Del.broj. 629 od 13.11.2013.godine.
Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl.
glasnik RS", br. 72/09 52/2011 ,55/13- dalje: Zakon) i člana 113 Statuta Medicinske škole (u daljem tekstu
Škola) dana 12.11.2013. godine, Školski odbor doneo je:
PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA
Član 1
Ovim pravilnikom ureĎuju se obaveze i odgovornost učenika, vaspitno-disciplinski postupak,
vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, nadleţnost za izricanje mera, pravna zaštita učenika i
materijalna odgovornost učenika.
Obaveze učenika
Član 2
U ostvarivanju prava i obaveza učenik ne sme da ugroţava druge u ostvarivanju njihovih
prava.
Obaveze učenika su da:
1) redovno pohaĎa nastavu i izvršava školske obaveze;
2) poštuje školska pravila, odluke direktora, nastavnika i organa škole;
3) radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, prati
sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i roditelje, odnosno staratelje;
4) ne ometa izvoĎenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
5) poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
6) blagovremeno pravda izostanke;
7) u postupku ocenjivanja pokaţe svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i
drugih nedozvoljenih oblika pomoći;
8) stara se o očuvanju ţivotne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke etike;
9) čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija.
Duţnost učenika, roditelja, odnosno staratelja učenika je da u roku od osam dana Pravda
izostanak učenika I dostavlja potpune I tačne kontakt informacije.
U ostvarivanju prava I obaveza učenik ne sme da ugroţava druge u ostvarivanju njihovih prava.
Svi učenici imaju obavezu da poštuju pravila ponašanja koja škola propisuje.
Vaspitni rad sa učenicima
Član 3
Sa učenikom koji vrši povredu pravila ponašanja ili se ne pridrţava odluka direktora ili
organa škole, neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem
ugroţava druge u ostvarivanju njihovih prava, škola je duţna da, uz učešće roditelja, odnosno
staratelja učenika, pojača vaspitni rad aktivnostima: u okviru odeljenske zajednice, stručnim radom
odeljenskog starešine, pedagoga, psihologa, posebnih timova, a kada je to neophodno da saraĎuje sa
odgovarajućim ustanovama socijalne, odnosno zdravstvene zaštite na promeni ponašanja učenika.
Lakše povrede obaveza učenika i vaspitne mere
Član 4
Učenik odgovara za lakše povrede obaveza utvrĎene statutom škole.
Lakše povrede obaveza učenika su:
1) neopravdano izostajanje sa nastave do 25 časova u toku školske godine;
2) učestalo zakašnjavanje na časove ili ranije napuštanje časa bez odobrenja nastavnika;
3) nepridrţavanje pravila ponašanja u školi utvrĎenim Pravilima o ponašanju učenika,
zaposlenih i roditelja učenika i drugim opštim aktima Škole;
4) nepristojno ponašanje prema učenicima, nastavnicima i drugim radnicima Škole;
5) nedolično ponašanje u školi i školskom dvorištu;
6) nemaran odnos prema radu, nastavnim sredstvima, imovini Škole i imovini drugih
organizacija za vreme izvoĎenja dela obrazovno-vaspitnog rada ili organizovanih poseta;
7) nedisciplinovano ponašanje u učionici i drugim prostorijama Škole za vreme trajanja nastave,
ispita kao i na drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru sportskih, kulturnih ili
drugih aktivnosti;
8) neprimereno odevanje u Školi ili drugoj organizaciji za vreme školskih aktivnosti;
9) zloupotreba lekarskog opravdanja;
10) korišćenje mobilnog telefona, elektronskih ureĎaja, vokmena i drugih sredstava kojima se
remeti disciplina na času ili na drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada a kojima se ne
ugroţavaju prava drugih i ne sluţi za prevaru u postupku ocenjivanja;
i u drugim slučajevima utvrĎenim opštim aktima Škole.
11) samovoljno napuštanje deţurstva u svojstvu deţurnog učenika
12)pušenje u prostorijama škole
Član 5
Za lakšu povredu obaveze učenika mogu se izreći vaspitne mere:
1) opomena;
2) ukor odeljenskog starešine;
3) ukor odeljenskog veća.
Vaspitne mere izriču se učeniku bez voĎenja disciplinskog postupka, u školskoj godini u
kojoj je učinjena povreda obaveze.
