Organizacija: Nevladina fondacija „ ano Koprivica“
Sjedište: Nikši
Fondacija ano Koprivica je filantropska organizacija osnovana u januaru 2007. godine,
sa ciljem da se bavi humanitarnim radom, i sopstvenim primjerom promoviše i podsti e
dobro instvo u Crnoj Gori, nastavljaju i na taj na in filantropski rad pokojnog Stanislava –
ana Koprivice.
OPIS POSLA: PROGRAMSKI KOORDINATOR
Pozicija:
Programski koordinator
Radno vrijeme:
9-17, svakog radnog dana
Posebni uslovi:
Povremeni prekovremeni rad (po završetku radnog vremena i
vikendom - po potrebi i dogovoru; putovanja u zemlji, i povremeno
inostranstvu)
Na godinu dana, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, sa
mogu noš u produženja na neodre eno vrijeme.
Zaposlenje:
Kratak opis posla:
Koordinacija i razvoj programa Fondacije, komunikacija i odnosi sa javnoš u.
DETALJAN OPIS POSLA
PROGRAM FONDACIJE
•
•
•
•
•
•
•
U eš e u kreiranju strategije Fondacije;
U eš e u osmišljavanju razvojno-edukativnih programa (kao što su: podrška razvoju
obrazovanja, kulture, umjetnosti, ekologije i zaštite životne sredine);
U eš e u osmišljavanju programa za razvoj filantropije;
Nadgledanje i u eš e u realizaciji razvojno-edukativnih programa;
U eš e u pisanju izvještaja Upravnom odboru i donatorima Fondacije;
U eš e u radu Upravnog odbora (UO) Fondacije, u dogovoru sa predsjednikom UO;
Doprinos obezbje ivanju uslova za kvalitetan, informisan i pravovremen rad i
donošenje odluka Upravnog odbora, uklju uju i komunikaciju i saradnju sa spoljnim
saradnicima Fondacije.
KOMUNIKACIJA, ADMINISTRACIJA I MENADŽMENT
1) Promocija i predstavljanje Fondacije u javnosti, uklju uju i:
• U eš e u osmišljavanju, pripremi i organizaciji promotivnih aktivnosti, koje e
adekvatno i u dovoljnoj mjeri predstaviti Fondaciju široj javnosti u Crnoj Gori;
• U eš e u osmišljavanju, pripremi i distribuciji materijala i publikacija Fondacije;
• Uspostavljanje kontakata i predstavljanje Fondacije u široj javnosti i pred korisnicima,
kao i kontakti sa medijima;
• U estvovanje na konferencijama, okruglim stolovima, seminarima, treninzima i sl.
2) Prikupljanje sredstava
• Održavanje kontakta sa partnerima/donatorima i relevantnim akterima u CG;
• U eš e u pripremi i/ili pružanju informacija za pripremu izvještaja i prijedloga
donatorima;
3) Upravljanje finansijama
• U eš e u kreiranju godišnjeg budžeta;
• U eš e u planiranju i nadgledanju troškova (na mjese nom nivou, po programima i
ukupnom budžetu).
POTREBNE KVALIFIKACIJE:
• Univerzitetska diploma
• Iskustvo rada u NVO sektoru, minimum 3 godine
• Iskustvo u upravljanju projektima i ljudskim resursima
• Odli ne komunikacijske i vještine javnog nastupa
• Odli ne organizacione sposobnosti
• Znanje engleskog jezika (viši ili napredni nivo, sa naglaskom na vještinama pisanja i
komunikacije)
• Sposobnost rada u timu i individualno
• Dobro poznavanje rada na ra unaru
• Vještine upravljanja finansijama.
Napomena: po etak radnog angažmana je 1. septembar 2010. Kancelarija Fondacije e
biti smještena u prostorijama nove muzi ke škole u Nikši u.
Rok za prijavu je 10. jun 2010. godine. Kratku prijavu, CV i minimum jedno pismo
preporuke poslati na e-mail: [email protected]
Kandidati/kinje koji u u u uži izbor, e biti pozvani na razgovor u roku od 10 dana od
završetka roka za prijavljivanje.
Download

Fondacija Cano Koprivica - Programski koordinator