V
NA PUTU SAMOSPOZNAJE
Ivana Kuzmanovi}, autorka bestselera „Lemurova ljubav“
Ljubav me je podigla sa
K
ada je u~enik spreman, u~itelj se sam pojavi” glasi ~uvena re~enica. Na nama je
da ga prepoznamo, a Ivana Kuzmanovi},
autorka dva odli~na savremena ljubavna
romana je to u svakom slu~aju uspela.
Nasmejana, iskreno ljubazna, {iroko otvorenih o~iju
ispri~ala nam je svoj `ivot i transformaciju koju je do`ivela. Kada sam je pitala da li ima hrabrosti da sve to objavimo u novinama, rekla je vrlo jasno, da ne razume za{to je potrebna hrabrost da se ka`e istina i dodala da je
valjda ve}a hrabrost lagati jer tada ose}a{ strah da ne bude{ otkriven. Srele smo se u njenom omiljenom restoranu, u kome jednom mese~no vodi susrete „Po meri srca“,
koji su zami{ljeni kao otvoreni razgovori o ljubavi.
- Danas, kada slu{am izjave starih poznanika i prijatelja o tome kako su mi zavideli na snazi, samouverenosti, izgledu, uspesima, a drugarice ~ak dodaju i re~enicu:
„Ja sam mislila da ti mu{karce jede{ za doru~ak“, pitam
se kako je mogu}e da je tako lako obmanuti ~itav svet i
stvoriti sliku, koju onda mora{ da odr`ava{... A to jo{ vi{e ote`ava ina~e komplikovan `ivot...
Kada su po~eli strahovi?
- Ne se}am se da sam ikada bila istinski sre}na i bezbri`na, ~ak ni kao dete... I tada sam imala u`asne napade
straha od smrti, gubitka, rata, prirodnih katastrofa. Ali to
sam maskirala talentima i nadareno{}u te niko nije ni
znao da prolazim pravi detinji pakao. U pubertetu sam otkrila da me du{a i srce manje bole kada pu{im, pijem alkohol i izlazim na bu~na mesta. Hipohondrija je uzimala
maha i ja sam ~esto obilazila lekare sa `eljom da me ute{e... Spolja je vladao gladac - uspeh u {koli, bavljenje
muzikom, putovanja, momci i drugarice koje se utrkuju
za moje dru{tvo. Unutar mene - jadac! Strah, nesigurnost,
konflikti, tuga, nezadovoljastvo, nesre}a... pa onda ponovo strah...
Kako se to stanje odra`avalo na okolinu?
- Moji napadi o~aja i periodi depresije postajali su sve
ja~i i dugotrajniji. Strahovi su po~eli da se manifestuju
kao napadi panike - u prvo vreme lak{i, a potom sve sna`niji. Konflikti, pra}eni besom, ljutnjom i manifestovanom agresijom uglavnom su se doga|ali sa partnerom i
majkom. Nakon toga izjedala bi me krivica, pekla bi
me savest, a ose}aj neshva}enosti, usamljenosti i ne-
Od Aske do vuka
Ivana Kuzmanovi} je ro|ena 1966. u Beogradu.
Posle srednje {kole odlazi u Njujork gde provodi
nekoliko godina bave}i se manekenstvom i rade}i
kao menad`er u jednoj ameri~koj kompaniji. Po povratku u Beograd zapo~inje svoju muzi~ku karijeru
kao ~lanica grupe „Aska“, potom nastupa sa grupom „BG sound“, a 1992. ponovo napu{ta zemlju i
kao ~lanica dueta „Diva“ odlazi na Kipar. 1995. vra}a se u Beograd i diplomira na Pravnom fakultetu, a
odanost muzici i scenskom nastupu ispoljava u vode}im gradskim klubovima. Od 2003. radi kao sekretar Fakulteta za menad`ment malih i srednjih
preduze}a. Godine 2005. postaje pravni savetnik
ekonomskog sektora Ministarstva za dijasporu.