Opomena razrednog starešine moţe se izreći kao vaspitna mera bez voĎenja disciplinskog
postupka za lakšu povredu obaveza učenika, a obavezno se izriče za neopravdano izostajanje sa
časova nastave I drugih vidova obrazovno –vaspitnog rada od 10 do 15 časova.
Ukor odeljenskog starešine moţe se izreći kao vaspitna mera bez voĎenja disciplinskog
postupka za lakšu povredu obaveze učenika, a obavezno se izriče za neopravdano izostajanje sa
časova nastave I drugih vidova obrazovno – vaspitnog rada od 15 do 20 časa.
Ukor odeljenskog veća se moţe izreći kao vaspitna mera bez voĎenja disciplinskog postupka
za lakšu povredu obaveze učenika, a obavezno se izriče za neopravdano izostajanje sa časova
nastave I drugih vidova obrazovno-vaspitnog rada od 20 do 25 časa.
. Opomenu i ukor odeljenskog starešine izriče odeljenski starešina, a ukor odeljenskog veća
izriče - odeljensko veće.
Sa učenikom koji učini laku povredu obaveza škola je duţna da pojača vaspitni rad
aktivnostima u okviru odeljenske zajednice, stručnim radom odeljenskog starešine, pedagoga,
psihologa, posebnih timova, da saraĎuje sa ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, u cilju
promene ponašanja učenika.
Učeniku se smanjuje ocena iz vladanja zbog izrečene vaspitne mere.
Teže povrede obaveza učenika i vaspitno-disciplinske mere
Član 6
Teţe povrede obaveza učenika propisane su Zakonom. Za teţu povredu obaveze učenik
odgovara ako je u vreme izvršenja obaveza bila propisana Zakonom.
Teţe povrede obaveza učenika su:
1) uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju
vodi škola ili druga organizacija, odnosno organ;
2) prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola ili organ, odnosno ispravi
koju izda druga organizacija;
3) uništenje ili kraĎa imovine škole, privrednog društva, preduzetnika, učenika ili zaposlenog;
4) podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkih sredstava
ili psihoaktivne supstance;
5) unošenje u školu ili drugu organizaciju oruţja ili drugog predmeta koji moţe da ugrozi ili povredi
drugo lice;
6) ponašanje učenika kojim ugroţava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika, nastavnika
I zaposlenih u školi I koje dovosi do njihovog fizičkog I psihičkog povreĎivanja;
7) upotreba mobilnog telefona, elektronskog ureĎaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugroţavaju
prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja;
8) neopravdano izostajanje sa nastave I drugih oblika obrazovno- vaspitnog rada više od 25 časova
u toku školske godine, od čega više od 15 časova nakon pismenog obaveštenja roditelja, odnosno
staratelja od strane škole.
9) učestalo činjenje lakših povreda obaveza u toku školske godine, pod uslovom da su preduzete
mere iz stava 1. ovog člana radi korekcije ponašanja učenika;
Član 7
Za teţu povredu obaveze učeniku se izriče vaspitno-disciplinska mera:
1) ukor direktora;
2) ukor nastavničkog veća;
3) isključenje učenika iz škole
Vaspitno-disciplinska mera izriče se učeniku u školskoj godini u kojoj je učinio teţu povredu
obaveze, po sprovedenom vaspitno-disciplinskom postupku u kome je utvrĎena odgovornost
učenika.
Učeniku se za povredu obaveze moţe izreći samo jedna vaspitno-disciplinska mera.
Povrede zabrane učenika i vaspitno-disciplinske mere
Član 8
U školi su zabranjene diskriminatorne aktivnosti, odnosno aktivnosti kojima se ugroţavaju,
omalovaţavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske
ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju ili invaliditeta, zdravstvenog
stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja odnosno političkog opredeljenja i
podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti i po drugim osnovama utvrĎenim zakonom koji
propisuje zabranu diskriminacije.
Diskriminaciju lica ili grupe predstavlja svako neposredno i posredno, na otvoren ili
prikriven način isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje
činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlaĎivanjem ili davanjem prvenstva.
Član 9
U školi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja od strane učenika nad nastavnikom,
stručnim saradnikom i drugim zaposlenim.
Zabranjeno je fizičko, psihičko i socijalno nasilje, fizičko kaţnjavanje i vreĎanje ličnosti,
seksualna zloupotreba učenika ili zaposlenih.
Fizičko nasilje predstavlja nasilno ponašanje učenika prema drugim učenicima i zaposlenim.
