiguranje
Socijalni radnik za ostvarivanje prava
REFERENTI ZA KONCESIJE, LICENCE, DOZVOLE I
SRODNI
Referent za građevinske dozvole
Referent za izdavanje koncesija
Referent za izdavanje putnih isprava
3354.004
3354.005
3355
3355.001
3355.002
3355.003
3355.004
3355.005
3359
3359.001
3359.002
3359.003
3359.004
3359.005
3359.006
34
341
3411
3411.001
3411.002
3411.003
3411.004
3411.005
3411.006
3411.007
3412
3412.001
3413
3413.001
3413.002
3413.003
3413.004
3413.005
3413.006
3413.007
3413.008
3413.009
3413.010
3413.011
3413.012
3413.013
3413.014
3413.015
3413.016
3413.017
342
3421
3421.001
3422
3422.001
3422.002
3422.003
3423
3423.001
343
3431
3431.001
3431.002
3431.003
3431.004
3432
3432.001
3432.002
3432.003
3432.004
3432.005
3432.006
3432.007
3432.008
3432.009
3432.010
3432.011
Број 60 - Страна 19
Upravni službenik za dozvole i isprave
Matičar
POLICIJSKI KOMESARI I DETEKTIVI I SRODNA
ZANIMANJA
Detektiv
Kriminalistički inspektor
Kriminalistički tehničar
Policajac za posebne zadatke
Službenik obavjestajno-sigurnosne službe
REGULATORNI STRUČNI SARADNICI U JAVNOJ
UPRAVI, D.N.
Izvršni sekretar u konzularnom uredu
Protupožarni inspektor
Referent za javno upravne poslove
Sekretar društva
Sekretar mjesne zajednice
Šef matičnog ureda
PRAVNI, SOCIJALNI, DRUŠTVENI, KULTURNI I SRODNI
STRUČNI SARADNICI
PRAVNI, SOCIJALNI I VJERSKI STRUČNI SARADNICI
STRUČNI SARADNICI ZA PRAVNE I SRODNE POSLOVE
Asistent u osiguranju
Kadrovski referent
Referent za pravne poslove
Stručni saradnik u pravosudnim organima
Sudski zapisničar
Upravni pravnik
Voditelj poslova obezbjeđenja
STRUČNI SARADNICI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
Socijalni radnik
VJERSKI STRUČNI SARADNICI
Crkveni vratar
Crkvenjak
Časna sestra
Đakon
Evangelista
Ipođakon
Jerej
Jeromonah
Kaluđer/kaluđerica
Monah/monahinja
Mualim
Mujezin
Pođakon
Sakristan
Vjeroučitelj u osnovnoj školi
Zvonar
Župni asistent
SPORTSKI RADNICI I STRUČNI RADNICI U OBLASTI
FITNESA
ATLETIČARI I SPORTISTI
Sportista
SPORTSKI TRENERI, INSTRUKTORI I ZVANIČNICI
Sportski sudac
Sportski trener
Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine
INSTRUKTORI I VOĐE PROGRAMA FITNESA I
REKREACIJE
Voditelj sportske rekreacije
STRUČNI SARADNICI ZA UMJETNOST, KULTURU I
KULINARSTVO
FOTOGRAFI
Fotograf za komercijalne ilustracije
Fotografski tehničar
Mikrofotograf
Novinski fotograf
DIZAJNERI I DEKORATERI ENTERIJERA I ARANŽERI
Aranžer
Dekorater
Dizajner
Konstruktor odjeće
Likovni tehničar
Likovni tehničar primjenjenog slikarstva
Likovni tehničar primjenjenog vajarstva
Likovni tehničar tekstilnog dizajna
Likovni tehničar za oblikovanje u metalu
Likovni tehničar za opremu knjige
Likovni tehničar za reklamnu grafiku
Број 60 - Страна 20
3432.012
3432.013
3432.014
3433
3433.001
3433.002
3433.003
3434
3434.001
3434.002
3434.003
3435
3435.001
3435.002
3435.003
35
351
3511
3511.001
3511.002
3511.003
3511.004
3511.005
3511.006
3511.007
3512
3512.001
3512.002
3512.003
3513
3513.001
3513.002
3513.003
3514
3514.001
352
3521
3521.001
3521.002
3521.003
3521.004
3521.005
3521.006
3521.007
3521.008
3521.009
3521.010
3521.011
3521.012
3521.013
3521.014
3521.015
3521.016
3521.017
3521.018
3521.019
3522
3522.001
3522.002
3522.003
3522.004
3522.005
3522.006
3522.007
3522.008
3522.009
3522.010
4
41
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Modelar i konstruktor kožne galanterije
Modelar i konstruktor obuće
Modelar odjeće
STRUČNI SARADNICI U GALERIJAMA, MUZEJIMA I
BIBLIOTEKAMA
Bibliotečki tehničar
Galerijski tehničar
Muzejski tehničar
GLAVNI KUHARI
Vođa kuhinje
Glavni kuhar
Kulinar
OSTALI STRUČNI SARADNICI ZA UMJETNOST I
KULTURU
Pozorišni garderober
Pozorišni tehničar
Scenski tehničar
TEHNIČARI U OBLASTI INFORMACIJSKE I
KOMUNIKACIJSKE
TEHNIČARI ZA KORISNIČKU PODRŠKU
INFORMACIJSKOJ I
TEHNIČARI U OBLASTI INFORMACIJSKE I
KOMUNIKACIJSKE
Administrator obrade podataka
Kontrolor pripreme i obrade podataka
Operator na vanjskoj računarskoj opremi
Operator za pripremu obrade podataka
Organizator obrade podataka
Računarski operator
Računarski tehničar
TEHNIČARI ZA KORISNIČKU PODRŠKU
INFORMACIJSKOJ I
Tehničar za održavanje programa
Tehničar za pomoć korisniku
Tehničar za programiranje
TEHNIČARI RAČUNARSKIH MREŽA I RAČUNARSKIH
SISTEMA
Administrator područne računarske mreže
Operator sistema na računarskom sistemu
Tehničar za sistemsku programsku opremu
TEHNIČARI ZA WEB STRANICE
Web site tehničar
TEHNIČARI ZA TELEKOMUNIKACIJE I EMITIRANJE
TEHNIČARI ZA EMITIRANJE I ZA AUDIOVIZUALNO
SNIMANJE
Filmski i elektronski montažer
Kinooperater
Kontrolor kamere
Majstor rasvjete
Mikser slike
Mikser zvuka
Montažer slike i zvuka
Operator na radioodašiljaču
Operator na scenskoj rasvjeti
Operator na televizijskom odašiljaču
Operator radioprijenosa
Operator televizijskog prijenosa
Snimatelj slike
Snimatelj trika
Snimatelj zvuka
Tehničar za izvođenje programa
Tehničar za razvijanje
Tehničar za zvučne efekte
Videotehničar
TEHNIČARI ZA TELEKOMUNIKACIJE
Operator na telekomunikacijskoj opremi
Operator telegrafskih uređaja
Pomorski radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Tehničar konstruktor telekomunikacijskih uređaja
Tehničar za brodske telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacijske uređaje i mreže
Tehničar za vazduhoplovne telekomunikacije
Tehničar za željezničke telekomunikacije
UREDSKI SLUŽBENICI I SRODNA ZANIMANJA
SLUŽBENICI ZA OPĆE UREDSKE I POSLOVE
SEKRETARA
411
4110
4110.001
4110.002
4110.003
4110.004
4110.005
4110.006
4110.007
4110.008
4110.009
4110.010
412
4120
4120.001
413
4131
4131.001
4131.002
4131.003
4131.004
4131.005
4131.006
4131.007
4132
4132.001
4132.002
4132.003
4132.004
42
421
4211
4211.001
4211.002
4211.003
4211.004
4211.005
4211.006
4211.007
4211.008
4211.009
4212
4212.001
4212.002
4212.003
4212.004
4212.005
4212.006
4213
4213.001
4213.002
4214
4214.001
4214.002
4214.003
422
4221
4221.001
4221.002
4221.003
4221.004
4221.005
4221.006
4221.007
4222
4222.001
4223
4223.001
4223.002
4224
4224.001
4224.002
4225
Петак, 25. 7. 2014.
SLUŽBENICI ZA OPĆE UREDSKE POSLOVE
SLUŽBENICI ZA OPĆE UREDSKE POSLOVE
Administrativni službenik
Administrator
Finansijski administrator
Maturant gimnazije
Maturant vazduhoplovne gimnazije
Referent kancelarijskog poslovanja
Službenik protokola
Službenik za administrativno-tehničke poslove
Službenik za likvidaciju naknada
Upravni službenik
SEKRETARICE (za opće poslove)
SEKRETARICE (za opće poslove)
Sekretarica
DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI I OPERATERI
DAKTILOGRAFI, STENODAKTILOGRAFI I UREĐIVAČI
TEKSTA
Daktilograf
Daktilograf - administrativni tehničar
Stenodaktilograf
Stenograf
Telefaksist
Telegrafist
Teleprinterist
OPERATORI UNOSA PODATAKA
Knjigovodstveni operator na računaru
Operator optičkog čitača
Operator računara za tekst
Operator za unos podataka
SLUŽBENICI ZA KONTAKT SA STRANKAMA
ŠALTERSKI SLUŽBENICI ZA NOVČANO I SLIČNO
POSLOVANJE
BANKARSKI I POŠTANSKI ŠALTERSKI SLUŽBENICI I
SRODNI
Bankovni službenik na šalteru
Blagajnik na pošti
Blagajnik u banci
Brojač novca
Mjenjač novca
Poštanski službenik na šalteru
Službenik u agenciji za platni promet na šalteru
Službenik za bankomatsku mrežu
Trezorist
SLUŽBENICI U KLADIONICI, KASINU I SRODNI
Inspektor igara na stolovima za igru na sreću
Kontrolor igara na stolovima za igru na sreću
Krupije
Poslužitelj u kasinu
Primatelj uloga za klađenje
Primatelj uplata u igrama na sreću
ZALAGAONIČARI
Šalterski službenik zalagaonice
Zajmodavac
SAKUPLJAČI DUGOVA I SRODNA ZANIMANJA
Inkasant
Skupljač priloga za dobrotvorne svrhe
Sakupljač i naplaćivač dugova
SLUŽBENICI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA
KLIJENTIMA
ZASTUPNICI ZA PUTOVANJA I SLUŽBENICI
TURISTIČKIH AGENCIJA
Posrednik za putovanja
Prodavač autobusnih karata
Prodavač putničkih karata
Službenik za organizaciju putovanja
Šalterski službenik putničke agencije
Turistički animator
Željeznički robno-putnički blagajnik
SLUŽBENICI ZA KONTAKT U CENTRIMA ZA PRUŽANJE
Službenik za informacije
TELEFONISTI
Telefonist
Telefonist za međunarodne veze
HOTELSKI RECEPCIONARI
Hotelski recepcionar
Vođa recepcije
SLUŽBENICI ZA ZAHTJEVE I REKLAMACIJE
Петак, 25. 7. 2014.
4225.001
4225.002
4226
4226.001
4227
4227.001
4227.002
4229
4229.001
43
431
4311
4311.001
4311.002
4311.003
4311.004
4311.005
4311.006
4311.007
4312
4312.001
4312.002
4312.003
4312.004
4312.005
4312.006
4312.007
4312.008
4313
4313.001
432
4321
4321.001
4321.002
4321.003
4321.004
4321.005
4321.006
4322
4322.001
4322.002
4322.003
4322.004
4322.005
4322.006
4322.007
4322.008
4322.009
4322.010
4322.011
4323
4323.001
4323.002
4323.003
4323.004
4323.005
4323.006
4323.007
4323.008
4323.009
4323.010
4323.011
4323.012
4323.013
4323.014
4323.015
4323.016
4323.017
4323.018
4323.019
4323.020
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Šalterski službenik za prijem zahtjeva
Šalterski službenik za reklamacije
RECEPCIONARI (GENERALNO)
Recepcionar
ANKETARI ZA PROVOĐENJE OPĆIH I TRŽIŠNIH
ISPITIVANJA
Anketar u istraživanju javnog mnjenja
Anketar u istraživanju tržišta
SLUŽBENICI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA
KLIJENTIMA, D.N.
