PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA
Prava učenika ostvaruju se u skladu sa pozitivnim meĎunarodnim ugovorima i konvencijama i
zakonom, a škola je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje, a naročito pravo na :

Kvalitetan obrazovno-vaspitni rad,

Uvažavanje ličnosti,

Svestran razvoj ličnosti,

Zaštitu od diskriminacije i nasilja,

Blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje,

Informaciju o njegovim pravima i obavezama,

Podnošenja prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu
obrazovanja,

Slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta,

Učestvovanje u radu organa škole u skladu sa zakonom,

Pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom
procesu ukoliko prava iz tačke 1-9 ovog člana nisu ostvarena.
Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj može da podnese prijavu direktoru škole u slučaju
neprimernog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od dana nastpanja slučaja.
Direktor je dužan da prijavu razmotri, uz konsultaciju sa učenikom, njegovim roditeljem, odnosno
starateljem odluči o njoj, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.
Zaposleni je dužan da prijavi direktoru kršenje prava u čenika.
Učenik može da odgovara samo za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana
posebnim zakonom ili opštim aktom.
Vaspitno-disciplinska mera može da se izrekne učeniku samo za povrede obaveze učinjene u toku
školske godine.
Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj odgovara za materijalnu štetu koju učenik namerno ili iz
krajnje nepažnje nanese školi u skladu sa zakonom.
Učenik može za povredu svojih radnih obaveza da odgovara disciplinski i materijalno.
Povreda obaveza učenika škole može biti lakša i teža.
Statutom škole, odnosno Pravilnikom o pravima, obavezama i odgovornosti učenika regulišu se lakše
i teže povrede, vaspitno i vaspitno-disciplinske mere i postupak njihovog izricanja.
Škola pohvaljuje učenike za njihov doprinos u ostvarivanju bolje discipline na času, za razvijanje
meĎusobnih odnosa učenika baziranim na uzajamnom razumevanju i saradnji u odeljenju ili van odeljenja
kao i za razvijanje boljih meĎuljudskih odnosa sa drugim učenicima, zaposlenima i trećim licima.
Učenike koji postižu izuzetne rezultate u obrazovno vaspitnom procesu škola nagraĎuje na kraju
školske godine shodno materijalnim, odnosno finansijskim mogućnostima u skladu sa zakonom i opštim
aktima.
Dužnost učenika je da :

redovno pohaĎa nastavu, stiče znanja, ovladava veštinama i uredno izvršava sve druge
obaveze u vaspizno-obrazovnom procesu,

dolazi u školu i druga mesta u kojima škola organizuje i sprovodi obrazovno-vaspitni
proces, prikladno odeven za namenske aktivnosti ,

napusti školsko dvorište u roku od 15 minuta posle završetka poslednjeg časa

brine se o ličnoj higijeni i urednosti, higijeni školskskih i drugih prostorija u kojima se
vrši obarazovna- vaspitna delatnost.

dolazi u školu na vreme pre početka časa, a posle znaka za početak nastave bude na
svom mestu, spreman za njen početak,

disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama škole za vreme trajanja
nastave, ispita, kao i na drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru sportskih,
kulturnih, i drugih aktivnosti,

vodi sam računa o svojim odevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme
trajanja školskog odmora,

čuva od oštećenja školsku imovinu, odnosno imovinu drugih organizacija za vreme
posete ili izvoĎenja dela programa obrazovno-vaspitnog rada van škole,

pristojno se ponaša i kada nije u školi.
Učenik čuva od oštećenja i uništenja Ďačku knjižicu, svedočanstvo i druge javne isprave koje škola
izdaje.
Učenik je dužan da roditelju odnosno staratelju da na uvid Ďačku knjižicu, u koju odeljenjski
starešina unosi obaveštenja, uspeh, vaspitno-disciplinsku meru i drugo.
Učenik ne sme da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje škola izdaje.
Odnosi meĎu učenicima treba da budu zasnovani na meĎusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu,
prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ophoĎenju.
MeĎusobne nesporazume i sukobe učenici rešavaju u okviru odelenjske zajednice uz posredovanje
odelenjskog starešine, psihologa, pedagoga, socilajnog radnika ili dežurnog nastavnika.
Učenici treba da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi.
Učenici treba da se uzdrže od komentarisanja rada i ponašanja nastavnika, sem na odeljenskim
sastancima sa svojim razrednim starešinom ili u ličnom razgovoru sa pedagogom, direktorom i
pomoćnikom direktora.
Svoje primedbe na rad nastavnika i zaposlenih učenici mogu izneti pred učenički parlament ili preko
svog predstavnika u školskom odboru.
MeĎusobne nesporazume nastavnika i učenika rešava direktor ili pomoćnik direktora škole u saradnji
sa pedagogom, odnosno psihologom.
Učeniku u školi zabranjeno je da :