Psihičko nasilje je ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugroţavanja psihičkog i
emocionalnog zdravlja i dostojanstva učenika ili zaposlenog.
Socijalno nasilje predstavlja isključivanje učenika iz grupe vršnjaka.
Ustanova je duţna da podnese prijavu nadleţnom organu ako kod učenika primeti znake
nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.
Nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje u školi i korišćenje školskog prostora u te
svrhe.
Član 10
Učenik odgovara za povredu zabrane, ako je zabrana u vreme kada je povreda učinjena bila
propisana Zakonom.
Za učinjenu povredu zabrane učeniku se, po sprovedenom vaspitno-disciplinskom postupku i
utvrĎivanju njegove odgovornosti, izriče vaspitno-disciplinska mera:
1) ukor direktora ili ukor nastavničkog veća,
2) isključenje učenika iz škole
Vaspitno-disciplinski postupak
Član 11
Za teţe povrede obaveza učenika I za povrede zabrane škola mora voditi vaspitnodisciplinski postupak o kom mora biti obavešten roditelj, odnosno staratelj učenika.
Vaspitno-disciplinski postupak pokreće direktor škole zahtevom za pokretanje vaspitno –
disciplinskog postupka. Postupak je hitan i vodi se primenom pravila opšteg upravnog postupka, a
okončava donošenjem rešenja.
Zahtev sadrţi podatke o učeniku, opis teţe povrede obaveze učenika, odnosno povrede
zabrane, vreme, mesto i način izvršenja povrede i dokaze. Dostavlja se učeniku, odnosno njegovom
roditelju ili staratelju, odeljenskom starešini, stručnim saradnicima, odnosno stručnom timu.
Postupak vodi komisija, koju formira direktor škole, u čijem je sastavu je :pedagog, psiholog
i odeljenski starešina učenika /obavezan član/ . Za teţu povredu obaveze učenika postupak se ne
moţe pokrenuti po isteku roka od_30_dana od dana učinjene povrede, a za povredu zabrane po
isteku ___60__dana od dana učinjene povrede.
Član 12
Kada učenik učini teţu povredu obaveza, odnosno povredu zabrane škola odmah o tome
obaveštava roditelja, odnosno staratelja i uključuje ga u postupak.
U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno staratelja, kao I
svi ostali učesnici I svedoci moraju biti saslušani I mogu dati pismenu izjavu.
Komisija pismenim putem obaveštava učenika roditelja, odnosno staratelja učenika o danu
saslušanja učenika,kao I sve ostale učesnike I svedoke najkasnije tri dana pre dana odreĎenog za
saslušanje. Maloletni učenik saslušava se u prisustvu roditelja, odnosno staratelja.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije koja vodi postupak.
Prilikom donošenja odluke o izricanju vaspitno-disciplinske mere, organ koji odlučuje o meri
imaće u vidu: teţinu učinjene povrede i njene posledice, stepen odgovornosti učenika, okolnosti pod
kojima je povreda učinjena, ranije ponašanje učenika, ponašanje posle učinjene povrede, uzrast
učenika i druge olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti.
Odluka nastavničkog veća o vaspitno-disciplinskoj meri donosi se po Poslovniku o radu
nastavničkog veća.
Član 13
Vaspitno-discipinska mera za teţu povredu obaveze, odnosno za povredu zabrane moţe se
izreći ukoliko je škola prethodno pojačala vaspitni rad sa učenikom aktivnostima u okviru
odeljenske zajednice, stručnim radom odeljenskog starešine, pedagoga, psihologa, posebnih timova,
i kada je neophodno saradnjom sa ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite u cilju promene
ponašanja učenika.
Ukoliko škola nije preduzela ove aktivnosti, učiniće to pre izricanja vaspitno-disciplinske
mere. Kada preduzete prethodne aktivnosti dovedu do pozitivne promene u ponašanju učenika,
vaspitno-disciplinski postupak se obustavlja, izuzev kada je učenik učinio povredu zabrane kojom je
ozbiljno ugroţen integritet drugog lica.
Smanjenje ocene iz vladanja
Član 14
Zbog izrečene vaspitne I vaspitno-disciplinske mere učeniku se smanjuje ocena iz vladanja.
Za izrečene vaspitne mere ukor odeljenskog starešine ocena moţe da se smanji na vrlo
dobar/4/.
