Efikasna klimatizacija
pomoću sistema voda-vazduh
The art of handling air
Pregled sistema
Strana
Pasivni sistemi za hlađenje
Indukcioni uređaji
Fasadni
ventilacioni uređaji
Strana 4
Strana 6
Strana 10
Rashladne
grede
Hladne tavanice
i
"jedra"
Plafonski
indukcioni
difuzori
Parapetni
indukcioni
difuzori
Podni
indukcioni
difuzori
Parapetni
uređaji
Podni
uređaji
4
5
6–8
9
9
10 – 11
12
Vrsta zgrade
Hala


Hotel
Škola, univerzitet
Kancelarija
Aerodrom, železnička stanica
















Mesto ugradnje
Plafon

u ravni sa plafonom

slobodnoviseći




Pod

Unutrašnji zid

Spoljašnji zid/fasada

Vrsta ventilacije

Mešovita




Potisna




Osnovne funkcije
Grejanje
Hlađenje


Ventilacija
Izvlačenje vazduha






Dodatne funkcije



Osvetljenje
Bezbednost
Informacije






Absorbovanje zvuka


Rekuperacija toplote
Akumulacija latentne toplote


Podaci o kapacitetu
Tipičan kapacitet
hlađenja
30 – 60
30 – 100
50 – 100
40 – 80
40 – 70
30 – 60
30 – 60
1.4 – 2.2
1.4 – 2.2
1.4 – 2.2
1.4 – 2.2
1.4 – 2.2
5–8
5–8
5–8
5–8
5–8
35
35
35
35
35
[W/m 2]
Tipična količina
svežeg vazduha
[(l/s)/m 2]
[(m3/h)/m 2 ]
Tipičan
nivo buke
u prostoriji
2
20
[dB(A)]
20
Individualni dizajn sistema
Vazduh za ljude –
voda za opterećenja
Sistemi voda-vazduh se danas ugrađuju u mnoge moderne zgrade i
upravo u poslovnim zgradama nude energetski efikasna rešenja za
ventilaciju i klimatizaciju prostorija.
Postoji široka paleta mogućnosti za ugradnju sistema voda-vazduh,
tako da danas za skoro svaku vrstu zgrada na raspolaganju stoji
odgovarajuća varijanta koja zadovoljava i visoko postavljene
kriterijume arhitekata.
Prednosti za arhitekte
Sedište kompanije TROX, Nojkirhen Flin, Nemačka
The art of handling air
Umetnost suverenog bavljenja vazduhom je nešto čime je
kompanija TROX ovladala kao malo koja druga.
U tesnoj partnerskoj saradnji sa zahtevnim kupcima širom sveta
TROX zauzima vodeću poziciju kada je reč o razvoju, proizvodnji i
prodaji komponenata i sistema za ventilaciju i klimatizaciju
prostorija.
Plansko istraživanje i razvoj
različitih proizvoda se sve više dopunjuje tipovima proizvoda, koji
su razvijeni za konkretne projekte.
Pronalazeći rešenja koja su prilagođena specifičnim zahtevima
klijenata TROX postavlja nove standarde i osvaja nova tržišta širom
sveta. Tako je TROX nakon plasiranja prvog plafonskog indukcionog
difuzora vrlo široke namene 80tih godina prošlog veka postao
jedan od vodećih isporučilaca ovog proizvoda u Evropi.
Poboljšana efikasnost iskorišćenosti prostora
Sistemi voda-vazduh rade sa relativno malim količinama vazduha,
tako da su preseci neophodnih vazdušnih
kanala značajno smanjeni.
Mogućnost prilagođavanja zahtevima arhitekata
Zahvaljujući tome što su razvijeni tipovi za ugradnju u pod, tavanicu ili
zid/fasadu postoji mogućnost optimalnog prilagođavanja potrebama
koje su specifične za konkretan projekat.
Velika fleksibilnost u slučaju promene namene prostorije
Modularno raspoređivanje sistema voda-vazduh omogućava
naknadnu promenu namene korišćenja prostorije,
bez menjanja instalacije.
Zadržavanje izgleda postojećih zgrada
Sistemi voda-vazduh su izvanredno rešenje za sanaciju i
rekonstrukciju postojećih zgrada.
Kaprikorn zgrada, Diseldorf, Nemačka
Sistemi voda-vazduh u kombinaciji sa fasadnim ventilacionim uređajima
Detaljne informacije o ovim proizvodima možete pronaći u priručniku
za projektovanje sistema voda-vazduh i programu za izbor elemenata
