„EUROCIP“ doo
Postrojenje za povećanje pritiska sa frekventnim ragulatorom tip:FHP
Područje primene:
Hidroforska postrojenja, protivpožarna postrojenja, sprinkler
sistemi, rashladni uređaji.
Vodosnabdevanje u stambenim i poslovnim zgradama i objektima,
hotelima, školama, naseljima, bolnicama, postrojenjima za tretman
voda i dr.
Kako cene nisu više ograničavajući faktor izbora sistema
upravljanja, tako standardan pristup projektovanja postrojenja sa
frekfentnim regulatorom je pogodan zbog niza prednosti. Uređaj sa
frekfentnim regulatorom predstavlja upravljačko merno
regulacionu jedinicu koja upravlja unapred zadatim vrednostima
pritiska, promenom broja obrtaja pumpe, grupe pumpi ili svake
pojedinačno.
Princip rada
Primena frekfentnih regulatora obezbeđuje konstantan pritisak u
potisnom cevovodu nezavisno od potrošnje.
Postepeno povećanje broja obrtaja, prilikom starta pumpe, tzv.
meki start, dovodi do postepenog povećanja pritiska. Podatak o
pritisku u cevovodu dobija se preko sonde (transmitera pritiska)
koji je ugrađen na potisnoj cevi. Frekfentni regulator u sebi ima
ugrađen PLC ( programsko logički kontroler ) za obradu ulaznih
signala i generisanje izlaznih.
U slučaju veće potrošnje vode povećava se broj obrtaja
elektromotora i suprotno. Ako je potrošnja veća i pumpa ne može
da zadovolji zadati pritisak u sistemu, automatski se uključuje
druga pumpa koja radi punim kapacitetom, dok će prva, promenom
broja obrtaja, održavati pritisak na podešene vrednosti.
Pumpe su smeštene na zajedničkom postolju sa elastičnim
držačima i čine jedinstvenu celinu. Na potisnom cevovodu su
ugrađene hidroforske posude sa elastičnim zamenljivim
membranama, manometrom i ventilom sigurnosti.
Tip
Postrojenja
FHP 330
FHP 250
FHP 270
FHP 460
FHP 540
FHP 570
FHP 720
FHP 730
FHP 745
FHP 1020
FHP 1040
FHP 1050
FHP 1060
Pumpe
2x
2x
2x
2x
2x2
2x
2x
2x
2x2
2x
2x
2x
2x
CP 170M
VS 25/5
VS 25/7
CV 25/6
CP 25/160A
CV 32/6
CP 25/160A
CP 25/200B
CP 32/200C
CV 40/2
CV 40/4
CV 40/5
CV 40/6
Nazivna
snaga (kw)
1.1 + 1.1
1.1 + 1.1
1.5 + 1.5
3.0 + 3.0
2.2 + 2.2
4.0 + 4.0
1.5 + 1.5
2.2 + 2.2
3.0 + 3.0
2.2 + 2.2
4.0 + 4.0
5.5 + 5.5
5.5 + 5.5
100
Postrojenje obuhvata: Pumpe sa usisnim i potisnim cevovodom,
pratećom hidrauličkom armaturom, elektro ormanom sa
frekfentnim regulatorom i transmiterom pritiska.
Izbor pumpi: Proračun protoka i potrebnog napora određuju se
standardnim metodama.
Materjal izrade: Spirala i kućište: Sivi liv; Kola: Mesing-Noril;
Vratilo: Prohron; Zaptivanje; Mehanički zaptivač.