Referent za bolničko liječenje
SLUŽBENICI U RAČUNOVODSTVU, FINANSIJAMA,
STATISTICI,
SLUŽBENICI U RAČUNOVODSTVU, FINANSIJAMA I
STATISTICI
SLUŽBENICI U RAČUNOVODSTVU I KNJIGOVODSTVU
Finansijski knjigovođa
Kalkulant
Knjigovođa zaliha
Konter
Likvidator
Saldakontist
Službenik u knjigovodstvu
SLUŽBENICI U FINANSIJAMA, STATISTICI,
OSIGURANJU
Bankovni službenik
Kreditni službenik
Službenik deviznog poslovanja
Službenik platnog prometa
Službenik za izračunavanje
Službenik za osiguranje
Službenik za vrijednosne papire
Statistički službenik
SLUŽBENICI ZA PLAĆE
Službenik obračuna plaća
SLUŽBENICI U SKLADIŠTENJU,
PROMETU/TRANSPORTU/,
SKLADIŠNI SLUŽBENICI I SRODNI
Pomočni skladištar
Skladišni izdavalac
Skladišni službenik
Skladištar-magacioner
Skladištar alata
Vođa skladišta
SLUŽBENICI ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE, NABAVU,
PRODAJU
Evidentičar normativa
Evidentičar radnih lista
Evidentičari u proizvodnji
Fakturista
Komercijalni službenik
Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa
Saradnik za logistiku
Saradnik za organizaciju posla
Službenik nabave
Službenik prodaje
Službenik u distribuciji
SLUŽBENICI ZA PROMET/TRANSPORT
Brodarski brokerski službenik
Kontrolor telegrafskog prometa
Mašinovođa
Otpravnik u drumskom saobraćaju
Poslovođa žičare
Raspoređivač u drumskom saobraćaju
Referent za iznajmljivanje vozila
Referent za vozne redove
Saobraćajni disponent
Saobraćajni tehničar
Službenik lučke kapetanije
Špeditersko-agencijski službenik
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničar unutrašnjeg transporta
Tehničar vuče
Tehničar za pretovar
Tehničar za sigurnost saobraćaja
Tehničar za tehnologiju saobraćaja
Vazduhoplovni otpravnik
Željeznički otpravnik
4323.021
44
441
4411
4411.001
4412
4412.001
4412.002
4412.003
4413
4413.001
4413.002
4414
4414.001
4415
4415.001
4415.002
4415.003
4415.004
4415.005
4415.006
4416
4416.001
4416.002
4419
4419.001
4419.002
4419.003
4419.004
4419.005
4419.006
5
51
511
5111
5111.001
5111.002
5111.003
5111.004
5112
5112.001
5112.002
5112.003
5112.004
5112.005
5112.006
5113
5113.001
5113.002
5113.003
5113.004
5113.005
5113.006
5113.007
5113.008
5113.009
5113.010
512
5120
5120.001
5120.002
5120.003
5120.004
5120.005
5120.006
5120.007
513
5131
5131.001
5131.002
5131.003
5131.004
5132
5132.001
5132.002
5132.003
5132.004
514
Број 60 - Страна 21
Željezničko - saobraćajni tehničar
OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE
OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE
BIBLIOTEKARSKI SLUŽBENICI
Bibliotekarski službenik
POŠTARI I SRODNA ZANIMANJA
Kontrolor pošte
Poštar-pismonoša
Referent za poštu
ŠIFRANTI, KOREKTORI I SRODNA ZANIMANJA
Korektor
Šifrant
JAVNI PISARI I SRODNA ZANIMANJA
Pisar
SLUŽBENICI ARHIVA I SLUŽBENICI ZA KOPIRANJE
Arhivski službenik
Arhivski službenik filmoteke
Fonotekar
Notni arhivar
Službenik za kopiranje dokumenata
Videotekar
SLUŽBENICI ZA KADROVSKE EVIDENCIJE
Službenik kadrovskih poslova
Službenik općih poslova
OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE
Ekonom uredski
Ekonomski službenik
Ekonomski tehničar
Muzejski službenik
Službenik za posredništvo sa nekretninama
Tehničar za sigurnost na radu
USLUŽNA ZANIMANJA I PRODAVAČI
ZANIMANJA LIČNIH USLUGA
PRATIOCI PUTNIKA KONDUKTERI I VODIČI
PRATIOCI PUTNIKA I STJUARDESE
Stjuard/stjuardesa na aerodromu
Stjuard/stjuardesa na brodu
Stjuard/stjuardesa u avionu
Turistički pratioci
KONDUKTERI
Kondukter
Kondukter na žičari
Kondukter u autobusu
Kondukter u spavaćim kolima
Kondukter u vozu
Vođa poslovnog voza
PUTNIČKI VODIĆI
Alpinistički vodič
Galerijski vodič
Lovački vodič
Muzejski vodič
Planinarski vodič
Vodič u ribarstvu
Speleološki vodič
Sportski vodič
Turistički vodič
Vodič
KUHARI
KUHARI
Ćevabdžija
Dijetni kuhar
Kuhar
Kuhar specijaliteta
Pečenjar
Pomoćni kuhar
Pomoćni ugostiteljski radnik
KONOBARI I BARMENI
KONOBARI/KELNERI
Glavni konobar
Konobar
Pomoćni konobar
Vinski savjetodavac
BARMENI/TOČIOCI PIĆA/ŠANKERI
Barmen
Mješalac pića
Poslužitelj jela i pića
Točilac pića
FRIZERI I KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA
Број 60 - Страна 22
5141
5141.001
5141.002
5141.003
5141.004
5141.005
5141.006
5141.007
5141.008
5141.009
5142
5142.001
5142.002
5142.003
5142.004
5142.005
5142.006
515
5151
5151.001
5151.002
5151.003
5151.004
5151.005
5151.006
5152
5152.001
5152.002
5152.003
5153
5153.001
5153.002
516
5161
5161.001
5161.002
5161.003
5162
5162.001
5163
5163.001
5163.002
5163.003
5164
5164.001
5164.002
5164.003
5164.004
5165
5165.001
5165.002
5165.003
5165.004
5169
5169.001
5169.002
5169.003
5169.004
5169.005
5169.006
52
521
5211
5211.001
5211.002
5211.003
5212
5212.001
522
5221
5221.001
5222
5222.001
5223
5223.001
5223.002
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
FRIZERI
Brijač
Frizer za muškarce
Frizer za žene
Frizer za muškarce i žene
Frizer za žene, majstor
Frizer-vlasuljar
Frizer-vlasuljar,majstor
Pomoćni frizer (muški i ženski)
Vlasuljar
KOZMETIČARI I SRODNA ZANIMANJA
Kozmetičar
Manikir
Maser
Masker
Pediker
Poslužitelj u saunama,bazenima i kupatilima
ZANIMANJA U DOMAĆINSTVU, DOMARI
NADZORNIK ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE U UREDIMA
Batler
Domar kampa
Domar planinarskog doma
Ekonom
Hotelski poslovođa
Ugostiteljski poslovođa
DOMAĆICE U POSEBNIM DOMAĆINSTVIMA
Hotelska domaćica/domaćin
Ugostiteljska domaćica/domaćin
Upravnik/upravnica domaćinstva
KUĆEPAZITELJI
Ključar
Pazikuća
OSTALA USLUŽNA ZANIMANJA
ASTROLOZI, PREDSKAZIVAČI SREĆE I SRODNA
ZANIMANJA
Astrolog
Numerolog
Predskazivač sreće i budućnosti
PRATIOCI I POSLUŽIOCI
Pratilac
GROBARI I POGREBNICI
Balzamer
Grobar
Pogrebnik
NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA
Dreser pasa
Njegovatelji životinja
Timaritelj u zoološkom vrtu
Veterinarski bolničar
INSTRUKTORI VOŽNJE
Instruktor za jedrenje i plovidbu
Instruktor za letenje
Instruktori za upravljanje mašinama
Vozački instruktor
USLUŽNA ZANIMANJA, D.N.
Disko džokej
Domaćin kluba
Hostesa
Iznajmljivač odjeće
Iznajmljivač opreme
Iznajmljivač soba
PRODAVAČKA I SRODNA ZANIMANJA
ULIČNI I PIJAČNI PRODAVCI
PRODAVAČI NA PIJACAMA/TRŽNICAMA
Prodavač na pijaci
Prodavač na uličnoj tezgi
Prodavač u kiosku
PRODAVCI HRANE NA ULICI I DRUGIM JAVNIM
MJESTIMA
Ulični piljar
PRODAVAČI U TRGOVINAMA
TRGOVCI U VLASTITIM TRGOVINAMA
Bakalin
TRGOVAČKI POSLOVOĐA
Trgovački poslovođa
PRODAVAČI U TRGOVINAMA
Pomoćni trgovac
Prodavac prehrambene robe
5223.003
5223.004
5223.005
5223.006
523
5230
5230.001
5230.002
5230.003
5230.004
5230.005
5230.006
524
5241
5241.001
5241.002
5241.003
5242
5242.001
5243
5243.001
5244
5244.001
5245
5245.001
5246
5246.001
5249
5249.001
53
531
5311
5311.001
5311.002
5311.003
5311.004
5311.005
5312
5312.001
532
5321
5321.001
5321.002
5321.003
5322
5322.001
5322.002
5322.003
5329
5329.001
54
541
5411
5411.001
5411.002
5411.003
5411.004
5411.005
5411.006
5412
5412.001
5412.002
5412.003
5412.004
5412.005
5412.006
5413
5413.001
5413.002
5414
5414.001
5414.002
5414.003
5414.004
5414.005
5414.006
5414.007
Петак, 25. 7. 2014.
Prodavac tehničke robe
Prodavac nafte i naftnih derivata
Prodavac tekstilne robe
Prodavač
BLAGAJNICI, PRODAVAČI ULAZNICA
BLAGAJNICI, PRODAVAČI ULAZNICA
Blagajnik
Blagajnik u trgovini
Naplaćivač na parkingu
Naplaćivač pijačarine
Naplaćivač putarine
Prodavač ulaznica
OSTALI PRODAVAČI
MANEKENI, MODELI I SRODNA ZANIMANJA
Fotomodel
Maneken
Umjetnički model
DEMONSTRATORI ZA PRODAJU
Demonstrator za prodaju
AKVIZITERI
Akviziter
PRODAVAČI TELEFONOM
Prodavač putem telefona
PRODAVAČI NA BENZINSKIM PUMPAMA
Prodavač na pumpi
PRODAVAČI BRZE HRANE
Prodavač u kafeteriji
PRODAVAČI, D.N.
Prodavači zakupci
ZANIMANJA ZA LIČNU NJEGU I POMOĆ
ZANIMANJA ZA NJEGU I ČUVANJE DJECE I POMOĆNICI
UČITELJA
ZANIMANJA ZA NJEGU I ČUVANJE DJECE
Dadilja
Njegovatelj djece
SOS majka
SOS teta
Staratelj
POMOĆNICI UČITELJA
Pomoćnik učitelja
ZANIMANJA ZA LIČNU ZDRAVSTVU NJEGU I POMOĆ
POMOĆNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
Babica
Bolničar
Pomoćni zdravstveni radnik
ZANIMANJA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I POMOĆ KUĆI
Njegovatelj bolesnika u kući
Njegovatelj lica s razvojnim teškoćama
Njegovatelj starijih i nemoćnih lica
ZANIMANJA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU, D.N.
Dezinfektor
ZANIMANJA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE
ZANIMANJA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE
VATROGASCI I SRODNA ZANIMANJA
Pomoćni vatrogasac
Spasilac iz požara
Vatrogasac
Vatrogasni tehničar
Vatrogasni tehničar,specijalista
Vođa smjene vatrogasne jedinice
POLICAJCI
Granični policajac
Policajac
Policajac- pozornik
Policajac specijalac
Policijski službenik
Saobraćajni policajac
ČUVARI U ZATVORU
Stražar u zatvoru
Vođa straže
ZAŠTITARI
Čuvar
Čuvar plaže
Čuvar ribnjaka
Čuvar staja
Gorski spasilac
Jamski spasilac
Komunalni redar
Петак, 25. 7. 2014.
5414.008
5414.009
5414.010
5414.011
5414.012
5414.013
5414.014
5414.015
5414.016
5419
5419.001
6
61
611
6111
6111.001
6111.002
6111.003
6111.004
6111.005
6112
6112.001
6112.002
6112.003
6112.004
6112.005
6112.006
6113
6113.001
6113.002
6113.003
6113.004
6113.005
6114
6114.001
612
6121
6121.001
6121.002
6121.003
6121.004
6121.005
6121.006
6121.007
6121.008
6121.009
6122
6122.001
6122.002
6123
6123.001
6123.002
6129
6129.001
6129.002
6129.003
6129.004
6129.005
6129.006
6129.007
6129.008
6129.009
6129.010
6129.011
6129.012
6129.013
6129.014
6129.015
6129.016
6129.017
6129.018
6129.019
613
6130
6130.001
62
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Lovočuvar
Nadzornik prirodnih parkova
Neposredni izvršilac društvene samozaštite
Operator dojavnog sistema
Portir
Pratilac vrijednosne pošiljke
Rentgenski pregledač osoba, prtljaga i poštanskih pošiljki
Spasilac iz vode
Tjelohranitelj
ZANIMANJE ZA ZAŠTITU OSOBA OSOBA I IMOVINE,
D.N.
Nadzornik u transportu
POLJOPRIVREDNICI, ŠUMARI, RIBARI
TRŽIŠNO USMJERENI POLJOPRIVREDNICI
POLJOPRIVREDNICI I SRODNA ZANIMANJA
POLJOPRIVREDNICI, RATARI I POVRTLARI
Ratar
Ratar za navodnjavanje
Ratarski mehanizator
Uzgajivač gljiva
Zemljoradnik
VOĆARI, VINOGRADARI I SRODNA ZANIMANJA
Cvjećar
Cvjećar - aranžer
Proizvođač industrijskog bilja
Uzgajivač ljekovitog bilja
Voćar
Voćar - vinogradar
VRTLARI I UZGAJIVAČI HORTIKULTURE
Sjemenar
Vrtlar
Vrtlar za nasade
Vrtlar za parkove
Vrtlar, specijalizirani
UZGAJIVAČI MJEŠOVITE RASTINJSKE PROIZVODNJE
Rasadničar
UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA
STOČARI
Nomodski stočar
Rukovalac laktofrizom
Stočar
Trener konja
Uzgajivač goveda
Uzgajivač konja
Uzgajivač koza
Uzgajivač ovaca
Uzgajivač svinja
PERADARI
Peradar
Peradarski poslovođa
PČELARI, SVILOGOJCI
Pčelar
Uzgajivač svilene bube
UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA, D.N.
Čuvar životinja (u ZOO-vrtu, štenarama, rezervatima)
Pomoćni uzgajivač životinja
Poslovođa uzgajivača ostalih životinja
Sokolar
Uzgajivač divljači
Uzgajivač glista
Uzgajivač kunića za meso
Uzgajivač laboratorijskih životinja
Uzgajivač mačaka
Uzgajivač ostalih životinja
Uzgajivač pasa
Uzgajivač pernate šumske divljači
Uzgajivač ptica
Uzgajivač puževa
Uzgajivač šumske dlakave divljači
Uzgajivač ukrasnih riba
Uzgajivač žaba
Uzgajivač životinja za krzno
Uzgajivači nojeva
POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE POLJOPRIVREDE
POLJOPRIVREDNICI PROIZVODNJE MJEŠOVITIH
USJEVA I
Ratar i stočar
TRŽIŠNO USMJERENI ŠUMARI, RIBARI, LOVCI
621
6210
6210.001
6210.002
6210.003
6210.004
6210.005
6210.006
6210.007
6210.008
6210.009
6210.010
6210.011
622
6221
6221.001
6221.002
6221.003
6221.004
6221.005
6222
6222.001
6222.002
6222.003
6223
6223.001
6223.002
6224
6224.001
7
71
711
7111
7111.001
7112
7112.001
7112.002
7112.003
7112.004
7112.005
7112.006
7112.007
7112.008
7112.009
7112.010
7112.011
7112.012
7112.013
7112.014
7113
7113.001
7113.002
7113.003
7113.004
7113.005
7113.006
7113.007
7114
7114.001
7114.002
7114.003
7114.004
7114.005
7114.006
7114.007
7115
7115.001
7115.002
7115.003
7115.004
7115.005
7115.006
7115.007
7115.008
7115.009
7115.010
Број 60 - Страна 23
ŠUMARI I SRODNA ZANIMANJA
ŠUMARI I SRODNA ZANIMANJA
Lugar
Operator na provođenju mjera gazdovanja šumom
Osmatrač šumskih požara
Pilar drva za ogrijev
Šumski mjerač drveta
Šumski poslovođa
Šumski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom
Šumski rasadničar
Šumski sjekač
Šumski uzgajivač
Ugljar
RIBARI, LOVCI I SRODNA ZANIMANJA
RIBARI I SRODNA ZANIMANJA U RIBOGOJSTVU
Mrijestilišni uzgajivač
Poslovođa u ribogojstvu
Uzgajivač ribe
Uzgajivač ribe i školjki
Uzgajivač ribljih larvi i žive hrane
OBALSKI RIBARI I SRODNA ZANIMANJA
Ribar na moru
Ribar riječni i jezerski
Ribarski poslovođa riječni i jezerski
RIBARI NA OTVORENOM MORU
Ribar otvorenog mora
Ribarski kapetan na otvorenom moru
LOVCI I SRODNA ZANIMANJA
Lovac
ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA
GRAĐEVINSKA I SRODNA ZANIMANJA/BEZ
ELEKTROINSTALATERA
GRAĐEVINSKA I SRODNA ZANIMANJA
GRADITELJI KUĆA
Graditelji tradicionalnim materijalima
ZIDARI I SRODNA ZANIMANJA
Pećar
Pećar, specijalizirani
Štukater
Zidar
Zidar dimnjaka
Zidar dimnjaka, specijalizirani
Zidar i betonirac
Zidar i tesar
Zidar šamoter
Zidar šamoter, specijalizirani
Zidar, majstor
Zidar-fasader-izolater
Zidar-fasader-izolater,majstor
Zidarski poslovođa
KAMENORESCI, KLESARI I SRODNA ZANIMANJA
Klesar
Klesar, majstor
Klesarski poslovođa
Zidar kamenom
Zidar kamenom, specijalizirani
Zidar za popločavanje trotoara i ulica
Zidar za spomenike od kamena
BETONIRCI I SRODNA ZANIMANJA
Armirač
Armirač i betonirac
Armirač i betonirac,majstor
Armirač, specijalizirani
Betonirac
Betonirac, specijalizirani
Teracer
TESARI, GRAĐEVINSKI STOLARI I SRODNA
ZANIMANJA
Brodostolar
Graditelj drvenih brodova
Graditelj drvenih brodova,majstor
Graditelj lakih letjelica
Građevinski dekorater
Građevinski stolar
Građevinski stolar,majstor
Roletar
Roletar,majstor
Stolar za scensku opremu
Број 60 - Страна 24
7115.011
7115.012
7115.013
7115.014
7115.015
7115.016
7119
7119.001
7119.002
7119.003
7119.004
7119.005
7119.006
7119.007
7119.008
7119.009
7119.010
7119.011
7119.012
7119.013
712
7121
7121.001
7121.002
7121.003
7122
7122.001
7122.002
7122.003
7122.004
7123
7123.001
7123.002
7123.003
7124
7124.001
7124.002
7124.003
7124.004
7124.005
7125
7125.001
7125.002
7125.003
7126
7126.001
7126.002
7126.003
7126.004
7126.005
7126.006
7126.007
7126.008
7126.009
7127
7127.001
7127.002
7127.003
7127.004
713
7131
7131.001
7131.002
7131.003
7131.004
7131.005
7131.006
7131.007
7131.008
7131.009
7132
7132.001
7132.002
7132.003
7132.004
7133
7133.001
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Stolar za scensku opremu, specijalizirani
Tesar
Tesar-parketar
Tesar-parketar, majstor
Tesar, majstor
Tesar-krovopokrivač
GRAĐEVINSKA I SRODNA ZANIMANJA, D.N.
