SEMO
Invertor
Invertor NI01
1. Pregled
Invertor NI01 je višefunkcionalni frekfentni regulator osmišljen i
proizveden u kompaniji GHINT. Primenom PWM sa prostornim
vektorom (SVPWM) i tehnike za kompenzaciju mrtve zone
napravljen je uređaj sa vrhunskim karakteristikama, koji će
zadovoljiti sve Vaše zahteve. Invertor poseduje funkcije kao što
su: automatsko startovanje, trenutno restartovanje prilikom
isključivanja napajanja, nova sinhronizacija nakon provere gubitka
brzine, automatska kompenzacija pri padu brzine, rad u slobodnom
režimu, upravljanje stalnim naponom, pokušaj ponovnog uključenja
nakon kvara, rad sa više različitih brzina, funkcija za štednju energije i dr.
Opremljen sa RS232 i RS485 komunikacijskim interfejsom, može
da zadovolji sve zahteve potrošača. Projektovan je i testiran u
skladu sa međunarodnim standardima.
Invertor pokriva IEC/EN 61800-2 i IEC/EN 61800-3 standarde.
Može da ima široku primenu kod električnih uređaja za automatsko
upravljanje u metalurgiji, preradi nafte, mehaničkim sistemima, prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, hemijskoj
industriji, proizvodnji papira, kod štamparskih mašina, mašina za pakovanje, ventilatori, vodene pumpe i dr.
2. Karakteristike uređaja
2.1 Tipsko označavanje
N I 0 1-□/□ □ □
2: napon napajanjaо 200V
4: napon napajanja 400V
S: trofazni ulaz
D: monofazni ulaz
T: sa stalnim momentom
P: za ventilatore i vodene pumpe
Snaga upravljanog elektromotora (kW)
Broj za dizajn
Invertor
Kod kompanije
2.2 Moderna tehnologija upravljanja: prostorna vektorska kontrola napona, mehanizam za trofaznu modulaciju (PM),
simetričan sedmostepeni PWM obezbeđuje izlaz sa minimalnim harmonicima i visokom efektivnošću.
010
110
011
100
Prostorni vektor napona
001
223
101
NI01
2.3 Funkcije invertora
2.3.1 Karakteristika sa pravom linijom i S-krivom prilikom ubrzavanja i usporavanja mogu da pruže različito
upravljanje isključenja i različite metode startovanja.
Maksimalna
učestanost
Maksimalna
učestanost
Zadata
učestanost
Zadata
učestanost
Izlazna
učestanost
Izlazna
učestanost
vreme
vreme
Zadato vreme ubrzavanja
Zadato vreme ubrzavanja
Režim prave linije
Režim S-krive
2.3.2 Projektovano je 16 vrsti različitih kombinacija programiranja za četvorostepeno cikličnog i paravolinijskog
delovanje, koje se lako realizuje PLC upravljanjem. Kombinacijom unutrašnjih ulaznih vodova može da
dostigne osmostepena kontrola i da zadovolji različite zahteve potrošača kod upravljanja malim mašinama,
proizvodnih instalacija i automatsi upravljanim konvertorima.
f
f4
f1
f3
f2
Vraćanje
Četvorosekcijsko ciklično delovanje
2.3.3 Ima ugrađeni PI regulator, kojim može da se realizuje upravljanje po zatvorenoj konturi uz spoljne
analogne senzore.
Podešavanjem spoljnih i unutrašnjih parametara, mogu da se realizuju puno različitih funkcija upravljanja.
MC
380V~
R
U
S
V
T
W
M
P
Spoljni prenos
Ni01 invertor
E
Pretvarač pritiska
V2
GND
SF
VCC
CM
I2
1~ 5k
GND
2.3.4 Funkcija za kompenzaciju opadanja brzine može da promeni izlaznu frekvenciju invertora sa promenom
opterećenja. Na taj način može da se ostvari konstantna brzina motora potrebna potrošaču. Sa funkcijom
za sporo kretanje može da se realizuje lagani start, uključujući i pozicioniranje i transport.
224
SEMO
Invertor
2.3.5 Automatsko startovanje nakon ponovnog dolaska napona, brzo restartovanje, ponovna sinhronizacija
nakon testa za utvrđivanje brzine, funkcija za slobodno isključivanje, pokušaj za vraćanje u prethodno
stanje pre kvara, izlaz sa konstantnim naponom i dr. dozvoljavaju da oprema potrošača radi stabilno, po
zahtevu automatike.