„Easy Product Finder“. Tehničke detalje možete pronaći u prospektima
koje možete učitati sa www.trox.de na nemačkom jeziku i sa
www.trox.de/en na engleskom jeziku.
Svi ovde predstavljeni sistemi, čiji se izbor vrši u zavisnosti od funkcije
zgrade, doprinose stvaranju ugodne klime u prostorijama. Ovi različiti
sistemi nude optimalna rešenja prilagođena najrazličitijim vrstama zgrada
i namene prostorija. Kapaciteti vodene i vazdušne strane su prilagođeni
stvarnim potrebama.
3
Pasivni rashladni sistemi
Rashladne grede
Rashladne grede
Serija PKV
Varijante dizajna: sa ramom ili perforiranim limom
Slobodnoviseća ugradnja ili ugradnja u ravni sa plafonom
D: 900 – 3000 mm · Š: 180 – 600 mm
V: 110 – 300 mm
Kapacitet hlađenja do 1400 W
Multifunkcionalne rashladne grede
Serija PKV-B
Lep oblik, plitka izvedba
Namenjene i za grejanje
Integrisane linearne svetiljke i halogene spot-svetiljke
Slobodnoviseća ugradnja
Moguće „multi-service“ rešenje u skladu za zahtevima projekta
D: 3200 mm · Š: 525 mm · V: 70 mm
Kapacitet hlađenja do 255 W
Kapacitet grejanja do 530 W
Serija MSCB
Lep oblik
Slobodnoviseća ugradnja
Kapacitet hlađenja prilagođen zahtevima projekta
Moguće „multi-service“ rešenje u skladu za zahtevima projekta
D: 1500 – 3000 mm · Š: 600 mm · V: 200 mm
Kapacitet hlađenja do 900 W
4
win4-u
Pasivni rashladni sistemi
Hladne tavanice i "jedra"
Elementi hladnih tavanica sa zračenjem
Serija WK-D-UG
Odgovora svim varijantama plafonskih ploča
Plafonske ploče se aktiviraju fabrički
Moguća kombinacija sa gipsanim plafonima
D: max 2400 mm · Š: 750 mm po elementu
Kapacitet hlađenja do 80 W/m2
Serija WK-D-UM
Serija WK-D-UL
Odgovora svim varijantama plafonskih ploča
Moguća kombinacija sa gipsanim plafonima
Jednostavna ugradnja
D: max 2400 mm · Š: 1000 mm po elementu
Kapacitet hlađenja do 80 W/m 2
Elementi hladnih tavanica sa konvekcijom
Serija WK-D-WF
Lepi talasasti profili
Ugradnja kao slobodnoviseće, rashladno „jedro“
Ugradnja kao rashladno polje u zatvorenim plafonskim sistemima
Moguća i kombinacija sa mineralnim pločama u cilju absorbovanja zvuka
Moguća ugradnja u otvorene rasterske plafone
Moguća specifična rešenja u skladu za zahtevima projekta
D: max 4000 mm · Š: 1400 mm
Kapacitet hlađenja do 130 W/m2
Serija WK-D-EL
Lepi elipsasti profili
Moguća integracija difuzora i svetiljki
Moguća i kombinacija sa mineralnim pločama u cilju absorbovanja zvuka
Moguća ugradnja u otvorene rasterske plafone
Moguća specifična rešenja u skladu za zahtevima projekta
D: max 6000 mm · Š: 1500 mm
Kapacitet hlađenja do 110 W/m2
Podaci o kapacitetu u skladu sa EN 14240 (-8K)
5
Indukcioni uređaji
Plafonski indukcioni difuzori
Nominalna širina 300 mm
Serija DID312
Indukcioni difuzor u 4 različite izvedbe
Vertikalni izmenjivač toplote sa posudom za kondenzatza
niske ulazne temperature hladne vode
Priključak za vazduh na bočnoj strani
Moguća i kombinacija ubacnog i otpadnog vazduha
D: 900 – 3000 mm · V: 210 i 241 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1800 W
Kapacitet grejanja do 1250 W
Serija DID300B
Priključak za vazduh na bočnoj ili gornjoj strani
Moguća i kombinacija ubacnog i otpadnog vazduha
D: 900 – 3000 mm · V: 210 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1600 W
Kapacitet grejanja do 1250 W
Nominalna širina 600 mm
Serija DID604
Četvorostrano izduvavanje
Podesivi usmerivači vazduha
