UPITNIK ZA MJERENJE ZADOVOLJSTVA KUPCA
Ta~nost isporu~ene robe (masa i asortiman):
Procenat reklamacije za na{e proizvode: Pakovanje proizvoda:
Nema reklamacija
Mali % reklamacija
Prihvatljiv % reklamacija
Visok % reklamacija
Veoma visok % reklamacija
Isporuka i transport proizvoda:
Uvijek propisno upakovano
Skoro uvijek propisno upakovano
Prosje~no upakovano
Lo{e upakovano
Neprihvatljivo upakovano
U~e{}e u rje{avanju nastalih problema
(reklamacije, zamjena, neusagla{enosti):
Uvijek ta~na i na vrijeme
Uvijek spremni
Skoro uvijek ta~na i na vrijeme
Skoro uvijek spremni
Prosje~no
Manje neta~nosti i ka{njenja
Skoro nikada
Skoro uvijek neta~no
Nikada
Uvijek neta~no
Uvijek ta~na
Skoro uvijek ta~na
Manje neta~nosti
Skoro uvijek neta~no
Uvijek neta~no
Tehnolo{ka podr{ka proizvodu i
postprodajni servis:
Odli~na
Vrlo dobra
Dobra
Lo{a
Vrlo lo{a
Spremnost za davanje tra`enih informacija Ta~nost i a`urnost prate}e dokumentacije:
Ta~nost i po{tovanje rokova:
o proizvodu:
Uvijek spremni
Skoro uvijek spremni
Prosje~no
Skoro nikada
Nikada
Uvijek ta~na
Skoro uvijek ta~na
Manje neta~nosti
Skoro uvijek neta~no
Uvijek neta~no
Dostupnost proizvoda-prihvatanje narud`bi: Odnos na{ih zaposlenih prema vama:
Uvijek spremni
Skoro uvijek spremni
Prosje~no
Skoro nikada spremni
Nikada spremni
Cijena na{ih proizvoda:
Najpovoljnija cijena
Me|u najpovoljnijim
Prosje~na
Me|u najnepovoljnijim
Najnepovoljnija
Brzina odziva FEP-a na Va{ zahtjev:
Komentar:
Uvijek ta~ni
Skoro uvijek ta~ni
Prosje~ni
Skoro uvijek neta~no
Uvijek neta~no
Na~in i uslovi pla}anja:
Odli~an
Vrlo dobar
Dobar
Lo{
Vrlo lo{
Najbolji uslovi
Me|u najboljima
Prosje~ni
Me|u najnepovoljnijim
Najnepovoljniji
Fleksibilnost u smislu izmjene narud`bi
(koli~ina i vrsta proizvoda):
Principijelnost i doslednost FEP-a prema vama:
Povjerenje prema FEP-u:
Po{tovanje zakonskih propisa:
Uvijek fleksibilni
Skoro uvijek fleksibilni
Prosje~no
Skoro nikada fleksibilni
Nikada fleksibilni
Najbr`a mogu}a
Zadovoljavaju}a
Prosje~na
Sporo
Nezadovoljavaju}a
Uvijek principijalni
Skoro uvijek
Prosje~no
Skoro nikada
Nikada
Odli~no
Vrlo dobro
Prosje~no
Lo{e
Nepovjerenje
Uvijek
Skoro uvijek
Prosje~no
Skoro nikada
Nikada
Podaci o korisniku:
Korisnik:
Adresa:
Kontakt osoba:
E - mail:
Telefon:
AD Fabrika elektroda “Piva” 81435 Plužine SCG • Tel/Fax +38183271900 • Internet: http://www.fep.cg.yu • E-mail: [email protected]
Download

Anketa kupca - AD Fabrika elektroda "Piva" Plužine