Napajanje
Instrukcija
Brzina motora
Izlazna učestanost
Ponovna sinhronizacija
nakon testiranja brzine
Vreme čekanja
2.3.6 Rad po uslovno pravoj linijskoj karakteristici i kompenzaciji unutrašnjeg momenta kod male brzine može da
zadovolji puštanje različitih opterećenja i pokretanja.
Maksimalni izlazni napon
Izlazni
napon 100%
30%
0
50Hz
400Hz
Izlazna učestanost
2.3.7 Funkcija za uštedu energije može uštedeti potrošaču velika sredstva.
2.3.8 Funkcija za komunikaciju omogućava laku kontrolu na daljinu.
2.3.9 Funkcija za potpuno zaustavljanje: preko kočnice sa stalnom strujom obezbeđuje se brzo zaustavljanje.
Kočioni otpornik
(instalira se spolja)
Jednosmerni реактор
(instalira se spolja)
P DB
P1
Trofazno
naizmenično
napajanje
N
R
U
S
V
T
W
M
E
Prekidač
Uzemljenje
PI1
PI2
PI3
Više funkcionalni ulaz
FM
Analogni izlaz
GND
PI4
NI01 invertor
RST
OUT1
EMS
SF
SR
CM
Kolektorski izlaz (zajednički)
signale
CM
Ta
Relej
Vcc(5V)
Tb
Greška
V2 instrukcija 0~5V/10V
Tc
Ta i Tc zatvara se kod greške
I2
GND
225
OUT2
Logički ulazi
Ulazi za
4~20mA
NI01
2.4 Raspoloživi ulazi i izlazi mogu da se programiraju različitim vezama: signali na analognim ulazima mogu da ostvare
isključenje u slučaju kvara, obnavljanje posle havarije, signalizaciju u slučaju kvara, alarme za dostizanje određene
brzine i preopterećenje, izlaz ka meraču frekvencije.
Funkcija
Digitalni
ulazi
SF
napred/stop
SR
revers/stop
RST
reset
Neophodni signal
koristi se za spoljašnju promenu smera
Efikasna izolacija
optokaplerima, kod
kratkog spoja sa
izlazom CM.
zaustavljanje u
EMS
slučaju kvara
programirani
PI1~PI4
CM
zajednički terminal
+5V napajanje
V2
ulaz napona
0~5V,0~10V
I2
ulaz struje
4mA~20mA
GND
analogna masa
+5V masa procesorske ploče
OUT1.2
tranzistorski izlaz
izlazni parametri:
CM,
opšti terminal
DC24V/50mA
Ta,Tb,
Analogni
izlaz
FM
koristi se za spoljašnje „Panic“
zaustavljanje
brzinama i drugim funkcijama
+5Vdc
Digitalni i
relejski
izlazi
koristi se za spoljašnji reset
koristi se za male brzine, upravljanje velikim
ulazni terminal
Analogni
ulazi
Opis
koristi se za spoljašnje puštanje
koristi se za digitalne izlaze maksimalna
izlazna struja: 10mA
alarmni relejni izlaz
Tc
izlaz može da bude
povezan na voltmetar
(prema GND)
kapacitet kontakta:
250VAC; <0.3A
izlazni papolugatri:
0~10V/1mA
ulaz za analognu suprotnu vezu i podešavanje,
spoljašnje podešavanje učestanost
koristi se kao izlazni signal kod postizanje radne
učestanosti, brzine ili preopterećenja
kada postoji neki kvar, kontakti Ta i Tc
se zatvaraju
dozvoljava da se prate izlazne frekvencije, struja
i napon na velikom rastojanju na analognim i
digitalnim instrumentima
2.5 Širok spektar zaštitnih funkcija: prenapon, podnapon, preopterećenje (karakteristika električnog termičkog releja),
trenutno isključivanje, kratak spoj prema masi.
3. Tehnički podaci
Napon i
učestanost
Klasa 200V: monofazni i trofazni napon 200V/ 230V±15%, 50Hz±5%;
Klasa 400V: trofazni napon 380V/440V±15%, 50Hz ±5%;
klasa 200V: trofazni napon 200 V/230 V (opcija upravljanja sa konstantnim naponom)
Nominalni izlazni
napon
klasa 400V: trofazni napon 380V/440V (opcija upravljanja sa konstantnim naponom),
asimetričnost trofaznog napona < 3%.