Trenutno pi{e novu, tre}u knjigu, raduje se odli~noj prodaji svojih romana, dopisuje sa ~itaocima
i priprema nova iznena|enja.
18 ISCELITELJ
Bez osve{}ivanja, bez prisustva,
bez tehnika i meditacije, mislim
da nema trajnog napretka
voljenosti, bivao je sve ve}i i bolniji...
Kada je bilo najgore?
- Bombadovanje na{e zemlje sam podnela te{ko - moj
strah od sirena i rata koji me je pratio od pete godine, kona~no se realizovao. Sirene su zavijale, a ja se dr`ala za
stomak i smirivala otkucaje srca bromazepamom... Potom bih popila neko pivo i popu{ila onoliko cigareta koliko sam za taj dan obezbedila... Sedela sam u mraku i ~ekala da umrem. Kada je ratna strahota minula, svi su osetili olak{anje... ja sam bila u`asnuta time {to je moj alibi
za umiranje i odustajanje nestao... Ponovo je spolja zavladao red - vratila sam se na Pravni fakultet u nameri da
ga zavr{im. Pevala sam i smejala se... a ose}ala da ludim...
Kada si potra`ila pomo} psihoterapeuta i za{to?
- Na dan kada su oborene bliznakinje WTC, imala
sam zakazanu svoju prvu seansu psihoterapijskom metodom transakcione analize... Kona~no sam prihvatila mogu}nost da za moje stanje i probleme mo`da nije odgovaran svet, ve} ja, kao i da sam ja, a ne drugi, ta koja treba
da se menja... Druge sam „promenila“ ve} toliko puta... i
svi su ostali isti... Me|utim, to je bila prva stepenica novog kruga pakla... Mozgom sam shvatala sve... ali du{a
U pubertetu sam otkrila da me du{a
i srce manje bole kada pu{im, pijem
alkohol i izlazim na bu~na mesta
nije prihvatala, nije mogla. Dug je put do ta~ke u kojoj se
ono {to znamo i ono {to ose}amo sjedine, integri{u... Dug
je proces i trnovit put, dok ne postanemo celi.
Koliko metoda le~enja si primenila?
- Od te 2000. umesto da menjam momke i prijatelje,
gradove i profesije... menjala sam psihoterapeute... Najdu`e sam se zadr`ala na tzv. poretku ljubavi. Ali, paradoksalno, napadi panike postajali su jo{ frekventniji, a
onda je po~elo da popu{ta fizi~ko zdravlje - {krgutala
sam zubima, mi{i}i su se gr~ili, patila sam od nesanice i
trpela u`asne bolove u `elucu, ranjenom, kao {to sam bila i cela ja...
Kako je do{lo do toga da si po~ela da uzima{ i
lekove i kako si to podnela?
- Kada sam se obratila neuropsihijatru imala sam 37
godina. Doktorka je bila lepa plavu{a mojih godina. Kada
mi je saop{tila da je moje stanje takvo da se hemija pobrkala, da transmiteri ne obavljaju svoju funkciju i da }u
morati da pijem lekove - osetila sam potpuni u`as i po`elela da me nema: „Ali, ja celog `ivota ~itam psiholo{ku i
filozofsku literaturu. Znate, ja sam veoma misle}a osoba
i bavim se sportom i...“ - i onda sam po~ela da pla~em u
neverici da sada sigurno dobijam dijagnozu i da je to moj
kraj... Ali, doktorka mi je objasnila da ja nisam luda, da
}e lekovi veoma brzo dati rezultate, da organizam mora
da se primiri i „sredi“ da bismo mogli dalje... i jo{ je dodala da }e mi biti potrebna podr{ka porodice jer lekovi
po~inju da deluju tek posle dve, tri nedelje.
Da li si imala podr{ku najbli`ih?