H(m)
90
FHP 460
80
FHP 1060
70
FHP 270
FHP 570
FHP 1050
60
50
FHP 250
FHP 540
40
FHP 1040
FHP 745
30
FHP 730
FHP 330
20
FHP 720
FHP 1020
10
0
50
0
“EUROCIP“doo 18000 Niš,
Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868
1
200
150
100
2
3
250
4
300
5
350
6
400
500
450
7
Krive : ISO2548 klasa C
8
E-mail: [email protected]
www.eurocip.co.rs
550
9
600
650
11
10
1
l/min
700 Q
l/s
„EUROCIP“ doo
Postrojenje za povećanje pritiska sa frekventnim ragulatorom tip:FHP
Dijagram hidrauličkih karakteristika FHP
Promene hidrauličkih karakteristika promenom broja obrtaja
određene su sledećim relacijama:
Protok
-
Napor
-
NPSH
-
Snaga
-
QA
QB = QC = QD
n1
n2
HA = HD
HB
NPSH(A)
NPSH(B)
PA
PB
PD
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
u
l/min,
u
m
u
m
u
kw
/h
protok na početni broj obrtaja
protok na željeni broj obrtaja
početni broj obrtaja
željeni broj obrtaja
visina na početni broj obrtaja
visina na željeni broj obrtaja
NPSH na početni broj obrtaja
NPSH na željeni broj obrtaja
snaga na početni broj obrtaja
snaga na željeni broj obrtaja
snaga preko frekfentnog regulatora
Ako se želi smanjenje protoka QA na veličinu QB - iz tačke A u sistemu
to se može postići :
1. Promenom broja obrtaja elektromotora centrifugalne
pumpe – prelaz iz tačke A u tačku B.
QB= ( n2/ n1 ) x QA,
QB= 1800/2900 x 800 = 497 l/min,
HB= (n2/ n1 )2 x HA,
HB= (1800/2900) x66 = 25,4 m, - smanjenje pritiska,
PB= ( n2/ n1 )3 x PA,
PB= (1800/2900) x 12,5=2,9 kW, f= 50 Hz
2. Prigušenjem na potisnom cevovodu – prelaz iz tačke A u
tačku C.
QC =QB,
QC= 500 l/min,
HC= F (Q-H),
HC= 72m, - veća potrošnja snage,
PC= QC x HC/ 102 x ηC,
PC= 10 kW,
n1=2900 min-1,
f= 50Hz
3. Primenom frekfentnog regulatora na konstantnom pritisku
HA= HD = 66 m – prelaz iz tačke A u tačku D.
QD = QB = QC
QD = 500 l/min
HD = HA
HD= 66 m - konstantan pritisak,
PD= QD X HD / 102 x ηD
PD= 9,3 kW,
n3=2726 min-1, f= 47 Hz
“EUROCIP“doo 18000 Niš,
Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868
H(m)
80
C
D
70 Hc
HA
A
60
50 Hz 2900 rpm
50
47 Hz 2726 rpm
40
30
HB
B
20
30 Hz 1800 rpm
10
0
200
600
400
800
1000
1200
Q (l/min)
1000
1200
Q (l/min)
1000
1200
Q (l/min)
NPSH(m)
8
6
4
A
2
B
0
200
600
400
800
P(kw)
20
15
A
10
5
B
0
200
400
600
800
Frekfentni regulator obezbeđuje:
Ubrzanje i usporenje elektromotora i meki start.
Zaštitu pumpi od rada na suvo,
Zaštitu od nepravilnog redosleda, ispada i asimetrije
faza,
Zaštite od kratkog spoja,
Zaštitu od radio smetnji
Zaštitu od previsokog pritiska,
Zaštitu od emitovanja viših harmonika u mreži,
Prednaponska i podnaponska zaštita,
Termička zaštita motora i frekfentnog pretvarača.
Prednosti pumpnih sistema sa frekfentnim
regulatorom:
Održavanje konstantnog pritiska na zadatoj
vrednosti u celoj vodovodnoj instalaciji.
Ušteda električne energije do 60 %.
Smanjenje hidrauličkog udara u mreži.
Automatsku kaskadnu kontrolu pumpi.
Eliminacija buke mekim startom pumpi.
E-mail: [email protected]
www.eurocip.co.rs
2
Download

„EUROCIP“ doo