Izlaz
1Hz~400Hz, opseg regulacije ot 25Hz do 400Hz
Opseg izlazne
učestanosti
1Hz~60Hz za modele sa stalnim momentom iznad 30kW, model za ventilatore i
vodene pumpe, opseg regulisanja od 25Hz dо 60Hz
Režim upravljanja
Potpuno digitalno upravljanje sa PWM
Opcija: dostupno je 10 moduliranih učestanosti
Funkcionalna
podešavanja
Početna učestanost
1 Hz ~ 25 Hz, podešavajuća
Rezolucija izlazne
učestanosti
0.01Hz
Rezolucija
podešavanja
učestanosti
analogno podešavanje: 1 % od maksimalne frekvencije
Tačnost
učestanosti
analogno podešavanje: ±0.5% (-25℃~+10℃)
digitalno podešavanje: 0.01Hz,
digitalno podešavanje: ±0.01% (-10℃~+50℃)
226
SEMO
Funkcionalna
podešavanja
Invertor
Odnos napon/
učestanost
Opseg osnovne frekvencije od 25Hz do 400Hz (25Hz-60Hz) za ventilatore i vodene
pumpe), stalni obrtni moment/smanjeni obrtni moment (model za ventilatore i pumpe)
Kompenzacija
obrtnog momenta
- režim kompenzacije stalnog obrtnog momenta
- režim kompenzacije smanjenog obrtnog momenta
- opseg: 0~30%
Zaustavljanje
stalnom strujom
početna učestanost 0.5 Hz ~10 Hz; napon 0 - 15 %; vreme zaustavljanja
0.2 s ~ 10 s - koji se podešavaju.
Strujno
preopterećenje
150% od nominalne struje kod tipa sa stalnim momentom, 1 minut
120% kod tipa za ventilator i vodene pumpe, 1 minut
sa inverznom karakteristikom ograničenja struje
Režim rada
napred, nazad, napred-nazad – napred/režim samostalnosti – opcija
(daljinsko upravljanje)
Režim zaustavljanja zaustavljanje smanjenjem brzine ili slobodno zaustavljanje – opcija
Funckije i režimi
rada
Podešavanje
učestanosti
na prednjem panelu, pritiskanjem tastera ▼▲; regulisanje preko potenciometara na
prednjem panelu; spoljnim analognim signalima DC 4~20mA, DC 0~10V, DC 0~5V
Vreme za ubrzanje
i smanjenje brzine i
režim rada
0.1s~3000s (ubrzavanje i smanjenje brzine može da se podešava odvojeno);
opciono - zadavanje na prvom/drugom stepenu za ubrzanje i smanjenje brzine;
opciono - pravolinijsko i S-tip ubrzanje i smanjenje brzine.
Programiranje
brzine rada
maksimalno podešene brzine: 8 (spoljašnje prepodešavanje);
ili 4 programirujuće brzine (16 radnih režima).
Funkcija tastera
za upravljanje
slobodno definisanje učestanosti od 0 do maksimuma; odvojeno podešavanje vremena
ubrzanja i smanjenje brzine od 0,1s do 900s;
opcionalno je moguće linijsko ili S-tip ubrzanje pojedinačno;
Max. i min. učestanost
gornja granica: od donja granica ~ maksimum;
donja granica: od 0 ~ gornja granica;
Ostale funkcije
automatski start nakon puštanja napajanja; provera smanjenja brzine i resinhronizaciju
nakon trenutnog zaustavljanja; automatska ušteda struje; mogućnost ponovnog starta
posle kvara (1-8 puta); rad po slobodnoj linijskoj karakteristici; slobodna indikacija više
uređaja; kompenzacija klizanja; memorisanje kvarova (4 događaja);
ugrađen PLC brojač i PI regulator.
Displej
5 digialni 7 – segmentni LED (crveni) displej, 6 tastera za podešavanje
Serijski ulaz
4 programirajuća ulaza; pozitivno okretanje, negativno okretanje, havarijski stop,
restartovanje posle kvara;
Izlaz za signalizaciju
relejni izlaz za kvar.
kvara
Ulazno/izlazni
signali
Zaštita
Digitalni izlaz
opcije: alarmni signal prilikom dostizanja određene brzine/preopterećenje
Izlaz za stanje
instrumenta
napon 0 - 10V (maksimalna izlazna struja 1mA, rezolucija 0.4 %)
postoji opcija za izlaz: napon, struja i učestanost.