dolazi u školsko dvorište ili ulazi u školsku zgradu u vreme kada nema nastavu ili druge
organizovane aktivnosti,

unosi oružje, oruĎe i druga sredstva, kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život
učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj imovini.

unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotike i druga sredstva sa psihoaktivnim
dejstvom koja mogu ugroziti zdravlje učenika.

samovoljno rešava meĎusobne sukobe upotrebom oružja, oruĎa i fizičke sile,

puši u prostorijama škole i školskom dvorištu,

samovoljno napušta čas i druge aktivnosti u kojima kao učenik škole učestvuje,

koristi mobilni telefon i druga sredstva komunikacije i lasersku tehniku, kojom se remeti
rad na času,

koristi mobilni telefon i druga sredstva elektronske komunikacije u svrhu prevare u
postupku ocenjivanja,

ulazi u zbornicu i druge službene prostorije bez poziva i odobrenja,

zadržava se u hodnicima škole za vreme časa.
Dužnosti redara su da :

priprema sredstva i uslove za nastavu,

obaveštava nastavnike o odsustvu učenika,

čuva lične predmete, knjige i pribor učenika, kao i da se stara o higijeni učionice,

prijavljuje svako oštećenje školske ili lične imovine, a posebno da pre početka nastave
uočene nedostatke prijavi odelenjskom starešini ili dežurnom nastavniku.
Učenik koji se neprimereno, grubo ili agresivno ponaša prema učenicima, zaposlenima i trećim
licima podleže disciplinskoj odgovornosti.
Učenik koji zakasni na čas mora da prisustvuje času i da na isti uĎe bez remećenja procesa rada.
Zakašnjenje na čas duže od 15 minuta smatraće se da je učenik neopravdano izostao sa časa.
Učenik koji zakasni na nastavu ne može da se zadržava po hodnicima i drugim prostorijama u školi
već mora ući u učionicu.
Ako učenik izostaje sa nastave duže od 3 dana odeljenjski starešina će o tome obavestiti roditelja,
odnosno staratelja učenika.
Izostanke sa nastave do jedan dan, učeniku pravda na osnovu ličnog razgovora sa odeljenjskim
starešinom roditelj, odnosno staratelj, a preko jedan dan školski lekar nadležnog Doma zdravlja, putem
lekarske potvrde odnosno uverenja..
Roditelj odnosno staratelj je dužan odmah opravdati izostanak od jednog dana a najkasnije u roku od
3 dana od dana izostanka.
Kada se radi o izostanku iz škole dužem od jednog dana, učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj
dužan je odeljenjskom starešini dostaviti lekarsko uverenje, odnosno potvrdu u roku od 8 dana po
povratku u školu.
Protekom roka iz stava 2 i 3 ovog člana izostanci se smatraju neopravdanim izostancima i odelenjski
starešina je dužan da ih kao takve evidentira u dnevnik rada i o tome obavesti roditelja, odnosno staratelja
učenika.
Ako je učenik došao do saznanja da mu je neko pravo uskraćeno, osim ostvarivanja prava utvrĎenih
Zakonom, zaštitu svojih prava zatražiće od direktora škole, pomoćnika direktora, uz pomoć odeleljskog
starešine, pedagoga, psihologa i socijalnog radnika..
Kada je učeniku u školi naneta povreda ili učinjena materijalna šteta ima pravo da prijavi dežurnom
nastavniku, radi preduzimanja odgovarajućih mera i naknada štete.
Download

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA