GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
KATALOG
GEOMONT
Geomont
heat pumps
CIRKULACIONE PUMPE
GEOMONT
HEAT PUMPS
O brendu GEOMONT
heat pumps
GEOMONT
Firma Geomont heat pumps d.o.o. je osnovana 2012. godine i bavi se
prodajom brendirane opreme za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju, te
protivpožarne sprinkler sisteme i hidrantsku mrežu, kao i vodovod i
kanalizaciju.
Brend GEOMONT heat pumps obuhvata energetski efikasne proizvode
za grejanje i klimatizaciju, kao što su toplotne pumpe i fan coil uređaji,
čijom se ugradnjom postižu značajne uštede u troškovima energije
prilikom eksploatacije, uz obezbeđenje maksimalnog komfora.
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
Za kompletnu instalaciju, potrebne su cirkulacione i bunarske pumpe
koje se takođe nalaze u programu brenda GEOMONT heat pumps.
Program gru (groove) spojnica i fitinga je po FM & UL standardu i koristi
se za montažu cevnih instalacija protivpožarnih sprinkler sistema.
Uspešno se može koristiti za instalaciju hidrantske mreže i instalaciju
komprimovanog vazduha, a takođe se koristi i za instalaciju grejanja i
klimatizacije. Upotrebom gru spojnica i fitinga se postiže jednostavna i
brza instalacija cevne mreže.
Cirkulacione pumpe poseduju CE znak i sve potrebne ateste.
1
2
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
Primena
Izbor
GPD serija cirkulacionih pumpi je razvijena poštuju ći sledeće zahteve: niska buka, dobra zaptivenost,
za štita životne sredine, elegantan oblik, jednostavna instalacija, itd. Koristi se u sistemima grejanja i
klimatizacije, sistemima za recirkulaciju tople vode i solarnim sisitemima. Tako đe se mo že koristiti za
dobavu vode i pove ćanje pritiska za stanove, kuće, industrijske objekte itd.
-Izbor pumpe se vrši na osnovu dijagrama.
GEOMONT
HEAT PUMPS
-Pumpe su sa navojnim ili prirubni čkim spojem.
-Telo pumpe mo že biti od livenog gvož đa, bakra ili nerđaju ćeg čelika.
Radni uslovi
1. Napon: 230V / 400V, 50Hz
2. Max.pritisak u sistemu: 10 bar
3. Da bi se sprečilo o šte ćenje pumpe usled kavitacije, mora se odr žavati pritisak kao u tabelama ispod:
Instalacija
Za pumpe snage ispod 270W, minimalan ulazni pritisak vode mora biti:
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Model pumpe
Geomont
Za pumpe snage preko 300W, minimalan ulazni pritisak vode mora biti:
Geomont heat pumps
Temperatura tečnosti
Ulazni pritisak
1. Osnovni delovi pumpe su:telo pumpe, radno kolo, stator,
rotor itd.
2. Zaptivanje: Pumpa ne koristi mehaničku zaptivku, stator
i rotor su zaptiveni sa zaptivkom od ner đaju ćeg čelika.
3. Podmazivanje i hla đenje: Le žajevi su podmazani i
hla đeni vodom.
4. Motor je u H klasi izolacije i opremljen je sa termi čkom
Za štitom.
Minimalan ulazni pritisak vode u zavisnosti od temperature
Pažnja!
Pumpa se mora instalirati tako da je osovina u horizontalnom položaju.
Označavanje
C: Nepovratni ventil na izlazu
N: Telo pumpe od nerđajućeg čelika
B: Telo pumpe od bakra
Z: Aksijalni usis pumpe
F: Prirubnički spoj
A: Pumpa sa automatskom funkcijom
S: Trobrzinska pumpa
Max.visina pumpe H (m).
Prečnik usisa.
4. Radni fluid: čist, ne-korozivan i ne-eksplozivan, bez nečistoća i mineralnih ulja. Pumpa se ne sme
koristiti za transport zapaljivih tečnosti kao što su nafta i benzin!
5. Pumpa bi trebalo da radi pri temperaturi okoline od 0 C-40 C i sa temperaturom tečnosti od 2 C-100C,
osim automatskih pumpi (GPD-A model).
3
GPD serija cirkulacionih pumpi.
Primer: GPD32-8SF znači da je trobrzinska pumpa, max.visine 8m, sa prirubničkim spojem, dimenzije usisa
Dn32, materijal tela pumpe je liveno gvožđe.
4
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GPD serija - trobrzinske pumpe
Delovi pumpe
Ručica za izbor brzine
Šraf
Držač preklopke brzine
Poklopac el.kutije
Preklopka za izbor brzine
Kondenzator
Šraf
Šraf
Elektro kutija
Zaptivka
Kućište
Zaptivka
Čaura
Kućište ležaja
Ležaj
Radno kolo
Vijak
Zaptivka
Telo pumpe
Uvodnica
Natpisna
pločica
O prsten 11x2.5
GPD serija - jednobrzinske pumpe
Osnovni delovi
Br.
Deo
Materijal
Telo pumpe
Radno kolo
Osovina
Oslonac osovine
Kotrljajni ležaj
Ležaj
Kućište
5
6
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
GEOMONT
Brzina
Max.pritisak u sistemu 10 bar
GEOMONT
Geomont
HEAT PUMPS
heat pumps
Geomont
GEOMONT
heat pumps
HEAT PUMPS
Max.pritisak u sistemu 10 bar
OPCIJE:
Za model 20/25 telo pumpe mesingano i bronzano
Za model 20 telo pumpe od nerđajućeg čelika
OPCIJE:
Za model 20/25 telo pumpe mesingano i bronzano
Za model 20 telo pumpe od nerđajućeg čelika
GEOMONT
HEAT PUMPS
Brzina
Karakteristike
Karakteristike
Dimenzije (mm)
7
HEAT PUMPS
GEOMONT
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
Te žina (kg)
Napomena
Dimenzije (mm)
Te žina (kg)
Napomena
8
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
GEOMONT
Geomont
Geomont
heat pumps
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
HEAT PUMPS
G
Max.pritisak u sistemu 10 bar
Max.pritisak u sistemu 10 bar
OPCIJE:
Za model 20/25 telo pumpe mesingano i bronzano
Za model 20 telo pumpe od nerđajućeg čelika
Brzina
Brzina
Brzina
Karakteristike:
Karakteristike:
Dimenzije (mm)
9
Te žina (kg)
Napomena
Dimenzije (mm)
Te žina (kg)
Napomena
Alternativa
10
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
heat pumps
Geomont
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
Karakteristike:
10a
10b
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
Geomon
heat
pump
t
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
s
GEOMONT
HEAT
PUMPS
Geomont
heat pumps
GEOMONT
GEOMONT
HEAT PUMPS
Geomont
heat pumps
GEOMONT
GEOMONT
HEAT PUMPS
G
Max.pritisak u sistemu 10 bar
OPCIJE:
Za model 20/25 telo pumpe mesingano i bronzano
Za model 20 telo pumpe od nerđajućeg čelika
Brzina
Dužina kabla
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Klasa zaštite
Radna temp.
Karakteristike:
Karakteristike:
Dimenzije (mm)
11
Težina (kg)
Napomena
Protok
Napor
Snaga
Struja
Napon
Frekv.
Priključak Težina
12
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
Geomont
GEOMONT
HEAT PUMPS
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
!
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Karakteristike
Protok
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Dužina kabla
Klasa zaštite
Napor
Snaga
Struja
Broj obrtaja
Alternativa
Priključak
Radna temperatura
Dimenzije (mm)
Te žina (kg)
Karakteristike
Protok
13
Napor
Snaga
Struja
Napon
Frekvencija
Priključak
Te žina
(kg)
14
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
Geomont
heat pumps
Geomont
GEOMONT
heat
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
Geomont
heat pumps
GEOMONT
Geomont
GEOMONT
HEAT PUMPS
heat pumps
Protok
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Prirubnica PN 6
Napor
Snaga
Struja
Dimenzije (mm)
15
HEAT PUMPS
!
!
Karakteristike
GEOMONT
GEOMONT
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Karakteristike
Broj obrtaja Alternativa
Prirubnica
Težina (kg) Nap.
Protok
Napor
Snaga
Struja
Dimenzije (mm)
Broj obrtaja Alternativa
Prirubnica
Težina (kg) Nap.
16
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
GEOMONT
HEAT PUMPS
!
Opcija: Telo pumpe od mesinga
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Karakteristike
Karakteristike
Protok
Protok
Napor
Snaga
Struja
Broj obrtaja Alternativa
Napor
Snaga
Dimenzije (mm)
Dimenzije (mm)
17
Struja
Broj obrtaja Alternativa
Priključak
Napomena
Težina (mm)
Nap.