Asfalter
Asfalter, specijalizirani
Brodoskelar
Figurant
Građevinar za održavanje pruga
Građevinar za održavanje puteva
Građevinar za održavanje zgrada
Monter građevinskih elemenata
Monter građevinskih skela
Monter suhe gradnje
Poslovođa pružnih radova
Poslovođa završnih radova
Vodograditelj
ZANIMANJA ZAVRŠNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
KROVOPOKRIVAČI
Krovopokrivač
Krovopokrivač,majstor
Krovopokrivač, specijalizirani
PODOPOLAGAČI I POSTAVLJAČI PLOČICA
Parketar
Podopolagač
Podopolagač, specijalizirani
Polagač keramičkih pločica
FASADERI
Fasader
Fasader,majstor
Gipsar
IZOLATERI
Akustički izolater
Hidroizolater
Izolater
Pomoćni izolater
Termoizolater
ZASTAKLJIVAČI
Građevinski staklar
Zastakljivač
Zastakljivač vozila
INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA
Brodocjevar
Cjevar
Instalater vodovoda i kanalizacije
Monter brodskih instalacija
Monter centralnog grijanja
Monter cjevovoda
Plinoinstalater
Vodoinstalater
Vodoinstalater i plinoinstalater
INSTALATERI I MONTERI KLIMATSKIH I RASHLADNIH
UREĐAJA
Instalater grijanja i klimatizacije
Monter opreme za grijanje i hlađenje
Monter opreme za grijanje i hlađenje, specijalizirani
Pomoćni instalater vodovoda i kanalizacije
MOLERI, ČISTAČI ZGRADA I SRODNA ZANIMANJA
MOLERI I SRODNA ZANIMANJA
Brusač i moler konstrukcija
Moler
Moler - farbar
Moler - farbar,majstor
Polagač zidnih tapeta
Pomoćni moler
Poslovođa soboslikara i molera
Soboslikar i moler
Soboslikar i moler,majstor
LAKIRERI I SRODNA ZANIMANJA
Autolakirer
Lakirer proizvedene robe
Slikar proizvedene robe
Slikar vozila
ČISTAČI FASADA, DIMNJAČARI
Čistač fasade
7133.002
7133.003
7133.004
7133.005
72
721
7211
7211.001
7211.002
7211.003
7211.004
7211.005
7211.006
7211.007
7211.008
7212
7212.001
7212.002
7212.003
7212.004
7212.005
7212.006
7212.007
7212.008
7213
7213.001
7213.002
7213.003
7213.004
7213.005
7213.006
7213.007
7213.008
7213.009
7213.010
7213.011
7213.012
7214
7214.001
7214.002
7214.003
7214.004
7214.005
7214.006
7214.007
7214.008
7214.009
7214.010
7214.011
7214.012
7214.013
7215
7215.001
7215.002
722
7221
7221.001
7221.002
7221.003
7221.004
7221.005
7222
7222.001
7222.002
7222.003
7222.004
7222.005
7222.006
7222.007
7222.008
7222.009
7222.010
7222.011
7222.012
7222.013
7222.014
7222.015
Петак, 25. 7. 2014.
Dimnjačar/Odžačar
Dimnjačarski poslovođa
Eko higijeničar
Pjeskar zgrada i konstrukcija
METALSKA, MAŠINSKA I SRODNA ZANIMANJA
LJEVAČI, MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA,
LIMARI,
LJEVAČI
Jezgrar ljevačkih kalupa
Ljevač metala
Ljevač metala,majstor
Ljevački kalupar
Mašinski ljevački kalupar
Oblikovalac metala
Pomoćni kalupar
Proizvođač vatrostalnog materijala
ZAVARIVAČI
Elektrozavarivač
Elektrozavarivač, specijalizirani
Lemitelj
Rezač plinom
Zavarivač
Zavarivač plinom
Zavarivač za zavarivanje u zaštićenim atmosferama
Zavarivač, specijalizirani
LIMARI
Autolimar
Autolimar,majstor
Aviolimar
Aviolimar, specijalizirani
Kotlar
Kotlar,majstor
Limar
Limar,majstor
Metalopojaser
Obrađivač lima
Ocrtavač limova
Ocrtavač limova, specijalizirani
MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA
Brodobravar
Brodobravar, specijalizirani
Brodolimar
Brodolimar, specijalizirani
Brodomonter
Brodomonter, specijalizirani
Brodotraser
Brodotraser, specijalizirani
Graditelj metalnih brodova
Graditelj metalnih brodova, majstor
Monter metalnih konstrukcija
Monter metalnih konstrukcija, specijalizirani
Obrađivač konstrukcijskog željeza
MONTERI I POLAGAČI KABLOVA
Monteri čeličnih užadi i žica
Polagač čeličnih užadi žica
KOVAČI, ALATNIČARI I SRODNA ZANIMANJA
KOVAČI
Kovač
Kovač, majstor
Mašinski kovač
Obrađivač metala toplinskim postupkom
Kovač potkivač
ALATNIČARI
Alatničar
Alatničar za metalne kalupe, specijalizirani
Alatničar za mjerne pribore, specijalizirani
Alatničar za rezane alate, specijalizirani
Alatničar za stezne pribore, specijalizirani
Alatničar, majstor
Alatničarski poslovođa
Bravar
Bravar, majstor
Izrađivač ključeva
Metalomodelar
Metalomodelar, specijalizirani
Monter mjernih instrumenata
Ocrtavač odljevaka
Ocrtavač odljevaka, specijalizirani
Петак, 25. 7. 2014.
7222.016
7222.017
7222.018
7223
7223.001
7223.002
7223.003
7223.004
7223.005
7223.006
7223.007
7223.008
7223.009
7223.010
7223.011
7223.012
7223.013
7223.014
7223.015
7223.016
7223.017
7223.018
7223.019
7223.020
7224
7224.001
7224.002
7224.003
7224.004
7224.005
7224.006
723
7231
7231.001
7231.002
7231.003
7231.004
7231.005
7231.006
7231.007
7231.008
7231.009
7231.010
7231.011
7231.012
7231.013
7231.014
7231.015
7231.016
7232
7232.001
7232.002
7232.003
7232.004
7233
7233.001
7233.002
7233.003
7233.004
7233.005
7233.006
7233.007
7233.008
7233.009
7233.010
7233.011
7233.012
7233.013
7233.014
7233.015
7233.016
7233.017
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Pomoćni bravar
Puškar
Puškar,majstor
PODEŠIVAČI I UPRAVLJAČI MAŠINAMA ZA OBRADU
METALA
Blanjač metala
Horizontalni metalobušač
Horizontalni metalobušač, specijalizirani
Kontrolor metalnih proizvoda
Metalobrusač
Metalobrusač, specijalizirani
Metaloglodač
Metaloglodač, specijalizirani
Metalostrugar
Metalotokar
Metalotokar,majstor
Obrađivač metala odvajanjem čestica
Pletač metalne užadi
Podešavač metaloobrađivačkih numeričkih upravljanih mašina,
specijalizirani
Podešavač metaloobrađivačkog automatskog postrojenja,
specijalizirani
Podešavač poluautomatskih i automatskih alatnih mašina,
specijalizirani
Podešavač sastavljenih reznih alata, specijalizirani
Podešavač specijalnih alatnih mašina, specijalizirani
Pomoćni metalobušač
Prešač metala
OBRAĐIVAČI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAČI
Brusač metala
Oštrač alata
Oštrač alata, specijalizirani
Oštrač noževa
Polirač metala
Serviser dijamantnih pila
MAŠINSKI MEHANIČARI I SERVISERI MOTORNIH
VOZILA
MEHANIČARI I SERVISERI MOTORNIH VOZILA
Automehničar
Automehničar, majstor
Dijagnostičar kvarova na vozilima, specijalizirani
Grupovođa mehaničara i montera motornih vozila
Mašinist generatora i gasnih stanica
Mašinist motora SUS
Mašinista
Mašinobravar za termo i hidro postrojenja
Mehaničar pružnih vozila unutrašnjeg transporta
Mehaničar pružnih vozila, specijalizirani
Mehaničar vozila unutrašnjeg transporta
Monter motornih vozila
Podmazivač vozila
Pomoćni automehaničar
Poslovođa mehaničara i montera motornih vozila
Tehnički kontrolor vozila
MEHANIČARI I SERVISERI VAZDUHOPLOVA
Aviomehaničar
Mehaničar vazduhoplova i motora
Mehaničar vazduhoplova i motora, specijalizirani
Monter vazduhoplova
MEHANIČARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH
UREĐAJA
Druga zanimanja - mehaničari i mašinisti
Grupovođa montera,mehaničara i servisera mašina
Mašinobravar
Mašinobravar, majstor
Mehanaičar uredskih mašina, majstor
Mehaničar alatnih mašina
Mehaničar alatnih mašina, majstor
Mehaničar brodskih mašina
Mehaničar brodskih mašina, specijalizirani
Mehaničar energetske opreme
Mehaničar energetske opreme, specijalizirani
Mehaničar građevinski mašina
Mehaničar građevinski mašina, specijalizirani
Mehaničar grafičkih mašina
Mehaničar grafičkih mašina, specijalizirani
Mehaničar industrijske opreme
Mehaničar industrijske opreme, specijalizirani
7233.018
7233.019
7233.020
7233.021
7233.022
7233.023
7233.024
7233.025
7233.026
7233.027
7233.028
7233.029
7233.030
7233.031
7233.032
7233.033
7233.034
7233.035
7233.036
7233.037
7233.038
7233.039
7233.040
7233.041
7233.042
7233.043
7233.044
7233.045
7233.046
7233.047
7233.048
7233.049
7233.050
7233.051
7233.052
7233.053
7233.054
7233.055
7233.056
7233.057
7233.058
7233.059
7233.060
7233.061
7233.062
7233.063
7233.064
7233.065
7233.066
7233.067
7233.068
7233.069
7233.070
7233.071
7233.072
7233.073
7233.074
7233.075
7233.076
7233.077
7233.078
7233.079
7233.080
7234
7234.001
7234.002
7234.003
7234.004
73
731
7311
7311.001
7311.002
7311.003
7311.004
7311.005
7311.006
Број 60 - Страна 25
Mehaničar konfekcijskih mašina
Mehaničar konfekcijskih mašina, specijalizirani
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo
Mehaničar mašina za kožarstvo i obućarstvo, specijalizirani
Mehaničar mašina za preradu nemetala
Mehaničar mašina za preradu nemetala, specijalizirani
Mehaničar metalurške opreme
Mehaničar metalurške opreme, specijalizirani
Mehaničar opreme za grijanje
Mehaničar opreme za grijanje, specijalizirani
Mehaničar opreme za kompresore
Mehaničar opreme za kompresore, specijalizirani
Mehaničar pletaćih mašina
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, majstor
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje
Mehaničar postrojenja za punjenje i pakovanje, specijalizirani
Mehaničar pretovarne mehanizacije
Mehaničar pretovarne mehanizacije, specijalizirani
Mehaničar procesne opreme
Mehaničar procesne opreme, specijalizirani
Mehaničar proizvodnog postrojenja
Mehaničar proizvodnog postrojenja, specijalizirani
Mehaničar rudarskih mašina
Mehaničar rudarskih mašina, specijalizirani
Mehaničar šumske mehanizacije
Mehaničar šumske mehnizacije, specijalizirani
Mehaničar tekstilnih mašina
Mehaničar tekstilnih mašina, specijalizirani
Mehaničar uredskih mašina
Mehaničar za hidrauliku, specijalizirani
Mehaničar za pumpe, specijalizirani
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje
Mehaničar za rashladne i klimatizacijske uređaje,majstor
Monter alatnih mašina
Monter alatnih mašina, specijalizirani
Monter brodske opreme
Monter brodske opreme, specijalizirani
Monter dizala
Monter dizala, specijalizirani
Monter energetske opreme
Monter energetske opreme, specijalizirani
Monter industrijskih transportnih sredstava
Monter industrijskih transportnih sredstava, specijalizirani
Monter mašina
Monter mašina,specijalizrani
Monter poljoprivrednih mašina
Monter poljoprivrednih mašina, specijalizirani
Monter procesne opreme
Monter procesne opreme,specijalizrani
Monter tekstilnih mašina
Monter tekstilnih mašina, specijalizirani
Podmazivač mašina
Pomoćni monter mašina
Serviser plinskih uređaja
Serviser plinskih uređaja, specijalizirani
Serviser ručnog alata
Serviser ručnog alata, specijalizirani
Serviser šivaćih mašina
Serviser šivaćih mašina,majstor
Serviser uređaja za točenje goriva
Serviser uređaja za točenje goriva, specijalizirani
Serviser vatrogasnih aparata
SERVISERI TOČKAŠA I SRODNA ZANIMANJA
Mehaničar bicikla
Mehaničar motocikla
Mehaničar motocikla,majstor
Monter bicikla
OBRAĐIVAČI METALA, MAŠINSKI MONTERI I SRODNA
ZANIMANJA
OBRTNICI/ZANATLIJE/, ŠTAMPARI
IZRAĐIVAČI I SERVISERI PRECIZNIH INSTRUMENATA
Finomehaničar
Finomehaničar,majstor
Grupovođa preciznih mehaničara
Instrumentalni optičar
Instrumentalni optičar,majstor
Kontrolor preciznih instrumenata
Број 60 - Страна 26
7311.007
7311.008
7311.009
7311.010
7311.011
7311.012
7311.013
7311.014
7311.015
7311.016
7312
7312.001
7312.002
7312.003
7312.004
7312.005
7312.006
7312.007
7312.008
7312.009
7312.010
7312.011
7312.012
7313
7313.001
7313.002
7313.003
7313.004
7313.005
7313.006
7313.007
7313.008
7313.009
7313.010
7313.011
7313.012
7314
7314.001
7314.002
7314.003
7314.004
7314.005
7314.006
7314.007
7314.008
7314.009
7314.010
7315
7315.001
7315.002
7315.003
7315.004
7315.005
7315.006
7315.007
7315.008
7315.009
7316
7316.001
7316.002
7316.003
7316.004
7316.005
7316.006
7316.007
7316.008
7316.009
7316.010
7316.011
7316.012
7316.013
7316.014
7316.015
7316.016
7317
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju
Mehaničar uređaja za mjerenje i regulaciju,majstor
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata
Mehaničar za baždarenje mjernih instrumenata, specijalizirani
Mehaničar za vage
Mehaničar za vage,majstor
Serviser optičke opreme
Serviser preciznih naprava i opreme
Urar za popravak i održavanja satova
Urar, u proizvodnji satova
IZRAĐIVAČI I PODEŠAVAČI MUZIČKIH
INSTRUMENATA
Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata
Izrađivač gudačkih instrumenata
Izrađivač harmonika
Izrađivač klavira
Izrađivač muzičkih instrumenata
Izrađivač orgulja
Izrađivač tambura
Izrađivač udaračkih mašinskih instrumenata
Podešavač muzičkih instrumenata
Serviser muzičkih instrumenata
Štimer harmonike
Štimer klavira
IZRAĐIVAČI NAKITA I BIŽUTERIJE
Bižuterist
Draguljar
Filigranist
Graver plemenitih metala
Juvelir
Ljevač plemenitih metala
Prešač plemenitih metala
Srmar
Valjač plemenitih metala
Zlatar
Zlatar - draguljar
Zlatarski poslovođa
KERAMIČARI
Gipsmodelar
Gipsmodelar, specijalizirani
Izrađivač sredstava za poliranje i brušenje
Keramičar
Keramičar - teracer - podopolagač
Keramičar - teracer - podopolagač,majstor
Lončar
Ljevač keramičkih proizvoda
Pomoćni keramičar
Razvrstavač keramičkih proizvoda
STAKLARI, BRUSAČI STAKLA
Izrađivač leća
Kontrolor staklenih proizvoda
Rezač i brusač naočalnih zaštitnih stakala
Staklar
Staklarski poslovođa
Staklobrusač
Stakloduvač
Stakloduvač, specijalizirani
Staklorezac
IZRAĐIVAČI ZNAKOVA, DEKORATERI, GRAVERI I
JETKAČKI
Brusač kristalnog stakla
Brusač kristalnog stakla, specijalizirani
Crtač dezena na staklu,keramici i sl.
Crtač, netehnički
Dekorater emajlom
Dekorater keramike
Dekorater stakla
Dekorativni slikar
Glazer keramike
Graver pečatorezac
Izrađivač ukrasa i nakita
Jetkač stakla
Pismoslikar
Pismoslikar,majstor
Posrebrivač ogledala
Dekorativni crtač
IZRAĐIVAČI PREDMETA DOMAĆE RADINOSTI OD
DRVETA I
7317.001
7317.002
7317.003
7317.004
7317.005
7317.006
7317.007
7317.008
7317.009
7317.010
7317.011
7318
7318.001
7318.002
7318.003
7318.005
7318.006
7318.007
7318.008
7318.009
7318.010
7318.011
7318.012
7318.013
7319
7319.001
7319.002
7319.003
7319.004
7319.005
7319.006
7319.007
7319.008
732
7321
7321.001
7321.002
7321.003
7321.004
7321.005
7321.006
7321.007
7321.008
7321.009
7321.010
7321.011
7321.012
7321.013
7321.014
7321.015
7321.016
7321.017
7321.018
7321.019
7321.020
7321.021
7321.022
7321.023
7322
7322.001
7322.002
7322.003
7322.004
7322.005
7322.006
7322.007
7322.008
7322.009
7322.010
7322.011
7322.012
7322.013
7322.014
7322.015
7322.016
7322.017
7322.018
Петак, 25. 7. 2014.
Četkar
Drvodjelja
Izrađivač drvene obuće
Izrađivač držala,štapova i sličnih predmeta
Metlar
Pletač korpi
Pletač likom
Pletač namještaja
Pletač rogozom i trskom
Pletač slamom
Pletač uzoraka za korpe
IZRAĐIVAČI PREDMETA DOMAĆE RADINOSTI OD
TEKSTILA I KOŽE I
Izrađivač čipke
Izrađivač čipke-ručno
Ćilimar
Izrađivač narodnih nošnji
Izrađivač tapiserija
Izrađivač tekstilnih proizvoda domaće radinosti
Jorgandžija
Pletač
Pletač,majstor
Pripremač tekstilnih vlakana
Užar i izrađivač vrpci
Vunovlačar
OBRTNICI (ZANATLIJE), D.N.
Izrađivač predmeta domaće radinosti iz kamena
Izrađivač predmeta od školjki
Izrađivač svijeća
Izrađivač tradicijskih predmeta
Kalajdžija
Kazandžija
Kujundžija
Rezbar predmeta od roga
ŠTAMPARI
SLAGAČI
Elektrotiper
Fotograver
Grafičar pripremne proizvodnje, specijalizirani
Grafičar slagač/monter
Grafičar za fotoslog i računarski slog, specijalizirani
Grafički jetkač
Izrađivač ploče za Braillovo pismo
Kemigraf
Ljevač olovnih slova
Ljevač stereotipskih ploča
Mašinski slovoslagač
Modular, elektrotip
Modular, stereotip
Montažer u štamparstvu
Reprofotograf
Reprograf skenarist
Retušer
Ručni graver štamparskih uzoraka u metalu
Ručni graver štamparskih uzoraka u nemetalu
Ručni izrađivač štamparskih formi i klišeja
Ručni slovoslagač
Slagač na računskom terminalu
Štamparski graver, specijalizirani
ŠTAMPARI
Bakroštamper
Fleksografski štampar
Grafičar štamparske proizvodnje, specijalizirani
Knjigoštampar
Kontrolor štamparskih proizvoda
Ofset mašinist
Ofset štamper
Ručni izrađivač fotoosjetljivih slojeva za sitoštampu
Ručni štampar
Sitoštampar
Štampar
Štampar na metalu
Štampar na plastici
Štampar na tekstilu
Štampar višebojnih otisaka u štampi
Štamper nijanser štamparskih boja
Štamper probnih otisaka
Štamper višebojnih otisaka
Петак, 25. 7. 2014.
7322.019
7322.020
7322.021
7322.022
7322.023
7322.024
7323
7323.001
7323.002
7323.003
7323.004
7323.005
7323.006
7323.007
7323.008
7323.009
7323.010
7323.011
74
741
7411
7411.001
7411.002
7411.003
7411.004
7411.005
7411.006
7411.007
7411.008
7411.009
7411.010
7412
7412.001
7412.002
7412.003
7412.004
7412.005
7412.006
7412.007
7412.008
7412.009
7412.010
7412.011
7412.012
7412.013
7412.014
7412.015
7412.016
7412.017
7412.018
7412.019
7412.020
7412.021
7412.022
7412.023
7412.024
7412.025
7412.026
7412.027
7412.028
7413
7413.001
7413.002
7413.003
742
7421
7421.001
7421.002
7421.003
7421.004
7421.005
7421.006
7421.007
7421.008
7421.009
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Štamper višebojnih otisaka u bakroštampi
Štamper višebojnih otisaka u fleksoštampi
Štamper višebojnih otisaka u knjigoštampi
Štamper višebojnih otisaka u ofsetu
Tipomašinist
Tipomašinist, specijalizirani
ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE ŠTAMPARSKE RADOVE I
KNJIGOVEZCI
Grafičar za doradu
Grafičar završne proizvodnje, specijalizirani
Knjigovezac
Knjigovezac mekog uveza
Knjigovezac tvrdog uveza
Knjigovezac za ručni uvez
Knjigovezac,majstor
Knjigovezački poslovođa
Obrađivač materijala u knjigoveznici
Ručni izrađivač ambalažnih grafičkih proizvoda
Ručni izrađivač proizvoda od papira
MEHANIČARI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH
UREĐAJA I
INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRIČNIH UREĐAJA
ELEKTROINSTALATERI U GRAĐEVINARSTVU
Električar održavanja
Električar pozornice i studija
Električar pozornice i studija, specijalizirani
Elektroinstalater
Elektroinstalater telekomunikacijskih vodova i instalacija
Elektroinstalater za priključke i instalacije
Elektroinstalater, specijalizirani
Monter niskonaponskih instalacija
Pogonski električar
Pomoćni električar
ELEKTROMEHANIČARI
Autoelektričar
Autoelektričar, majstor
Brodski elektromehaničar
Brodski elektromehaničar, specijalizirani
Elektromehaničar
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo
Elektromehaničar aparata za domaćinstvo,majstor
Elektromehaničar proizvodnih mašina
Elektromehaničar proizvodnih mašina, specijalizirani
Elektromehaničar za elektroenergetiku
Elektromehaničar za elektroenergetiku, specijalizirani
Elektromehaničar za elektroenergetska postrojenja
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove
Elektromehaničar za mjerne instrumente i sklopove, specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergetiku, specijalizirani
Elektromehaničar za željezničku elektroenergitiku
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila
Elektromehaničar željezničke vuče i vozila, specijalizirani
Elektromonter
Elektromonter dizala
Elektromonter energetskih mašina i uređaja
Elektromonter energetskih mašina i uređaja, specijalizirani
Elektromonter za visoki napon
Grupovođa elektromontera i elektromehaničara energetskih mašina
Monter električnih aparata za domaćinstvo
Monter električnih mašina i opreme
Monter električnih mjernih instrumenata i sklopova
Serviser električnih aparata i opreme
INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRIČNE MREŽE
Grupovođa montera električnih i telekomunikacijskih mreža
Monter električnih mreža
Monter električnih mreža, specijalizirani
INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRONSKIH UREĐAJA I
TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA
MEHANIČARI I SERVISERI ELEKTRONSKIH UREĐAJA
Grupovođa montera,mehaničara i servisera elektronike
Mehaničar audio i video tehnike
Mehaničar audio i video tehnike,majstor
Mehaničar elektroničar
Mehaničar elektroničar, specijalizirani
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina
Mehaničar elektronike proizvodnih mašina, specijalizirani
Mehaničar elektronike uredski mašina
Mehaničar elektronike uredskih mašina, specijalizirani
7421.010
7421.011
7421.012
7421.013
7421.014
7421.015
7421.016
7421.017
7421.018
7421.019
7421.020
7421.021
7421.022
7421.023
7421.024
7421.025
7421.026
7421.027
7421.028
7421.029
7422
7422.001
7422.002
7422.003
7422.004
7422.005
7422.006
7422.007
7422.008
7422.009
7422.010
7422.011
7422.012
75
751
7511
7511.001
7511.002
7511.003
7511.004
7511.005
7511.006
7512
7512.001
7512.002
7512.003
7512.004
7512.005
7512.006
7512.007
7512.008
7512.009
7512.010
7513
7513.001
7513.002
7513.003
7513.004
7513.005
7513.006
7514
7514.001
7514.002
7514.003
7514.004
7514.005
7514.006
7514.007
7514.008
7515
7515.001
7515.002
7515.003
7515.004
7516
7516.001
Број 60 - Страна 27
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja
Mehaničar elektronskih signalnih uređaja,majstor
Mehaničar medicinske elektronike
Mehaničar računarske elektronike
Mehaničar računarske elektronike, specijalizirani
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja
Mehaničar studijskih tonskih i videouređaja, specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektornike, specijalizirani
Mehaničar vazduhoplovne elektronike
Mehaničar za energetskoelektronske uređaje, specijalizirani
Mehaničar ze elektronske mjerne i upravljačke uređaje,specijalzirani
Monter audiovizuelne elektronike, specijalizirani
Monter elektronike instrumenata, specijalizirani
Monter elektronske opreme
Monter medicinske elektronike, specijalizirani
Monter radio-televizijske elektronike, specijalizirani
Monter signalne elektronike, specijalizirani
Monter televizijskih antena
Serviser elektronskih uređaja i opreme
TV mehaničar
INSTALATERI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH
Grupovođa montera,mehaničara i servisera telekomunikacijskih
uređaja
Mehaničar telekomunikacijske opreme
Mehaničar telekomunikacijske opreme, specijalizirani
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja
Mehaničar telekomunikacijskih uređaja, specijalizirani
Monter računarske elektronike, specijalizirani
Monter telekomunikacijske elektronike, specijalizirani
Monter telekomunikacijskih mreža
Monter telekomunikacijskih mreža, specijalizirani
Monter telekomunikacijskih uređaja
Monter telekomunikacijskih uređaja, specijalizirani
Serviser terminalskih aparata kod pretplatnika
PRERAĐIVAČI HRANE, DRVETA, TEKSTILA I OSTALIH
ZANIMANJA ZA
PRERAĐIVAČI HRANE
MESARI I SRODNA ZANIMANJA
Kobasičar
Mesar
Mesar, majstor
Mesarski poslovođa
Pomoćnik mesara
Prerađivač mesa i mlijeka
PEKARI, SLASTIČARI I SRODNA ZANIMANJA
Buregdžija
Licitar
Pekar
Pekar bureka i pizze
Pekar,majstor
Pekarski poslovođa
Prerađivač žita, brašna i šećera
Slastičar
Slastičar,majstor
Izrađivač tjestenine
PRERAĐIVAČI MLIJEKA
Kontrolor mlijeka
Proizvođač putera / masla
Mljekar
Mljekar,majstor
Proizvođač sira
Sladoledar
PRERAĐIVAČI VOĆA, POVRĆA I SRODNA ZANIMANJA
Ljuštilac povrća i voća
Mlinar žita
Prerađivač voća i povrća
Proizvođač alkoholnih pića
Proizvođač bezalkoholnih pića
Proizvođač jestivih ulja
Proizvođač sirćeta
Proizvođač šećera
DEGUSTATORI I OCJENJIVAČI HRANE I PIĆA
Degustator hrane
Degustator pića
Ocjenjivač hrane
Ocjenjivač pića
PRERAĐIVAČI DUHANA I SRODNA ZANIMANJA
Ocjenjivač duvana
Број 60 - Страна 28
7516.002
7516.003
7516.004
752
7521
7521.001
7521.002
7521.003
7521.004
7521.005
7521.006
7521.007
7521.008
7522
7522.001
7522.002
7522.003
7522.004
7522.005
7522.006
7522.007
7522.008
7522.009
7522.010
7522.011
7522.012
7522.013
7522.014
7522.015
7522.016
7522.017
7522.018
7522.019
7522.020
7522.021
7522.022
7522.023
7522.024
7522.025
7522.026
7522.027
7522.028
7522.029
7522.030
7522.031
7522.032
7522.033
7522.034
7522.035
7522.036
7523
7523.001
7523.002
7523.003
7523.004
7523.005
7523.006
7523.007
7523.008
7523.009
7523.010
7523.011
7523.012
7523.013
7523.014
7523.015
7523.016
7523.017
7523.018
7523.019
7523.020
7523.021
7523.022
7523.023
7523.024
7523.025
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Pripremač duvana
Proizvođač duvanskih proizvoda
Sušilac duvana
OBRAĐIVAČI DRVETA, STOLARI I SRODNA ZANIMANJA
OBRAĐIVAČI DRVETA
Impregnator drveta
Kuhar šibe
Ljuštilac kore
Obrađivač drveta, specijalizirani
Ovlaživač drveta
Paritelj drveta
Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta
Sušitelj drveta
STOLARI I SRODNA ZANIMANJA
Izrađivač buradi/bačvi
Izrađivač buradi/bačvi,majstor
Bojadiser drvenih proizvoda
Drvogalanterist
Drvomodelar
Drvorezbar
Drvorezbar, specijalizirani
Grupovođa stolara
Intarzijski stolar
Intarzijski stolar, specijalizirani
Izrađivač alata za grafičku ambalažu
Izrađivač drvene sportske opreme
Izrađivač okvira za slike
Izrezivač drvenih igračaka
Izrađivač kola
Izrađivač kola,majstor
Kontrolor proizvoda od drveta
Ljevački drvomodelar
Ljevački drvomodelar, specijalizirani
Majstor drvene sportske opreme
Majstor stilskog namještaja
Maketar
Modelar kalupa i peta
Monter namještaja
Nanositelj kita na drvo
Restaurator drvenih predmeta, specijalizirani
Serviser sportske opreme
Stilar,dekorni i umjetnički majstor
Stolar
Stolar stilskog namještaja
Stolar za šablone
Stolar,dekorni i umjetnički
Stolar,majstor
Stolar,ortopedski
Stolar,ortopedski specijalizirani
Stolar, specijalizirani za izradu šablona i prototipova
PODEŠIVAČI I POSLUŽIOCI NA DRVOOBRAĐIVAČKIM
MAŠINAMA
Drvotokar
Drvotokar,majstor
Grupovođa rukovalaca mašinama za izradu drvenih proizvoda
Podešavač drvoobrađivački mašina, specijalizirani
Podešavač drvoobrađivačkih mašina
Rezač drvenih figura
Rezač drveta
Rukovalac bušilicom za drvo
Rukovalac blanjalicom za drvo
Rukovalac brojčano upravljanom drvoobrađivačkom mašinom
Rukovalac drvotokarskim mašinama
Rukovalac glodalicom za drvo
Rukovalac mašinom za dubljenje rupa u drvetu
Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem
Rukovalac mašinom za obrađivanje i obljepljivanje drveta
Rukovalac mašinom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta
Rukovalac mašinom za sljepljivanje uskih strana drveta
Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje
drveta
Rukovalac postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo
Rukovalac presom za obljepljivanje rubova
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha
Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac tračnom pilom
Rukovalac uređajem za bojanje i lakiranje drveta
Rukovalac uređajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine
7523.026
7523.027
7523.028
7523.029
7523.030
753
7531
7531.001
7531.002
7531.003
7531.004
7531.005
7531.006
7531.007
7531.008
7531.009
7531.010
7531.011
7531.012
7531.013
7531.014
7531.015
7531.016
7531.017
7531.018
7532
7532.001
7532.002
7532.003
7532.004
7532.005
7532.006
7532.007
7532.008
7532.009
7532.010
7532.011
7533
7533.001
7533.002
7533.003
7533.004
7533.005
7533.006
7533.007
7533.008
7533.009
7533.010
7533.011
7534
7534.001
7534.002
7534.003
7534.004
7534.005
7534.006
7534.007
7535
7535.001
7535.002
7535.003
7535.004
7536
7536.001
7536.002
7536.003
7536.004
7536.005
7536.006
7536.007
7536.008
7536.009
7536.010
7536.011
7536.012
7536.013
754
Петак, 25. 7. 2014.
drveta
Rukovalac uređajem za kondicioniranje drveta
Rukovalac uređajem za savijanje drveta
Rukovalac višefaznim mašinama za drvo
Rukovalac višefazom mašinom za obradu drveta i spajanje rubova
Savijač drveta u kalupu
PROIZVOĐAČI I PRERAĐIVAČI ODJEĆE
KROJAČI, ŠIVAČI, KRZNARI, ŠEŠIRDŽIJE
Izradivac kožne galanterije
Izrađivač krzna
Konfekcionar
Konfekcionar tekstila - krojač
Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda
Krojač
Krojač muške odjeće,majstor
Krojač rublja, majstor
Krojač u scenografiji, specijalizirani
Krojač ženske odjeće,majstor
Krojač,majstor
Krznar
Krznar, majstor
Manipulant u konfekcioniranju tekstila
Modist
Pomoćnik konfekcijskog tekstila
Šivač šešira
Šivač šešira,majstor
ŠABLONISTI, REZAČI I SRODNA ZANIMANJA
Izrađivač šablona za odjeću, specijalizirani
Krojač gornjih dijelova obuće
Krojač krzna i kože
Krojač lake odjeće
Krojač materijala za tapaciranje
Krojač tekstila
Krojač teške odjeće
Krojač trikotažne odjeće
Pomoćni krojač podstave obuće
Pomoćni krojač tekstila
Vođa krojačnice
ŠIVAČI I VEZILJE
Kišobrandžija
Šivač
Šivač gornjih dijelova obuće
Šivač kože
Šivač krzna
Šivač krzna i kože
Šivač lake konfekcije
Šivač podstave obuće
Šivač tekstila
Šivač teške konfekcije
Vezilac
TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA
Cerader
Izrađivač posteljnih ulošaka
Tapetar
Tapetar dekorater
Tapetar namještaja
Tapetar vozila
Tapetar, majstor
ŠTAVLJAČI I OBRAĐIVAČI KOŽE I KRZNA
Izrađivač posebnih koža
Kožar
Kožar bojadiser, specijalizirani
Razvrstavač koža, specijalizirani
IZRAĐIVAČI OBUĆE, KOŽNE GALANTERIJE I SRODNA
Izrađivač donjih dijelova obuće
Izrađivač gornjih dijelova obuće
Izrađivač gornjih dijelova ortopedske obuće
Kožni galanterist
Obućar
Obućar,majstor
Opančar
Ortopedski obućar
Ortopedski obućar,majstor
Remenar-sedlar
Rukavičar
Tašner
Tašner, specijalizirani
OSTALA ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA
Петак, 25. 7. 2014.
7541
7541.001
7541.002
7541.003
7542
7542.001
7542.002
7542.003
7542.004
7542.005
7543
7543.001
7543.002
7543.003
7544
7544.001
7544.002
7549
7549.001
8
81
811
8111
8111.001
8111.002
8111.003
8111.004
8111.005
8111.006
8111.007
8111.008
8111.009
8111.010
8111.011
8111.012
8111.013
8111.014
8111.015
8111.016
8111.017
8111.018
8111.019
8112
8112.001
8112.002
8112.003
8112.004
8112.005
8112.006
8113
8113.001
8113.002
8113.003
8113.004
8113.005
8113.006
8113.007
8113.008
8113.009
8113.010
8113.011
8113.012
8113.013
8113.014
8113.015
8113.016
8113.017
8113.018
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
RONIOCI
Ronilac
Ronilac za spasavanje
Podvodni monter
MINERI I SRODNA ZANIMANJA
Deminer
Miner
Palitelj mina površinskog kopa
Palitelj mina u jami
Pirotehničar
OCJENJIVAČI PROIZVODA (BEZ HRANE I PIĆA)
Ispitivač kvaliteta industrijskih procesa
Ispitivač kvaliteta proizvoda
Ispitivač kvaliteta usluga
DERATIZERI, DEZINSEKTORI I SRODNA ZANIMANJA
Deratizer
Dezinsektor
ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN RADA, D.N.
Kaluper optičkih sočiva
RUKOVAOCI I MONTAŽERI MAŠINA I POSTROJENJIMA
RUKOVAOCI MAŠINAMA I UREĐAJIMA
RUKOVAOCI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I
UREĐAJIMA
RUDARI I KAMENOLOMCI
Bušač i dubinski bušač
Bušač na površinskom kopu
Obrađivač kamenih blokova
Podgrađivač okna, specijalizirani
Pomoćni jamski kopač i rudar
Pomoćni rukovalac rudarskim postrojenjem
Pomoćni rukovalac sjekaćicom kamena
Pomoćnik u podzemsnoj eksploataciji
Rudar
Rudar podzemnog kopa
Rudar površinskog kopa
Rudar, specijalizirani
Rudarski tesar
Rukovalac dijamantnom pilom
Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom
Rukovalac mehanizacijom na površinskoj eksploataciji
Rukovalac pomoćne jamske mehanizacije
Rukovalac rudarskim postrojenjem
Rukovalac sjekaćicom kamena
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU
MINERALA
Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda
Rukovalac mašinama i uređajima za obradu rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina
Rukovalac postrojenjem za separaciju
BUŠAČI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA
Klinaš
Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini,
specijalizirani
Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju,
specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina,
specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za hidrološka bušenja
Rukovalac postrojenjem za istraživanje bušotina, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za karotažne radove, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida
Rukovalac postrojenjem za protočna mjerenja u bušotini,
specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u
bušotini, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove sa tekućim azotom u bušotini,
specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini,
specijalizirani
Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas, specijalizirani
Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas
Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas,
specijalizirani
Rukovalac samopokretnom bušilicom
Rukovalac uređajem za karotažne radove
Rukovalac uređajima za cementacije i stimulacije u bušotini
8113.019
8113.020
8114
8114.001
8114.002
8114.003
8114.004
8114.005
8114.006
8114.007
8114.008
8114.009
8114.010
8114.011
8114.012
812
8121
8121.001
8121.002
8121.003
8121.004
8121.005
8121.006
8121.007
8121.008
8121.009
8121.010
8121.011
8121.012
8121.013
8121.014
8121.015
8121.016
8121.017
8121.018
8121.019
8121.020
8121.021
8121.022
8121.023
8121.024
8121.025
8121.026
8121.027
8121.028
8121.029
8121.030
8121.031
8121.032
8121.033
8121.034
8121.035
8121.036
8121.037
8121.038
8121.039
8121.040
8121.041
8121.042
8121.043
8121.044
8121.045
8121.046
8121.047
8121.048
8121.049
8121.050
8122
8122.001
8122.002
8122.003
8122.004
8122.005
8122.006
Број 60 - Страна 29
Rukovalac uređajima za proizvodnju nafte i gasa
Tornjaš
RUKOVAOCI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU
CEMENTA,
Mlinar sirovina za cement, kreč i gips
Rukovalac mašinama za obradu kamena
Rukovalac mašinama za proizvodnju industrijskih dijamanata
Rukovalac mašinom za lijevanje betona
Rukovalac pilom za kamen
Rukovalac uređajem za azbestnocementne proizvode
Rukovalac uređajem za gipsane ploče
Rukovalac uređajem za izradu betonskih građevinskih elemenata
Rukovalac uređajem za izradu betonskih proizvoda
Rukovalac uređajem za izradu proizvoda od porobetona
Rukovalac uređajem za mješanje betona
Rukovalac uređajem za proizvode iz polimernog betona
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA OBRADU METALA I
POVRŠINSKU
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA OBRADU METALA
Industrijski kalilac
Industrijski livac
Industrijski talilac
Industrijski talilac livar
Industrijski valjaoničar
Industrijski žarilac
Industrijski žičar
Metalurg obojenih metala
Poslužitelj alatnih mašina
Poslužitelj specijalne alatne mašine
Proizvođač akumulatorskih kutija
Rukovalac oštrilicom alata
Rukovalac alatnom mašinom
Rukovalac blanjalicom metala
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala
Rukovalac brojčano upravljanom mašinom za obradu metala,
specijalizirani
Rukovalac glodalicom metala
Rukovalac mašinama i uređajima za istiskivanje metala
Rukovalac mašinama i uređajima za izvlačenje metala
Rukovalac mašinom za blanjenje
Rukovalac mašinom za brušenje metala
Rukovalac mašinom za brušenje žljebova
Rukovalac mašinom za bušenje metala
Rukovalac mašinom za elektroerodiranje
Rukovalac mašinom za glodanje žljebova
Rukovalac mašinom za graviranje metala
Rukovalac mašinom za izradu reznog alata
Rukovalac mašinom za jetkanje metala
Rukovalac mašinom za kovanje alata
Rukovalac mašinom za kovanje novca
Rukovalac mašinom za piljenje metala
Rukovalac mašinom za proizvodnju električnih vodova
Rukovalac mašinom za proizvodnju kotlova
Rukovalac mašinom za proizvodnju metalne užadi
Rukovalac mašinom za proizvodnju nakita
Rukovalac mašinskim makazama za rezanje metala
Rukovalac pećima za prerađivanje metala
Rukovalac presom za metale
Rukovalac procesnih linija za prerađivanje metala
Rukovalac procesnih mašina i uređaja za dobijanje metala
Rukovalac procesnih mašina za toplotnu obradu metala
Rukovalac tokarilicom metala
Rukovalac topioničkim pećima
Rukovalac uređajem za elektrozavarivanje
Rukovalac uređajem za izradu metalne galanterije
Rukovalac uređajem za izradu žičanih mreža i tkanina
Rukovalac uređajem za poliranje metala
Rukovalac uređajem za rezanje plamenom
Rukovalac uređajem za zavarivanje plamenom
Rukovalac uređajima za izvlačenje žice
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA POVRŠINSKU
OBRADU
Galvanizer
Galvanizer, specijalizirani
Rukovalac uređajem za bruniranje
Rukovalac uređajem za elektrolizu
Rukovalac uređajem za eloksiranje
Rukovalac uređajem za fosfatiziranje metala
Број 60 - Страна 30
8122.007
8122.008
8122.009
8122.010
8122.011
8122.012
813
8131
8131.001
8131.002
8131.003
8131.004
8131.005
8131.006
8131.007
8131.008
8131.009
8131.010
8131.011
8131.012
8131.013
8131.014
8131.015
8131.016
8131.017
8131.018
8131.019
8131.020
8131.021
8131.022
8131.023
8131.024
8131.025
8131.026
8131.027
8131.028
8131.029
8131.030
8131.031
8131.032
8131.033
8131.034
8131.035
8131.036
8131.037
8131.038
8131.039
8131.040
8131.041
8131.042
8131.043
8131.044
8131.045
8131.046
8131.047
8131.048
8131.049
8131.050
8131.051
8131.052
8131.053
8131.054
8131.055
8131.056
8131.057
8131.058
8131.059
8131.060
8131.061
8131.062
8131.063
8131.064
8131.065
8131.066
8131.067
8131.068
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Rukovalac uređajem za odmašćivanje metala
Rukovalac uređajem za pjeskarenje metala
Rukovalac uređajem za plastificiranje metala
Rukovalac uređajem za premazivanje metala
Rukovalac uređajem za sačmarenje metala
Rukovalac uređajem za uranjanje metala
RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA
IZRADU HEMIJSKIH
RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA
IZRADU
Elektrolizer aluminijuma
Hemičar operator
Izradivac hemijskih proivoda
Nijanser premaznih sredstava
Rafinerijski punitelj
Rukovalac asfaltne baze
Rukovalac cjevovodnotransportnim uređajima
Rukovalac dehidratorom hemikalija
Rukovalac destilatorom
Rukovalac destilatorom aroma i parfema
Rukovalac dispergatorom hemikalija
Rukovalac drobilicom za hemikalije
Rukovalac ekstraktorom hemikalija
Rukovalac ekstruderom za hemikalije
Rukovalac filterima za hemikalije
Rukovalac isparivačem
Rukovalac mašinama za izdvajanje radioaktivnih materija
Rukovalac mašinama za proizvodnju koksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju sintetičkih vlakana
Rukovalac mašinama za proizvodnju soli
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačke kože
Rukovalac mašinama za proizvodnju vještačkih đubriva
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu hemikalija
Rukovalac mašinom za farmaceutske proizvode
Rukovalac mašinom za kozmetičke proizvode
Rukovalac mašinom za peraća sredstva
Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih proizvoda
Rukovalac mlinom za hemikalije
Rukovalac peći za cement
Rukovalac peći za gips
Rukovalac peći za kreč
Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju kreča
Rukovalac postrojenjem za kozmetičke proizvode, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za peraća sredstva, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za transport gasa
Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija
Rukovalac postrojenjima u preradi nafte
Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija
Rukovalac separatorom za hemikalije
Rukovalac sitima za hemikalije
Rukovalac sterilizatorom
Rukovalac sušarom za hemikalije
Rukovalac transportnim gasnim sistemom, specijalizirani
Rukovalac urađejem za mješanje hemikalija
Rukovalac uređajem za bitumensko-katranske proizvode
Rukovalac uređajem za frakcijsku destilaciju drveta
Rukovalac uređajem za granuliranje hemikalija
Rukovalac uređajem za izradu šibica
Rukovalac uređajem za kalciniranje
Rukovalac uređajem za kuhanje hemikalija
Rukovalac uređajem za otapanje hemikalija
Rukovalac uređajem za pirotehničke proizvode
Rukovalac uređajem za pripremu smjese za šibice
Rukovalac uređajem za proizvodnju eksploziva
Rukovalac uređajem za proizvodnju linoleuma
Rukovalac uređajem za proizvodnju olovaka
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva
Rukovalac uređajem za proizvodnju streljiva, specijalizirani
Rukovalac uređajem za proizvodnju svijeća
Rukovalac uređajem za proizvodnju školskog pribora
Rukovalac uređajem za sintezu hemikalija
Rukovalac uređajem za suhu destilaciju drveta
Rukovalac uređajima za oplemenjivanje gasa
Rukovalac uređajima za proizvodnju elektroda
Rukovalac uređajima za proizvodnju gasa
Rukovalac uređajima za utovar tekućeg gasa
8131.069
8132
8132.001
8132.002
8132.003
8132.004
8132.005
8132.006
8132.007
8132.008
8132.009
8132.010
814
8141
8141.001
8141.002
8141.003
8141.004
8141.005
8141.006
8141.007
8141.008
8141.009
8141.010
8141.011
8141.012
8141.013
8142
8142.001
8142.002
8142.003
8142.004
8142.005
8142.006
8142.007
8142.008
8142.009
8142.010
8142.011
8142.012
8142.013
8142.014
8142.015
8142.016
8142.017
8142.018
8143
8143.001
8143.002
8143.003
8143.004
8143.005
8143.006
8143.007
8143.008
8143.009
8143.010
8143.011
8143.012
8143.013
8143.014
8143.015
8143.016
8143.017
8143.018
8143.019
815
8151
8151.001
8151.002
8151.003
8152
8152.001
Петак, 25. 7. 2014.
Sastavljač streljiva, specijalizirani
RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA
IZRADU
Filmski laborant
Fotograf
Fotograf,majstor
Fotolaborant
Rukovalac uređajem za izradu fotografija
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih filmova
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih ploča
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotografskih proizvoda
Rukovalac uređajem za proizvodnju fotohemikalija
Rukovalac uređajem za razvijanje filmova
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
GUMENIH, PLASTIČNIH I PAPIRNIH PROIZVODA
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
Gumar
Pomoćni gumari i plastičari
Proizvođač gume i plastike
Rukovalac mašinom za izradu gornjih gumenih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za izradu gume
Rukovalac mašinom za izradu sintetičkih đonova
Rukovalac mašinom za oblikovanje gumenih proizvoda
Rukovalac mlinom za gumu
Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda
Rukovalac uređajem za gumiranje
Rukovalac uređajem za preradu gumenih proizvoda
Rukovalac uređajem za vulkaniziranje
Vulkanizer
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
Manipulant u preradi plastičnih masa
Rukovalac ekstruderom za polimere
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda, specijalizirani
Rukovalac mašinama za izradu plastičnih proizvoda
Rukovalac mašinom za brizganje polimera
Rukovalac mašinom za injekcijsko presanje polimera
Rukovalac mašinom za izradu dugmadi
Rukovalac mašinom za laminiranje polimera
Rukovalac mašinom za pripremu polimera
Rukovalac mašinom za puhanje polimera
Rukovalac mašinom za rotolijev polimera
Rukovalac mješalicom za granulat plastike
Rukovalac mlinom za plastiku
Rukovalac presom za polimere
Rukovalac uređajem za ekspandiranje polimera
Rukovalac uređajem za lijevanje polimera
Rukovalac uređajem za preradu plastike
Rukovalac za toplo oblikovanje polimera
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
PAPIRNIH PROIZVODA
Obrađivač materijala u kartonaži
Obrađivač materijala u preradi papira
Rukovalac fleksoštamparskom mašinom
Rukovalac knjigovezačkim mašinama
Rukovalac mašinom u kartonaži
Rukovalac mašinom za bakroštampu
Rukovalac mašinom za izradu koverata
Rukovalac mašinom za izradu vrećica
Rukovalac mašinom za knjižnu štampu
Rukovalac mašinom za preradu papira
Rukovalac ofsetnom štamparskom mašinom
Rukovalac pomoćnim knjigovezačkim mašinama
Rukovalac pomoćnom mašinom u kartonaži
Rukovalac pomoćnom štamparskom mašinom
Rukovalac sitoštamparskom mašinom
Rukovalac štamparskom mašinom
Rukovalac uređajima u hemigrafiji
Rukovalac uređajima u reprofotografiji
Rukovalac uređajima u slovoljevaonici
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
TEKSTILNIH,
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU
VLAKANA,
Rukovalac mašinama za netkani tekstil
Rukovalac mašinama za predenje
Rukovalac mašinama za užad
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PLETENJE I TKANJE
Mašinski pletač
Петак, 25. 7. 2014.
8152.002
8152.003
8152.004
8152.005
8152.006
8152.007
8152.008
8152.009
8152.010
8153
8153.001
8153.002
8153.003
8153.004
8153.005
8153.006
8153.007
8153.008
8154
8154.001
8154.002
8154.003
8154.004
8154.005
8154.006
8154.007
8154.008
8154.009
8154.010
8154.011
8154.012
8154.013
8154.014
8154.015
8154.016
8154.017
8154.018
8154.019
8154.020
8154.021
8155
8155.001
8155.002
8155.003
8155.004
8155.005
8155.006
8155.007
8155.008
8155.009
8155.010
8155.011
8155.012
8155.013
8155.014
8156
8156.001
8156.002
8156.003
8156.004
8156.005
8156.006
8156.007
8156.008
8156.009
8156.010
8156.011
8156.012
8156.013
8156.014
8157
8157.001
8157.002
8157.003
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Rukovalac mašinama za iglanje i prošivanje
Rukovalac mašinama za pletenje
Rukovalac mašinama za pletenje mreža
Rukovalac mašinama za tkanje
Rukovalac mašinama za ukrasni tekstil
Rukovalac mašinama za vezenje
Tkač
Tkač ćilima
Tkač, predioničar, pletač
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA ŠIVENJE ODJEĆE OD
TEKSTILA,
Pomoćni rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Rukovalac mašinom za ravno šivenje odjeće
Rukovalac mašinom za vezenje
Rukovalac posebnim mašinama za šivanje odjeće
Rukovalac šivaćim mašinama za tapetariju
Rukovalac šivaćim poluautomatom i automatom
Rukovalac šivaćom mašinom za kožu
Rukovalac šivaćom mašinom za tekstil
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA BIJELJENJE,
FARBANJE
Hemijski čistač
Hemijski čistač,majstor
Rukovalac kalandrom za tekstil
Rukovalac mašinama za bojenje tekstila
Rukovalac mašinama za toplinsku obradu tekstila
Rukovalac mašinom za bijeljenje tekstila
Rukovalac mašinom za bojenje pređe
Rukovalac mašinom za bojenje tekstilnih vlakana
Rukovalac mašinom za boranje (plisiranje) tekstila
Rukovalac mašinom za čupavljenje tekstila
Rukovalac mašinom za glačanje odjeće
Rukovalac mašinom za glačanje tekstila
Rukovalac mašinom za karboniziranje tekstila
Rukovalac mašinom za naknadnu obradu tekstila
Rukovalac mašinom za namotavanje tekstila
Rukovalac mašinom za odškrobljavanje tekstila
Rukovalac mašinom za plastificiranje tekstila
Rukovalac mašinom za šišanje tekstila
Rukovalac mašinom za štampanje tekstila
Rukovalac mašinom za valjanje tekstila
Rukovalac tekstilnom presom
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU KOŽE
I KRZNA
Rukovalac kožarsko-krznarskim mašinama
Rukovalac mašinama za brušenje i četkanje kože
Rukovalac mašinama za češljanje i šišanje krzna
Rukovalac mašinama za doradu potplatnih koža
Rukovalac mašinama za glačanje i ravnanje koža
Rukovalac mašinama za napinjanje kože
Rukovalac mašinama za pokrivne slojeve kože
Rukovalac mašinama za sušenje kože
Rukovalac mašinom za cijepanje kože
Rukovalac mašinom za lomljenje lica kože
Rukovalac mašinom za mekšanje kože
Rukovalac mašinom za mjerenje kože
Rukovalac mašinom za skidanje mesine
Rukovalac mašinom za struganje kože
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
OBUĆE I
Poslužitelj mašine za gradiranje obućarskih šablona
Poslužitelj mašine za isijecanje i rezanje kožne galanterije
Rukovalac mašinom za brizganje potplata na obuću
Rukovalac mašinom za brušenje obuće
Rukovalac mašinom za isijecanje donjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za krojenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za navlačenje gornjih dijelova obuće
Rukovalac mašinom za obradu ruba potplata
Rukovalac mašinom za presanje dijelova obuće
Rukovalac mašinom za prošivanje đonova
Rukovalac mašinom za rupičanje kožnih dijelova
Rukovalac obućarskim mašinama
Rukovalac šivaćom mašinom za kožnu galanteriju
Rukovalac šivaćom mašinom za obuću
RUKOVAOCI POSTROJENJA ZA PRANJE
Rukovalac mašinama za iskuhavanje tekstila
Rukovalac mašinama za pranje tekstila
Rukovalac mašinom za cijeđenje rublja
8157.004
8159
8159.001
8159.002
8159.003
8159.004
8159.005
816
8160
8160.001
8160.002
8160.003
8160.004
8160.005
8160.006
8160.007
8160.008
8160.009
8160.010
8160.011
8160.012
8160.013
8160.014
8160.015
8160.016
8160.017
8160.018
8160.019
8160.020
8160.021
8160.022
8160.023
8160.024
8160.025
8160.026
8160.027
8160.028
8160.029
8160.030
8160.031
8160.032
8160.033
8160.034
8160.035
8160.036
8160.037
8160.038
8160.039
8160.040
8160.041
8160.042
8160.043
8160.044
8160.045
8160.046
8160.047
8160.048
8160.049
8160.050
8160.051
8160.052
8160.053
8160.054
8160.055
8160.056
8160.057
8160.058
8160.059
8160.060
8160.061
8160.062
8160.063
8160.064
8160.065
8160.066
8160.067
8160.068
Број 60 - Страна 31
Rukovalac mašinom za pranje rublja
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
TEKSTILNIH,
Poslužitelj mašine za ukrašavanje obuće
Rukovalac mašinama za izradu šešira
Rukovalac mašinama za izradu traka s uzorkom
Rukovalac mašinama za toplinsko oblikovanje tekstila
Rukovalac za izradu pozamenterije
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU
Industrijski obrađivač mlijeka, specijalizirani
Proizvođač ljekovitih proizvoda od meda, specijalizirani
Konditor
Poslužitelj mašine za mljevenje žita
Poslužitelj linije u preradi duhana
Poslužitelj linije u proizvodnji pića
Poslužitelj linije za preradu voća i povrća
Poslužitelj mašina u preradi mesa i ribe
Poslužitelj mašina za pekarske proizvode i slatkiše
Poslužitelj mašine za mljevenje prehrambenih proizvoda
Poslužitelj mašine za proizvodnju šećera
Poslužitelj uređaja u preradi mlijeka
Prerađivač mlijeka, specijalizirani
Rukovalac mašinama u pekarstvu
Rukovalac mašinama za konzerviranje mesa i ribe
Rukovalac mašinama za ljuštenje žita
Rukovalac mašinama za mliječne proizvode
Rukovalac mašinama za mljevenje uljarične ljuske
Rukovalac mašinama za mljevenje uljnog sjemena
Rukovalac mašinama za mljevenje žita
Rukovalac mašinama za obradu voća
Rukovalac mašinama za poslastice i peciva
Rukovalac mašinama za pranje voća i povrća
Rukovalac mašinama za preradu mesa
Rukovalac mašinama za preradu ribe
Rukovalac mašinama za preradu voća i povrća
Rukovalac mašinama za pripremu voća i povrća