Priključak za vazduh na bočnoj strani
Vertikalni izmenjivač toplote sa posudom za kondenzat za
niske ulazne temperature hladne vode
D: 600 i 1200 mm · V: 225 mm
5 – 50 l/s · 18 – 180 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1600 W
Kapacitet grejanja do 1700 W
Serija DID632
Visoki kapaciteti hlađenja
Indukcioni difuzor u 4 različite izvedbe
Podesivi usmerivači vazduha
Podesive indukcione mlaznice
Priključak za vazduh na bočnoj strani
Moguća i kombinacija ubacnog i otpadnog vazduha
D: 900 – 3000 mm · V: 210 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 2500 W
Kapacitet grejanja do 3000 W
6
Indukcioni uređaji
Plafonski indukcioni difuzori
Slobodnoviseći
Serija AKV
Plitka izvedba
Priključak za vazduh i vodu na čeonoj strani
Horizontalni izmenjivač toplote bez posude za kondenzat
Moguća specifična rešenja u skladu za zahtevima projekta
D: 900 – 3000 mm · Š: 300 i 500 mm
V: 175 i 200 mm
12 – 80 l/s · 43 – 288 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1600 W
Kapacitet grejanja do 1530 W
Okrugli
Serija DID-R
Raznovrsne dizajnerske varijante difuzora
Okrugla ili kvadratna istrujna ploča
Priključak za vazduh na bočnoj strani
Vertikalni izmenjivač toplote sa posudom za kondenzat
za niske ulazne temperature hladne vode
Ugradnja u zatvorene plafonske sisteme
: 593, 618, 598 i 623 mm, Ø: 598 mm
12 - 25 l/s
43 – 90 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 500 W
Kapacitet grejanja do 1200 W
Jednostrano izduvavanje
Serija DID-E
Preporučuje se ugradnja u pojedinačnim prostorijama kao što
su hotelske i bolničke sobe.
Priključak za vazduh na bočnoj strani
Lepo oblikovane indukcione i izduvne rešetke
Horizontalni izmenjivač toplote bez posude za kondenzat
Plitka izvedba
D: 550 i 614 mm · Š: 900, 1200 i 1500 mm
V: 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1000 W
Kapacitet grejanja do 500 W
Za velike visine
Serija IDH
Izduvavanje na jednu ili na dve strane
Moguće je podešavanje smera istrujavanja vazduha
Visoki kapaciteti za velike hale
Priključak za vazduh na gornjoj strani
Vertikalni izmenjivač toplote sa posudom za kondenzat
za niske ulazne temperature hladne vode
Slobodnoviseća ugradnja
D: 1500, 2000 i 2500 mm · Š: 305 i 548 mm
V: 1405 mm
do 1670 l/s · 6000 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 27 kW
Kapacitet grejanja do 10 kW
7
Indukcioni uređaji
Plafonski indukcioni difuzori
Multifunkcionalni plafonski indukcioni difuzori
U ravni sa plafonom
Serija DID600B-L
Sa integrisanim linearnim svetlosnim modulima
Plitka izvedba
Priključak za vazduh na gornjoj ili bočnoj strani
Horizontalni izmenjivač toplote
Moguća specifična rešenja u skladu za zahtevima projekta
D: 1500 – 3000 mm · W: 593 mm · V: 210 mm
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1610 W
Kapacitet grejanja do 1730 W
Slobodnoviseći
Serija MFD
Lep dizajn
Horizontalni izmenjivač toplote
Moguća specifična „multi-service“ rešenja
Sa linearnim svetlosnim modulima
D: 1980 mm · Š: 800 mm · V: 213 mm
14 – 22 l/s · 50 – 80 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 790 W
Kapacitet grejanja do 500 W
Serija MSCB
Lep dizajn
Kapacitet hlađenja u skladu za zahtevima projekta
Moguća specifična „multi-service“ rešenja
Integrisane linearne svetiljke ili halogene spot-svetiljke
D: 600 – 5000 mm · Š: 600 – 1200 mm · V: 440 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 2750 W
Kapacitet grejanja do 2000 W