Težina (mm)
18
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
Geomont
GEOMONT
HEAT PUMPS
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
ont
ps
Geom
t pum
GEOMONT
ont
ps
Geom
t pum
GEOMONT
PUMPS
HEAT
EOMONT
GHEAT
PUMPS
hea
hea
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Karakteristike
Max.pritisak u sistemu 6 bar
Protok
Napor
Snaga
Struja
Broj obrtaja
Alternativa
Prirubnica
Karakteristike
Protok
Napor
Snaga
Struja
Broj obrtaja
Alternativa
Prirubnica
Dimenzije (mm)
Dimenzije (mm)
19
Težina (kg)
Težina (kg)
20
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Karakteristike
20a
GEOMONT
HEAT PUMPS
Karakteristike
20b
Serija
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Cirkulacione pumpe
GEOMONT
HEAT PUMPS
GPD65 - 5F
GEOMONT
Geomont
!
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
Karakteristike
Protok
GPD65 - 5F
15
Napor
3
Snaga
Struja
700
3.4
Dimenzije (mm)
GPD65 - 5F
21
Broj obrtaja Alternativa
Prirubnica
2800
Težina (kg)
18
21.5
22
Geomont
heat pumps
GPA SERIJA ELEKTRONSKIH CIRKULACIONIH PUMPI
230V 50Hz
Geomont
heat pumps
Geomont
heat pumps
Geomont
heat pumps
Geomont
heat pumps
GEOMONT heat pumps doo
Geomont
heat pumps
Parobrodska 7
22000 Sremska Mitrovica
Tel/Fax: +381 22 610 318
E-mail: [email protected]
www.geomontheatpumps.rs
!"#$%"&"'()*$"&()+,'-.-)/"0"1(2"3
GE O M O NT he a t p u m p s
Geomont
ENERGETSKI EFIKASNE CIRKULACIONE PUMPE
heat pumps
GPA SERIJA ELEKTRONSKIH CIRKULACIONIH PUMPI
Rb :c
OSOBINE
\#!J-I-7%J-3%("%&!$-3%0%
WXY(,!$-3%(!0!7&$+*,7-;(J-$7'0%J-+*-;(#'"#-(3!(<-,+7+!I-7%,*%(,!$-3%('(Y(!*!$V!&,7+3(70%,-(2%(J-$7'0%J-3'(<+/!H(,%(7+"#%7&*-"(/-2%3*+"
-(-*&!V$-,%*-"(7+*&$+0!$+"(-(I$!7<!*&*-"($!V'0%&+$+"9([*,&%0%J-3%(3!(3!/*+,&%<*%H(7%+(-($'7+<%*3!('(*%3<!O!"(/-3%#%2+*'(#$-"!*!9
6(/+"!*'(#+&$+N*3!(!0!7&$-)*!(!*!$V-3!H($%/(WXY(J-$7'0%J-+*-;(#'"#-(N&!/-(!*!$V-3'(-(,"%*3'3!(&$+N7+<!9
OBLAST PRIMENE
89( +#0+<+/*+(V$!3%*3!(,%(7+*,&%*&*-"(-0-(#$+"!*03-<-"(#$+&+7+"9
?9( +#0+<+/*+(V$!3%*3!(,%(#$+"!*03-<+"(&!"#!$%&'$+"9
@9( +#0+<+/*+(V$!3%*3!(,%(*+O*-"($!S-"+"9
P9(Z0-"%&-2%J-3%9
K9([*/',&$-3,7-(,-,&!"-(,%(J-$7'0%J-3+"(<+/!9
G9(\-,&!"(2%(,%*-&%$*'(#+&$+N*'(&+#0'(<+/'(-(#-&7'(<+/'
Specifikacija materijala
Deo
Materijal
Pogon motora
Komponente
Mesing/Nerđajući čelik
Vijak
Zaptivni prsten
Guma EPDM
Poklopac terminala
Mašinska plastika
Držač terminala
Mašinska plastika
Oklop statora
Nerđajući čelik 304
Rotor
Komponente
Namotaji statora
Komponente
Kućište
Aluminijumska legura
Telo pumpe
Liveno gvožđe/bakar/Nerđajući čelik
Čaura
Impregnirani grafit/Karborundum
Ležaj
Keramika
Osovina
Keramika
Mašinska plastika
Radno kolo
Čaura
Nerđajući čelik 304
Donja glava ležaja
Nerđajući čelik 304
Zaptivka
EPDM
Vijak
Galvanizacija
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Geomont
heat pumps
X$-"!$=(3!/*+J!<*-(-(/<+J!<*-(,-,&!"-(V$!3%*3%H(,-,&!"-(;0%]!*3%H#+/*+(V$!3%*3!H
#+&$+N*%(<+/%9
RADNI USLOVI
^_>Y`YBY>a:
89(:0!7&$-)*-(2%;&!<-=(>%#+*([email protected](I$!7<!*J-3%(KAL29
DIJAGRAM
?9(.%7,-"%0*-(#$-&-,%7('(,-,&!"'(/+(8A(M%$9
@9(1%(M-(,!(,#$!)-0+(+N&!O!*3!(#'"#!(',0!/(7%<-&%J-3!H("-*-"%0*-('0%2*-(#$-&-,%7("+$%(M-&-=
R=([20%2(,%(*!#+<$%&*-"(<!*&-0+"
e=(X$-$')*-)7-(,#+3
_=(Y7,-3%0*-(',-,(#'"#!