Rukovalac mašinama za proizvodnju čokolade
Rukovalac mašinama za proizvodnju dijetne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju dječije hrane iz voća
Rukovalac mašinama za proizvodnju jestivog ulja
Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa
Rukovalac mašinama za proizvodnju kolača
Rukovalac mašinama za proizvodnju margarina i biljnog masla
Rukovalac mašinama za proizvodnju slatkiša
Rukovalac mašinama za proizvodnju sokova
Rukovalac mašinama za proizvodnju stočne hrane
Rukovalac mašinama za proizvodnju tijesta
Rukovalac mašinama za proizvodnju tjestenine
Rukovalac mašinama za proizvodnju žvakaćih guma
Rukovalac mašinama za rafiniranje ulja i masti
Rukovalac mašinama za sušenje mesa
Rukovalac mašinama za topljenje masti
Rukovalac mašinama za žitne proizvode
Rukovalac mašinom za konzerviranje mlijeka
Rukovalac mašinom za preradu duhana
Rukovalac mašinom za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac mašinom za riblje proizvode
Rukovalac mlinom za začine
Rukovalac mlinskim sitima
Rukovalac mlinskim valjcima
Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena
Rukovalac postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa
Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju šećera
Rukovalac postrojenjem za filtriranje šećernog sirupa
Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju
Rukovalac postrojenjem za preradu meda
Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka
Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe,kafovine,instanta i čajeva
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mliječne dječije hrane
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sirćeta
Rukovalac postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata
Rukovalac postrojenjem za rafiniranje škroba
Rukovalac postrojenjem za rezanje šećerne repe
Rukovalac postrojenjem za separaciju škroba
Rukovalac postrojenjem za steriliziranje uređaja i transportnih
Број 60 - Страна 32
8160.069
8160.070
8160.071
8160.072
8160.073
8160.074
8160.075
8160.076
8160.077
8160.078
8160.079
8160.080
8160.081
8160.082
8160.083
8160.084
8160.085
8160.086
8160.087
8160.088
8160.089
8160.090
8160.091
8160.092
8160.093
8160.094
817
8171
8171.001
8171.002
8171.003
8171.004
8171.005
8171.006
8171.007
8171.008
8171.009
8171.010
8171.011
8171.012
8171.013
8171.014
8171.015
8171.016
8172
8172.001
8172.002
8172.003
8172.004
8172.005
8172.006
8172.007
8172.008
8172.009
8172.010
8172.011
8172.012
8172.013
8172.014
8172.015
8172.016
8172.017
8172.018
8172.019
8172.020
8172.021
8172.022
818
8181
8181.001
8181.002
8181.003
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
sredstava
Rukovalac postrojenjem za sušenje šećera i rezanaca
Rukovalac postrojenjem za tekući šećer
Rukovalac postrojenjima za preradu kafe,kakaoa,dodataka jelima i
čajeva
Rukovalac prehrambenim mašinama
Rukovalac silosnim uređajima
Rukovalac uređajem za hlađenje mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za obradu mlijeka
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mliječnih proizvoda
Rukovalac uređajem za pasterizaciju mlijeka
Rukovalac uređajem za preradu duhana
Rukovalac uređajima za izradu kobasica
Rukovalac uređajima za obradu ječma i slada
Rukovalac uređajima za obradu mesa
Rukovalac uređajima za obradu ribe
Rukovalac uređajima za proizvodnju alkohola
Rukovalac uređajima za proizvodnju bezalkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju jakih alkoholnih pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju kvasca
Rukovalac uređajima za proizvodnju pića
Rukovalac uređajima za proizvodnju vina
Rukovalac uređajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi
Rukovalac uređajima za steriliziranje konzervi voća i povrća
Rukovalac uređajima za sušenje voća i povrća
Rukovalac uređajima za zamrzavanje mesa i ribe
Rukovalac uređajima za zamrzavanje voća i povrća
Proizvođač sira,industrijski
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU DRVETA I
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRA I
Pomoćni proizvođač celuloze
Poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drveta
Poslužitelj uređaja za pripremu papirne mase
Rukovalac autoklavom za sječku
Rukovalac digestorom za pulpu
Rukovalac mašinom za obradu papira
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira
Rukovalac mašinom za proizvodnju papira, specijalizirani
Rukovalac mlinom za papirnu smjesu
Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta
Rukovalac uređajem za hidriranje pulpe
Rukovalac uređajem za iskuhavanje drveta
Rukovalac uređajem za izbjeljivanje celuloze
Rukovalac uređajem za preradu otpadnog luga
Rukovalac uređajem za pripremu ljepila za papir
Rukovalac uređajem za pripremu papirne mase
RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU DRVETA
Mjeritelj i vezač furnira
Poslužitelj postrojenja za izradu parketa
Precrtavač furnira i masivnog drveta
Proizvođač furnira i drvenih pločica
Razvrstavač furnira i šperploča
Razvrstavač i slagač lemelnih i mozaičnih parketa
Rukovalac mašinom za brušenje i poliranje drveta
Rukovalac uređajem za sljepljivanje rubova drveta
Rukovalac brojčano upravljanim mašinama za primarnu preradu
drveta
Rukovalac cirkularom,gaterom i poralicom
Rukovalac kružnom pilom
Rukovalac mašinom za dijeljenje drveta bez iverja
Rukovalac mašinom za iveranje drveta
Rukovalac mašinom za izradu pragova
Rukovalac mašinom za obradu pluta
Rukovalac mašinom za otkoravanje
Rukovalac mašinom za pripremu oblovine
Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana
Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploča
Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo
Rukovalac uređajem za prosijavanje,razvrstavanje i natresanje drveta
Rukovalac višefaznom mašinom za guljenje,pilenje,iveranje
RUKOVAOCI OSTALIM MAŠINAMA I POSTROJENJIMA
RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU STAKLA I
KERAMIKE
Grupovođa staklarskih,keramičkih i sličnih procesnih mašina i
uređaja
Keramičar sirove proizvodnje
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramičkih
proizvoda
8181.004
8181.005
8181.006
8181.007
8181.008
8181.009
8181.010
8181.011
8181.012
8181.013
8182
8182.001
8182.002
8182.003
8182.004
8182.005
8182.006
8182.007
8182.008
8182.009
8182.010
8182.011
8182.012
8182.013
8183
8183.001
8183.002
8183.003
8183.004
8183.005
8183.006
8183.007
8189
8189.001
8189.002
8189.003
8189.004
8189.005
8189.006
8189.007
8189.008
8189.009
8189.010
8189.011
8189.012
8189.013
8189.014
8189.015
8189.016
8189.017
8189.018
8189.019
8189.020
8189.021
8189.022
8189.023
8189.024
8189.025
8189.026
8189.027
8189.028
8189.029
8189.030
8189.031
8189.032
8189.033
8189.034
8189.035
8189.036
8189.037
8189.038
8189.039
8189.040
8189.041
Петак, 25. 7. 2014.
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju keramike
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju stakla
Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju staklenih proizvoda
Rukovalac mašinom za miješanje abrazivne smjese
Rukovalac mašinom za oblikovanje keramike
Rukovalac peći za fritu
Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana
Rukovalac postrojenjem za pripremu keramičke mase
Rukovalac uređajem za pripremu glazure
Rukovalac uređajima za pripremu stakla
RUKOVAOCI PARNIM STROJEVIMA I KOTLOVIMA
Ložač parnog kotla
Poslovođa dopreme i pripreme uglja u TE
Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom,
specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem
Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem,
specijalizirani
Rukovalac parnim kotlovima sa ručnim loženjem
Rukovalac parnim mašinama
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima
Rukovalac pokretnim parnim kotlovima, specijalizirani
Rukovalac postrojenja dopreme i pripreme uglja u TE
Rukovalac postrojenja kondenzacije
Rukovalac postrojenja kondenzacije, specijalizirani
Smjenovođa u TE
RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PAKIRANJE, FLAŠIRANJE
Rukovalac mašinom za hermetičko zatvaranje
Rukovalac mašinom za pakovanje
Rukovalac mašinom za pranje boca
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca
Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehničkim plinom
Rukovalac za dodavanje financijskih markica
Rukovalac za obilježavanje robe
RUKOVAOCI STABILNIM MAŠINAMA I
POSTROJENJIMA, D.N.
Ložač centralnog grijanja
Rukovalac automatiziranom montažnom linijom, specijalizirani
Rukovalac centralnim grijanjem
Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem, specijalizirani
Rukovalac elektrolizne stanice
Rukovalac filterom za prečišćavanje gasova
Rukovalac industrijskim robotom, specijalizirani
Rukovalac kompresorom
Rukovalac kompresorskih stanica, specijalizirani
Rukovalac kotlova
Rukovalac krematorija
Rukovalac mašinom za označavanje ceste
Rukovalac mašinom za postavljanje cijevne instalacije
Rukovalac mašinom za postavljanje drenaže
Rukovalac mašinom za postavljanje električnih kablova
Rukovalac mašinom za postavljanje izolacije
Rukovalac mašinom za pranje vagona
Rukovalac mašinom za prevlačenje električnih vodova
Rukovalac mašinom za sastavljanje kablova i užadi
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem
Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem, specijalizirani
Rukovalac opremom u zabavnom parku
Rukovalac parnim turbinama
Rukovalac parnim turbinama, specijalizirani
Rukovalac plinskim turbinama
Rukovalac plinskim turbinama, specijalizirani
Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni
Rukovalac postrojenjem za pripremu vode
Rukovalac postrojenjem za pročišćavanje vode
Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka
Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju
Rukovalac pumpama
Rukovalac pumpnih stanica, specijalizirani (osim nafte i prirodnog
gasa)
Rukovalac rashladnim postrojenjem
Rukovalac rashladnim postrojenjem, specijalizirani
Rukovalac uklopnim postrojenjem
Rukovalac uklopnim postrojenjem, specijalizirani
Rukovalac uređajem za pranje vozila
Rukovalac uređajem za proizvodnju silicijskih ploča
Rukovalac vagom
Rukovalac vodnim turbinama
Петак, 25. 7. 2014.
8189.042
82
821
8211
8211.001
8211.002
8211.003
8211.004
8211.005
8211.006
8211.007
8211.008
8212
8212.001
8212.002
8212.003
8212.004
8212.005
8212.006
8212.007
8212.008
8212.009
8212.010
8212.011
8212.012
8212.013
8212.014
8212.015
8212.016
8212.017
8212.018
8212.019
8212.020
8212.021
8212.022
8212.023
8219
8219.001
8219.002
8219.003
8219.004
8219.005
8219.006
8219.007
8219.008
8219.009
8219.010
8219.011
8219.012
8219.013
8219.014
8219.015
8219.016
83
831
8311
8311.001
8311.002
8311.003
8311.004
8311.005
8311.006
8311.007
8311.008
8312
8312.001
8312.002
8312.003
8312.004
8312.005
832
8321
8321.001
8321.002
8322
8322.001
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Rukovalac vodnim turbinama, specijalizirani
SASTAVLJAČI MAŠINA I UREĐAJA
SASTAVLJAČI MAŠINA I UREĐAJA
SASTAVLJAČI MEHANIČKIH MAŠINA
Sastavljač dizalica
Sastavljač mašina
Sastavljač mašinskih pribora
Sastavljač motora
Sastavljač parnih kotlova
Sastavljač parnih turbina
Sastavljač plinskih turbina
Sastavljač vozila
SASTAVLJAČI ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME
Elektronamotač
Elektronamotač, specijalizirani
Impregnirač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Poslužitelj mašine za proizvodnju sijalica
Rukovalac mašinom za proizvodnju baterija
Sastavljač akumulatora
Sastavljač aparata za domaćinstvo
Sastavljač baterija
Sastavljač električnih mjernih instrumenata i sklopova
Sastavljač elektroinstalacijskog materijala
Sastavljač elektromehaničkih komponenti i sklopova
Sastavljač elektromotora
Sastavljač elektronske opreme
Sastavljač elektronskih sklopova
Sastavljač elektrožičanih snopova
Sastavljač malih transformatora
Sastavljač računarske opreme
Sastavljač rasvjetnih tijela
Sastavljač sijalica
Sastavljač štampanih ploča
Sastavljač telefonskog aparata
Sastavljač telekomunikacijske opreme
Spajač elektrotehničkih elemenata
SASTAVLJAČI MAŠINA, UREĐAJA I PROIZVODA, D.N.