8
Indukcioni uređaji
Indukcioni difuzori
Parapetni indukcioni difuzori
Potisna ventilacija
Serija QLI
Bočni horizontalni priključak za svež vazduh
Vertikalni izmenjivač toplote sa posudom za kondenzat
za niske ulazne temperature hladne vode
Š: 900, 1200 i 1500 mm · V: 730 mm · Dub: 200 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1100 W
Kapacitet grejanja do 1730 W
Mešovito-potisna ventilacija
Serija IDB
Horizontalni priključak za svež vazduh u duplom podu
Sa perivim grubim filterom
Moguće dimenzije u skladu sa specifičnim zahtevima projekta
Š: 1200 mm · V: 567 mm · Dub: 134 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 800 W
Kapacitet grejanja do 1000 W
Podni indukcioni difuzori
Serija BID
Pravougaoni podni difuzor u raznim varijantama
Plitka izvedba
Moguće specifične dimenzije u skladu sa
zahtevima projekta
Š: 1100 – 1849 mm · V: 191 mm · Dub: 404 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 1030 W
Kapacitet grejanja do 1225 W
9
Fasadni ventilacioni uređaji
Parapetni uređaji
Uređaji za prestrujavanje
Serija FSL-B-60
Prirodna ventilacije bez ventilatora sa prigušenjem buke
Ugradnja ispod ili iznad prozora, kao i u zidove
Ubacivanje ili izvlačenje vazduha bez regulacije
Valjak sa usmerivačima vazduha za ručno podešavanje
Termička i akustička oplata
Š: 200 – 3000 mm · V: 60 mm · Dub: 140 – 600 mm
3 – 42 l/s · 10 – 150 m³/h svežeg vazduha sa 12 Pa pada pritiska
Uređaji za prestrujavanje
Uređaji za ubacivanje ili izvlačenje vazduha
Serija FSL-B-100
Prirodna ili mehanička ventilacije sa prigušenjem buke
Moguće razne varijante u skladu sa specifičnim zahtevima projekta
Ugradnja ispod, iznad ili pored prozora
Modularna konstrukcija:
osnovno kućište koje se ugrađuje u fazi izgradnje
modularna kutija sa funkcijom, koja se naknadno ugrađuje
Termička i akustička oplata
Moguća ugradnja finog filtera za prašinu
Š: 1000 – 3000 mm · V: 100 mm · Dub: 230 – 600 mm
8 – 22 l/s · 30 – 80 m³/h svežeg vazduha
Uređaji za ubacivanje i izvlačenje vazduha (ZAB)
Serija FSL-B-190
Mehanička ventilacija sa prigušenjem buke
Sa rekuperacijom toplote
Opciono sa izmenjivačem toplote
Parapetna ugradnja, ispod prozora
Modularna konstrukcija:
osnovno kućište koje se ugrađuje u fazi izgradnje
modularna kutija sa funkcijom, koja se naknadno ugrađuje
Moguć i režim statičkog grejanja
Š: 1200 mm · V: 190 mm · Dub: 450 – 600 mm
17 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 560 W
Kapacitet grejanja do 1735 W
Uređaji za ubacivanje vazduha sa phase-change materijalom
Serija FSL-B-PCM
Moguć rad sa svežim i recirkulacionim sekundarnim vazduhom
CO2 neutralno hlađenje, bez sredstava za hlađenje
Mehanička ventilacije sa prigušenjem buke
Sa izmenjivačem toplote za režim grejanja
Moguće razne dimenzije u skladu sa specifičnim zahtevima projekta
Idealna za potrebe sanacije
Š: 1200 mm · V: 600 mm · Dub: 300 mm
do 42 l/s · do 150 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja oko 280 W za 5 sati korišćenja
Kapacitet grejanja do 2000 W
10
Fasadni ventilacioni uređaji
Parapetni uređaji razvijeni za konkretne projekte
Uređaji za ubacivanje i izvlačenje vazduha (ZAB)
i uređaji za sekundarni vazduh (SEK)
ul. Traungase, Beč
Mehanička ventilacija sa rekuperacijom toplote
Uređaj za sekundarni vazduh (SEK) za odvođenje toplotnih opterećenja
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Ugradnja u parapet