X=( !0+(#'"#!(+/(#0%,&-7!
>=( !0+(#'"#!(+/(*!$]%3'O!V()!0-7%
d=( !0+(#'"#!(+/("!,-*V%
!"#!$%&'$%(&!)*+,&60%2*-(#$-&-,%7
.%7,-"%0*-(*%#+$(4"5
>+"-*%0*-(#$!)*-7(41>5(',-,%
P9( !"#!$%&'$%(<%2/';%(+7+0-*!("+$%(M-&-(AFPAQRH($!0%&-<*%(<0%S*+,&(<%2/';%(TUKDH(&!"#!$%&'$%(<+/!("+$%(M-&-('(+#,!V'(C?QRF88AQR9
(((( !"#!$%&'$'(%"M-3!*&%(&$!M%(/$S%&-(*%(*-S+3(&!"#!$%&'$-(+/(&!"#!$%&'$!(<+/!(/%(M-(,!(,#$!)-0%(#+3%<%(7+*/!*2%&%(*%(,&%&+$'(#'"#!9
WXY(,!$-3%
Xb[.:b=(WXY?KFGd(2*%)-(#$-703')%7(1>?KH
*%#+$(G"H(&!0+(#'"#!(+/("!,-*V%9
K9(WXY(,!$-3%(#'"#-(3!(/-2%3*-$%*%(2%(&!)*+,&(7+3%(3!()-,&%H(*!(7+$+2-<*%H(*!(!7,#0+2-<*%(-(*!(,"!(/%(,%/$S-(*!)-,&+O!H(%M$%2-<!(
((((-("-*!$%0*%('03%9(
((((Z%$%7&!$-,&-7!(#'"#!(/$%,&-)*+(+#%/%3'(7%/%(3!('(#-&%*3'(<-,7+2*-3%(&!)*+,&H(&!(M-(&+(&$!M%0+($%2"+&$-&-(#$!(-2M+$%(#'"#!9
RADNI MOD I KARAKTERISTIKE
G9(WXY(,!$-3%(#'"#-(3!(,%(<+/!*-"(#+/"%2-<%*3!"H(&!(,!(#'"#%(*!(,"!('703')-<%&-(M!2(&!)*+,&-('(,-,&!"'9((
X+/!N%<%*3!
DIMENZIJE
heat pumps
A
B
C
D
E
F
G
.+/!0
Geomont
heat pumps
A
B
C
D
E
F
G
A
Z$-<%(7%$%7&!$-,&-7%
Geomont
GPA20-4
GPA20-6
GPA20-4P
GPA20-6P
GPA20-4N
GPA20-6N
GPA20-4B
GPA20-6B
GPA20-4B
GPA20-6B
GPA25-4
GPA25-6
GPA25-4
GPA25-6
GPA25-4B
GPA25-6B
GPA32-4
GPA32-6
A
(((e%M$-)7+
#+/!N%<%*3!