Poslužitelj mašina za sastavljanje četaka
Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda
Rukovalac mašinom za sastavljanje madraca
Rukovalac mašinom za zakivanje eksera
Rukovalac uređajem za sastavljanje kliznih zatvarača
Sastavljač drvenih proizvoda
Sastavljač građevinske stolarije
Sastavljač gumenih proizvoda
Sastavljač kartonskih proizvoda
Sastavljač kožnih proizvoda
Sastavljač metalnih proizvoda
Sastavljač metalnog namještaja
Sastavljač papirnatih proizvoda
Sastavljač plastičnih proizvoda
Sastavljač proizvoda od različitih materijala
Sastavljač tekstilnih proizvoda
VOZAČI, RUKOVAOCI TRANSPORTNIM
MAŠINOVOĐE I SRODNI RADNICI
MAŠINOVOĐE
Ložač parne lokomotive
Mašinovođa dizelvučnog vozila
Mašinovođa elektrovučnog vozila
Mašinovođa parne lokomotive
Mašinovođa za manevar dizelvučnog vozila
Mašinovođa za manevar elektrovučnog vozila
Pregledač vagona
Vozač motornih pružnih vozila
ŽELJEZNIČKI SIGNALISTI, SKRETNIČARI I KOČNIČARI
Kočničar
Manevrista
Pratilac vozova
Signalista
Skretničar
VOZAČI AUTOMOBILA, LAKIH DOSTAVNIH VOZILA I
MOTOCIKALA
VOZAČI MOTOCIKLA
Vozač motocikla
Vozač tricikla
VOZAČI AUTOMOBILA, TAKSIJA I LAKIH DOSTAVNIH
VOZILA
Vozač hitne pomoći
8322.002
8322.003
8322.004
8322.005
8322.006
833
8331
8331.001
8331.002
8331.003
8331.004
8332
8332.001
8332.002
8332.003
8332.004
8332.005
8332.006
8332.007
8332.008
8332.009
8332.010
8332.011
8332.012
8332.013
834
8341
8341.001
8341.002
8341.003
8341.004
8341.005
8341.006
8341.007
8341.008
8342
8342.001
8342.002
8342.003
8342.004
8342.005
8342.006
8342.007
8342.008
8342.009
8342.010
8342.011
8342.012
8342.013
8342.014
8342.015
8342.016
8342.017
8342.018
8342.019
8342.020
8342.021
8342.022
8342.023
8342.024
8342.025
8342.026
8342.027
8342.028
8342.029
8342.030
8342.031
8342.032
8343
8343.001
8343.002
8343.003
8343.004
8343.005
8343.006
8343.007
Број 60 - Страна 33
Vozač lakih motornih vozila
Vozač lakog dostavnog vozila
Vozač motornih vozila
Vozač putničkog automobila
Vozač taksija
VOZAČI TEŠKIH TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA
VOZAČI AUTOBUSA I TRAMVAJA
Vozač autobusa
Vozač kombibusa
Vozač tramvaja
Vozač trolejbusa
VOZAČI TEŠKIH TERETNIH VOZILA I VUČNIH VOZILA
Vozač cisterne
Vozač furgona
Vozač hladnjače
Vozač kamiona
Vozač kontejnerskog trajlera
Vozač opasnih materija
Vozač posebnih teretnih vozila
Vozač šlepera
Vozač šlepera sa poluprikolicom
Vozač teretnog vozila
Vozač teretnog vozila sa prikolicom
Vozač teških motornih vozila,majstor
Vozač teškog traktora
RUKOVAOCI POKRETNIH MAŠINA
VOZAČI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH
MAŠINA
Poljoprivredni traktorist
Rukovalac građevinskih strojeva visokogradnje
Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama
Rukovalac lakih građevinskih mašina
Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
Šumski traktorist
Vozač poljoprivrednih mašina
Vozač teške šumske mehanizacije
RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA ZEMLJANE RADOVE I
SRODNI
Rukovalac betonskim topom
Rukovalac betonskom pumpom
Rukovalac građevinskim mašinama
Rukovalac mašinama za asfaltiranje
Rukovalac mašinama za bušenje i razbijanje
Rukovalac mašinama za injektiranje tla
Rukovalac mašinama za iskop
Rukovalac mašinama za iskop tunela
Rukovalac mašinama za izradu dijafragme
Rukovalac mašinama za kesonsko temeljenje
Rukovalac mašinama za nabijanje
Rukovalac mašinama za planiranje tla
Rukovalac mašinama za pružne radove
Rukovalac mašinama za stabilizaciju tla
Rukovalac mašinama za ugradnju betonskih ivičnjaka
Rukovalac mašinama za zabijanje pilote
Rukovalac mašinama za zemljane radove
Rukovalac mašinom za torkretiranje
Rukovalac mašinom za održavanje skijališta
Rukovalac pretovarnim mašinama za beton
Vozač automješalice
Vozač mašina za asfaltiranje
Vozač mašina za bušenje i razbijanje
Vozač mašina za čišćenje kanalizacije
Vozač mašina za čišćenje saobraćajnica
Vozač mašina za injektiranje tla
Vozač mašina za iskop
Vozač mašina za nabijanje tla
Vozač mašina za stabilizaciju tla
Vozač mašina za ugradnju betonskih ivičnjaka
Vozač mašina za zabijanje pilota
Vozač mašine za zemljane radove
RUKOVAOCI DIZALICAMA, LIFTOVIMA I SRODNI
Lučkotransportni radnik
Rukovalac brodskim dizalicama
Rukovalac dizalicom
Rukovalac dizalom
Rukovalac kranom
Rukovalac lučkom mehanizacijom
Rukovalac mašinom za pranje automobila
Број 60 - Страна 34
8343.008
8343.009
8343.010
8343.011
8343.012
8343.013
8343.014
8343.015
8343.016
8343.017
8343.018
8344
8344.001
8344.002
8344.003
8344.004
835
8350
8350.001
8350.002
8350.003
8350.004
8350.005
8350.006
8350.007
8350.008
8350.009
8350.010
8350.011
8350.012
8350.013
8350.014
8350.015
8350.016
8350.017
8350.018
8350.019
8350.020
8350.021
8350.022
8350.023
8350.024
9
91
911
9111
9111.001
9111.002
9112
9112.001
9112.002
9112.003
9112.004
9112.005
9112.006
912
9121
9121.001
9121.005
9122
9122.001
9123
9123.001
9129
9129.001
92
921
9211
9211.001
9211.002
9211.003
9211.004
9211.005
9212
9212.001
9212.002
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Rukovalac obalnim dizalicama
Rukovalac pokretnom dizalicom
Rukovalac pomičnim mostom
Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem
Rukovalac transportnom trakom
Rukovalac uređajima brane
Rukovalac uspinjačom
Rukovalac viljuškarom
Rukovalac vitlom
Rukovalac žičarom
Vozač pokretne dizalice
VOZAČI TEŠKIH TERETNJAKA S DIZALICAMA
Vozač električnih paletnih kolica
Vozač kamiona s dizalicom
Vozač kontejnerskog prijenosnika
Vozač teretnog viljuškara
BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA
BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA
Brodovođa unutarnje plovidbe
Brodski mazač
Brodski motorist
Čistač stroja
Kormilar
Kormilar tegljača
Kormilar unutarnje plovidbe
Lađar
Mornar
Mornar marine
Mornar motorist
Radnik na palubi platforme
Rukovalac uređajima na palubi platforme
Skelar
Splavar
Svjetioničar
Vođa malog plovećeg radnog stroja
Vođa palube
Vođa palube na platformi
Vođa palube unutarnje plovidbe
Vođa stroja
Vođa stroja unutarnje plovidbe
Vozač skele
Vozač taksija na vodi
JEDNOSTAVNA ZANIMANJA
ČISTAČI I POMOĆNICI
ČISTAČI I POMOĆNICI U PRIVATNIM
DOMAĆINSTVIMA,
ČISTAČI I POMOĆNICI U PRIVATNIM DOMAĆINSTVIMA
Čistačica u domaćinstvu
Kućna pomoćnica
ČISTAČI I POMOĆNICI U HOTELIMA
Čistačica prostorija
Čistačica vozila
Kuhinjski pomoćnik
Lakej, dodavač
Pomoćni radnik u arhivi
Sobarica
PERAČI VOZILA, ČISTAČI PROZORA
RUČNI PERAČI I PEGLERI (RUČNO)
Pegler na presi (ručno)
Ručni čistač
PERAČI VOZILA
Ručni perač automobila
ČISTAČI PROZORA
Perač prozora
OSTALI ČISTAČI
Čistač tepiha
ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
POLJOPRIVREDI
Berač ljekovitog bilja
Berač poljoprivrednih proizvoda
Radnik na sabiranju sjemena
Ratarski radnik
Voćarski radnik
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U STOČARSTVU
Pastir-gonič stoke
Pčelarski radnik
9212.003
9212.004
9212.005
9212.006
9213
9213.001
9213.002
9214
9214.001
9214.002
9214.003
9215
9215.001
9215.002
9215.003
9215.004
9216
9216.001
9216.002
93
931
9311
9311.001
9311.002
9311.003
9311.004
9311.005
9312
9312.001
9312.002
9312.003
9312.004
9312.005
9312.006
9312.007
9313
9313.001
9313.002
9313.003
9313.004
9313.005
932
9321
9321.001
9321.002
9321.003
9321.004
9329
9329.001
9329.002
9329.003
9329.004
9329.005
9329.006
9329.007
9329.008
9329.009
9329.010
9329.011
9329.012
9329.013
9329.014
9329.015
9329.016
9329.017
9329.018
9329.019
9329.020
9329.021
9329.022
9329.023
9329.024
9329.025
Петак, 25. 7. 2014.
Peradarski radnik
Radnik na uzgoju i zaštiti divljači
Radnik uzgajanja različitih životinja
Stočarski radnik
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
Poljoprivredni radnik
Radnik u ekonomskom dvorištu
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE
Vinogradski radnik
Radnik za održavanje zelenih površina
Pomoćni radnik u rasadniku
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ŠUMARSTVU
Berač šumskih plodova
Sjekač šiba i trske
Šumarski radnik
Šumski putar
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U RIBARSTVU I
RIBOGOJSTVU
Radnik u lovištu
Ribnjačarski radnik
JEDNOSTAVNA RUDARSKA, GRAĐEVINSKA,
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U RUDARSTVU I
KAMENOLOMU
Radnik u glinokopu
Radnik u kamenolomu
Radnik u šljunkari
Rudarski radnik
Solanski radnik
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U
GRAĐEVINARSTVU
Cestarski radnik
Kopač rova
Putar
Radnik niskogradnje
Radnik u asfaltirnici
Radnik za mehaničku lopatu
Radnik za uređenje kaptaža
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U VISOKOJ
GRADNJI
Armirački radnik
Radnik betonirac
Radnik visokogradnje
Tesarski radnik
Zidarski radnik
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
RADNICI ZA RUČNO PAKIRANJE
Ručni pakirer
Radnik na etiketiranju
Raspakivač
Ambalažer
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U
Manipulant tekućeg naftnog gasa
Obućarski radnik
Prerađivač glinice
Radnik na elektronamotavanju
Radnik na namotavanju vlakana
Radnik na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima
Radnik na jednostavnim grafičkim poslovima
Radnik na jednostavnim keramičkim poslovima
Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima
Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju
Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehničkih gasova
Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i
obradu vode
Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u izradi građevinskih materijala
Radnik na jednostavnim poslovima u kožarstvu
Radnik na jednostavnim poslovima u kožnoj galanteriji
Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji
Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obuće
Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji
Radnik u održavanju
Radnik za jednostavne poslove na montaži
Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji
Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana
Perač sirovina/proizvoda/ambalaže
Петак, 25. 7. 2014.
9329.026
9329.027
9329.028
9329.029
9329.030
933
9331
9331.001
9331.002
9332
9332.001
9332.002
9332.003
9333
9333.001
9333.002
9333.003
9333.004
9334
9334.001
94
941
9411
9411.001
9412
9412.001
95
951
9510
9510.001
9510.002
9510.003
952
9520
9520.001
9520.002
96
961
9611
9611.001
9611.002
9611.003
9611.004
9612
9612.001
9612.002
9613
9622.001
9622.002
9622.003
9622.004
962
9621
9621.001
9621.002
9621.003
9621.004
9621.005
9621.006
9621.007
9621.008
9622
9622.001
9622.002
9622.003
9622.004
9622.005
9623
9623.001
9623.002
9623.003
9623.004
9629
9629.001
9629.002
9629.003
9629.004
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Razvrstavač proizvoda
Ručni savijač metala
Radnik na sortiranju proizvoda
Sastavljač dijelova proizvoda
Skladišni radnik
RADNICI NA JEDNOSTAVNIM TRANSPORTNIM I
UPRAVLJAČI RUČNIH VOZILA I VOZILA NA PEDALE
Vozač vozila na nožni pogon
Vozač ručnih kolica
VOZAČI VOZILA I MAŠINA SA ŽIVINSKOM SPREGOM
Kočijaš
Vozač zaprežnog vozila
Rukovalac poljoprivrednom mašinom bez motornog pogona
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE PRETOVARA
Aerodromski transportni radnik
Željeznički transportni radnik
Lučki radnik
Radnik na istovaru, utovaru i prenosu tereta
RADNICI ZA PUNJENJE POLICA
Punjač/uređivač polica
POMOĆNICI ZA PRIPREMU HRANE
POMOĆNICI ZA PRIPREMU HRANE
PRIPREMAČI BRZE HRANE
Kuhar brze hrane
KUHARSKI POMOĆNICI
Pomoćnik u kuhinji
ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA USLUŽNA ZANIMANJA
ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA USLUŽNA ZANIMANJA
ULIČNI PRODAVAČI I SRODNA USLUŽNA ZANIMANJA
Čistač obuće
Plakatar
Ručni perač stakla na kolima - ulični
ULIČNI PRODAVAČI OSIM HRANE
ULIČNI PRODAVAČI OSIM HRANE
Prodavac novina
Ulični prodavač drugih proizvoda
ZANIMANJA NA UKLANJANJU OTPADA I OSTALA
JEDNOSTAVNA
ZANIMANJA NA UKLANJANJU OTPADA
ZANIMANJA NA SKUPLJANJU I ODVOŽENJU OTPADA
Pomoćni radnik na deratizaciji
Sakupljač otpada
Utovarivač otpada
Smećar
SAKUPLJAČI SEKUNDARNIH SIROVINA
Sakupljač sekundarnih sirovina
Radnik na baliranju otpadaka
ČISTAČI ULICA/PARKOVA
Čistač ulica
Perač ulica
Čistač plaže
Čistač parka
OSTALI RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE
KURIRI, DOSTAVLJAČI
Dostavljač
Hotelski nosač
Kurir
Nosač
Poslužitelj lifta
Poslužitelj u golfu
Radnik za dostavu robe iz trgovina
Raznosilac
RADNICI ZA RAZNE POSLOVE
Radnik na kupalištu
Čistač fabričkih prostorija
Radnik na tržnici
Radnik za pomoć u kući
Šinter
ČITAČI BROJILA I OPSLUŽIVAČI AUTOMATA
Očitavač satova/brojila (gasa, vode i struje)
Parkirališni radnik
Sakupljač žetona iz automata za igru
Sakupljač novca iz prodajnih automata
RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE, D.N.
Prodavač ulaznica
Garderober
Radnik na parkingu/garaži (garažista)
Uslužni radnik u zabavnim parkovima i objektima
9629.005
9629.006
9629.007
0
01
011
0110
0110.001
0110.002
0110.003
0110.004
0110.005
0110.006
0110.007
0110.008
0110.009
02
021
0210
0210.001
0210.002
0210.003
0210.004
0210.005
03
031
0310
0310.001
0310.002
0310.003
Број 60 - Страна 35
Vratak,razvodnik u bioskopu/restoranu
Radnik u toaletu
Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan
VOJNA ZANIMANJA
OFICIRI
OFICIRI
OFICIRI
Generalpukovnik
Generalmajor
Brigadni general
Brigadir
Pukovnik
Major
Kapetan
Poručnik
Potporučnik
PODOFICIRI
PODOFICIRI
PODOFICIRI
Zastavnik I klase
Zastavnik
Stariji vodnik I klase
Stariji vodnik
Vodnik
VOJNA ZANIMANJA, OSTALI ČINOVI
VOJNA ZANIMANJA, OSTALI ČINOVI
VOJNA ZANIMANJA, OSTALI ČINOVI
Kaplar
Vojnik I klase
Vojnik
Direktorica
Hidajeta Bajramović, s. r.
1600
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине на 124. сједници, одржаној 10.07.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ПРОГРАМА УТРОШКА ДИЈЕЛА СРЕДСТАВА
УТВРЂЕНИХ У РАЗДЈЕЛУ 17. БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГИЈЕ,
РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ "ПОЗАЈМЉИВАЊЕ И
УЧЕШЋЕ У ДИОНИЦАМА - ОСТАЛА ДОМАЋА
ПОЗАЈМЉИВАЊА" ПУТЕМ ИЗВОЗНО КРЕДИТНЕ
АГЕНЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (ИГА)
I
Одлука о усвајању Програма утрошка дијела средстава
утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину Федералном министарству
енергије, рударства и индустрије "Позајмљивање и учешће у
дионицама - остала домаћа позајмљивања" путем Извозно
кредитне агенције Босне и Херцеговине (ИГА) ("Службене
новине Федерације БиХ", број 87/13), престаје да важи.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1375/2014
Премијер
10. јула 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
Download

60/14 - uip