Za izrečenu vaspitnu meru ukor odeljenskog veća učeniku moţe da se smanji ocean iz
vladanja na dobar/3/.
Za izrečenu vaspitno-disciplinsku meru ukora direktora ocena iz vladanja smanjuje se na
dobar/3/ ili dovoljan/2/, zavisno od procenjenog stepena odgovornosti učenika za povredu, a za
vaspitno-disciplinsku meru ukora nastavničkog veća ocena iz vladanja smanjuje se nadovoljan/2/ili
nezadovoljavajući/1/, zavisno od procenjenog stepena odgovornosti učenika za povredu.
Na osnovu odluke nastavničkog veća o izricanju vaspitno-disciplinske mere isključenja
učenika iz škole, direktor škole donosi rešenje o isključenju učenika.
Član 15
Ako je učenik neopravdano izostao sa nastave 10-15 časova , izrećiće mu se vaspitna mera
opomena razrednog starešine I nesmanjuje se ocean iz vladanja.
Kada je broj neopravdanih izostanaka 15 - 20 časova, izrećiće mu se vaspitna mera ukor
odeljenskog starešine i smanjiti ocena iz vladanja na vrlo dobar /4/.
Za neopravdano izostajanje sa nastave od 20-25 časova , izrećiće mu se vaspitna mera ukora
odeljenskog veća i smanjiti ocena iz vladanja na dobar /3/.
Za neopravdano izostajanje sa nastave od 25 -30,izrećiće mu se vaspitno-disciplinska mera
ukor direktora I smanjiti ocena iz vladanja na dovoljan /2/,
Za neopravdano izostajanje sa nastave od 30-35 časova, učeniku se izriče vaspitnodisciplinska mera ukor nastavničkog veća I isključenje iz škole , ocena se smanjuje na
nezadovoljavajući /1/.
Ocena iz vladanja smanjuje se učeniku i za ostale teţe povrede obaveza propisane Zakonom.
Pri donošenju odluke o oceni iz vladanja imaće se u vidu i ceniće se svi uslovi (parametri) navedeni
u članu 12. stav 5. ovog pravilnika.
Član 16
Zaključnu ocenu iz vladanja utvrĎuje odeljensko veće na predlog odeljenskog starešine na
kraju prvog I drugog polugodišta na osnovu sagledavanja ličnosti I ponašanja učenika u celini,
procenjivanjem njegovog ukupnog ponašanja I izvršavanja obaveza propisanih zakonom I izrečenih
vaspitnih ili vaspitno – disciplinskih mera I njihovih efekata.
Ocean iz vladanja popravlja se kada doĎe do pozitivne promene u ponašanju učenika.
Pravna zaštita učenika
Član 17
Zbog izrečene vaspitno-disciplinske mere učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima
pravo da podnese ţalbu školskom odboru u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja o
utvrĎenoj odgovornosti i izrečenoj meri.
Školski odbor rešava po ţalbi u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja. Ţalba odlaţe
izvršenje rešenja.
Protiv drugostepenog rešenja o izrečenoj meri isključenja učenika iz škole ,učenik i njegov
roditelj ili staratelj ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.
Evidencija o izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama
Član 18
O izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama evidenciju vodi odeljenski starešina.
Materijalna odgovornost učenika
Član 19
Učenik, njegov roditelj ili staratelj odgovara za materijalnu štetu koju učenik nanese školi
namerno ili krajnjom nepaţnjom, u skladu sa zakonom.
Postupak za utvrĎivanje materijalne odgovornosti učenika pokreće direktor, a vodi komisija
koju formira direktor. Odeljenski starešina je član komisije.
Za štetu koju je prouzrokovalo više učenika, odgovornost je solidarna ukoliko nije moguće
utvrditi stepen odgovornosti za štetu svakog od učenika.
Direktor, na osnovu predloga komisije, donosi rešenje o materijalnoj odgovornosti učenika,
visini štete i roku za naknadu štete.
Direktor moţe doneti odluku o osloboĎenju učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja
materijalne odgovornosti za štetu, zbog teške materijalne situacije.
Na rešenje direktora o materijalnoj odgovornosti učenik, njegov roditelj ili staratelj moţe
izjaviti ţalbu školskom odboru, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.
Školski odbor donosi odluku u roku od 15 dana od dana prijema ţalbe.
Završne odredbe
Član 20
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.
U Čačak, dana 13.11.2013. godine
PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Download

Правилник о васпитној одговорности ученика