(((X$+#+$J-+*%0*%(7$-<%(#$-&-,7%
+#%/%(+/(*%3<!O!V(/+(*%3"%*3!V
BL1
.-*-"%0*%(#$+#+$J-+*%0*%
((((((((((7$-<%(#$-&-,7%
BL2
.%7,-"%0*%(#$+#+$J-+*%0*%
((((((((((((7$-<%(#$-&-,7%
1-"!*2-3!(4""5
1″
1″
1″
1″
e'*7J-3%
Y'&+"%&,7-(#+/!N!*%(I'*7J-3%(%'&+"%&,7-(7+*&$+0-N!(7%$%7&!$-,&-7!(#'"#!('*'&%$(
,#!J-I-J-$%*+V($%*V%(7%$%7&!$-,&-7%9(485(X+/!N%<%(7%$%7&!$-,&-7!(#'"#!(#$!"%(<!0-)-*-(
,-,&!"%f(4?5(X+/!N%<%(7%$%7&!$-,&-7!(#'"#!(#$!"%(#$+&!70+3(#$+"!*-(+#&!$!O!*3%9
^<%7+(#+/!N!*H(7+*&$+0*-("+/(#'"#!(,%(#$+#+$J-+*%0*+"(7+*&$+0+"(#$-&-,7%9
b%/*%(&%)7%(#'"#!(,!(7$!O!(*%#$!/(-0-(*%2%/(#$!"%("-*-"%0*+3(#$+#+$J-+*%0*+3(
7$-<+3(#$-&-,7%('(2%<-,*+,&-(+/(#+&$!M*!(&+#0+&!9(X$-&-,%7(#'"#!(+#%/%(%7+(,!(,"%*3'3!
2%;&!<(2%(#+&$!M*+"(&+#0+&+"H(%($%,&!(%7+($%,&!(#+&$!M%(2%(&+#0+&+"9
b%/*%(&%)7%(#'"#!(,!(7$!O!(*%#$!/(-0-(*%2%/(#$!"%("%7,-"%0*+3(#$+#+$J-+*%0*+3(
7$-<+3(#$-&-,7%('(2%<-,*+,&-(+/(#+&$!M*!(&+#0+&!9(X$-&-,%7(#'"#!(+#%/%(%7+(,!(,"%*3'3!
2%;&!<(2%(#+&$!M*+"(&+#0+&+"H(%($%,&!(%7+($%,&!(#+&$!M%(2%(&+#0+&+"9
HD1
.-*-"%0*%(7+*,&%*&*%
(((((((((7$-<%(#$-&-,7%
B!2%*+(2%(#+&$!M*'(&+#0+&'(,-,&!"%H($%/*%(&%)7%(#'"#!(,!(7$!O!('(-0-(-2<%*(
"-*-"%0*!(7+*,&%*&*!(7$-<!(#$-&-,7%9(X$-&-,%7(#'"#!(+,&%3!H(M!2(+M2-$%(*%(#$+&+79
HD2
.%7,-"%0*%(7+*,&%*&*%
(((((((((((7$-<%(#$-&-,7%
B!2%*+(2%(#+&$!M*'(&+#0+&'(,-,&!"%H($%/*%(&%)7%(#'"#!(,!(7$!O!('(-0-(-2<%*(
"%7,-"%0*!(7+*,&%*&*!(7$-<!(#$-&-,7%9(X$-&-,%7(#'"#!(+,&%3!H(M!2(+M2-$%(*%(#$+&+79
d$2-*%([[[
X'"#%($%/-(*%(+/$!]!*+3(M$2-*-(,%(7%$%7&!$-,&-7+"(7+*,&%*&*!(7$-<!9(_%(M$2-*'([[[
2*%)-(/%($%/-(*%("%7,-"%0*+3(7$-<+3(#$-(,<-"($%/*-"(',0+<-"%9
d$2-*%([[
X'"#%($%/-(*%(+/$!]!*+3(M$2-*-(,%(7%$%7&!$-,&-7+"(7+*,&%*&*!(7$-<!9(_%(M$2-*'([[
2*%)-(/%($%/-(*%(,$!/*3+3(7$-<+3(#$-(,<-"($%/*-"(',0+<-"%9
d$2-*%([
X'"#%($%/-(*%(+/$!]!*+3(M$2-*-(,%(7%$%7&!$-,&-7+"(7+*,&%*&*!(7$-<!9(_%(M$2-*'([
2*%)-(/%($%/-(*%("-*-"%0*+3(7$-<+3(#$-(,<-"($%/*-"(',0+<-"%9
>+O*-("+/(3!(%'&+"%&,7-(#+/(2%/%&-"(',0+<-"%H(V/!(#'"#%($%/-(,%("-*-"%0*-"
7%$%7&!$-,&-7%"%(-("-*-"%0*+"(#+&$+N*3+"(!*!$V-3!9
2″
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT
Geomont
heat pumps
Proizvodnja, ugradnja i servis:
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT heat pumps d.o.o.
Parobrodska 7
22000 Sremska Mitrovica
Tel/fax: +381 22 610 318
[email protected]
www.geomontheatpumps.rs
Zadržavamo pravo izmene kataloga!
GEOMONT
HEAT PUMPS
Download

Katalog cirkulacionih pumpi