Komunikacijski
interfejs
RS232 i RS485 su opcionalni.
Zaštita
prekostrujno ograničenje podešavanje u intervalu od 50% - 200%,
maksimalna naponska zaštita.
prenaponska, prekostrujna, podnaponska zaštita, termičko preopterećenje (elektronski
Uslovne zaštita
termo relej), trenutni kvar u napajanju, havarijski stop, pregrevanje hladnjaka, zaštita od
(blokiranje invertora)
diferencijalnih struja (samo za invertor).
Modeli za montiranje na zid su sa zaštitom IP20
Zaštitni nivo
Okolina
227
Uslovi za montažu
Unutrašnje, ispod 1000 m nadmorske visine, bez direktne sunčane svetlosti.
Temperatura
-10℃ ~ +40℃
Vlažnost
Ispod 90% relativne vlažnosti i bez kondenzacije.
Vibracije
Ispod 0.5G
Vazduh
Bez korozijskih i agresivnih gasova, isparenja, praha, ulja i td.
NI01
4. Primena invertora NI01
4.1 Primena kod ventilatora
Stepen iskorišćenja tradicionalnih ventilatora projektovan je u skladu sa zahtevima dostavu maksimalnog vazdušnog
protoka, primenom ograničenja i regulisanja, upravljanjem pokretanja i zaustavljanja elektromotora.
Upravljanje po zatvorenoj konturi nemože da se realizuje da bi se postiglo idealno stanje vazdušnog protoka, tako da
se gubi mnogo električne energije. Većina elektromotora se upušta po šemi Y-∆ zbog čega oni ne mogu da se startuju
lagano, već startuju sa velikom polaznom strujom i snažnim mehaničkim udarom, unoseći nestabilnost u električnu
mrežu, smanjujući vek trajanja celokupnog distributivnog sistema i dr.
Invertor NI01 ima unutrašnji PI regulator i nepotrebno je da se uz njega vezuje spoljni PID regulator. Direktno može da
se uvedena povratna sprega sa analognim senzorima za formiranje zatvorene konture upravljanja. Na taj način se
smanjuje prostor koji zauzimaju originalne komponente. Može da bude ušteđeno preko 25% potrošene snage.
Najčešće mesto primene je u fabrikama i preduzećima sa ventilatorima, uključujući i proizvodnju cementa, ventilatorske
instalacije i dr.
4.2 Primena kod vodenih pumpi
Tradicionalni sistem snabdevanja sa vodenim pumpama kontroliše se nizom ventila što često dovodi do problema kada
pritisak vode u rezervoarima za čuvanje nije dovoljan ili je pritisak u cevovodima veoma visok kao i pri povećanoj i
smanjenoj potrošnji vode u špicu. Korišćenjem invertora NI01, vrednost pritiska u vodovodima može da bude spregnut
sa njegovim spoljnim PI regulatorima i senzorima za pritisak čime se realizuje zatvorena kontura upravljanja sistemom
vodosnabdevanja sa stalnim pritiskom, tako da će se dobiti sistem vodosnabdevanja sa konstantnim pritiskom,
poboljšanje uslova kod povećanog i smanjenog pritiska u špicu i celokupno poboljšanje kvaliteta vodosnabdevanja.
Snabdevanje vodom sa stalnim pritiskom je neophodno naročito u modernim stambenim zgradama. U tradicionalnom
snabdevanju vodom su se koristile vodeni tornjevi za čuvanje i dostavu vode, dok primena snabdevanja sa stalnim
pritiskom može da eliminiše troškove za izgradnju visokih vodenih tornjeva i njihovo odrzavanje. Obično se koristi sistem
od nekoliko pumpi malih snaga za isporuku vode sa stalnim pritiskom.
Može da se uštedi preko 30% potrošene energije primenom invertora NIO1 za upravljanje snabdevanja vodom. On je
upotrebljiv na mestima sa vodovodnim sistemima i pumpama, uključujući stambene objekte, postrojenja za preradu
nafte, protivpožarnu zaštitu i dr.
4.3 1.2Zamena originalnog sistema za regulisanje brzine motora sa jednosmernom strujom.
Sistem regulisanja brzine motora sa jednosmernom strujom primenjuje se u mnogim oblastima. Takav sistem je
preporučljivo koristi kod tradicionalne mašine za predenje koje u poređenju sa elektromotorima naizmenične struje,
imaju nedostatke kao što je veličina, relativno velika težina i visoka cena. Potrebno je uložiti veliki napor za održavanje
motora (zamena četkica, kolektora..). Pri svakom servisiranju stvaraju se veliki gubici zbog zaustavljanja proizvodnje.
