www.termoenergetika.co.yu
Automatski regulacioni ventili bez pomo}ne energije prikazani u ovom katalogu reprezentuju
samo osnovne funkcije. Mogu}e su i druge kombinacije. U tom slu~aju, treba se obratiti
proizvo|a~u.
Standardne tehni~ke karakteristike:
- Nazivni otvor DN50 do DN300 (R1" do R2")
- Nazivni pritisak PN6, PN10, PN16, PN25
- Maksimalna temperatura te~nog fluida 120°C.
Protok kroz regulator ra~una se na osnovu Kv' - vrednosti:
W=Kv' · 1000 · r · Dp
Dp [bar] - diferencijalni pritisak
W [kg/h] - protok
3
r [kg/m ] - specifi~na zapremina te~nog fluida
Nazivni
otvor
1" 6/4"
2"
50
65
80
100 125 150 200 250 300
7
27
27
45
75
110 160 250 400 500 720
Kv'
18
Pri izboru regulatora mora se voditi ra~una o mogu}nosti nastanka kavitacije usled koje mo`e
do}i do nestabilnog rada regulatora i do brzog o{te}enja.
Za vodu temperature do 25°C dajemo dijagram kavitacije. U ostalim slu~ajevima treba se
obratiti proizvo|a~u.
Ulazni
pritisak
20
[bar]
(21,7)
ZONA
kavitacije
15
Zonu kavitacije
treba izbe}i. Ukoliko su
zahtevi potro{a~a takvi
da se zona kavitacije ne
mo`e izbe}i, obratite se
proizvo|a~u.
10
5
(0,2)
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Izlazni pritisak [bar]
51
RP10-1
www.termoenergetika.co.yu
- Odr`ava zadati izlazni
pritisak nezavisno od protoka i
varijacije ulaznog pritiska.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoreno ili potpuno
zatvoreno stanje.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 0,1 do 1,0 bar
II 0,5 do 3,0 bar
III 2,5 do 8,0 bar
IV 7,0 do 12,0 bar
RP20-1
RP10-2
- Odr`ava zadati izlazni
pritisak nezavisno od protoka i
varijacije ulaznog pritiska.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoreno ili potpuno
zatvoreno stanje.
- Na impulsnom vodu
ugra|en ventil sigurnosti. Uz
neznatan gubitak vode instalacija
obezbe|ena od prekomernog
porasta pritiska.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 0,1 do 1,0 bar
II 0,5 do 3,0 bar
III 2,5 do 8,0 bar
IV 7,0 do 12,0 bar
- Odr`ava zadati izlazni
pritisak nezavisno od protoka i
varijacije ulaznog pritiska.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoreno ili potpuno
zatvoreno stanje.
- U slu~aju havarije i
znatnog pada izlaznog pritiska
automatski zatvara. Pritisak
zatvaranja podesiv. Ponovno
pu{tanje u pogon manuelno.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 1 do 3 bar
II 2,5 do 8 bar
III 7 do 12 bar
52
RP10-3
www.termoenergetika.co.yu
- Odr`ava zadati izlazni
pritisak nezavisno od protoka i
varijacije ulaznog pritiska.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoreno ili potpuno
zatvoreno stanje.
- Kod povratnog toka ima
funkciju nepovratnog ventila.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 1 do 10 bar
II 5 do 30 bar
III 25 do 80 bar
IV 70 do 120 bar
RP10-4
- Reguli{e pritisak ispred
sebe nezavisno od nizvodnih
zahteva
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoren ili potpuno
zatvoren polo`aj.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 1 do 3 bar
II 2,5 do 8 bar
III 7 do 12 bar
RP10-5
- Reguli{e pritisak ispred
sebe nezavisno od nizvodnih
zahteva
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoren ili potpuno
zatvoren polo`aj.
- Kod povratnog toka ima
funkciju nepovratnog ventila.
- Opseg regulacije izlaznog
pritiska
I 1 do 3 bar
II 2,5 do 8 bar
III 7 do 12 bar
53
RN10-1
www.termoenergetika.co.yu
- Odr`ava zadati nivo te~nog
fluida u rezervoaru.
- U slu~aju potrebe mo`e se
prevesti u potpuno otvoren ili
potpuno zatvoren polo`aj.
RN10-2
- Puni rezervoar samo kada
je pritisak ispred ventila na ili
iznad zadate vrednosti.
- Kod punog rezervoara
zatvara protok.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno zatvoreno ili otvoreno
stanje.
RF10-1
- Ograni~ava zadatu vrednost protoka bez obzira na
zahteve potro{a~a.
- U slu~aju povratnog toka
ima funkciju nepovratnog
ventila.
- Manuelno se mo`e prevesti
u potpuno otvoreno ili potpuno
zatvoreno stanje.
54
www.termoenergetika.co.yu
12. Regulator temperature TIP RTSU i RT
- nazivni otvor
DN15 - DN150
120
- nazivni pritisak
PN16
80
TIP RT
TIP RTSU
13. Ventili sigurnosti sa oprugom i tegom za vodenu paru,
vazduh i vrelu vodu sa prirubni~kim i navojnim priklju~kom
55
www.termoenergetika.co.yu
14. Ispariva~i
C
A
- isporu~ujemo sa svom
potrebnom opremom
D
3
B
1
2
A - ulaz kondenzata i otparka
B - izlaz kondenzata
C - ulaz pare vi{eg pritiska
D - izlaz pare niskog pritiska
1 - odpariva~
2 - odvaja~ kondenzata TIP OKR sa plovkom
3 - reducir ventil za dodavanje nedostaju}e koli~ine pare
15. Termostati~ki odvaja~i kondenzata - brzi
- nazivni otvor
R 1/2", R 3/4", R1"
- nazivni pritisak
PN16
56
www.termoenergetika.co.yu
16. Odbojno prestrujni ventil TIP OPV - za{tita pumpi
od rada bez protoka fluida
- nazivni otvor DN40 do DN100
- nazivni pritisak PN16 do PN40
Sigurnosni tok
Glavni tok
17. Program za vodoprivredu i vodosnabdevanje
Regulacija pritiska
Regulacija nivoa
Regulacija protoka
Specijalne funkcije
regulacionih ventila
57
www.termoenergetika.co.yu
NOV PROIZVOD !
Odbojno prestrujni ventil TIP OPV - za{tita pumpi
od rada bez protoka fluida
Sigurnosni tok
Glavni tok
Naj~e{}e se ugra|uje iza
napojnih pumpi. Kod obustave
protoka prema kotlu opruga
odvojnog ventila aktivira
servoure|aj i otvara se bo~ni vod
prema napojnom rezervoaru.
Bo~ni vod (sigurnosni tok
odnosno prestrujavanje)
dimenzioni{e se na 10 do 15%
nominalnog protoka.
- nazivni otvor DN40 do DN100
- nazivni pritisak PN16 do PN40
www.termoenergetika.co.yu
B
E
L
E
[
K
E
Download

Katalog za sajam 2005