- Umesto podr{ke, u prvoj sva|i koju smo imali, moj
i „Manje od tri“
ljubavnog dna
Ranjivost - preduslov za ljubav
- U svetu bola i patnje koji smo sami stvorili i koji sami
odr`avamo, ranjivost i iskrenost su osobine koje se trudimo
da prikrijemo, naravno, iz straha da ne proizvedu jo{ vi{e
bola. Ali to je naopak rezon. Jer, ko je jo{ udario ku~e izvrnuto na le|a u polo`aju ~iste predaje? A ono koje re`i ili izgleda zastra{uju}e, prosto vas mami da se s njim obra~unate. Podr`ava}u otvorenost i ranjivost jer mislim da je to najvi{e {to ~ovek mo`e dati drugom ~oveku, to je preduslov za
ljubav, preduslov da shvatimo koliko smo sli~ni, ranjivi, i koliko su nam i potrebe sli~ne. To smanjuje razlike i udaljenosti. I onda ljubav mo`e slobodno da te~e. Verujem da }e biti
sve vi{e onih koji }e to podr`ati... Na taj na~in „cvetanje“ nove svesti i novo doba zapo~inju...
tada{nji suprug je rekao: „Ako si luda idi pa se le~i, ne}u
ja da ti igram pipirevku“. I ja sam oti{la. Ubrzo je otac
imao te{ku operaciju. Bila sam potrebna majci i ~itavoj
situaciji. Imala sam gomilu obaveza privatno i poslovno,
rade}i kao sekretar Fakulteta. Vredno sam radila, ponedeljkom odlazila na seanse, i gubila na te`ini... ali i lek je
radio svoje i ja sam, zaista osetila pobolj{anje.
Zna~i do{lo je do boljitka?
- Iz dana u dan po~injala sam da se ose}am bolje. ^inilo mi se da prvi put mogu da biram svoje pona{anje, da
se distanciram, da zaustavim nalet nekog ose}anja, da izbegnem napad panike. Kroz samo nekoliko meseci postala sam nova osoba. Tada mi se dogodila nezaboravna ljubavna pri~a i strast koja me je prodrmala kao najja~i zemljotres. Dogodila mi se ~uvena „lemurova ljubav“ koja
danas, ~etiri godine posle objavljivanja mog romana,
predstavlja sinonim za ljubavnu zabludu i patnju. U najkra}em, do`ivela sam vrhunsko zadovoljstvo, radost i
sre}u. Moja doktorka mi je preporu~ila da prestanem sa
lekovima, jer sam dobro i stabilno. Godinu dana u`ivala
sam u svim lepotama veze za kojom sam ~itavog `ivota
tragala.
Ali tada si otkrila da ona ima svoje drugo, zastra{uju}e lice?
Svi moji učitelji
Sre}ni smo {to danas ima puno literature, sajtova i radionica koje mogu pomo}i. Meni su pored
Zorana Grui~i}a, pomogli Ekart Tol, Antoni de Melo, Leo Baskalja, Gari Zukav, Dipak ^opra, Skot
Pek, Otac Tadej, Vladika Nikolaj Velimirovi}, prof.
dr Vladeta Jeroti}, Miroslav Anti} i mnogi drugi.
Umesto podr{ke, moj
tada{nji suprug je rekao:
„Ako si luda idi pa se le~i,
ne}u ja da ti igram pipirevku“
ISCELITELJ 19
M
- Kognitivno poimanje,
shvatanje
umom, mo`e pomo}i, ali je to samo jedan od alata... Da bismo se probudili, da
bismo vaskrsli, moramo spoznati bi}em... a za to je potrebno
„isklju~iti“
um. To nije lako, ali
je izvodljivo. Kao i za
sve drugo, potrebno
je vreme i strpljenje.