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije
Energetski efikasni radijalni ventilatori
Regulisan/ograničen dotok svežeg vazduha,
nezavisno od pritiska vetra
Nizak nivo buke
Š: 1200 mm · V: 630 mm · Dub: 320 mm
28 – 33 l/s · 100 – 120 m3/h svežeg vazduha (ZAB)
Kapacitet hlađenja do 780 W; SEK: 580 W
Kapacitet grejanja do 1780 W; SEK 790 W
Uređaji za ubacivanje vazduha sa funkcijom sekundarnog vazduha (ZUS)
ul. Feldbergštrase, Frankfurt
Mehanička ventilacija
Ugradnja vertikalna, na parapet pored prozora
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije,
u dva pravca
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Energetski efikasan radijalni ventilator
Prilagođavanje kapaciteta pomoću trostepenog ventilatora
Regulisan/ograničen dotok svežeg vazduha,
nezavisno od pritiska vetra
Nizak nivo buke
Š: 352 mm · V: 1880 mm · Dub: 301 mm
21 – 58 l/s · 75 – 210 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 835 W
Kapacitet grejanja do 2150 W
Uređaji za ubacivanje i izvlačenje vazduha
sa funkcijom sekundarnog vazduha (ZAS)
Kaprikorn kuća, Dizeldorf
Mehanička ventilacija sa rekuperacijom toplote
Modularni sistem integrisan u fasadu:
osnovno kućište za ugradnju u fazi izgradnje
modularna kutija sa funkcijom, koja se naknadno ugrađuje
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Energetski efikasan radijalni ventilator
Prilagođavanje kapaciteta pomoću trostepenog ventilatora
Regulisan/ograničen dotok svežeg vazduha, nezavisno od pritiska vetra
Moguć režim ubacivanja i izvlačenja vazduha,
dodavanja sekundarnog vazduha,
i samo sekundarnog vazduha
Š: 1065 mm · V: 1065 mm · Dub: 195 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 460 W
Kapacitet grejanja do 800 W
11
Fasadni ventilacioni uređaji
Podni uređaji
Uređaji za ubacivanje i izvlačenje vazduha
Serija FSL-U-ZAB
Mehanička ventilacija sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Moguć režim statičkog grejanja
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije
Regulisan/ograničen dotok svežeg vazduha,
nezavisno od pritiska vetra
Š: 1200 mm · V: 200 mm · Dub: 500 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 560 W
Kapacitet grejanja do 800 W
Uređaji za ubacivanje vazduha sa funkcijom sekundarnog vazduha
Serija FSL-U-ZUS
Mehanička ventilacija
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije
Energetski efikasan radijalni ventilator
Prilagođavanje kapaciteta pomoću trostepenog ventilatora
Regulisan/ograničen dotok svežeg vazduha,
nezavisno od pritiska vetra
Š: od 1000 mm · V: 180 – 230 mm · Dub: 550 – 640 mm
22 – 56 l/s · 80 – 200 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 930 W
Kapacitet grejanja do 1330 W
Serija FSL-U-SEK
Za odvođenje toplotnih opterećenja
Izmenjivač toplote za hlađenje i grejanje
Strujanje vazduha nalik principu potisne ventilacije
Energetski efikasan radijalni ventilator
Nizak nivo buke
Š: od 1200 mm · V: 212 mm · Dub: 340 mm
22 – 83 l/s · 80 – 300 m³/h svežeg vazduha
Kapacitet hlađenja do 792 W
Kapacitet grejanja do 1613 W
FassadenSystemLüftung
TROX Austria GmbH
Predstavništvo Beograd
Maršala Birjuzova 29
11000 Beograd
telefon ++381 11 2622 766
telefon ++381 11 2622 543
telefax ++381 11 2624 150
e-mail [email protected]
www.trox.rs
S/11/4/D/4 · Alle Rechte vorbehalten © TROX GmbH (6/2009)
Uređaji za sekundarni vazduh
Download

Efikasna klimatizacija pomoću sistema voda-vazduh