S J E V E R M O N T doo
MONTENEGRO
81000 Podgorica, Nikši ki put b.b.
tel.: +382 282 444; +382 282 443
mt +382 67 615 233 +382 67 630 619
šd: 74203 PDV: 30/31-01104-2 PIB: 02101840
žr: 535-4895-41 E-mail:[email protected]
Poštovani poslovni partneri,
Referenc lista pumpna postrojenja:
- Vodovod, Herceg Novi - pumpna postrojenja, remont.
- Vodovod, Cetinje - pumpna postrojenja i motori, remont
- Vodovod, Bar - pumpe i djelovi, remont el. kom.ormara "ELEKTROKOVINA" uz izradu sopstvene upravlja ke
plo ice.
- Elektrodistribucija, Podgorica - pumpna stanica Tuzi, pumpna stanica u Golubovcima
- CRNAGORAPUT, isporuka i montaža: pumpna stanica i vanjskog razvoda ( 6 l./sec.), stubna trafostanica 160kVA,
servisiranje kompresora, servisiranje ventilatora.
- Mlin "Muharem Asovi "- puštanje i servisiranje povišiva a pritiska vode.
- Naselje za izbjeglice u Podgorici - puštanje u rad povišiva a pritiska.
- Ski Centar Bjelasica Kolašin-pumpno postrojenje remont, pumpe za grijanje remont .
- Vodovod i Kanalizacija Podgorica-remont pumpi za vodu, servisiranje el. motora.
- DD Radoje Daki -isporuka i servisiranje el. mašinske opreme.
- AD Gorica-remont pumpi za vodu, servisiranje el. motora.
- Hotel Njeguši - pumpno postrojenje, remont.
- Vodovod Nikši - puštanje u rad i održavanje pumpnih postrojenja, dizel agregat.
- Stambeno Komunalno Nikši - održavanje semaforske signalizacije.
- Stambeno Komunalno Bar-pumpno postrojenje remont,
- Živinarska farma, Martini i - pumpna postrojenja, elektromotori, remont.
- Individualna gazdinstva - opremanje bunara u kompletu
- Vojna zgrada stari aerodrom, “ vojne zgrade “FIDIJA /5 ulaza/- popravka pumpnih postrojenja i komandnih
ormara”
- Veliki broj višespratnica - pumpna postrojenja, remont i održavanje.
- KAP Podgorica-Izrada razvodnih ormara sa automatikom za Elektrolizu i druge pogone.
- KBC Podgorica- hladnja a sa automatskim radom i pumpno postrojenje, isporuka i montaža podvodnih pumpi sa
komplet automatikom, isporuka i montaža el.mag. regulacionih ventila sa automatikom za uštedu vode.
- PRIMORKA Bar - servisiranje i isporuka el. motora, isporuka reduktora za pekaru.
-SPORTSKI CENTAR MORA A- Popravak gorionika i opšte automatike kotlova
-DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN- Popravak gorionika i opšte automatike kotlova
-Monting Pljevlja-vatrogasno postrojenje za vodu
-VING Pljevlja- Pumpna stanica «Ornica» Pljevlja.
-VODOVOD Komani-Bandi i-Zagara -Isporuka ormara automatike, popravak pumpnih postrojenja
-TERMOINŽINJERING- pumpno postrojenje
-CRNAGORAKOP- elektromotori i pumpe za grijanje
-GLUHI DO-Virpazar- Pumpna stanica za vodu
-AVE MARIA KOL EVI -povišiva pritiska vode x 3
-AERODROM PODGORICA - automatsko fekalno postrojenje
-STAMBENI OBJEKAT IGALO-pumpa 2,2 kW sa frekfentnim regulatorom
-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA – 5 povišiva a pritiska SEVER
-SODRA COMPANY – FREKFENTNI povišiva pritiska
-LIPA – Radarska stanica Podgorica, povišiva pritiska
-ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA, pumpno postrojenje x 3 kom
-KEKA KOMERC- pumpna postrojenja x 6 kom
-GOOD COMMERCE-protiv požarno postrojenje
- ELEBI DOO- postrojenje za povišenje pritiska x 2 kom
-PANINI- postrojenje za povišenje pritiska
-STANDARD INŽENJERING- postrojenje za povišenje pritiska
S J E V E R M O N T doo
MONTENEGRO
81000 Podgorica, Nikši ki put b.b.
tel.: +382 282 444; +382 282 443
mt +382 67 615 233 +382 67 630 619
šd: 74203 PDV: 30/31-01104-2 PIB: 02101840
žr: 535-4895-41 E-mail:[email protected]
-STANDARD INŽENJERING- postrojenje protivpožarno
-NEMESIS- postrojenje za povišenje pritiska
-AQUA B- fekalna pumpna stanica
-STAN PROJEKT- postrojenje za povišenje pritiska x 3 kom
- ELEBI - postrojenje za povišenje pritiska x2 kom
-ELEKTRODISTRIBUCIJA-fekalna pumpna stanica
-ABEX COMPANY- postrojenje za povišenje pritiska x 8 kom
- ELEBI - postrojenje za povišenje pritiska x 12 kom
-AQUA B-postrojenje za povišenje pritiska x 4 kom
-MJESNA ZAJEDNICA CRMNICA –postrojenje za povišenje pritiska
Na rješavanje problema i isporuku uklju ujemo se odmah.
POZIVAMO VAS NA SARADNJU
"SJEVER-MONT"-Podgorica
Direktor
Dipl. el ing Željko Jankovi
Download

S J E V E R M O N T doo