I jo{ ne{to treba
uvek znati „^ovek
samo srcem dobro
vidi. Su{tina se o~ima ne da sagledati“,
kao i da „Boga niko
nije spoznao umom
ve} srcem!“
Pored reikija i masa`a,
odlazila sam na liturgije,
po~ela sa postom, ostavila
cigarete i zapo~ela proces
detoksikacije organizma
20 ISCELITELJ
ISKUSTVA POZNATIH
Isidora Bjelica, multimedijalna
ISKLJUČITE
UM
- Onda se, kao i nekoliko godina ranije
bliznakinje u NY, sve sru{ilo bez obja{njenja, bez meni poznatog razloga, bez
najave i alarma za evakuaciju. Kada se
iselio iz mog stana imala sam 39 godina,
nisam imala posao, nisam imala prijatelje
i bila sam napustila peva~ku profesiju kojom sam se skoro dvadeset godina bavila.
Bol zbog gubitka svoje najve}e ljubavi bila je neopisiva. Strah i besmisao bili su
apsolutni. Tada je zapo~elo moje prvo bu|enje, tada sam po~ela da vaskrsavam...
jer sada znam da nije mogu}e ponovo se
roditi pre nego {to dopustimo sebi da
umremo onakvi kakvi smo do tada bili.
Znala sam da moram na}i novi na~in... da
ni lekovi, ni stare metode koje sam upra`njavala vi{e ne mogu pomo}i. Osetila
sam da je do{ao trenutak prave promene.
Kako je po~ela tvoja transformacija?
- Prvo me je moj prijatelj Vujadin,
majstor reikija i profesionalni maser, podrvgnuo svojim tretmanima. Uporedo,
odlazila sam na liturgije, po~ela sa postom, ostavila cigarete i zapo~ela proces
detoksikacije organizma. Zatim sam uvela
disciplinu u `ivot - znalo se kad le`em,
kada ustajem, koliko radim, kad govorim,
a kada }utim. Osamila sam se, svesna da
su izlasci i dru`enja ~esto na~in da se izbegne sopstveno dru{tvo.
Kako si u{la u svet energija i meditacije?
- Kada sam upoznala Zorana Grui~i}a
iz Novog Sada i tada je njegov svet energija po~eo da se otvara preda mnom. Po~ela sam da meditiram upoznavaju}i se sa
vibratorno-energetskim procesima kroz
koje sazreva na{a svest. Upra`njavala sam
molbe koje pokre}u te procese. Prvi put u
V
V
NA PUTU SAZREVANJA
Prvi put u `ivotu nisam
tra`ila obja{njenja...
nisam podilazila svom
umu. Pustila sam
proces da se odvija
`ivotu nisam tra`ila obja{njenja... nisam
podilazila svom umu. Pustila sam proces
da se odvija. I radila {ta mi se ka`e. Neverovatno je koliko brzo sam po~ela da ose}am prve rezultate. Oni su me podsticali i
hrabrili. Naredne dve godine, koliko je
trajao period moje posve}enosti i izolacije, bio je najsre}niji i najuzbudljiviji period u mom `ivotu - dolazila sam u kontakt sa Sobom, sa @ivotom, sa Izvorom... i
gledala sebe kako se ponovo ra|am.
Kakva je danas emotivna situacija?
- @ivim sa svojim divnim mu`em. On
je bio otelotvorena manifestacija nove
mene. Ve} tri godine rastemo zajedno, volimo se, treniramo tai }i }uan, meditiramo, hranimo se zdravo, i upra`njavamo
sve {to mo`e podi}i kvalitet na{eg `ivota i
doprineti procesu sazrevanja svesti s kojim smo se sa`iveli. Oboje smo vedre osobe, puni optimizma i empatije. Nastojimo
da {to vi{e `ivimo u sada{njem trenutku,
da se radujemo i ose}amo zahvalnost za
sve {to smo iskusili i {to kusamo.
Iz ove perspektive, u ~emu je
klju~ dobre terapije?