Napred spomenuti problemi mogu da budu rešeni kroz primenu invertora NI01. On ima dobre karakteristike, lagani start
motora, jednostavan je za upotrebu, ne zahteva podršku. Ako se na originalnim mašinama za predenje bez sistema za
regulisanje instalira invertor NI01, kvalitet produkcije i proizvodnje može da bude bitno poboljšan.
4.4 Naizmenični motor bez sistema regulisanja brzine koristio se u prošlosti. Važan zadatak u ovom trenutku je i
rešavanje problema kvaliteta produkcije koje je prouzrokovao sistem bez regulisanja brzine. Na primer u fabrici za
proizvodnju veštačkog đubriva granule se dobijaju korišćenjem centrifugalne sile elektromotora. Ali granule đubriva su
neravnomerne i lako se uvećavaju zbog nestabilnosti u električnoj mreži. Granule postaju ravnomernije korišćenjem
invertora NI01, a kvalitet je povećan. U prvom slučaju prevelike granule se vraćaju nazad u mlin čime se uz smanjenu
produktivnost ubrzava i habanje kamenova za mlevenje. Efikasnost i preciznost mogu da budu popravljeni upotrebom
invertora NI01.
228
SEMO
Invertor
5. Specifikacija, gabaritne dimenzije i težine
Specifikacija Stalni moment
Serija 200
Za ventilatore
i vodene pumpe
NIO1-0.75/TD(S)2
0.75
4.5
NIO1-1.5/TD(S)2
1.5
7.5
NIO1-2.2/TD(S)2
2.2
11
NIO1-3.7/TD(S)2
3.7
17
NIO1-5.5/TD(S)2
5.5
24
NIO1-0.75/TS4
0.75
2.5
NIO1-1.5/TS4
NIO1-1.5/PS4
1.5
4
NIO1-2.2/TS4
NIO1-2.2/PS4
2.2
5.5
NIO1-3.7/TS4
NIO1-3.7/PS4
3.7
10
NIO1-5.5/PS4
5.5
13
5.5
13
7.5
17
NIO1-5.5/TS4
Serija 400
NIO1-7.5/TS4
NIO1-7.5/PS4
NIO1-11/TS4
NIO1-11/PS4
11
24
NIO1-15/TS4
NIO1-15/PS4
15
33
18.5
39
18.5
39
NI01-22/PS4
22
44
NI01-30/PS4
30
60
30
60
NIO1-37/TS4
NIO1-37/PS4
37
75
NIO1-45/TS4
NIO1-45/PS4
45
90
NIO1-55/TS4
NIO1-55/PS4
55
110
NIO1-75/TS4
NIO1-75/PS4
75
150
NIO1-90/PS4
90
175
90
175
NIO1-110/TS4
NIO1-110/PS4
110
210
NIO1-132/TS4
NIO1-132/PS4
132
255
NIO1-160/PS4
160
310
160
NIO1-18.5/PS4
NIO1-18.5/TS4
NI01-22/TS4
NIO1-30/TS4
NIO1-90/TS4
133×162×149
1.5
148× 245×169
2.7
186×310×178
5.5
133×162×149
1.5
148×245×169
2.7
186×310×178
5.5
250×395×240
13
280×487×250
18
280×597×250
22.5
385×677×250
38
455×812×260
46.5
530×345×890
100
310
695×345×1140
NIO1-185/TS4
NIO1-185/PS4
185
350
orman:
NIO1-200/TS4
NIO1-200/PS4
200
380
1700×820×465
NIO1-220/TS4
NIO1-220/PS4
220
420
NIO1-245/TS4
NIO1-245/PS4
245
470
NIO1-280/TS4
NIO1-280/PS4
280
530
NIO1-315/PS4
315
600
NIO1-160/TS4
315
600
NIO1-355/TS4
NIO1-355/PS4
355
660
NIO1-400/TS4
NIO1-400/PS4
400
750
NIO1-315/TS4
229
Odgovarajući Nominalna
Gabaritne
motor
struja
dimenzije (mm) Težina
(kg)
(kW)
(A)
(ŠxDxV)
820×460×1334
orman:
1700×820×465
orman:
1700×820×465
130
180
280
330
350
Download

PDF