- Danas verujem da bez duhovne komponente nijedna terapija ne mo`e da pru`i
svoj puni doprinos. Verujem samo onima
koji su i sami stali na „stazu sazrevanja“ i
koji su u stanju da vo|stvo prona|u u vertikali, u „ve~nom izvoru“, koje god ime
da mu nadenu... Bez osve{}ivanja, bez
prisustva, bez tehnika i meditacije, mislim
da nema trajnog napretka. Puteva ima
onoliko koliko smo i sami razli~iti, ali su{tina svih njih je sli~na, naj~e{e je razlika
terminolo{ka, lingvisti~ka.
D. Ba~anek
ultimedijalna li~nost, dramaturg, reditelj i pisac Isidora Bjelica nam iskreno i
krajnje otvoreno, {to uostalom i li~i na nju, pri~a na koji na~in neguje svoje zdravlje. Mogla sam da pretpostavim da li~nost kakva je Isidora
ima mnogo toga zanimljivog da nam
ka`e na temu alternative i nisam se prevarila. Sasvim je sigurno da od nje ~ovek ne mo`e da o~ekuje stereotipnu
pri~u ni po jednom pitanju pa ni po pitanju zdravlja, le~enja, alternative, bolnica…
- Trudim se da {to vi{e putujemo i
da ne la`emo sebe i okolinu. Mislim da
je to pored ljubavi najva`nije za zdravlje.
Kako defini{ete zdravlje?
- Zdravlje je relativna kategorija, u
principu ~ovek koji se dobro ose}a i
koji funkcioni{e u realnosti je zdrav, ali
nekada su zdravi zapravo bolesniji od
onih koji su formalno bolesni. Kad bi
oti{li kod lekara odmah bi vam ne{to
na{li... Dr`im da je `ivot suvi{e kratak
da bi se ~ovek pregledao. Dok se dobro
ose}a{ treba da `ivi{ {to intenzivnije...
Novovekovno, stalno pregledanje vodi
u psihosomatske poreme}aje. Pa ja kad
provedem sat u nekoj bolnici ili klinici
automatski dobijem pesak u bubregu.
Da li odlazite kod lekara op{te
prakse ili imate neke svoje metode
kada ste prehla|eni?
- Ne odlazim kod lekara izuzev kada mislim da je kraj ili ba{ imam nepodno{ljive bolove. U principu izbega-
vam lekare, jedva sam pre`ivela i odlazak u porodili{te...
Po va{em mi{ljenju koliko misli
uti~u na zdravlje?
- Veoma, me|utim iako sami imate
dobre misli, zaista se nije lako odbraniti od tolike lo{e energije, ljubomore i
maltretiranja, sa novcem posebno.
Koliko je va`na emotivna stabilnost za zdravlje tela?
- Mnogo... Sre}a, ljubav, seks, sve
je to jako va`no... ako ho}ete i moralna
~istota. Promiskuitet je priziv bolesti...
Na koji na~in negujete svoje telo?
- U Spa centrima uglavnom po
Africi i Aziji, u Beogradu nemam `ivaca ni volje za to. Penjem se na ~etvrti sprat bez lifta, koristim dobre
kreme, u`ivam u svom |akuziju i
putujem u tople krajeve kada god je
to mogu}e. Sunce me ~ini sre}nom.
Na koji na~in negujete um?
- Ne negujem ga uop{te, ko jo{
mo`e u Srbiji da neguje um, trudim
se samo da ne flipnem od svega {to
do`ivljavam i vidim oko sebe. Um
o{trim, ali ve} dugo nemam mogu}nosti za prostu negu.
Na koji na~in negujete duh?
- Kroz filosofske knjige, bavljenje
ezoterijom i mistikom.
[ta podrazumevate pod ezoterijom i mistikom?
- Iskreno da vam ka`em to su teme
koje me zanimaju decenijama, jo{ od
tinejd`erskog perioda. Prvo sam u~ila
sanskrit, potom prou~avala kabalu, on-
Download

ivana kuzman + Isidora.qxd